Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående af et ambulatorium og et døgnafsnit for skolebørn i alderen 7-13 år. Da afsnittet har landsdelsfunktion, henvises der ikke kun børn fra regionen men også børn fra andre børnepsykiatriske afdelinger i Jylland og på Fyn. I ambulatoriet er der ansat et tværfagligt team, som består af henholdsvis læger, psykologer, socialrådgivere, distriktspædagoger og sygeplejersker. Der henvises omkring 500 børn om året med henblik på en børnepsykiatrisk undersøgelse eller behandling I døgnafdelingen er der 8 sengepladser, og her indlægges de børn, hvis undersøgelse eller behandling ikke kan varetages i ambulant regi. Afdelingens personale består af pædagoger, sygeplejersker og en social og sundheds assistent samt et team af læger og psykologer. Afsnittets daglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en overlæge, der har ansvaret for både døgnafsnittet og ambulatoriet. BUC i Risskov er en del af det sygehusbaserede tilbud som Region midt har til børn og unge med en psykisk problemstilling og er ud over Risskov placeret i henholdsvis Herning og Viborg. Centeret har omkring 500 ansatte heraf ca. 330 i Risskov, 85 i Herning og 60 i Viborg. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 9

2 Den overordnede ledelse i både Risskov, Herning og Viborg varetages af en overlæge og en oversygeplejerske. BUC er på tværs af de geografiske områder opdelt i henholdsvis de børnepsykiatriske og de ungdomspsykiatriske afsnit. Disse har hver sin ledelse. Samarbejdsrelationer På er der som tidligere nævnt 8 døgnpladser til børn mellem 7 og 13 år. Børnene tilbydes indlæggelse fra mandag morgen til fredag middag. Indlæggelsestiden kan variere fra få uger til flere måneder. Hvis særlige behandlingsmæssige forhold gør det nødvendig, er der mulighed for, at tilbuddet om indlæggelse også omfatter weekenden. er delt op i 2 grupper med 4 børn i hver. Der er en fast personalegruppe knyttet til hver af grupperne, som består af pædagoger og sygeplejersker. Personalet arbejder henholdsvis i dag- og aftenvagter samt i weekenden, hvis der er behov for det. Døgnafsnittet en fast nattevagt. Personalet i afdelingen samarbejder med døgnafdelingens team, som består af læger og psykologer samt lærerne på skolen. Under en indlæggelse er det en læge eller psykolog fra teamet, der får ansvaret for undersøgelse eller behandling. Barnet får desuden tildelt 1-2 af afdelingens personale samt en af lærerne i skolen som kontaktpersoner. Undersøgelsen og behandlingen tilrettelægges efter det enkelte barns problemstilling og foregår blandt andet gennem miljøterapi, familiesamtaler/-terapi, individuelle samtaler/terapi og medikamentel behandling. Hvis der er behov for det, er der mulighed for at inddrage en fysioterapeut, diætist eller socialrådgiver i forløbet. Patient/borger kategorier Afsnittet undersøger og behandler børn med børnepsykiatrisk lidelse. Det kan dreje sig om børn med depression, psykotiske reaktioner, svære tilfælde af angst og spiseforstyrrelser. Desuden undersøges og behandles børn med udviklingsforstyrrelser både af gennemgribende karakter (infantil autisme og Aspergers syndrom) og specifik karakter (opmærksomhedsforstyrrelser m.m.). `s målgruppe afgrænses ikke udelukkende af strengt diagnostiske kriterier. I visitationen indgår også en vurdering af andre forhold såsom sygdommens sværhedsgrad, tidligere udrednings- og behandlingsforløb, den personlige og sociale belastning og endelig vores muligheder for gennem undersøgelse og behandling at afhjælpe den aktuelle problematik. Centrale kliniske problemstillinger En døgnindlæggelse i afsnit C giver personalet mulighed for at undersøge, observere, beskrive og behandle barnets problemer i et professionelt tværfagligt miljø. Arbejdet med børnene bygger på miljøterapeutiske principper og tager udgangspunkt i at støtte barnet og skabe ændringer, der kan forbedre barnets situation. Arbejdet omfatter såvel sociale, psykoterapeutiske som medikamentelle tiltag. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 9

3 Gennem aktiviteterne i afdelingen skabes der mulighed for, at personalet kan observerer børnene i forskellige situationer, med henblik på diagnosticering og anbefaling af efterfølgende behandlingstiltag. Da afsnit C er en almen børnepsykiatrisk afdeling og der derfor indlægges børn med mange forskellige diagnoser, kan der være stor forskel på de enkelte børns behov. Mange af de børn, der indlægges, kan have svært ved at forholde sig til sociale relationer og en helt almindelig hverdag. Det kan blandt andet. skyldes, at de er psykotiske, angste, deprimerede eller har problemer med overblik, koncentration og empati. Det er personalets opgave at hjælpe barnet med at få en overskuelig hverdag, at skærme barnet mod for mange indtryk samt at tilpasse eventuelle udfordringer til barnets niveau. Afdelingens ugeplan er her et vigtigt redskab, idet den er med til at skabe overblik og tydelighed omkring afdelingens dagligdag og de faste aktiviteter. Hvis der er behov for det, kan ugeplanen tilpasses det enkelte barns formåen og behov. Mange af de børn, der indlægges i afdelingen, har et stort ønske om at indgå i sociale relationer. Andre børn kan af forskellige grunde have svært ved at indgå i sociale relationer, og deres sociale netværk kan derfor være lille eller ikke eksisterende. Børn, der er deprimerede eller psykotiske, kan have svært ved at overskue at være sammen med andre og vælger derfor at trække sig. Børn med f.eks. ADHD eller Aspergers syndrom kan være tilbøjelige til at kommer i konflikt med andre på grund af deres mangel på socialt overblik og impulsivitet. En vigtig opgave for personalet er derfor at støtte disse børn i de sociale situationer og hjælpe dem med at udvikle strategier til at håndtere det, der er svært for dem. Aktiviteterne i den miljøterapeutiske behandling og rammerne om disse åbner muligheder for, at personalet kan observerer børnene og arbejde med deres sociale kompetence, evnen til overblik og struktur eller andre relevante problemstillinger. I arbejdet anvendes blandt andet metoder som sociale historier, ugebreve og faste samtaler med børnene. Sigtet med disse aktiviteter er at give børnene mulighed for at udvikler sig og få en bedre forståelse for egne ressourcer og vanskeligheder. Som en del af indlæggelsesforløbet tilbydes forældrene et samtaleforløb med den sagsansvarlige teamperson og kontaktpersonen i afdelingen. Her har forældrene mulighed for at fortælle om deres oplevelse af situationen. De kan blive informeret om behandlingen og de tiltag, man ønsker at iværksætte, samt modtage råd og vejledning i forhold til at det indlagte barn. Nogle familier får tilbud om et terapeutisk forløb rettet mod dem som forældre eller som familie. Ved indlæggelsen afholdes en indlæggelseskonference. Her deltager barnets forældre og andre relevante personer fra barnets netværk. Formålet er at indsamle informationer, som kan være relevante for indlæggelsesforløbet. Under indlæggelsen afholdes der en eller flere arbejdskonferencer. Her har personalet som er en del af behandlingsforløbet mulighed for at fremlægge og diskuterer observationer, forståelsen af barnet og dets situation, behandlingsmuligheder samt andre ting, som kan være relevante for forløbet. Indlæggelsen afsluttes med en udskrivningskonference. Her fremlægges det for forældrene og andre personer som er relevante i forhold til det videre forløb, hvad man er nået frem til under indlæggelsen. Ved alle konferencerne er det kontaktpersonens opgave at redegøre for de observationer, der gøres i afdelingen. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 9

4 Tværfaglige og tværsektorielle forhold Det børnepsykiatriske arbejde er kendetegnet ved, at mange forskellige faggrupper samarbejder om undersøgelser, udredning og behandling af børn og familier. I døgnafsnittet er der ansat sygeplejersker, pædagoger, en social og sundhedsassistent samt en husmedhjælper. Der er tilknyttet faste lærere til afsnittet. Der er muligheder for bistand fra fysioterapeut og diætist. Personalet i døgnafsnittet samarbejder med et behandlerteam, bestående af læger, psykologer og sekretærer. Der findes en hospitalsskole, hvor 3 lærere fast underviser børn fra afsnit C. Med forældrenes samtykke samarbejdes der med relevante personer i barnets netværk. Det kan blandt andet være sagsbehandler, skolepsykologer, plejefamilie samt personale fra skole og fritidstilbud. I døgnafsnit C uddanner vi sygeplejestuderende og pædagogstuderende. De studerende deltager i det daglige arbejde på afsnittet under vejledning af det uddannede personale. Desuden deltager de i møder, undersøgelser og konferencer. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener De børn, der henvises til afsnit C, henvises oftest fra praktiserende læger, andre hospitalsafdelinger og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. For en stor del af børnene vælger man at tilbyde et ambulant forløb, da de på den måde kan blive i deres vante rammer. I andre tilfælde vælger man at tilbyde barnet en døgnindlæggelse. Det kan f.eks. være i situationer, hvor det vurderes, at barnets situation er så kompleks, at en udredning i ambulant regi ikke er tilstrækkelig, eller hvis et barnets psykiske tilstand er så alvorlig, at en indlæggelse er nødvendig. Indlæggelsestiden for børn, som indlægges til en udredning på baggrund af mistanke om, at de har en problematik inden for det udviklingsforstyrrede område eller som generelt mistrives, er på 2-4 mdr. Indlæggelsestiden for de børn der indlægges til behandling for en spiseforstyrrelse, en depression eller psykotiske symptomer kan vare op mod ½ år. Når et barn bliver indlagt, vil barnet og familien blive tilknyttet en kontaktperson fra henholdsvis døgnafsnittet og behandlerteamet. De to kontaktpersoner har i fællesskab ansvaret for kontakten til familien og behandlingsansvaret i samarbejde med overlægen og afdelingssygeplejersken. Under indlæggelsen afholdes der dispositionskonference en gang om ugen samt arbejdskonference i den udstrækning, der er behov for det. Den viden man får om barnet og resultatet af de forskellige undersøgelser fremlægges og diskuteres ved disse konferencer. Det er her de overordnede linjer for indlæggelsen fastlægges. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 9

5 Men udgangspunkt i de beslutninger, der træffes på dispositionskonference eller arbejdskonference, er det kontaktpersonen fra døgnafsnittet, der sammen med det øvrige personale i gruppen, planlægger og udfører af den miljøterapeutiske behandling i afdelingen. Når barnet skal udskrives, sker det efter forudgående aftale med forældrene. Der afholdes en udskrivningskonference, hvor man inviterer forældre og andre relevante personer med. På konferencen samles og videregives erfaringerne fra indlæggelsesforløbet med henblik på at få tilrettelagt det videre forløb bedst muligt. Efter indlæggelsen er der mulighed for, at barnet og familien får tilbudt et ambulant forløb i ambulatoriet. Kontaktpersoner fra døgnafsnit, behandlingsteam eller skolen tilbyder at formidle den viden, man har fået under indlæggelsen, til relevante personer i barnets netværk. Sygeplejefaglige opgaver Miljøpersonalets (sygeplejersker og pædagoger) opgave er at observere og beskrive det enkelte barns vanskeligheder og ressourcer. I samarbejde med teampersoner, iværksætter forskellige behandlingstiltag for at støtte barnet eller skabe ændringer, som kan medvirke til forbedring af barnets og familiens tilværelse. arbejder ud fra en kombination af miljøterapi, familiesamtaler, familieterapi og individuel terapi. Kontakten til det enkelte barn er struktureret omkring et kontaktpersonsystem, hvor hvert barn/familie har en kontaktperson fra afdelingen og en læge/psykolog fra teamet. For at give børnene tryghed og forudsigelighed er dagligdagen bygget op omkring et ugeskema. I afdelingen arbejder man ud fra en anerkendende tilgang til børnene, og med udgangspunkt i at barnets udvikling fremmes bedst i et positivt defineret miljø. Mange af de børn, som indlægges i afdeling, er præget af, at de skiller sig ud fra deres kammerater. De har problemer med at leve op til de krav eller forventninger, der stilles til dem. De kan have svært ved at indgå i sociale relationer eller at magte de opgaver de bliver stillet i skolen. De bliver måske ofte mødt med negative forventninger fra omgivelserne. Det er derfor vigtigt at hjælpe barnet til indgå i sociale relationer og genvinde tilliden til andre mennesker samt finde modet til at give sig i kast med nye opgaver. At kunne etablerer, vedligeholde og afslutte kontakten til børnene har en central betydning for indlæggelsesforløbet og resultatet af dette. For en del af børnene kan være en stor udfordring at være i kontakt med andre og de har måske en speciel kontaktform. Dette stiller krav til personalet om at kunne indgå i en vedvarende proces, hvor en åben, undersøgende og rummelig holdning er en vigtig forudsætning. Mange af de børn, som er til observation for en udviklingsforstyrrelse, kan have svært ved at skabe sig overblik og struktur i deres hverdag. Her er det i første omgang personalets opgave at hjælpe disse børn til at få overblik og struktur på hverdagen i afdelingen. Dernæst må de lære barnet metoder, som kan hjælpe det med at håndterer disse besværligheder siden hen. Børn, som er psykotiske eller som har en depression, kan have svært ved at overskue hverdagen i den akutte fase. Her er opgaven at skærme barnet mod for meget kontakt og for mange indtryk samt at tilpasse Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 9

6 planen og udfordringerne til det enkelte barns behov. En del af de børn, som har det svært, kan være meget udadrettede i deres reaktioner på krav og frustrationer. Med udgangspunkt i en faglig forståelse af barnet, er det her personalets opgave i første omgang at kunne rumme disse reaktioner. Efterfølgende kan situationerne bruges i et fremadrettet perspektiv. Da børnene er indlagte hele døgnet, er det personalets opgave at træde i forældrenes sted, når disse ikke selv er til stede. Det er personalets opgave at drage omsorg for børnene, tage hånd om almindelige dagligdag gøremål og være behjælpelig i forbindelse med praktiske ting. Enkelte af børnene er i medicinsk behandling. Det er personalets opgave at administrer medicinen og observere virkning og eventuelle bivirkninger. Det er personalets opgave at beskrive og dokumentere undersøgelses-, behandlings- og hændelsesforløb i de relevante systemer, som f.eks. kardex. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) arbejdes der overordnet set med implementering af den danske kvalitetsmodel. Vi har derfor blandt andet fokus på patientsikkerhed, tilfredshedsundersøgelser og kontaktpersonsordningen. I døgnafsnittet er der løbende fokus på områder vi ønsker at udvikle og forbedre. For tiden arbejdes der, i tråd med den danske kvalitetsmodel, blandt andet med: Hvordan man kan indføre strukturerede samtaleforløb med børnene i afdelingen At udvikle og forbedre afdelingens visuelle støttesystem At beskrive kontaktpersonens arbejdsområde At udarbejde en procedure for modtagelse af nye børn i afsnittet De kliniske vejledere fra BUC deltager i et aktionsforskningsprojekt med titlen: Udvikling af læringsmiljø i psykiatrien. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder I afsnit C arbejdes der ud fra miljøterapeutiske principper, hvilket betyder at afdelingens ugeplan og aktiviteterne spiller en central rolle i forhold til observationerne, udredningen og behandlingen af børnene. For at skabe en større overskuelighed er afdelingen og personalet delt i to grupper. Ved indlæggelsen får hvert barn en til to kontaktpersoner i afdelingen, som er gennemgående for barnet og familien under indlæggelsen. Lige som de overordnede beslutninger for indlæggelsesforløbet træffes på dispositions- eller Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 9

7 arbejdskonferencerne, træffes de overordnede beslutninger for den miljøterapeutiske behandling på gruppemøderne. Disse afholdes en gang om ugen. Det er en af kontaktpersonerne, der har det overordnede ansvar for at formidle disse beslutninger og som i kardex udarbejder en plan for miljøterapien i forhold til de konkrete arbejdsområder. Den miljøterapeutiske indsats suppleres med elementer fra den kognitive tilgang, sociale historier, ugebreve, børnemøder og individuelle støttesystemer. Disse metoder inddrages i et forsøg på at bibringe barnet en forståelse for sin egen situation og lærer forskellige metoder til at håndterer det, som er svært. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Under praktikken er det den studerende, der sammen med den kliniske vejleder i afdelingen er ansvarlig for at strukturerer og koordinerer uddannelsesforløbet. I den første uge vil den kliniske vejleder give den studerende en overordnet introduktion til afdelingen. Den studerende skal i løbet af denne uge færdig gøre sin individuelle kliniske studieplan. Denne plan skal sikre, at målene for praktikken nås, og den danner grundlag for planlægningen af forløbet. Planen tager udgangspunkt i den aktuelle situation og kan justeres undervejs, hvis det er hensigtsmæssigt for forløbet. Den kliniske vejleder følger den studerende under hele forløbet. En gang om ugen er der afsat en time til vejledning af den studerende. Her kigges der på, hvor den studerende er i forhold til sine mål, og hvad der skal være fokus på i den kommende uge. Der gives introduktion, vejledning og tilbagemelding i forbindelse de skriftlige opgaver, ligesom der vil være mulighed for, at den studerende kan tage situationer eller emner op, som optager ham/hende. Den studerende vil blive tilknyttet den ene af afdelingens 2 grupper og vil primært følges med en sygeplejerske eller en pædagog fra denne gruppe. Denne har mulighed for at vejlede den studerende med henblik på, at finde, udfører og evaluerer studieegnede opgaver i hverdagen. Sygeplejersken eller pædagogen indgår i et samarbejde med den kliniske vejleder. E-portfolioen spiller en vigtig rolle i det kliniske forløb. Den studerende får mulighed for at tage udgangspunkt i konkrete dagligdags situationer i forbindelse med de skriftlige opgaver, der skal udarbejdes under forløbet. Læringsmiljø /Studiemiljø En vigtig forudsætning for at få et tilfredsstillende udbytte at praktikopholdet på afsnit C er, at man er i stand til at skabe en god kontakt til børnene. Den studerende må derfor påregne, at de første 1 2 uger vil gå med at lære afdelingen at kende. Han/hun må i denne periode arbejde på at skabe en relation til børnene. Herefter vil den studerende blive medkontaktperson for et eller måske to af børnene, og der vil blive mulighed for at deltage i møder og konferencer, hvor observationer, behandling og miljøterapeutiske tiltag diskuteres og afklares. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 9

8 Den studerende vil komme til at indgå aktivt i gruppens daglige aktiviteter. Fra at følges tæt med en fra personalegrupper, vil den studerende få stadig mere selvstændige opgaver. Det kan f. eks. handle om at observerer børnene i forskellige situationer, planlægge og deltage i aktiviteter, udarbejde støttesystemer, at skrive kardex og være med til at lave konferenceoplæg. Der er mulighed for, at den studerende kan følge børnenes skoledag eller deltage i eventuelle undersøgelser med børnene. Vejlednings- og evalueringstilbud Den kliniske vejleder vil i løbet af den første uge give den studerende en introduktion til afdelingen. Ved udgangen af den første uge gennemgås den studerendes individuelle kliniske studieplan for praktikperioden. Planen justeres herefter løbende, så den tilpasses den studerendes behov og de aktuelle muligheder i afdelingen. I praktikperioden er der, en gang om ugen afsat tid til, at den kliniske vejleder kan vejlede den studerende. Vejledningen tager udgangspunkt i den studerendes behov og kan f.eks. relatere sig til aktuelle opgaver afdelingen, udarbejdelse af opgaver, tilbagemelding på opgaver samt planlægning af aktiviteter eller situationer, som af en eller anden årsag optager den studerende. I afsnittet kan der tilbydes undervisning i f.eks. miljøterapi, kommunikation rettet mod børn, forskellige børnepsykiatriske sygdomme, kontaktpersonens rolle samt de metoder,. der benyttes i afdelingen. Udover den undervisning, der er rettet mod det daglige arbejde, er der mulighed for at afdelingssygeplejersken introducerer den studerende til den overordnede og organisatoriske del af afsnittet. Der er mulighed for at en distriktspædagog eller sygeplejerske fortæller om arbejdet i ambulatoriet. I slutningen af den kliniske studieperiode evalueres forløbet af henholdsvis den studerende og den kliniske vejleder Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder på afsnit C. hedder Susanne Overgaard. Hun har arbejdet inden for det psykiatriske speciale i 25 år og har erfaring såvel inden for voksenpsykiatri, socialpsykiatri som inden for børne- og ungdomspsykiatri. Susanne har gennem en lang årrække gennem flere perioder fungeret som klinisk vejleder. Hun har en diplomuddannelse i Sundhedsfaglig vejledning og supervision, hvoraf det ene af modulerne er den kliniske vejleder uddannelse. Susanne kan træffet på telefon , eller du kan skrive en mail til Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i e-portfolioen. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 8 af 9

9 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser I afsnit C følges de af Århus Sygeplejeskoles gældende retningslinjer for studieaktivitet, bedømmelse af de obligatoriske opgaver og krav til intern klinisk prøve. For at blive indstillet til intern klinisk prøve på skal den studerende vise studieaktivitet ved at: Benytte de relevante lokale undervisningsmuligheder og opsøge læringssituationer. I samarbejde med klinisk vejleder udarbejde og ajourføre individuel klinisk studieplan for perioden. Være forberedt til ugentlige vejledningsdage. Udarbejde patientforløb, sygdomsforløb og patientfortælling efter retningslinjer herfor. Gennemføre eget og deltage i andre studerendes seminar. Anvende E-portfolioen efter retningslinjer herfor. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 9 af 9

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Skolebørnsafsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul: 8

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Skolebørnsafsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit C - Risskov er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Skolebørnsafsnit C, Døgn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted, dine læringsmuligheder, og bidrager

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) Børnepsykiatrisk døgnafsnit Regionscenter Viborg Søndersøparken 15 8800 Viborg 1 Klinisk studieplan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Skolebørnsafsnit C, Døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Afdeling for børn og ungdomspsykiatri, B og U psykiatrisk klinik 2 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Gitte Moth Mailadresse:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit D er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Afsnit D er et specialafsnit for børn

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 8 Ungdomspsykiatrisk ambulatorium Risskov (U-amb. Risskov) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit U amb. Risskov er en

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Spiseforstyrrelser Afsnit G er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). Det er en specialafdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Daly Mailadresse: cday@regionsjaelland.dk

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Skolebørnsafsnit C, Ambulatorie, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende 2 VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i 2 afdelinger, N og S. Desuden findes specialafdelingerne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R1 er et af 4 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvortil også hører R- Ambulatorium og

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lonnie Hougaard

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

UDDANNELSESPLAN for studerende ved Sygehusundervisningen

UDDANNELSESPLAN for studerende ved Sygehusundervisningen UDDANNELSESPLAN for studerende ved Sygehusundervisningen Skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er en del af Sygehusundervisningen som foregår på henholdsvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Afsnit E32. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. Afsnit E32. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Afsnit E32 Aug. 2013 1 Præsentation af afsnit

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Børnepsykiatrisk Afsnit U2

Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Velkommen til Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Afsnit U2 Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Børnepsykiatrisk

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes på www.sundhed.dk.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle afsnit H2, Kolding Juni 2015 1 Præsentation af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q har en afdelingsledelsen, der består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Klinisk undervisningssted - kontaktoplysninger

Klinisk undervisningssted - kontaktoplysninger Navn og adresse på klinisk undervisningssted: Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 4000 Roskilde Kontaktoplysninger på leder: Afsnitsledelse Tina Fibiger Gildberg, Mailadresse: tigi@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit U Herning er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). BUC er en afdeling under Psykiatri og

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Risskov Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) Afsnit B

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Risskov Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) Afsnit B Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit B er en del af Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). BUC er en del af det

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade Roskilde. Telefon:

Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade Roskilde. Telefon: Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade 10-16 4000 Roskilde. Telefon: 47328620 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Mai-britt

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Perron 4. (Bo og værested for socialt udsatte) Jernbanegade 4D 8900 Randers C. 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Velkommen. Stil dine spørgsmål. Kontaktpersoner/team. Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Velkommen. Stil dine spørgsmål. Kontaktpersoner/team. Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen Velkommen til børnepsykiatrisk afsnit, U3. Vi har lavet dette brev, fordi vi håber, at du og dit barn vil føle jer godt tilpas og i trygge hænder her hos os. Vi ønsker

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

For modul 8 Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper. Møllehuset, Thisted Kommune

For modul 8 Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper. Møllehuset, Thisted Kommune Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper. Møllehuset, Thisted Kommune Beskrivelse af organisatoriske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Skolebørns ambulatorium, BUC Skolegade 75, 7400 Herning 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Ambulatorium Klinik H2 Regionspsykiatrien Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf 78475000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sengeafsnit for psykotiske lidelser, P2, 2. etage Søndersøparken 1, 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Institutionens navn: Adresse: A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor Psykiatrihospital Slagelse, Psykiatrien Vest, SL3 Fælledvej

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) Århus Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere