Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående af et ambulatorium og et døgnafsnit for skolebørn i alderen 7-13 år. Da afsnittet har landsdelsfunktion, henvises der ikke kun børn fra regionen men også børn fra andre børnepsykiatriske afdelinger i Jylland og på Fyn. I ambulatoriet er der ansat et tværfagligt team, som består af henholdsvis læger, psykologer, socialrådgivere, distriktspædagoger og sygeplejersker. Der henvises omkring 500 børn om året med henblik på en børnepsykiatrisk undersøgelse eller behandling I døgnafdelingen er der 8 sengepladser, og her indlægges de børn, hvis undersøgelse eller behandling ikke kan varetages i ambulant regi. Afdelingens personale består af pædagoger, sygeplejersker og en social og sundheds assistent samt et team af læger og psykologer. Afsnittets daglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en overlæge, der har ansvaret for både døgnafsnittet og ambulatoriet. BUC i Risskov er en del af det sygehusbaserede tilbud som Region midt har til børn og unge med en psykisk problemstilling og er ud over Risskov placeret i henholdsvis Herning og Viborg. Centeret har omkring 500 ansatte heraf ca. 330 i Risskov, 85 i Herning og 60 i Viborg. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 9

2 Den overordnede ledelse i både Risskov, Herning og Viborg varetages af en overlæge og en oversygeplejerske. BUC er på tværs af de geografiske områder opdelt i henholdsvis de børnepsykiatriske og de ungdomspsykiatriske afsnit. Disse har hver sin ledelse. Samarbejdsrelationer På er der som tidligere nævnt 8 døgnpladser til børn mellem 7 og 13 år. Børnene tilbydes indlæggelse fra mandag morgen til fredag middag. Indlæggelsestiden kan variere fra få uger til flere måneder. Hvis særlige behandlingsmæssige forhold gør det nødvendig, er der mulighed for, at tilbuddet om indlæggelse også omfatter weekenden. er delt op i 2 grupper med 4 børn i hver. Der er en fast personalegruppe knyttet til hver af grupperne, som består af pædagoger og sygeplejersker. Personalet arbejder henholdsvis i dag- og aftenvagter samt i weekenden, hvis der er behov for det. Døgnafsnittet en fast nattevagt. Personalet i afdelingen samarbejder med døgnafdelingens team, som består af læger og psykologer samt lærerne på skolen. Under en indlæggelse er det en læge eller psykolog fra teamet, der får ansvaret for undersøgelse eller behandling. Barnet får desuden tildelt 1-2 af afdelingens personale samt en af lærerne i skolen som kontaktpersoner. Undersøgelsen og behandlingen tilrettelægges efter det enkelte barns problemstilling og foregår blandt andet gennem miljøterapi, familiesamtaler/-terapi, individuelle samtaler/terapi og medikamentel behandling. Hvis der er behov for det, er der mulighed for at inddrage en fysioterapeut, diætist eller socialrådgiver i forløbet. Patient/borger kategorier Afsnittet undersøger og behandler børn med børnepsykiatrisk lidelse. Det kan dreje sig om børn med depression, psykotiske reaktioner, svære tilfælde af angst og spiseforstyrrelser. Desuden undersøges og behandles børn med udviklingsforstyrrelser både af gennemgribende karakter (infantil autisme og Aspergers syndrom) og specifik karakter (opmærksomhedsforstyrrelser m.m.). `s målgruppe afgrænses ikke udelukkende af strengt diagnostiske kriterier. I visitationen indgår også en vurdering af andre forhold såsom sygdommens sværhedsgrad, tidligere udrednings- og behandlingsforløb, den personlige og sociale belastning og endelig vores muligheder for gennem undersøgelse og behandling at afhjælpe den aktuelle problematik. Centrale kliniske problemstillinger En døgnindlæggelse i afsnit C giver personalet mulighed for at undersøge, observere, beskrive og behandle barnets problemer i et professionelt tværfagligt miljø. Arbejdet med børnene bygger på miljøterapeutiske principper og tager udgangspunkt i at støtte barnet og skabe ændringer, der kan forbedre barnets situation. Arbejdet omfatter såvel sociale, psykoterapeutiske som medikamentelle tiltag. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 9

3 Gennem aktiviteterne i afdelingen skabes der mulighed for, at personalet kan observerer børnene i forskellige situationer, med henblik på diagnosticering og anbefaling af efterfølgende behandlingstiltag. Da afsnit C er en almen børnepsykiatrisk afdeling og der derfor indlægges børn med mange forskellige diagnoser, kan der være stor forskel på de enkelte børns behov. Mange af de børn, der indlægges, kan have svært ved at forholde sig til sociale relationer og en helt almindelig hverdag. Det kan blandt andet. skyldes, at de er psykotiske, angste, deprimerede eller har problemer med overblik, koncentration og empati. Det er personalets opgave at hjælpe barnet med at få en overskuelig hverdag, at skærme barnet mod for mange indtryk samt at tilpasse eventuelle udfordringer til barnets niveau. Afdelingens ugeplan er her et vigtigt redskab, idet den er med til at skabe overblik og tydelighed omkring afdelingens dagligdag og de faste aktiviteter. Hvis der er behov for det, kan ugeplanen tilpasses det enkelte barns formåen og behov. Mange af de børn, der indlægges i afdelingen, har et stort ønske om at indgå i sociale relationer. Andre børn kan af forskellige grunde have svært ved at indgå i sociale relationer, og deres sociale netværk kan derfor være lille eller ikke eksisterende. Børn, der er deprimerede eller psykotiske, kan have svært ved at overskue at være sammen med andre og vælger derfor at trække sig. Børn med f.eks. ADHD eller Aspergers syndrom kan være tilbøjelige til at kommer i konflikt med andre på grund af deres mangel på socialt overblik og impulsivitet. En vigtig opgave for personalet er derfor at støtte disse børn i de sociale situationer og hjælpe dem med at udvikle strategier til at håndtere det, der er svært for dem. Aktiviteterne i den miljøterapeutiske behandling og rammerne om disse åbner muligheder for, at personalet kan observerer børnene og arbejde med deres sociale kompetence, evnen til overblik og struktur eller andre relevante problemstillinger. I arbejdet anvendes blandt andet metoder som sociale historier, ugebreve og faste samtaler med børnene. Sigtet med disse aktiviteter er at give børnene mulighed for at udvikler sig og få en bedre forståelse for egne ressourcer og vanskeligheder. Som en del af indlæggelsesforløbet tilbydes forældrene et samtaleforløb med den sagsansvarlige teamperson og kontaktpersonen i afdelingen. Her har forældrene mulighed for at fortælle om deres oplevelse af situationen. De kan blive informeret om behandlingen og de tiltag, man ønsker at iværksætte, samt modtage råd og vejledning i forhold til at det indlagte barn. Nogle familier får tilbud om et terapeutisk forløb rettet mod dem som forældre eller som familie. Ved indlæggelsen afholdes en indlæggelseskonference. Her deltager barnets forældre og andre relevante personer fra barnets netværk. Formålet er at indsamle informationer, som kan være relevante for indlæggelsesforløbet. Under indlæggelsen afholdes der en eller flere arbejdskonferencer. Her har personalet som er en del af behandlingsforløbet mulighed for at fremlægge og diskuterer observationer, forståelsen af barnet og dets situation, behandlingsmuligheder samt andre ting, som kan være relevante for forløbet. Indlæggelsen afsluttes med en udskrivningskonference. Her fremlægges det for forældrene og andre personer som er relevante i forhold til det videre forløb, hvad man er nået frem til under indlæggelsen. Ved alle konferencerne er det kontaktpersonens opgave at redegøre for de observationer, der gøres i afdelingen. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 9

4 Tværfaglige og tværsektorielle forhold Det børnepsykiatriske arbejde er kendetegnet ved, at mange forskellige faggrupper samarbejder om undersøgelser, udredning og behandling af børn og familier. I døgnafsnittet er der ansat sygeplejersker, pædagoger, en social og sundhedsassistent samt en husmedhjælper. Der er tilknyttet faste lærere til afsnittet. Der er muligheder for bistand fra fysioterapeut og diætist. Personalet i døgnafsnittet samarbejder med et behandlerteam, bestående af læger, psykologer og sekretærer. Der findes en hospitalsskole, hvor 3 lærere fast underviser børn fra afsnit C. Med forældrenes samtykke samarbejdes der med relevante personer i barnets netværk. Det kan blandt andet være sagsbehandler, skolepsykologer, plejefamilie samt personale fra skole og fritidstilbud. I døgnafsnit C uddanner vi sygeplejestuderende og pædagogstuderende. De studerende deltager i det daglige arbejde på afsnittet under vejledning af det uddannede personale. Desuden deltager de i møder, undersøgelser og konferencer. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener De børn, der henvises til afsnit C, henvises oftest fra praktiserende læger, andre hospitalsafdelinger og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. For en stor del af børnene vælger man at tilbyde et ambulant forløb, da de på den måde kan blive i deres vante rammer. I andre tilfælde vælger man at tilbyde barnet en døgnindlæggelse. Det kan f.eks. være i situationer, hvor det vurderes, at barnets situation er så kompleks, at en udredning i ambulant regi ikke er tilstrækkelig, eller hvis et barnets psykiske tilstand er så alvorlig, at en indlæggelse er nødvendig. Indlæggelsestiden for børn, som indlægges til en udredning på baggrund af mistanke om, at de har en problematik inden for det udviklingsforstyrrede område eller som generelt mistrives, er på 2-4 mdr. Indlæggelsestiden for de børn der indlægges til behandling for en spiseforstyrrelse, en depression eller psykotiske symptomer kan vare op mod ½ år. Når et barn bliver indlagt, vil barnet og familien blive tilknyttet en kontaktperson fra henholdsvis døgnafsnittet og behandlerteamet. De to kontaktpersoner har i fællesskab ansvaret for kontakten til familien og behandlingsansvaret i samarbejde med overlægen og afdelingssygeplejersken. Under indlæggelsen afholdes der dispositionskonference en gang om ugen samt arbejdskonference i den udstrækning, der er behov for det. Den viden man får om barnet og resultatet af de forskellige undersøgelser fremlægges og diskuteres ved disse konferencer. Det er her de overordnede linjer for indlæggelsen fastlægges. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 9

5 Men udgangspunkt i de beslutninger, der træffes på dispositionskonference eller arbejdskonference, er det kontaktpersonen fra døgnafsnittet, der sammen med det øvrige personale i gruppen, planlægger og udfører af den miljøterapeutiske behandling i afdelingen. Når barnet skal udskrives, sker det efter forudgående aftale med forældrene. Der afholdes en udskrivningskonference, hvor man inviterer forældre og andre relevante personer med. På konferencen samles og videregives erfaringerne fra indlæggelsesforløbet med henblik på at få tilrettelagt det videre forløb bedst muligt. Efter indlæggelsen er der mulighed for, at barnet og familien får tilbudt et ambulant forløb i ambulatoriet. Kontaktpersoner fra døgnafsnit, behandlingsteam eller skolen tilbyder at formidle den viden, man har fået under indlæggelsen, til relevante personer i barnets netværk. Sygeplejefaglige opgaver Miljøpersonalets (sygeplejersker og pædagoger) opgave er at observere og beskrive det enkelte barns vanskeligheder og ressourcer. I samarbejde med teampersoner, iværksætter forskellige behandlingstiltag for at støtte barnet eller skabe ændringer, som kan medvirke til forbedring af barnets og familiens tilværelse. arbejder ud fra en kombination af miljøterapi, familiesamtaler, familieterapi og individuel terapi. Kontakten til det enkelte barn er struktureret omkring et kontaktpersonsystem, hvor hvert barn/familie har en kontaktperson fra afdelingen og en læge/psykolog fra teamet. For at give børnene tryghed og forudsigelighed er dagligdagen bygget op omkring et ugeskema. I afdelingen arbejder man ud fra en anerkendende tilgang til børnene, og med udgangspunkt i at barnets udvikling fremmes bedst i et positivt defineret miljø. Mange af de børn, som indlægges i afdeling, er præget af, at de skiller sig ud fra deres kammerater. De har problemer med at leve op til de krav eller forventninger, der stilles til dem. De kan have svært ved at indgå i sociale relationer eller at magte de opgaver de bliver stillet i skolen. De bliver måske ofte mødt med negative forventninger fra omgivelserne. Det er derfor vigtigt at hjælpe barnet til indgå i sociale relationer og genvinde tilliden til andre mennesker samt finde modet til at give sig i kast med nye opgaver. At kunne etablerer, vedligeholde og afslutte kontakten til børnene har en central betydning for indlæggelsesforløbet og resultatet af dette. For en del af børnene kan være en stor udfordring at være i kontakt med andre og de har måske en speciel kontaktform. Dette stiller krav til personalet om at kunne indgå i en vedvarende proces, hvor en åben, undersøgende og rummelig holdning er en vigtig forudsætning. Mange af de børn, som er til observation for en udviklingsforstyrrelse, kan have svært ved at skabe sig overblik og struktur i deres hverdag. Her er det i første omgang personalets opgave at hjælpe disse børn til at få overblik og struktur på hverdagen i afdelingen. Dernæst må de lære barnet metoder, som kan hjælpe det med at håndterer disse besværligheder siden hen. Børn, som er psykotiske eller som har en depression, kan have svært ved at overskue hverdagen i den akutte fase. Her er opgaven at skærme barnet mod for meget kontakt og for mange indtryk samt at tilpasse Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 9

6 planen og udfordringerne til det enkelte barns behov. En del af de børn, som har det svært, kan være meget udadrettede i deres reaktioner på krav og frustrationer. Med udgangspunkt i en faglig forståelse af barnet, er det her personalets opgave i første omgang at kunne rumme disse reaktioner. Efterfølgende kan situationerne bruges i et fremadrettet perspektiv. Da børnene er indlagte hele døgnet, er det personalets opgave at træde i forældrenes sted, når disse ikke selv er til stede. Det er personalets opgave at drage omsorg for børnene, tage hånd om almindelige dagligdag gøremål og være behjælpelig i forbindelse med praktiske ting. Enkelte af børnene er i medicinsk behandling. Det er personalets opgave at administrer medicinen og observere virkning og eventuelle bivirkninger. Det er personalets opgave at beskrive og dokumentere undersøgelses-, behandlings- og hændelsesforløb i de relevante systemer, som f.eks. kardex. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) arbejdes der overordnet set med implementering af den danske kvalitetsmodel. Vi har derfor blandt andet fokus på patientsikkerhed, tilfredshedsundersøgelser og kontaktpersonsordningen. I døgnafsnittet er der løbende fokus på områder vi ønsker at udvikle og forbedre. For tiden arbejdes der, i tråd med den danske kvalitetsmodel, blandt andet med: Hvordan man kan indføre strukturerede samtaleforløb med børnene i afdelingen At udvikle og forbedre afdelingens visuelle støttesystem At beskrive kontaktpersonens arbejdsområde At udarbejde en procedure for modtagelse af nye børn i afsnittet De kliniske vejledere fra BUC deltager i et aktionsforskningsprojekt med titlen: Udvikling af læringsmiljø i psykiatrien. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder I afsnit C arbejdes der ud fra miljøterapeutiske principper, hvilket betyder at afdelingens ugeplan og aktiviteterne spiller en central rolle i forhold til observationerne, udredningen og behandlingen af børnene. For at skabe en større overskuelighed er afdelingen og personalet delt i to grupper. Ved indlæggelsen får hvert barn en til to kontaktpersoner i afdelingen, som er gennemgående for barnet og familien under indlæggelsen. Lige som de overordnede beslutninger for indlæggelsesforløbet træffes på dispositions- eller Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 9

7 arbejdskonferencerne, træffes de overordnede beslutninger for den miljøterapeutiske behandling på gruppemøderne. Disse afholdes en gang om ugen. Det er en af kontaktpersonerne, der har det overordnede ansvar for at formidle disse beslutninger og som i kardex udarbejder en plan for miljøterapien i forhold til de konkrete arbejdsområder. Den miljøterapeutiske indsats suppleres med elementer fra den kognitive tilgang, sociale historier, ugebreve, børnemøder og individuelle støttesystemer. Disse metoder inddrages i et forsøg på at bibringe barnet en forståelse for sin egen situation og lærer forskellige metoder til at håndterer det, som er svært. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Under praktikken er det den studerende, der sammen med den kliniske vejleder i afdelingen er ansvarlig for at strukturerer og koordinerer uddannelsesforløbet. I den første uge vil den kliniske vejleder give den studerende en overordnet introduktion til afdelingen. Den studerende skal i løbet af denne uge færdig gøre sin individuelle kliniske studieplan. Denne plan skal sikre, at målene for praktikken nås, og den danner grundlag for planlægningen af forløbet. Planen tager udgangspunkt i den aktuelle situation og kan justeres undervejs, hvis det er hensigtsmæssigt for forløbet. Den kliniske vejleder følger den studerende under hele forløbet. En gang om ugen er der afsat en time til vejledning af den studerende. Her kigges der på, hvor den studerende er i forhold til sine mål, og hvad der skal være fokus på i den kommende uge. Der gives introduktion, vejledning og tilbagemelding i forbindelse de skriftlige opgaver, ligesom der vil være mulighed for, at den studerende kan tage situationer eller emner op, som optager ham/hende. Den studerende vil blive tilknyttet den ene af afdelingens 2 grupper og vil primært følges med en sygeplejerske eller en pædagog fra denne gruppe. Denne har mulighed for at vejlede den studerende med henblik på, at finde, udfører og evaluerer studieegnede opgaver i hverdagen. Sygeplejersken eller pædagogen indgår i et samarbejde med den kliniske vejleder. E-portfolioen spiller en vigtig rolle i det kliniske forløb. Den studerende får mulighed for at tage udgangspunkt i konkrete dagligdags situationer i forbindelse med de skriftlige opgaver, der skal udarbejdes under forløbet. Læringsmiljø /Studiemiljø En vigtig forudsætning for at få et tilfredsstillende udbytte at praktikopholdet på afsnit C er, at man er i stand til at skabe en god kontakt til børnene. Den studerende må derfor påregne, at de første 1 2 uger vil gå med at lære afdelingen at kende. Han/hun må i denne periode arbejde på at skabe en relation til børnene. Herefter vil den studerende blive medkontaktperson for et eller måske to af børnene, og der vil blive mulighed for at deltage i møder og konferencer, hvor observationer, behandling og miljøterapeutiske tiltag diskuteres og afklares. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 9

8 Den studerende vil komme til at indgå aktivt i gruppens daglige aktiviteter. Fra at følges tæt med en fra personalegrupper, vil den studerende få stadig mere selvstændige opgaver. Det kan f. eks. handle om at observerer børnene i forskellige situationer, planlægge og deltage i aktiviteter, udarbejde støttesystemer, at skrive kardex og være med til at lave konferenceoplæg. Der er mulighed for, at den studerende kan følge børnenes skoledag eller deltage i eventuelle undersøgelser med børnene. Vejlednings- og evalueringstilbud Den kliniske vejleder vil i løbet af den første uge give den studerende en introduktion til afdelingen. Ved udgangen af den første uge gennemgås den studerendes individuelle kliniske studieplan for praktikperioden. Planen justeres herefter løbende, så den tilpasses den studerendes behov og de aktuelle muligheder i afdelingen. I praktikperioden er der, en gang om ugen afsat tid til, at den kliniske vejleder kan vejlede den studerende. Vejledningen tager udgangspunkt i den studerendes behov og kan f.eks. relatere sig til aktuelle opgaver afdelingen, udarbejdelse af opgaver, tilbagemelding på opgaver samt planlægning af aktiviteter eller situationer, som af en eller anden årsag optager den studerende. I afsnittet kan der tilbydes undervisning i f.eks. miljøterapi, kommunikation rettet mod børn, forskellige børnepsykiatriske sygdomme, kontaktpersonens rolle samt de metoder,. der benyttes i afdelingen. Udover den undervisning, der er rettet mod det daglige arbejde, er der mulighed for at afdelingssygeplejersken introducerer den studerende til den overordnede og organisatoriske del af afsnittet. Der er mulighed for at en distriktspædagog eller sygeplejerske fortæller om arbejdet i ambulatoriet. I slutningen af den kliniske studieperiode evalueres forløbet af henholdsvis den studerende og den kliniske vejleder Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder på afsnit C. hedder Susanne Overgaard. Hun har arbejdet inden for det psykiatriske speciale i 25 år og har erfaring såvel inden for voksenpsykiatri, socialpsykiatri som inden for børne- og ungdomspsykiatri. Susanne har gennem en lang årrække gennem flere perioder fungeret som klinisk vejleder. Hun har en diplomuddannelse i Sundhedsfaglig vejledning og supervision, hvoraf det ene af modulerne er den kliniske vejleder uddannelse. Susanne kan træffet på telefon , eller du kan skrive en mail til Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i e-portfolioen. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 8 af 9

9 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser I afsnit C følges de af Århus Sygeplejeskoles gældende retningslinjer for studieaktivitet, bedømmelse af de obligatoriske opgaver og krav til intern klinisk prøve. For at blive indstillet til intern klinisk prøve på skal den studerende vise studieaktivitet ved at: Benytte de relevante lokale undervisningsmuligheder og opsøge læringssituationer. I samarbejde med klinisk vejleder udarbejde og ajourføre individuel klinisk studieplan for perioden. Være forberedt til ugentlige vejledningsdage. Udarbejde patientforløb, sygdomsforløb og patientfortælling efter retningslinjer herfor. Gennemføre eget og deltage i andre studerendes seminar. Anvende E-portfolioen efter retningslinjer herfor. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 9 af 9

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Spiseforstyrrelser Afsnit G er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). Det er en specialafdeling

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit U, Risskov er en del af Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC). BUC er en afdeling under Psykiatri og Social.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

DØVEPSYKIATRISK FUNKTION

DØVEPSYKIATRISK FUNKTION P S Y K I A T R I S K C E N T E R B A L L E R U P Årsberetning 2004 Årsberetning 2004 1 Landsfunktion for behandling af døve med psykiske lidelser Videnscenter for døvepsykiatri københavns amt 2 Årsberetning

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere