Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension"

Transkript

1 BEK nr 859 af 08/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1385 af 25/11/2015 Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension I medfør af 2, stk. 3, 3, 15, stk. 5, 17, stk. 2, 30, stk. 1, og 34 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008 som ændret ved lov nr. 117 af 17. februar 2009, fastsættes efter forhandling med finansministeren og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension følgende: Tilmelding af arbejdsgivere 1. Arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. SKAT eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tildeler arbejdsgiveren et CVR/SE-nummer, der skal anvendes ved enhver indbetaling og indberetning af bidrag og i øvrigt ved henvendelser til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. Arbejdsgiveren skal foretage anmeldelse senest 8 dage efter første lønudbetaling. Hvis lønperioden er længere end 1 måned, skal anmeldelsen dog ske senest 1 måned efter arbejdsforholdets begyndelse. Beregning af bidrag 2. ATP-bidraget beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Det fremgår af 4, stk. 1, hvilke timer arbejdsgiveren skal medregne. Stk. 2. ATP-bidraget beregnes med A-sats, eller for visse offentligt ansatte med B-, C-, D-, E- eller F- sats, jf. bilag 1-6. Satserne er beregnet på grundlag af et årsbidrag, der er det ATP-bidrag, som årligt skal betales for en lønmodtager, der er fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag, jf. bilagene. Stk. 3. I den enkelte lønperiode kan der ikke betales mere end et fuldt ATP-bidrag for lønmodtagerens beskæftigelse hos samme arbejdsgiver. Stk. 4. Årligt er en arbejdsgiver ikke forpligtet til for den enkelte lønmodtager at indbetale mere, end hvad der svarer til et årsbidrag for månedslønnede beregnet med A-sats. Stk. 5. For medlemmer, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag, afhængig af beskæftigelsens omfang, jf. bilagene. Stk. 6. Lønmodtagerens andel af ATP-bidraget er 1/3 og arbejdsgiverens 2/3. Arbejdsgiveren tilbageholder lønmodtagerens andel af bidraget ved hver lønudbetaling og indbetaler det samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb. Stk. 7. Hvis en lønmodtagers arbejdstimer ikke kan opgøres, beregnes det timetal, der skal betales ATPbidrag for, jf. stk. 1, ved at dividere indtægten i lønperioden hos samme arbejdsgiver med en timeløn for henholdsvis mænd og kvinder. Timelønnen udgør i ,90 kr. for mænd og 149,82 kr. for kvinder. Timelønnen reguleres hvert år med en procentsats svarende til stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste pr. time, ekskl. genetillæg, som senest offentliggjort i Dansk Arbejdsgiverforenings Lønstatistik, Strukturstatistik. 1

2 Stk. 8. Arbejdsmarkedets Tillægspension offentliggør hvert år senest i december måned på sin hjemmeside de timelønninger, der skal anvendes i det følgende år. 3. Det almindelige årsbidrag, jf. lovens 15, stk. 1, udgør kr. og er grundlaget for beregning af A-satsen i bilag 1. Stk. 2. For visse offentlige ansatte, jf. lovens 15, stk. 2, udgør årsbidraget: 1) 1.166,40 kr. og er grundlaget for beregning af B-satsen i bilag 2. 2) 2.073,60 kr. og er grundlaget for beregning af C-satsen i bilag 3. 3) kr. og er grundlaget for beregning af D-satsen i bilag 4. 4) 2.462,40 kr. og er grundlaget for beregning af E-satsen i bilag 5. 5) 2.851,20 kr. og er grundlaget for beregning af F-satsen i bilag 6. Stk. 3. For løsarbejdere betales for hver time det bidrag, der er anført i bilaget, uanset antallet af arbejdstimer. Ved løsarbejdere forstås personer med korte afsluttede ansættelsesforhold hos èn eller flere arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag. Opgørelse af lønperiodens timetal 4. Når arbejdsgiveren skal beregne det samlede antal timer i lønperioden, medregnes både arbejdstimer og de timer under ansættelsesforholdets beståen, der kan sidestilles med arbejdstimer - uanset at der ikke præsteres nogen arbejdsydelse, jf. stk. 2, 3 og 4. Stk. 2. Arbejdsgiveren medregner timer, som sidestilles med arbejdstimer, når arbejdsgiveren udbetaler løn eller yder anden betaling, herunder: 1) afspadseringstimer og fritimer til opvejning af ubekvem arbejdstid, 2) barselsfravær, 3) fravær på grund af barns sygdom, 4) fravær på omsorgsdage, feriefridage, børnefamiliefridage og seniorfridage, 5) fravær på grund af orlov, 6) genindkaldelse til aftjening af værnepligt, 7) skole- eller kursusophold, 8) rådighedsvagt eller lignende, 9) perioder, hvor lønmodtageren modtager rådighedsløn eller ventepenge ifølge lov om tjenestemænd eller i henhold til de kommunale tjenestemandsregulativer eller reglementer, jf. lovens 2, stk. 1, litra b, 10) opsigelsesperioder, hvor lønmodtageren er opsagt, jf. lovens 2, stk. 1, litra c, uanset om den pågældende er fritstillet, og 11) perioder, hvor arbejdsgiveren ikke kan eller vil benytte medlemmets arbejdskraft, men har pligt til at betale lønnen. Stk. 3. Sygdomsperioder og fraværstimer på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser medregnes, hvad enten arbejdsgiveren udbetaler løn eller dagpenge. Stk. 4. Når lønnen udbetales månedsvis, og ATP-bidrag beregnes efter reglerne for månedslønnede, jf. bilagene, medregnes timer, hvor lønmodtageren holder ferie med løn eller feriegodtgørelse. Timer med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver medregnes dog ikke. Stk. 5. Når ATP-bidrag beregnes efter reglerne for 14-dages lønnede eller ugelønnede, jf. bilagene, medregnes ferietimer og søgnehelligdage ikke. Fordeling af timer i forhold til lønperioder 5. Det samlede antal timer, jf. 4, stk. 1, medregnes i de lønperioder, hvori de falder. Stk. 2. Overarbejdstimer, der ikke afspadseres, eller som ikke kan afspadseres, fx på grund af fratræden, medregnes i de lønperioder, hvori der overarbejdes. 2

3 Stk. 3. I en forud fastlagt arbejdsturnus, hvor der indgår lønperioder med et forskelligt antal arbejdstimer, opgøres timerne samlet for hele turnusperioden og fordeles herefter ligeligt mellem de lønperioder, der indgår. Stk. 4. Har lønmodtageren i øvrigt et vekslende antal arbejdstimer, beregnes timerne i 4, stk. 2-4, som et gennemsnit af det samlede antal timer i de sidste 4 uger. Hvis det samlede antal arbejdstimer ikke har været sædvanligt i disse 4 uger, benyttes det samlede antal timer inden for de sidste 13 uger. Udenlandske lønmodtageres medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension 6. Lønmodtagere, der er statsborgere i lande inden for EØS-området eller Schweiz, er under beskæftigelse i Danmark eller på danske skibe omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension efter de regler, der fremgår af EU-Forordning 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. Stk. 2. Lønmodtagere, der er statsborgere i lande, som Danmark har indgået konvention om social sikring med, er under deres beskæftigelse i Danmark eller på danske skibe omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension efter de regler, der følger af den enkelte konvention. 7. Lønmodtagere, der er statsborgere i andre lande end nævnt i 6, er under beskæftigelse her i landet eller på danske skibe i indenrigsfart omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, medmindre beskæftigelsen er kortvarig. Ved kortvarig beskæftigelse forstås beskæftigelse af højst 6 måneders varighed eller, hvis beskæftigelsen sker i uddannelsesøjemed, af højst 18 måneders varighed. Stk. 2. Lønmodtagere som nævnt i stk. 1, der udsendes til et andet land for den danske stat, danske virksomheder og institutioner, eller som beskæftiges på danske skibe i anden fart end indenrigsfart, er omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, for så vidt de ved udsendelsen eller forhyringen er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension kan i særlige tilfælde undtage lønmodtageren fra at være omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, uanset at beskæftigelsen, der sker i uddannelsesøjemed, jf. stk. 1, overstiger 18 måneders varighed. Opkrævning og indbetaling 8. Arbejdsgiveren betaler ATP-bidrag ved hvert kvartals udløb, jf. 9. Stk. 2. Bidraget forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar med sidste rettidige betalingsdag den 7. i forfaldsmåneden. Stk. 3. Falder sidste rettidige betalingsdag, jf. stk. 2, på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den nærmest følgende hverdag. Stk. 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan, når særlige omstændigheder taler for det, efter ansøgning tillade, at kvartalsvis indbetaling sker til andre terminer. Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan i særlige tilfælde efter ansøgning fastsætte en længere tidsfrist for indbetalingen. Stk. 6. En arbejdsgiver, der i et kvartal ikke har beskæftiget lønmodtagere, der er omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, eller som er ophørt, skal give Arbejdsmarkedets Tillægspension meddelelse herom senest 14 dage efter kvartalets udløb. 9. Arbejdsgiveren kan vælge at betale ATP-bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal der enten anvendes Pengeinstitutternes Betalingssystemer (PBS) Overførselsservice, Dataløn eller Letløn. Stk. 2. Arbejdsgivere, som ikke betaler via de i stk. 1 nævnte betalingsmuligheder, bliver opkrævet via PBS Betalingsservice, hvorefter beløbet opkræves ved automatisk træk, elektronisk indbetalingskort eller fysisk indbetalingskort. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 3. Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af det samlede ATP-bidrag. 3

4 Stk. 4. Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. 10. Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter, jf. ATP-lovens 17, stk. 3. Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan, når særlige omstændigheder taler derfor, give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag og renter. 11. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for bidrag og renter, jf. lovens 17, stk. 4. Indberetning 12. Arbejdsgiveren oplyser en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt lønmodtager - dvs. såvel lønmodtagerens som arbejdsgiverens andel, jf. 2, stk. 6. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter 3, stk. 1, nr. 9, i lov om et indkomstregister, jf. dog 13, og skal ske under samme CVR-/SE-nummer, som anvendes ved indbetaling af ATP-bidrag, jf. 1. Stk. 2. Pligten til at indberette bidrag på den i stk. 1 angivne måde påhviler enhver arbejdsgiver, som er indberetningspligtig efter lov om et indkomstregister, og som har beskæftigede lønmodtagere, der er omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 3. Offentlige arbejdsgivere, der har beskæftiget lønmodtagere omfattet af B-, C-, D-, E- eller F-sats, skal oplyse til indkomstregistret, at bidraget er opgjort efter B-, C-, D-, E- eller F-sats, jf. 3, stk. 1, nr. 9, i lov om et indkomstregister Har en lønmodtager været omfattet af flere forskellige satser (A-, B-, C-, D-, E- eller F-sats, jf. bilagene), skal bidragene oplyses hver for sig. Stk. 4. I forbindelse med ophør af en virksomhed eller ejerskifte oplyses ATP-bidrag for tiden indtil ophøret eller ejerskiftet efter reglerne i stk En arbejdsgiver, der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, jf. 12, oplyser efter hvert kvartals udløb, henholdsvis 10. april, 10. juli, 10. oktober og 17. januar, det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt lønmodtager. Indberetningen sker på Arbejdsmarkedets Tillægspensions hjemmeside. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan i særlige tilfælde fastsætte en længere tidsfrist for indberetning. Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysning om: 1) Arbejdsgiverens navn og adresse. 2) Arbejdsgiverens CVR/SE-nummer. 3) Beskæftigelseskvartal og -år. 4) Lønmodtagerens navn og CPR-nummer. 5) Lønmodtagere, der ikke er omfattet af lov om et arbejdsmarkedsbidrag. 6) Det samlede bidrag, dvs. summen af lønmodtagerens og arbejdsgiverens andele af bidraget. 14. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan i kontroløjemed pålægge en arbejdsgiver at oplyse bidrag ved anvendelse af de i 13 omhandlede indberetninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension for et eller flere kalenderår eller dele af et år. De af 12 omfattede arbejdsgivere fritages for pligten til at indberette ATP-bidrag til SKAT via indkomstregisteret i det omfang, at Arbejdsmarkedets Tillægspension skal foretage indberetningen hertil efter de af skatteministeren fastsatte regler herom i medfør af lov om et indkomstregister. Klageadgang og strafbestemmelser 15. Afgørelser om medlemskab, bidragspligt, bidrag og renter, herunder beregning og opkrævning, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovens 28. 4

5 16. Den arbejdsgiver, der undlader at foretage indbetaling efter reglerne i 9-10, eller som trods påkrav undlader at foretage indberetning af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i 12-14, straffes med bøde, jf. lovens 33 og 34. Stk. 2. Er overtrædelse i stk. 1 begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet (den juridiske person) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar E- og F-bidragssatserne jf. 3, stk. 2, nr. 4 og 5, finder anvendelse fra første hele lønningsperiode, der er optjent fra 1. januar Stk. 2. 2, stk. 8 finder anvendelse i forbindelse med offentliggørelse af satser vedrørende Stk. 3. 8, stk. 2 finder første gang anvendelse på indbetaling af ATP-bidrag, som er indberettet vedrørende 4. kvartal Stk. 4 Bekendtgørelse nr af 26. november 2008 om Arbejdsmarkedets Tillægspension ophæves pr. 1. januar Beskæftigelsesministeriet, den 8. september 2009 INGER STØJBERG / Lise Fangel 5

6 ATP-bidrag (A-sats): årlig sats kr. Bidrag efter 3, stk. 1, jf. lovens 15, stk. 1, udgør: Bilag 1 (Timer pr. måned) Mindst (fuldtid) Mindst 78 under (2/3 tid) Mindst 39 under (1/3 tid) Under andel (1/3) andel (2/3) Samlet bidrag Mindst (fuldtid) Mindst 36 under (2/3 tid) Mindst 18 under (1/3 tid) Under ,40 31,60 15,80 94,80 63,20 31,60 142,20 94,80 47,40 Ugelønnede: Mindst (fuldtid) Mindst 18 under (2/3 tid) Mindst 9 under /3 tid) Under ,70 15,80 7,90 47,40 31,60 15,80 71,10 47,40 23,70 Pr. time... 0, ,92 6

7 Bidrag efter 3, stk. 2, nr. 1, jf. lovens 15, stk. 2, udgør: ATP-bidrag (B-sats) årlig sats 1.166,40 kr. Bilag 2 (Timer pr. måned) Mindst (fuldtid) Mindst 78 under (2/3 tid) Mindst 39 under (1/3 tid) Under andel (1/3) 32,40 21,60 10,80 andel (2/3) 64,80 43,20 21,60 Samlet bidrag 97,20 64,80 32,40 Mindst (fuldtid) Mindst 36 under (2/3 tid) Mindst 18 under (1/3 tid) Under ,10 11,40 5,70 34,20 22,80 11,40 51,30 34,20 17,10 Ugelønnede: Mindst (fuldtid) Mindst 18 under (2/3 tid) Mindst 9 under (1/3 tid) Under ,55 5,70 2,85 17,10 11,40 5,70 25,65 17,10 8,55 Pr. time... 0,25 0,50 0,75 7

8 Bidrag efter 3, stk. 2, nr. 2, jf. lovens 15, stk. 2, udgør: ATP-bidrag (C-sats) årlig sats 2.073,60 kr. Bilag 3 (Timer pr. måned) Mindst (fuldtid) Mindst 78 under (2/3 tid) Mindst 39 under (1/3 tid) Under andel (1/3) 57,60 38,40 19,20 andel (2/3) 115,20 76,80 38,40 Samlet bidrag 172,80 115,20 57,60 Mindst (fuldtid) Mindst 36 under (2/3 tid) Mindst 18 under (1/3 tid) Under ,30 20,20 10,10 60,60 40,40 20,20 90,90 60,60 30,30 Ugelønnede: Mindst (fuldtid) Mindst 18 under (2/3 tid) Mindst 9 under (1/3 tid) Under 9 15,15 10,10 5,05 30,30 20,20 10,10 45,45 30,30 15,15 Pr. time... 0,41 0,82 1,23 8

9 ATP-bidrag (D-sats) årlig sats kr. Bidrag efter 3, stk. 2, nr. 3, jf. lovens 15, stk. 2, udgør: Bilag 4 (Timer pr. måned) Mindst (fuldtid) Mindst 78 under (2/3 tid) Mindst 39 under (1/3 tid) Under andel (1/3) 48,00 32,00 16,00 andel (2/3) 96,00 64,00 32,00 Samlet bidrag 144,00 96,00 48,00 Mindst (fuldtid) Mindst 36 under (2/3 tid) Mindst 18 under (1/3 tid) Under ,20 16,80 8,40 50,40 33,60 16,80 75,60 50,40 25,20 Ugelønnede: Mindst (fuldtid) Mindst 18 under (2/3 tid) Mindst 9 under (1/3 tid) Under ,60 8,40 4,20 25,20 16,80 8,40 37,80 25,20 12,60 Pr. time... 0,34 0,68 1,02 9

10 Bidrag efter 3, stk. 2, nr. 4, jf. lovens 15, stk. 2, udgør: ATP-bidrag (E-sats) årlig sats 2.462,40 kr. Bilag 5 (timer pr. måned) Andel (1/3) Andel (2/3) Samlet bidrag Mindst 117 (fuldtid) Mindst 78 under 117 (2/3 tid) Mindst 39 under 78 (1/3 tid) Under 39 68,40 45,60 22,80 136,80 91,20 45,60 205,20 136,80 68,40 Mindst 54 (fuldtid) Mindst 36 under 54 (2/3 tid) Mindst 18 under 36 (1/3 tid) Under 18 36,00 24,00 12,00 72,00 48,00 24,00 108,00 72,00 36,00 Ugelønnede Mindst 27 (fuldtid) Mindst 18 under 27 (2/3 tid) Mindst 9 under 18 (1/3 tid) Under 9 18,00 12,00 6,00 36,00 24, ,00 36,00 18,00 Pr. time 0,49 0,98 1,47 10

11 Bidrag efter 3, stk. 2, nr. 5, jf. lovens 15, stk. 2, udgør: ATP-bidrag (F-sats) årlig sats 2.851,20 kr. Bilag 6 (timer pr. måned) Andel (1/3) Andel (2/3) Samlet bidrag Mindst 117 (fuldtid) Mindst 78 under 117 (2/3 tid) Mindst 39 under 78 (1/3 tid) Under 39 79,20 52,80 26,40 158,40 105,60 52,80 237,60 158,40 79,20 Mindst 54 (fuldtid) Mindst 36 under 54 (2/3 tid) Mindst 18 under 36 (1/3 tid) Under 18 41,70 27,80 13,90 83,40 55,60 27,80 125,10 83,40 41,70 Ugelønnede: Mindst 27 (fuldtid) Mindst 18 under 27 (2/3 tid) Mindst 9 under 18 (1/3 tid) Under 9 20,85 13,90 6,95 41,70 27,80 13,90 62,55 41,70 20,85 Pr. time 0,56 1,13 1,69 11

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 1385 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3119 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

ATP-vejledning. - for arbejdsgivere

ATP-vejledning. - for arbejdsgivere ATP-vejledning - for arbejdsgivere 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilmelding af arbejdsgivere... 3 3. Hvem skal du betale ATP-bidrag for?... 3 4. Din beregning af ATP-bidraget, som du tilbageholder

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem 14. november 1989 EB/AI Cirkulære nr. 508. Til medlemmerne. Vedr.: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Bidrag for 1990. I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten I medfør af 18 i lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) fastsættes: Almindelige bestemmelser 1. Postvirksomheder, der

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 2. oktober 2009. Nr. 942. Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Herved bekendtgøres lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17047

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold BEK nr 695 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-3761 Senere

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 22. august 2007 Erstatter orienteringsbrev nr. 09/07 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

i vedlagte udkast til bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere

i vedlagte udkast til bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S T +45 33 95 50 00 E penst@penst.dk www.penst.dk www.borger.dk 27. november 2012

Læs mere

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN BØRN & KULTUR - DAGTILBUD Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN December 2009 Forord I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, i en puljeordning

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 BEK nr 135 af 16/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2253539 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om grøn

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Indkomstmodtager: Frederikke Frederiksen Frederiksvej 15 7000 Fredericia Arbejdsgiverens navn og adresse: Sportsnyt Østergade 2 8800 Viborg Personnummer: 200280-1864 Arbejdsgivernummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 1177 af 09/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/10073 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr 711 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes:

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes: BEK nr 1241 af 08/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1942-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Arbejdstidsopgørelse/1 Afdelingen kan udlevere denne type opgørelse af arbejdstiden, eller den der vises længere fremme. Afsender

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr BEK nr 1749 af 21/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. august 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1808780 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Page 1 of 9 LBK nr 407 af 28/05/2004 Gældende (Ferieloven) Offentliggørelsesdato: 11-06-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1420 af 22/12/2004 LOV nr 428 af 06/06/2005

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 b, stk. 6, 66 c, stk. 4, og 66 d, stk. stk. 2, i lov om social service jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, som ændret ved 1 i lov nr. 1530

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse LBK nr 860 af 24/08/2012 Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j. nr. 064.87L.311 Senere

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. februar 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0139: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di (AKT) for Nettbuss A/S (advokat Jacob

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere