Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere"

Transkript

1 Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere

2 Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME... 3 ARBEJDSSKADESIKRINGENS YDELSER... 3 ANMELDELSE AF ULYKKESTILFÆLDE... 3 ANMELDELSE AF ERHVERVSSYGDOMME... 3 ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION (ATP)... 4 REGISTRERING...4 BIDRAGSPLIGTEN... 4 INDBETALING... 4 INDBERETNING...4 YDERLIGERE OPLYSNINGER... 5 DAGPENGE VED SYGDOM... 6 ARBEJDSGIVERENS FORPLIGTELSER... 6 REFUSION AF LØN UNDER SYGDOM MV... 6 ANMELDELSE AF SYGEFRAVÆR... 6 ANMODNING OM REFUSION... 6 ARBEJDSGIVERENS BIDRAGSPLIGT... 7 FORSIKRING FOR PRIVATE ARBEJDSGIVERE... 7 DAGPENGENES STØRRELSE... 7 KONTANTYDELSER VED FØDSEL... 8 DAGPENGEREFUSION... 8 ANMODNING OM REFUSION... 8 BIDRAG TIL BARSEL.DK... 8 REGISTRERING...8 BIDRAGSPLIGTEN... 8 INDBETALING... 8 REFUSION... 8 YDERLIGERE OPLYSNINGER... 9 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING DAGPENGEGODTGØRELSE FRA ARBEJDSGIVEREN (G-DAGE) SYGEHJÆLP, FAMILIEYDELSER, SOCIAL PENSION

3 Indledning I visse tilfælde er personer, der er beskæftiget i et EØS-land eller Schweiz for en arbejdsgiver eller virksomhed, der ikke har hjemsted i Danmark, omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Reglerne herom er fastsat i EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (og EF-forordning 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som fortsat gælder for Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz). I sådanne situationer har arbejdsgiveren/virksomheden de samme rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om social sikring som arbejdsgivere/virksomheder, der har hjemsted i Danmark, og som beskæftiger arbejdstagere her i landet herunder pligt til at betale bidrag til danske sociale sikringsordninger. I det følgende gives en kort orientering om arbejdsgiverens rettigheder og pligter, herunder en beskrivelse af fremgangsmåden ved indbetaling af bidrag mv. til det danske sikringssystem. 2

4 Arbejdsskadesikring Arbejdsgiveren har erstatningsansvar for følgerne af ulykker og erhvervssygdomme, som rammer de ansatte. Arbejdsgiveren skal afdække erstatningsansvaret for ulykker ved at tegne forsikring i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsulykkesforsikring efter lov om arbejdsskadesikring og ved at tilmelde de ansatte til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Arbejdsgivere, der ikke har tegnet forsikring eller foretaget tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, vil blive pålagt en bøde. De vil tillige blive pålagt selv at betale erstatningsbeløb og gebyr for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling, hvis en ansat pådrager sig en arbejdsskade. Tegning af forsikring for arbejdsulykker Forsikringen skal tegnes i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsulykkesforsikring efter lov om arbejdsskadesikring. Præmien afhænger af, hvilken type erhverv/risikogruppe der er tale om, og fastsættes af forsikringsselskaberne individuelt. På kan man se hvilke forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, og de gennemsnitlige præmier for forskellige brancher, ligesom man kan indhente tilbud fra forsikringsselskaberne. Forsikringsdækningen er den samme i alle selskaber, uanset præmiens størrelse. Sikring for erhvervssygdomme Arbejdsgiveren skal tilmelde de ansatte til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Der opkræves et fast bidrag, hvis størrelse afhænger af branchetilhørsforholdet. Se oversigten over bidrag og fremgangsmåden for tilmelding på Arbejdsskadesikringens ydelser Arbejdsskadesikringen giver ret til godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt erhvervsevne samt visse behandlingsudgifter. Hvis arbejdsulykken eller erhvervssygdommen medfører døden, kan de efterladte få erstatning for tab af forsørger. Arbejdsskadesikringens ydelser er lovbestemte kontantydelser, som udbetales til modtageren, uanset hvor modtageren har bopæl. Anmeldelse af ulykkestilfælde Arbejdsgiveren skal anmelde ulykker til forsikringsselskabet, hvis det må antages, at ulykker har erstatningsberettigende følger. Anmeldelse kan ske på en formular, der findes på Arbejdsskadestyrelsen skal underrettes om dødsfald inden 48 timer på tlf. nr , selvom ulykken er anmeldt til forsikringsselskabet. Anmeldelse af erhvervssygdomme Det er lægerne, der har pligt til at anmelde erhvervssygdomme. Arbejdsgiveren skal ikke anmelde erhvervssygdomme. Anmeldelse kan ske på en formular, der findes på 3

5 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Arbejdsgiver skal betale bidrag til den danske tillægspensionsordning, ATP. Registrering Arbejdsgivere, der ikke har hjemsted i Danmark, og som skal indbetale ATP for lønmodtagere, skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. SKAT eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tildeler herefter arbejdsgiver et CVR/SE-nummer, der skal anvendes ved enhver indbetaling og indberetning af bidrag til ATP. Arbejdsgiver skal foretage denne anmeldelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 8 dage efter første lønudbetaling. Arbejdsgiver og lønmodtager kan aftale, om arbejdsgiver ønsker vejledning, opkrævning mv. sendt direkte fra ATP, eller om arbejdstageren skal handle på arbejdsgiverens vegne og selv foretage indbetalinger, holde sig orienteret om ordningen mv. Ønskes opkrævning mv. sendt direkte til arbejdsgiver, skal der rettes henvendelse til ATP med henblik på ændring af adressen fra lønmodtagerens c/o adresse til arbejdsgiverens adresse i udlandet. Hvis arbejdsgiver indberetter til SKAT s indkomstregister (e-indkomst), videresendes meddelelsen om tildeling af CVR/SE-nr. og registrering som ATP-pligtig arbejdsgiver automatisk til ATP. Arbejdsgiveren (eller arbejdstageren) vil herefter modtage yderligere orienteringsmateriale om ATPordningen direkte fra ATP. Andre arbejdsgivere skal kontakte ATP. Bidragspligten Medlemmer af ATP er lønmodtagere, der er fyldt 16 år, og som er beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i mindst 9 timer om ugen (ugelønnede), mindst 18 timer i en 14-dages periode (14- dageslønnede) eller mindst 39 timer om måneden (månedslønnede). Bidraget beregnes på grundlag af antallet af timer i perioden. Arbejdsgiver skal beregne det ATP-bidrag, som skal tilbageholdes i forbindelse med lønkørslen. Andelen, som tilbageholdes for den ansatte, udgør 1/3, mens arbejdsgivers andel udgør 2/3. For en fuldtidsbeskæftiget månedslønnet udgør det samlede bidrag fra arbejdsgiver og lønmodtager DKK årligt eller 810 DKK i kvartalet. Indbetaling Det samlede bidrag indbetales af arbejdsgiver kvartalsvis bagud og forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Sidste rettidige betalingsdag er den 7. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en lørdag eller en helligdag, er sidste frist for betaling den førstkommende hverdag. ATP opgør og opkræver det skyldige ATP-bidrag for kvartalet ud fra de ATP-bidrag, som arbejdsgiver har indberettet. Arbejdsgivere, som har tilmeldt sig et lønservicebureau, skal dog selv opgøre det ATP-bidrag, der skal betales for kvartalet. Indberetning Arbejdsgivere, som ikke har hjemsted i Danmark, er ikke omfattet af pligten til at indberette til SKAT s indkomstregister, men skal i stedet indberette det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales for hver enkelt lønmodtager, direkte til ATP. I praksis foregår indberetningen til ATP via ATP s hjemmeside. 4

6 Indberetningen til ATP skal ske efter hvert kvartals udløb, henholdsvis senest 10. april, 10. juli, 10. oktober og 17. januar. ATP kan i særlige tilfælde fastsætte en længere frist for indberetning. Yderligere oplysninger om ATP-ordningen kan findes i atp-vejledning - for arbejdsgivere på ATP s hjemmeside samt fås ved henvendelse til: Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-huset Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Telefon > Kontakt 5

7 Dagpenge ved sygdom Arbejdsgiveren har pligt til at betale dagpenge ved sygdom til den ansatte efter en vis ansættelsesog beskæftigelsesperiode. Arbejdsgiverens forpligtelser Arbejdsgivere, som ikke betaler fuld løn under sygdom til den ansatte, skal betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, dvs. i de første 21 kalenderdage (30 kalenderdage fra 2. januar 2012). Det er en betingelse for arbejdsgiverens forpligtelse, at lønmodtageren har været ansat hos arbejdsgiveren i en sammenhængende periode på 8 uger og i løbet af denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer hos arbejdsgiveren. Hvis arbejdstageren tidligere har været ansat hos arbejdsgiveren (fx en vikar), og den samlede beskæftigelse hos arbejdsgiveren udgør mindst 74 timer inden for de sidste 8 uger, har arbejdsgiveren også pligt til at betale dagpenge ved sygefravær. Det forudsætter dog at den ansatte er i arbejde hos arbejdsgiveren den dag, hvor sygdommen indtræder eller var på arbejde sidste arbejdsdag før 1. fraværsdag og skulle have været på arbejde den dag, hvor sygefraværet begynder. Arbejdsgiveren har desuden en pligt til at indkalde en sygemeldt ansat til en personlig samtale om, hvordan og hvornår den ansatte kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter den første sygedag Refusion af løn under sygdom mv. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygdom, har ret til at få udbetalt de dagpenge fra kommunen, som den ansatte ville have ret til fra kommunen. Ved sygdom har arbejdsgiveren som hovedregel ret til refusion fra 1. fraværsdag efter arbejdsgiverperioden. En arbejdsgiver, der har en ansat med en kronisk lidelse, der medfører mindst 10 fraværsdage indenfor et år, kan ved aftale med den ansatte en aftale godkendt af kommunen (en 56-aftale) - opnå ret til refusion i arbejdsgiverperioden. Dog maksimalt sygedagpengemaksimum i 2011: 3830,00 DKK pr. uge. Endelig er der ikke nogen arbejdsgiverperiode for arbejdsgivere, der har en ansat i fleksjob. Anmeldelse af sygefravær Arbejdsgiveren skal anmelde sygefravær, der strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, til den ansattes opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Anmeldelse af sygefravær skal ske via den digitale løsning NemRefusion som findes på Anmodning om refusion Anmodning om refusion skal ligeledes ske via NemRefusion. Det er den ansattes opholdskommune, der træffer afgørelse om sygedagpenge til den ansatte og refusion til arbejdsgiveren. Har arbejdsgiveren anmeldt fraværet senest 4 uger efter 1. fraværsdag, kan han vente med at søge refusion i indtil tre måneder efter 1. fraværsdag. I modsat fald er han først berettiget til sygedagpenge fra anmeldelsen af sygefraværet. Kommunen kan dispensere bl.a. når overskridelsen af fristen skyldes den ansatte, forkert vejledning, eller når særlige forhold gør sig gældende. Indgives anmodningen om refusion senere end 6 måneder fra første fraværsdag, kan der ikke dispenseres fra fristen for anmodning om refusion. 6

8 Da arbejdsgiverens ret til refusion er en afledt ret, er det en forudsætning for udbetaling af refusion, at den ansatte opfylder dagpengelovens betingelser for ret til dagpenge. Arbejdsgiverens bidragspligt Arbejdsgiveren skal betale et årligt bidrag til delvis dækning af kommunens indbetaling af ATPbidrag for dagpengemodtagere. Bidragets størrelse kan oplyses ved henvendelse til ATP. Forsikring for private arbejdsgivere Private arbejdsgivere kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen for de dagpenge, som deres ansatte har ret til fra ham som arbejdsgiver, hvis arbejdsgiverens lønudgift i det foregående kalenderår ikke overstiger et nærmere fastsat beløb, der for 2011 udgør DKK, og hvis arbejdsgiveren har et aktivt CVR-nr. Dagpengerefusion til en forsikret arbejdsgiver kan ikke overstige det maksimale ugentlige dagpengebeløb, der for 2011 udgør DKK. Præmien for forsikring beregnes på grundlag af arbejdsgiverens lønudgift. Præmiestørrelsen er for 2011 fastsat til 0,69 % af den forventede lønudgift. Anmodningen om optagelse indsendes på en blanket, som fås i opholdskommunen eller på Blanketten sendes til: Statens Administration Landgreven 4 Postboks Kbh. K. Dagpengenes størrelse Sygedagpengene udgør pr. 1. januar ,51 DKK. for hver time, den ansatte skulle have arbejdet, hvis fraværet ikke fandt sted. Der skal dog ikke betales beløb ud over den timeløn, den ansatte ville have opnået under fraværet. 7

9 Kontantydelser ved fødsel Dagpengerefusion Arbejdsgivere, der betaler løn under fravær på grund af graviditet, fødsel og adoption, har ret til refusion, der består af de dagpenge, som den ansatte ville have haft ret til fra det offentlige (kommunen), hvis pågældende ikke modtog løn. Anmodning om refusion Anmodning om dagpengerefusion ved graviditet, fødsel og adoption skal indgives til kommunen senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb på en blanket DP401 eller DP402, ellers mistes retten til refusion. Forudsætningen for udbetaling af refusion er, at den ansatte opfylder dagpengelovens betingelser for ret til dagpenge. Bidrag til Barsel.dk. Barsel.dk er en barselsudligningsordning for private arbejdsgivere. Formålet med ordningen er at udligne arbejdsgivernes udgifter til løn under barselsorlov og dermed fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Er arbejdsgiver omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), skal han også betale bidrag til Barsel.dk. Arbejdsgiver kan få udbetalt refusion fra Barsel.dk for udgifter til barselsløn. Der gælder særlige regler, hvis arbejdsgiver helt eller delvist er omfattet af en anden godkendt barselsudligningsordning. Se eller kontakt Barsel.dk. Registrering Virksomheden bliver automatisk omfattet af Barsel.dk, når den registreres som ATP-pligtig. Betaling af bidrag til Barsel.dk og udbetaling af refusion sker på det CVR-nr., som arbejdsgiver også anvender i ATP-ordningen. Bidragspligten Arbejdsgiver vil automatisk modtage kvartalsvise opkrævninger fra Barsel.dk. Bidraget beregnes på grundlag af det ATP-bidrag, som virksomheden har indbetalt i en forudgående 3-måneders periode. Det årlige bidrag for en fuldtidsansat er 825,00 DKK pr. 1. januar Det svarer til, at arbejdsgiver skal betale 206,25 DKK i kvartalet til Barsel.dk for hvert kvartalsbidrag til ATP på 810,00 DKK Indbetaling Barsel.dk opkræver bidrag for hvert kvartal via NETS (tidl. PBS). Forfaldsdag er hhv. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. januar. Sidste rettidige betalingsdag er hhv. den 14. april, 14. juli, 14. oktober og 20. januar. Refusion Arbejdsgiver vil automatisk få udbetalt refusion fra Barsel.dk, når virksomheden udbetaler løn under barsel. Det er en betingelse, at lønnen er over dagpengeniveau, og at arbejdsgiver har ret til dagpengerefusion, dvs. indtræder i arbejdstagers ret til dagpenge fra kommunen. Der er endvidere regler for, hvor stor en del af lønnen Barsel.dk kan refundere, og for, hvilke perioder der refunderes. Arbejdsgiver skal ikke selv ansøge om refusion fra Barsel.dk, der automatisk modtager de nødvendige oplysninger fra arbejdsgivers ansøgning om dagpengerefusion fra kommunen. 8

10 Yderligere oplysninger Reglerne om Barsel.dk er fastsat i lov om barseludligning på det private arbejdsmarked, med tilhørende bekendtgørelse. Læs mere om Barsel.dk på hvor arbejdsgiver også har mulighed for at logge på selvbetjening og se egne oplysninger. Eller kontakt: Barsel.dk Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Telefon Fax > Kontakt 9

11 Arbejdsløshedsforsikring I Danmark er det frivilligt, om en arbejdstager vil lade sig forsikre mod arbejdsløshed ved at melde sig ind i en arbejdsløshedskasse (a-kasse). En udenlandsk arbejdsgiver har derfor ingen pligt til at lade arbejdstageren arbejdsløshedsforsikre, selv om arbejdstageren er omfattet af dansk lovgivning om social sikring under ansættelsen. En udenlandsk arbejdsgiver har heller ikke i øvrigt pligter overfor arbejdstageren i relation til arbejdsløshedsforsikringen. De danske a-kasser er private foreninger, som har til formål at sikre medlemmerne bistand ved ledighed med videre. A-kasserne udbetaler blandt andet arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og efterløn. I Danmark er der 27 a-kasser, som er anerkendt af staten. Arbejdstageren skal selv sørge for at blive optaget i en a-kasse, hvis pågældende ønsker at være forsikret mod arbejdsløshed. Arbejdstageren skal sende en skriftlig ansøgning om optagelse, til den a-kasse, pågældende ønsker at være medlem af. Arbejdstageren kan tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager den skriftlige ansøgning. Oversigt over de danske a-kasser og yderligere oplysninger om den danske arbejdsløshedsforsikring kan fås hos: Arbejdsskadestyrelsen Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Telefon:

12 Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren (G-dage) Hvis arbejdstageren er medlem af en a-kasse, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale dagpengegodtgørelse (G-dage) de første 3 dage, hvor arbejdstageren er helt eller delvis ledig. Arbejdstageren skal sammenlagt have haft et antal arbejdstimer, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger (normalt 2 x 37 timer) hos samme arbejdsgiver. Arbejdet skal ligge inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret. Arbejdsgiver er forpligtet til at betale G-dage, hvis arbejdstageren - bliver afskediget, - bliver hjemsendt, - ophører med opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende, - sættes på arbejdsfordeling eller - har fået nedsat sin arbejdstid. En G-dag svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis arbejdstageren har ret til G-dage for en halv dag, svarer beløbet til halvdelen af den maksimale dagpengesats. Satserne i 2011 er 766 DKK for en hel G-dag og 383 DKK for en halv G-dag. Yderligere oplysning om reglerne om betaling af G-dage kan fås hos: Arbejdsskadestyrelsen Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Telefon:

13 Sygehjælp, familieydelser, social pension Disse ydelser er fuldt ud skattefinansierede. Arbejdsgiveren betaler derfor ikke bidrag til disse ordninger og har ikke forpligtelser i øvrigt i forhold til den ansatte på disse områder. 12

14 Arbejdsgivers rettigheder og pligter I visse tilfælde er personer, der er beskæftiget i et EØS-land eller Schweiz for en arbejdsgiver eller virksomhed, der ikke har hjemsted i Danmark, omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Reglerne herom er fastsat i EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (og EF-forordning 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som fortsat gælder for Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz). I sådanne situationer har arbejdsgiveren/virksomheden de samme rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om social sikring som arbejdsgivere/virksomheder, der har hjemsted i Danmark, og som beskæftiger arbejdstagere her i landet herunder pligt til at betale bidrag til danske sociale sikringsordninger. I det følgende gives en kort orientering om arbejdsgiverens rettigheder og pligter, herunder en beskrivelse af fremgangsmåden ved indbetaling af bidrag mv. til det danske sikringssystem

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Indledning Denne vejledning er til arbejdsgivere med ansatte i Grønland eller på Færøerne. Vejledningen hjælper

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge

Bekendtgørelse om sygedagpenge 1 of 10 21/09/2010 12:15 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Anvendelsesområde Beskæftigelseskrav

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere