Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere"

Transkript

1 Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere

2 Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME... 3 ARBEJDSSKADESIKRINGENS YDELSER... 3 ANMELDELSE AF ULYKKESTILFÆLDE... 3 ANMELDELSE AF ERHVERVSSYGDOMME... 3 ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION (ATP)... 4 REGISTRERING...4 BIDRAGSPLIGTEN... 4 INDBETALING... 4 INDBERETNING...4 YDERLIGERE OPLYSNINGER... 5 DAGPENGE VED SYGDOM... 6 ARBEJDSGIVERENS FORPLIGTELSER... 6 REFUSION AF LØN UNDER SYGDOM MV... 6 ANMELDELSE AF SYGEFRAVÆR... 6 ANMODNING OM REFUSION... 6 ARBEJDSGIVERENS BIDRAGSPLIGT... 7 FORSIKRING FOR PRIVATE ARBEJDSGIVERE... 7 DAGPENGENES STØRRELSE... 7 KONTANTYDELSER VED FØDSEL... 8 DAGPENGEREFUSION... 8 ANMODNING OM REFUSION... 8 BIDRAG TIL BARSEL.DK... 8 REGISTRERING...8 BIDRAGSPLIGTEN... 8 INDBETALING... 8 REFUSION... 8 YDERLIGERE OPLYSNINGER... 9 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING DAGPENGEGODTGØRELSE FRA ARBEJDSGIVEREN (G-DAGE) SYGEHJÆLP, FAMILIEYDELSER, SOCIAL PENSION

3 Indledning I visse tilfælde er personer, der er beskæftiget i et EØS-land eller Schweiz for en arbejdsgiver eller virksomhed, der ikke har hjemsted i Danmark, omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Reglerne herom er fastsat i EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (og EF-forordning 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som fortsat gælder for Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz). I sådanne situationer har arbejdsgiveren/virksomheden de samme rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om social sikring som arbejdsgivere/virksomheder, der har hjemsted i Danmark, og som beskæftiger arbejdstagere her i landet herunder pligt til at betale bidrag til danske sociale sikringsordninger. I det følgende gives en kort orientering om arbejdsgiverens rettigheder og pligter, herunder en beskrivelse af fremgangsmåden ved indbetaling af bidrag mv. til det danske sikringssystem. 2

4 Arbejdsskadesikring Arbejdsgiveren har erstatningsansvar for følgerne af ulykker og erhvervssygdomme, som rammer de ansatte. Arbejdsgiveren skal afdække erstatningsansvaret for ulykker ved at tegne forsikring i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsulykkesforsikring efter lov om arbejdsskadesikring og ved at tilmelde de ansatte til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Arbejdsgivere, der ikke har tegnet forsikring eller foretaget tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, vil blive pålagt en bøde. De vil tillige blive pålagt selv at betale erstatningsbeløb og gebyr for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling, hvis en ansat pådrager sig en arbejdsskade. Tegning af forsikring for arbejdsulykker Forsikringen skal tegnes i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsulykkesforsikring efter lov om arbejdsskadesikring. Præmien afhænger af, hvilken type erhverv/risikogruppe der er tale om, og fastsættes af forsikringsselskaberne individuelt. På kan man se hvilke forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, og de gennemsnitlige præmier for forskellige brancher, ligesom man kan indhente tilbud fra forsikringsselskaberne. Forsikringsdækningen er den samme i alle selskaber, uanset præmiens størrelse. Sikring for erhvervssygdomme Arbejdsgiveren skal tilmelde de ansatte til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Der opkræves et fast bidrag, hvis størrelse afhænger af branchetilhørsforholdet. Se oversigten over bidrag og fremgangsmåden for tilmelding på Arbejdsskadesikringens ydelser Arbejdsskadesikringen giver ret til godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt erhvervsevne samt visse behandlingsudgifter. Hvis arbejdsulykken eller erhvervssygdommen medfører døden, kan de efterladte få erstatning for tab af forsørger. Arbejdsskadesikringens ydelser er lovbestemte kontantydelser, som udbetales til modtageren, uanset hvor modtageren har bopæl. Anmeldelse af ulykkestilfælde Arbejdsgiveren skal anmelde ulykker til forsikringsselskabet, hvis det må antages, at ulykker har erstatningsberettigende følger. Anmeldelse kan ske på en formular, der findes på Arbejdsskadestyrelsen skal underrettes om dødsfald inden 48 timer på tlf. nr , selvom ulykken er anmeldt til forsikringsselskabet. Anmeldelse af erhvervssygdomme Det er lægerne, der har pligt til at anmelde erhvervssygdomme. Arbejdsgiveren skal ikke anmelde erhvervssygdomme. Anmeldelse kan ske på en formular, der findes på 3

5 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Arbejdsgiver skal betale bidrag til den danske tillægspensionsordning, ATP. Registrering Arbejdsgivere, der ikke har hjemsted i Danmark, og som skal indbetale ATP for lønmodtagere, skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. SKAT eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tildeler herefter arbejdsgiver et CVR/SE-nummer, der skal anvendes ved enhver indbetaling og indberetning af bidrag til ATP. Arbejdsgiver skal foretage denne anmeldelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 8 dage efter første lønudbetaling. Arbejdsgiver og lønmodtager kan aftale, om arbejdsgiver ønsker vejledning, opkrævning mv. sendt direkte fra ATP, eller om arbejdstageren skal handle på arbejdsgiverens vegne og selv foretage indbetalinger, holde sig orienteret om ordningen mv. Ønskes opkrævning mv. sendt direkte til arbejdsgiver, skal der rettes henvendelse til ATP med henblik på ændring af adressen fra lønmodtagerens c/o adresse til arbejdsgiverens adresse i udlandet. Hvis arbejdsgiver indberetter til SKAT s indkomstregister (e-indkomst), videresendes meddelelsen om tildeling af CVR/SE-nr. og registrering som ATP-pligtig arbejdsgiver automatisk til ATP. Arbejdsgiveren (eller arbejdstageren) vil herefter modtage yderligere orienteringsmateriale om ATPordningen direkte fra ATP. Andre arbejdsgivere skal kontakte ATP. Bidragspligten Medlemmer af ATP er lønmodtagere, der er fyldt 16 år, og som er beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i mindst 9 timer om ugen (ugelønnede), mindst 18 timer i en 14-dages periode (14- dageslønnede) eller mindst 39 timer om måneden (månedslønnede). Bidraget beregnes på grundlag af antallet af timer i perioden. Arbejdsgiver skal beregne det ATP-bidrag, som skal tilbageholdes i forbindelse med lønkørslen. Andelen, som tilbageholdes for den ansatte, udgør 1/3, mens arbejdsgivers andel udgør 2/3. For en fuldtidsbeskæftiget månedslønnet udgør det samlede bidrag fra arbejdsgiver og lønmodtager DKK årligt eller 810 DKK i kvartalet. Indbetaling Det samlede bidrag indbetales af arbejdsgiver kvartalsvis bagud og forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Sidste rettidige betalingsdag er den 7. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en lørdag eller en helligdag, er sidste frist for betaling den førstkommende hverdag. ATP opgør og opkræver det skyldige ATP-bidrag for kvartalet ud fra de ATP-bidrag, som arbejdsgiver har indberettet. Arbejdsgivere, som har tilmeldt sig et lønservicebureau, skal dog selv opgøre det ATP-bidrag, der skal betales for kvartalet. Indberetning Arbejdsgivere, som ikke har hjemsted i Danmark, er ikke omfattet af pligten til at indberette til SKAT s indkomstregister, men skal i stedet indberette det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales for hver enkelt lønmodtager, direkte til ATP. I praksis foregår indberetningen til ATP via ATP s hjemmeside. 4

6 Indberetningen til ATP skal ske efter hvert kvartals udløb, henholdsvis senest 10. april, 10. juli, 10. oktober og 17. januar. ATP kan i særlige tilfælde fastsætte en længere frist for indberetning. Yderligere oplysninger om ATP-ordningen kan findes i atp-vejledning - for arbejdsgivere på ATP s hjemmeside samt fås ved henvendelse til: Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-huset Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Telefon > Kontakt 5

7 Dagpenge ved sygdom Arbejdsgiveren har pligt til at betale dagpenge ved sygdom til den ansatte efter en vis ansættelsesog beskæftigelsesperiode. Arbejdsgiverens forpligtelser Arbejdsgivere, som ikke betaler fuld løn under sygdom til den ansatte, skal betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, dvs. i de første 21 kalenderdage (30 kalenderdage fra 2. januar 2012). Det er en betingelse for arbejdsgiverens forpligtelse, at lønmodtageren har været ansat hos arbejdsgiveren i en sammenhængende periode på 8 uger og i løbet af denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer hos arbejdsgiveren. Hvis arbejdstageren tidligere har været ansat hos arbejdsgiveren (fx en vikar), og den samlede beskæftigelse hos arbejdsgiveren udgør mindst 74 timer inden for de sidste 8 uger, har arbejdsgiveren også pligt til at betale dagpenge ved sygefravær. Det forudsætter dog at den ansatte er i arbejde hos arbejdsgiveren den dag, hvor sygdommen indtræder eller var på arbejde sidste arbejdsdag før 1. fraværsdag og skulle have været på arbejde den dag, hvor sygefraværet begynder. Arbejdsgiveren har desuden en pligt til at indkalde en sygemeldt ansat til en personlig samtale om, hvordan og hvornår den ansatte kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter den første sygedag Refusion af løn under sygdom mv. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygdom, har ret til at få udbetalt de dagpenge fra kommunen, som den ansatte ville have ret til fra kommunen. Ved sygdom har arbejdsgiveren som hovedregel ret til refusion fra 1. fraværsdag efter arbejdsgiverperioden. En arbejdsgiver, der har en ansat med en kronisk lidelse, der medfører mindst 10 fraværsdage indenfor et år, kan ved aftale med den ansatte en aftale godkendt af kommunen (en 56-aftale) - opnå ret til refusion i arbejdsgiverperioden. Dog maksimalt sygedagpengemaksimum i 2011: 3830,00 DKK pr. uge. Endelig er der ikke nogen arbejdsgiverperiode for arbejdsgivere, der har en ansat i fleksjob. Anmeldelse af sygefravær Arbejdsgiveren skal anmelde sygefravær, der strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, til den ansattes opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Anmeldelse af sygefravær skal ske via den digitale løsning NemRefusion som findes på Anmodning om refusion Anmodning om refusion skal ligeledes ske via NemRefusion. Det er den ansattes opholdskommune, der træffer afgørelse om sygedagpenge til den ansatte og refusion til arbejdsgiveren. Har arbejdsgiveren anmeldt fraværet senest 4 uger efter 1. fraværsdag, kan han vente med at søge refusion i indtil tre måneder efter 1. fraværsdag. I modsat fald er han først berettiget til sygedagpenge fra anmeldelsen af sygefraværet. Kommunen kan dispensere bl.a. når overskridelsen af fristen skyldes den ansatte, forkert vejledning, eller når særlige forhold gør sig gældende. Indgives anmodningen om refusion senere end 6 måneder fra første fraværsdag, kan der ikke dispenseres fra fristen for anmodning om refusion. 6

8 Da arbejdsgiverens ret til refusion er en afledt ret, er det en forudsætning for udbetaling af refusion, at den ansatte opfylder dagpengelovens betingelser for ret til dagpenge. Arbejdsgiverens bidragspligt Arbejdsgiveren skal betale et årligt bidrag til delvis dækning af kommunens indbetaling af ATPbidrag for dagpengemodtagere. Bidragets størrelse kan oplyses ved henvendelse til ATP. Forsikring for private arbejdsgivere Private arbejdsgivere kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen for de dagpenge, som deres ansatte har ret til fra ham som arbejdsgiver, hvis arbejdsgiverens lønudgift i det foregående kalenderår ikke overstiger et nærmere fastsat beløb, der for 2011 udgør DKK, og hvis arbejdsgiveren har et aktivt CVR-nr. Dagpengerefusion til en forsikret arbejdsgiver kan ikke overstige det maksimale ugentlige dagpengebeløb, der for 2011 udgør DKK. Præmien for forsikring beregnes på grundlag af arbejdsgiverens lønudgift. Præmiestørrelsen er for 2011 fastsat til 0,69 % af den forventede lønudgift. Anmodningen om optagelse indsendes på en blanket, som fås i opholdskommunen eller på Blanketten sendes til: Statens Administration Landgreven 4 Postboks Kbh. K. Dagpengenes størrelse Sygedagpengene udgør pr. 1. januar ,51 DKK. for hver time, den ansatte skulle have arbejdet, hvis fraværet ikke fandt sted. Der skal dog ikke betales beløb ud over den timeløn, den ansatte ville have opnået under fraværet. 7

9 Kontantydelser ved fødsel Dagpengerefusion Arbejdsgivere, der betaler løn under fravær på grund af graviditet, fødsel og adoption, har ret til refusion, der består af de dagpenge, som den ansatte ville have haft ret til fra det offentlige (kommunen), hvis pågældende ikke modtog løn. Anmodning om refusion Anmodning om dagpengerefusion ved graviditet, fødsel og adoption skal indgives til kommunen senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb på en blanket DP401 eller DP402, ellers mistes retten til refusion. Forudsætningen for udbetaling af refusion er, at den ansatte opfylder dagpengelovens betingelser for ret til dagpenge. Bidrag til Barsel.dk. Barsel.dk er en barselsudligningsordning for private arbejdsgivere. Formålet med ordningen er at udligne arbejdsgivernes udgifter til løn under barselsorlov og dermed fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Er arbejdsgiver omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), skal han også betale bidrag til Barsel.dk. Arbejdsgiver kan få udbetalt refusion fra Barsel.dk for udgifter til barselsløn. Der gælder særlige regler, hvis arbejdsgiver helt eller delvist er omfattet af en anden godkendt barselsudligningsordning. Se eller kontakt Barsel.dk. Registrering Virksomheden bliver automatisk omfattet af Barsel.dk, når den registreres som ATP-pligtig. Betaling af bidrag til Barsel.dk og udbetaling af refusion sker på det CVR-nr., som arbejdsgiver også anvender i ATP-ordningen. Bidragspligten Arbejdsgiver vil automatisk modtage kvartalsvise opkrævninger fra Barsel.dk. Bidraget beregnes på grundlag af det ATP-bidrag, som virksomheden har indbetalt i en forudgående 3-måneders periode. Det årlige bidrag for en fuldtidsansat er 825,00 DKK pr. 1. januar Det svarer til, at arbejdsgiver skal betale 206,25 DKK i kvartalet til Barsel.dk for hvert kvartalsbidrag til ATP på 810,00 DKK Indbetaling Barsel.dk opkræver bidrag for hvert kvartal via NETS (tidl. PBS). Forfaldsdag er hhv. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. januar. Sidste rettidige betalingsdag er hhv. den 14. april, 14. juli, 14. oktober og 20. januar. Refusion Arbejdsgiver vil automatisk få udbetalt refusion fra Barsel.dk, når virksomheden udbetaler løn under barsel. Det er en betingelse, at lønnen er over dagpengeniveau, og at arbejdsgiver har ret til dagpengerefusion, dvs. indtræder i arbejdstagers ret til dagpenge fra kommunen. Der er endvidere regler for, hvor stor en del af lønnen Barsel.dk kan refundere, og for, hvilke perioder der refunderes. Arbejdsgiver skal ikke selv ansøge om refusion fra Barsel.dk, der automatisk modtager de nødvendige oplysninger fra arbejdsgivers ansøgning om dagpengerefusion fra kommunen. 8

10 Yderligere oplysninger Reglerne om Barsel.dk er fastsat i lov om barseludligning på det private arbejdsmarked, med tilhørende bekendtgørelse. Læs mere om Barsel.dk på hvor arbejdsgiver også har mulighed for at logge på selvbetjening og se egne oplysninger. Eller kontakt: Barsel.dk Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Telefon Fax > Kontakt 9

11 Arbejdsløshedsforsikring I Danmark er det frivilligt, om en arbejdstager vil lade sig forsikre mod arbejdsløshed ved at melde sig ind i en arbejdsløshedskasse (a-kasse). En udenlandsk arbejdsgiver har derfor ingen pligt til at lade arbejdstageren arbejdsløshedsforsikre, selv om arbejdstageren er omfattet af dansk lovgivning om social sikring under ansættelsen. En udenlandsk arbejdsgiver har heller ikke i øvrigt pligter overfor arbejdstageren i relation til arbejdsløshedsforsikringen. De danske a-kasser er private foreninger, som har til formål at sikre medlemmerne bistand ved ledighed med videre. A-kasserne udbetaler blandt andet arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og efterløn. I Danmark er der 27 a-kasser, som er anerkendt af staten. Arbejdstageren skal selv sørge for at blive optaget i en a-kasse, hvis pågældende ønsker at være forsikret mod arbejdsløshed. Arbejdstageren skal sende en skriftlig ansøgning om optagelse, til den a-kasse, pågældende ønsker at være medlem af. Arbejdstageren kan tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager den skriftlige ansøgning. Oversigt over de danske a-kasser og yderligere oplysninger om den danske arbejdsløshedsforsikring kan fås hos: Arbejdsskadestyrelsen Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Telefon:

12 Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren (G-dage) Hvis arbejdstageren er medlem af en a-kasse, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale dagpengegodtgørelse (G-dage) de første 3 dage, hvor arbejdstageren er helt eller delvis ledig. Arbejdstageren skal sammenlagt have haft et antal arbejdstimer, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger (normalt 2 x 37 timer) hos samme arbejdsgiver. Arbejdet skal ligge inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret. Arbejdsgiver er forpligtet til at betale G-dage, hvis arbejdstageren - bliver afskediget, - bliver hjemsendt, - ophører med opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende, - sættes på arbejdsfordeling eller - har fået nedsat sin arbejdstid. En G-dag svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis arbejdstageren har ret til G-dage for en halv dag, svarer beløbet til halvdelen af den maksimale dagpengesats. Satserne i 2011 er 766 DKK for en hel G-dag og 383 DKK for en halv G-dag. Yderligere oplysning om reglerne om betaling af G-dage kan fås hos: Arbejdsskadestyrelsen Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Telefon:

13 Sygehjælp, familieydelser, social pension Disse ydelser er fuldt ud skattefinansierede. Arbejdsgiveren betaler derfor ikke bidrag til disse ordninger og har ikke forpligtelser i øvrigt i forhold til den ansatte på disse områder. 12

14 Arbejdsgivers rettigheder og pligter I visse tilfælde er personer, der er beskæftiget i et EØS-land eller Schweiz for en arbejdsgiver eller virksomhed, der ikke har hjemsted i Danmark, omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Reglerne herom er fastsat i EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (og EF-forordning 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som fortsat gælder for Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz). I sådanne situationer har arbejdsgiveren/virksomheden de samme rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om social sikring som arbejdsgivere/virksomheder, der har hjemsted i Danmark, og som beskæftiger arbejdstagere her i landet herunder pligt til at betale bidrag til danske sociale sikringsordninger. I det følgende gives en kort orientering om arbejdsgiverens rettigheder og pligter, herunder en beskrivelse af fremgangsmåden ved indbetaling af bidrag mv. til det danske sikringssystem

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere