Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø"

Transkript

1 Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø Version 2 1 OUH, Sygehusenheden Ærø

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Vigtige begreber i beredskabsplanen Organisation Planens opbygning Beredskabsplanens trin Alarmering Iværksættelse af beredskab Iværksættelse af CBRN-beredskab CBRN-hændelser af nuklearmedicinsk karakter CBRN-hændelser af biologisk karakter Lægeassistance til skadestedet Identifikationscentral (IC) Indlæggelse og registrering Omsorgsafdelingen oprettes i personales spisestue Beredskabsdepotet Børnepasning Parkering ved indkaldelse Døde Brand på sygehuset Bombetrussel Information om telefoner Hjælpemidler - rådgivning Tilbage til normalt beredskab

3 1. Forord Hermed foreligger en ny version af OUH, Sygehusenheden Ærøs beredskabsplan. Den er gældende for matriklen på Ærø. Der er flere årsager til, at der har været behov for revision: - Etableringen af AMK (regionens Akut Medicinske Koordinationscenter) - Introduktion af begrebet CBRN-beredskabet, der specificerer det medicinske beredskab i fire hovedtyper: - Kemisk - Biologisk - Radiologisk - Nukleart - Et behov for at indføje en skematisk oversigt med definition af centrale elementer. Alle afdelinger skal udarbejde sin egen beredskabsplan på baggrund af denne fælles over-ordnede beredskabsplan. Det formelle grundlag for beredskabsplanen Regionen er i henhold til Sundhedsloven og Beredskabs- og Præhospital bekendtgørelse nr. 977 af 26. september 2006 forpligtet til at udarbejde en plan for sygehusberedskabet herunder det præhospitale beredskab, lægemiddelberedskabet samt beredskabet i primærsektoren. Beredskabet skal planlægges i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning (2007) og tilhørende bilagssamling Bilag til Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskab (2007). Regionens plan skal revideres mindst én gang i hver valgperiode, og den skal blandt andet beskrive samspillet mellem regionens plan og beredskabsplanerne på de enkelte sygehuse. Planlægningen skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab. Beredskabet skal være fleksibelt og kunne optrappes og tilpasses den aktuelle hændelse. Ansvaret for regionens plan ligger hos Region Syddanmarks Sundhedsberedskabs- og præhospitals-udvalg. Ansvaret for OUH, Sygehusenheden Ærøs beredskabsplan ligger hos Beredskabskomiteen, OUH Sygehusenheden Ærø. Regionens plan AMK I planlægning af det regionale beredskab indgår AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter), som fysisk er placeret i AMK vagtcentralen ved Odense Universitetshospital. AMK leder og koordinerer regionens samlede, sundhedsberedskabsmæssige indsats ved større hændelser. OUH, Sygehusenheden Ærøs beredskabsplan OUH, Sygehusenheden Ærøs beredskabsplan er bygget op med udgangspunkt i det daglige beredskab, som er dimensioneret til at kunne håndtere 1-2 svært tilskadekomne eller 1-2 forurenede/forgiftede patienter og klargøre dem til transport. Planen er inddelt i 2 trin, således at man kan optrappe indsatsen afhængig af antallet af tilskadekomne. 3

4 Hvis der er tale om kemiske, biologiske eller radiologiske/nukleare skader, aktiveres det medicinske beredskab, hvor der skal tages stilling til typen af skade(r) (CBRN-beredskabet). Beredskabsplanen er en overordnet plan, der beskriver, hvorledes et øget beredskab aktiveres. De afdelinger, som kan blive berørt af en aktivering af beredskabsplanen, skal hver især ved afdelingsspecifik beredskabsplan sikre, at afdelingens deltagelse i beredskabet i overensstemmelse med denne plan kan imødekommes umiddelbart. Beredskabskomiteen på Sygehusenheden Ærø har ansvaret for beredskabsplanen på Ærø. Nyansat personale vil i forbindelse med introduktionskursus få en kort gennemgang af planen. Personalet i afdelinger vil få supplerende information og træning i den afdeling, hvor de er ansat. Det er den enkeltes pligt at være orienteret om egen funktion i en beredskabssituation Som udgangspunkt skal alle patienter have behandling på et niveau svarende til hospitalets sædvanlige standard, og det tilstræbes, at personalet så vidt muligt kommer til at arbejde med vante rutiner og i kendte lokaliteter. Den enkelte afdeling er selv ansvarlig for opdatering af lokal beredskabsplan ligesom det er afdelingens ansvar at orientere beredskabskomiteen om eventuelle rettelser i planen, herunder telefonnumre mv. (Rettelser bedes meddelt sekretær Pia Rosenkold, Direktionen). Planerne skal være tilgængelige på afdelingernes intranetsider. Alarmering af OUH, Sygehusenheden Ærø Beredskabsplanen på OUH, Sygehusenheden Ærø aktiveres, hvis der kommer et traume eller flere tilskadekomne. Det er altid vagthavende læge der bestemmer, hvilket beredskab og hvilket trin der skal aktiveres. Ved traume med 1 tilskadekommen indkaldes vagtpersonale. Beredskabspligt Beredskabslederen er i kraft af sin funktion som beredskabsleder berettiget til at pålægge deltagelse i sygehusberedskabet. Der henvises til Lovbekendtgørelse nr. 134 af 1. marts 2004 om beredskab: 56 Den, der har bopæl eller ophold her i landet, kan fra det tidspunkt, hvor den pågældende er fyldt 18 år, indtil det tidspunkt, hvor den pågældende fylder 65 år, pålægges at gøre tjeneste i redningsberedskabet (beredskabspligt), hvis særlige omstændigheder gør det påkrævet. Forsvarsministeren kan fastsætte regler herom, herunder hvilke myndigheder, der kan pålægge beredskabspligt. Stk. 2 Den, der skal møde ved forsvaret i tilfælde af krise eller krig, er ikke omfattet af stk Offentligt ansatte og ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner skal udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. 4

5 2. Vigtige begreber i beredskabsplanen AMK - Vagtcentralen: Akut Medicinsk Koordinationscenter er pr. 1. september lagt sammen med vagtcentral for akutkørsel og liggende transport. AMK vagtcentralen, som er regional, er placeret ved OUH KOOL: Koordinerende læge er den ambulancelæge, der først ankommer til indsatsområdet. KOOL leder den medicinske indsats i et indsatsområde. KOOL tilkaldes af AMK - vagtcentralen. Alarmcentralen (112): Den central, borgerne ringer til i nødsituationer. Betjenes af politiet, som sender anmodninger om hjælp videre til AMK - vagtcentralerne. Beredskabsleder: Den vagthavende læge på sygehuset er altid beredskabsleder, lige som denne også altid er visitator. Udrykningshold: Kan rekvireres af AMK og består af 2 eller flere personer, almindeligvis fra Anæstesi- og Ortopædkirurgisk afdeling/skadestue Kirurgisk beredskab: Det beredskab, der aktiveres i forbindelse med større ulykker med mange fysisk tilskadekomne CBRN-beredskab = medicinsk beredskab: Det beredskab, der aktiveres ved hændelser af Kemisk, biologisk, radiologisk eller nuklear karakter. Rensefaciliteter: De skyllefaciliteter (bl.a. et telt), der kan etableres foran skadestuen ved behov for rensning af patienter (supplement ved CBRN-episoder), inden de kommer ind i selve huset. Skallukning: Den procedure, der sikrer, at sygehuset aflåses. 3. Organisation AMK-Syd AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) aktiveres af politiets alarmcentral (112). AMK skal altid orienteres ved aktivering af biologisk, radiologisk eller nukleart beredskab. AMK beslutter ud fra hændelsens omfang og hvor hændelsen er sket hvilke af regionens sygehuse, der skal aktiveres. AMK er elektronisk koblet op til de 6 akutsygehuse i regionen herunder OUH og OUH, Svendborg Sygehus. På skadestuerne er placeret en pc og en skærm. AMK er i kontakt med politikredsene og de øvrige indsatskomponenter. AMK kommunikerer, via telefon, med beredskabslederen på OUH, Ærø Sygehus og med KOOL i indsatsområdet. 5

6 Når AMK er aktiveret, er det AMK, der er sygehusvæsenets kontakt til skadestedet og til andre indsatsenheder og myndigheder. AMK kommunikerer med de enkelte sygehuse via sygehusenes beredskabsleder. Kommunikationen foregår primært elektronisk dog ikke for OUH, Ærø Sygehus, hvor kommunikationen foregår telefonisk. AMK råder over en ressourcedatabase indeholdende regionens sundhedsfaglige ressourcer. AMK meddeler til KOOL, hvortil patienterne skal visiteres, idet AMK har det samlede overblik over kapaciteten i Regionens sundhedsvæsen. Beredskabsledelsen Beredskabsledelsen består af: -Beredskabslederen (Vagthavende læge) beredskabsstaben består af: - ansvarshavende sygeplejerske afd. A - en anæstesisygeplejerske. - en sekretær - lederen af Facilities Management (tidl. Teknisk Afdeling) Hvis ovennævnte personer i startfasen er optaget af andre opgaver, indgår deres naturlige stedfortrædere i funktionerne. Beredskabsplanen aktiveres af vagthavende læge. Beredskabslederen skal efter aktivering af beredskabet være iført orange vest. Funktionen opretholdes til beredskabet afblæses af beredskabslederen. Ved aktivering af radiologisk/nukleart beredskab kontaktes Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH, Odense Universitetshospital med henblik på rådgivning af beredskabsledelsen. Beredskabslederen har ansvaret for den samlede indsats på hospitalet. Beredskabslederen kommunikerer med AMK, som ved større ulykker koordinerer den samlede sundhedsberedskabsmæssige indsats i Region Syddanmark. Lægelig visitator Er altid vagthavende læge på Sygehusenheden Ærø også ved rent CBRN beredskab. Lægelig visitator udstyres med et actioncard. Lægelig visitator får hjælp af 1 sekretær samt sygeplejerske fra afd. A Beredskabsstaben: Beredskabslederen skal indkalde beredskabsstaben ved trin 1. Dette foregår via afd. A. Beredskabsstaben består af ovennævnte personer eller disses stedfortrædere (se forrige side) Beredskabsstaben samles i lægesekretærkontor. 6

7 Beredskabsstaben skal - sammen med beredskabslederen - have overblik over hospitalets samlede ressourcer, herunder operations- og sengekapacitet, personaleressourcer samt hvor patienterne befinder sig i systemet, (jævnfør kapitel 14 Indlæggelse og registrering ) og er desuden kontaktorgan til pressen vedrørende forhold på OUH, Ærø Sygehus. I hvert af følgende afsnit kan der efter behov udpeges en leder, der er markeret med en orange bandole. - Modtagelse Operationsgang - Kirurgisk Ambulatorium. - Afdeling A - Dagkirurgisk afsnit. - Spisestuen Beredskabskomiteen Beredskabskomiteen har ansvaret for OUH, Sygehusenheden Ærø s beredskabsplan. Medlemmer af beredskabskomiteen Navn og titel Afdeling Lokalnr. / evt. privatnr. / mobilnr. Søren Jacobsen Ledende overlæge Hanne Borum Ledende oversygeplejerske Charlotte Dong Mcintyre Afdelingssygeplejerske afd. A Ulla Balling Afdelingssygeplejerske afd. OP/ANÆ Jette Jespersen Anæstesygeplejerske Michael Hansen Holm Chef Teknisk afd Planens opbygning Beredskabslederen (Vagthavende læge) beslutter ud fra meldingen, om beredskabsplanen skal iværksættes. Ved CBRN ulykke alarmeres AMK. Primært aktiveres den plan og det trin, der skønnes mest relevant (automatikfase). Hvis det skønnes nødvendigt, kan man efterfølgende iværksætte en anden plan og et andet trin. Ved kombinationsskader aktiveres Ærøs beredskab suppleret med CBRN beredskab. 7

8 Afdeling for pårørende og færdigbehandlede Omsorgsafdeling. Ved behov kan beredskabslederen/beredskabsstaben etablere en afdeling for pårørende og færdigbehandlede. Denne etableres i spisestuen hvor færdigbehandlede patienter og pårørende samles. Der ydes fornøden rådgivning, vejledning og omsorg. Ingen patienter eller pårørende må forlade afdelingen uden at være registrerede af hensyn til politiets skadesteds-identifikation. Ved behov for større kriseterapeutisk indsats aktiveres dette via AMK. 5. Beredskabsplanens trin Beredskabslederen beslutter, om beredskabsplanen skal iværksættes. Beredskab: Trin 0: Normalt beredskab. Gælder ved melding om 1-2 svært tilskadekomne. Trin 1: Aktiveres ved melding om mere end 1-2 svært tilskadekomne og x antal moderat/lettere tilskadekommen CBRN-beredskab Trin 0: Normalt beredskab. Gælder ved melding om 1-2 eksponerede. Der handles i overensstemmelser med generelle medicinske instrukser. Trin 1: Aktiveres ved melding om op til 3-10 eller flere eksponerede personer. Der skal altid umiddelbart tages stilling til om der er tale om hændelser af primært kemisk, biologisk, radiologisk eller nuklear karakter om der er behov for etablering af rensefaciliteter om der er behov for tilkald af nuklearmedicinsk ekspertise og/eller infektionsmedicinsk ekspertise Kemisk beredskab Aktiveres ved melding om gas-, røg- eller kemikalie- eksponerede personer eller patienter. Biologisk Beredskab Aktiveres ved mistanke eller viden om personer eller patienter på eller på vej til OUH, Svendborg Sygehus, der kan være smittede/forgiftede med biologisk agens. AMK skal altid orienteres ved aktivering af biologisk beredskab. Radiologisk /nukleart beredskab Ved melding om ulykke, hvor der kan forventes patienter, der har været udsat for radioaktiv stråling, aktiveres nuklearmedicinsk beredskab fra OUH, Odense Universitetshospital. AMK skal altid orienteres ved aktivering af radiologisk/nukleart beredskab. 6. Alarmering Melding om en ulykke med få tilskadekomne indgår til Afd.A fra Falck eller politi. 8

9 Meldingen modtages af ansvarshavende sygeplejerske i afd. A, som indhenter oplysning om - ulykkens art - hvor det er sket - antal tilskadekomne og om muligt et skøn over, hvor mange svært og lettere tilskadekomne, der er, samt - hvis der er tale om CBRNsituationer - om karakteren af påvirkningen. Klokkeslettet noteres og meldingen videregives til vagthavende læge, som ud fra de givne oplysninger aktiverer beredskabsplanen. Vagthavende læge er beredskabsleder. Mere end 10 tilskadekomne Ved ulykker med mere end 10 tilskadekomne eller hvis antallet overskrider kapaciteten på OUH, Ærø Sygehus alarmeres AMK. Ulykkens art, location mv. vil fremgå af tavle på op. Alarmeringslister Der etableres et alarmeringssystem, der sikrer, at nødvendigt personale indkaldes i henhold til beredskabsplanen. Der skrives en liste som Afd. A kalder ind efter. Der skal tilstræbes et system, der belaster hospitalets telefoner mindst muligt. Følgende afdelinger skal revidere alarmeringslister hver måned: Afd. A OP ANÆ Røntgen Portør Teknisk afd. Sekretær 7. Iværksættelse af beredskab. Meldingen indgår til afd. A fra Falck til vagthavende sygeplejerske i afd. Trin 0 (normalt beredskab 1-2 svært tilskadekomne) Vagthold indkaldes. Der handles i overensstemmelse med traumemanualen. Trin 1 (mere end 1-2 svært tilskadekommen + x antal moderat eller lettere tilskadekommen) Beredskabsleder alarmerer: AMK og holder kontakt med dem via telefon , bl.a mhp. Evt. assistance. Alle på listen kaldes ind (listen er på fad. A). - Sygeplejerske i afd. A indkalder efter liste alt disponibelt personale. Beredskabslederen - Ifører sig orange vest og står ved ambulanceindgang og prioriterer pt. 9

10 Op-stue til ve. (bemandes 1.) Modtagelsen (bemandes 2.), Op-stue til hø. (bemandes 3) Og gøres klar. Bemandes med: (hvis muligt) 1 læge 1-2 anæstesisygeplejersker 1 operationssygeplejerske 1 operations sos-er. Evt. 1 portør. Plus klargøring/bemanding af: Dagkirurgisk Laboratorie. Røntgen. Køkken. Ved iværksættelse af beredskabsplanens Trin 1 aflåses hovedindgangen. Adgang for patienter sker via ambulancedør. Alle patienter til sygehuset skal ind via denne indgang. 8. Iværksættelse af CBRN-beredskab Ved melding om en større ulykke/hændelse af CBRN-karakter, skal der altid tages stilling til, om der er tale om ekstern forurening, der kan kræve etablering af skyllefaciliteter samt til, om der er tale om radiologisk eller nuklearmedicinsk forurening eller særlig smittefare, der kræver særlig agtpågivenhed. Ved iværksættelse af beredskabsplanens Trin 1 aflåses hoveddør. Adgang for patienter sker via ambulancedør, hvor Visitator er adgangskontrol. Alle patienter til sygehuset skal ind via denne indgang. Patienter, der transporteres fra et skadested, forventes at være rensede. Patienter, der selv henvender sig vil generelt være let eksponerede og i nogle tilfælde ueksponerede. Patienter, der har været eksponerede for kemiske stoffer, skal renses, inden de lukkes ind på hospitalet. Til dette formål anvendes rensefaciliteter ved teknisk afd. Henvendelse til vagthavende portør. Trin 0 (1-2 patienter) normalt beredskab Vagthold indkaldes. Vagthavende læge tager stilling til om rensefaciliteter i modtagelsen kan bruges eller vi skal anvende dem ved teknisk afd. Trin 1 (flere patienter) Beredskabslederen alamerer: - Sygeplejerske i afd. A som indkalder personale efter liste. Beredskabslederen: 10

11 - Ifører sig orange vest. - Tager stilling til opstilling af rensefaciliteter - Tager stilling til skallukning - Tager stilling til involvering af Nuklearmedicinsk Afdeling Patienterne vurderes af visitator (vagthavende læge) og visiteres til relevante stuer. - Modtagelsen og op-stue til højre og venstre. - Bemandes med: - Anæ. sygepl., Op.sygepl., SOS og læge 9. CBRN-hændelser af nuklearmedicinsk karakter Ved melding om ulykke, hvor der kan forventes patienter, der har været udsat for radioaktiv stråling, tages der konkret stilling til kontakt til Nuklearmedicinsk Afdeling. Dette sker telefonisk (tlf /tlf ) (OUH ) Alternativt kan Statens Institut for Strålebeskyttelse kontaktes (døgnvagt tlf ) Beredskabsleder skal tillige tage stilling til behov for etablering af rensefaciliteter og skallukning. Nuklearmedicinsk Afdeling kan kun have en konsultativ og målende rolle. 10. CBRN-hændelser af biologisk karakter Patienter, der har været eksponerede for, eller hvor der er mistanke om eksponering med biologisk agens, skal renses, inden de lukkes ind på hospitalet. Til dette formål anvendes rensefaciliteter foran teknisk afd. Eksterne hændelser Ved eksterne hændelser forstås situationer, hvor der uden for hospitalet befinder sig erkendte smittede og syge personer, som det er hensigten at indlægge. Patienter med symptomer på smitsom sygdom skal indlægges som isolationspatienter Interne hændelser Situationer, hvor man f.eks. på grund af et større antal patienter med ensartet, men uafklaret symptombillede, får mistanke om, at de kunne være smittede med en agens i forbindelse med en terrorhændelse. I denne situation er det vigtigt, at informationen om dette bliver viderebragt via AMK til andre sygehuse, således at man der kan være opmærksom lignende tilfælde. Ved interne hændelser kontaktes AMK (tlf ) 11. Lægeassistance til skadestedet. Lægen på skadestedet på Ærø vil være den vagthavende praktiserende læge. Ved større ulykker, hvor der er en KOOL på skadestedet og hvor AMK er alarmeret, kan der være behov for at udsende ekstra læger og eventuelt sygeplejersker til skadestedet. 11

12 KOOL fungerer som leder af den sundhedsfaglige indsats i indsatsområder og kommunikerer i denne situation med AMK og handler i øvrigt i overensstemmelse med sit handlekort. Hvis der udsendes et udrykningshold, er disse underlagt KOOL. Udrykningsholdets opgave er at foretage Triage (Prioritering) af patienternes behandlings- og transportbehov. Herefter foretages nødvendig behandling og transportsikring af patienterne. Udrykningshold medbringer tasker, medicin, tøj mv. fra beredskabsdepotet. 12. Identifikationscentral (IC) Vagthavende læge beslutter hvornår IC aktiveres. Etableres af lægesekretær og afdelingsledelsens sekretær. IC registrerer ved hjælp af den afrivelige del af katastrofejournalen de patienter, som indbringes (se under "Indlæggelse og registrering" kap. 15). IC samarbejder med politiet, som også får en registreringsseddel. (katastrofejournaler ligger i skab på lægesekr. kontor) Politiet sender oplysninger om indbragte patienter og døde til politistationen i Odense. Politiet er ansvarlig for registreringen af samtlige ulykkesofre, identifikation af døde, information til pårørende og nyhedsmedier samt regulering af trafik i sygehusområdet. Identifikationscentralen bemandes af politiet og findes på lægesekr. kontor. 13. Indlæggelse og registrering. Indlæggelse og registrering af pt. skal ske som vi plejer! 14. Omsorgsafdelingen oprettes i personales spisestue. Omsorgsafdelingen yder omsorg for uskadte, lettere tilskadekomne og pårørende til tilskadekommen som indbringes. Ved trin 0 forbliver patienterne/pårørende i Modtagelsen. Ved trin 1 er der mulighed for at samle uskadte og pårørende i personalets spisestue. Hvis præsten ønskes tilstede kan denne kontaktes på Tlf eller Ved behov for større kriseterapeutisk indsats etableres denne af AMK. 15. Beredskabsdepotet I kontor/samtalerum på gangen findes påklædning, sikkerhedsfodtøj, gummistøvler, medicintasker og behandlingsudstyr. 12

13 Kemikaliebeskyttelses udstyr med åndedrætsværn, til brug ved rensning af patienter, der selv henvender sig, findes også her. 16. Børnepasning Børnepasningsordningen etableres ved behov 17. Parkering ved indkaldelse Indkaldt personale skal parkere på parkeringspladsen ved plejehjem og ikke foran hovedindgangen. 18. Døde Patienter, som af læge har fået konstateret uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed, køres til 6-timers stuen og holdes under opsyn, indtil sikre dødstegn foreligger. I mangel af plads skal egnet opbevaringssted for døde findes efter aftale mellem beredskabslederen og politi. Har en læge hos en patient konstateret sene, sikre dødstegn, eller er der hos afdøde åbenbare dødelige skader eller kvæstelser, som ikke er forenelige med fortsat liv, for eksempel forkulning eller knusning af kraniet, kan patienten føres til kapel. 19. Brand på sygehuset Der henvises til brand- og evakueringsplan for de enkelte afdelinger. Alle nyansatte bliver orienteret om husets brand- og evakueringsplan af vores sikkerhedsrepræsentant. 20. Bombetrussel Procedure ved modtagelsen af en "bombetrussel" mod sygehuset. Bombetrusler kan modtages af enhver, der er ansat på OUH, Sygehusenheden Ærø. Den, der skal modtage truslen, skal forsøge at få så mange oplysninger som muligt. Et skema med spørgsmål, man skal forsøge at få svar på, findes i afd.a vagtstuen. Efter modtagelse af truslen underrettes den vagthavende læge som skal vurdere alvoren i henvendelsen. Vurderes situationen som værende ikke alvorlig, sammensættes et søgehold, som orienteres om truslens indhold og som derefter foretager en eftersøgning på sygehuset eller dele heraf. Søgeholdet sammensættes af personale fra afdelingen samt personale fra teknisk afd.. Vurderes situationen som alvorlig, skal vagthavende læge underrette politiet og opgive et kontaktpunkt på hospitalet. Den vagthavende læge har ansvaret på stedet. 13

14 Hvis politiet skønner det nødvendigt, overtager politiet ansvaret - herunder beslutning om eventuel evakuering. Ansvar for fremskaffelse af transportkapacitet til de patienter, der skal evakueres, påhviler politiet. Direktionen skal underrettes. Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger, hvor evakuering ikke er mulig (tidsmangel eller andet): Vinduer og døre åbnes, således at trykbølgen ved en eventuel eksplosion kan passere. Patienterne placeres så lavt som muligt og længst muligt fra vinduer (gerne under seng). Løse genstande fjernes (lukkes inde). 21. Information om telefoner Alt vagtpersonale der indkaldes benytter sygehusets mobiltelefoner så den interne telefonliste kan benyttes. 22. Hjælpemidler - rådgivning AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) (tlf ) Indsatskort for kemikalieuheld (fra Beredskabsstyrelsen). Bagvagt: Afdelingen for Biokemi, Farmakologi og Genetik OUH Odense Universitets Hospital. Sygehusapotek Fyn via omstilling OUH Nukleart beredskab, ( eller kun i dagtimerne) Forgiftningscentralen tlf Tilbage til normalt beredskab Når situationen er under kontrol og beredskabslederen beslutter at gå tilbage til normalt beredskab, meddeles dette ad de samme kanaler afd.a - som ved etablering af beredskabet. Derefter samles personalet til en første, umiddelbar gennemgang af forløbet. Under ledelse af beredskabsleder og beredskabsstab samt eventuelt psykolog udveksles erfaringer, oplevelser og kommentarer. 14

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus CBRN-beredskab

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus CBRN-beredskab Lokal beredskabsplan for CBRN-beredskab Indholdsfortegnelse: 1. BEREDSKABSPLAN FAM OUH SVENDBORG SYGEHUS CBRN- BEREDSKAB (KEMISK, BIOLOGISK, RADIOLOGISK OG NUKLEAR). 4 2. SAMLET BEMANDING VED CBRN- BEREDSKAB

Læs mere

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 1 Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Afdeling O ved aktivering af beredskab 1.1.1. Tilkaldsliste læger 1.1.2. Tilkaldsliste plejepersonale 1.1.3.

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Forord...3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen...3 1.2 Beredskabspligt...3 1.3 Beredskabsplanens

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Rigshospitalets Beredskabsplan 2012

Rigshospitalets Beredskabsplan 2012 Rigshospitalets Beredskabsplan 2012 Version 4. 3. januar 2012 Lokaleberedskabsplaner På de følgende sider findes Rigshospitalets Beredskabsplan 2012. Ved en beredskabshændelse kan du orientere dig om,

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2014 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Side 2 Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet i Region Syddanmark 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelses- og øvelsesudvalget 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Side 3 Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for indsats ved storulykke for Aarhus Universitetshospital

BEREDSKABSPLAN for indsats ved storulykke for Aarhus Universitetshospital BEREDSKABSPLAN for indsats ved storulykke for Aarhus Universitetshospital November 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 Forord 5 2 Ordliste 7 3 Beredskabsorganisation 9 4 Beredskabsgrader 10 4.1 Oversigt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1. Krisestyringsorganiseringen 3 1.0 Indledning 3 1.1 Opgaver 4 1.2 Organisering og ledelse af regionens sundhedsberedskab 5 1.3 Aktivering af regionens sundhedsberedskab 6 1.4

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den 1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den primære sundhedstjeneste 23 8 Lægemiddel- og antidotberedskabet

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Beredskabsplan for Solrød Kommune

Beredskabsplan for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Beredskabsplan for Solrød Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Version af 18.05.2009 SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE - BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsberedskabet i Danmark 2006-2007 Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Et nyt Danmarks kort Pr. 1.1.2007 blev

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Sygehus Himmerland

Beredskabsplan for Sygehus Himmerland Beredskabsplan for Sygehus Himmerland 2 Indholdsfortegnelse 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.1 Overordnet opgave... 3 1.2 Organisering og ledelse af sygehusets beredskab... 4 1.3 Aktivering af sygehusets

Læs mere

Referat Beredskabsrådsmøde

Referat Beredskabsrådsmøde Hospitalsenheden Vest Plan og strategi Gl. Landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat Beredskabsrådsmøde Mandag d. 12. sep 2012 kl. 13.30 15.30 Mødelokale: Udvalgsværelse 1, Herning Dato

Læs mere

Odder Kommunes Træningscenter OKTC

Odder Kommunes Træningscenter OKTC Odder Kommunes Træningscenter OKTC Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Opgaver... 4 Ansvar... 4 Gyldighedsområde... 4 Ajourføring af planen... 4 Afprøvning af planen... 4

Læs mere

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Høringsversion Juli 2015 Indhold...1 1. Opgaver...3 1.1 Lægemidler...3 1.2 Øget produktion af lægemidler...3 1.3 Medicinsk udstyr...3 1.4 Antidoter...4

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION December 2015 Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN 6 1.1 Sundhedsberedskab 6 1.1.1 Aktivering af sundhedsberedskabet 7 1.2 Akut Medicinsk Koordination 7 1.2.1

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsplan for OUH, Svendborg Sygehus

Beredskabsplan for OUH, Svendborg Sygehus Beredskabsplan for OUH, Svendborg Sygehus Version 4 / juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Vigtige begreber i beredskabsplanen... 5 3. Organisation... 7 4. Planens opbygning... 10 5. Beredskabsplanens

Læs mere

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården Beredskabsmappe Kulturcenter Mantziusgården 1 Planens Indhold Beskrivelse af institutionen side 3 Alarmering, generelt Alarmeringsplan side 4 Varslingssignaler side 5 Samlested efter evakuering side 5

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lægemidler 3 1.2 Øget produktion af lægemidler 3 1.3 Medicinsk udstyr 3 1.4 Antidoter 4 1.5 Utensilier

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

AFGIVELSE AF PERSONALE TIL SKADESTUEN til hjælp for ledende læge ved visitation/behandling. eller AFGIVELSE AF PERSONALE TIL MOBILT LÆGEHOLD

AFGIVELSE AF PERSONALE TIL SKADESTUEN til hjælp for ledende læge ved visitation/behandling. eller AFGIVELSE AF PERSONALE TIL MOBILT LÆGEHOLD Anæstesiolisk afdeling R Nr.: AK 8 Udarbejdet af: Godkendt af: Ansvar: Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning: Fremgangsmåde behandling: BEREDSKABSPLAN Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Sidst

Læs mere

Generel Beredskabsplan Regionshospitalet Horsens

Generel Beredskabsplan Regionshospitalet Horsens Generel Beredskabsplan Regionshospitalet Horsens Formål Beredskabsplanens formål er at forberede personalet på at kunne yde en optimal og koordineret indsats i beredskabssituationer. Herunder at kunne

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Generelt Hændelser med CBRNE-stoffer kan være både komplekse og forløbe over lang tid. Desuden kan der være behov for at indsætte specialmateriel eller

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling April 2017

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling April 2017 Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling April 2017 Indholdsfortegnelse A. Afsnit gældende for Ortopædkirurgisk afdeling, matriklen i Odense Side 2-69 B. Afsnit gældende for Ortopædkirurgisk afdeling,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1.0 Indledning...3 2.0 Beskrivelse af regionen...5 3.0 Den præhospitale indsats...5 3.1 Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår...6 3.2 Andet led i

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Opgave Aalborg Kommune skal kunne modtage ekstraordinært 1 udskrevne patienter på alle tider af døgnet. Sygehusene skal ved behov for ekstraordinære

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Slagelse Sygehus

BEREDSKABSPLAN Slagelse Sygehus BEREDSKABSPLAN Slagelse Sygehus Afsnit: Modulnummer: Indhold: Bemærkninger: Iværksættelse Alarmering Beredskabskategori Klargøring af specielle afdelinger og afsnit 0 Beredskabsledelse Etablering af beredskabsledelse

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for Engparken.

Tilsynsrapport 2010 for Engparken. J. nr.: 3-17-52/5 P nr.: 1003322831 Tilsynsrapport 2010 for Engparken. Adresse: Kirkealle 22, Gram Kommune: Haderslev Leder: Centerleder Andrea Terp Dato for tilsynet: 15-10-2010 Telefon: 74346832 E-post:

Læs mere

(763) Beredskabssekretariat : PAM (994) Numre på sengeafsnittene. H4: (994)47740 H2:(994) H1: (994)47762

(763) Beredskabssekretariat : PAM (994) Numre på sengeafsnittene. H4: (994)47740 H2:(994) H1: (994)47762 Brandberedskabsplan. Kolding Matriklen 1. Vigtige kontaktpersoner i beredskabsplanen Afdelingens kontaktinformation Afdelingsledelsen Telefon e-mail Ledende overlæge 51717423 Oversygeplejerske 20535685

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Hybyhus Plejecenter. Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Centerleder Joan Hartvig

Tilsynsrapport 2013. Hybyhus Plejecenter. Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Centerleder Joan Hartvig Tilsynsrapport 2013 3. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1225/1 Hybyhus Plejecenter Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Centerleder Joan Hartvig Telefon: 72113130 E-post: joan.hartvig@fredericia.dk

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR REGIONSHOSPITALET RANDERS

BEREDSKABSPLAN FOR REGIONSHOSPITALET RANDERS Regionshospitalet BEREDSKABSPLAN FOR REGIONSHOSPITALET RANDERS Planen består af en hovedplan samt specialplaner for særlige begivenheder og nøglefunktioner. Desuden findes en fil med actioncards. Sidst

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Region Nordjylland Præhospital og beredskabsenheden Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø E-mail: sundhedsberedskabsplan@rn.dk s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Med brev af

Læs mere

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2014. Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2014. Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1 Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Årsrapport 2014 Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Antal opgaver side 4 Fordeling

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den xx. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende Denne pjece er til personer, der har oplevet en alvorlig og voldsom hændelse - samt deres pårørende. VOLDSOMME HÆNDELSER Denne pjece er til personer,

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan

Sundheds- beredskabsplan Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland August 2013, Høringsversion Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 Høringsversion, august

Læs mere

Sikkerhedsplan. Fælles Akutmodtagelse FAM

Sikkerhedsplan. Fælles Akutmodtagelse FAM Afdeling: Fælles Akutmodtagelse, FAM-ODENSE Udarbejdet af: Michael Hansen-Nord Hospital OUH Odense Universitetshospital E-mail: michael.hansen.nord@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 7. maj 2013 Telefon: +45

Læs mere