Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel"

Transkript

1 Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro Finanstilsynet har med hjemmel i 23, stk. 8 og 9, 24, stk. 2, og 93, stk. 3 i lov om værdipapirhandel m.v. udstedt bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Bekendtgørelsen er delt op på følgende måde: Kapitel 1: Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2: Undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt Kapitel 3: Prospektets format og indhold Kapitel 4: Udeladelse af oplysninger i prospektet Kapitel 5: Gyldighed Kapitel 6: Offentliggørelse af prospektet Kapitel 7: Annoncering Kapitel 8: Sprog Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Kapitel 10: Overgangsbestemmelser Kapitel 11: Straffebestemmelser Kapitel 12: Ikrafttrædelse Vejledningen er bygget op således, at de enkelte paragraffer i bekendtgørelsen først citeres, hvorefter der kommenteres herpå. Baggrunden for bekendtgørelsen er direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. Dette direktiv benævnes i det følgende som "direktivet" og er optrykt som bilag til vejledningen. Med harmoniserede regler indenfor Den Europæiske Union for prospekter er det hensigten at skabe et mere effektivt EU-pas for prospekter. Dette betyder, at en udsteder kan få et prospekt godkendt i ét land indenfor Den Europæiske Union og derefter anvende det i de øvrige EU-lande, uden at der kan stilles krav om udarbejdelse og godkendelse af et nyt prospekt. Dette bidrager til, at det bliver lettere for virksomhederne at rejse kapital i Europa. Samtidig er det formålet med direktivet at sikre et højt informationsniveau til beskyttelse af investorerne.

2 Det fremgår af direktivet, at Kommissionen på visse områder kan fastsætte tekniske og detaljerede regler om udarbejdelsen af prospektet. Kommissionen har på den baggrund udstedt forordning 809/2004 af 29. april 2004 (EU-Tidende 2004, L. 149, s. 1). Forordningen indeholder minimumskrav til de oplysninger, der skal være indeholdt i prospektet. Minimumskravene er fastsat ud fra en overordnet opdeling af forskellige typer af værdipapirer og udstedere. I forordningen er der derudover fastsat udfyldende regler om indarbejdelse af oplysninger i prospektet ved henvisning, metoder til offentliggørelse af prospektet og annoncering. Reglerne om prospekter i lov om værdipapirhandel m.v. og i bekendtgørelser udstedt i medfør af loven skal på den baggrund ses i sammenhæng med reglerne i Kommissionens forordning. Direktivet erstatter direktiv 89/298/EØF om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udstedelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden (EF-Tidende 1989, L 124, s. 8) samt dele af direktiv 2001/34/EF vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (EU-Tidende 2001, L 184, s. 1). Med direktivet indføres der ens regler for prospekter for værdipapirer, der udbydes til offentligheden, og prospekter for værdipapirer, der søges optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked. Offentlige udbud af værdipapirer under EUR er dog undtaget fra direktivets bestemmelser. Disse kan imidlertid være omfattet af bekendtgørelse nr. 307 af 28. april 2005 om prospekter ved første offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer Direktivet er implementeret ved lov nr af 22. december 2004 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. samt i denne bekendtgørelse. Kompetencen til at påse, at prospekter opfylder kravene i henhold til de relevante regler, er i medfør af en delegationsaftale fordelt mellem Københavns Fondsbørs og Finanstilsynet. Prospekter for værdipapirer, der ønskes optaget til notering eller handel på Københavns Fondsbørs skal således fremsendes til: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Telefon: Fax: Prospekter for første offentlige udbud over euro, samt prospekter for værdipapirer, der ønskes optaget til notering eller handel på et reguleret marked bortset fra Københavns Fondsbørs, skal fremsendes til: Finanstilsynet Gl. Kongevej 74A DK-1850 Frederiksberg C Telefon: Fax:

3 Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på de værdipapirer, der er nævnt i 23, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. med undtagelse af de i 23, stk. 5, nævnte værdipapirer, når værdipapirerne søges optaget til notering eller handel på et reguleret marked og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro. Bestemmelsen angiver hvilke værdipapirer, bekendtgørelsen finder anvendelse på. For offentlige udbud på mellem euro og euro henvises til bekendtgørelse nr. 307 af 28. april 2005 om prospekter ved første offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer. 2. Ved kvalificerede investorer forstås i denne bekendtgørelse: 1) Juridiske personer, der er under offentligt tilsyn eller regulerede ved lov med henblik på at operere på de finansielle markeder, herunder kreditinstitutter, investeringsselskaber, forsikringsselskaber, kollektive investeringsordninger og deres forvaltningsselskaber, pensionsfonde og deres forvaltningsselskaber, råvarehandlere samt andre finansielle virksomheder, der er under offentligt tilsyn eller regulerede ved lov. 2) Juridiske personer, der ikke er under offentligt tilsyn eller regulerede ved lov, og hvis forretningsformål alene er at investere i værdipapirer. 3) Centraladministrationer og regionale myndigheder. 4) Centralbanker. 5) Internationale og supranationale institutioner, herunder Den Internationale Valutafond, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank og andre lignende internationale organisationer. 6) Andre juridiske personer, der ikke opfylder to af de kriterier, som er nævnt i 3. 7) Fysiske personer og små og mellemstore virksomheder, der er optaget i registeret for kvalificerede investorer i henhold til 14. Med direktivet indføres begrebet "kvalificeret investor". En kvalificeret investor er en investor, der antages at have særlige forudsætninger for at træffe beslutning om investering i værdipapirer. Der er derfor ikke samme grad af behov for beskyttelse som for almindelige private investorer. Når et offentligt udbud af værdipapirer udelukkende rettes til kvalificerede investorer, er der ikke pligt til at offentliggøre et prospekt, jf. 11, stk. 1, nr. 1. Se endvidere 14 vedrørende godkendelse og registrering af kvalificerede investorer. Bestemmelsen er en implementering af art. 2, stk. 1, litra e, nr. i-iii, i direktivet. 3. Ved små og mellemstore virksomheder forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, der ifølge de seneste årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber opfylder mindst to af følgende tre kriterier: 1) Et gennemsnitligt antal heltidsansatte i løbet af regnskabsåret på mindre end ) En samlet balance på mindre end euro. 3) En årlig nettoomsætning på mindre end euro.

4 Bestemmelsen opstiller objektive kriterier for, hvad der forstås ved små og mellemstore virksomheder. To ud af tre kriterier skal være opfyldt. Bestemmelsen er en implementering af art. 2, stk. 1, litra f, i direktivet. 4. Ved udsteder forstås i denne bekendtgørelse en juridisk enhed, der udsteder eller tilbyder at udstede værdipapirer. Bestemmelsen angiver, at en»udsteder«omfatter både udstedere, der har påbegyndt udstedelsen af værdipapirer og udstedere, der endnu ikke har påbegyndt udstedelsen men har til hensigt at udstede værdipapirer. Bestemmelsen er en implementering af art. 2, stk. 1, litra h, i direktivet. 5. Ved udbydende person eller udbyder forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, der udbyder værdipapirer til offentligheden. Det er angivet, at en udbyder kan være en fysisk eller juridisk person. En fysisk person kan således på lige fod med en juridisk person udbyde værdipapirer i et selskab til offentligheden, og et sådant udbud kan være omfattet af bekendtgørelsens regler. Se kommentaren til 11, stk. 2, vedrørende videresalg af værdipapirer. Bestemmelsen er en implementering af art. 2, stk. 1, litra i, i direktivet. 6. Ved udbudsprogram forstås i denne bekendtgørelse et program, der giver mulighed for udstedelse af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., af lignende form og/eller klasse, løbende eller ad gentagne gange i løbet af en nærmere angivet udstedelsesperiode, herunder alle former for warrants. Det centrale i denne bestemmelse er, at der skal være tale om, at der sker en løbende udstedelse af værdipapirer af lignende form og/eller klasse, eller at udstedelsen af værdipapirer af samme form og/eller klasse sker gentagne gange. Bestemmelsen er en implementering af art. 2, stk. 1, litra k, i direktivet. 7. Ved værdipapirer, der udstedes løbende eller ad gentagne gange, forstås i denne bekendtgørelse flere på hinanden følgende udstedelser eller mindst to særskilte udstedelser af værdipapirer af lignende form og/eller klasse indenfor en periode på 12 måneder. Det er angivet, at for at der kan være tale om, at værdipapirer udstedes løbende eller ad gentagne gange, skal der være foretaget flere på hinanden følgende udstedelser eller mindst to særskilte udstedelser af værdipapirer af lignende form og/eller klasse indenfor en periode på 12 måneder. Vurderingen af, hvorvidt der er tale om en lignende form og/eller klasse foretages individuelt. Bestemmelsen er en implementering af art. 2, stk. 1, litra l, i direktivet. 8. Ved hjemland forstås i denne bekendtgørelse:

5 1) For alle udstedere af værdipapirer i et land indenfor Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, det land indenfor Den Europæiske Union eller det land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har sit vedtægtsmæssige hjemsted, såfremt udstederen ikke er omfattet af nr. 2. 2) For alle udstedere af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., og a) hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst 1000 euro, eller b) som giver ret til at erhverve omsættelige værdipapirer eller modtage et kontant beløb som følge af, at de konverteres eller af, at de rettigheder, de giver, udøves, forudsat at udstederen af værdipapirerne ikke er udstederen af de underliggende værdipapirer eller en enhed, der tilhører samme koncern som sidstnævnte udsteder, det land indenfor Den Europæiske Union eller det land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller hvor værdipapirerne skulle eller skal optages til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer, eller hvor værdipapirerne udbydes til offentligheden. 3) For alle udstedere af værdipapirer, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i et land udenfor Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der ikke er omfattet af nr. 2, det land indenfor Den Europæiske Union eller det land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, hvor værdipapirerne efter hensigten skal udbydes til offentligheden for første gang efter 31. december 2003, eller hvor den første ansøgning om optagelse til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer indsendes. Stk. 2. Valg af hjemland, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, træffes af henholdsvis udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til notering eller handel. Stk. 3. Hvis valg af hjemland, jf. stk. 1, nr. 3, ikke var bestemt af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse af værdipapirerne til notering eller handel første gang, hvor værdipapirerne var udbudt til offentligheden eller optaget til notering eller handel, kan de foretage dette valg efterfølgende. Ad stk.1, nr.1 Bestemmelsen vedrører udstedere, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted indenfor EU. Som udgangspunkt er hjemlandet det land, hvor udstederen har sit vedtægtsmæssige hjemsted. En udsteder, der har vedtægtsmæssigt hjemsted indenfor EU har kun mulighed for at vælge et andet hjemland, hvis stk. 1, nr. 2 finder anvendelse. Ad stk. 1, nr. 2 En udsteder, der udsteder værdipapirer, der ikke er kapitalandele, har under visse forudsætninger mulighed for at vælge hjemland. Udstederen kan vælge mellem det land, hvor udstederen har sit vedtægtsmæssige hjemsted, hvor værdipapirerne skulle eller skal optages til notering eller handel, eller hvor værdipapirerne udbydes til offentligheden. Det er en betingelse, at den pålydende værdi pr. værdipapir er mindst 1000 euro eller at værdipapirerne giver ret til at erhverve omsættelige værdipapirer eller modtage et kontant beløb enten som følge af, at værdipapirerne konverteres eller af at de rettigheder, de giver, udøves. Såfremt værdipapirerne konverteres eller de rettigheder, de giver, udøves, er det desuden en forudsætning at udstederen af værdipapirerne ikke er udstederen af de underliggende værdipapirer eller en enhed, der tilhører samme koncern som sidstnævnte udsteder.

6 Ad stk. 1, nr. 3 Bestemmelsen vedrører udstedere, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i et land udenfor EU. Hjemlandet for disse udstedere er det land, hvor værdipapirerne udbydes for første gang efter 31. december 2003, eller hvor værdipapirerne skal optages til notering eller handel for første gang efter 31. december Hvis værdipapirerne opfylder betingelserne, som nævnt i stk.1 nr. 2, har udstedere fra tredjelande dog også mulighed for at vælge hjemland for den pågældende udstedelse. Ad stk. 2 Bestemmelsen fastsætter, at det er udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til notering eller handel, der kan træffe beslutning om valg af hjemland, forudsat at et sådan valg er muligt. Ad stk. 3 Det følger af bestemmelsen, at udstedere, eller udbydere fra tredjelande, herunder den person, der anmoder om optagelse til notering eller handel, efterfølgende kan træffe beslutning om valg af hjemland. Dette er muligt, såfremt vedkommende ikke har forestået det første offentlige udbud eller den første optagelse til notering eller handel af værdipapirerne indenfor EU. 8 er en implementering af art. 2, stk. 1, litra m, i direktivet. 9. Ved værtsland forstås i denne bekendtgørelse det land indenfor Den Europæiske Union, eller det land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, hvor der foretages et udbud til offentligheden eller ansøges om optagelse til notering eller handel, når dette er forskelligt fra hjemlandet. Bestemmelsen fastsætter, at værtslandet er det land, hvor der foretages et offentligt udbud, eller hvor der ansøges om optagelse til notering eller handel, når dette er forskelligt fra hjemlandet. Værtslandet kan være alle andre EU-lande på samme tid. Bestemmelsen er en implementering af art. 2, stk. 1, litra n, i direktivet. 10. Ved basisprospekt forstås i denne bekendtgørelse et dokument, der indeholder samtlige relevante oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller optages til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer og efter udstederens valg de endelige vilkår for udbuddet. Med basisprospektet er det muligt at undlade oplysninger om vilkår i forhold til udbuddet, som normalt ville være indeholdt i prospektet. De forhold, der således kan undlades, er forhold vedrørende værdipapiret, f.eks. udbudspris og antal værdipapirer. I 17 fremgår det, hvornår et basisprospekt kan anvendes. Bestemmelsen er en implementering af art. 2, stk. 1, litra r, i direktivet.

7 Kapitel 2 Undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt 11. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse på følgende udbud, når værdipapirerne ikke søges optaget til notering eller handel: 1) Udbud af værdipapirer, der udelukkende er rettet til kvalificerede investorer, jf. 2. 2) Udbud af værdipapirer, der er rettet til færre end 100 fysiske eller juridiske personer pr. land indenfor Den Europæiske Union eller pr. land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, som ikke er kvalificerede investorer, jf. 2. 3) Udbud af værdipapirer, der er rettet til investorer, som erhverver værdipapirer for i alt mindst euro pr. investor for hvert særskilt udbud. 4) Udbud af værdipapirer, hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst euro. Stk. 2. Ethvert videresalg af værdipapirer, der tidligere var omfattet af en eller flere af de i stk. 1 nævnte former for udbud, skal betragtes som et særskilt udbud, og det skal afgøres, hvorvidt videresalget er et udbud af værdipapirer til offentligheden, hvor der er pligt til at offentliggøre et prospekt. 11 og 12 opregner en række situationer m.v., hvor der ikke er pligt til at offentliggøre et prospekt ved første udbud af værdipapirer, der ikke ønskes optaget til notering eller handel på en fondsbørs. Der er således situationer, hvor der ikke er pligt til at udarbejde et prospekt. Dette er bl.a. tilfældet i situationer, hvor de investorer, som udbuddet er rettet til, har en særlig tilknytning til udstederen eller må antages at have særlige forudsætninger for at vurdere de udbudte værdipapirer. Undtagelserne fra prospektpligten i 11 kan kombineres. Således kan et udbud være rettet til 110 investorer, hvoraf de 15 er kvalificerede investorer, således at udbuddet falder udenfor prospektpligten i medfør af en kombination af 11, stk.1, nr. 1 og 2. I 12 giver det derimod ikke mening at tale om en kombination. 11 vedrører således undtagelser, der er knyttet til udbuddet, og 12 vedrører undtagelser, der er knyttet til værdipapirerne. 11 og 12 gør udtømmende op med de situationer, hvor man kan undlade at udarbejde prospekt ved første udbud af visse værdipapirer. Bekendtgørelsens baggrund i direktivet og formålet hermed - hensynet til beskyttelse af investorer - tilsiger i øvrigt, at dispensationsanmodninger på andet grundlag ikke imødekommes. I det følgende er der knyttet bemærkninger til hver enkelt undtagelse fra pligten til at udarbejde prospekt. Ad nr. 1 Kvalificerede investorer forventes at have særlige forudsætninger for at vurdere de udbudte værdipapirer. Der er derfor ikke prospektkrav, når et udbud udelukkende rettes til kvalificerede investorer. Se i øvrigt under 2. Ad nr. 2 Udbud, der er rettet til færre end 100 personer pr. land, er undtaget fra prospektpligt. Ad nr. 3

8 Udbud af værdipapirer, der kun kan erhverves ved en modydelse (dvs. kursværdien) på mindst euro pr. investor for hvert særskilt udbud. Ad nr. 4 Udbud af værdipapirer, der udbydes i stykstørrelser (dvs. den nominelle værdi) på mindst euro. Ad stk. 2 I de situationer, hvor udbuddet er undtaget fra prospektpligten i medfør af en af undtagelserne i 12, stk. 1, skal et efterfølgende videresalg af værdipapirerne betragtes som et særskilt udbud. Dette betyder, at såfremt det pågældende videresalg ikke isoleret set er omfattet af undtagelserne i stk. 1, er der prospektpligt i forbindelse med videresalget. Det skal hertil bemærkes, at videresalg både kan foretages af fysiske og juridiske personer, jf. 5 om definitionen af en udbyder. Det forhold, at det første udbud var omfattet af en af undtagelserne, har således ikke indflydelse på prospektpligten i forbindelse med et efterfølgende videresalg. Et videresalg vil derfor som udgangspunkt kunne blive betragtet som det første offentlige udbud. Bestemmelsen ( 11) er en implementering af artikel 3, stk. 2 i direktivet 12. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse på udbud til offentligheden af følgende værdipapirer, når værdipapirerne ikke søges optaget til notering eller handel: 1) Aktier udstedt med henblik på ombytning af allerede udstedte aktier af samme klasse, såfremt udstedelsen af de nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte aktiekapital. 2) Værdipapirer, der udbydes i forbindelse med et overtagelsestilbud, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets. 3) Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusion, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets. 4) Aktier, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende aktionærer, og udbytte, der udbetales i form af aktier af samme klasse som de ubyttegivende aktier, såfremt der gives aktionærerne adgang til et dokument, der indeholder oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen. 5) Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles til eksisterende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer eller ansatte af deres arbejdsgiver, hvis værdipapirer allerede er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer, eller et koncernforbundet selskab, jf. 5, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed, såfremt der gives ovennævnte personer adgang til et dokument, der indeholder oplysninger om værdipapirernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen. I en række situationer medfører offentlige udbud af værdipapirer ikke pligt til at offentliggøre et prospekt. Der skal dog i de fleste af disse situationer tilvejebringes et dokument, der indholdsmæssigt svarer til et prospekt. Dette dokument skal således indeholde oplysninger, som er relevante for investorer i det pågældende udbud, men det det skal ikke nødvendigvis indeholde alle de oplysninger, som er krævet i henhold til prospektforordningen. Se nedenfor under de enkelte undtagelser. Se endvidere kommentaren til 11. Ad nr. 1

9 Når aktier bliver udstedt med henblik på ombytning af allerede udstedte aktier af samme klasse, og der ikke sker en kapitalforhøjelse, er der ikke prospektkrav. Ad nr. 2 Der er ikke pligt til at offentliggøre et prospekt for værdipapirer, der udbydes i forbindelse med et overtagelsestilbud. Det er dog en forudsætning, at der tilvejebringes et dokument, der indholdsmæssigt svarer til et prospekt. Som udgangspunkt vil de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med overtagelsestilbuddet i henhold til værdipapirhandelsloven, give investorerne de nødvendige og relevante informationer i denne sammenhæng. Ad nr. 3 Der er ikke pligt til at offentliggøre et prospekt for værdipapirer, der udbydes i forbindelse med en fusion. Det er dog en forudsætning, at der tilvejebringes et dokument, der indholdsmæssigt svarer til et prospekt. Som udgangspunkt vil de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med fusionen i henhold til aktieselskabsloven, give investorerne de nødvendige og relevante informationer i denne sammenhæng. Ad nr. 4 Der skal ikke offentliggøres et prospekt for aktier, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende aktionærer og for udbytte, der udbetales i form af aktier af samme klasse, som de udbyttegivende aktier. Der skal dog tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen. Ad nr. 5 Der er ikke prospektkrav for værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer eller ansatte af deres arbejdsgiver, hvis denne allerede har værdipapirer optaget til notering eller handel eller et koncernforbundet selskab. Det er en forudsætning, at der er adgang til et dokument, der indeholder oplysninger om værdipapirernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen. Bestemmelsen ( 12) er en implementering af artikel 4, stk. 1, i direktivet. 13. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse på optagelse til notering eller handel for følgende værdipapirer: 1) Aktier, der over en periode på 12 måneder udgør mindre end 10 % af antallet af aktier af samme klasse, der allerede er optaget til notering eller handel på samme fondsbørs, autoriserede markedsplads eller tilsvarende regulerede marked for værdipapirer. 2) Aktier, der er udstedt med henblik på ombytning af aktier af samme klasse, som allerede er optaget til notering eller handel på samme fondsbørs, autoriserede markedsplads eller tilsvarende regulerede marked for værdipapirer, såfremt udstedelsen af de nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte aktiekapital. 3) Værdipapirer, der udbydes i forbindelse med et overtagelsestilbud, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets. 4) Værdipapirer, der udbydes, tildeles, eller skal tildeles i forbindelse med en fusion, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets. 5) Aktier, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende aktionærer, og udbytte, der udbetales i form af aktier af samme klasse som de udbyttegivende aktier, såfremt de nævnte aktier er af samme klasse som de aktier, der allerede er optaget til notering eller handel på samme fondsbørs, autoriserede markedsplads eller tilsvarende regulerede marked for værdipapi-

10 rer, og der gives aktionærerne adgang til et dokument, der indeholder oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen. 6) Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles til eksisterende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer eller ansatte eller et koncernforbundet selskab, jf. 5, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed, såfremt de pågældende værdipapirer er af samme klasse som de værdipapirer, der allerede er optaget til notering eller handel på samme fondsbørs, autoriserede markedsplads eller tilsvarende regulerede marked for værdipapirer, og der gives ovennævnte personer adgang til et dokument, der indeholder oplysninger om værdipapirernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen. 7) Aktier, der udstedes ved ombytning af andre værdipapirer eller som følge af udøvelsen af rettigheder i henhold til andre værdipapirer, såfremt de pågældende aktier er af samme klasse som de aktier, der allerede er optaget til notering eller handel på samme fondsbørs, autoriserede markedsplads eller tilsvarende regulerede marked for værdipapirer. Stk. 2. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse for optagelse til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer, der allerede er optaget til notering eller handel på et andet reguleret marked for værdipapirer, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Værdipapirerne eller værdipapirer af samme klasse har været optaget til notering eller handel på dette andet regulerede marked i mere end 18 måneder. 2) Prospektet for værdipapirer, der første gang blev optaget til notering eller handel på dette andet regulerede marked efter 1. juli 2005, er godkendt og stillet til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. 3) Prospektet for værdipapirer, der første gang blev optaget til notering eller handel efter den 30. juni 1983, men før den 1. juli 2005, er godkendt i overensstemmelse med kravene i direktiv 80/390/EØF om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med, og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørs eller direktiv 2001/34/EF vedrørende betingelserne for optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer. 4) De faste forpligtelser i forbindelse med notering eller handel på dette andet regulerede marked er opfyldt. 5) Den person, der anmoder om at få optaget et værdipapir til notering eller handel på en fondsbørs, eller en autoriseret markedsplads i Danmark under henvisning til stk. 2, udarbejder et resumé, der stilles til rådighed for offentligheden på dansk i henhold til kapitel 6. 6) Indholdet af resuméet, jf. nr. 5, skal være i overensstemmelse med 15, stk. 3. Dokumentet skal endvidere angive, hvor det seneste prospekt kan rekvireres, og hvor de finansielle oplysninger, som udstederen har offentliggjort i overensstemmelse med sin faste oplysningspligt, findes. I 11 og 12 opremses de situationer, hvor der undtages fra prospektpligten, for så vidt angår offentlige udbud af værdipapirer, der ikke ønskes optaget til notering eller handel. I 13 opremses de situationer, hvor der undtages fra prospektpligten, for så vidt angår offentlige udbud af værdipapirer, der ønskes optaget til notering eller handel. I det følgende er der knyttet bemærkninger til hver enkelt undtagelse fra pligten til at udarbejde prospekt. Stk. 1 vedrører værdipapirer, der allerede er optaget til notering eller handel på det samme regulerede marked

11 Ad nr. 1 Aktier, der over en periode på 12 måneder udgør mindre end 10 % af antallet af aktier af samme klasse, der allerede er optaget til notering eller handel på det samme regulerede marked. Ad nr. 2 Aktier, der udstedes med henblik på ombytning af allerede udstedte aktier af samme klasse, og dette ikke indebærer en kapitalforhøjelse. Ad nr. 3 Der er ikke pligt til at offentliggøre et prospekt for værdipapirer, der udbydes i forbindelse med et overtagelsestilbud. Det er dog en forudsætning, at der tilvejebringes et dokument, der indholdsmæssigt svarer til et prospekt. Som udgangspunkt vil de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med overtagelsestilbuddet i henhold til værdipapirhandelsloven, give investorerne de nødvendige og relevante informationer i denne sammenhæng. Finanstilsynet og Københavns Fondsbørs foretager i hvert tilfælde en konkret vurdering af, hvorvidt der på baggrund af dokumentet kan udelades prospekt. Ad nr. 4 Der er ikke pligt til at offentliggøre et prospekt for værdipapirer, der udbydes i forbindelse med en fusion. Det er dog en forudsætning, at der tilvejebringes et dokument, der indholdsmæssigt svarer til et prospekt. Som udgangspunkt vil de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med fusionen i henhold til aktieselskabsloven, give investorerne de nødvendige og relevante informationer i denne sammenhæng. Finanstilsynet og Københavns Fondsbørs foretager i hvert tilfælde en konkret vurdering af, hvorvidt der på baggrund af dokumentet kan udelades prospekt. Ad nr. 5 Der skal ikke offentliggøres et prospekt for aktier, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende aktionærer og for udbytte, der udbetales i form af aktier af samme klasse, som de udbyttegivende aktier, hvis aktierne er af samme klasse som de aktier, der allerede er optaget til notering eller handel. Der skal dog tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen. Ad nr. 6 Der er ikke prospektkrav for værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer eller ansatte eller et koncernforbundet selskab, hvis værdipapirerne er af samme klasse som de værdipapirer, der allerede er optaget til notering eller handel på det samme regulerede marked. Det er en forudsætning, at der er adgang til et dokument, der indeholder oplysninger om værdipapirernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen. Ad nr. 7 Der skal ikke offentliggøres prospekt for aktier, der udstedes ved ombytning af andre værdipapirer eller som følge af udøvelsen af rettigheder i henhold til andre værdipapirer, hvis aktierne er af samme klasse som de aktier, der allerede er optaget til notering eller handel. Bestemmelsen ( 13, stk. 1) er en implementering af art. 4, stk. 2, litra a-g, i direktivet. Stk. 2 vedrører værdipapirer, der allerede er optaget til notering eller handel på et andet reguleret marked.

12 Ad nr. 1 Der er ikke prospektkrav, hvis værdipapirerne eller værdipapirer af samme klasse har været optaget til notering eller handel på et andet reguleret marked i mere end 18 måneder. Det skal hertil bemærkes, at et prospekts gyldighed er 12 måneder, jf. 21. Der er således som udgangspunkt prospektpligt i perioden mellem udløbet af prospektets gyldighed og frem til værdipapirerne eller værdipapirer af samme klasse har været optaget til notering eller handel på et andet reguleret marked i mere end 18 måneder. Ad nr. 2 Hvis der er godkendt et prospekt for værdipapirer, der første gang blev optaget til notering eller handel på et andet reguleret marked efter 1. juli 2005, og dette prospekt er offentliggjort i overensstemmelse med artikel 14 i direktivet, er der ikke prospektpligt. Ad nr. 3 Der er ikke pligt til at udarbejde et nyt prospekt, hvis der er godkendt et prospekt for værdipapirer, der første gang blev optaget til notering eller handel på et andet reguleret marked efter den 30. juni 1983 men før 1. juli 2005 i overensstemmelse med kravene i 80/390/EØF eller 2001/34/EF. Ad nr. 4 Det er en betingelse, at de faste forpligtelser i forbindelse med noteringen eller handlen på det andet reguleret marked er overholdt. Ad nr. 5 og 6 Derudover er det en forudsætning, at den person, der anmoder om at få optaget et værdipapir til notering eller handel på et reguleret marked, udarbejder et resumé på dansk, som offentliggøres i overensstemmelse med kapitel 6. Indholdet af resuméet skal være i overensstemmelse med 15, stk. 3. Hvis prospektet er godkendt før 1. juli 2005, udarbejdes resuméet så vidt muligt efter 15, stk. 3. Bestemmelsen ( 13, stk. 2) er en implementering af art. 4, stk. 2, litra h-vii, i direktivet. 14. Finanstilsynet kan godkende fysiske personer, der er bosiddende i Danmark, som kvalificerede investorer, hvis de pågældende personer skriftligt anmoder om det. For at blive godkendt som kvalificeret investor skal en fysisk person opfylde mindst to af følgende kriterier: 1) Personen har udført gennemsnitligt mindst 10 værdipapirtransaktioner af betydeligt omfang pr. kvartal i de foregående fire kvartaler. 2) Personens værdipapirportefølje overstiger 0,5 mio. euro i værdi. 3) Personen arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst et år i en stilling, der fordrer kendskab til investering i værdipapirer. Stk. 2. Endvidere kan Finanstilsynet registrere små og mellemstore virksomheder, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark, som kvalificerede investorer, hvis de pågældende virksomheder skriftligt anmoder om det. Stk. 3. Finanstilsynet opretter og fører et register over de fysiske personer og små og mellemstore virksomheder, der er blevet godkendt som kvalificerede investorer. Oplysningerne i registeret er tilgængelige for udstedere af værdipapirer. Stk. 4. Fysiske personer og små og mellemstore virksomheder, der er registrerede som kvalificerede investorer, kan til enhver tid vælge at træde ud af registeret for kvalificerede investorer.

13 Stk. 5. Fysiske personer og små og mellemstore virksomheder, der er registrerede som kvalificerede investorer i et land indenfor Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, anerkendes i Danmark som kvalificerede investorer. Ad stk.1 Finanstilsynet kan godkende fysiske personer, der er bosiddende i Danmark, som kvalificerede investorer, hvis de skriftligt anmoder om det. Finanstilsynet påser i den forbindelse, om de pågældende personer opfylder mindst to af betingelserne i henhold til stk. 1. Hvis det er tilfældet, kan de optages i registeret for kvalificerede investorer. Endvidere foretager Finanstilsynet ikke en løbende kontrol af, om de pågældende personer fortsat opfylder betingelserne, som nævnt i 14. Finanstilsynet foretager alene en sådan kontrol ved den fysiske persons optagelse i registeret for kvalificerede investorer. Én af betingelserne er, at en fysisk person gennemsnitligt skal have udført mindst 10 værdipapirtransaktioner af betydeligt omfang pr. kvartal i de foregående fire kvartaler. En anden betingelse er, at den fysiske persons værdipapirportefølje skal overstige 0,5 mio. euro i værdi. Den tredje betingelse går ud på, at den pågældende person arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst et år i en stilling, der fordrer kendskab til investering i værdipapirer. Vejledningen vil efterfølgende blive fyldt ud, når der er skabt en praksis på området. 14, stk. 1, 1. pkt. er en implementering af art. 2, stk. 1, litra e, nr. iv, i direktivet. 14, stk. 1, 2. pkt. er en implementering af art. 2, stk. 2-4, i direktivet. Ad stk. 2 Finanstilsynet kan registrere små og mellemstore virksomheder som kvalificerede investorer, hvis virksomheden skriftligt anmoder om det. Der er indsat en definition i bekendtgørelsen, som er en implementering af artikel 2, stk. 1, litra f, i direktivet. Virksomheder, der ikke opfylder kriterierne i definitionen af små og mellemstore virksomheder, bliver pr. automatik betragtet som kvalificerede investorer. Små og mellemstore virksomheder skal derimod optages i registeret for kvalificerede investorer. Finanstilsynet påser ikke, om virksomhederne opfylder de fastsatte kriterier, men registrerer alle virksomheder, der skriftligt anmoder om optagelse i registeret. Bestemmelsen ( 14, stk. 2) er en implementering af art. 2, stk. 1, litra e, nr. v, i direktivet. Ad stk. 3 Finanstilsynet fører registeret over de fysiske personer og små og mellemstore virksomheder, der er blevet godkendt som kvalificerede investorer. Oplysningerne i registeret er tilgængelige for udstedere af værdipapirer. Ad stk. 4 De personer og virksomheder, der er registreret som kvalificerede investorer, kan til enhver tid vælge at træde ud af registeret. Ad stk. 5 Finanstilsynet registrerer kun fysiske personer, der er bosiddende i Danmark, og små og mellemstore virksomheder, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark. Personer og virksomheder, der er registrerede som kvalificerede investorer i et andet EU-land eller EØS-land, anerkendes

14 dog som kvalificerede investorer i Danmark. Dette betyder, at de sidestilles med kvalificerede investorer, der er registreret i Danmark i forbindelse med en vurdering af, om et udbud udelukkende er rettet til kvalificerede investorer, hvorefter der ikke er prospektkrav. 14, stk. 3-5, er en implementering af art. 2, stk. 3 og 4, i direktivet. Kapitel 3 Prospekters format og indhold 15. Prospektet skal indeholde oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der skal udbydes til offentligheden eller optages til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads, eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer. Det skal også indeholde et resumé. Stk. 2. Udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse af værdipapirer til notering eller handel, kan vælge at udarbejde prospektet som et enkelt dokument eller som særskilte dokumenter. I et prospekt, der består af særskilte dokumenter, skal de påkrævede oplysninger anføres i et registreringsdokument, en værdipapirnote og et resumé. Registreringsdokumentet skal indeholde oplysninger om udstederen. Værdipapirnoten skal indeholde oplysninger om de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller søges optaget til notering eller handel. Stk. 3. Resuméet i prospektet skal være kortfattet og i et let forståeligt sprog. I resuméet fremlægges de vigtigste forhold og risici i forbindelse med udstederen, en eventuel garant og værdipapirerne. Resuméet skal derudover indeholde følgende oplysninger: 1) Resuméet bør læses som en indledning til prospektet. 2) Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. 3) Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. 4) De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Stk. 4. Når prospektet vedrører optagelse til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads i Danmark af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., og som har et pålydende på mindst euro, finder kravet i stk. 1, om, at prospektet skal indeholde et resumé, ikke anvendelse. Ad stk. 1 og 2 Et prospekt kan udarbejdes som et enkelt dokument eller som et tredelt dokument. Indholdsmæssigt er der ikke forskel på hvilket format, der vælges. Vælger man den tredelte model, deler man indholdet op i et registreringsdokument, en værdipapirnote og et resumé. Ad stk. 3 Der fastsættes følgende indholdsmæssige krav til resuméet: Det skal være kortfattet og i et let og forståeligt sprog, de vigtigste forhold og ricisi i forbindelse med udstederen, en eventuel garant og værdipapirerne skal kortlægges. Desuden skal det fremgå:

15 at resuméet bør læses som en indledning til prospektet, at enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed, at den sagsøgende investor inden sagen indledes kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med en oversættelse af prospektet, såfremt en sag vedrørende prospektets indhold indbringes for en domstol, at de fysiske eller juridiske personer, der har udfærdiget resuméet (eller eventuelle oversættelser af dette) og anmodet om godkendelse heraf, kun kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, såfremt resuméet (eller oversættelserne) er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Ad stk. 4 Det er ikke et krav, at prospektet skal indeholde et resumé, hvis prospektet vedrører optagelse til notering eller handel af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som har et pålydende på mindst euro. 15, stk. 1-4, er en implementering af art. 5, stk. 2 og 3, i direktivet. 16. En udsteder, der har fået et registreringsdokument godkendt af Finanstilsynet indenfor de seneste 12 måneder, kan vælge kun at udarbejde værdipapirnoten og resuméet, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til notering eller handel. Finanstilsynet træffer i dette tilfælde beslutning om godkendelse af værdipapirnoten og resuméet. Stk. 2. Når stk. 1 finder anvendelse, skal værdipapirnoten indeholde oplysninger, der normalt vil indgå i registreringsdokumentet, hvis der er indtruffet væsentlige ændringer, der kan få betydning for investorernes vurdering, efter at registreringsdokumentet senest er ajourført eller et tillæg i henhold til 26 er godkendt. Hvis en udsteder indenfor de seneste 12 måneder har fået godkendt et registreringsdokument, kan udstederen vælge kun at udarbejde en værdipapirnote og et resumé. Når værdipapirnoten og resuméet er godkendt af Finanstilsynet, udgør de sammen med det allerede godkendte registreringsdokument et gyldigt prospekt. En værdipapirnote skal indeholde oplysninger om de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller søges optaget til notering eller handel, jf. 15, stk.1. Hvis værdipapirnoten og resuméet godkendes på et senere tidspunkt end registreringsdokumentet, skal værdipapirnoten indeholde oplysninger, der normalt vil indgå i registreringsdokumentet, hvis der er indtruffet væsentlige ændringer, der kan få betydning for investorernes vurdering, efter et tillæg er godkendt eller registreringsdokumentet senest er ajourført. Bestemmelsen ( 14, stk. 2) er en implementering af art. 12, i direktivet. 17. For følgende værdipapirer kan udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer vælge at udarbejde et basisprospekt: 1) Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., herunder alle former for warrants, udstedt under et udbudsprogram. 2) Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., og som udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter a) når provenuet fra udstedelsen af værdipapirerne investeres i aktiver, der yder tilstrækkelig dækning for den med værdipapirerne skabte gæld indtil indløsningsdagen, og

16 b) når de pågældende beløb i tilfælde af det tilknyttede kreditinstituts konkurs først og fremmest skal anvendes til tilbagebetaling af kapital og forfaldne renter. Stk. 2. Basisprospektet skal indeholde samtlige relevante oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller optages til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer. Stk. 3. Hvis de endelige vilkår for udbuddet ikke kan indgå enten i basisprospektet eller i et tillæg, gøres de endelige vilkår tilgængelige for investorerne og indsendes til Finanstilsynet, hver gang der foretages et udbud til offentligheden så hurtigt som muligt, og om muligt forud for udbuddets start. For nogle bestemte typer værdipapirer kan udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til notering eller handel vælge at udarbejde et basisprospekt. Der stilles samme indholdsmæssige krav til et basisprospekt som andre prospekter. Det er dog muligt at undlade enkelte oplysninger i basisprospektet, såsom udbudsprisen og antallet af værdipapirer, der udbydes. For værdipapirer, der udstedes under et udbudsprogram eller udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter, er det ikke nødvendigt at få et prospekt godkendt og offentliggjort hver gang, der udstedes nye værdipapirer. Det er imidlertid muligt at få et basisprospekt godkendt og offentliggjort i forbindelse med at udbudsprogrammet startes, eller at værdipapirerne udstedes første gang. I 10 findes definitionen på et basisprospekt. 17 er en implementering af art.5, stk. 4 og 5, i direktivet. 18. Oplysninger kan indarbejdes i prospektet ved henvisning til et eller flere tidligere eller samtidigt offentliggjorte dokumenter, der er godkendt af eller indsendt til Finanstilsynet. Sådanne oplysninger skal være de senest tilgængelige for udstederen. Resuméet må ikke indeholde oplysninger, der er indarbejdet ved henvisning. Stk. 2. Når oplysninger indarbejdes ved henvisning, skal der tilvejebringes en krydsreferencetabel, så investorerne let kan identificere specifikke oplysningselementer. Der kan indarbejdes oplysninger i prospektet ved at der henvises til et eller flere tidligere eller samtidigt offentliggjorte dokumenter, der er godkendt eller indsendt til Finanstilsynet. Kommissionens prospektforordning indeholder en bestemmelse, der angiver eksempler på sådanne dokumenter. Disse eksempler er følgende (jf. forordningens art. 28): 1) årsregnskaber og regnskabsmeddelelser 2) dokumenter i forbindelse med specifikke transaktioner som for eksempel fusioner eller opdeling af virksomheder 3) revisionsberetninger og finansielle redegørelser 4) stiftelsesoverenskomst og vedtægter 5) tidligere godkendte og offentliggjorte prospekter og/eller basisprospekter 6) regulerede oplysninger 7) meddelelser til værdipapirindehaverne. Der må dog ikke indarbejdes oplysninger ved henvisning i resuméet. Hvis der indarbejdes oplysninger ved henvisning, skal der laves en liste over de oplysninger, der er blevet indarbejdet på den måde. 18 er en implementering af art.11, i direktivet.

17 Kapitel 4 Udeladelser af oplysninger i prospektet 19. Når den endelige udbudspris og det antal værdipapirer, der udbydes til offentligheden, ikke kan indgå i prospektet, skal én af følgende betingelser være opfyldt: 1) Prospektet skal indeholde de kriterier eller de betingelser, der gælder for fastsættelsen af den endelige udbudspris, herunder maksimumsprisen, og antallet af værdipapirerne. 2) Købs- eller tegningsaccepter for værdipapirerne kan trækkes tilbage i mindst to børsdage efter, at den endelige udbudspris og antallet af værdipapirer, der udbydes til offentligheden, er modtaget i Finanstilsynet. Stk. 2. Udsteder skal indsende den endelig udbudspris og antallet af værdipapirer til Finanstilsynet samt offentliggøre sådanne oplysninger i henhold til 25, når disse kendes. Bestemmelsens henvisning til værdipapirer, der udbydes til offentligheden, omfatter samme situationer som omtalt i værdipapirhandelslovens 23, stk. 1. Når den endelige udbudspris og antallet af værdipapirer, der udbydes til offentligheden ikke kan indgå i prospektet, er der to muligheder for at opfylde de indholdsmæssige krav til prospektet: Enten skal prospektet indeholde kriterierne for fastsættelsen af den endelige udbudspris og antallet af værdipapirerne, eller også skal det være muligt at trække købs- eller tegningsaccepter tilbage i mindst to børsdage efter, at den endelige udbudspris og antallet af værdipapirerne er indsendt til Finanstilsynet. 19 er en implementering af art. 8, stk. 1, i direktivet. 20. Finanstilsynet kan tillade, at visse foreskrevne oplysninger udelades af prospektet i følgende tilfælde: 1) Udbredelse af oplysningerne vil stride mod den offentlige interesse. 2) Udbredelse af oplysningerne vil tilføje udstederen betydelig skade, forudsat at undladelse af offentliggørelse ikke kan medføre, at offentligheden vildledes med hensyn til faktiske omstændigheder og forhold, der er afgørende for bedømmelsen af udstederen, udbyderen eller en eventuel garant, og af de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, som prospektet vedrører. 3) Oplysningerne kun er af ringe betydning for et specifikt udbud eller en specifik optagelse til notering eller handel og ikke vil kunne indvirke på vurderingen af udstederens, udbyderens eller en eventuel garants finansielle situation og forventede udvikling. Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor visse af de krævede oplysninger, der skal indgå i et prospekt, ikke findes på grund af udstederens aktivitetsområde eller udstederens organisation eller for de værdipapirer, som prospektet vedrører, kan prospektet indeholde andre oplysninger, der svarer til de krævede oplysninger. Findes sådanne tilsvarende oplysninger ikke, finder det pågældende oplysningskrav ikke anvendelse. Der er endnu ingen praksis på dette område, men vejledningen vil blive løbende opdateret i takt med at der bliver etableret en praksis. Det må dog formodes, at der anlægges en forholdsvis restriktiv praksis. 20 er en implementering af art. 8, stk. 2 og 3, i direktivet.

18 Kapitel 5 Gyldighed 21. Et prospekt er gyldigt i 12 måneder fra offentliggørelsen. Hvis et tillæg til prospektet er krævet i henhold til 26, skal tillægget være godkendt og offentliggjort som betingelse for prospektets gyldighed. Stk. 2. Et tidligere godkendt registreringsdokument, som nævnt i 16, er gyldigt i en periode på op til 12 måneder. Det tidligere godkendte registreringsdokument ledsaget af en godkendt værdipapirnote samt et godkendt resumé anses som et gyldigt prospekt. De 12 måneder tælles pr. dato. 21, stk. 1, er en implementering af art. 9, stk. 1, i direktivet. 21, stk. 2, er en implementering af art. 9, stk. 4, i direktivet. 22. I forbindelse med et udbudsprogram er et tidligere godkendt basisprospekt gyldigt i en periode på op til 12 måneder. Et godkendt prospekt er gyldigt i op til 12 måneder. Et godkendt registreringsdokument er ligeledes gyldigt i 12 måneder. Bestemmelsen er en implementering af art. 9, stk. 2, i direktivet. 23. Et basisprospekt for de i 17, stk. 1, nr. 2, nævnte værdipapirer er gyldigt, indtil de pågældende værdipapirer ikke længere udstedes løbende eller ad gentagne gange. Et prospekt for værdipapirer, der udstedes løbende eller ad gentagne gange er gyldigt, indtil værdipapirerne ikke længere udstedes løbende eller ad gentagne gange. Bestemmelsen er en implementering af art. 9, stk. 3, i direktivet. Kapitel 6 Offentliggørelse af prospektet 24. Når et prospekt er godkendt, gør udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til notering eller handel, prospektet tilgængeligt for offentligheden så hurtigt som praktisk muligt og under alle omstændigheder i rimelig tid og senest inden starten af udbuddet til offentligheden eller optagelse til notering eller handel af de pågældende værdipapirer. I tilfælde af, at aktier i en klasse, der udbydes til offentligheden, optages til notering eller handel for første gang, skal prospektet være tilgængeligt mindst seks børsdage før udbuddets afslutning. Når et prospekt er godkendt, skal det gøres tilgængeligt for offentligheden så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder i rimelig tid og senest inden starten af udbuddet eller optagelsen til notering eller handel af de pågældende værdipapirer. Begreberne "så hurtigt som praktisk muligt" og "i rimelig tid" må afvente en nærmere definition i den kommende praksis. Det må dog forventes, at begreberne vil blive fortolket forholdsvist restriktivt af hensyn til bestemmelsens formål.

19 Hvis værdipapirer skal optages til notering eller handel for første gang, og der foretages et udbud inden selve optagelsen, skal prospektet være tilgængeligt i mindst seks børsdage. Der er ikke i denne forbindelse en undtagelse fra kravet om, at prospektet skal være tilgængeligt senest ved udbuddets start. Bestemmelsen er en implementering af art. 14, stk. 1, i direktivet. 25. Prospektet anses for offentliggjort, når det er gjort tilgængeligt for offentligheden på én af følgende måder: 1) Ved indrykning i et eller flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbredelse i Danmark, når udbud til offentligheden foretages eller ansøgningen om optagelse til notering eller handel indsendes til en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads i Danmark. 2) I trykt form, der vederlagsfrit stilles til rådighed for offentligheden på kontorerne for det marked, hvor værdipapirerne optages til notering eller handel, såvel som på udstederens vedtægtsmæssige hjemsted og hos de finansielle virksomheder, der placerer eller formidler salg af værdipapirerne. 3) I elektronisk form på udstederens netsted og i givet fald på netsteder, der tilhører de finansielle virksomheder, der placerer eller formidler salg af værdipapirerne. 4) I elektronisk form via informationssystemet på den fondsbørs, den autoriserede markedsplads eller det tilsvarende regulerede marked for værdipapirer, hvor ansøgningen om optagelse til notering eller handel indsendes. Stk. 2. Finanstilsynet offentliggør løbende på sit netsted en liste over de prospekter, som er godkendt indenfor de seneste 12 måneder. Stk. 3. For prospekter, der omfatter flere særskilte dokumenter, eller hvor oplysningerne er indarbejdet ved henvisning, kan de dokumenter og oplysninger, der udgør prospektet, offentliggøres og udbredes særskilt, såfremt de pågældende dokumenter vederlagsfrit gøres tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med de i stk. 1, nævnte ordninger. Det skal anføres på hvert dokument, hvor de øvrige dokumenter, som udgør prospektet, kan findes. Stk. 4. Når prospektet offentliggøres i elektronisk form, skal en investor dog på anmodning kunne få prospektet udleveret vederlagsfrit i papirform fra udstederen, udbyderen, eller den person, der anmoder om optagelse til notering eller handel, eller de finansielle virksomheder, der placerer eller formidler salg af værdipapirerne, indtil prospektet ikke længere er gyldigt. Udstederen sørger for, at prospektet bliver offentliggjort på én af de måder, der er angivet i stk. 1. Finanstilsynet offentliggør løbende en liste over de prospekter, som er blevet godkendt indenfor de seneste 12 måneder. I de tilfælde, hvor prospektet består af flere særskilte dokumenter, enten fordi det er et tredelt prospekt, eller fordi oplysningerne er indarbejdet ved henvisning, kan de særskilte dokumenter offentliggøres særskilt. Det skal dog anføres på hvert dokument, hvor de øvrige dokumenter, der udgør prospektet, kan findes. Kommissionens prospektforordning indeholder endvidere bestemmelser om prospektets offentliggørelse. Hvis prospektet offentliggøres elektronisk, skal en investor på anmodning kunne få prospektet udleveret vederlagsfrit i papirform så længe prospektet er gyldigt (se om gyldighed 21). 25 er en implementering af art. 14, stk. 2-8, i direktivet. 26. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder eller kon-

20 stateres mellem tidspunktet for godkendelsen af prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, eller starten af handlen på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer, skal angives i et tillæg til prospektet. Et sådant tillæg skal godkendes indenfor syv børsdage og offentliggøres i overensstemmelse med 25. Stk. 2. Resuméet og de eventuelle oversættelser heraf skal ajourføres for at tage hensyn til de nye oplysninger i tillægget. Stk. 3. Investorer, der har indvilget i at købe eller tegne værdipapirer allerede inden offentliggørelsen af tillægget, har ret til at trække deres accept tilbage i to børsdage efter tillæggets offentliggørelse. 26, stk. 1 og 2, er en implementering af art. 16, stk. 1, i direktivet. 26, stk. 3, er en implementering af art. 16, stk. 2, i direktivet. Kapitel 7 Annoncering 27. Hvis der annonceres i tilknytning til et udbud til offentligheden af værdipapirer eller optagelse til notering eller handel, og der er pligt til at offentliggøre et prospekt, skal det fremgå af annonceringen, at der er eller vil blive offentliggjort et prospekt. Det skal angives, hvor prospektet er eller vil blive gjort tilgængeligt for investorerne. Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af annonceringen, at det drejer sig om annoncering. De oplysninger, der indgår i annonceringen, må ikke være forkerte eller misvisende. Stk. 3. Hvis der fremlægges oplysninger i offentligheden i tilknytning til et udbud til offentligheden af værdipapirer eller optagelse til notering eller handel, og hvor der er pligt til at offentliggøre et prospekt, skal oplysningerne være i overensstemmelse med prospektets indhold, selv om fremlæggelsen ikke sker i forbindelse med annoncering. 27 og 28 er en implementering af art. 15 i direktivet. 28. Når der i henhold til ikke kræves et prospekt godkendt og offentliggjort, skal væsentlige oplysninger, der fremlægges af en udsteder eller en udbyder, og som sendes til kvalificerede eller særlige kategorier af investorer, herunder oplysninger, der fremlægges i forbindelse med møder om udbud af værdipapirer, gøres tilgængelige for alle kvalificerede investorer eller særlige kategorier af investorer, som udbuddet er rettet til 27 og 28 er en implementering af art. 15 i direktivet. Kapitel 8 Sprog 29. Når der alene foretages udbud til offentligheden i Danmark eller ansøges om optagelse til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads i Danmark, og Danmark er hjemlandet, skal prospektet udarbejdes på dansk. Stk. 2. Når der foretages udbud til offentligheden eller ansøges om optagelse til notering eller handel i ét eller flere lande indenfor Den Europæiske Union eller ét eller flere lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, bortset fra Danmark, og Danmark er

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Nye prospektbekendtgørelser

Nye prospektbekendtgørelser Nye prospektbekendtgørelser Advokatfuldmægtig, Analyst Ulrich Hejle Nordea Investment Management DLA Nordic Advokat Christina Lund Lett Advokatfirma Advokat Dan Moalem Lett Advokatfirma Dan Moalem, Christina

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter i

Bekendtgørelse om prospekter i Bekendtgørelse om prospekter i I medfør af 11, stk. 3, 12, stk. 3, 14, stk. 3, og 255, stk. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter 1)

Bekendtgørelse om prospekter 1) BEK nr 1176 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Vejledning nr af 28/11/2012

Vejledning nr af 28/11/2012 Vejledning nr. 9592 af 28/11/2012 Vejledning til bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. Til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. Til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag Til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v.

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v. Vejledning for behandling af prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads. Finanstilsynet 5. september 2006 1. Indledning 2. Retsgrundlag

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

32003L0071. mhtml:file://o:\birna\ríkilógatilmæli heysti 2009\VHPL_09\Rusk\Bilag 2_direktiv 2... EU-Tidende nr. L 345 af 31/12/2003 s.

32003L0071. mhtml:file://o:\birna\ríkilógatilmæli heysti 2009\VHPL_09\Rusk\Bilag 2_direktiv 2... EU-Tidende nr. L 345 af 31/12/2003 s. Page 1 of 27 Avis juridique important 32003L0071 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Nyhedsbrev. Kapitalmarkeder

Nyhedsbrev. Kapitalmarkeder Nyhedsbrev Kapitalmarkeder 21.12.2017 DEN NYE PROSPEKT FORORDNING: FÅR VI SÅ FÆRRE OG ENKLERE PROSPEKTKRAV? 21.12.2017 Med den nye prospektforordning følger nye regler. Vi giver her et overblik over de

Læs mere

Bekendtgørelsen er delt op på følgende måde: Kapitel 1: Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2: Undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt

Bekendtgørelsen er delt op på følgende måde: Kapitel 1: Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2: Undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt Vejledning til bekendtgørelse nr. 307 af 28. april 2005 om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Finanstilsynet har med hjemmel i 43, stk. 3,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til det prospekt der skal offentliggøres inden værdipapirer kan optages til notering på en fondsbørs

Bekendtgørelse om kravene til det prospekt der skal offentliggøres inden værdipapirer kan optages til notering på en fondsbørs Bekendtgørelse nr. 330 af 23. april 1996 Bekendtgørelse om kravene til det prospekt der skal offentliggøres inden værdipapirer kan optages til notering på en fondsbørs I medfør af 23, stk. 3, 24, stk.

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/71/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/71/EF L 345/64 31.12.2003 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R Indledning Den 4. juli 2012 offentliggjorde Finanstilsynet en ny vejledende udtalelse om reglerne om udstedelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 809/2004. af 29. April 2004

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 809/2004. af 29. April 2004 Den Europæiske Unions Tidende L 149/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 809/2004 af 29. April 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering 1) BEK nr 1170 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0008 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R 14. august 2014 F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R Finanstilsynet har i et notat af 6. august 2014

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning nr af 28/11/2012

Vejledning nr af 28/11/2012 Vejledning nr. 9591 af 28/11/2012 Vejledning til bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2012 om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 180 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk.

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag.

2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag. 2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0070 Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs-

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 8. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017

Nasdaq Copenhagen. 8. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017 To Nasdaq Copenhagen 8. februar 2018 offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017 offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017 for udbud af særligt dækkede obligationer, realkreditobligatiober

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

2014 Udgivet den 29. april 2014. 28. april 2014. Nr. 403.

2014 Udgivet den 29. april 2014. 28. april 2014. Nr. 403. Lovtidende A 2014 Udgivet den 29. april 2014 28. april 2014. Nr. 403. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelser Storaktionærmeddelelser Dette afsnit indeholder den juridiske baggrund for udvalgte forhold vedrørende meddelelse til både selskab og Finanstilsynet om aktier m.v. For fyldestgørende informationer om de

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL Bestyrelsen for Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ( Andelskassen ), CVR-nr. 79 39 96 12, indkalder herved

Læs mere

Fokus Forslag til forordning om benchmarks

Fokus Forslag til forordning om benchmarks Kapitalmarked og finansielle virksomheder 31. oktober 2013 Fokus Forslag til forordning om benchmarks I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Kommissionens forslag (klik på link) til forordning vedrørende

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere