Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden) (L 146) Af..., tiltrådt af [ ] 1) 1, nr. 4, udgår. Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 2) I den i 1, nr. 6, foreslåede affattelse af 1 a indsættes som stk. 1, nr. 7: 7) Kommunal og regional revision: a) Den revision, der er antaget af kommunalbestyrelsen efter 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, b) den revision, der er antaget af regionsrådet efter 28, stk. 1, i regionsloven, og c) den revision, der reviderer årsregnskabet for kommunale fællesskaber, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, der ikke opfylder betingelserne i nr. 4 for at være små virksomheder. Ved afgørelsen af, om kommunale fællesskaber, der kun aflægger regnskab efter reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem, opfylder betingelserne i nr. 4 for at være små virksomheder, anvendes i stedet for nettoomsætning efter nr. 4, litra b, de samlede drifts- og anlægsudgifter. 3) Nr. 44 affattes således: 44. Overskriften til kapitel 5 affattes således: Kapitel 5 Kommunal og regional revision 4) Efter nr. 44 indsættes som nyt nummer: 01. Kapitel 5 affattes som følger:

2 2/9 27. For den kommunale og regionale revision finder følgende bestemmelser i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af 27 a 27 d: 1) artikel 4, stk. 1-3, 2) artikel 5, stk. 1, første afsnit, for så vidt angår de i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, litra a, nr. i- vi, og litra c, d og h, nævnte ydelser, 3) artikel 5, stk. 4, første afsnit, 4) artiklerne 6-11, 5) artiklerne 13-15, 6) artikel 17, stk. 7, 7) artikel 17, stk. 8, for så vidt angår den del af bestemmelsen, der henviser til artikel 17, stk. 7, 8) artikel 18 og 9) artiklerne Stk. 2. Endvidere finder artikel 5, stk. 1, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden tilsvarende anvendelse for den kommunale og regionale revision for så vidt angår udarbejdelse af kandidatlister til brug for rekruttering af medarbejdere til centrale finansielle og administrative ledelsesstillinger i myndigheden eller tilsvarende deltagelse i rekrutteringsproceduren. 27 a. I det omfang de i 27, stk. 1, nævnte bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden nævner et revisionsudvalg forstås herved for så vidt angår den kommunale og regionale revision henholdsvis kommunen, regionen og det kommunale fællesskab. 27 b. Begrænsningen af det samlede honorar for ikke revisionsydelser efter 27, stk. 1, nr. 1, jf. artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden får alene virkning, når det gennemsnitlige samlede honorar for ikke-revisionsydelser udført for den reviderede myndighed i de seneste tre eller flere på hinanden følgende regnskabsår udgør over 1,5 mio. kr., dog for så vidt angår revisionen af kommuner med over indbyggere og for regioner over 2,5 mio. kr. Det samlede honorar for ikke-revisionsydelser begrænses ikke til under 1,5 mio. kr., og for så vidt angår revisionen af kommuner med over indbyggere og for regioner ikke til under 2,5 mio. kr. Stk. 2. Antallet af indbyggere, jf. stk. 1, opgøres pr. 1. januar i det sidste af de regnskabsår, der indgår i fastlæggelsen af gennemsnittet af de samlede honorarer. Stk. 3. Beløbsgrænserne i stk. 1 reguleres med den forventede pris- og lønudvikling i den kommunale henholdsvis regionale sektor for det sidste af de regnskabsår, der indgår i fastsættelsen af gennemsnittet af de samlede honorarer. 27 c. 24 a finder tilsvarende anvendelse for den kommunale og regionale revision. 27 d. Efter 27, stk. 1, nr. 4, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder

3 af interesse for offentligheden skal alene kravene i artikel 17, stk. 7, jf. stk. 8, i den nævnte forordning vurderes og dokumenteres. 3/9

4 4/9 Bemærkninger Til nr. 1 Ændringsforslaget indebærer, at den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse til erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte regler til fremme af den kommunale og regionale revisions uafhængighed, kvalitet og sagkundskab og om kontrollen med denne revision, udgår. Regler herom, som supplerer revisorlovens almindelige regler om revisionen og reglerne i henholdsvis lov om kommunernes styrelse og regionsloven om den kommunale og regionale revision, fastsættes i stedet i revisorlovens kapitel 5, jf. ændringsforslagets 1, nr. 3 og 4. Til nr. 2 Med den foreslåede definition af kommunal og regional revision defineres anvendelsesområdet for det foreslåede kapitel 5 i revisorloven om kommunal og regional revision, jf. ændringsforslagets 1, nr. 3 og 4. Det følger af den foreslåede bestemmelse i revisorlovens 1 a, stk. 1, nr. 7, at bestemmelserne i kapitel 5 i revisorloven om kommunal og regional revision finder anvendelse på den revision, der er antaget af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet efter 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse henholdsvis 28, stk. 1, i regionsloven, samt den revision, der reviderer årsregnskabet for kommunale fællesskaber, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, der ikke opfylder betingelserne for at være små virksomheder, jf. den ved lovforslagets 1, nr. 6, foreslåede bestemmelse i revisorlovens 1 a, stk. 1, nr. 4, om definitionen af små virksomheder, hvorefter små kommunale fællesskaber defneres, som kommunale fællesskaber, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser: 1) En balancesum på 44 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 89 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. Bestemmelsen i den foreslåede 1 a, stk. 1, nr. 7, 2. pkt., indeholder en modifikation til anvendelsen af kriterierne i den ved lovforslagets 1, nr. 6, foreslåede bestemmelse i revisorlovens 1 a, stk. 1, nr. 4, ved fastlæggelse af, hvilke kommunale fællesskaber der ikke er omfattet af det foreslåede kapitel 5. Ved anvendelsen af kriterierne i den foreslåede i 1 a, stk. 1, nr. 4, i revisorloven anvendes, når der er tale om et kommunalt fællesskab, der alene aflægger regnskab efter det kommunale budget og regnskabssystem, i stedet for nettoomsætning, jf. bestemmelsens litra b, de samlede drifts- og anlægsudgifter. Det skyldes, at begrebet nettoomsætning ikke er defineret i det kommunale budget- og regnskabssystem. Til nr. 3 Med bestemmelsen fastsættes en overskrift til kapitlet, som dækker dets indhold, jf. ændringsforslagets 1, nr. 4. Til nr. 4.

5 5/9 Med bestemmelsen indsættes et nyt kapitel i revisorloven, der fastsætter regler om den kommunale og regionale revision, som supplerer revisorlovens almindelige regler om revisionen og reglerne i henholdsvis lov om kommunernes styrelse og regionsloven om den kommunale og regionale revision. Baggrunden for kapitlets bestemmelser er følgende: I dag er kommuner, regioner og kommunale fællesskaber efter revisorloven defineret som virksomheder af interesse for offentligheden (PIE virksomheder). Revisionen af disse myndigheder er dermed omfattet af de skærpede krav til revisionen, som gælder for PIE-virksomheder. Reglerne herom blev fastsat ved lov nr. 510 af 6. juni 2007, der er fulgt op ved revisorloven fra 2008 (lov nr. 468 af 17. juni 2008). Baggrunden er, at kommunernes og regionernes økonomiske forvaltning er af stor offentlig interesse, og at de skærpede krav til den kommunale og regionale revision vil kunne medvirke til at styrke offentlighedens tillid til og dermed kontrollen med den kommunale og regionale regnskabsaflæggelse. Med lovforslaget vil kommuner, regioner og kommunale fællesskaber ikke fremover i revisionsmæssig sammenhæng være defineret som virksomheder af interesse for offentligheden. Bestemmelsen sikrer, at regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden (revisionsforordningen), der kan fremme uafhængigheden, kvaliteten, sagkundskaben og kontrollen for så vidt angår revisionen af kommuner, større kommunale fællesskaber og regioner, kommer til at gælde for revisionen af disse. Samtidig sikres, at kravene ikke bliver uforholdsmæssigt eller urimeligt byrdefulde for de reviderede myndigheder. Det foreslåede kapitel 5 gælder ikke for anden revision. Det gælder f.eks. ikke for revisionen af kommunalt ejede aktieselskaber. Det gælder heller ikke for revisionen af selvejende institutioner, herunder ikke for selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med en kommune. Om betydningen af kommunens revisions levering af ikke-revisionsydelser til en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med kommunen, henvises til bemærkningerne til 27. Til 27 Bestemmelsen i stk. 1 fastsætter, hvilke bestemmelser i revisionsforordningen der med de ændringer, der følger af de foreslåede 27 a 27 d, finder anvendelse på den kommunale og regionale revision. Dette gælder: 1) artikel 4, stk. 1-3, om forbud mod betingede honorarer, begrænsning af omfanget af levering af ikke-revisionsydelser, og størrelsen ad det samlede honorar fra samme kunde 2) artikel 5, stk. 1, første afsnit, for så vidt angår de i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, litra a, nr. i- vi, og litra c, d og h, nævnte ydelser, om forbud imod visse ikke-revisionsydelser, 3) artikel 5, stk. 4, første afsnit, om betingelserne for udførelse af tilladte ikke-revisionsydelser 4) artikel 6 om revisionens forberedelser til den lovpligtige revision og vurdering af trusler mod uafhængigheden. 5) artikel 7 om uregelmæssigheder. 6) artikel 8 om kvalitetssikringsgennemgang, 7) artikel 9 om internationale revisionsstandarder, 8) artikel 10 om revisionspåtegning,

6 6/9 9) artikel 11 om revisionsprotokollatet og dets afgivelse, 10) artikel 13 om revisionens beretning om gennemsigtighed. 11) artikel 14 om revisionens oplysninger til de kompetente myndigheder. 12) artikel 15 om registrering, herunder revisionens pligt til at opbevare dokumenter og oplysninger, 13) artikel 17, stk. 7, jf. stk. 8, om intern rotation (partner rotation) og om beregningen af revisionsopgavens varighed for så vidt angår den interne rotation 14) artikel 18 om revisionens sagsmappe, herunder den tidligere revisions pligt til at give den nye revision adgang til oplysninger, og 15) artikel i forordningens afsnit IV, der gælder for det offentlige tilsyn med revisorer, der reviderer PIE virksomheder. I tilknytning til bestemmelsen i den foreslåede 27, stk. 1, nr. 1, hvorefter revisionsforordningens art. 4, stk. 2, finder anvendelse på den kommunale og regionale revision bemærkes, at det følger af 42, stk. 2, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse og af 28, stk. 2, 1. pkt., i regionsloven, at den kommunale og regionale revision omfatter alle under kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet henhørende regnskabsområder. Dette medfører, at al bogføring og/eller regnskab, som indgår i et regnskab for en kommune, en region eller et kommunalt fællesskab, revideres af henholdsvis kommunens, regionens og det kommunale fællesskabs revision. Regnskabet for selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med en kommune, en region eller et kommunalt fællesskab, optages i vedkommende myndigheds regnskab og revideres af den kommunale eller regionale revision som led i revisionen af dette regnskab. Derfor indgår ikke-revisionsydelser ydet af kommunens, regionens eller det kommunale fællesskabs revision til selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab, i beregningen af gennemsnittet af de i forordningens art. 4, stk. 2, nævnte honorarer for ikke-revisionsydelser leveret til kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab. Derimod indgår ikke-revisionsydelser ydet af kommunens, regionens eller det kommunale fællesskabs revision til andre private juridiske personer, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab måtte være ejermæssigt eller kontraktsligt engageret i, ikke i beregningen af gennemsnittet af de i forordningens art. 4, stk. 2, nævnte honorarer for ikke-revisionsydelser leveret til kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab. Dette gælder f.eks. ydelser til kommunale aktieselskaber. Om den i den foreslåede 27, stk. 1, nr. 1, omhandlede anvendelse af revisionsforordningens art. 4, stk. 2, er der fastsat nærmere regler i 27 b, hvortil der henvises. Bestemmelsen i den foreslåede 27, stk. 1, nr. 2, indebærer, at revisor ikke må udføre følgende ikke-revisionsydelser for den reviderede myndighed: - skatteydelser relateret til: i) udarbejdelse af skatteblanketter ii) lønskat iii) told iv) udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter, medmindre bistand fra revisoren eller revisionsfirmaet i forbindelse med sådanne ydelser er retligt påkrævet

7 7/9 v) bistand i forbindelse med skattekontroller fra skattemyndighedernes side, medmindre bistand fra revisoren eller revisionsfirmaet i forbindelse med sådanne kontroller er retligt påkrævet og vi) beregning af direkte og indirekte skat og udskudt skat - bogføring og udarbejdelse af bogholderi og regnskaber - ydelser i forbindelse med lønninger og - ydelser i forbindelse med den reviderede virksomheds interne revisionsfunktion. Såfremt en selvejende institution har sædvanlig driftsoverenskomst med en kommune, region eller et kommunalt fællesskab omfattet af de med kapitel 5 foreslåede regler, vil den revision, der reviderer kommunen m.v., som udgangspunkt ikke kunne levere de ydelser, der er omfattet af den foreslåede 27, stk. 1, nr. 2, til den selvejende institution. Dette skyldes, at regnskabet for selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med f.eks. en kommune, optages i kommunens regnskab og revideres af den kommunale revision som led i revisionen af dette, jf. herom bemærkningerne ovenfor til den foreslåede 27, stk. 1, nr. 1. For så vidt angår muligheden for, at revisionen under visse betingelser alligevel kan levere visse af de i 27, stk. 1, nr. 2, nævnte ydelser til den reviderede myndighed (og til en selvejende institution med driftsoverenskomst med myndigheden), henvises til den foreslåede 27 c og bemærkningerne til denne bestemmelse. Bestemmelsen i den foreslåede 27, stk. 2 fastsætter, at revisor ikke må udføre visse ikkerevisionsydelser for den reviderede myndighed i relation til rekruttering af medarbejdere. Fastlæggelsen af de ikke-tilladte ydelser svarer til, hvad der i dag gælder ved revisionen af PIEvirksomheder efter 5, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed. Til 27 a Bestemmelsen indebærer, at der selv om visse af de i den foreslåede 27 nævnte bestemmelser i revisionsforordningen nævner et revisionsudvalg ikke stilles krav om at kommuner, regioner og kommunale fællesskaber skal oprette et sådant udvalg. For så vidt angår anvendelse af de i den foreslåede 27 nævnte bestemmelser i revisionsforordningen, hvorved et revisionsudvalg tillægges funktioner, træder for kommuners, regioners og kommunale fællesskabers vedkommende som udgangspunkt henholdsvis kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det kommunale fællesskabs øverste styrende organ i stedet for revisionsudvalget, idet de almindelige regler om intern delegation i kommuner, regioner og kommunale fællesskaber finder anvendelse. Til 27 b Den foreslåede bestemmelse i revisorlovens 27 b indeholder en tilpasning af revisionsforordningens regler til de forhold, der gælder for den kommunale og regionale revision. Bestemmelsen indebærer en lempelse af grænserne for, i hvilket omfang revisionen kan levere ikke-revisionsydelser

8 8/9 til kommunale og regionale myndigheder i forhold til, hvad der efter forordningen gælder for levering til PIE-virksomheder. Den foreslåede bestemmelse i revisorlovens 27 b, stk. 1, fastsætter, at den i revisionsforordningens art. 4, stk. 2 nævnte begrænsning af revisionens samlede honorar for ikke-revisionsydelser til højst 70 % af gennemsnittet af de honorarer, der er betalt i de seneste tre på hinanden følgende regnskabsår for revisionen af årsregnskabet, alene får virkning, når revisionens samlede honorar for ikke-revisionsydelser tillige udgør over 1,5 mio. kr. i gennemsnit i de seneste tre på hinanden følgende regnskabsår, dog for så vidt angår kommuner med over indbyggere og for regioner over 2,5 mio. kr. i gennemsnit i de seneste tre på hinanden følgende regnskabsår. Det anførte indebærer, at kommuner, regioner og kommunale fællesskaber vil kunne købe tilladte ikke-revisionsydelser af deres revisor, i det omfang den gennemsnitlige værdi heraf i de seneste tre på hinanden følgende regnskabsår ikke overstiger 1,5 mio. kr., for kommuner med over indbyggere og for regioner dog 2,5 mio. kr. Overstiger værdien af tilladte ikke-revisionsydelser henholdsvis 1,5 og 2,5 mio. kr., vil den højst kunne udgøre det højeste af følgende beløb: 1,5 henholdsvis 2,5 mio. kr. eller 70 % af gennemsnittet af de honorarer, der er betalt i de seneste tre på hinanden følgende regnskabsår for revisionen af kommunens, regionens eller det kommunale fællesskabs regnskab. Ikke-revisionsydelser ydet af kommunens, regionens eller det kommunale fællesskabs revision til selvejende institutioner, der har drifts-overenskomst med kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab, indgår i beregningen, jf. bemærkningerne til den foreslåede 27, stk. 1, nr. 1. Den foreslåede bestemmelse i revisorlovens 27 b, stk. 2, er en regel af teknisk karakter, der fastslår, hvilken indbyggertal der skal anvendes ved beregningen af den gennemsnitlige værdi af ikkerevisionsydelserne nævnt ovenfor i stk. 1. Den foreslåede 27 b, stk. 3, indeholder en regulering af beløbsgrænserne i stk. 1 på henholdsvis 1,5 og 2,5 mio. kr., der svarer til den regulering af statens tilskud til henholdsvis kommunerne og regionerne, som er anvendt i henholdsvis lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om regionernes finansiering. Til 27 c Bestemmelsen fastsætter, at den ved lovforslagets 1, nr. 40, foreslåede 24 a i revisorloven, finder tilsvarende anvendelse for den kommunale og regionale revision, jf. definitionen heraf i den foreslåede bestemmelse i 1 a, stk. 1, nr. 7, jf. ændringsforslagets nr. 2. Dette indebærer, at den mulighed, revisionsforordningens artikel 5, stk. 3, åbner for, at medlemslandene kan tillade revisionen at levere visse skatteydelser til PIE-virksomheder, som den reviderer, og som udnyttes efter den foreslåede 24 a i revisorloven, også er udnyttet for så vidt angår den kommunale og regionale revision På de betingelser, som er fastsat i den i lovforslaget foreslåede 24 a, kan revisor således uagtet bestemmelsen i den foreslåede 27, stk. 1, nr. 2, levere ydelser omfattet af revisionsforordningens artikel 5, stk. 1, andet afsnit, litra a, nr. i, iv, v, og vi. Dette svarer til de ydelser, der er nævnt i den

9 9/9 foreslåede 24 a, stk. 1, nr. 1, litra a - d. Hvad disse ydelser dækker over, fremgår af bemærkningerne til den foreslåede 27, stk. 1, nr. 2, idet der dér er anvendt samme numre som i forordningsteksten. Til 27 d Bestemmelsen fastsætter, at revisor ikke som led i forberedelserne til den lovpligtige revision og vurdering af trusler mod uafhængigheden efter den foreslåede 27, stk. 1, nr. 4, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, skal vurdere og dokumentere, om kravene efter forordningens artikel 17, stk. 1-6, er opfyldt. Dette skyldes, at forordningens artikel 17, stk. 1-6, ikke finder anvendelse for den kommunale og regionale revision. Det gør derimod bestemmelserne i revisionsforordningens artikel 17, stk. 7, jf. stk. 8, om intern rotation (partner rotation), jf. de foreslåede 27, stk. 1, nr. 6 og 7. Revisor skal derfor som led i den nævnte forberedelse og vurdering og dokumentere, at kravene efter disse bestemmelser er opfyldt.

2015/1 BTL 146 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. maj 2016.

2015/1 BTL 146 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. maj 2016. 2015/1 BTL 146 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. maj 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2015-16 Fremsat den 2. marts 2016 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) (Gennemførelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Skatteudvalgets notat om Implementering af EU regulering (EU Audit reform)

Skatteudvalgets notat om Implementering af EU regulering (EU Audit reform) 08.12.2014 Skatteudvalgets notat om Implementering af EU regulering (EU Audit reform) Dette notat omhandler visse elementer i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 537/2014 i det følgende Forordningen.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Fremsat den [ ] 2016 af erhvervs- og vækstminister [ ] Udkast til Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder

Læs mere

Forslag til ny revisorlov. Udvalgte konsekvenser for PIE-virksomhederne. Kundeseminar januar 2016 Jan Bo Hansen

Forslag til ny revisorlov. Udvalgte konsekvenser for PIE-virksomhederne. Kundeseminar januar 2016 Jan Bo Hansen Forslag til ny revisorlov Udvalgte konsekvenser for PIE-virksomhederne Kundeseminar januar 2016 Jan Bo Hansen Firmarotation Obligatorisk rotation af revisionsfirmaer En aftale om lovpligtig revision af

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Grønbog hvad betyder det? Det betød ny revisorlov.

Grønbog hvad betyder det? Det betød ny revisorlov. Grønbog hvad betyder det? Det betød ny revisorlov. Sikkerhed og Revision 2016 Henrik Wellejus 1. september 2016 Revisorloven vedtaget 19. maj 2016 Med den nye revisorlov foretages der en minimumsimplementering

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør Forslag til ny revisorlov v/ Victor Kjær Vicedirektør Lovforslaget udtryk for balanceret tilgang Minimumsimplementering, men stadig nye krav til revisor og ledelse Bredt anvendelsesområde Lempede krav

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Særlige krav til revision og skatterådgivning af virksomheder af interesse for offentligheden 2016 CORIT

Særlige krav til revision og skatterådgivning af virksomheder af interesse for offentligheden 2016 CORIT Særlige krav til revision og skatterådgivning af virksomheder af interesse for offentligheden Forordning Nr. 537/2014 af 16. april 2014 Særlige krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Vejledning om revisionsudvalg

Vejledning om revisionsudvalg Version 1.0 Februar 2018 1 Vejledning om revisionsudvalg 1 Sag 2017-7987 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Etablering af revisionsudvalg... 5 2.1. Selvstændigt revisionsudvalg... 5 2.2. Bestyrelsens

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Velkommen til Bankseminar 2017

Velkommen til Bankseminar 2017 www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Revisors fokus 2017 What is hot? Revisors kommunikation med Finanstilsynet Certificering Uafhængighed Centrale forhold ved revisionen/kam 2 Revisors

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere