Stop pushing: Et eksplorativt studie af content marketing som et relationsopbyggende. Vinteren Forfatter Janne Emilie Broholt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stop pushing: Et eksplorativt studie af content marketing som et relationsopbyggende. Vinteren 2015. Forfatter Janne Emilie Broholt"

Transkript

1 Stop pushing: Et eksplorativt studie af content marketing som et relationsopbyggende værktøj Forfatter Janne Emilie Broholt Vejleder Martin Nielsen Associate Professor, PhD, MA Vinteren 2015 Specialeafhandling, cand.ling.merc. virksomhedskommunikation Institut for erhvervskommunikation Aarhus Universitet, Business and Social Sciences Opgavens omfang i alt: tegn svarende til 79,95 normalsider

2 Abstract The purpose of this thesis is to generate a science- based theory in relation to content marketing, including a definition and a determination of its function and typology. This is done to be able to understand content marketing and discuss whether it can create, maintain, and support consumer relations. This is interesting to investigate because there is no scientific research within the field of content marketing although many practitioners regard it as the way to get customer attention, which organisations are struggling with in this digital age full of information and advertisements. Traditional transaction marketing is becoming more and more ineffective and inadequate, how- ever, most of the messages and content produced by businesses are deeply rooted in the traditional marketing approach. The problem is that no one is listening, reading, or acting on this content. Businesses, therefore, have to find new ways to reach the audi- ence and break through the clutter, which could be done by focusing more on creating strong relationships with consumers through pull marketing strategies such as content marketing. The theory of science in this thesis is the interpretive paradigms hermeneutics and social constructivism as the aim of the investigation is to get an understanding of con- tent marketing. To be able to produce a reliable theory the research method is multiple case studies where four cases, Jyske Bank, SILVAN, Red Bull, and LEGO are analysed individually and cross cases based on constructed categories of analysis. These ana- lyses are employed to provide a solid theoretical and empirical grounding and under- standing of content marketing. Content marketing is not yet an established field and due to many common features it is embedded in the adjacent discipline, relationship marketing, which can act as a sis- ter or mother discipline. Based on this the thesis will contribute to the field of relation- ship marketing and take part in the scientific discussions and development of theories that takes place within this field. The account for content marketing acts as an expres- Abstract

3 sion of the pre- understanding of the field, which will be confirmed, disproved, nu- anced, or adjusted by the results of the research. It is concluded that the pre- understanding of content marketing can be confirmed and elaborated upon, whereby the full understanding of content marketing is further de- veloped and nuanced. This is because the constructed definition, to some extent is close to the understandings of some practitioners, and simultaneously adds new as- pects to the term. The definition sets out explicitly the importance that the content is deeply rooted in the values of the organisation, supports the objectives and overall strategy of the organisation, and it is clarified that content marketing is a type of pull marketing. Based on this finding it is concluded that there are more essential dimen- sions that need to be present before there can be talked about content marketing. Moreover, research shows that the purpose of content marketing is to create profitable customer behaviour, raise brand awareness, and increase sales. This is done through production of relevant, valuable, and compelling content that builds engagement, brand loyalty, relations and trust between consumers and the organisation, which at- tracts and acquires customers. Consumers find the content by themselves and initiate a relation with the company voluntarily, and therefore there is no attribution of content to the customers or distracting advertising. This enables organisations to break through the clutter and get customer attention in a different way than traditional mar- keting is capable of. Furthermore, research shows a pattern that tentatively states that there are different kinds of content marketing that are function based: entertaining, in- spiring and informing. This is stated with strong reservations, as a determination de- mands a greater empirical foundation, and therefore this could be investigated further. Moreover, research shows that content marketing can create, maintain and support consumer relations and, in relation to this, the investigation reveals that content mar- keting and relationship marketing highly overlap. It is concluded that content market- ing can be seen as a development and nuance of relationship marketing. Relationship marketing appears to be a superior strategy and content marketing an underlying Abstract

4 strategy and tactic for creating and maintaining relations, which supports an overall relational marketing approach. Therefore, content marketing is nothing revolutionary new. Stop pushing An explorative study of content marketing as a tool for building relationships by Janne Broholt, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Business Communication, A total of 4,111 keystrokes without spaces. Abstract

5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING TEORI METODE PLACERING I VIDENSKABSTEORETISK KONTEKST UNDERSØGELSESDESIGN SLUTNINGSFORM EMPIRISKE FORBEHOLD OG UDFORDRINGER AFGRÆNSNING SPECIALETS STRUKTUR TEORETISK GRUNDLAG RELATIONS MARKETING UDVIKLING FRA TRANSAKTION TIL RELATION DEFINITION PÅ RELATIONS MARKETING CENTRALE ASPEKTER ET REVOLUTIONERENDE PARADIGMESKIFT? CONTENT MARKETING FORFORSTÅELSEN AF CONTENT MARKETING REFLEKSION OVER SKELLET MELLEM FORFORSTÅELSE OG UDVIKLING ANALYSE AF CASES PRÆSENTATION AF EMPIRI ANALYSE AF JYSKE BANK KOMMUNIKATIONSKANALER OG FORM FORMÅLET MED INDHOLDET INDIREKTE OG IMPLICIT BRANDING? ANALYSE AF SILVAN KOMMUNIKATIONSKANALER OG FORM FORMÅLET MED INDHOLDET INDIREKTE OG IMPLICIT BRANDING? ANALYSE AF RED BULL KOMMUNIKATIONSKANALER OG FORM FORMÅLET MED INDHOLDET INDIREKTE OG IMPLICIT BRANDING? ANALYSE AF LEGO KOMMUNIKATIONSKANALER OG FORM FORMÅLET MED INDHOLDET INDIREKTE OG IMPLICIT BRANDING? ANALYSE PÅ TVÆRS AF CASES MODTAGERNES INTERESSER OG BEHOV I CENTRUM FORANKRING I VIRKSOMHEDERNES VÆRDIER STØTTE OP OM MÅLSÆTNINGER IMPLICIT BRANDING, DER IKKE FORSTYRRER TEORI DANNELSE OG NYE ERKENDELSER 85 Indhold

6 4.1 DEFINITION PÅ CONTENT MARKETING CONTENT MARKETINGS FUNKTIONER TYPOLOGIER INDEN FOR CONTENT MARKETING DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING 102 BIBLIOGRAFI 104 Bilagsoversigt Bilag 1. Opslag på content marketing Bilag 2. Jyske Bank case Bilag 3. SILVAN case Bilag 4. Red Bull case Bilag 5. LEGO case Bilag 6. Samling af definitioner på content marketing Figuroversigt Kapitel Udvalgte case virksomheder 1.2 Analysekategorier 1.3 Specialets struktur Kapitel Nye kommunikationsformer 2.2 Udvikling fra transaktion til relation 2.3 En illustration af hvordan centrale aspekter i relations marketing leder til profit 2.4 Et overblik over centrale forskelle på transaktions og relations marketing 2.5 Udviklingslinje for content marketing 2.6 En illustration af udviklingen inden for begreber, der betegner idéen om, at brands skaber indhold Kapitel Overblik over faktisk empirisk materiale 3.2 Illustration af analysekategoriers optræden i de respektive cases samt fremkomne essentielle kriterier Indhold

7 1 KAPITEL INDLEDNING I dette kapitel findes indledningen til afhandlingen, hvor motivationen for udarbejdelse og problemformuleringen præsenteres. Desuden redegøres der for valg af teori, undersøgelsesdesignet belyses og strukturen for afhandlingen gives. Dermed bliver grundlaget for afhandlingen lagt, og det klarlægges, hvordan svaret på problemformuleringen findes.

8 1. Indledning Med digitaliseringen og opkomsten af sociale medier er det blevet muligt for både virk- somheder og forbrugere, at publicere budskaber og historier på så lidt som 140 skrift- tegn og seks sekunders videoer, hvilket gøres døgnet rundt og på tværs af kontinenter (Due, 2012; Pulizzi, 2014: Forord; Kragh, 2002: 84). Dermed er tiden med envejs- og produktorienteret kommunikation ovre, da traditionel marketing i høj grad er blevet ineffektivt og utilstrækkeligt (Pulizzi, 2014: Forord). Til trods for dette er hovedparten af de budskaber, som virksomheder udsender, stærkt forankret i en traditionel marke- ting orientering, da der er fokus på virksomheden og dens produkter (Ibid.). Dette er en udfordring, fordi: no one is listening, reading, or acting on this content (Ibid.). Den digitale udvikling har gjort forbrugerne i stand til at vælge og vrage mellem reklamer og selv bestemme, hvad de vil eksponeres for og hvornår (Laursen, 2013). Samtidig in- teragerer forbrugere i høj grad indbyrdes og influerer hinandens meninger og adfærd, hvilket har resulteret i en kollektiv magt, som gør, at virksomheder har mistet fuld kontrol over deres brand jf. kapitel 2. På baggrund af dette og en kraftigt stigende mængde af reklamebudskaber og information, så kæmper virksomheder en intensive- rende kamp om forbrugernes opmærksomhed (Cornelissen, 2011: 23; Pulizzi, 2014: Forord). Derfor må der findes andre måder, hvorpå virksomheder kan trænge igennem støjen af reklamer til forbrugerne (Laursen, 2013; Præst, 2014; Ditlev & Jepsen, 2014: 52). Dette kan gøres ved, at virksomheder i endnu højere grad end tidligere har fokus på at skabe stærke relationer i forsøget på at påvirke forbrugernes indbyrdes samtale. Der- for skal virksomheder gå væk fra at tale til forbrugerne gennem push marketing, der forstyrrer og afbryder, og i stedet tale med forbrugerne via pull marketing (Christo- pher, 1996: 64; Buttle, 1996: 1; Kotler et al., 2010: 7; Laursen, 2013; Præst, 2014; Dit- lev & Jepsen, 2014: 52): The job of marketing is no longer to create customers, it is to create passionate subscribers to our brand (Rose & Pulizzi, 2011: 9). Content marke- ting ses af mange praktikere som svaret på, hvordan der trænges igennem reklamestø- jen til forbrugernes opmærksomhed (Rose & Pulizzi, 2011: 9; Pulizzi & Barrett, 2009: 2 af Kapitel 1

9 Forord og 16; Baer, 2013: 30; Ditlev, 2014; Pulizzi, 2014), men trods dette har det ikke været muligt at finde empirisk og teoretisk funderet forskning på området, hvorfor jeg har været nødsaget til at anvende praktikerlitteratur jf. afsnittet, Teori. I forlængelse af dette kan det formodes, at der ikke findes forskning om content marketing, men der tages stort forbehold for dette. Det har vist sig, at der ikke er enighed om, hvad content marketing indebærer, hvilket kommer til syne i, at der findes mange definitioner af begrebet, og ingen af dem er so- lidt videnskabeligt funderet. Med udgangspunkt i dette samt den manglende forskning er det relevant at få belyst feltet nærmere i et forskningsmæssigt perspektiv, hvorfor nærværende afhandling har til formål at frembringe en forståelse og videnskabelig funderet teori i forhold til content marketing. Eftersom content marketing feltet som sådan ikke eksisterer endnu, men først er i sin begyndelse, vil det blive indskrevet og indlejret i den nærliggende disciplin, relations marketing, der kan optræde som en sø- ster eller moderdisciplin. Dermed vil specialet fungere som et bidrag til relations mar- keting, hvormed der gribes ind i den diskussion og udvikling af teorier, der foregår in- den for videnskaben omkring dette felt. Følgende problemformulering er fremsat: Jeg vil undersøge content marketing som en ny del af pull og push marketing med henblik på at forstå, hvad content marketing er og diskutere, hvorvidt det kan skabe, vedligeholde og understøtte forbrugerrelationer. 1.1 Teori I afhandlingens kapitel 2 findes det teoretiske grundlag, som specialet bygger på. Her redegøres der for relations marketing, da denne teori er valgt som den disciplin, con- tent marketing læner sig op ad. Dette skyldes, at content marketing kan ses som en del af relations marketing, eftersom mange kendetegn og karakteristika, der er defineren- de for relations marketing, ligeledes ses i content marketing jf. kapitel 5. Andre teoreti- ske felter såsom storytelling og public relations kunne også være relevante at overveje, 3 af Kapitel 1

10 da de ligeledes har mange fællestræk. Efterfølgende optræder en redegørelse for con- tent marketing, der fungerer som en eksplicitering af den forforståelse, der indled- ningsvis findes i afhandlingen om content marketing. Denne er dannet på baggrund af artikler, magasiner, bøger og blogindlæg skrevet af content marketing eksperter og praktikere, herunder Jay Baer, Joakim Ditlev og særligt Joe Pulizzi, der af mange opfat- tes som en guru inden for området (Præst, 2014), da de tentativt peger på, hvad con- tent marketing består i. Desuden har det ikke været muligt at finde forskningsartikler eller bøger fra forskerhånd i biblioteksdatabasen på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, hvor content marketing er undersøgelsesgenstand i forundersøgelser, forskning eller analyser. Ved foretagelse af en systematisk indsnævring og omringning af content marketing, hvor det er forsøgt slået op i diverse leksika, fagbøger, fagordbø- ger og encyklopædier, er det forsøgt dokumenteret og legitimeret, at begrebet er rela- tivt nyt. Undersøgelsen viser, at content marketing kun optræder i to ud af 50 opslags- værker, hvormed det ses, at det ikke er udbredt jf. bilag 1. Det har ikke været muligt at undersøge content marketings tilstedeværelse eller mangel på samme i samtlige fag- ordbøger, leksika og fagbøger, da ikke alle har været tilgængelige, hvormed undersø- gelsen ikke er udtømmende. Dog vurderes det, at udsnittet er repræsentativt, eftersom det dækker et bredt udvalg af opslagsværker og fagbøger inden for marketing. Desu- den formodes det, at de kilder, der har været til rådighed, giver en valid indikation af begrebets anvendelse, da universitetet rangerer på listen over verdens top 100 univer- siteter og har fire store fakulteter, herunder et marketingsinstitut og erhvervssprogligt institut, hvormed bestanden af opslagsværker forventes af være dækkende. På baggrund af denne afdækning af begrebet peges der på, at content marketing er for- holdsvis nyt, og sandsynligvis endnu ikke et fuldstændig etableret og fasttømret term inden for forskningsverdenen. Dermed kan det forventes, at forskning på området og etableret teori om content marketing endnu ikke eksisterer. Jeg har derfor været nød- saget til at anvende praktikerlitteratur, hvilket understreger relevansen af nærværen- de afhandlings formål om at frembringe teoretisk og empirisk funderet forskning og teori om content marketing. 4 af Kapitel 1

11 1.2 Metode Dette afsnit belyser afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted. Her klarlægges det vi- denskabs- og verdenssyn, som specialet er bygget op omkring, samtidig med, at der ar- gumenteres og redegøres for, hvorfor de anvendte perspektiver benyttes og, hvordan den indsamlede empiri, underliggende antagelser og metodiske fremgangsmåder på- virkes. Efterfølgende vil undersøgelsesdesignet blive præsenteret, hvor valg af under- søgelsesmetode, empiri og analysemetode begrundes. I forlængelse af dette belyses fremgangsmåden, hvorpå videnskabelige slutninger kan drages, da det vil resultere i gyldige forklaringer og generaliseringer. Afslutningsvis reflekteres der over empiriske forbehold og udfordringer Placering i videnskabsteoretisk kontekst Det videnskabsteoretiske ståsted, der agerer ramme for problemformuleringen, un- dersøgelsesdesignet og afhandlingen, placerer sig inden for hermeneutikken og den socialkonstruktivistiske tradition. Indskrivningen i disse fortolkende paradigmer skyl- des, at content marketing forsøges forstået samtidig med, at det anses som social skabt via interaktion mellem praktikere. Disse to paradigmer supplerer hinanden godt, fordi de deler forudsætningen om, at virkeligheden er baseret på menneskelig skabende for- tolkninger (Rendtorff, 2003: 101). I nedenstående redegøres der kort for de to viden- skabsteoretiske paradigmer, som desuden sættes i relation til afhandlingen, så det ty- deliggøres, hvilken betydning tilgangene har og, hvorfor de anvendes. Hermeneutikken Nærværende afhandling tilslutter sig hermeneutikken, som er et human- og samfunds- videnskabeligt paradigme, hvor omdrejningspunktet er forståelse og fortolkning (Gulddal & Møller, 1999: 10; Langergaard et al., 2011: 126; Højberg, 2013: ). Inden for hermeneutikken findes en klassisk og en moderne form, hvor den klassiske tilgang peger på, at forfatteren skaber betydning (Højberg, 2013: ; Holm, 2011: 5 af Kapitel 1

12 95). Dermed skal modtageren forsøge at se verden igennem forfatterens briller, hvor- ved der sker en sammensmeltning af forfatterens og fortolkerens forståelseshorison- ter 1 (Egholm, 2014: 93; Holm, 2011: 89). Det kan dog betvivles, hvorvidt denne fuld- stændige afdækning af en anden persons tankegang er mulig. Den moderne hermeneu- tik er fremsat af Hans- Georg Gadamer, hvor betydning anses som opstående i mødet mellem teksten og læseren (Gulddal & Møller, 1999: 36-37; Holm, 2011: 90-91; Eg- holm, 2014: 94). Dermed er der fokus på forholdet mellem forfatteren og fortolkeren, hvor fortolkeren spiller en aktiv rolle, eftersom det er muligt, at samme tekst fortolkes forskelligt på grund af forskellige forudsætninger for at forstå (Holm, 2011: 90-91; Højberg, 2013: 293). Inden for de hermeneutiske retninger er der konsensus om, at forståelse er kontekstu- el, hvormed en del forstås ud fra dens helhed og helheden ud fra dens dele, hvilket re- sulterer i, at der opstår en cirkulær proces (Gulddal & Møller, 1999: 19; Holm, 2011: 86; Højberg, 2013: 292). Denne proces har hverken en iagttaget begyndelse eller slut- ning, og rejser lige så mange spørgsmål, som den besvarer. Derfor er det i princippet en uendelig, gentagende og uafsluttet proces, hvor der konstant arbejdes dybere ned i for- ståelsen af det genstandsfelt, der undersøges (Holm, 2011: 87; Højberg, 2013: 300). En fuldstændig forståelse af genstandsfeltet vil ikke nødvendigvis nås, men der bidrages til yderligere viden (Holm, 2011: 95-96; Højberg, 2013: 293; Langergaard et al., 2011: 128). Den moderne forståelse af hermeneutikken vil være udgangspunktet for denne afhand- ling, da det er uundgåeligt, at der i analysearbejdet og undersøgelsen generelt bliver fortolket og forstået med udgangspunkt i egen livsverden. Gadamer taler om, at forstå- 1 Begrebsforklaring, forståelseshorisont: Forståelseshorisonten er en tilgang til verden, som er konstitue- ret på baggrund af sprog, personlige erfaringer m.v. (Langergaard et al., 2011: 129). Det er en menings- givende ramme, der er medbestemmende for, hvordan mennesker orienterer sig, handler og forstår verden: Horisonten er et synsfelt som omfatter alt, hvad der kan ses fra en bestemt synsvinkel (Højberg, 2013: 302). En sammensmeltning af forståelseshorisonter betyder, at forfatterens og fortolkerens for- ståelseshorisonter ophæves til en ny højere enhed (Ibid. p ). 6 af Kapitel 1

13 else udgøres af en forforståelse 2 og fordomme 3 (Højberg, 2013: 301), hvorfor det i ana- lysearbejdet vil være fordelagtigt, at kunne sætte sig udover egen forforståelse, så den- ne ikke har indvirkning på tolkningen og analysen af empirien. Dog anerkendes det, at det ikke vil være muligt med en fuldstændig objektiv fortolkning, eftersom Gadamer ta- ler om, at vi altid befinder os i vores forståelseshorisont, da den er vores forudsætning for at forstå, og vi derfor ikke kan frigøre os fra denne (Gadamer, 1999: ; Guld- dal & Møller, 1999: 35; Holm, 2011: 92-94; Højberg, 2013: 302). Endvidere skal der i forhold til analysearbejdet være en bevidsthed om fordomme således, at disse kan kor- rigeres, når de ikke er i overensstemmelse med den oplevede virkelighed. Dermed er det muligt at være åben og modtagelig over for tekstens fremmedhed (Gadamer, 1999: 131; Holm, 2011: 92; Højberg, 2013: ). Det hermeneutiske ståsted ses tydeligt i afhandlingen, idet content marketing ønskes defineret på baggrund af fire cases, hvor det ikke på forhånd vides, hvorvidt de udvalg- te cases indeholder det, der skal defineres. Denne fremgangsmåde kan udelukkende lade sig gøre, fordi der anlægges et hermeneutisk perspektiv. Helheden kan ikke ob- serveres og undersøges, fordi der endnu ikke findes noget forskning på området, en te- oretisk fremstilling af helheden jf. afsnittet, Teori. Derimod kan der med afsæt i for- forståelsen af content marketing kigges på delene, som er de fire cases, hvorefter gjorte observationer kan bekræfte, afkræfte, understøtte, nuancere og tilpasses helhedsfor- ståelsen af, hvad content marketing er. Også i det konkrete arbejde med analysemeto- den til forståelsen af content marketing vil den hermeneutiske fremgangsmåde skinne igennem, da der veksles mellem behandling af cases, forforståelsen af content marke- 2 Begrebsforklaring, forforståelse: Med forforståelse menes der, at der altid går en tidligere forståelse forud for en persons nuværende forståelse, hvormed det er en betingelse for at forstå og altså en cirku- lær bevægelse. Dermed går et menneske aldrig forudsætningsløst til noget socialt skabt (Højberg, 2013: 301). 3 Begrebsforklaring, fordomme: Fordomme er forudfattede forestillinger, som tages med i forståelsespro- cessen af verden. Dermed skal fordomme ikke forstås i en negativ og almen sproglig forstand. Menne- skets udlægning af verden vil altid allerede være præget af en forudfattet mening og dermed aldrig for- stås, fortolkes og udlægges forudsætningsløst, hvormed fordomme har karakter af at være meningsgi- vende for forståelsen (Højberg, 2013: 301). Fordomme er uomgængelige og kontinuerligt ubemærket tilstede (Ibid.; Holm, 2011: 91-92). 7 af Kapitel 1

14 ting og udformning af undersøgelsesdesignet. Dette skyldes, at cases og forforståelsen danner grundlaget for analysemodellen, der skal lægges ned over de fire cases jf. af- snittet, Analysemetode, hvormed der findes en cirkulær proces. Dermed anerkendes den hermeneutiske cirkel i nærværende afhandling, da undersøgelsen er en uendelig proces, hvor forståelsen og fortolkningen af content marketing kontinuerligt vil blive udvidet. Det skal bemærkes, at denne proces kan medføre en latent risiko for, at spe- cialet ses som en cirkulær slutning, men dette er ikke tilfældet, hvilket uddybes i afsnit- tet, Empiriske forbehold og udfordringer. Socialkonstruktivismen Foruden hermeneutikken indskriver afhandlingen sig i den socialkonstruktivistiske overbevisning om, at virkeligheden og verden konstrueres i fællesskab og i interaktio- nen mellem mennesker (Rendtorff, 2003: 99; Holm, 2011: 137; Rasborg, 2013: 403). Sproget, som dannes gennem opvæksten, anses for at være kilden til viden, hvormed der argumenteres for, at viden ligeledes er socialt skabt (Wenneberg, 2002: 36-37; Holm, 2011: ; Rasborg, 2013: 404). I lyset af dette findes der derfor ikke blot én objektiv sandhed, men derimod flere subjektive virkeligheder (Rendtorff, 2003: 100; Holm, 2011: ; Creswell, 2007: 20). Dermed er det ifølge socialkonstrukti- visterne muligt at ændre samfundets begreber, virkeligheden og verden ved at reflek- tere kritisk over sprogbrug og ændre måden at italesætte dette, hvorfor det er i kon- stant udvikling (Holm, 2011: , ). I problemformuleringen søges en forståelse af content marketing, hvilket som ud- gangspunkt er en hermeneutisk tilgang, men forståelsen skal komme gennem en analy- se af cases, som udvælges på baggrund af, at de bliver fremstillet og konstrueret som content marketing af praktikere jf. afsnittet, Valg af empiri. Dermed tages der altså ud- gangspunkt i, at mening og content marketing skabes i interaktionen mellem menne- sker, hvormed praktikere ses som fortolkende individer og kommunikation skaber vir- keligheden, hvorfor den socialkonstruktivistiske tilgang anerkendes (Rendtorff, 2003: 101; Creswell, 2007: 20; Rasborg, 2013: 404). Med dette perspektiv in mente tilslutter afhandlingen sig altså overbevisningen om, at forståelsen, opfattelsen og fremstillingen 8 af Kapitel 1

15 af content marketing er en social konstruktion, som er opstået på baggrund af kommu- nikation samt interaktionen mellem praktikere, og derved kontinuerligt forhandles (Holm, 2011: 20-21). I forlængelse af dette er det altså ikke muligt at frembringe én ob- jektiv virkelighed om, hvad content marketing er. Opfattelsen af content marketing kan påvirkes ved at reflektere kritisk over måden det omtales og italesættes, hvormed det er muligt at bidrage til forståelsen og besvare problemformuleringen. Det socialkon- struktivistiske perspektiv kommer desuden til syne i, at der konstrueres en teori i af- handlingen, samtidig med, at content marketing diskuteres, hvormed der findes en kri- tisk forholdelse til det, der forskes i, og til forskningens resultater (Hansen & Sehested, 2003: 22). De resultater, der fremkommer i specialet, vil ifølge det socialkonstruktivistiske per- spektiv være socialt konstrueret, da jeg som forsker tager del i videnproduktionen. Ydermere vil den viden, der opstår, være præget af måden, hvorpå jeg anskuer virke- ligheden, da mit virkelighedssyn har betydning for valg og redegørelse for teori og me- tode, og afspejler egne opfattelser 4 (Holm, 2011: 133; Creswell, 2007: 21; Rasborg, 2013: 403) Undersøgelsesdesign I dette afsnit behandles undersøgelsesdesignet, hvilket er den overordnede ramme for indsamling og analyse af empiri. Her præsenteres fremgangsmåder, som anvendes i forhold til indsamlingen, analysen og tolkningen af empiri, som er grundlag for afhand- lingen og besvarelse af problemformuleringen (Andersen, 2008: 49). Dette skal sikre, at der tages beslutninger om metode på et reflekterende niveau med udgangspunkt i min viden om content marketing og de eksisterende metodologiske muligheder. Yder- mere bidrager undersøgelsesdesignet til, at der gøres overvejelser om de konsekven- ser mine valg har for undersøgelsen som helhed, og dermed gives der indsigt i refleksi- oner over forskellige aspekter af undersøgelsesprocessen (Ibid. p. 107). 4 Jeg fravælger at benævne content marketing som fænomen, disciplin eller felt, da det vurderes, at con- tent marketing endnu ikke er modent nok til dette. Derimod bestræber jeg mig på at anvende begrebet eller konstruktionen i henvisninger til content marketing. 9 af Kapitel 1

16 Indledningsvis begrundes valget af undersøgelsesmetode, hvorunder der reflekteres over metodens udfordringer og fordele. Derefter argumenteres der for valg af empiri og der redegøres for indsamlingen af data. Efterfølgende behandles analysemetoden, hvor der argumenteres for fremgangsmåden og præsenteres en analysemodel. Undersøgelsesmetode For at blive i stand til at besvare den fremsatte problemformulering benyttes multiple casestudier som den overordnede undersøgelsesmetode, da formålet med anvendelsen af multiple casestudier blandt andet er at producere en generaliseret viden (Andersen, 2013: 111; Santos & Eisenhardt, 2004: 685; Eisenhardt, 1989: 535 og 548). Dermed er metoden særlig velegnet i forhold til specialets formål, da der som tidligere nævnt ikke findes noget empirisk funderet forskning om content marketing og: This research approach is especially appropriate in new topic areas (Eisenhardt, 1989: 532). Der er nogle udfordringer forbundet med anvendelse af denne metode, da det kan væ- re vanskeligt at finde et tydeligt mønster i analyserne af de enkelte cases, hvormed det kan være svært at frembringe en klar teori (Ibid. p. 545). I forlængelse af dette er der en fare for, at den megen brug af empiri kan resultere i dannelsen af en kompleks teori, som er så snæver, at den ikke kan anvendes på et overordnet og generelt niveau (Ibid. p. 547). Ligeledes skal det holdes in mente, at der er risiko for, at forskere, der anven- der multiple casestudier, giver mindre opmærksomhed til den specifikke kontekst og mere til måden, hvorpå cases kan sammenlignes (Bryman, 2012: 75). Fordelene ved at anvende multiple casestudier er, at en sammenligning af flere cases giver en dybdegå- ende forståelse af specifikke tilfælde og forekomster af content marketing, hvormed metoden forbedrer dannelsen og opbygningen af teorier (Ibid. p. 74; Creswell, 2007: 74; Santos & Eisenhardt, 2004: 685). Foruden dette er fordelene ved at generere teori på baggrund af empirisk funderede cases: its likelihood of generating novel theory (Ei- senhardt, 1989: 546) samtidig med, at teorien højst sandsynlig er empirisk valid og konsistent med andre empiriske observationer, fordi teoriopbygningsprocessen er så tæt forbundet med empiriske beviser (Eisenhardt, 1989: ). 10 af Kapitel 1

17 Valg af empiri De anvendte cases, der skal illustrere content marketing, er valgt ud fra en purposive sampling, hvormed de ikke er tilfældigt udvalgt blandt hele populationen af content marketing cases, men selekteret på baggrund af gennemtænkte overvejelser om, hvor der findes mest information og repræsentation af emnet (Creswell, 2007: 125; Creswell, 2014: 189). Dette betyder, at cases er målrettet valgt ud fra, at de kan illu- strere begrebet, så det kan forstås. Derfor er der selekteret nogle, der hyldes som gode content marketing cases og omtales som content marketing eksempler i diverse medi- er. Dermed gives et udmærket udgangspunkt for, at casene fungerer godt som grund- lag for konstruktion af ny teori (Creswell, 2007: 74-75; Creswell, 2014: 189). Denne udvælgelsesform kan kritiseres for at være selektiv, eftersom der stoles på egen erfa- ring og dømmekraft, hvormed der kan findes en uhensigtsmæssig forudindtagethed. På baggrund af anerkendelsen af en purposive sampling tilkendegives det, at sampling ses som strategiske valg, hvormed måden for udvælgelse skal være bundet op på målet med undersøgelsen. Desuden anerkendes det, at der ikke findes en udvælgelsesstrate- gi, der er bedre end andre, da det afhænger af konteksten for undersøgelsen og dennes formål (Palys, 2008: 697). For at kan frembringe en teori om content marketing, som kan appliceres på tværs af organisationer og i en eller anden udstrækning er alment gældende, så er der valgt fire cases, der dækker aspekterne, høj og lav forbrugerinvolvering, national og internatio- nal virksomhed. Dette afspejler diversitet og bredde, da der findes modsætningsfor- hold, og er nogle aspekter, som organisationer generelt kan forholde sig til (Creswell, 2007: 126; Yin, 2014: 57). De udvalgte cases er: 11 af Kapitel 1

18 Jyske Bank Forbrugeres købsadfærd, når det kommer til valg af bank, indeholder forskellige overvejelser og vurderinger, da der er lille forskel på de forskellige udbyder, hvormed der nindes en høj grad af involvering (Kotler et al., 2009: 255). Silvan Der nindes en lav grad af involvering når forbrugere handler i byggemarkeder, da købsadfærden i forhold til byggematerialer ofte er rutinebetonet eller ren vane (Kotler et al., 2009: 255). Red Bull Red Bull er grundlagt i Østrig og har fortsat hovedsæde i landet (Red Bull, 2013), men den østrigske baggrund er ikke noget, der kommer til udtryk i kommunikationen af brandet og dets produkter. Tværtimod udstråles her et globalt udsyn, der indikerer et 'born global' mindset, hvilket understreges af, at navnet, Red Bull er internationalt. LEGO LEGO er en stor dansk virksomhed med hovedsæde i Danmark, dansk ejet (Jensen, 2012), og betragtes her som en national virksomhed trods international tilstede- værelse. Dette skyldes, at LEGO er repræ- sentant for dansk erhvervsliv samt, at virksomhedens kultur og ånd er rodfæstet i dansk kultur, hvilket søges overført til virksomhedens udenlandske afdelinger. Figur 1.1. Udvalgte case virksomheder. Kilde: Egen tilvirkning. Der er ikke noget antal cases, der er ideelt i multiple casestudier, men det skal bemær- kes, at jo flere cases der vælges, des ringere bliver dybden af analysen i den enkelte ca- se, og dermed kan den overordnede analyse blive fortyndet (Creswell, 2007: 75-76). Valget af fire cases skyldes, at dette er acceptabelt for at kan generere teori med et for- nuftigt niveau af kompleksitet baseret på et overbevisende empirisk grundlag, hvor der samtidig er mulighed for at analysere på tværs af cases (Eisenhardt, 1989: 545; Creswell, 2007: 76 og 128). Desuden skyldes det specialets omfang, tid og ressourcer til rådighed, samtidig med, at der ikke nødvendigvis opnås en større indsigt ved at medtage yderligere cases ifølge loven om faldende udbytte (Kvale, 1997: 109). Den empiri, der udgør de individuelle cases og danner grundlag for undersøgelsen i ca- sestudier, kan indhentes ved hjælp af forskellige dataindsamlingsmetoder, hvor både kvalitative og kvantitative metoder kan anvendes (Creswell, 2007: 73). De anbefalede kilder til dataindsamling i casestudier er blandt andre dokumenter, interviews, obser- vationer, spørgeskemaer og fysiske artefakter (Eisenhardt, 1989: 534; Creswell, 2007: 12 af Kapitel 1

19 75). Denne mulige triangulering giver en stærk underbygning af konstruktioner og hy- poteser, hvilket er en styrke ved undersøgelsesmetoden (Eisenhardt, 1989: ). I kapitel 3 identificeres og diskuteres datagrundlaget, som udgør de enkelte cases. Analysemetode For at blive i stand til at konstruere en teori vil alle cases indledningsvis blive behand- let og analyseret individuelt, hvilket Eisenhardt kalder en within- case analyse (Eisen- hardt, 1989: 540; Creswell, 2007: 75). Dette bidrager til at forstå kompleksiteten i hver case, og gøres ud fra nogle fremsatte kategorier (Eisenhardt, 1989: 540). Herefter fin- des en analyse, hvor kategorierne bliver sammenholdt og analyseret på tværs af cases (kaldet cross- case analyse hos Eisenhardt), da analyse af ligheder og forskelle mellem de fire cases tvinger mig til at gå udover indledende antagelser (Eisenhardt, 1989: ; Creswell, 2007: 75; Creswell, 2014: 200). Dette skyldes, at en tværgående analyse kan foranledige spørgsmål og afsløre dimensioner, som ellers ikke ville fremkomme på baggrund af de fremsatte analysekategorier. Samtidig vil der formodentlig findes møn- stre og sammenfald, som kan skabe grundlag for dannelsen af en generel teori (Creswell, 2007: 75 og 163; Creswell, 2014: 200). Denne tværgående analyse fremmer undersøgelsens validitet, hvor der henvises til rigtigheden og nøjagtigheden af resulta- terne (Creswell, 2014: 201), da der er flere vinkler og observationer af content marke- ting til at be- eller afkræfte fremkomne konstruktioner og forslag til teori (Santos & Ei- senhardt, 2004: 685). Der analyseres ud fra en overordnet og bred ramme, som indeholder følgende tre ka- tegorier: 13 af Kapitel 1

20 Kommunikations- kanal og form Her belyses det hvil- ke kanaler og plat- forme, der anvendes samt, hvorvidt der kommunikeres med modtageren in men- te, nindes involvering og interaktion. Lige- ledes kigges der på om der skabes og di- stribueres konsistent indhold. Formålet med indholdet Her tydeliggøres det, hvilke formål ind- holdet og kommuni- kationen har, herun- der om hensigten er at informere, under- holde og/eller inspi- rere modtageren, samt om indholdet er relevant/værdifuldt og formegentlig leder til loyalitet og pronit. Indirekte og implicit branding? Her analyseres af- senderens tilstede- værelse i kommuni- kationen, hvor det belyses, hvorvidt ind- holdet peger implicit på brandet, virksom- heden eller produk- tet, samt om der er forsøg på salg og ov- ertalelse. Figur 1.2. Analysekategorier. Kilde: Egen tilvirkning. Analysekategorierne er udvalgt på baggrund af min forforståelse af content marketing samt overvejelser om, hvad der kendetegner de fire cases og, hvad forskellige katego- rier og analyseresultater kan bidrage med i forhold til en endelig teori. Nogle af aspek- terne, der er nævnt under de respektive analysekategorier, bevæger sig på tværs af den overordnede ramme, da det er vanskeligt at fastholde en inddeling af underkate- gorier. Dette skyldes, at aspekterne hænger så tæt sammen, at de kan være svære at adskille. Det skal bemærkes, at der findes en vished om, at de valgte analysekategorier skaber grobund for dannelsen af teori, hvorfor andre analysekategorier muligvis vil re- sultere i andre erkendelser. Dette behandles nærmere i det nedenstående Slutningsform Min måde at beskue relationen mellem empiri og teori, og den overordnede frem- gangsmåde for at kan drage videnskabelige slutninger, er en induktiv tilgang. Dette skyldes, at de empiriske observationer og den viden, der fremkommer i specialet, an- vendes til at opstille en alment gældende viden og teori om content marketing (Holm, 2011: 25; Andersen, 2008: 35). Denne induktive tilgang ses endvidere i den analytiske 14 af Kapitel 1

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu. Innoveillance med sociale medier og mobilprobing Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.dk Harvard Business Review har konkluderet at ringe indsigt i folks liv

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Kollektiv intelligens

Kollektiv intelligens Kollektiv intelligens Few people think more than two or three times a year. I have made an international reputation for myself by thinking once or twice a week George Bernard Shaw Det individuelle gruppearbejde

Læs mere

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166 Med udgangspunkt i min projektsemesteropgave, vil jeg i denne synopse forsøge at redegøre og reflektere for nogle af de videnskabsteoretiske valg og metoder jeg har foretaget i forbindelse med projektopgaven

Læs mere

TREKANTSDRAMA BLANDT TRÆMÆND. Mette Vedel, Msc. Phd. Copenhagen Business School Center for Applied Market Science, Herning mev.marktg@cbs.

TREKANTSDRAMA BLANDT TRÆMÆND. Mette Vedel, Msc. Phd. Copenhagen Business School Center for Applied Market Science, Herning mev.marktg@cbs. TREKANTSDRAMA BLANDT TRÆMÆND Mette Vedel, Msc. Phd. Copenhagen Business School Center for Applied Market Science, Herning mev.marktg@cbs.dk TREKANTSDRAMA? EN SMART OVERSKRIFT ELLER EN REALITET - TJAH 14.

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 INTERAKTIONSDESIGN KURSUS Q3 2013 DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Tavs viden er Det brugerne ikke kan fortælle

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Digital strategi og lederen på de sociale medier

Digital strategi og lederen på de sociale medier Digital strategi og lederen på de sociale medier Mads Cramer, Digital Chef @madscramer Mere synlighed Bedre indsigter Tættere engagement 7 digitale kommunikation trends Når som helst, hvor som helst, uanset

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

SOCIALE MEDIER: FACTS

SOCIALE MEDIER: FACTS SOCIALE MEDIER: FACTS 1 Præsentation Mette Bierbum Bacher Head of Social Mindshare @Mettebb SOCIALE MEDIER I DAG MEDIEBILLEDET SOCIALE MEDIER I DK 1.100.000 aktive brugere 3.400.000 aktive brugere 500.000

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere