Stop pushing: Et eksplorativt studie af content marketing som et relationsopbyggende. Vinteren Forfatter Janne Emilie Broholt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stop pushing: Et eksplorativt studie af content marketing som et relationsopbyggende. Vinteren 2015. Forfatter Janne Emilie Broholt"

Transkript

1 Stop pushing: Et eksplorativt studie af content marketing som et relationsopbyggende værktøj Forfatter Janne Emilie Broholt Vejleder Martin Nielsen Associate Professor, PhD, MA Vinteren 2015 Specialeafhandling, cand.ling.merc. virksomhedskommunikation Institut for erhvervskommunikation Aarhus Universitet, Business and Social Sciences Opgavens omfang i alt: tegn svarende til 79,95 normalsider

2 Abstract The purpose of this thesis is to generate a science- based theory in relation to content marketing, including a definition and a determination of its function and typology. This is done to be able to understand content marketing and discuss whether it can create, maintain, and support consumer relations. This is interesting to investigate because there is no scientific research within the field of content marketing although many practitioners regard it as the way to get customer attention, which organisations are struggling with in this digital age full of information and advertisements. Traditional transaction marketing is becoming more and more ineffective and inadequate, how- ever, most of the messages and content produced by businesses are deeply rooted in the traditional marketing approach. The problem is that no one is listening, reading, or acting on this content. Businesses, therefore, have to find new ways to reach the audi- ence and break through the clutter, which could be done by focusing more on creating strong relationships with consumers through pull marketing strategies such as content marketing. The theory of science in this thesis is the interpretive paradigms hermeneutics and social constructivism as the aim of the investigation is to get an understanding of con- tent marketing. To be able to produce a reliable theory the research method is multiple case studies where four cases, Jyske Bank, SILVAN, Red Bull, and LEGO are analysed individually and cross cases based on constructed categories of analysis. These ana- lyses are employed to provide a solid theoretical and empirical grounding and under- standing of content marketing. Content marketing is not yet an established field and due to many common features it is embedded in the adjacent discipline, relationship marketing, which can act as a sis- ter or mother discipline. Based on this the thesis will contribute to the field of relation- ship marketing and take part in the scientific discussions and development of theories that takes place within this field. The account for content marketing acts as an expres- Abstract

3 sion of the pre- understanding of the field, which will be confirmed, disproved, nu- anced, or adjusted by the results of the research. It is concluded that the pre- understanding of content marketing can be confirmed and elaborated upon, whereby the full understanding of content marketing is further de- veloped and nuanced. This is because the constructed definition, to some extent is close to the understandings of some practitioners, and simultaneously adds new as- pects to the term. The definition sets out explicitly the importance that the content is deeply rooted in the values of the organisation, supports the objectives and overall strategy of the organisation, and it is clarified that content marketing is a type of pull marketing. Based on this finding it is concluded that there are more essential dimen- sions that need to be present before there can be talked about content marketing. Moreover, research shows that the purpose of content marketing is to create profitable customer behaviour, raise brand awareness, and increase sales. This is done through production of relevant, valuable, and compelling content that builds engagement, brand loyalty, relations and trust between consumers and the organisation, which at- tracts and acquires customers. Consumers find the content by themselves and initiate a relation with the company voluntarily, and therefore there is no attribution of content to the customers or distracting advertising. This enables organisations to break through the clutter and get customer attention in a different way than traditional mar- keting is capable of. Furthermore, research shows a pattern that tentatively states that there are different kinds of content marketing that are function based: entertaining, in- spiring and informing. This is stated with strong reservations, as a determination de- mands a greater empirical foundation, and therefore this could be investigated further. Moreover, research shows that content marketing can create, maintain and support consumer relations and, in relation to this, the investigation reveals that content mar- keting and relationship marketing highly overlap. It is concluded that content market- ing can be seen as a development and nuance of relationship marketing. Relationship marketing appears to be a superior strategy and content marketing an underlying Abstract

4 strategy and tactic for creating and maintaining relations, which supports an overall relational marketing approach. Therefore, content marketing is nothing revolutionary new. Stop pushing An explorative study of content marketing as a tool for building relationships by Janne Broholt, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Business Communication, A total of 4,111 keystrokes without spaces. Abstract

5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING TEORI METODE PLACERING I VIDENSKABSTEORETISK KONTEKST UNDERSØGELSESDESIGN SLUTNINGSFORM EMPIRISKE FORBEHOLD OG UDFORDRINGER AFGRÆNSNING SPECIALETS STRUKTUR TEORETISK GRUNDLAG RELATIONS MARKETING UDVIKLING FRA TRANSAKTION TIL RELATION DEFINITION PÅ RELATIONS MARKETING CENTRALE ASPEKTER ET REVOLUTIONERENDE PARADIGMESKIFT? CONTENT MARKETING FORFORSTÅELSEN AF CONTENT MARKETING REFLEKSION OVER SKELLET MELLEM FORFORSTÅELSE OG UDVIKLING ANALYSE AF CASES PRÆSENTATION AF EMPIRI ANALYSE AF JYSKE BANK KOMMUNIKATIONSKANALER OG FORM FORMÅLET MED INDHOLDET INDIREKTE OG IMPLICIT BRANDING? ANALYSE AF SILVAN KOMMUNIKATIONSKANALER OG FORM FORMÅLET MED INDHOLDET INDIREKTE OG IMPLICIT BRANDING? ANALYSE AF RED BULL KOMMUNIKATIONSKANALER OG FORM FORMÅLET MED INDHOLDET INDIREKTE OG IMPLICIT BRANDING? ANALYSE AF LEGO KOMMUNIKATIONSKANALER OG FORM FORMÅLET MED INDHOLDET INDIREKTE OG IMPLICIT BRANDING? ANALYSE PÅ TVÆRS AF CASES MODTAGERNES INTERESSER OG BEHOV I CENTRUM FORANKRING I VIRKSOMHEDERNES VÆRDIER STØTTE OP OM MÅLSÆTNINGER IMPLICIT BRANDING, DER IKKE FORSTYRRER TEORI DANNELSE OG NYE ERKENDELSER 85 Indhold

6 4.1 DEFINITION PÅ CONTENT MARKETING CONTENT MARKETINGS FUNKTIONER TYPOLOGIER INDEN FOR CONTENT MARKETING DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING 102 BIBLIOGRAFI 104 Bilagsoversigt Bilag 1. Opslag på content marketing Bilag 2. Jyske Bank case Bilag 3. SILVAN case Bilag 4. Red Bull case Bilag 5. LEGO case Bilag 6. Samling af definitioner på content marketing Figuroversigt Kapitel Udvalgte case virksomheder 1.2 Analysekategorier 1.3 Specialets struktur Kapitel Nye kommunikationsformer 2.2 Udvikling fra transaktion til relation 2.3 En illustration af hvordan centrale aspekter i relations marketing leder til profit 2.4 Et overblik over centrale forskelle på transaktions og relations marketing 2.5 Udviklingslinje for content marketing 2.6 En illustration af udviklingen inden for begreber, der betegner idéen om, at brands skaber indhold Kapitel Overblik over faktisk empirisk materiale 3.2 Illustration af analysekategoriers optræden i de respektive cases samt fremkomne essentielle kriterier Indhold

7 1 KAPITEL INDLEDNING I dette kapitel findes indledningen til afhandlingen, hvor motivationen for udarbejdelse og problemformuleringen præsenteres. Desuden redegøres der for valg af teori, undersøgelsesdesignet belyses og strukturen for afhandlingen gives. Dermed bliver grundlaget for afhandlingen lagt, og det klarlægges, hvordan svaret på problemformuleringen findes.

8 1. Indledning Med digitaliseringen og opkomsten af sociale medier er det blevet muligt for både virk- somheder og forbrugere, at publicere budskaber og historier på så lidt som 140 skrift- tegn og seks sekunders videoer, hvilket gøres døgnet rundt og på tværs af kontinenter (Due, 2012; Pulizzi, 2014: Forord; Kragh, 2002: 84). Dermed er tiden med envejs- og produktorienteret kommunikation ovre, da traditionel marketing i høj grad er blevet ineffektivt og utilstrækkeligt (Pulizzi, 2014: Forord). Til trods for dette er hovedparten af de budskaber, som virksomheder udsender, stærkt forankret i en traditionel marke- ting orientering, da der er fokus på virksomheden og dens produkter (Ibid.). Dette er en udfordring, fordi: no one is listening, reading, or acting on this content (Ibid.). Den digitale udvikling har gjort forbrugerne i stand til at vælge og vrage mellem reklamer og selv bestemme, hvad de vil eksponeres for og hvornår (Laursen, 2013). Samtidig in- teragerer forbrugere i høj grad indbyrdes og influerer hinandens meninger og adfærd, hvilket har resulteret i en kollektiv magt, som gør, at virksomheder har mistet fuld kontrol over deres brand jf. kapitel 2. På baggrund af dette og en kraftigt stigende mængde af reklamebudskaber og information, så kæmper virksomheder en intensive- rende kamp om forbrugernes opmærksomhed (Cornelissen, 2011: 23; Pulizzi, 2014: Forord). Derfor må der findes andre måder, hvorpå virksomheder kan trænge igennem støjen af reklamer til forbrugerne (Laursen, 2013; Præst, 2014; Ditlev & Jepsen, 2014: 52). Dette kan gøres ved, at virksomheder i endnu højere grad end tidligere har fokus på at skabe stærke relationer i forsøget på at påvirke forbrugernes indbyrdes samtale. Der- for skal virksomheder gå væk fra at tale til forbrugerne gennem push marketing, der forstyrrer og afbryder, og i stedet tale med forbrugerne via pull marketing (Christo- pher, 1996: 64; Buttle, 1996: 1; Kotler et al., 2010: 7; Laursen, 2013; Præst, 2014; Dit- lev & Jepsen, 2014: 52): The job of marketing is no longer to create customers, it is to create passionate subscribers to our brand (Rose & Pulizzi, 2011: 9). Content marke- ting ses af mange praktikere som svaret på, hvordan der trænges igennem reklamestø- jen til forbrugernes opmærksomhed (Rose & Pulizzi, 2011: 9; Pulizzi & Barrett, 2009: 2 af Kapitel 1

9 Forord og 16; Baer, 2013: 30; Ditlev, 2014; Pulizzi, 2014), men trods dette har det ikke været muligt at finde empirisk og teoretisk funderet forskning på området, hvorfor jeg har været nødsaget til at anvende praktikerlitteratur jf. afsnittet, Teori. I forlængelse af dette kan det formodes, at der ikke findes forskning om content marketing, men der tages stort forbehold for dette. Det har vist sig, at der ikke er enighed om, hvad content marketing indebærer, hvilket kommer til syne i, at der findes mange definitioner af begrebet, og ingen af dem er so- lidt videnskabeligt funderet. Med udgangspunkt i dette samt den manglende forskning er det relevant at få belyst feltet nærmere i et forskningsmæssigt perspektiv, hvorfor nærværende afhandling har til formål at frembringe en forståelse og videnskabelig funderet teori i forhold til content marketing. Eftersom content marketing feltet som sådan ikke eksisterer endnu, men først er i sin begyndelse, vil det blive indskrevet og indlejret i den nærliggende disciplin, relations marketing, der kan optræde som en sø- ster eller moderdisciplin. Dermed vil specialet fungere som et bidrag til relations mar- keting, hvormed der gribes ind i den diskussion og udvikling af teorier, der foregår in- den for videnskaben omkring dette felt. Følgende problemformulering er fremsat: Jeg vil undersøge content marketing som en ny del af pull og push marketing med henblik på at forstå, hvad content marketing er og diskutere, hvorvidt det kan skabe, vedligeholde og understøtte forbrugerrelationer. 1.1 Teori I afhandlingens kapitel 2 findes det teoretiske grundlag, som specialet bygger på. Her redegøres der for relations marketing, da denne teori er valgt som den disciplin, con- tent marketing læner sig op ad. Dette skyldes, at content marketing kan ses som en del af relations marketing, eftersom mange kendetegn og karakteristika, der er defineren- de for relations marketing, ligeledes ses i content marketing jf. kapitel 5. Andre teoreti- ske felter såsom storytelling og public relations kunne også være relevante at overveje, 3 af Kapitel 1

10 da de ligeledes har mange fællestræk. Efterfølgende optræder en redegørelse for con- tent marketing, der fungerer som en eksplicitering af den forforståelse, der indled- ningsvis findes i afhandlingen om content marketing. Denne er dannet på baggrund af artikler, magasiner, bøger og blogindlæg skrevet af content marketing eksperter og praktikere, herunder Jay Baer, Joakim Ditlev og særligt Joe Pulizzi, der af mange opfat- tes som en guru inden for området (Præst, 2014), da de tentativt peger på, hvad con- tent marketing består i. Desuden har det ikke været muligt at finde forskningsartikler eller bøger fra forskerhånd i biblioteksdatabasen på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, hvor content marketing er undersøgelsesgenstand i forundersøgelser, forskning eller analyser. Ved foretagelse af en systematisk indsnævring og omringning af content marketing, hvor det er forsøgt slået op i diverse leksika, fagbøger, fagordbø- ger og encyklopædier, er det forsøgt dokumenteret og legitimeret, at begrebet er rela- tivt nyt. Undersøgelsen viser, at content marketing kun optræder i to ud af 50 opslags- værker, hvormed det ses, at det ikke er udbredt jf. bilag 1. Det har ikke været muligt at undersøge content marketings tilstedeværelse eller mangel på samme i samtlige fag- ordbøger, leksika og fagbøger, da ikke alle har været tilgængelige, hvormed undersø- gelsen ikke er udtømmende. Dog vurderes det, at udsnittet er repræsentativt, eftersom det dækker et bredt udvalg af opslagsværker og fagbøger inden for marketing. Desu- den formodes det, at de kilder, der har været til rådighed, giver en valid indikation af begrebets anvendelse, da universitetet rangerer på listen over verdens top 100 univer- siteter og har fire store fakulteter, herunder et marketingsinstitut og erhvervssprogligt institut, hvormed bestanden af opslagsværker forventes af være dækkende. På baggrund af denne afdækning af begrebet peges der på, at content marketing er for- holdsvis nyt, og sandsynligvis endnu ikke et fuldstændig etableret og fasttømret term inden for forskningsverdenen. Dermed kan det forventes, at forskning på området og etableret teori om content marketing endnu ikke eksisterer. Jeg har derfor været nød- saget til at anvende praktikerlitteratur, hvilket understreger relevansen af nærværen- de afhandlings formål om at frembringe teoretisk og empirisk funderet forskning og teori om content marketing. 4 af Kapitel 1

11 1.2 Metode Dette afsnit belyser afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted. Her klarlægges det vi- denskabs- og verdenssyn, som specialet er bygget op omkring, samtidig med, at der ar- gumenteres og redegøres for, hvorfor de anvendte perspektiver benyttes og, hvordan den indsamlede empiri, underliggende antagelser og metodiske fremgangsmåder på- virkes. Efterfølgende vil undersøgelsesdesignet blive præsenteret, hvor valg af under- søgelsesmetode, empiri og analysemetode begrundes. I forlængelse af dette belyses fremgangsmåden, hvorpå videnskabelige slutninger kan drages, da det vil resultere i gyldige forklaringer og generaliseringer. Afslutningsvis reflekteres der over empiriske forbehold og udfordringer Placering i videnskabsteoretisk kontekst Det videnskabsteoretiske ståsted, der agerer ramme for problemformuleringen, un- dersøgelsesdesignet og afhandlingen, placerer sig inden for hermeneutikken og den socialkonstruktivistiske tradition. Indskrivningen i disse fortolkende paradigmer skyl- des, at content marketing forsøges forstået samtidig med, at det anses som social skabt via interaktion mellem praktikere. Disse to paradigmer supplerer hinanden godt, fordi de deler forudsætningen om, at virkeligheden er baseret på menneskelig skabende for- tolkninger (Rendtorff, 2003: 101). I nedenstående redegøres der kort for de to viden- skabsteoretiske paradigmer, som desuden sættes i relation til afhandlingen, så det ty- deliggøres, hvilken betydning tilgangene har og, hvorfor de anvendes. Hermeneutikken Nærværende afhandling tilslutter sig hermeneutikken, som er et human- og samfunds- videnskabeligt paradigme, hvor omdrejningspunktet er forståelse og fortolkning (Gulddal & Møller, 1999: 10; Langergaard et al., 2011: 126; Højberg, 2013: ). Inden for hermeneutikken findes en klassisk og en moderne form, hvor den klassiske tilgang peger på, at forfatteren skaber betydning (Højberg, 2013: ; Holm, 2011: 5 af Kapitel 1

12 95). Dermed skal modtageren forsøge at se verden igennem forfatterens briller, hvor- ved der sker en sammensmeltning af forfatterens og fortolkerens forståelseshorison- ter 1 (Egholm, 2014: 93; Holm, 2011: 89). Det kan dog betvivles, hvorvidt denne fuld- stændige afdækning af en anden persons tankegang er mulig. Den moderne hermeneu- tik er fremsat af Hans- Georg Gadamer, hvor betydning anses som opstående i mødet mellem teksten og læseren (Gulddal & Møller, 1999: 36-37; Holm, 2011: 90-91; Eg- holm, 2014: 94). Dermed er der fokus på forholdet mellem forfatteren og fortolkeren, hvor fortolkeren spiller en aktiv rolle, eftersom det er muligt, at samme tekst fortolkes forskelligt på grund af forskellige forudsætninger for at forstå (Holm, 2011: 90-91; Højberg, 2013: 293). Inden for de hermeneutiske retninger er der konsensus om, at forståelse er kontekstu- el, hvormed en del forstås ud fra dens helhed og helheden ud fra dens dele, hvilket re- sulterer i, at der opstår en cirkulær proces (Gulddal & Møller, 1999: 19; Holm, 2011: 86; Højberg, 2013: 292). Denne proces har hverken en iagttaget begyndelse eller slut- ning, og rejser lige så mange spørgsmål, som den besvarer. Derfor er det i princippet en uendelig, gentagende og uafsluttet proces, hvor der konstant arbejdes dybere ned i for- ståelsen af det genstandsfelt, der undersøges (Holm, 2011: 87; Højberg, 2013: 300). En fuldstændig forståelse af genstandsfeltet vil ikke nødvendigvis nås, men der bidrages til yderligere viden (Holm, 2011: 95-96; Højberg, 2013: 293; Langergaard et al., 2011: 128). Den moderne forståelse af hermeneutikken vil være udgangspunktet for denne afhand- ling, da det er uundgåeligt, at der i analysearbejdet og undersøgelsen generelt bliver fortolket og forstået med udgangspunkt i egen livsverden. Gadamer taler om, at forstå- 1 Begrebsforklaring, forståelseshorisont: Forståelseshorisonten er en tilgang til verden, som er konstitue- ret på baggrund af sprog, personlige erfaringer m.v. (Langergaard et al., 2011: 129). Det er en menings- givende ramme, der er medbestemmende for, hvordan mennesker orienterer sig, handler og forstår verden: Horisonten er et synsfelt som omfatter alt, hvad der kan ses fra en bestemt synsvinkel (Højberg, 2013: 302). En sammensmeltning af forståelseshorisonter betyder, at forfatterens og fortolkerens for- ståelseshorisonter ophæves til en ny højere enhed (Ibid. p ). 6 af Kapitel 1

13 else udgøres af en forforståelse 2 og fordomme 3 (Højberg, 2013: 301), hvorfor det i ana- lysearbejdet vil være fordelagtigt, at kunne sætte sig udover egen forforståelse, så den- ne ikke har indvirkning på tolkningen og analysen af empirien. Dog anerkendes det, at det ikke vil være muligt med en fuldstændig objektiv fortolkning, eftersom Gadamer ta- ler om, at vi altid befinder os i vores forståelseshorisont, da den er vores forudsætning for at forstå, og vi derfor ikke kan frigøre os fra denne (Gadamer, 1999: ; Guld- dal & Møller, 1999: 35; Holm, 2011: 92-94; Højberg, 2013: 302). Endvidere skal der i forhold til analysearbejdet være en bevidsthed om fordomme således, at disse kan kor- rigeres, når de ikke er i overensstemmelse med den oplevede virkelighed. Dermed er det muligt at være åben og modtagelig over for tekstens fremmedhed (Gadamer, 1999: 131; Holm, 2011: 92; Højberg, 2013: ). Det hermeneutiske ståsted ses tydeligt i afhandlingen, idet content marketing ønskes defineret på baggrund af fire cases, hvor det ikke på forhånd vides, hvorvidt de udvalg- te cases indeholder det, der skal defineres. Denne fremgangsmåde kan udelukkende lade sig gøre, fordi der anlægges et hermeneutisk perspektiv. Helheden kan ikke ob- serveres og undersøges, fordi der endnu ikke findes noget forskning på området, en te- oretisk fremstilling af helheden jf. afsnittet, Teori. Derimod kan der med afsæt i for- forståelsen af content marketing kigges på delene, som er de fire cases, hvorefter gjorte observationer kan bekræfte, afkræfte, understøtte, nuancere og tilpasses helhedsfor- ståelsen af, hvad content marketing er. Også i det konkrete arbejde med analysemeto- den til forståelsen af content marketing vil den hermeneutiske fremgangsmåde skinne igennem, da der veksles mellem behandling af cases, forforståelsen af content marke- 2 Begrebsforklaring, forforståelse: Med forforståelse menes der, at der altid går en tidligere forståelse forud for en persons nuværende forståelse, hvormed det er en betingelse for at forstå og altså en cirku- lær bevægelse. Dermed går et menneske aldrig forudsætningsløst til noget socialt skabt (Højberg, 2013: 301). 3 Begrebsforklaring, fordomme: Fordomme er forudfattede forestillinger, som tages med i forståelsespro- cessen af verden. Dermed skal fordomme ikke forstås i en negativ og almen sproglig forstand. Menne- skets udlægning af verden vil altid allerede være præget af en forudfattet mening og dermed aldrig for- stås, fortolkes og udlægges forudsætningsløst, hvormed fordomme har karakter af at være meningsgi- vende for forståelsen (Højberg, 2013: 301). Fordomme er uomgængelige og kontinuerligt ubemærket tilstede (Ibid.; Holm, 2011: 91-92). 7 af Kapitel 1

14 ting og udformning af undersøgelsesdesignet. Dette skyldes, at cases og forforståelsen danner grundlaget for analysemodellen, der skal lægges ned over de fire cases jf. af- snittet, Analysemetode, hvormed der findes en cirkulær proces. Dermed anerkendes den hermeneutiske cirkel i nærværende afhandling, da undersøgelsen er en uendelig proces, hvor forståelsen og fortolkningen af content marketing kontinuerligt vil blive udvidet. Det skal bemærkes, at denne proces kan medføre en latent risiko for, at spe- cialet ses som en cirkulær slutning, men dette er ikke tilfældet, hvilket uddybes i afsnit- tet, Empiriske forbehold og udfordringer. Socialkonstruktivismen Foruden hermeneutikken indskriver afhandlingen sig i den socialkonstruktivistiske overbevisning om, at virkeligheden og verden konstrueres i fællesskab og i interaktio- nen mellem mennesker (Rendtorff, 2003: 99; Holm, 2011: 137; Rasborg, 2013: 403). Sproget, som dannes gennem opvæksten, anses for at være kilden til viden, hvormed der argumenteres for, at viden ligeledes er socialt skabt (Wenneberg, 2002: 36-37; Holm, 2011: ; Rasborg, 2013: 404). I lyset af dette findes der derfor ikke blot én objektiv sandhed, men derimod flere subjektive virkeligheder (Rendtorff, 2003: 100; Holm, 2011: ; Creswell, 2007: 20). Dermed er det ifølge socialkonstrukti- visterne muligt at ændre samfundets begreber, virkeligheden og verden ved at reflek- tere kritisk over sprogbrug og ændre måden at italesætte dette, hvorfor det er i kon- stant udvikling (Holm, 2011: , ). I problemformuleringen søges en forståelse af content marketing, hvilket som ud- gangspunkt er en hermeneutisk tilgang, men forståelsen skal komme gennem en analy- se af cases, som udvælges på baggrund af, at de bliver fremstillet og konstrueret som content marketing af praktikere jf. afsnittet, Valg af empiri. Dermed tages der altså ud- gangspunkt i, at mening og content marketing skabes i interaktionen mellem menne- sker, hvormed praktikere ses som fortolkende individer og kommunikation skaber vir- keligheden, hvorfor den socialkonstruktivistiske tilgang anerkendes (Rendtorff, 2003: 101; Creswell, 2007: 20; Rasborg, 2013: 404). Med dette perspektiv in mente tilslutter afhandlingen sig altså overbevisningen om, at forståelsen, opfattelsen og fremstillingen 8 af Kapitel 1

15 af content marketing er en social konstruktion, som er opstået på baggrund af kommu- nikation samt interaktionen mellem praktikere, og derved kontinuerligt forhandles (Holm, 2011: 20-21). I forlængelse af dette er det altså ikke muligt at frembringe én ob- jektiv virkelighed om, hvad content marketing er. Opfattelsen af content marketing kan påvirkes ved at reflektere kritisk over måden det omtales og italesættes, hvormed det er muligt at bidrage til forståelsen og besvare problemformuleringen. Det socialkon- struktivistiske perspektiv kommer desuden til syne i, at der konstrueres en teori i af- handlingen, samtidig med, at content marketing diskuteres, hvormed der findes en kri- tisk forholdelse til det, der forskes i, og til forskningens resultater (Hansen & Sehested, 2003: 22). De resultater, der fremkommer i specialet, vil ifølge det socialkonstruktivistiske per- spektiv være socialt konstrueret, da jeg som forsker tager del i videnproduktionen. Ydermere vil den viden, der opstår, være præget af måden, hvorpå jeg anskuer virke- ligheden, da mit virkelighedssyn har betydning for valg og redegørelse for teori og me- tode, og afspejler egne opfattelser 4 (Holm, 2011: 133; Creswell, 2007: 21; Rasborg, 2013: 403) Undersøgelsesdesign I dette afsnit behandles undersøgelsesdesignet, hvilket er den overordnede ramme for indsamling og analyse af empiri. Her præsenteres fremgangsmåder, som anvendes i forhold til indsamlingen, analysen og tolkningen af empiri, som er grundlag for afhand- lingen og besvarelse af problemformuleringen (Andersen, 2008: 49). Dette skal sikre, at der tages beslutninger om metode på et reflekterende niveau med udgangspunkt i min viden om content marketing og de eksisterende metodologiske muligheder. Yder- mere bidrager undersøgelsesdesignet til, at der gøres overvejelser om de konsekven- ser mine valg har for undersøgelsen som helhed, og dermed gives der indsigt i refleksi- oner over forskellige aspekter af undersøgelsesprocessen (Ibid. p. 107). 4 Jeg fravælger at benævne content marketing som fænomen, disciplin eller felt, da det vurderes, at con- tent marketing endnu ikke er modent nok til dette. Derimod bestræber jeg mig på at anvende begrebet eller konstruktionen i henvisninger til content marketing. 9 af Kapitel 1

16 Indledningsvis begrundes valget af undersøgelsesmetode, hvorunder der reflekteres over metodens udfordringer og fordele. Derefter argumenteres der for valg af empiri og der redegøres for indsamlingen af data. Efterfølgende behandles analysemetoden, hvor der argumenteres for fremgangsmåden og præsenteres en analysemodel. Undersøgelsesmetode For at blive i stand til at besvare den fremsatte problemformulering benyttes multiple casestudier som den overordnede undersøgelsesmetode, da formålet med anvendelsen af multiple casestudier blandt andet er at producere en generaliseret viden (Andersen, 2013: 111; Santos & Eisenhardt, 2004: 685; Eisenhardt, 1989: 535 og 548). Dermed er metoden særlig velegnet i forhold til specialets formål, da der som tidligere nævnt ikke findes noget empirisk funderet forskning om content marketing og: This research approach is especially appropriate in new topic areas (Eisenhardt, 1989: 532). Der er nogle udfordringer forbundet med anvendelse af denne metode, da det kan væ- re vanskeligt at finde et tydeligt mønster i analyserne af de enkelte cases, hvormed det kan være svært at frembringe en klar teori (Ibid. p. 545). I forlængelse af dette er der en fare for, at den megen brug af empiri kan resultere i dannelsen af en kompleks teori, som er så snæver, at den ikke kan anvendes på et overordnet og generelt niveau (Ibid. p. 547). Ligeledes skal det holdes in mente, at der er risiko for, at forskere, der anven- der multiple casestudier, giver mindre opmærksomhed til den specifikke kontekst og mere til måden, hvorpå cases kan sammenlignes (Bryman, 2012: 75). Fordelene ved at anvende multiple casestudier er, at en sammenligning af flere cases giver en dybdegå- ende forståelse af specifikke tilfælde og forekomster af content marketing, hvormed metoden forbedrer dannelsen og opbygningen af teorier (Ibid. p. 74; Creswell, 2007: 74; Santos & Eisenhardt, 2004: 685). Foruden dette er fordelene ved at generere teori på baggrund af empirisk funderede cases: its likelihood of generating novel theory (Ei- senhardt, 1989: 546) samtidig med, at teorien højst sandsynlig er empirisk valid og konsistent med andre empiriske observationer, fordi teoriopbygningsprocessen er så tæt forbundet med empiriske beviser (Eisenhardt, 1989: ). 10 af Kapitel 1

17 Valg af empiri De anvendte cases, der skal illustrere content marketing, er valgt ud fra en purposive sampling, hvormed de ikke er tilfældigt udvalgt blandt hele populationen af content marketing cases, men selekteret på baggrund af gennemtænkte overvejelser om, hvor der findes mest information og repræsentation af emnet (Creswell, 2007: 125; Creswell, 2014: 189). Dette betyder, at cases er målrettet valgt ud fra, at de kan illu- strere begrebet, så det kan forstås. Derfor er der selekteret nogle, der hyldes som gode content marketing cases og omtales som content marketing eksempler i diverse medi- er. Dermed gives et udmærket udgangspunkt for, at casene fungerer godt som grund- lag for konstruktion af ny teori (Creswell, 2007: 74-75; Creswell, 2014: 189). Denne udvælgelsesform kan kritiseres for at være selektiv, eftersom der stoles på egen erfa- ring og dømmekraft, hvormed der kan findes en uhensigtsmæssig forudindtagethed. På baggrund af anerkendelsen af en purposive sampling tilkendegives det, at sampling ses som strategiske valg, hvormed måden for udvælgelse skal være bundet op på målet med undersøgelsen. Desuden anerkendes det, at der ikke findes en udvælgelsesstrate- gi, der er bedre end andre, da det afhænger af konteksten for undersøgelsen og dennes formål (Palys, 2008: 697). For at kan frembringe en teori om content marketing, som kan appliceres på tværs af organisationer og i en eller anden udstrækning er alment gældende, så er der valgt fire cases, der dækker aspekterne, høj og lav forbrugerinvolvering, national og internatio- nal virksomhed. Dette afspejler diversitet og bredde, da der findes modsætningsfor- hold, og er nogle aspekter, som organisationer generelt kan forholde sig til (Creswell, 2007: 126; Yin, 2014: 57). De udvalgte cases er: 11 af Kapitel 1

18 Jyske Bank Forbrugeres købsadfærd, når det kommer til valg af bank, indeholder forskellige overvejelser og vurderinger, da der er lille forskel på de forskellige udbyder, hvormed der nindes en høj grad af involvering (Kotler et al., 2009: 255). Silvan Der nindes en lav grad af involvering når forbrugere handler i byggemarkeder, da købsadfærden i forhold til byggematerialer ofte er rutinebetonet eller ren vane (Kotler et al., 2009: 255). Red Bull Red Bull er grundlagt i Østrig og har fortsat hovedsæde i landet (Red Bull, 2013), men den østrigske baggrund er ikke noget, der kommer til udtryk i kommunikationen af brandet og dets produkter. Tværtimod udstråles her et globalt udsyn, der indikerer et 'born global' mindset, hvilket understreges af, at navnet, Red Bull er internationalt. LEGO LEGO er en stor dansk virksomhed med hovedsæde i Danmark, dansk ejet (Jensen, 2012), og betragtes her som en national virksomhed trods international tilstede- værelse. Dette skyldes, at LEGO er repræ- sentant for dansk erhvervsliv samt, at virksomhedens kultur og ånd er rodfæstet i dansk kultur, hvilket søges overført til virksomhedens udenlandske afdelinger. Figur 1.1. Udvalgte case virksomheder. Kilde: Egen tilvirkning. Der er ikke noget antal cases, der er ideelt i multiple casestudier, men det skal bemær- kes, at jo flere cases der vælges, des ringere bliver dybden af analysen i den enkelte ca- se, og dermed kan den overordnede analyse blive fortyndet (Creswell, 2007: 75-76). Valget af fire cases skyldes, at dette er acceptabelt for at kan generere teori med et for- nuftigt niveau af kompleksitet baseret på et overbevisende empirisk grundlag, hvor der samtidig er mulighed for at analysere på tværs af cases (Eisenhardt, 1989: 545; Creswell, 2007: 76 og 128). Desuden skyldes det specialets omfang, tid og ressourcer til rådighed, samtidig med, at der ikke nødvendigvis opnås en større indsigt ved at medtage yderligere cases ifølge loven om faldende udbytte (Kvale, 1997: 109). Den empiri, der udgør de individuelle cases og danner grundlag for undersøgelsen i ca- sestudier, kan indhentes ved hjælp af forskellige dataindsamlingsmetoder, hvor både kvalitative og kvantitative metoder kan anvendes (Creswell, 2007: 73). De anbefalede kilder til dataindsamling i casestudier er blandt andre dokumenter, interviews, obser- vationer, spørgeskemaer og fysiske artefakter (Eisenhardt, 1989: 534; Creswell, 2007: 12 af Kapitel 1

19 75). Denne mulige triangulering giver en stærk underbygning af konstruktioner og hy- poteser, hvilket er en styrke ved undersøgelsesmetoden (Eisenhardt, 1989: ). I kapitel 3 identificeres og diskuteres datagrundlaget, som udgør de enkelte cases. Analysemetode For at blive i stand til at konstruere en teori vil alle cases indledningsvis blive behand- let og analyseret individuelt, hvilket Eisenhardt kalder en within- case analyse (Eisen- hardt, 1989: 540; Creswell, 2007: 75). Dette bidrager til at forstå kompleksiteten i hver case, og gøres ud fra nogle fremsatte kategorier (Eisenhardt, 1989: 540). Herefter fin- des en analyse, hvor kategorierne bliver sammenholdt og analyseret på tværs af cases (kaldet cross- case analyse hos Eisenhardt), da analyse af ligheder og forskelle mellem de fire cases tvinger mig til at gå udover indledende antagelser (Eisenhardt, 1989: ; Creswell, 2007: 75; Creswell, 2014: 200). Dette skyldes, at en tværgående analyse kan foranledige spørgsmål og afsløre dimensioner, som ellers ikke ville fremkomme på baggrund af de fremsatte analysekategorier. Samtidig vil der formodentlig findes møn- stre og sammenfald, som kan skabe grundlag for dannelsen af en generel teori (Creswell, 2007: 75 og 163; Creswell, 2014: 200). Denne tværgående analyse fremmer undersøgelsens validitet, hvor der henvises til rigtigheden og nøjagtigheden af resulta- terne (Creswell, 2014: 201), da der er flere vinkler og observationer af content marke- ting til at be- eller afkræfte fremkomne konstruktioner og forslag til teori (Santos & Ei- senhardt, 2004: 685). Der analyseres ud fra en overordnet og bred ramme, som indeholder følgende tre ka- tegorier: 13 af Kapitel 1

20 Kommunikations- kanal og form Her belyses det hvil- ke kanaler og plat- forme, der anvendes samt, hvorvidt der kommunikeres med modtageren in men- te, nindes involvering og interaktion. Lige- ledes kigges der på om der skabes og di- stribueres konsistent indhold. Formålet med indholdet Her tydeliggøres det, hvilke formål ind- holdet og kommuni- kationen har, herun- der om hensigten er at informere, under- holde og/eller inspi- rere modtageren, samt om indholdet er relevant/værdifuldt og formegentlig leder til loyalitet og pronit. Indirekte og implicit branding? Her analyseres af- senderens tilstede- værelse i kommuni- kationen, hvor det belyses, hvorvidt ind- holdet peger implicit på brandet, virksom- heden eller produk- tet, samt om der er forsøg på salg og ov- ertalelse. Figur 1.2. Analysekategorier. Kilde: Egen tilvirkning. Analysekategorierne er udvalgt på baggrund af min forforståelse af content marketing samt overvejelser om, hvad der kendetegner de fire cases og, hvad forskellige katego- rier og analyseresultater kan bidrage med i forhold til en endelig teori. Nogle af aspek- terne, der er nævnt under de respektive analysekategorier, bevæger sig på tværs af den overordnede ramme, da det er vanskeligt at fastholde en inddeling af underkate- gorier. Dette skyldes, at aspekterne hænger så tæt sammen, at de kan være svære at adskille. Det skal bemærkes, at der findes en vished om, at de valgte analysekategorier skaber grobund for dannelsen af teori, hvorfor andre analysekategorier muligvis vil re- sultere i andre erkendelser. Dette behandles nærmere i det nedenstående Slutningsform Min måde at beskue relationen mellem empiri og teori, og den overordnede frem- gangsmåde for at kan drage videnskabelige slutninger, er en induktiv tilgang. Dette skyldes, at de empiriske observationer og den viden, der fremkommer i specialet, an- vendes til at opstille en alment gældende viden og teori om content marketing (Holm, 2011: 25; Andersen, 2008: 35). Denne induktive tilgang ses endvidere i den analytiske 14 af Kapitel 1

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing.

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing. Chapter 1 9. februar 2015 17:47 What is marketing? Marketing is managing profitble customer relationships. Specsavers er et godt eksempel på hvordan man skaber værdi og relation til kunden. Det gør de

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Kandidatspeciale Aalborg Universitet Turisme 10. semester Kandidatspeciale

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

B Æ R E D Y G T I G H E D

B Æ R E D Y G T I G H E D G R E E N. W A S H M O D E I N D U S T R I E N F O R U R E N I N G K O M M U N I K A T I O N F O R B R U G E R K U L T U R L E G I T I M I T E T C S R C E R T I F I C E R I N G E R B Æ R E D Y G T I G

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

Forbruger- brand relationer i det sociale medielandskab

Forbruger- brand relationer i det sociale medielandskab Forbruger- brand relationer i det sociale medielandskab - En undersøgelse af relationer mellem følgerne og brandet Rudolph Care på Instagram Udarbejdet af: Stine Johnsen Opgavetype: Kandidatafhandling

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Etablering af en virksomhed

Etablering af en virksomhed Forfatter: Vejleder: Studie: Institut: Tina Juul Pedersen Jørgen Lægaard MsC Managament Accounting and Control Erhvervsøkonomisk Institut Etablering af en virksomhed Med udgangspunkt i Center for Krop,

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere