NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd"

Transkript

1 NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Lovgrundlag Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning Programmets indføring i NRGi s KS system Programmets indhold Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Forretningsmæssigt følsomme oplysninger i NRGi Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger Medarbejdererklæringer Outsourcede funktioner IT-mæssig afgrænsning af følsomme data Adgang til distributionsnettet Kundekontakt Hjemmeside Brevpapir m.m Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter Regnskabsmæssig adskillelse Krav om habilitet Indgåelse af aftaler Koncerninterne aftaler Koncerneksterne aftaler Personer der indgår aftaler og deres forpligtelser Etablering af procedurer samt metode til at overholde disse Prisfastsættelse Personer der prisfastsætter Etablering af procedurer samt metode til at overholde disse Kontrol af programmet Information om programmet Afslutning og godkendelse Bilag Medarbejdererklæring IT-systemer indeholdende følsomme oplysninger

3 1 Indledning 1.1 Lovgrundlag Elforsyningslovens 20a foreskriver, at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter. Med hjemmel i elforsyningslovens 20a har Transport- og Energiministeren i april 2005 udstedt bekendtgørelse nr. 635, der fastsætter nærmere retningslinier for, hvad et sådant program for intern overvågning skal indeholde. Bekendtgørelsen trådte i kraft pr. 1. oktober Transmissions- og netvirksomhederne skal rapportere herom til Energitilsynet for 2. gang for kalenderåret Denne rapportering skal ske senest den 1. juni Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning NRGi Net A/S nedsatte i løbet af 3. kvartal 2006 en arbejdsgruppe bestående af personer fra de forskellige afdelinger, som etableringen af det interne overvågningsprogram primært vil berøre. Arbejdsgruppen udarbejdede en plan for forberedelse og implementering af overvågningsprogrammet, herunder uddannelse/orientering af de berørte medarbejdere. Det viste sig dog, at der var en del usikkerhed om, hvad programmet præcist skulle indeholde, og hvordan det skulle opbygges. Det blev derfor besluttet i arbejdsgruppen, at det var mest hensigtsmæssigt, at implementeringen af programmet først skulle finde sted i løbet af første halvdel af 2007, da man forventede, at der sidst på året 2006 ville komme en præcisering af programmet fra Energitilsynet og Dansk Energi. Dette betyder, at denne årsberetning for 2006 beskriver tiltag, der er planlagt i 2006, men udført i første halvår af Det er planen, at den nedsatte arbejdsgruppe vil følge det interne overvågningsprogram i en periode efter implementeringen, med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere det iværksatte program, således at det løbende kan blive justeret i takt med de erfaringer, som NRGi Net A/S gør sig. Der er blevet gennemført en generel orientering af den daglige ledelse i NRGi Net A/S og tilknyttede koncernselskaber om, at NRGi Net A/S er underlagt særlige forpligtelser vedrørende sikring af ikke diskriminerende adfærd og et program herfor. Efterfølgende er beskrevet de konkrete initiativer, der blev igangsat i NRGi Net A/S inden for de forskellige områder, som bekendtgørelsen om internt overvågningsprogram beskriver

4 1.3 Program m ets indføring i NRGi s KS system NRGi er ISO-certificeret efter den internationale standard DS/EN ISO 9001:2000. I dette kvalitetsstyringssystem er der udarbejdet et kvalitetsstyringsdokument KSP 43 Sikring af ikke diskriminerende adfærd i NRGi Net A/S. Hertil kommer, at koncernens øvrige kvalitetsstyringsdokumenter er tilpasset kravene i forbindelse med den ikke diskriminerende adfærd. I dokumentet KSP 43 er der taget udgangspunkt i de 9 punkter for intern overvågning, og det er bl.a. beskrevet, hvad vi opfatter som forretningsmæssigt følsomme oplysninger. I dokumentet for uddannelse og træning er det indarbejdet: I forbindelse med arbejde for NRGi Net A/S er alle medarbejdere, der har adgang til forretningsfølsomme oplysninger, underlagt en regel om, at de skal instrueres i reglerne, der er gældende for ikke diskriminerende adfærd. Disse regler skal mindst én gang om året repeteres, og det skal kunne dokumenteres, at en sådan repetition har fundet sted. I dokumentet for outsourcing af interne funktioner og opgaver er det indarbejdet: De enheder, der udfører arbejde for NRGi Net A/S, er underlagt reglerne for ikke diskriminerende adfærd. Herunder skal det bl.a. sikres, at oplysninger fra NRGi Net A/S ikke misbruges eller anvendes i sammenhænge, hvor de ikke hører hjemme. Der udarbejdes fortrolighedserklæringer for de enkelte medarbejdere, der håndterer informationer for NRGi Net A/S. 2 Programmets indhold Programmet for intern overvågning beskriver de foranstaltninger, NRGi Net A/S har truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd overfor andre virksomheder ikke finder sted. Programmet fastlægger bl.a. de ansattes specifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. Det er regler om, hvilke oplysninger der er fortrolige, og om, at de ansatte i deres kontakt med kunderne ikke må favorisere bestemte kommercielle selskaber. Denne årsberetning beskriver de punkter,et program for intern overvågning som minimum skal indeholde, jf. 2 stk. 1 nr. 1 til 9 i bekendtgørelse om program for intern overvågning for netvirksomheder i henhold til elforsyningsloven: Forretningsmæssigt følsomme oplysninger - nr. 1+2 Adgang til distributionsnettet - nr. 3 Kundekontakt - nr. 4 Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter - nr. 5 Regnskabsmæssig adskillelse - nr. 6 Krav om habilitet - nr. 7 Indgåelse af aftaler - nr. 8 Prisfastsættelse - nr. 9 Derudover beskrives det, hvordan programmet kontrolleres jf. 2 stk. 2 i bekendtgørelse samt, hvordan medarbejdere informeres om programmet

5 2.1 Forretningsm æssigt følsom m e oplysninger Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssigt følsomme oplysninger, vil blive gjort bekendte med og skal følge de retningslinier og procedurer, der er opstillet for intern overvågning for NRGi Net A/S. De skal underskrive en fortrolighedserklæring, hvor de skriver under på, at de ikke anvender data og informationer fra monopolaktiviteterne til andre formål Forretningsmæssigt følsomme oplysninger i NRGi Arbejdsgruppen har identificeret følgende oplysninger tilknyttet NRGi Net s virke, som forretningsmæssigt følsomme oplysninger: Forretningsdata: Kontrakter og aftaler Oversigt over elhandelsselskaber inden for NRGi Net s bevillingsområde Ikke offentliggjorte planer o.l. Kundedata: Forbrugstal Forbrugsprofiler Betalingsmønster Økonomiske forhold Generelt kan det siges, at kundespecifikke monopoloplysninger altid skal betragtes som fortrolige oplysninger Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger Forbrugstal og forbrugsprofiler må ikke videregives, medmindre der foreligger et aftaleforhold mellem kunden og det elhandelsselskab, der står for et aktuelt leverandørskifte. Oplysninger om kunders restancer og økonomiske forhold må ikke videregives, og der må ikke gøres brug af en sådan oplysning andre steder i organisationen. Der må ikke videregives oplysninger om, hvilke elhandelsselskaber der sælger elektricitet inden for netselskabets bevillingsområde. Undtaget er oplysninger til den systemansvarlige virksomhed. Oplysninger fra kontrakter/aftaler indeholdende fortrolige oplysninger må ikke videregives til 3. part, med mindre aftaleparterne er indforstået med dette. Ikke offentliggjorte planer, så som strategi- og udbygningsplaner, må ikke videregives uden netchefens accept. Undtaget er planer, der skal bruges af diverse offentlige myndigheder. Almindelige kundeoplysninger som navn, adresse, m.m. er ikke fortrolige oplysninger. Disse kan for private videregives, såfremt kundens accept på forhånd indhentes. Denne accept skal indhentes en gang årligt. Videregivelse af oplysninger for erhvervsvirksomheder kan videregives umiddelbart

6 Såfremt netselskabet har videregivet oplysninger til ét selskab, kan netselskabet ikke nægte at sælge tilsvarende oplysninger til andre konkurrerende selskaber. Videregivelsen af oplysninger vil i så fald ske på almindelige forretningsmæssige vilkår. Mindst en gang om året skal personalet, der arbejder med fortrolige oplysninger, orienteres om reglerne. Det skal kunne dokumenteres, at dette har fundet sted. Se afsnittet vedr. kontrol af programmet for uddybning af dette Medarbejdererklæringer Med udgangspunkt i Dansk Energis forslag til en medarbejdererklæring, har arbejdsgruppen udarbejdet en NRGi version af denne medarbejdererklæring, se bilag 1. Medarbejdererklæringen skal være med til at sikre, at medarbejderne har viden om det interne overvågningsprogram, og hvilke regler de er underlagt. Medarbejdererklæringen skal underskrives af de medarbejdere der har kontakt med forretningsmæssigt følsomme data tilhørende NRGi Net A/S. Opbevaring af de underskrevne erklæringer sker i personaleafdelingen sammen med ansættelseskontrakter og stillingsbeskrivelser Outsourcede funktioner NRGi Net A/S har outsourcet en række funktioner til andre selskaber. Se afsnittet om indgåelse af aftaler. Nogle af disse selskaber håndterer data for NRGi Net A/S, som er forretningsmæssigt følsomme. For at sikre at disse selskaber håndterer de forretningsmæssigt følsomme oplysninger korrekt, er eller vil der blive indført et afsnit i samarbejdskontrakterne der siger, at de skal følge reglerne i NRGi Net s program vedr. intern overvågning. Der vil blive stillet krav om, at de afgrænser adgang til følsomme data, så det kun er personer, der arbejder for NRGi Net A/S, der har adgang til disse data, og der skal underskrives medarbejdererklæring IT-mæssig afgrænsning af følsomme data Arbejdsgruppen har set nærmere på, hvilke forretningsmæssigt følsomme data der lå i hvilke IT-systemer. Nedenstående systemer blev identificeret. Systemer administreret af NRGi: Axapta Targit Drev/mapper Jounaliseringssystemet - 5 -

7 Systemer administreret af T3 selskaberne: SonWin InformiGIS Systemer til hjemtagning og bearbejdning af måledata fra Kamstrup og Enermet. En afgrænsning af disse systemer og deres data sker ved, at brugerne ved logon til NRGi s netværk indtaster password, og derefter bestemmer logonscriptet, hvilke rettigheder denne bruger har til de forskellige systemer. Dog er der ved visse systemer brugere, der har adgang til NRGi Net s data, selv om de ikke er ansat i NRGi Net A/S. Dette skyldes, at NRGi koncernen har fælles administration m.m. For at tage hånd om dette problem, vil denne type af medarbejdere skulle underskrive medarbejdererklæringen. En lidt nærmere beskrivelse af IT-systemerne kan ses i bilag Adgang til distributionsnettet Ifølge bekendtgørelse om etablering af program for intern overvågning skal NRGi Net A/S sikre adgang til nettet i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, vedligeholdelse af nettet samt i forbindelse med udbygning af nettet, og at dette sker på ikke diskriminerende vilkår. Tilslutning Tilslutning til NRGi Net s 60 kv, 10/15 kv og 0,4 kv distributionsnet udføres efter NRGi Net s Netbenyttelsesaftale og Tilslutningsbestemmelser, der er udarbejdet i henhold til Dansk Energi Net s vejledende bestemmelser, som er forelagt Energitilsynet. Vedligehold Vedligeholdelse af nettet sker som minimum efter Stærkstrømbekendtgørelsens retningslinier. På sigt vil NRGi Net A/S, udover det tidsbaserede eftersyn/vedligehold som foreskrives i Stærkstrømbekendtgørelsen, også foretage tilstandsbaseret vedligehold af nettet. Udbygning Udbygning af nettet sker så der opnås størst mulig leveringssikkerhed for kunderne, at kunderne kan få leveret den mængde effekt, som de har behov for, samt at alle kunder kan blive tilsluttet nettet inden for en rimelig frist. NRGi Net A/S har outsourcet alle væsentlige opgaver vedr. ovennævnte til T3 Netservice A/S. Selskabet udfører sine opgaver efter retningslinier udstukket af NRGi Net A/S, samt i henhold til et T3 Netservice internt kvalitetssikringssystem, som oplyser om ikke diskriminerende adfærd. Driftsafdelingen i NRGi Net A/S har i dag ingen oplysninger om kommercielle kundeforhold, og kan derfor ikke misbruge disse oplysninger i driften af forsyningsnettet

8 2.3 Kundekontakt Der må i kundekontakten ikke ske favorisering af bestemte selskaber. Hverken koncern interne eller koncern eksterne selskaber. Dette er gældende for både mundtlig kontakt og skriftlig kontakt. De medarbejdere ved NRGi, der har daglig kundekontakt, er indforstået med disse regler og efterlever dem også. NRGi Net A/S har dog outsourcet alle væsentlige opgaver med kundekontakt til T3 Afregningsservice A/S / Syd Energi Afregning A/S. Dette selskab har i 2007 kontraktligt forpligtet sig til at følge NRGi s interne program til sikring af ikke diskriminerende adfærd. Der er endvidere i 2006 igangsat et arbejde med kontraktlig sikring af ikke diskriminerende adfærd og misbrug af forbrugeroplysninger i forbindelse med markedsføring og salg til kunder i koncernforbundne selskaber Hjemmeside NRGi Net A/S har fået sin egen hjemmeside (indgangsportal). Denne har adressen (se nedenstående web side). Ved en gennemgang af NRGi- koncernens nuværende hjemmeside er alle informationer, der er relaterede til NRGi Net s virke, blevet identificeret. Disse info rmationer er lagt over på NRGi Net s nye hjemmeside. vil fremover være at finde som officiel web-adresse på materiale udsendt fra NRGi Net A/S. Den nye hjemmeside er renset for information af kommerciel karakter med NRGi som afsender. Der optræder derfor kun informationer på hjemmesiden, som har NRGi Net A/S som afsender. Hjemmesiden er opbygget som en portal, så man sendes videre til NRGi s hjemmeside ved klik på et link. De sider, man på NRGi s hjemmeside kan klikke sig ind på via NRGi Net s hjemmeside, er ligeledes renset for information af kommerciel karakter

9 2.3.2 Brevpapir m.m. NRGi Net A/S deler NRGi-navnet med koncernens øvrige selskaber. Af rationalitetshensyn har alle enheder fælles brevpapir og kuverter. For at sikre den ikke diskriminerende adfærd er det kun logoet, der er fortrykt, tilknytningen til de enkelte selskaber tiltrykkes af printer, så alle breve fra NRGi Net A/S optræder kun med denne reference. Den tidligere angivelse af koncernens web-adresse er fjernet fra det fortrykte, og der er kun henvisning til den rene NRGi Net-side. Ligeledes vil genoptryk af selvaflæsningskort, opgørelser, regninger m.m. være påført den nye web-adresse, og det vil tydeligt fremgå af materialet, at det er NRGi Net A/S, der er afsender

10 2.4 Selskabsm æssig udskillelse af aktiviteter Koncerndiagram for NRGi-koncernen pr. 31. december 2006 Aktiviteterne i de enkelte selskaber er nærmere beskrevet nedenfor: - 9 -

11 NRGi Net A/S - selskabets formål er at forestå el-distribution til nuværende og fremtidige forbrugere inden for NRGi Net A/S bevillingsområde. Selskabet har outsourcet områderne kundeafregning, målerdata, planlægning og projektering, dokumentation samt administration. Områderne er outsourcet til selvstændige aktieselskaber, som NRGi a.m.b.a. ejer sammen med andre energiselskaber. NRGi a.m.b.a. er koncernens moderselskab, og har aktiviteter omkring koncernens strategiske udvikling og ledelse. Koncernens løbende virksomhedsudvikling styres ligeledes herfra. NRGi Construction og EL:Con Gruppen er begge søsterselskaber til NRGi Net A/S, og er begge ejet 100% af NRGi a.m.b.a.. Begge selskaber udfører bl.a. kommercielle aktiviteter for NRGi Net A/S, herunder drift, vedligeholdelse og etablering af el-anlæg. Øvrige koncernselskaber udgøres af en række selskaber med forskellige kommercielle aktiviteter. Selskaberne har ingen eller kun begrænset samhandel med NRGi Net A/S. T3 Afregningsservice A/S, T3 Netservice A/S og T3 Administrationsservice A/S er alle selvstændige selskaber, som NRGi a.m.b.a. ejer sammen med andre energiselskaber. NRGi Net A/S har outsourcet opgaver til disse selskaber, jf. ovenfor. Forsyning A/S forestår salg af el af forsyningspligtige produkter. Selskabet ejes sammen med flere netselskaber. Afregning foretages af det fælles afregningsselskab. Kapitalandele udgøres af ejerandele i transmissionsselskabet Midtjyske Net samt Gudenåcentralen. 2.5 Regnskabsm æssig adskillelse Den regnskabsmæssige adskillelse i koncernen er primært sket i form af individuelle bogføringskredse for de enkelte koncernselskaber. Bogholderiets opdeling i formål medfører tillige, at der i bogføringskredsen for NRGi Net A/S løbende sker registreringer, der muliggør en regnskabsmæssig adskillelse af eventuelle sideordnede aktiviteter. 2.6 Krav om habilitet NRGi Net A/S har ca forbrugere, og er således omfattet af Elforsyningslovens 45 omkring ledelsesmæssig adskillelse til elhandels- og produktionsvirksomheder

12 Ledelsen, herunder bestyrelsesmedlemmer, direktør og netchef i NRGi Net A/S opfylder reglerne i Elforsyningsloven vedr. den ledelsesmæssige adskillelse. 2.7 Indgåelse af aftaler Alle aftaler, der er indgået mellem NRGi Net A/S og andre selskaber, foreligger altid i skriftlig form på aftaletidspunktet, hvilket elforsyningslovens 46 foreskriver. Alle aftalerne, dvs. aftaler indgået med såvel koncernforbundne selskaber som koncerneksterne selskaber indgås på markedsvilkår, således at der ikke sker krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter. Som udgangspunkt er alle aftaler og kontrakter, som NRGi Net A/S indgår, omfattet af bestemmelserne i elforsyningslovens Koncerninterne aftaler NRGi Net A/S, der indgår i NRGi-koncernen, har følgende koncerninterne aftaler: Fælles informationsafdeling Fælles kvalitetsstyringsafdeling Fælles IT-afdeling Fælles administrationsafdeling Fælles reception Aftale med NRGi Rådgivning A/S om vederlagsfri energirådgivning Aftale om udførelse og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg med El:Con El-Anlæg A/S Aftale om diverse fælles entreprenørydelser (samgravning m.m.) med NRGi Fibernet A/S For så vidt angår de områder, hvor NRGi Net A/S trækker på de fælles afdelinger i koncernen, betaler netselskabet kun den andel af de samlede omkostninger, som netselskabet belaster de fælles afdelinger med. Med de øvrige selskaber har NRGi Net A/S indgået kontrakter, der beskriver opgavernes omfang og til hvilke priser disse afregnes Koncerneksterne aftaler NRGi Net A/S har desuden følgende koncerneksterne aftaler: Aftale om håndtering af kundeafregning med Syd Energi Afregning A/S Aftale om håndtering af installationssager og hjemtagning af måledata med T3 Netservice A/S Aftale om overordnet planlægning og projektering af elforsyningsnettet med T3 Netservice A/S Aftale om ledningsregistrering og udlevering af ledningsoplysninger med T3 Netservice A/S

13 Aftale om udførelse og vedligeholdelse af dele af 60 kv-nettet med HEF EnergiTeknik A/S Aftale om udførelse og vedligeholdelse af dele af 60 kv-nettet med DELPRO A/S Aftale med Forsyning A/S om køb af elektricitet til dækning af nettab Aftale med Forsyning A/S om fordeling af omkostninger ved samfakturering af vore kunder Aftale med vejbelysnings- og trafiksignalejerne om fordeling af omkostninger til driftsovervågning og kortmateriale. NRGi Net A/S har skriftlige kontrakter med samtlige ovenfor nævnte eksterne leverandører, og heri beskrives opgavernes omfang og til hvilke priser disse afregnes Personer der indgår aftaler og deres forpligtelser Udarbejdelsen af de mangeartede aftaler og kontrakter involverer 1 afdelingsleder, 2 faglige ledere og netchefen i NRGi Net A/S samt NRGi-koncernens økonomidirektør. Når en aftale eller kontrakt er godkendt og underskrevet af netchefen, indscannes denne og placeres elektronisk på et kontrakt-drev, hvortil der kræves en adgangskode, og herefter arkiveres originalen i en brandboks, hvori samtlige aftaler vedrørende netselskabet forefindes De personer, der deltager i indgåelse af aftaler og kontrakter på netselskabets vegne, er forpligtet til at medvirke til, at aftalerne bliver indgået på markedsvilkår, og at de foreligger i skriftlig form. Ved samhandel mellem koncernforbundne selskaber skal priser og vilkår for samhandel fastsættes i overensstemmelse med de priser og vilkår, som ville have været gældende, såfremt samhandlen havde været gennemført med en uafhængig tredjepart, dvs. på markedsmæssige vilkår. Personerne er forpligtet til at gøre sig bekendt med og følge de retningslinier og procedurer, som netselskabet har opstillet som led i sit program for intern overvågning. Mere specifikt er de forpligtet til at orientere sig om markedsvilkårene for de aftaler, som de indgår, dvs. at priser og vilkår skal afspejle markedsprisen Etablering af procedurer samt metode til at overholde disse Med henblik på at sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår, vil NRGi Net A/S fastlægge procedurer for at vurdere, om en given aftale er omfattet af udbuds- og tilbudslovgivningen, og dermed om den i givet fald skal udbydes offentligt. For at sikre det nødvendige kendskab til markedsvilkårene vil NRGi Net A/S udarbejde en liste med tegningsberettigede personer til forhandling og indgåelse af aftaler og kontrakter. Der vil blive foretaget en opdeling af disse tegningsberettigede personer, således at de alene kan indgå aftaler inden for det område, hvor de kender priser og markedsvilkårene

14 For at kontrollere overholdelse af reglerne om indgåelse af aftaler og kontrakter vil NRGi Net A/S integrere Program til sikring af ikke diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf i det kvalitetsstyringssystem, som NRGi -koncernen allerede har opbygget. Dette betyder, at såvel interne som eksterne auditorer har indført kontrol med, at vilkårene i de kontrakter og aftaler, som NRGi Net A/S har indgået, revurderes periodisk og løbende bliver ajourført. 2.8 Prisfastsættelse Ifølge elforsyningslovens 73 stk. 1 skal netvirksomhedens prissætning ske efter rimelige, objektive og ikke diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Risikoen for diskriminerende adfærd i forbindelse med prissætningen ligger i, at enkelte kunder eller kundegrupper pålægges at betale priser, der ikke står i forhold til de omkostninger, som er forbundet med den leverede ydelse. NRGi Net A/S fastlægger sine tariffer ud fra de retningslinier, som selskabet modtager fra elbranchens fælles organisation, Dansk Energi, og disse tariffer bliver efterfølgende anmeldt til Energitilsynet. NRGi Net A/S fastlægger på samme måde sine tilslutningsafgifter, gebyrer m.v. ud fra de retningslinier, som selskabet modtager fra Dansk Energi, dvs. at man benytter de standardtilslutningsbidrag, som Dansk Energi anbefaler, hvorefter disse bliver anmeldt til Energitilsynet Personer der prisfastsætter De umiddelbart involverede, er de personer, der står for prisfastsættelsen, men også de personer i netvirksomheden, der formelt beslutter prisfastsættelsen. Disse personer skal være opmærksomme på ikke at udøve diskriminerende adfærd i forbindelse med prisfastsættelsen. De medarbejdere, der er involveret i prisfastsættelser vedr. NRGi Net A/S er netselskabets direktør, netchefen, afdelingslederen for Driftsafdelingen, projektlederen og installationslederen i Netafdelingen samt NRGi s økonomidirektør Etablering af procedurer samt metode til at overholde disse Netvirksomhedens sikkerhed for, at der ikke udøves diskriminerende adfærd i forbindelse med prisfastsættelsen, sikres bedst ved, at der årligt foretages en struktureret og dokumenteret gennemgang og vurdering af de forudsætninger, der danner grundlag for prisfastsættelsen, - det uanset om der er tale om netvirksomhedens almindelige tariffer (abonnement og variabel betaling), tilslutningsbidrag eller gebyrer

15 Til brug for fastsættelse af NRGi Net A/S s almindelige tariffer anvendes Dansk Energi Net s model til tarifering i netvirksomheder, hvorved der sikres overvejelse af en række forhold af betydning for tariferingen. NRGi Net A/S anvender de standardiserede satser for tilslutningsbidrag, som Dansk Energi har udarbejdet for deres medlemmer. NRGi Net A/S anvender ligeledes de for branchen udarbejdede vejledende standardiserede satser for gebyrer. NRGi Net A/S skal, som alle andre netvirksomheder, anmelde sine tariffer og vilkår til Energitilsynet, der har kompetencen til at tage stilling til rimeligheden heraf samt overensstemmelsen med lovgivningen. Kontrollen med at de iværksatte procedurer, der skal sikre, at der ikke sker diskrimination i forbindelse med prissætningen, vil for NRGi Net A/S s almindelige tariffer (abonnement og variabel betaling) ske ved at der gennem NRGi s kvalitetsstyringssystem sikres, at der ved tariferingen foretages en struktureret og dokumenteret gennemgang og vurdering af de forudsætninger, der danner grundlag for prisfastsættelsen. Eventuelle afvigelser fra de vejledende standardiserede satser for tilslutningsbidrag og gebyrer skal der fra NRGi Net A/S s side foreligge begrundelser for, og disse afvigelser skal dokumenteres overfor Energitilsynet. 3 Kontrol af programmet Direkte kontrol At den interne overvågning er underlagt selskabets kvalitetsstyringssystem indebærer bl.a., at området mindst en gang om året udsættes for mindst en intern audit, hvor der på stikprøvebasis følges op på, at de beskrevne krav efterleves både i selskabets egne rækker og hos de enheder, som funktionerne er outsourcet til. Hertil kommer, at systemet 2 gange om året udsættes for en ekstern audit, hvor det certificerende organ Dansk Standard stikprøvevis følger op på, at de beskrevne krav efterleves. At være en del af kvalitetsstyringssystemet indebærer også, at aktiviteten er underlagt koncernens afvigelsessystem, der sikrer, at rette enhed meget hurtigt får besked, såfremt der er forhold, som bør ændres. Endvidere er alle dokumenter i KS-systemet underlagt krav om, at alle dokumenter mindst en gang om året gennemgås for aktualitet og relevans. Indirekte kontrol En mere indirekte form for kontrol af programmet består i, at der følges op på, om der er foretaget undervisning og information af relevante persongrupper om programmet for intern overvågning. Det er bestemt, at alle i NRGi i første omgang skal informeres om programmet, og at alle mindst en gang om året skal sætte sig ind i reglerne i programmet

16 En hjælp til at kontrollere om dette sker, vil være at der i løbet af 2007 vil blive implementeret et IT-system. Dette IT-system kan registrere, om den enkelte medarbejder har læst KSP 43 (dokumentet, der beskriver programmet for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd)

17 4 Information om programmet Som udgangspunkt skal alle i NRGi være bekendt med programmet for intern overvågning. Dette betyder, at der i løbet af juni måned 2007 vil blive informeret om programmet på følgende måder: 1. I forbindelse med de forskellige dokumenters ikrafttræden den 1. juni, vil alle medarbejdere, hvor det har relevans blive indkaldt til et møde, hvor reglerne vil blive gennemgået, og de forskellige KS-dokumenter vil blive præsenteret. Her vil der også blive informeret om medarbejdererklæringen, og denne vil blive udleveret til underskrivning. 2. Der vil blive informeret om programmet via NRGi s intranet. 3. Der vil blive indført et afsnit i NRGi s personalehåndbog, der beskriver programmet. Kommende medarbejdere i NRGi vil blive informeret om programmet ved ansættelse, som beskrevet i KS systemet. Ved ansættelsen vil der også blive informeret om medarbejdererklæringen, og denne vil som et led i ansættelsen blive underskrevet, dog kun hvis dette har relevans for den pågældende persons arbejdsområde. 5 Afslutning og godkendelse Det er NRGi Net A/S opfattelse, at virksomheden opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr 635. Implementeringen af programmet i 2006/2007 har ikke medført væsentlige ændringer i virksomhedens forretningsgange og procedurer. For 2006 kan det oplyses, at NRGi Net A/S ikke har modtaget klager eller lignende vedr. diskriminerende adfærd. Århus den 31. maj Søren Sørensen Leif Guldberg Direktør Netchef

18 6 Bilag 6.1 Medarbejdererklæring Medarbejdererklæring om håndtering af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger fra NRGi Net A/S Jeg bekræfter herved, at jeg har set og fået gennemgået dokumentet KSP 43 Sikring af ikke diskriminerende adfærd i NRGi Net A/S. Jeg har gjort mig bekendt med reglerne i det fælles program for intern overvågning, og jeg har adgang til den til enhver tid gyldige udgave af programmet. Jeg erklærer i den forbindelse, at jeg vil efterleve reglerne i det til enhver tid opdaterede fælles program for intern overvågning, herunder særligt reglerne om modtagelse, behandling og videregivelse af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger samt reglerne om, at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem NRGi Net A/S og andre enheder, herunder koncernens datterselskaber. Dato: Underskrift:

19 6.2 IT-system er indeholdende følsom m e oplysninger Nedenstående liste beskriver kort de forskellige IT-systemer, der indeholder og databehandler forretningsmæssigt følsomme oplysninger tilhørende NRGi Net A/S. Det er beskrevet, hvordan adgangskontrol udføres, samt hvilke brugere der har rettighed til systemet. Becos32 (DNM): Netovervågningssystem til overvågning og styring af høj- og lavspændingsnet, rapportering af mistede kwh samt planlægning af operationer på forsyningsnettet. Adgangskontrol: Til dels via VMS validering samt Becos32 s indbyggede brugervalideringssystem. Rettigheder for brugere: Brugersystem i Becos32 Operativsystem: VMS Concorde Axapta: Økonomisystem til håndtering af regnskab, budget, kontoplaner, løn, sagsstyring samt timeregistrering. Systemet er ikke pt. konfigureret således at Net s data udelukkende kan ses af Net s personale. Rettigheder for brugere: Brugersystem i Concorde Axapta Adgangskontrol: Windows NT, single sign on Operativsystem: Windows NT (windows 2000) IMS Journal System til brug for bl.a. indskanning af post og efterfølgende distribution til sagsbehandlere. Systemet bruges også i forbindelse med journalisering af udgående mail's og breve. Rettigheder for brugere: Brugersystem i IMS Journal Adgangskontrol: Windows NT, single sign on Operativsystem: Windows NT (windows 2000) Intranet Informationssystem til publicering af firmaets informationer samt diverse dokumenter. Rettigheder for brugere: Brugersystem i Synkron softwaren. Adgangskontrol: Windows NT, single sign on

20 Operativsystem: Windows NT (windows 2003) Sonw in - afregning Kundeafregningssystem til håndtering af Net s elkunder. Systemet befinder sig i Sønderborg hos SydEnergi A/S. Program afvikles via terminalserver. Rettigheder for brugere: Brugersystem i Sonwin Adgangskontrol: Windows NT, single sign on, Trustforhold med domæne hos SydEnergi A/S Operativsystem: Windows NT (windows 2003) SonWin CRM Custom Relationship Management system. Overbygning til kundeafregningssystemet til håndtering af kundeloyalitet Rettigheder for brugere: Brugersystem i Sonwin Adgangskontrol: Windows NT, single sign on, Trustforhold med domæne hos SydEnergi A/S Operativsystem: Windows NT (windows 2003) Targit Analysis Ledelsesinformationssytem til håndtering af NRGi's nøgletal, heriblandt: Balanced scorecard, Resultatopgørelse samt diverse Statistikker. Rettigheder for brugere: Brugersystem i Targit Adgangskontrol: Windows NT, single sign on Operativsystem: Windows NT (windows 2003) Elfas Database til indberetning af fejlstatistik på højspændingsniveau. Data indgår i landsdækkende statistikker. Brugervalidering: Intergraph database Adgangskontrol: Intergraph database samt logon på lokal PC Operativsystem: Windows 2000 Mailserver (Exchange) Mailserver til håndtering af mails, kalenderfunktionalitet samt kontaktperson oplysninger

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd Dokumentnr. D-15-22609 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 HEF-koncernens organisationsstruktur...

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program) Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur:... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Struer Forsyning INTERN REVISION

Struer Forsyning INTERN REVISION INTERN REVISION Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De udsatte områder...6 2.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger ( 2, stk. 1, nr. 1 og 2)...6

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2009 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program...3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syd Energi Net A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2010 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012 SEAS-NVE Net A/S Årsberetning 2012 Intern overvågning SEAS-NVE Net A/S Maj 2013 Anne Larsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 4 4 Foretagne kontroller 5 5 Oversigt over udestående mellemværender

Læs mere

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 1 Contents 1. Indledning 2. Ledelseserklæring 3. Omfattede selskaber 4. Beskrivelse af overvågningsprogrammet 5. Program for intern overvågning i Gribvand

Læs mere

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr. Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.: 21 08 52 00 Årsberetning 2015 for intern overvågning i Thy-Mors Energi

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.:

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.: Sagsnr.: 2008060179 HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s fælles program for intern overvågning 29. maj 2009 Version 4.0 HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: 37 27 00 24 2/19 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011

Læs mere

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING 1 Involverede parter 1.1 Virksomheden Navn: CVR.nr. Kontaktperson: Juridiske enheder omfattet af analysen: 1.2 Willis Adresse Forsikringsmægler E-mail / Telefon @willis.dk / 88 139 2 Om virksomheden 2.1

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr. 25 70 69 00 Indholdsfortegnelse 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 2 0.1. Indledning og koncernstruktur... 2 0.2. Ændringer for netselskabet...

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere