Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd"

Transkript

1 Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012

2 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne omkring bestemmelserne 3 3 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Administration og bogholderi Installations- og målerfunktionen Kundeadministration 4 4 Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger 4 5 Sikring af adgang til distributionsnettet sker på ikkediskriminerende måde Adgang til distributionsnet Vedligeholdelse af nettet Udbygning af nettet Tilslutning af nettet Driftsforstyrrelser 6 6 Kundekontakt 6 7 Selskabsmæssig og regnskabsmæssig udskillelse 6 8 Habilitetskravet i henhold til Elforsyningslovens Indgåelse aftaler 7 10 Prisfastsættelse 7 11 Kontrol af den ikke-diskriminerende adfærd 7 12 Bilag 7 _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning

3 1 Indledning Nærværende program er udarbejdet i forbindelse med Ejby Elnet A.m.b.a.'s (herefter Ejby Elnet) implementering af bestemmelserne om ikke-diskriminerende adfærd i netvirksomheder. Programmet er udarbejdet som et dynamisk dokument, som vil blive ændret i takt med ændringer i Ejby Elnets forhold. Det overordnede ansvar for programmet er hos formanden for Ejby Elnet. Udformningen af programmet foretages af Ejby Elnets bestyrelse og kontrol heraf foretages årligt af bestyrelsesformanden. Årsberetningen for 2012 og program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd er ændret i forhold til årsberetningen for Ændringen er blandt andet foretaget for at sikre, at årsberetningens formelle indhold i højere grad stemmer overens med Energitilsynets vejledning samt elforsyningsloven. Programmet indeholder en beskrivelse af væsentlige forhold i Ejby Elnets funktioner, samt beskrivelse af, hvordan interne og eksterne medarbejdere tilknyttet de funktioner som varetager opgaver som er relevante for det interne overvågningsprogram er blevet informeret. Der er tillige medtaget et afsnit omkring, hvordan kontrollen af bestemmelsernes overholdelse er blevet gennemført. Programmet indeholder ikke dokumenter, som skal udarbejdes årligt, i form af årsberetning omkring intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd. Ejby, den 31. maj 2013 Ejby Elnet A.m.b.a. Børge Klausen Bestyrelsesformand _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning

4 2 Information til medarbejderne omkring bestemmelserne Ejby Elnet har en ansat i form af selskabets bestyrelsesformand, mens alle øvrige funktioner er outsourcet til henholdsvis Energi Fyn og Ejby Fjernvarme. Ejby Elnet har sikret sig, at de relevante medarbejdere i disse selskaber er orienteret om bestemmelserne vedrørende intern overvågning. Energi Fyns notat "Instruks for håndtering af netselskabernes kunder" (bilag 1) er gennemgået og det er Ejby Elnets vurdering, at dette overholder bekendtgørelsen om intern overvågning samt elforsyningsloven. Medarbejderne i Ejby Fjernvarme informeres årligt om Ejby elnets program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd og er blevet gjort bekendt med Energi Fyns notat "Instruks for håndtering af netselskabernes kunder". 3 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Alle relevante medarbejdere ansat hos Energi Fyn og Ejby Fjernvarme har modtaget orientering omkring fortroligheden af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, jf. nedenstående beskrivelser af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i de enkelte funktioner i de to selskaber. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger anses for at være: Forbrugstal Forbrugsprofiler Betalingsmønster Restance Personoplysninger. Der er nedenfor angivet for de enkelte relevante funktioner hos henholdsvis Ejby Fjernvarme og Energi Fyn, hvordan de skal forholde sig til de oplysninger, som de har adgang til. 3.1 Administration og bogholderi Administration og bogholderi varetages af Ejby Fjernvarme og indeholder varetagelse af bogholderimæssige forhold. Medarbejdere hos Ejby Fjernvarme har ikke adgang til ovenstående forretningsmæssige følsomme oplysninger ved udførelse af administrations- og bogholderifunktionen. _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning

5 3.2 Installations- og målerfunktionen Ejby Fjernvarme varetager opgaver vedrørende installations- og målerfunktion hos forbrugerne. Installations- og målerfunktion omfatter teknisk måleranvisning og hertil beslægtede opgaver. Som følge heraf forefindes der hos Ejby Fjernvarme installationsdata for samtlige kunder i Ejby Elnet. Disse data har karakter af forretningsmæssige følsomme oplysninger. De ansatte hos Ejby Fjernvarme har modtaget orientering omkring fortroligheden af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger. 3.3 Kundeadministration Energi Fyn varetager opgaver vedrørende kundeadministration. Som følge heraf forefindes der hos Energi Fyn betalingsdata, målerdata samt installationsdata for samtlige kunder i Ejby Elnet. Der udleveres målerdata m.v. til rådgivere, elinstallatører og slutkunden selv. Udleveringen af disse data sker i henhold til de i Energi Fyns beskrevne procedurer i notatet "Instruks for håndtering af netselskabernes kunder"(bilag 1). Der følges årligt op på Energi Fyns overholdelse af "Instruks for håndtering af netselskabernes kunder" ved hjælp af indhentelse af "årsberetning for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd for Energi Fyn Net A/S". 4 Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger omfatter Ejby Elnets strategiske planer omkring udbygning af elnettet og lignende. Der er hos Ejby Elnet kun begrænsede oplysninger, der kan karakteriseres som forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger. Oplysninger om udbygning af ledningsnettet i forbindelse med ny udstykning af grunde anses for at være offentlig tilgængelig, og der er således ingen risiko for, at medarbejdere hos Ejby Elnet eller samarbejdspartnere misbruger sådanne oplysninger. Den ansatte medarbejder samt samarbejdspartnere har modtaget orientering omkring fortroligheden af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger. _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning

6 5 Sikring af adgang til distributionsnettet sker på ikkediskriminerende måde 5.1 Adgang til distributionsnet Risiko for diskriminerende adfærd ligger i, at Ejby Elnet har monopol på transport af elektricitet i eget bevillingsområde, og derfor eventuelt kan gøre tilslutning, vedligeholdelse, udbygning og reetablering ved driftsforstyrrelser afhængig af, hvem kunden er. I lighed med tidligere år varetages installationsfunktion og målerfunktion af Ejby Fjernvarme og kundeadministration af Energi Fyn. Diskriminerende adfærd kan finde sted i følgende situationer: Vedligeholdelse af nettet Udbygning af nettet Tilslutning af nettet Driftsforstyrrelser Der sker ikke nogen prioritering vedrørende adgang til distributionsnettet. Besvarelser, udlevering af data m.v. sker således i takt med modtagne henvendelser. Det vurderes ikke, at deri løsningen af opgaver vedrørende adgang til distributionsnettet, er risiko for diskriminerende adfærd. 5.2 Vedligeholdelse af nettet For fejl sker der tillige en naturlig vurdering af vigtigheden af opgaven efter følgende vejledende prioritering: 1. Fare for mennesker 2. Fare for dyr 3. Værdimæssige tab 4. Industriinstallationer og betydelige antal private installationer 5. Private installationer. Der foretages ingen prioritering for anlægsarbejder og anlægsprojekterne løses, som opgaverne/ordrerne kommer ind i huset. Vedligeholdelse af distributionsnettet sker i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen og der sker en kontinuerlig vurdering af vedligeholdelsesniveauet. Kun i tilfælde af henvendelse fra enkelte forbrugere om udskiftning af en defekt elmåler foretages udskiftningen for en enkelt forbruger. 5.3 Udbygning af nettet Udbygning af distributionsnettet sker i det omfang der byggemodnes nye projekter og tages løbende op til vurdering. _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning

7 Udbygning af distributionsnettet sker på en ikke-diskriminerende måde ved at opgaverne udføres, som de bliver bestilt og uden at modtage oplysninger om den enkelte kundes elleverandør. 5.4 Tilslutning af nettet Ved tilslutning af nye kunder i nettet kan priser og vilkår ses på Ejby Elnets hjemmeside - og disse er fastlagt i overensstemmelse med Dansk Energi's standarder. Priser og vilkår er anmeldt til Energitilsynet. 5.5 Driftsforstyrrelser Driftsforstyrrelser er hændelser, som ikke er planlagt, og som forstyrrer levering af elektricitet i forsyningsområdet. Fejl modtages af kunderne og registres. Ud fra en konkret vurdering igangsættes fejlretning. Enhver driftsforstyrrelse tilstræbes rettet hurtigst muligt for at bibeholde en høj forsyningsgrad. Driftsforstyrrelser rapporteres i henhold til Energitilsynets regler for registrering af afbrudshyppighed og afbrudsvarighed til brug for benchmark på leveringstidspunktet. 6 Kundekontakt Energi Fyn varetager opgaverne vedrørende kundekontakten til Ejby Elnets kunder. Energi Fyn har udarbejdet notatet "Instruks for håndtering af netselskabernes kunder" (bilag 1) og dette bliver mindst en gang årligt gennemgået på Energi Fyns afdelingsmøder og medarbejderne får udleveret dokumentet. Desuden er der for medarbejderne hos Energi Fyn en gang årligt undervisning og information om reglerne for ikke-diskriminerende adfærd. Der henvises endvidere til afsnit Selskabsmæssig og regnskabsmæssig udskillelse Ejby Elnet har ingen selvstændige sideordnede aktiviteter, hvorfor der ikke er behov for regnskabsmæssig adskillelse og instruks for området. 8 Habilitetskravet i henhold til Elforsyningslovens 45 Ejby Elnet er som følge af sit kundeantal (< ) ikke omfattet af elforsyningslovens 45. _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning

8 9 Indgåelse aftaler Der foreligger aftaler mellem Ejby Elnet og Energi Fyn som varetager kundeservice/afregning mv. på vegne af Ejby Elnet. Der foreligger ligeledes aftale mellem Ejby Elnet og Ejby Fjernvarme som varetager administrations- og bogholderiopgaven. Ovenstående aftaler er indgået efter forhandling mellem uafhængige parter uden interesse sammenfald og er hermed indgået på markedsmæssige vilkår. Den overvågningsansvarlige kontrollerer at aftaler foreligger skriftligt inden aftaletidspunktet. 10 Prisfastsættelse Risikoen for diskriminerende adfærd ligger i, at de enkelte kunder pålægges priser, der ikke står i forhold til de omkostninger, som er forbundet med at levere til de enkelte kunder. I forbindelse med Ejby Elnet A.m.b.a.'s prisfastsættelse af ydelserne over for forbrugerne, tages der udgangspunkt i Dansk Energis tariferingsmodeller og standardsatser. Dette indebærer, at prisen for netydelser sammensættes, så forbrugerne kun betaler for de ydelser, de modtager. Eksempelvis vil en B-forbruger, som aftager el fra 10/0,4 kv stationer ikke betale for omkostningerne afledt af 0,4 kv nettet. Tilslutningsbidrag, gebyrer m.v. prisfastsættes i henhold til standardsatserne beregnet af Dansk Energi, idet der dog ikke er sket regulering som følge af de seneste ændringer, Dansk Energi har beregnet. Følgende priser er fastsat og fremgår af selskabets hjemmeside (www.ejbyel.dk): Tilslutningsbidrag Variable tariffer Abonnement 11 Kontrol af den ikke-diskriminerende adfærd Der bliver hvert år foretaget en opdatering af ovenstående beskrivelser omkring den ikkediskriminerende adfærd, herunder foretaget kontrol af det implementerede systems effektivitet, således at Ejby Elnets forretningsgange opfylder kravene om ikke-diskriminirende adfærd jf. Energitilsynets bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober Kontrollen udføres af selskabets overvågningsansvarlige, som er bestyrelsesformand Børge Klausen. 12 Bilag 1. Energi Fyns notat "Instruks for håndtering af netselskabernes kunder". _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF]

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF] Ledelsesberetning Generelt NEF-koncernen er organiseret med NEF Fonden, som holdingvirksomhed for en række underliggende dattervirksomheder med hver sit specifikke forretningsområde. Herved er der opnået

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere