Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08"

Transkript

1 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE

2 Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser Budget Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder skolebeskrivelse Indsatsområder og resultater Opfølgning og nye indsatsområder Andre indsatsområder Udfordringer...8 Resultater Udvidet skoledag Læseresultater Tabeller Rammebetingelser Resultater Lærernes uddannelsesniveau Midler til efteruddannelse Elevtal og SFO-andel...20 Kommentar: Det efterfølgende afsnit vedrørende Gedved skole består af flere elementer. Side 2 8 er bortset fra afsnittet Samlet vurdering af skolen skrevet af Gedved Skole. De efterfølgende sider er opsamlinger i forhold til centrale emner og data. Opsamlingen er foretaget af Børn og Unge på baggrund af oplysninger fra skolen og fra de centrale systemer. 2

3 Gedved Skole Tlf: Hjemmeside: Skoleinspektør: Lone Møller Andresen Viceskoleinspektør: Martin Appel Loft SFO-leder: Helle Bruun Jensen Gedved Skole er beliggende i Gedved by 7 km nord for Horsens i et aktivt lokalsamfund. Eleverne kommer primært fra villakvartererne omkring skolen samt opland. Skolen har ca. 10 % to-sprogede elever. Skolen er 1-2 sporet og har ca. 310 elever fordelt på 17 klasser fra årgang. I SFO er der indskrevet ca. 75 børn. Samlet vurdering af skolen Gedved Skole arbejder med udgangspunkt i Evalueringsinstituttet EVA målrettet med at udvikle den pædagogiske praksis herunder teamsamarbejde, årsplaner og en højere grad af skriftlighed i arbejdet. Skolen anvender i dette arbejde bl.a. SMTTE-modellen. Skolen har som mål at udarbejde et evalueringskatalog, der angiver, hvad og hvordan man som minimum evaluerer på Gedved Skole, og har på den måde organisationsudviklingen i sigte. Skolen sætter med sine indsatsområder fokus på både udviklingen af den pædagogiske praksis, elevernes trivsel og skolen som organisation. I forhold til folkeskolens afgangsprøver ligger skolen pænt over landsgennemsnittet, og skolens læseresultater viser det samme billede. Gedved Skole er nået langt i samarbejdet mellem lærere og pædagoger, og den udvidede skoledag har styrket indskolingen. 3

4 I forhold til elevplaner har skolen fundet en form, der er en gevinst for både elever, forældre og lærere, og skolen er godt i gang med at bruge ForældreIntra. Gedved Skoles overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne ligger under gennemsnittet for skolevæsenet, hvilket på baggrund af niveauet på afgangsprøverne kan undre. Her er et område, der påkalder sig opmærksomhed. Fravær pr. elev ligger for Gedved Skole på 10,1 dag i gennemsnit, hvilket er under gennemsnittet for skolevæsenet. Dog er det værd at bemærke, at det ulovlige fravær er lidt højere end gennemsnittet og placerer skolen på en 10. plads, væsentlig højere end man måske skulle forvente. Antal elever pr. nyere pc med internetopkobling er 7,3, hvilket er flere elever pr. pc end gennemsnittet i kommunen og på landsplan. Der er behov for at se på en samlet løsning i kommunen for dette område. er tale om en stigning fra 2007 til 2008 specielt i forhold til naturfagene. SFO s dækningsgrad ligger forholdsvist højt og ser ud til at være meget stabil. Vurderingen er foretaget på baggrund af kvalitetsrapportens forskellige data, svar på spørgeskema, dialogmøder med skolen og skolens selvevaluering. Rammebetingelser Budget 2008 Budget løn skole og SFO kr. Budget øvrig drift skole og SFO kr. Personaletal 26 lærere 1 skoleleder, 1 viceleder, 1 SFOleder 1 fuldmægtig 1 teknisk serviceleder, 1 teknisk serviceassistent 5 pædagoger, 1 studerende Lærernes uddannelsesniveau i forhold til de opgaver de skal løse, er tilfredsstillende, og der 4

5 Pædagogiske processer herunder skolebeskrivelse Indsatsområder og resultater Klog på egen praksis I forlængelse af EVAs anbefalinger valgte Gedved Skole at sætte fokus på teamsamarbejde og årsplaner. Mål for teamsamarbejdet: At planlægge, udføre og evaluere fælles forløb for hele eller dele af teamene (herunder arbejdet med årsplaner, både for teamet og for faget) At skabe et forum for faglige, didaktiske og pædagogiske diskussioner, hvor refleksion over egen praksis er et naturligt element At arbejde med videndeling med hensyn til udveksling af konkrete undervisningsforløb, elever der er særligt udfordrende, idéer til skolehjem samarbejdet etc. Mål for årsplaner: Årsplaner i alle fag på alle klassetrin, som lægges ind på skolens LI-net til gavn for videndeling kolleger imellem. 4 årlige SMTTE-modeller over undervisningsforløb, skriftliggørelse af målsætning arbejdsmetoder, materialer og evalueringsform Vurdering Målene for teamsamarbejdet er stort set opfyldte. Området er også indsatsområde i 2008/09, hvor målet er at række længere. Målene for årsplaner er delvist opfyldte. Test-strategi Mål: Implementering af den test-strategi, der er udviklet i foregående skoleår. Testene følges op med rådgivning fra specialundervisningskoordinator samt handlingsplan. Resultater og handlingsplan drøftes med ledelsen. Vurdering: Målet er opfyldt med godt resultat. Elevhandleplaner Efter 2 års arbejde med elevhandleplanen har vi nået en form, hvor den opleves som en 5

6 gevinst for både elever, forældre og lærere. Den opleves som et værktøj, der løfter elevsamtalen til gavn for eleven. Forældreintra Arbejdet med forældreintra er forløbet rigtig godt forældreintra som afløser for både papirudgaver af ugeplaner, kontaktbog og telefonsamtaler. 15 ud af 17 klasser anvender forældreintra. Opfølgning og nye indsatsområder Klog på egen praksis - med baggrund i EVAs anbefalinger til Gedved Skole. Mål At styrke fælles refleksion over det fagligt pædagogiske. Handling Strukturere arbejdet omkring og i fagteams, således at der er klare mål for arbejdet. Krav om anvendelse af SMTTE i arbejdet. Evaluering Teamsamtale. Mål At fastlægge en række minimumsstandarder for evalueringsarbejdet. Handling I skoleåret 2007/08 at beskrive de allerede eksisterende evalueringsformer med det formål året efter at udarbejde et egentligt evalueringskatalog over, hvad og hvordan man som minimum evaluerer på Gedved Skole. Udvidet skoledag Mål Øget faglig fordybelse med særligt fokus på læsning, natur/ teknik, matematik, styrkelse af udviklingen af de sociale kompetencer, styrkelse af de praktisk musiske fag, herunder idræt og bevægelse, bidrage til den fortsatte udvikling af teamsamarbejdet/samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Vurdering Målet er opfyldt, og alle er enige om, at det har styrket indskolingen. Faglighed og inklusion/specialpædagogisk bistand Mål At alle børn trives og udfordres såvel fagligt som socialt. At alle elever oplever tryghed, arbejdsro og arbejdsglæde i klassen. 6

7 At medarbejderne bliver stillet over for en opgave, som man med rimelighed kan forlange, at de skal løse. Handling Der etableres et egentligt AKTteam på skolen, som har til opgave at vejlede, støtte og hjælpe både lærere og elever. Konsekvensen er færre ressourcer til den specialundervisning, man almindeligvis betegner som faglig specialundervisning. Fortsat uddannelse af flere AKTvejledere. Evaluering Evaluere det enkelte barn og klassen som helhed med udgangspunkt i den SMTTE-model, der er lavet ved processens start. Trivsel Med baggrund i både partnerskabsanalysen og resultataftalen vil skolen næste år have elevernes trivsel som særlig indsatsområde. Handling Trivselsambassadør-projekt i samarbejde med skolebestyrelsen, herunder en egentlig trivselsstrategi. Evaluering Partnerskabsanalyse, undervisningsmiljøundersøgelse. Ledelse Skolens ledelsesteam har eksisteret et år i sin nuværende konstellation. I år 1 har vi lagt mange kræfter i at blive et ledelsesteam, hvor vi både udvikler os sammen, og hvor vi har fokus på den enkeltes ledelseskompetencer. I år har vi påbegyndt et teamudviklingsforløb hos erhvervspsykolog Palle Isbrandt. Mål Fortsætte vores teamudvikling. Handling Coaching af Palle Isbrandt. Evaluering Partnerskabsanalyse. Mål At alle elever er glade for at gå i skole. At alle elever føler sig forberedte til at gå i skole hver eneste dag. 7

8 Andre indsatsområder Forældreintra Som naturlig følge af dette års arbejde med forældreintra vil alle ugeplaner og anden skriftlig information næste år foregå via forældreintra. Der omdeles papirudgaver til de få forældre, der endnu ikke er online. Årgangstænkning/holddeling Skolen anvender i stigende grad holddeling og tænker i årgange frem for klasser. Det er der mange bevæggrunde for af både faglig og social karakter. Mål Holddeling i 30 % af undervisningstiden på årgange med 2 spor. Styrke hele klassens faglige niveau. Handling Prioritere to-lærertimer. Organisere den almindelige specialundervisning som kursusforløb, hvor underviseren er tilknyttet en årgang i stort antal lektioner, men i korte perioder. Evaluering Registrere holddelingstimer, testresultater, teamsamtaler. Udfordringer Kommunesammenlægningen har stadig rigtig stor betydning. Det har været herligt at kunne sige plejer et par gange i år, men ellers er der stadig meget, som er nyt, og meget, som opleves som værende nyt. Der er andre vilkår for det at drive skole, det mærkes både hos elever, forældre og personale, og der vil gå endnu en tid, førend det bliver en integreret del af kulturen. At drive skole i en lille by som Gedved er en spændende opgave. Vi er og vil gerne være lokalsamfundets skole. En skole, som rigtig mange forskellige foreninger gør brug af fra morgen til aften og på alle ugens dage. Vi betragter det som et gode, at vi er så mange, der har interesse i at passe på vores skole og være med til at skabe gode betingelser for vores børn. Vi er også et lokalsamfund i vækst, hvilket betyder, at vi nu er stort set to-sporet, hvilket vi glæder os meget over, og det er også, der gør, at vi nu snart skal indvi vores nye indskolingsafdeling. 8

9 Resultater I forhold til indsatsområdet Udvidet skoledag og elevplaner er der lavet en central opsamling. Læseresultater er gjort op i forbindelse med statusanalysen i Partnerskab om folkeskolen i oktober Udvidet skoledag I forhold til udvidet skoledag er der taget udgangspunkt i de politiske mål vedrørende øget faglighed fleksibilitet fortsat samarbejde mellem lærere og pædagoger Med hensyn til øget faglighed har Gedved Skole sat fokus på konkret matematik. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det optimale har skolen vurderet, hvor tæt de er på det mål, de har sat. Målopfyldelse I forhold til processen har skolen truffet beslutning og iværksat handlingen. Med hensyn til fleksibilitet vurderer skolen, at % af undervisningen er organiseret anderledes med f. eks. holddeling % % % % % I forhold til samarbejdet mellem lærere og pædagoger har den enkelte skole opgjort fordelingen mellem lærer og pædagogressourcer i indskolingen og desuden vurderet på samarbejdets intensitet mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Lærerressourcer Pædagogressourcer 9

10 Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er beskrevet i form af fire trin, hvor Gedved Skole vurderer, at de i deres samarbejde er på trin 3. Gedved Skole 4 Samarbejder om sociale og faglige mål og handleplaner, for den enkelte elev/årgangen. Er fælles om en fleksibel tilrettelæggelse af forløb, men hver enkelte beholder sit ansvar. 3 Samarbejder omkring koordinering og planlægning af forløb. Deler planlægning og gennemførsel, men hver enkelt beholder sit ansvar. 2 Fordeler opgaver. Samtaler om den enkelte elevs trivsel, årgangens/klassens sociale liv og skole-hjem-samarbejdet. 1 Udveksler ideer omkring forløb/ elevernes trivsel. Udveksler information om den enkelte elev. 10

11 Læseresultater Statusanalysens resultater stammer fra oktober Den følgende graf viser resultatet af en gennemført læsetest ved slutningen af 1. klasse eller ved starten af 2. klasse på Gedved Skole og i alle kommuner i partnerskabet. Oktober 2007 Usikre Langsomme og usikre 13 6, ,8 Samlet Gedved Skole Hurtige og sikre 71 75,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 11

12 Tabeller Rammebetingelser Tabel 4.3 Elevtal og skoleoplysninger for Horsens skolevæsen Skoler Elevtal Klassetal Særlige opgaver Klassetrin Gedved Skole Modtagelsesklasse klassetrin Gedved Skole Modtagelsesklasse klassetrin Datagrundlag: KMD ELEV pr Tabel 4.12 Elevoplysninger for folkeskolerne i Horsens Kommune Elevtal pr. klasse* Elevtal pr. lærer Fravær i dage pr. elev Gedved Skole ,6 11,9 10,1 Gedved Skole ,9 10,0 Datagrundlag: KMD Elev. * Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever i normalklasser og er således ekskl. elever i specialklasser mv. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angiver antal elever pr. fuldtidsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede ressourcetid og ledernes undervisningstid fratrukket undervisningstid i specialklasser for begge personalekategorier. På elevsiden indgår elever i specialklasser ikke. 12

13 Tabel 4.13 Læreroplysninger for folkeskolerne i Horsens Kommune Lærernes undervisningstid i procent pr. år Lærernes undervisningstid i timer pr. år Lektioner pr. uge Gedved Skole , ,6 Gedved Skole ,3 Datagrundlag: UNI-C, pr. 5. september Undervisningstiden er i denne opgørelse set i forhold til nettotimetallet på Tallet siger ikke noget om, hvor meget den enkelte lærer underviser, idet ledelse, læsevejledere, skolebibliotekarer, frikøbte lærere m.v. også indgår i opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervisningstid i timer pr. år og er beregnet ud fra oplysninger fra UNI-C på baggrund af skolernes indberetninger pr. 5. september Således er den samlede undervisningstid divideret med antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetid delt med Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C inddeler lærernes tid i 5 kategorier: 1. Undervisning, 2. Ikke undervisning, 3. Individuel tid, 4. Ledelsestid og 5. Ferie. Tabel 4.14 Oplysninger om IT og undervisningsmidler for skolerne i Horsens Kommune Elevantal pr. nyere (under 5 år) pc med internetopkobling Regnskabsudgifter til undervisningsmidler med IT pr. elev Regnskabsudgifter til undervisningsmidler uden IT pr. elev Gedved Skole 2008* 7, Gedved Skole Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune pr. 31. december Øvrige oplysninger er indberettet af skolerne i maj-august 2008 og vedrører skoleåret 2007/2008. * beregnet af forvaltningen på baggrund af skolens indberetning af de totale udgifter 13

14 Tabel 4.15 Økonomioplysninger for skolerne i Horsens Kommune Skole Gennemsnitlig elevudgift i kr. inkl. specialklasser Nettoudgifter *Budget til specialklasser, enkeltintegrerede og hold i kr. Gedved Skole 2008 Gedved Skole 2007 Budget til modtagelsesklasser og hold i kr *Datagrundlag: Børn og Unge, Økonomisystemet Axapta. Elevudgifter for skoleåret 2007/08 opgøres som skolens R2007 udgifter. Budgettet til specialklasser, enkeltintegrerede og hold samt budgettet til modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tildelt personaleressource, lønudgifter. Resultater Tabel 6.1a Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse i skoleåret 2007/08 for skolerne i Horsens Kommune Dansk læsning Dansk retstavning Dansk skriftlig Dansk orden Dansk mundtlig Matematik færdighedsregning Matematik, problemløsning Engelsk mundtlig Fysik/kemi Gedved Skole 5,67 5,43 5,9 6,81 6,9 7,76 7,5 6,7 4, Datagrundlag: Undervisningsministeriet, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2007/08 14

15 Tabel 6.1b Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse i skoleåret 2006/07 for skolerne i Horsens Kommune Skole Dansk, skriftligt Dansk mundtligt Fysik / kemi, skriftligt Engelsk mundtligt Gedved Skole ,4 10,0 8,8 7,8 8,4 Datagrundlag: Undervisningsministeriet, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2006/07 Matematik problemløsning Tabel klassernes overgangsfrekvenser for skolerne i Horsens Kommune Pct. Ungdomsuddannelse 10. klasse Øvrigt tilbud Gedved Skole Gedved Skole Datagrundlag: Ungdommens Uddannelsesvejledning for skoleåret 2007/2008. Tabel 8.1 Gennemførelse af planlagte timer på skolerne i Horsens Kommune Antal Gennemførte Planlagte timer Aflyste timer planlagte timer timer som planlagt gennemført med ekstern løs vikar Faktiske tal Andel i pct. Andel i pct. Faktiske tal Faktiske tal Faktiske tal Andel i pct. Gedved Skole % % 59 0 % 2008 Gedved Skole % % 52 1 % 2007 Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, juni 2008 fra 1.kl. til 10.kl. (begge inkl.) Omlagte timer betragtes som gennemførte timer som planlagt. * Tallene er afrundede. Det kan betyde at nogle skoler i realiteten aflyser under 1 pct. af timerne 15

16 Lærernes uddannelsesniveau Tabel 8.2 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i dansk på skolerne i Horsens Kommune Dansk Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer Gedved Skole % 0 % 13 % Gedved Skole % 0 % 0 % Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2008 Tabel 8.3 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i matematik på skolerne i Horsens Kommune Matematik Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer Gedved Skole % 27 % 20 % Gedved Skole % 21 % 29 % Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2008 Tabel 8.4 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i engelsk på skolerne i Horsens Kommune Engelsk Antal klasser undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer Gedved Skole % 18 % 0 % Gedved Skole % 0 % 60 % Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august

17 Tabel 8.5 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i natur / teknik på skolerne i Horsens Kommune Natur/teknik Antal klasser Linjefagsuddannelse i faget Gedved Skole % 18 % 0 % Gedved Skole % 56 % 18 % Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2008 Tabel 8.6 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i geografi på skolerne i Horsens Kommune Geografi Antal klasser undervisning varetaget af lærere med Lignende Andre kompetencer kompetencer undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer Gedved Skole % 50 % 0 % Gedved Skole % 0 % 100 % Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2008 Tabel 8.7 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i biologi på skolerne i Horsens Kommune Biologi Antal klasser undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer Gedved Skole % 25 % 0 % Gedved Skole % 0 % 33 % Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august

18 Tabel 8.8 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i fysik / kemi på skolerne i Horsens Kommune Fysik/kemi Antal klasser undervisning varetaget af lærere med Lignende Andre kompetencer kompetencer Linjefagsuddannelse i faget Gedved Skole % 0 % 0 % Gedved Skole % 0 % 0 % Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2008 Midler til efteruddannelse Tabel 8.11 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for fagområdet dansk Skole Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling Gedved Skole ,15 0,58 % Gedved Skole ,37 1,60 % Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2008 Tabel 8.12 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for fagområdet naturfag Skole Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling Gedved Skole ,00 0,00 % Gedved Skole ,05 0,20 % Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august

19 Tabel 8.13 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for fagområdet specialpædagogik Fagområde Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling Gedved Skole ,09 0,35 % Gedved Skole ,13 0,60 % Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2008 Tabel 8.14 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling inden for øvrige fagområder Fagområde Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling Gedved Skole ,21 0,82 % Gedved Skole ,11 0,50 % Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august

20 Elevtal og SFO-andel Tabel 8.15 Rammebetingelser for skolerne i Horsens Kommune Skole Antal klassetrin Spor / klassetrin Elevtal Antal specialelever Dansk som andetsprogs elever Gedved Skole , Gedved Skole , Datagrundlag: KMD Elev samt indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2008 Tabel 8.16 SFO andelen på skolerne i Horsens Kommune i skoleåret 2007 / 08 Skole 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. Antadel Andel Antal An- Antal Andel Antal Andel Gedved Skole % % % % 2008 Gedved Skole Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august

21 21

22 22

23 23

24 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: BØRN OG UNGE

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn. Kvalitetsrapport 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.dk 1 Forord Denne rapport er Faaborg Midtfyn Kommunes første kvalitetsrapport

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen FANØ KOMMUNE K Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-2012 Indhold Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale skolevæsen 2011-2012.... 3 Forord.... 3 Indsatsområder.... 3 Fysiske rammer:...

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere