Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08"

Transkript

1 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE

2 Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser Budget Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder skolebeskrivelse Indsatsområder og resultater Opfølgning og nye indsatsområder Andre indsatsområder...8 Resultater Udvidet skoledag Elevplaner Læseresultater Tabeller Rammebetingelser Resultater Lærernes uddannelsesniveau Midler til uddannelse Elevtal og SFO-andel...21 Kommentar: Det efterfølgende afsnit vedrørende Bankagerskolen består af flere elementer Side 3 9 er bortset fra afsnittet Samlet vurdering af skolen skrevet af Bankagerskolen. De efterfølgende sider er opsamlinger i forhold til centrale emner og data- Opsamlingen er foretaget af Børn og Unge på baggrund af oplysninger fra skolen og fra de centrale systemer. 2

3 Bankagerskolen Tlf: Fax: Hjemmeside: si.bankagerskolen.horsens.dk Skoleleder: Jette Hoe Lauritzen Viceskoleinspektør: Birger Dam Sørensen Ledende pædagog: Gert Blaavand Bankagerskolen er placeret i sydbyen. Det er en husopdelt åbenplanskole, som siden starten i 1973 også har haft stor åbenhed vedrørende personalets indflydelse på eget arbejde. Lærerne har altid arbejdet i team, hvor man selv har lagt skema og tilrettelagt undervisningen fleksibelt. Man har altid lagt vægt på værkstedsundervisning/holdundervisning. Skolens kerneopgave er at løse den undervisningsopgave, som er beskrevet i Folkeskoleloven. Samlet elevtal er 684 elever, heraf er 666 elever i normalklassesystemet i 29 klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er 22,97. Der er endvidere 4 taleklasser for klasse med i alt 18 elever (normaltbegavede børn med talevanskeligheder). Der er indskrevet 231 børn i SFO en. Samlet vurdering af skolen Bankagerskolen arbejder målrettet med udviklingen af den daglige praksis og sætter gennem indsatsområder fokus på både udviklingen af det faglige indhold, elevernes trivsel og det sociale samspil. Skolen følger systematisk op på indsatsområderne og gør brug af den information, de får til rådighed gennem evalueringer og resultatopgørelser. Skolen har fokus på både den faglige udvikling og skolens trivsel, og der arbejdes med udviklingen både i teams og på skolens som organisation. I forhold til folkeskolens afgangsprøve klarer skolen sig udmærket og ligger de fleste steder lige over eller på landsgennemsnittet. Læseresultaterne er meget tilfredsstillende. 3

4 Bankagerskolen er nået langt i samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen, og skolen udnytter mulighederne i den udvidede skoledag. I forhold til elevplaner er skolen på vej med en ny model, som er mere anvendelig end skolens første model. Bankagerskolen overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne ligger lavere, end man kunne forvente, og det er et område, skolen bør arbejde med. Lærernes uddannelsesniveau i forhold til de opgaver, de bliver sat til at løse, er gennemgående meget tilfredsstillende Der er tale om stigning fra 2007 til 2008, og på alle områder bortset fra engelsk har lærerne kompetencer svarende til linjefag. Elevtal pr. pc er på 4,0, hvilket er under gennemsnittet for Horsens Kommune og svarer til landsgennemsnittet. Bankagerskolen har en gennemsnitlig klassekvotient på 23, og der er kun tale om mindre udsving, hvilket også betyder, at Bankagerskolen hører til skolerne med den laveste gennemsnitlige udgift pr. elev. SFO s dækningsgrad ligger forholdsvist højt og ser ud til at være meget stabil. Vurderingen er foretaget på baggrund af kvalitetsrapportens forskellige data, svar på spørgeskema, dialogmøder med skolen og skolens selvevaluering. Fravær er på Bankagerskolen på 11 dage i gennemsnit pr. elev, hvilket er over gennemsnittet på 10,5 for kommunen. Det drejer sig først og fremmest om sygefravær, men de 30 % handler om ekstraordinær frihed. Begge dele ligger over gennemsnittet for kommunen. 4

5 Rammebetingelser Budget 2007 Lønbudget skolen kr ,- Lønbudget skolen inkl. vikar kr ,- Lønbudget SFO Delfinen kr ,- Øvrig drift skolen inkl. vikarkonto kr ,- Øvrig drift SFO Delfinen kr ,- Personaletal 3 ledere 1,57 sekretærer 1 serviceleder og 1½ servicemedarbejder 50 lærere 4 børnehaveklasseledere 16 pædagoger samt en lønnet studerende Pædagogiske processer herunder skolebeskrivelse Indsatsområder og resultater Siden skoleåret 2006/07 har evalueringsprojektet under EVA været et indsatsområde for skolen. Med udgangspunkt i EVAs anbefalinger har vi haft indsatsområder for skoleåret 2007/08. Desuden har skolen igangsat et indsatsområde vedrørende trivsel, et område som har stor bevågenhed fra skolens forældre. Endelig har vi fortsat stor opmærksomhed omkring læsning. Trivsel Skolebestyrelsen har i det forløbne år haft trivsel som fast punkt på dagsordenen. Det har resulteret i en spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt ud til alle forældre op til sommerferien. Resultaterne skal danne udgangspunkt for et arbejde mellem skolebestyrelsen, kontaktforældrene og skolens medarbejdere, som munder ud i et trivselspapir om Hvad er trivsel på Bankagerskolen. Dette skal danne udgangspunkt for det videre arbejde med trivsel på skolen. 5

6 Trivsel har været et fast punkt på skolebestyrelsens møder. På kontaktforældremødet i september diskuterede man resultaterne af spørgeundersøgelsen vedrørende trivsel. Man blev enige om, at det var et emne, som skulle bredes yderligere ud, og man overlod til skolebestyrelsen at komme med forslag til det videre arbejde. Det resulterede i et spændende oplæg fra Per Schultz Jørgensen på skolebestyrelsens årsmøde for forældre og medarbejdere i slutningen af januar. Han tog udgangspunkt i skolens undersøgelse og inddrog egne undersøgelser om børns trivsel i skolen. Med udgangspunkt i de drøftelser, som er foregået både blandt forældre og medarbejdere er der enighed om, at trivsel forsat skal være et indsatsområde. Der er endnu ikke udarbejdet et trivselspapir, da man gør sig overvejelser i retning af, om der skal udarbejdes en politik på området. Årsplaner Der er udarbejdet en ny skabelon for årsplaner. Denne skabelon skal bruges første gang i skoleåret 2007/08. Der skal laves skriftlige evalueringer fra de enkelte team vedrørende anvendeligheden af den udarbejdede skabelon. 6 I dette skoleår har alle teams udarbejdet en årsplan efter en fælles skabelon. Modellen har været evalueret i de enkelte team og til teamsamtalerne. Der er stor enighed om, at det har vist sig at være en overskuelig og anvendelig model. Den har givet et fint overblik for både den enkelte lærer, teamet og skoleledelsen. De enkelte kolonner i skemaet er blevet diskuteret, og der er forslag til enkelte ændringer. Der har været tekniske problemer i forbindelse med at have skabelonen liggende på SkoleIntra, men disse problemstillinger arbejdes der på, så teknik ikke blokerer for det pædagogiske. I det kommende år bliver årsplanen tilgængelig for forældre på SkoleIntra. Elevplaner Vi skal have fundet en mere anvendelig model for elevplaners indhold. Modellen skal kunne spille sammen med SkoleIntra og være overskuelig for både forældre og lærere. Den nye model skal evalueres både af skolebestyrelsen, kontaktforældrene og medarbejderne. Der har i dette skoleår været arbejdet intenst med en ny elevplansmodel. Skolens medarbejdere har arbejdet i de enkelte

7 teams og i fagteams - med at finde konstruktive og realistiske beskrivelser, som har en form, der ikke bliver for omfangsrig. Planerne har skullet lægges på SkoleIntra. Det i sig selv har ikke givet problemer, men selve SkoleIntraplatformen har været præget af nedbrud i adskillige måneder. Det har givet store problemer for skolens medarbejdere og forsinket udsendelsen til forældrene med flere måneder. Det har været et usædvanligt utilfredsstillende forløb, som ikke bør gentage sig. De foreløbige tilbagemeldinger på dette første års elevplaner er positiv fra både elever, forældre og medarbejdere. Læsning/LUS LæseUdvikllingSkema er stadig vores indsatsområde i det kommende skoleår - hvis det skal gøres ordentligt, må vi også give det tid. Vi vil samtidig gerne indføre arbejdet med læsestrategier sammen med LUS. Materialer er indkøbt, og lærerne i ressourcecenteret orienterer deres kolleger om dette. Vi vil i det kommende år forsøge, om det er muligt at lave noget statistisk materiale på vores læseprøver. LUS er efterhånden et indarbejdet redskab i skolens indskoling. 7 Det vil i de kommende år indgå i skolens evalueringsarbejde. Med hensyn til et mere systematisk arbejde med registrering af skolens læseprøver er der indkøbt et digitalt program, som både letter retteprocessen samt opgørelsen af skolens resultater. Opfølgning og nye indsatsområder Naturfag I de næste tre år bliver naturfag et fælleskommunalt indsatsområde. På Bankagerskolen har vi i de forgangne år allerede taget hul på dette. Vi har en naturfagskoordinator, som i det kommende år sidder med i den kommunale styregruppe. Han skal på skolen have overblik over de fælles tiltag som igangsættes med hensyn til tværfaglige emner, og som skal foregå på alle årgange. Disse tværfaglige naturfagsemner skal fremgå af de enkelte teams årsplaner. Der vil desuden blive arbejdet i de enkelte fagteams. Skolens afholder en fælles teamuge i uge 39, hvor naturfag er omdrejningspunktet. Læsning I det kommende skoleår vil der være fokus på faglig læsning samt implementering af den nye

8 kommunale læseplan for læsning. Herudover vil vi arbejde yderligere med indsatsen for brug af IT til hjælp i læseundervisningen. Trivsel I samarbejde med samtlige af skolens interessenter udarbejdes en trivselspolitik herunder berøres blandt andet mobning. Opfølgning Klog på egen praksis Er et indsatsområde i næste skoleår. Udvidet skoledag Vi har gennemsnitlig 12 dobbelttimer pr. klasse på årgang. De ekstra timers brug er evalueret på et møde i foråret, og der er stor tilfredshed med muligheden for ekstra tid til fordybelse inden for de enkelte fag. Lærerkompetencer Vi har stadig brug for folk med natur/teknik-kompetencer, men det kommende år skal vi have ansat yderligere en person, der kan undervise i fysik. Ellers er vi fornuftigt med i hele fagrækken. Også i det kommende år har vi afsat timer til en funktionslærer i naturfagene. Det skal udmøntes i et større samarbejde mellem naturfagslærerne på tværs af år- 8 gangen. Desuden sættes der tid af til en matematikkoordinator. Planlagt og gennemført undervisning Vi har hovedsaglig en fin afvikling og gennemførelse af planlagte timer. Det har en stor bevågenhed hos både ledelse og skolebestyrelse. Generelt er vores personale meget pligtopfyldende. Afgangsprøver Dansk stil: alle elever benytter pc. Matematik: kun enkelte elever bruger ikke pc. Vi forventer, at alle elever bruger pc ved samtlige af det kommende skoleårs prøver. Testresultaterne Vores elever klarer sig fornuftigt. Testresultaterne drøftes ved klassekonferencerne. Andre indsatsområder Overordnet er målet for Bankagerskolen at få højnet elevernes faglige niveau, så flere af vores børn tager en længerevarende uddannelse. Det forsøges afspejlet i de ovenfor beskrevne indsatsområder. Der er så stort et pres fra centralt hold med hensyn til nye krav, så

9 vi har nok at gøre med at honorere undervisningsministeriets krav ex. test, ny karaktergivning mulighed for afsluttende prøver i alle fag. Vi har stadig stor fokus på læsning. Men de kommende år skal vi have fokus på naturfag, så vi sikrer børns interesser og faglige kunnen set i relation til et vidensamfund. Med hensyn til børn med særlige vanskeligheder skal der stadig arbejdes med inklusion, men det er ikke blevet nemmere i relation til de ovenstående beskrevne krav. Skolens medarbejdere og ledelse udsættes også dagligt for forventninger fra forældre om toptunet undervisning. Der er ikke stor overbærenhed eller forståelse for elever, som skal rummes på trods af vanskeligheder med at honorere daglige krav til opførsel og arbejdsindsats. Resultater I forhold til indsatsområdet Udvidet skoledag og elevplaner er der lavet en central opsamling. Læseresultater er gjort op i forbindelse med statusanalysen i Partnerskab om folkeskolen i oktober Udvidet skoledag I forhold til udvidet skoledag er der taget udgangspunkt i de politiske mål vedrørende øget faglighed fleksibilitet fortsat samarbejde mellem lærere og pædagoger Med hensyn til øget faglighed har Bankagerskolen sat fokus på fordybelse i de forskellige fag. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det optimale har skolen vurderet, hvor tæt de er på det mål, de har sat. I sommerferien renoverer vi for skolens egne midler Hus 4. Det gør en stor forskel for skolen æstetiske miljø, men vi så gerne, at vi kunne renovere samtlige Huse i en overskuelig fremtid. I forbindelse med de kommende udstykninger i skoledistriktet, vil der opstå pladsproblemer. 9

10 Målopfyldelse I forhold til processen har skolen foretaget evaluering og opfølgning er ved at blive indarbejdet i en ny plan. Med hensyn til fleksibilitet vurderer skolen, at % af undervisningen er organiseret anderledes med f. eks. holddeling % % % % % I forhold til samarbejdet mellem lærere og pædagoger har den enkelte skole opgjort fordelingen mellem lærer og pædagogressourcer i indskolingen og desuden vurderet på samarbejdets intensitet mellem lærere og pædagoger i indskolingen. lærerressource pædagogressource Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er beskrevet i form af fire trin, hvor Bankagerskolen vurderer, at de i deres samarbejde er på trin 4 bortset fra samarbejde om de faglige mål. 10

11 Bankagerskolen 4 Samarbejder om sociale og faglige mål og handleplaner, for den enkelte elev/årgangen. Er fælles om en fleksibel tilrettelæggelse af forløb, men hver enkelte beholder sit ansvar. 3 Samarbejder omkring koordinering og planlægning af forløb. Deler planlægning og gennemførsel, men hver enkelt beholder sit ansvar. 2 Fordeler opgaver. Samtaler om den enkelte elevs trivsel, årgangens/ klassens sociale liv og skole-hjem-samarbejdet. 1 Udveksler ideer omkring forløb/elevernes trivsel. Udveksler information om den enkelte elev. Elevplaner Bankagerskolens personale har de nødvendige kompetencer til at anvende skolens model og den enkelte medarbejder har desuden mulighed for at få støtte. Skolen har en person, der har ansvaret for SkoleIntra, og skolen har endnu ikke en endelig nedskrevet procedure. Skolen har brugt meget tid på at finde vendinger og formuleringer, som kan sikre, at elevplanerne skrives i et tydeligt og klart sprog. Læseresultater Statusanalysens resultater stammer fra oktober Den følgende graf viser resultatet af en gennemført læsetest ved slutningen af 1.klasse eller ved starten af 2. klasse på Bank- 11

12 agerskolen og i alle kommuner i partnerskabet. Usikre 13 9,1 Langsomme og usikre 6,1 16 Samlet Bankager Hurtige og sikre 71 84,8 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Oktober

13 Tabeller Rammebetingelser Tabel 4.3 Elevtal og skoleoplysninger for Horsens skolevæsen Skolen Elevtal Klassetal Særlige opgaver Klassetrin Bankagerskolen taleklasser klassetrin Bankagerskolen taleklasser klassetrin Datagrundlag: KMD ELEV pr Tabel 4.12 Elevoplysninger for folkeskolerne i Horsens Kommune elevtal per elevtal per Fravær i klasse* lærer dage per elev Bankagerskolen ,0 12,3 11,0 Bankagerskolen ,9 9,1 Datagrundlag: KMD Elev. * Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever i normalklasser og er således ekskl. elever i specialklasser mv. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angiver antal elever pr. fuldtidsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede ressourcetid og ledernes undervisningstid fratrukket undervisningstid i specialklasser for begge personalekategorier. På elevsiden indgår elever i specialklasser ikke. 13

14 Tabel 4.13 Læreroplysninger for folkeskolerne i Horsens Kommune Lærernes undervisningstid i procent pr. år Lærernes undervisningstid i timer pr. år Lektioner pr. uge Bankagerskolen , ,7 Bankagerskolen ,1 Datagrundlag: UNI-C, pr. 5. september Undervisningstiden er i denne opgørelse set i forhold til nettotimetallet på Tallet siger ikke noget om, hvor meget den enkelte lærer underviser, idet ledelse, læsevejledere, skolebibliotekarer, frikøbte lærere m.v. også indgår i opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervisningstid i timer pr. år og er beregnet ud fra oplysninger fra UNI-C på baggrund af skolernes indberetninger pr. 5. september Således er den samlede undervisningstid divideret med antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetid delt med Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C inddeler lærernes tid i 5 kategorier: 1. Undervisning, 2. Ikke undervisning, 3. Individuel tid, 4. Ledelsestid og 5. Ferie. Tabel 4.14 Oplysninger om IT og undervisningsmidler for skolerne i Horsens Kommune Elevantal per nyere (under 5 år) pc med internetopkobling Regnskabsudgifter til undervisningsmidler med IT pr. elev Regnskabsudgifter til undervisningsmidler uden IT pr. elev Bankagerskolen , Bankagerskolen , Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune pr. 31. december Øvrige oplysninger er indberettet af skolerne i maj-august 2008 og vedrører skoleåret 2007/

15 Tabel 4.15 Økonomioplysninger for skolerne i Horsens Kommune Skole Gennemsnitlig elevudgift i kr. inkl. specialklasser Nettoudgifter *Budget til specialklasser, enkeltintegrerede og hold i kr. Bankagerskolen 2008 Bankagerskolen 2007 Budget til modtagelsesklasser og hold i kr *Datagrundlag: Børn og Unge, Økonomisystemet Axapta. Elevudgifter for skoleåret 2007/08 opgøres som skolens R2007 udgifter. Budgettet til specialklasser, enkeltintegrerede og hold samt budgettet til modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tildelt personaleressource, lønudgifter. Resultater Tabel 6.1a Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse i skoleåret 2007/08 for skolerne i Horsens Kommune Dansk læsning Dansk retstavning Dansk skriftlig Dansk orden Dansk mundtlig Matematik færdighedsregning Matematik, problemløsning Engelsk mundtlig Fysik/kemi Bankagerskolen 6,07 5,11 6,9 8,71 6,2 5,11 3,8 4,4 3, Datagrundlag: Undervisningsministeriet, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2007/08 15

16 Tabel 6.1b Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse i skoleåret 2006/07 for skolerne i Horsens Kommune Skole Dansk, skriftligt Dansk mundtligt Matematik problemløsning Fysik / kemi, skriftligt Engelsk mundtligt Bankagerskolen 8,2 8,0 8,0 8, Datagrundlag: Undervisningsministeriet, UNI-C, afgangsprøven skoleåret 2006/07 Tabel klassernes overgangsfrekvenser for skolerne i Horsens Kommune % Ungdomsuddannelse 10. klasse Øvrigt tilbud Bankagerskolen Bankagerskolen Datagrundlag: Ungdommens Uddannelsesvejledning for skoleåret 2007/2008. Tabel 8.1 Gennemførelse af planlagte timer på skolerne i Horsens Kommune Antal Gennemførte Planlagte timer Aflyste timer planlagte timer timer som planlagt gennemført med ekstern løs vikar Faktiske tal Andel i pct. Andel i pct. Faktiske tal Faktiske tal Faktiske tal Andel i pct. Bankagerskolen Bankagerskolen , , Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, juni 2008 fra 1.kl. til 10.kl. (begge inkl.) Omlagte timer betragtes som gennemførte timer som planlagt. * Tallene er afrundede. Det kan betyde at nogle skoler i realiteten aflyser under 1 pct. af timerne 16

17 Lærernes uddannelsesniveau Tabel 8.2 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i dansk på skolerne i Horsens Kommune Dansk Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer Bankagerskolen % 45 % 0 % Bankagerskolen % 56 % 0 % Tabel 8.3 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i matematik på skolerne i Horsens Kommune Matematik Antal klasser Undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer Bankagerskolen % 54 % 0 % Bankagerskolen % 64 % 0 % 17

18 Tabel 8.4 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i engelsk på skolerne i Horsens Kommune Engelsk Antal klasser undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer Bankagerskolen % 21 % 16 % Bankagerskolen % 21 % 16 % Tabel 8.5 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i natur / teknik på skolerne i Horsens Kommune Natur/teknik Antal klasser Linjefagsuddannelse i faget Bankagerskolen 18 0 % 100 % 0 % 2008 Bankagerskolen % 89 % 0 % 2007 Tabel 8.6 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i geografi på skolerne i Horsens Kommune Geografi Antal klasser undervisning varetaget af lærere med Lignende Andre kompetencer kompetencer undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer Bankagerskolen % 63 % 0 % Bankagerskolen % 71 % 14 % 18

19 Tabel 8.7 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i biologi på skolerne i Horsens Kommune Biologi Antal klasser undervisning varetaget af lærere med Linjefagsuddannelse i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer Bankagerskolen % 0 % 0 % Bankagerskolen % 0 % 0 % Tabel 8.8 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning i fysik / kemi på skolerne i Horsens Kommune Fysik/kemi Antal klasser undervisning varetaget af lærere med Lignende Andre kompetencer kompetencer Linjefagsuddannelse i faget Bankagerskolen % 11 % 0 % Bankagerskolen % 29 % 0 % Tabel 8.9 Lærernes uddannelsesniveau for undervisning af børn med specielle behov Specialpædagogik undervisning varetaget af lærere med Antal klasser Linjefagsuddannelse i specialpædagogik el. lignende kompetencer Lignende kompetencer Andre kompetencer Bankagerskolen % 0 % Bankagerskolen % 50 % 0 % 19

20 Midler til uddannelse Tabel 8.11 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling indenfor fagområdet dansk Skole Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling Bankagerskolen Bankagerskolen ,15 0,30 % Tabel 8.12 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling indenfor fagområdet naturfag Skole Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling Bankagerskolen ,03 0,06 % Bankagerskolen ,21 0,40 % Tabel 8.13 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling indenfor fagområdet specialpædagogik Fagområde Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling Bankagerskolen ,21 0,40 % Bankagerskolen ,75 0,148 0,30 % Tabel 8.14 Midler anvendt til lærernes efteruddannelse eller kompetenceudvikling indenfor øvrige fagområder Fagområde Kursustimer Årsværk Andel / fuldtidsstilling Bankagerskolen ,33 0,61 % Bankagerskolen ,218 0,40 % 20

21 Elevtal og SFO-andel Tabel 8.15 Rammebetingelser for skolerne i Horsens Kommune Skole Antal klassetrin Spor / klassetrin Elevtal Elever i taleklasse Elever med dansk som andetsprog Bankagerskolen Bankagerskolen Datagrundlag: KMD Elev samt indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2008 Tabel 8.16 SFO andelen på skolerne i Horsens Kommune i skoleåret 2007 / 08 Skole 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. Antadel Andel Antal An- Antal Andel Antal Andel Bankagerskolen % % % % 2008 Bankagerskolen % % % % 21

22 22

23 23

24 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: BØRN OG UNGE

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen FANØ KOMMUNE K Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-2012 Indhold Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale skolevæsen 2011-2012.... 3 Forord.... 3 Indsatsområder.... 3 Fysiske rammer:...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn. Kvalitetsrapport 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.dk 1 Forord Denne rapport er Faaborg Midtfyn Kommunes første kvalitetsrapport

Læs mere