FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Birgitte Kjøller Pedersen Henrik Thorup Jørgen Christensen Sophie Løhde Bente Møller Fraværende: Bent Larsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Forslag til hospitalsplan 4 2. Forslag til psykiatriplan Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tidsog procesplan Kvalitetsstrategi EPJ handlingsplan 2007 (-2008) Nedsættelse af underudvalg godkendelse af kommissorier og valg af medlemmer Bevilling af midler til erhvervsudviklingsprojekter Oversigt over igangværende anlægsprojekter i Region Hovedstaden Renovering af vinduer og tage på Gentofte Hospital Renovering af toiletter samt udskiftning af utætte afløbs- og vandrør på Herlev Hospital MR-scanner til Herlev Hospital Tillægsbevilling tagrenovation på Hvidovre Hospital Udskiftning af vinduer og døre på Psykoterapeutisk Center Stolpegård Tillægsbevilling om apparatur til østre behandlingsbygning, Glostrup Hospital Status for strålebehandling i Region Hovedstaden Tillægsbevilling til stråleterapiudbygning på Rigshospitalet Orientering om status for økonomien i Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget Organisering af lægevagten i Region Hovedstaden Ansøgning til Region Hovedstaden om medfinansiering af børnehuset SIV for børn med livstruende sygdomme og deres familier Indstilling vedrørende Avedøre Gymnasiums ansøgning om to-årigt hf Indstilling vedrørende CPH WESTs ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC Vestegnens ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC Syds ansøgning om oprettelse af to-årigt hf 85 2 Side

3 25. Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC Lyngbys ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Anmodning om godkendelse af ændrede vedtægter for Amternes Lægemiddelregistreringskontor Fastlæggelse af ansættelsesområdet i Region Hovedstaden Udviklingsråd Byggestyringsregler for Region Hovedstaden Tegningsrettigheder Bekendtgørelse af møder og offentliggørelse af sagsfortegnelse og beslutningsprotokol Spørgetidsregulativ Vederlagsregulativ for regionsrådets medlemmer Forretningsorden for forretningsudvalget Wonderful Copenhagen vedtægtsforhold og udbetaling af tilskud samt valg til repræsentantskabet Sammensætning af de regionale samarbejdsudvalg indenfor sygesikringens praksisområde Nedsættelse af tandlægekoordineringsudvalg for tandpleje i Region Hovedstaden Valg af repræsentanter til social- og sundhedsskoler samt bestyrelsen for CVU København og Nordsjælland Udpegning til bestyrelser for institutioner for voksenuddannelser Udpegning til bestyrelser for institutioner for ungdomsuddannelser Anmodning om observatørposter i Vækstforum Udpegning af stedfortræder for bestyrelsesmedlem i Trafikselskabet MOVIA Henvendelse fra regionsrådsmedlem Sophie Hæstorp Andersen (A) vedr. den siddende patientbefordring 145 LUKKET MØDE 45. Fornyelse af overenskomst om psykologhjælp i praksissektoren (FORTROLIG) Meddelelser 148 3

4 Den 30. januar 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 FORSLAG TIL HOSPITALSPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at Forslag til Hospitalsplan sendes til høring. RESUME På grundlag af bidrag fra de sundhedsfaglige råd, sygehusstrukturudvalgets analyse af befolkningsunderlaget for og sammenhængen mellem specialerne samt de sundhedspolitiske hensigtserklæringer er der udarbejdet et forslag til en hospitalsplan for det somatiske hospitalsvæsen i Region Hovedstaden. SAGSFREMSTILLING Regionen skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Forslaget til hospitalsplan for Region Hovedstaden er et første bidrag til regionens sundhedsplan. I efteråret 2006 nedsatte regionen 40 sundhedsfaglige råd, hvis første store opgave var at komme med faglig rådgivning i tilknytning til arbejdet med hospitalsplanen. De sundhedsfaglige råd har vurderet dels befolkningsunderlag for specialet, dels hvilke andre specialer de har brug for at dele adresse med. På baggrund af redegørelserne fra de sundhedsfaglige råd gennemførte Sygehusstrukturudvalgets en analyse af befolkningsunderlaget for og sammenhængen mellem specialerne. Udvalgets konklusioner blev lagt frem ved en offentlig høring den 7. december Sideløbende med den faglige proces udarbejdede forberedelsesudvalget en række sundhedspolitiske hensigtserklæringer med grundprincipper for, hvordan sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden skal planlægges. De faglige redegørelser og de politiske hensigtserklæringer har således udgjort rammen for administrationens arbejde med det forslag til hospitalsplan, som hermed fremlægges og foreslås sendt i høring. 4

5 Forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service. Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Herudover skal planen bidrage til at skabe et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø for regionens medarbejdere. Regionens hospitaler skal være det foretrukne valg for både patienter og medarbejdere. Fire planlægningsområder Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstadens hospitalsvæsen i fire nye planlægningsområder Nord, Midt, Byen, Syd. Planlægningsområderne har et befolkningsunderlag på mellem og indbyggere, hvilket er en tilstrækkelig størrelse til, at almindeligt forekommende sygdomme kan behandles nær borgerne og med fokus på sammenhængende patientforløb uden unødvendige overflytninger. Hvert planlægningsområde kan varetage den akutte behandling inden for kirurgi, ortopædkirurgi, fødsler, intern medicin og neurologi. Planlægningsområderne tager udgangspunkt i de nye kommune- og bydelsinddelinger, hvilket er en forudsætning for at kunne skabe entydige relationer for såvel borgerne som de kommunale samarbejdspartnere. Alle regionens hospitaler med undtagelse af Rigshospitalet og Bornholms Hospital er tilknyttet et planlægningsområde. Formålet er, at hospitaler i samme planlægningsområde skal samarbejde om opgavevaretagelsen inden for området og sikre hensigtsmæssige patientforløb. Rigshospitalet har en særstatus som specialhospital, men varetager desuden en række hovedfunktioner for planlægningsområdet Byen. Bornholms Hospital har ligeledes en særstatus grundet øens geografiske placering og varetager de mest almindelige behandlinger, men knyttes organisatorisk til Rigshospitalet. Nærhospitaler Nærhed er væsentlig for den medicinske patient. I hvert planlægningsområde er der derfor et eller to nærhospitaler, der sammen med områdehospitalet skal sikre den nødvendige nærhed i behandlingen på det medicinske område og gode samarbejdsrelationer lokalt til kommunerne. Nærhospitalerne kan modtage akutte medicinske patienter fra optageområdet, men vil især varetage planlagte og ambulante udredninger og behandlinger. Der etable- 5

6 res en visitationsordning på områdehospitalerne, så patienter, der har kaldt 112, i tvivlstilfælde kan afklares mellem ambulanceteam og visitator. Nærhospitalerne varetager ikke akut kirurgi, men vil have elektive klinikker, hvor patienter kan tilbydes planlagte kirurgiske forløb med fokus på faglig kvalitet og patientservice. Inden for hvert planlægningsområde skal der ske en koordineret indsats og tilrettelæggelse af den elektive kirurgiske opgavefordeling mellem område-hospitalerne og nærhospitalerne. For at sikre, at borgerne ved akut opståede mindre skader fortsat har et tilbud om behandling i rimelig nærhed, vil der på nærhospitalerne fortsat findes skadestuer. Skadestuerne har åbent for selvhenvendelse på hverdage i dagtimerne. Uden for åbningstiden henvises patienterne til de fælles akutmodtagelser eller vagtlægen. Områdehospitaler De fire planlægningsområder har hvert ét områdehospital, som varetager den akutte behandling inden for kirurgi og medicin. Områdehospitalet er placeret geografisk og trafikalt hensigtsmæssigt i hvert planlægningsområde og har fysiske og kapacitetsmæssige muligheder for udbygning, således at de kan dække behandlingen for planlægningsområdet på hovedfunktionsniveau samt udvalgte specialfunktioner. På alle områdehospitaler etableres en fælles akutmodtagelse. Områdehospitalerne er dermed den primære indgang for patienter med akutte behandlingskrævende sygdomme og lidelser. De fælles akutmodtagelser omfatter de tidligere skadestueog modtagefunktioner og etableres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger som én indgang til hospitalet. Områdehospitalerne varetager fælles kirurgisk og medicinsk akutmodtagelse og fødsler for hvert planlægningsområde med den undtagelse, at Rigshospitalet er fødested i planlægningsområdet Byen i stedet for Bispebjerg Hospital. For nærhospitalerne i Gentofte og Glostrup gælder, at de udover nærhospitalsfunktionerne samtidigt vil varetage udvalgte hoved- og specialfunktioner inden for henholdsvis hjerte- og lungemedicin (Gentofte Hospital) og neurologi, neurokirurgi og neurorehabilitering (Glostrup Hospital). Det giver følgende overordnede hospitalsprofiler i regionen: Nordsjællands Hospital i Hillerød (nær- og områdehospital i Nord) Nordsjællands Hospital i Helsingør (nærhospital i Nord) Nordsjællands Hospital i Frederikssund (nærhospital i Nord) Herlev Hospital (nær- og områdehospital i Midt) Gentofte Hospital (nærhospital i Midt) Hvidovre Hospital (nær- og områdehospital i Syd) Glostrup Hospital (nærhospital i Syd) Amager Hospital (nærhospital i Syd) 6

7 Bispebjerg Hospital (nær- og områdehospital i Byen) Frederiksberg Hospital (nærhospital i Byen) Rigshospitalet (specialfunktionshospital) Bornholms Hospital (nærhospital for Bornholm) Præhospital indsats Hospitalsplanen skal sikre sammenhæng mellem hospitalernes akutbetjening, lægevagtordningen og den præhospitale indsats. Den præhospitale indsats omfatter alarmcentral, vagtcentral, ambulancekørsel, liggende patientbefordring og den præhospitale lægestøtte i form af lægebil og lægehelikopter. Specialefordelingen mellem hospitalerne En lang række specialer samles på færre enheder. Den nye specialefordeling er et udtryk for den nye inddeling i bæredygtige planlægningsområder og arbejdsdeling mellem områdehospital og nærhospital samt et ønske om generelt at samle specialerne på færre enheder for at sikre en høj og ensartet kvalitet. Der sondres i fordelingen af specialer mellem hovedfunktioner, der omfatter den almindelige og hyppige behandling inden for specialet, og specialfunktioner, der omfatter den sjældne, dyre og/eller komplicerede behandling. Områdehospitalerne skal have de specialer, der er nødvendige for at varetage modtagelse og behandling på hovedfunktionsniveau af borgere med akutte behandlingskrævende sygdomme og lidelser. Specialfunktionerne er som udgangspunkt kun placeret ét sted i regionen. En stor del af den højt specialiserede behandling vil blive varetaget på Rigshospitalet, men også andre hospitaler i regionen vil varetage højt specialiseret behandling inden for udvalgte specialer. For nogle specialfunktioner vil antallet af patienter være så stort, at der kan være behov for, at funktionerne fordeles på to hospitaler i regionen. Ligeledes gælder for visse hovedfunktioner, at antallet af patienter tilsiger en centralisering af behandlingen til kun to (eller tre) hospitaler. Når en funktion skal varetages på to hospitaler i regionen, placeres den som udgangspunkt på ét hospital i planlægningsområde Nord eller Midt og på ét hospital i planlægningsområde Syd eller Byen. Konsekvenser af den nye struktur Hospitalsplanen medfører, at de neurorehabiliteringsfunktioner, der i dag varetages på Esbønderup og Hornbæk, flyttes til regionens øvrige hospitaler. Det åbner mulighed for, at de to matrikler frasælges. For det nuværende Hørsholm Hospital gælder, at samtlige funktioner flyttes og integreres på regionens øvrige hospitaler, hvilket muliggør anvendelse af matriklen til psykiatrivirksomhed. 7

8 Økonomi Hospitalsplanen skal skabe grundlag for en optimeret drift og en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Samling af funktioner på færre enheder kan samlet set give driftsbesparelser, ligesom de afledte administrative og ledelsesmæssige forenklinger vil frigøre ressourcer til klinisk arbejde. Det er estimeret, at hospitalsplanen kan medføre rationaliseringsmuligheder på op mod 300 mio. kr. pr. år, når den er fuldt gennemført. En realisering af hospitalsplanen forudsætter væsentlige investeringer til ombygning og tilpasning af den eksisterende bygningsmasse. Det gælder især for de fire områdehospitaler, hvor der vil være behov for større tilpasninger og udbygninger. Hospitalsplanen vurderes at medføre anlægsudgifter på ca. 4,5 mia. kr. Heraf er ca. 2/3 direkte knyttet til de omlægninger, der følger af planen, mens ca. 1/3 er knyttet til nødvendige og til dels planlagte renoveringer, som må forudsættes gennemført under alle omstændigheder. Grundet størrelsen af planlægningsområde Syd og befolkningsudviklingen på Vestamager indgår det endvidere i planen, at regionen vil søge at få option på en grund i Ørestaden til et eventuelt fremtidigt større hospitalsbyggeri. Hospitalsplanens gennemførelse Gennemførelsen af hospitalsplanen skal ske, så hurtigt det er muligt af hensyn til regionens borgere og ikke mindst af hensyn til de mange medarbejdere på hospitalerne, der vil blive berørt af strukturændringerne. Hospitalsplanens forslag nødvendiggør imidlertid ombygning og tilpasning af den bygningsmæssige kapacitet. Endvidere vil flytning af afdelinger ofte hænge sammen, da udflytning af én afdeling ofte skal give plads til indflytning af en anden. Hovedparten af hospitalsplanen forventes gennemført i perioden Ledelse og medarbejdere Gennemførelse af hospitalsplanen er en kompleks proces, der med omfordeling af specialer og ny organisering af samarbejdet mellem hospitalerne medfører vidtrækkende ændringer for mange medarbejdere i regionen, hvad angår arbejdsindhold, arbejdssted, kolleger og ledere. Det stiller store krav til medarbejderne og øger de ledelsesmæssige udfordringer væsentligt i de kommende år. Der vil i forbindelse med hospitalsplanen blive iværksat en række overordnede personalemæssige initiativer for at sikre smidige overgange i forbindelse med strukturomlægningerne, og at opgaveløsningen også i planperioden kan varetages på et højt fagligt niveau. Samtidig skal initiativerne bidrage til udviklingen af en fælles kultur og identitet på tværs af de kommende virksomhedsområder og derved skabe sammenhæng i regionen. 8

9 Den videre proces Den 14. november 2006 vedtog forberedelsesudvalget den procesplan, der den 15. maj 2007 skal ende med vedtagelse af en hospitalsplan for regionen. Hospitalsplanen foreslås sendt i høring den 7. februar 2007 og med frist for høringssvar den 4. april 2007 kl. 12. I høringsperioden vil der være debatmøder på alle 10 hospitaler samt fire offentlige stormøder for regionens borgere. Den 24. april 2007 vil der være en administrativ gennemgang af høringssvarene for regionsrådet. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til hospitalsplan. Udkast af 20. januar (Planforslaget blev udleveret til regionsrådets møde den 20. januar Yderligere eksemplarer kan revkireres hos Råds- og udvalgssekretariatet). Sagsnr: Arkiv: 9

10 Den 30. januar 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 FORSLAG TIL PSYKIATRIPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at Forslag til Psykiatriplan sendes til høring. RESUME På baggrund af de psykiatripolitiske hensigtserklæringer, analyse af det optimale befolkningsunderlag fra Underudvalget for psykiatri og social samt redegørelser fra de sundhedsfaglige råd er der udarbejdet et Forslag til Psykiatriplan. Det forslås, at Forslag til Psykiatriplan sendes til høring. SAGSFREMSTILLING Regionen skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Forslaget til psykiatriplan for Region Hovedstaden er et første bidrag til regionens sundhedsplan. I efteråret 2006 nedsatte regionen 40 sundhedsfaglige råd heraf to sundhedsfaglige råd for psykiatrien, hvis første store opgave var at komme med faglig rådgivning i tilknytning til arbejdet med psykiatriplanen. De sundhedsfaglige råd har vurderet dels det minimale og det optimale befolkningsunderlag for specialet, dels hvilke andre specialer de har brug for at dele adresse med. I oktober mødtes koncerndirektionen med de sundhedsfaglige råd for at drøfte rådenes vurderinger. På baggrund af redegørelserne fra de Sundhedsfaglige Råd gennemførte Underudvalget for psykiatri og social en analyse af befolkningsunderlaget for og sammenhængen mellem specialerne. Udvalgets konklusioner blev lagt frem ved en offentlig høring den 7. december. Sideløbende med den rent faglige proces udarbejdede Forberedelsesudvalget en række psykiatripolitiske hensigtserklæringer med grundprincipper for, hvordan sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden skal planlægges. Det er kombinationen af den faglige rådgivning og de psykiatripolitiske hensigtserklæringer, som er mundet ud i Forslag til Psykiatriplan for Region Hovedstaden. 10

11 Forslag til Psykiatriplan Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere en psykiatri med høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service. Forslag til Psykiatriplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod en bedre psykiatrisk indsats, der indgår i et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Forslaget angiver en retning og udgør en første overordnet ramme for den videre planlægning. Forslaget vil blive konkretiseret i perioden frem til vedtagelsen og derefter løbende, blandt andet i forbindelse med udarbejdelsen af de årlige budgetter. På en lang række områder, f.eks. personaleområdet, kvalitetsudvikling, uddannelse og forskning, vil tilrettelæggelsen af indsatsen ske parallelt med de initiativer, der er nævnt i Forslag til Hospitalsplan. Der henvises derfor generelt til Forslag til Hospitalsplan for så vidt angår disse tværgående indsatsområder. Hovedfunktioner og optageområder i voksenpsykiatrien Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstadens hospitalsvæsen i fire nye planlægningsområder Nord, Midt, Byen og Syd. Planlægningsområderne er underopdelt i ti optageområder. Der er stort set sammenfald mellem hospitalernes optageområder og de psykiatriske afdelinger/centres optageområder. Formålet er at understøtte samarbejdet mellem hospitalerne og de psykiatriske afdelinger/centre. Et centralt hensyn har desuden været, at den enkelte kommune, og i Københavns Kommune den enkelte bydel, skal have én primær samarbejdspartner. Optageområderne følger derfor kommunegrænserne og i Københavns Kommune bydelsgrænserne. De fire planlægningsområder har hvert et til tre psykiatriske afdelinger/centre, som varetager hovedfunktionen for et optageområde og dermed den overvejende del af den psykiatriske behandling. Hovedfunktionen indenfor voksenpsykiatri udgør kernen i aktiviteten i psykiatrien og retter sig mod patienter med de hyppigst forekommende sygdomme. Den består af distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam, OPUS-team (opsøgende psykoseteam til unge psykotiske patienter), udgående ældreteam, ambulatorier, dagtilbud og sengeafsnit. Der er i dag markante forskelle i den distriktspsykiatriske og opsøgende indsats i de forskellige optageområder. Med Forslag til Psykiatriplan foreslås det, at de distriktspsykiatriske centre af hensyn til faglig bæredygtighed samles i større enheder, at distriktspsykiatrien udbygges ved centrene i Nordsjælland, Glostrup, Ballerup og Hørsholm/Gentofte og udvides med 6 til 10 Opsøgende Psykoseteam og 3 OPUS-team. Det er væsentligt, at ikke mindst den distriktspsykiatriske og opsøgende indsats samordnes med kommunernes indsats for de psykisk syge. 11

12 Planen indebærer en række ændringer i afdelingerne/centrenes optageområder, hvorfor der i den videre proces skal gennemføres tilpasninger i kapaciteten mellem centrene/afdelingerne. Tilpasningen af kapacitet vil tage udgangspunkt i det samlede behov i de nye optageområder. De psykiatriske afdelinger/centre samles under følgende planlægningsområder: Planlægningsområde Nord Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland varetager hovedfunktionen. Der er sengeafsnit i Hillerød og Helsingør. Der er ambulante funktioner i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Som følge af, at det samlede befolkningsunderlag i planlægningsområde Nord reduceres i forhold til det tidligere Frederiksborg Amt, bliver sengeafdelingen i Frederikssund ikke fagligt og vagtmæssig bæredygtig og foreslås nedlagt. Patienter fra Frederikssund og Frederiksværk-Hundested vil fortsat have et ambulant tilbud i Frederikssund, men ved behov for indlæggelse sker det i Hillerød. Planlægningsområde Midt Psykiatrisk Center Ballerups optageområde udvides med de tidligere kommuner Ølstykke og Stenløse, der indgår i Egedal Kommune, og med den tidligere Farum Kommune, der indgår i Furesø Kommune. Psykiatrisk Center Gentofte flyttes til Hørsholm og dækker kommunerne Gentofte, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal. I forhold til nu er det en udvidelse med den tidligere Birkerød Kommune, der indgår i Rudersdal Kommune. Planlægningsområde Syd Psykiatrisk Center Glostrup dækker ikke længere Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune. Hvidovre psykiatriske afdeling dækker i stedet kommunerne Hvidovre og Brøndby, men ikke den københavnske bydel Vanløse. Amager psykiatriske afdeling dækker ikke længere den københavnske bydel Christianshavn. Planlægningsområde Byen Bydelene Nørrebro og Østerbro er i dag delt mellem Rigshospitalet og Bispebjerg. Af hensyn til sammenhængen med den kommunale bydelsinddeling i socialcentre fordeles Nørrebro og Østerbro på henholdsvis Bispebjerg og Rigshospitalet efter en nærmere analyse af de praktiske og kapacitetsmæssige muligheder. Tilsammen dækker de to enheder det samme optageområde som hidtil. Frederiksberg psykiatriske afdeling dækker Frederiksberg Kommune og udvides desuden med Vanløse. 12

13 Bornholm Bornholm, der indtager en særstilling, knyttes til Rigshospitalet, som får aflastende funktion for Bornholm. Specialfunktioner i psykiatrien omfatter såvel ambulant behandling som stationær behandling. Specialfunktioner vedrører behandling der er sjældent forekommende og komplekse - og tilsiger en samling af ydelserne. En lang række af de specialiserede funktioner eksisterer i dag som specialfunktioner. Indenfor området spiseforstyrrelser fortsætter den højt specialiserede funktion på Rigshospitalet. Det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet. Der bør derfor ses på muligheden for at udvide stationær og ambulant aktivitet. Regionen varetager i dag behandling af affektive lidelser, oligofreni (udviklingshæmmede med psykiske lidelser) og ikke psykotiske lidelser som amtsdækkende funktioner. I Forslag til Psykiatriplan foreslås udvidelse af de eksisterende funktioner; affektive lidelser af kompleks karakter, ikke psykotiske lidelser og oligofreni. Indenfor de specialiserede områder rehabilitering, selvmordsforebyggelse, liaisonpsykiatri, tilsynsvirksomhed samt transkulturel psykiatri er der generelt behov for oprustning for at sikre udbredning af faglig ekspertise i regionen. Det foreslås derfor, at der her etableres nye funktioner. Herudover etableres af de afsatte budgetmidler i 2007 en ny regionsfunktion for torturofre (PTSD), som skal varetage specialiseret ambulant behandling af torturofre som supplement til ikke-offentlige private behandlingstilbud, som regionen anvender. Forslag til Psykiatriplan medfører, at de tre eksisterende funktioner på Sct. Hans Hospital omlægges til regionsfunktioner for specialbehandling af de sværeste tilfælde af retspsykiatriske patienter og integreret behandling og rehabilitering ved svære psykiske sygdomme. Funktionen for Specialbehandling af de sværeste tilfælde af retspsykiatriske patienter erstatter de nuværende senge og udvides til ca. 130 lukkede senge og et mindre antal åbne senge. Specialbehandling af hjerneskadede flyttes fra Sct. Hans Hospital til Glostrup af hensyn til samarbejde med den neurorehabilitering, der fremover placeres på Glostrup Hospital. Hovedfunktioner og optageområder i børne- og ungdomspsykiatrien Hovedfunktionen indenfor børne- og ungdomspsykiatri udgør som i psykiatrien kernen i aktiviteten og retter sig mod patienter med de hyppigst forekommende sygdomme. Hovedfunktionen omfatter den almene psykiatri i den ambulante og den stationære behandling, samt konsulentbistand til kommunale døgninstitutioner 13

14 for børn og unge, til kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR) og til somatiske hospitalsafdelinger. Der er behov for en akutfunktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Derfor søges der etableret en akutmodtagelse i Glostrup med 6 senge fælles for hele regionen. For at sikre kriminelle unge med psykisk lidelse samme adgang til undersøgelse, behandling og indlæggelse i ungdomspsykiatrisk regi som ikke kriminelle søges der samme sted etableret et ungdomspsykiatrisk intensivt lukket afsnit med 6 senge. De børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger/centre samles to og to under følgende planlægningsområder: Planlægningsområderne Syd og Midt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup dækker kommunerne og de københavnske bydele i Planlægningsområderne Syd og Midt. Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Gentofte er fortsat organisatorisk sammenlagt med Glostrup. Indlæggelser foregår i Glostrup. Planlægningsområderne Byen og Nord Bispebjerg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling dækker københavnske bydele, Frederiksberg Kommune og kommunerne i Planlægningsområderne Byen og Nord. Børne- og ungdomspsykiatri Hillerød, bestående af ambulante behandlingstilbud, sammenlægges organisatorisk med Bispebjerg. De ambulante funktioner betjener kommunerne i Nord, mens indlæggelser foregår på Bispebjerg. De nuværende 11 børne- og ungdomspsykiatriske senge i Hillerød flyttes til Glostrup eller Bispebjerg. Den nærmere dimensionering af de stationære afdelinger udestår. Specialfunktioner i børne- og ungdomspsykiatri omfatter såvel ambulant behandling som stationær behandling. En række af de specialiserede funktioner eksisterer allerede i regionen og fortsætter. Psykiatriplanens gennemførelse Forslag til Psykiatriplan angiver først og fremmest retningen for den kommende udvikling af den psykiatriske betjening i Region Hovedstaden på et overordnet niveau. Forslaget angiver desuden en ændring af optageområder og forslag til enkelte konkrete initiativer på områder, hvor der skønnes at være påtrængende behov for øget kapacitet og afkortning af ventetid. 14

15 Gennemførelsen af Psykiatriplanen skal ske så hurtigt, det er muligt af hensyn til regionens borgere og af hensyn til de mange medarbejdere i psykiatrien, der vil blive berørt af strukturændringerne. Psykiatriplanen forventes gennemført i perioden Den videre proces Den 14. november 2006 vedtog forberedelsesudvalget den procesplan, der den 15. maj skal ende op i en vedtagelse af en samlet plan for strukturen og specialefordelingen for regionens psykiatrivirksomhed. Psykiatriplanen sendes i høring den 7. februar. Høringsfasen strækker sig til 4. april kl. 12. Høringen omfatter blandt andet møder med Psykiatrivirksomheden i februar samt et offentligt stormøde for regionens borgere. De modtagne høringssvar gennemgås og vurderes i forhold til psykiatriplanen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forbedringer, der er foreslået i Forslag til Psykiatriplan forudsættes finansieret ved omlægning af behandlingsindsatsen. Implementering af Forslag til Psykiatriplan medfører en række anlægsprojekter. Ombygning og nybyggeri på Sct. Hans Hospital og ombygning og nybyggeri i Hørsholm, til huse af det nuværende psykiatriske center i Gentofte, er det mest omkostningskrævende. Der er samtidig afdelinger/centre som stadig har et renoveringsbehov, og hvortil der allerede er afsat midler i budget , mens der er andre afdelinger/centre som har det samme moderniseringsbehov, uden at der er afsat budgetmidler hertil. Anlægsprojekterne er ikke endeligt økonomisk vurderet, men beløber sig efter et groft skøn til ca. 800 mio. kr. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 15

16 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til Psykiatriplan af 20. januar (Planforslaget blev udleveret til regionsrådets møde den 20. januar Yderligere eksemplarer kan revkireres hos Råds- og udvalgssekretariatet). Sagsnr: Arkiv:

17 Den 30. januar 2007 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedr. regional udvikling SAG NR. 3 DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION HOVEDSTADEN UDFORDRINGER OG TIDS- OG PROCESPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at tids- og procesplan godkendes som grundlag for det videre arbejde vedr. den regionale udviklingsplan og 2. at oplæg om udfordringer i arbejdet med den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden indgår i det videre arbejde. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med strukturreformen indføres den regionale udviklingsplan som et nyt strategisk instrument, der skal opstille visioner og sigtelinier for regional udvikling. Den regionale udviklingsplan skal på grundlag af en helhedsvurdering sætte visioner og pejlemærker for en samlet udvikling af storbyregionen på tværs af sektorområder, som natur og miljø, erhverv og turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur, sundhed, mv. Herudover skal den regionale udviklingsplan redegøre for sammenhængen mellem den fremtidige udvikling og den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur. Endvidere skal den redegøre for sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om plan- og udviklingsmæssige emner samt de handlinger, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på udviklingsplanen. Region Hovedstadens særlige rolle som storbyregion medfører nogle unikke muligheder, men stiller også regionen overfor nogle særlige udfordringer i den globale storbykonkurrence, som adskiller sig væsentligt fra de rammevilkår landets øvrige regioner opererer under. I Oplæg om udfordringer i arbejdet med den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden, bilag 2, har administrationen kortlagt en række af de kendte udfordringer ud fra eksisterende planer, analyser og strategier. Oplægget har været drøftet i underudvalget flere gange, senest den 19. december 2006, og er efterfølgende blevet revideret med udgangspunkt i underudvalgets bemærkninger. Særligt træn- 17

18 ger det sig på at få igangsat udredninger på infrastruktur og uddannelse, jf. forberedelsesudvalgets beslutning på mødet den 12. december På mødet 19. december 2006 godkendte underudvalget endvidere - et forslag med overvejelserne om en tids- og procesplan for udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan. Forslaget fremsendes hermed - i henhold til underudvalgets kommissorium til forretningsudvalget og regionsrådet til politisk behandling. Overvejelser om tids- og procesplan Tids- og procesplanen foreslås opdelt i følgende tre faser: 1. Forberedelsesfasen frem til april 2007 Drøftelser og tiltrædelse af tids- og procesplan for udarbejdelse af den regionale udviklingsplan samt politiske drøftelser om, hvilke særlige temaområder som skal prioriteres i den regionale udviklingsplan og de overordnede politiske rammer herfor. Igangsætning af udredninger på temaerne infrastruktur og uddannelse. 2. Strategifasen fra april til ultimo september 2007 Gennemførsel af udredninger i forhold til Region Hovedstadens overordnede udfordringer og de udvalgte prioriterede temaer samt fortsatte politiske drøftelser af de overordnede politiske rammer herfor. Dialog med de centrale interessent- og aktørgrupper. Politisk drøftelse af udredningerne samt beslutning om overordnet vision for udviklingsplanen samt delvisioner med tilhørende hovedstrategier for de udvalgte temaområder. 3. Konkretiserings- og høringsfase fra oktober til februar 2008 Udarbejdelse af samlet forslag til den regionale udviklingsplan. Tilrettelæggelse og gennemførelse af en bred høring. Politisk behandling og færdiggørelse af forslaget til udviklingsplan samt vedtagelse af en plan for høring og kommunikationsstrategi. Forslaget til tids- og procesplan er mere detaljeret beskrevet i bilag 1. Underudvalget vedr. regional udviklings beslutning af : Oplægget til udfordringer i arbejdet med den regionale udviklingsplan aftaltes ændret på en række områder, og derefter fremsendes det til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. Udvalget tilsluttede sig overvejelserne om tids- og procesplan, som herefter ligeledes fremsendes til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. Hans Toft (C) og Abbas Razvi (B) deltog ikke i sagens behandling. 18

19 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet Oplæg om udfordringer i arbejdet med den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden på enkelte områder rettes i henhold til drøftelsen. Det reviderede notat udsendes til regionsrådets møde. Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Den regionale udviklingsplan Overvejelser om tids- og procesplan. (FU) 2. Oplæg om udfordringer i arbejdet med den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden. (FU) Sagsnr.: Arkiv: 19

20 Den 30. januar 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 KVALITETSSTRATEGI ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at Kvalitetstrategi for Region Hovedstaden for tages til efterretning. RESUME Strategien omfatter det samlede sundhedsvæsen og handicapområdet i regionen. Den angiver de fælles mål og principper for kvalitetsarbejdet for de næste tre år. Hovedemnerne for indsatsen i strategiens planperiode er: Forløbsstyring og tværsektoriel udvikling Forberedelse til akkreditering og opnåelse af akkrediteringsstatus Kvalitetsstyring og dokumenthåndtering Styrket patientsikkerhed Styrket dokumentation og udvikling af den sygdomsspecifikke kvalitet Fokus på den patient- og brugeroplevede kvalitet Kvalitetsudvikling på det sociale område Kvalitetsstrategien har været i høring og er drøftet i den udvidede direktørkreds. SAGSFREMSTILLING Strategien omfatter det samlede sundhedsvæsen og handikapområdet i regionen. Den fastlægger de fælles mål og principper ud fra det mål, at regionens virksomheder skal være de bedste i Danmark. Kvalitetsudvikling er en forudsætning herfor. Strategiens primære fokus er at sikre patient- og brugerforløbet bliver sammenhængende og af høj faglig kvalitet. Borgerne skal opleve en professionel indsats, og brugerne skal have tillid til sundhedsvæsenet og de sociale institutioner. Indsatsområderne i planperiode er fastlagt under hensyntagen til de nationale udmeldinger, de politiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden samt identificerede eksterne krav og interne forventninger. Den sigter på en harmonisering af igangværede planer, aktiviteter og organisering under hensyntagen til at viden og kompetencer er forskellige. Strategien skal understøtte udvikling af en sammenhængende opgaveløsning til gavn for patienter og brugere. 20

REGIONSRÅDET Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, Regionsrådssalen. Møde nr. 2

REGIONSRÅDET Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, Regionsrådssalen. Møde nr. 2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, Regionsrådssalen Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars Engberg

Læs mere

REGIONSRÅDET Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, Regionsrådssalen. Møde nr. 2

REGIONSRÅDET Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, Regionsrådssalen. Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, Regionsrådssalen Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Forslag til Psykiatriplan

Forslag til Psykiatriplan Region Hovedstaden Forslag til Psykiatriplan Resumé Udkast af 20. januar 2007 Forord Region Hovedstaden har landets største psykiatri. Det skal også være landets bedste. Det kræver et stærkt, offentligt

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 21. april 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue Møde nr. 3

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Psykiatriplan Region Hovedstaden. Psykiatriplan Region Hovedstaden

Psykiatriplan Region Hovedstaden. Psykiatriplan Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Maj 2007 3 Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune.

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune. Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Dok.nr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Høring vedr. Forslag til Psykiatriplan

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN KVALITETSUDVALGET Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.30 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 6. november 2007 Kl. 16.30 på Sølager, Sølagervej 40, 3390 Hundested Møde nr. 7 Medlemmer: Bente

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Niels Reichstein Larsen Chef for projektafdelingen og Enhed for Klinisk Kvalitet Koncern IT Region Hovedstaden en af Danmarks største koncerner

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere