FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Birgitte Kjøller Pedersen Henrik Thorup Jørgen Christensen Sophie Løhde Bente Møller Fraværende: Bent Larsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Forslag til hospitalsplan 4 2. Forslag til psykiatriplan Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tidsog procesplan Kvalitetsstrategi EPJ handlingsplan 2007 (-2008) Nedsættelse af underudvalg godkendelse af kommissorier og valg af medlemmer Bevilling af midler til erhvervsudviklingsprojekter Oversigt over igangværende anlægsprojekter i Region Hovedstaden Renovering af vinduer og tage på Gentofte Hospital Renovering af toiletter samt udskiftning af utætte afløbs- og vandrør på Herlev Hospital MR-scanner til Herlev Hospital Tillægsbevilling tagrenovation på Hvidovre Hospital Udskiftning af vinduer og døre på Psykoterapeutisk Center Stolpegård Tillægsbevilling om apparatur til østre behandlingsbygning, Glostrup Hospital Status for strålebehandling i Region Hovedstaden Tillægsbevilling til stråleterapiudbygning på Rigshospitalet Orientering om status for økonomien i Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget Organisering af lægevagten i Region Hovedstaden Ansøgning til Region Hovedstaden om medfinansiering af børnehuset SIV for børn med livstruende sygdomme og deres familier Indstilling vedrørende Avedøre Gymnasiums ansøgning om to-årigt hf Indstilling vedrørende CPH WESTs ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC Vestegnens ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC Syds ansøgning om oprettelse af to-årigt hf 85 2 Side

3 25. Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC Lyngbys ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Anmodning om godkendelse af ændrede vedtægter for Amternes Lægemiddelregistreringskontor Fastlæggelse af ansættelsesområdet i Region Hovedstaden Udviklingsråd Byggestyringsregler for Region Hovedstaden Tegningsrettigheder Bekendtgørelse af møder og offentliggørelse af sagsfortegnelse og beslutningsprotokol Spørgetidsregulativ Vederlagsregulativ for regionsrådets medlemmer Forretningsorden for forretningsudvalget Wonderful Copenhagen vedtægtsforhold og udbetaling af tilskud samt valg til repræsentantskabet Sammensætning af de regionale samarbejdsudvalg indenfor sygesikringens praksisområde Nedsættelse af tandlægekoordineringsudvalg for tandpleje i Region Hovedstaden Valg af repræsentanter til social- og sundhedsskoler samt bestyrelsen for CVU København og Nordsjælland Udpegning til bestyrelser for institutioner for voksenuddannelser Udpegning til bestyrelser for institutioner for ungdomsuddannelser Anmodning om observatørposter i Vækstforum Udpegning af stedfortræder for bestyrelsesmedlem i Trafikselskabet MOVIA Henvendelse fra regionsrådsmedlem Sophie Hæstorp Andersen (A) vedr. den siddende patientbefordring 145 LUKKET MØDE 45. Fornyelse af overenskomst om psykologhjælp i praksissektoren (FORTROLIG) Meddelelser 148 3

4 Den 30. januar 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 FORSLAG TIL HOSPITALSPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at Forslag til Hospitalsplan sendes til høring. RESUME På grundlag af bidrag fra de sundhedsfaglige råd, sygehusstrukturudvalgets analyse af befolkningsunderlaget for og sammenhængen mellem specialerne samt de sundhedspolitiske hensigtserklæringer er der udarbejdet et forslag til en hospitalsplan for det somatiske hospitalsvæsen i Region Hovedstaden. SAGSFREMSTILLING Regionen skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Forslaget til hospitalsplan for Region Hovedstaden er et første bidrag til regionens sundhedsplan. I efteråret 2006 nedsatte regionen 40 sundhedsfaglige råd, hvis første store opgave var at komme med faglig rådgivning i tilknytning til arbejdet med hospitalsplanen. De sundhedsfaglige råd har vurderet dels befolkningsunderlag for specialet, dels hvilke andre specialer de har brug for at dele adresse med. På baggrund af redegørelserne fra de sundhedsfaglige råd gennemførte Sygehusstrukturudvalgets en analyse af befolkningsunderlaget for og sammenhængen mellem specialerne. Udvalgets konklusioner blev lagt frem ved en offentlig høring den 7. december Sideløbende med den faglige proces udarbejdede forberedelsesudvalget en række sundhedspolitiske hensigtserklæringer med grundprincipper for, hvordan sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden skal planlægges. De faglige redegørelser og de politiske hensigtserklæringer har således udgjort rammen for administrationens arbejde med det forslag til hospitalsplan, som hermed fremlægges og foreslås sendt i høring. 4

5 Forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service. Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Herudover skal planen bidrage til at skabe et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø for regionens medarbejdere. Regionens hospitaler skal være det foretrukne valg for både patienter og medarbejdere. Fire planlægningsområder Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstadens hospitalsvæsen i fire nye planlægningsområder Nord, Midt, Byen, Syd. Planlægningsområderne har et befolkningsunderlag på mellem og indbyggere, hvilket er en tilstrækkelig størrelse til, at almindeligt forekommende sygdomme kan behandles nær borgerne og med fokus på sammenhængende patientforløb uden unødvendige overflytninger. Hvert planlægningsområde kan varetage den akutte behandling inden for kirurgi, ortopædkirurgi, fødsler, intern medicin og neurologi. Planlægningsområderne tager udgangspunkt i de nye kommune- og bydelsinddelinger, hvilket er en forudsætning for at kunne skabe entydige relationer for såvel borgerne som de kommunale samarbejdspartnere. Alle regionens hospitaler med undtagelse af Rigshospitalet og Bornholms Hospital er tilknyttet et planlægningsområde. Formålet er, at hospitaler i samme planlægningsområde skal samarbejde om opgavevaretagelsen inden for området og sikre hensigtsmæssige patientforløb. Rigshospitalet har en særstatus som specialhospital, men varetager desuden en række hovedfunktioner for planlægningsområdet Byen. Bornholms Hospital har ligeledes en særstatus grundet øens geografiske placering og varetager de mest almindelige behandlinger, men knyttes organisatorisk til Rigshospitalet. Nærhospitaler Nærhed er væsentlig for den medicinske patient. I hvert planlægningsområde er der derfor et eller to nærhospitaler, der sammen med områdehospitalet skal sikre den nødvendige nærhed i behandlingen på det medicinske område og gode samarbejdsrelationer lokalt til kommunerne. Nærhospitalerne kan modtage akutte medicinske patienter fra optageområdet, men vil især varetage planlagte og ambulante udredninger og behandlinger. Der etable- 5

6 res en visitationsordning på områdehospitalerne, så patienter, der har kaldt 112, i tvivlstilfælde kan afklares mellem ambulanceteam og visitator. Nærhospitalerne varetager ikke akut kirurgi, men vil have elektive klinikker, hvor patienter kan tilbydes planlagte kirurgiske forløb med fokus på faglig kvalitet og patientservice. Inden for hvert planlægningsområde skal der ske en koordineret indsats og tilrettelæggelse af den elektive kirurgiske opgavefordeling mellem område-hospitalerne og nærhospitalerne. For at sikre, at borgerne ved akut opståede mindre skader fortsat har et tilbud om behandling i rimelig nærhed, vil der på nærhospitalerne fortsat findes skadestuer. Skadestuerne har åbent for selvhenvendelse på hverdage i dagtimerne. Uden for åbningstiden henvises patienterne til de fælles akutmodtagelser eller vagtlægen. Områdehospitaler De fire planlægningsområder har hvert ét områdehospital, som varetager den akutte behandling inden for kirurgi og medicin. Områdehospitalet er placeret geografisk og trafikalt hensigtsmæssigt i hvert planlægningsområde og har fysiske og kapacitetsmæssige muligheder for udbygning, således at de kan dække behandlingen for planlægningsområdet på hovedfunktionsniveau samt udvalgte specialfunktioner. På alle områdehospitaler etableres en fælles akutmodtagelse. Områdehospitalerne er dermed den primære indgang for patienter med akutte behandlingskrævende sygdomme og lidelser. De fælles akutmodtagelser omfatter de tidligere skadestueog modtagefunktioner og etableres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger som én indgang til hospitalet. Områdehospitalerne varetager fælles kirurgisk og medicinsk akutmodtagelse og fødsler for hvert planlægningsområde med den undtagelse, at Rigshospitalet er fødested i planlægningsområdet Byen i stedet for Bispebjerg Hospital. For nærhospitalerne i Gentofte og Glostrup gælder, at de udover nærhospitalsfunktionerne samtidigt vil varetage udvalgte hoved- og specialfunktioner inden for henholdsvis hjerte- og lungemedicin (Gentofte Hospital) og neurologi, neurokirurgi og neurorehabilitering (Glostrup Hospital). Det giver følgende overordnede hospitalsprofiler i regionen: Nordsjællands Hospital i Hillerød (nær- og områdehospital i Nord) Nordsjællands Hospital i Helsingør (nærhospital i Nord) Nordsjællands Hospital i Frederikssund (nærhospital i Nord) Herlev Hospital (nær- og områdehospital i Midt) Gentofte Hospital (nærhospital i Midt) Hvidovre Hospital (nær- og områdehospital i Syd) Glostrup Hospital (nærhospital i Syd) Amager Hospital (nærhospital i Syd) 6

7 Bispebjerg Hospital (nær- og områdehospital i Byen) Frederiksberg Hospital (nærhospital i Byen) Rigshospitalet (specialfunktionshospital) Bornholms Hospital (nærhospital for Bornholm) Præhospital indsats Hospitalsplanen skal sikre sammenhæng mellem hospitalernes akutbetjening, lægevagtordningen og den præhospitale indsats. Den præhospitale indsats omfatter alarmcentral, vagtcentral, ambulancekørsel, liggende patientbefordring og den præhospitale lægestøtte i form af lægebil og lægehelikopter. Specialefordelingen mellem hospitalerne En lang række specialer samles på færre enheder. Den nye specialefordeling er et udtryk for den nye inddeling i bæredygtige planlægningsområder og arbejdsdeling mellem områdehospital og nærhospital samt et ønske om generelt at samle specialerne på færre enheder for at sikre en høj og ensartet kvalitet. Der sondres i fordelingen af specialer mellem hovedfunktioner, der omfatter den almindelige og hyppige behandling inden for specialet, og specialfunktioner, der omfatter den sjældne, dyre og/eller komplicerede behandling. Områdehospitalerne skal have de specialer, der er nødvendige for at varetage modtagelse og behandling på hovedfunktionsniveau af borgere med akutte behandlingskrævende sygdomme og lidelser. Specialfunktionerne er som udgangspunkt kun placeret ét sted i regionen. En stor del af den højt specialiserede behandling vil blive varetaget på Rigshospitalet, men også andre hospitaler i regionen vil varetage højt specialiseret behandling inden for udvalgte specialer. For nogle specialfunktioner vil antallet af patienter være så stort, at der kan være behov for, at funktionerne fordeles på to hospitaler i regionen. Ligeledes gælder for visse hovedfunktioner, at antallet af patienter tilsiger en centralisering af behandlingen til kun to (eller tre) hospitaler. Når en funktion skal varetages på to hospitaler i regionen, placeres den som udgangspunkt på ét hospital i planlægningsområde Nord eller Midt og på ét hospital i planlægningsområde Syd eller Byen. Konsekvenser af den nye struktur Hospitalsplanen medfører, at de neurorehabiliteringsfunktioner, der i dag varetages på Esbønderup og Hornbæk, flyttes til regionens øvrige hospitaler. Det åbner mulighed for, at de to matrikler frasælges. For det nuværende Hørsholm Hospital gælder, at samtlige funktioner flyttes og integreres på regionens øvrige hospitaler, hvilket muliggør anvendelse af matriklen til psykiatrivirksomhed. 7

8 Økonomi Hospitalsplanen skal skabe grundlag for en optimeret drift og en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Samling af funktioner på færre enheder kan samlet set give driftsbesparelser, ligesom de afledte administrative og ledelsesmæssige forenklinger vil frigøre ressourcer til klinisk arbejde. Det er estimeret, at hospitalsplanen kan medføre rationaliseringsmuligheder på op mod 300 mio. kr. pr. år, når den er fuldt gennemført. En realisering af hospitalsplanen forudsætter væsentlige investeringer til ombygning og tilpasning af den eksisterende bygningsmasse. Det gælder især for de fire områdehospitaler, hvor der vil være behov for større tilpasninger og udbygninger. Hospitalsplanen vurderes at medføre anlægsudgifter på ca. 4,5 mia. kr. Heraf er ca. 2/3 direkte knyttet til de omlægninger, der følger af planen, mens ca. 1/3 er knyttet til nødvendige og til dels planlagte renoveringer, som må forudsættes gennemført under alle omstændigheder. Grundet størrelsen af planlægningsområde Syd og befolkningsudviklingen på Vestamager indgår det endvidere i planen, at regionen vil søge at få option på en grund i Ørestaden til et eventuelt fremtidigt større hospitalsbyggeri. Hospitalsplanens gennemførelse Gennemførelsen af hospitalsplanen skal ske, så hurtigt det er muligt af hensyn til regionens borgere og ikke mindst af hensyn til de mange medarbejdere på hospitalerne, der vil blive berørt af strukturændringerne. Hospitalsplanens forslag nødvendiggør imidlertid ombygning og tilpasning af den bygningsmæssige kapacitet. Endvidere vil flytning af afdelinger ofte hænge sammen, da udflytning af én afdeling ofte skal give plads til indflytning af en anden. Hovedparten af hospitalsplanen forventes gennemført i perioden Ledelse og medarbejdere Gennemførelse af hospitalsplanen er en kompleks proces, der med omfordeling af specialer og ny organisering af samarbejdet mellem hospitalerne medfører vidtrækkende ændringer for mange medarbejdere i regionen, hvad angår arbejdsindhold, arbejdssted, kolleger og ledere. Det stiller store krav til medarbejderne og øger de ledelsesmæssige udfordringer væsentligt i de kommende år. Der vil i forbindelse med hospitalsplanen blive iværksat en række overordnede personalemæssige initiativer for at sikre smidige overgange i forbindelse med strukturomlægningerne, og at opgaveløsningen også i planperioden kan varetages på et højt fagligt niveau. Samtidig skal initiativerne bidrage til udviklingen af en fælles kultur og identitet på tværs af de kommende virksomhedsområder og derved skabe sammenhæng i regionen. 8

9 Den videre proces Den 14. november 2006 vedtog forberedelsesudvalget den procesplan, der den 15. maj 2007 skal ende med vedtagelse af en hospitalsplan for regionen. Hospitalsplanen foreslås sendt i høring den 7. februar 2007 og med frist for høringssvar den 4. april 2007 kl. 12. I høringsperioden vil der være debatmøder på alle 10 hospitaler samt fire offentlige stormøder for regionens borgere. Den 24. april 2007 vil der være en administrativ gennemgang af høringssvarene for regionsrådet. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til hospitalsplan. Udkast af 20. januar (Planforslaget blev udleveret til regionsrådets møde den 20. januar Yderligere eksemplarer kan revkireres hos Råds- og udvalgssekretariatet). Sagsnr: Arkiv: 9

10 Den 30. januar 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 FORSLAG TIL PSYKIATRIPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at Forslag til Psykiatriplan sendes til høring. RESUME På baggrund af de psykiatripolitiske hensigtserklæringer, analyse af det optimale befolkningsunderlag fra Underudvalget for psykiatri og social samt redegørelser fra de sundhedsfaglige råd er der udarbejdet et Forslag til Psykiatriplan. Det forslås, at Forslag til Psykiatriplan sendes til høring. SAGSFREMSTILLING Regionen skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Forslaget til psykiatriplan for Region Hovedstaden er et første bidrag til regionens sundhedsplan. I efteråret 2006 nedsatte regionen 40 sundhedsfaglige råd heraf to sundhedsfaglige råd for psykiatrien, hvis første store opgave var at komme med faglig rådgivning i tilknytning til arbejdet med psykiatriplanen. De sundhedsfaglige råd har vurderet dels det minimale og det optimale befolkningsunderlag for specialet, dels hvilke andre specialer de har brug for at dele adresse med. I oktober mødtes koncerndirektionen med de sundhedsfaglige råd for at drøfte rådenes vurderinger. På baggrund af redegørelserne fra de Sundhedsfaglige Råd gennemførte Underudvalget for psykiatri og social en analyse af befolkningsunderlaget for og sammenhængen mellem specialerne. Udvalgets konklusioner blev lagt frem ved en offentlig høring den 7. december. Sideløbende med den rent faglige proces udarbejdede Forberedelsesudvalget en række psykiatripolitiske hensigtserklæringer med grundprincipper for, hvordan sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden skal planlægges. Det er kombinationen af den faglige rådgivning og de psykiatripolitiske hensigtserklæringer, som er mundet ud i Forslag til Psykiatriplan for Region Hovedstaden. 10

11 Forslag til Psykiatriplan Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere en psykiatri med høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service. Forslag til Psykiatriplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod en bedre psykiatrisk indsats, der indgår i et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Forslaget angiver en retning og udgør en første overordnet ramme for den videre planlægning. Forslaget vil blive konkretiseret i perioden frem til vedtagelsen og derefter løbende, blandt andet i forbindelse med udarbejdelsen af de årlige budgetter. På en lang række områder, f.eks. personaleområdet, kvalitetsudvikling, uddannelse og forskning, vil tilrettelæggelsen af indsatsen ske parallelt med de initiativer, der er nævnt i Forslag til Hospitalsplan. Der henvises derfor generelt til Forslag til Hospitalsplan for så vidt angår disse tværgående indsatsområder. Hovedfunktioner og optageområder i voksenpsykiatrien Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstadens hospitalsvæsen i fire nye planlægningsområder Nord, Midt, Byen og Syd. Planlægningsområderne er underopdelt i ti optageområder. Der er stort set sammenfald mellem hospitalernes optageområder og de psykiatriske afdelinger/centres optageområder. Formålet er at understøtte samarbejdet mellem hospitalerne og de psykiatriske afdelinger/centre. Et centralt hensyn har desuden været, at den enkelte kommune, og i Københavns Kommune den enkelte bydel, skal have én primær samarbejdspartner. Optageområderne følger derfor kommunegrænserne og i Københavns Kommune bydelsgrænserne. De fire planlægningsområder har hvert et til tre psykiatriske afdelinger/centre, som varetager hovedfunktionen for et optageområde og dermed den overvejende del af den psykiatriske behandling. Hovedfunktionen indenfor voksenpsykiatri udgør kernen i aktiviteten i psykiatrien og retter sig mod patienter med de hyppigst forekommende sygdomme. Den består af distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam, OPUS-team (opsøgende psykoseteam til unge psykotiske patienter), udgående ældreteam, ambulatorier, dagtilbud og sengeafsnit. Der er i dag markante forskelle i den distriktspsykiatriske og opsøgende indsats i de forskellige optageområder. Med Forslag til Psykiatriplan foreslås det, at de distriktspsykiatriske centre af hensyn til faglig bæredygtighed samles i større enheder, at distriktspsykiatrien udbygges ved centrene i Nordsjælland, Glostrup, Ballerup og Hørsholm/Gentofte og udvides med 6 til 10 Opsøgende Psykoseteam og 3 OPUS-team. Det er væsentligt, at ikke mindst den distriktspsykiatriske og opsøgende indsats samordnes med kommunernes indsats for de psykisk syge. 11

12 Planen indebærer en række ændringer i afdelingerne/centrenes optageområder, hvorfor der i den videre proces skal gennemføres tilpasninger i kapaciteten mellem centrene/afdelingerne. Tilpasningen af kapacitet vil tage udgangspunkt i det samlede behov i de nye optageområder. De psykiatriske afdelinger/centre samles under følgende planlægningsområder: Planlægningsområde Nord Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland varetager hovedfunktionen. Der er sengeafsnit i Hillerød og Helsingør. Der er ambulante funktioner i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Som følge af, at det samlede befolkningsunderlag i planlægningsområde Nord reduceres i forhold til det tidligere Frederiksborg Amt, bliver sengeafdelingen i Frederikssund ikke fagligt og vagtmæssig bæredygtig og foreslås nedlagt. Patienter fra Frederikssund og Frederiksværk-Hundested vil fortsat have et ambulant tilbud i Frederikssund, men ved behov for indlæggelse sker det i Hillerød. Planlægningsområde Midt Psykiatrisk Center Ballerups optageområde udvides med de tidligere kommuner Ølstykke og Stenløse, der indgår i Egedal Kommune, og med den tidligere Farum Kommune, der indgår i Furesø Kommune. Psykiatrisk Center Gentofte flyttes til Hørsholm og dækker kommunerne Gentofte, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal. I forhold til nu er det en udvidelse med den tidligere Birkerød Kommune, der indgår i Rudersdal Kommune. Planlægningsområde Syd Psykiatrisk Center Glostrup dækker ikke længere Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune. Hvidovre psykiatriske afdeling dækker i stedet kommunerne Hvidovre og Brøndby, men ikke den københavnske bydel Vanløse. Amager psykiatriske afdeling dækker ikke længere den københavnske bydel Christianshavn. Planlægningsområde Byen Bydelene Nørrebro og Østerbro er i dag delt mellem Rigshospitalet og Bispebjerg. Af hensyn til sammenhængen med den kommunale bydelsinddeling i socialcentre fordeles Nørrebro og Østerbro på henholdsvis Bispebjerg og Rigshospitalet efter en nærmere analyse af de praktiske og kapacitetsmæssige muligheder. Tilsammen dækker de to enheder det samme optageområde som hidtil. Frederiksberg psykiatriske afdeling dækker Frederiksberg Kommune og udvides desuden med Vanløse. 12

13 Bornholm Bornholm, der indtager en særstilling, knyttes til Rigshospitalet, som får aflastende funktion for Bornholm. Specialfunktioner i psykiatrien omfatter såvel ambulant behandling som stationær behandling. Specialfunktioner vedrører behandling der er sjældent forekommende og komplekse - og tilsiger en samling af ydelserne. En lang række af de specialiserede funktioner eksisterer i dag som specialfunktioner. Indenfor området spiseforstyrrelser fortsætter den højt specialiserede funktion på Rigshospitalet. Det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet. Der bør derfor ses på muligheden for at udvide stationær og ambulant aktivitet. Regionen varetager i dag behandling af affektive lidelser, oligofreni (udviklingshæmmede med psykiske lidelser) og ikke psykotiske lidelser som amtsdækkende funktioner. I Forslag til Psykiatriplan foreslås udvidelse af de eksisterende funktioner; affektive lidelser af kompleks karakter, ikke psykotiske lidelser og oligofreni. Indenfor de specialiserede områder rehabilitering, selvmordsforebyggelse, liaisonpsykiatri, tilsynsvirksomhed samt transkulturel psykiatri er der generelt behov for oprustning for at sikre udbredning af faglig ekspertise i regionen. Det foreslås derfor, at der her etableres nye funktioner. Herudover etableres af de afsatte budgetmidler i 2007 en ny regionsfunktion for torturofre (PTSD), som skal varetage specialiseret ambulant behandling af torturofre som supplement til ikke-offentlige private behandlingstilbud, som regionen anvender. Forslag til Psykiatriplan medfører, at de tre eksisterende funktioner på Sct. Hans Hospital omlægges til regionsfunktioner for specialbehandling af de sværeste tilfælde af retspsykiatriske patienter og integreret behandling og rehabilitering ved svære psykiske sygdomme. Funktionen for Specialbehandling af de sværeste tilfælde af retspsykiatriske patienter erstatter de nuværende senge og udvides til ca. 130 lukkede senge og et mindre antal åbne senge. Specialbehandling af hjerneskadede flyttes fra Sct. Hans Hospital til Glostrup af hensyn til samarbejde med den neurorehabilitering, der fremover placeres på Glostrup Hospital. Hovedfunktioner og optageområder i børne- og ungdomspsykiatrien Hovedfunktionen indenfor børne- og ungdomspsykiatri udgør som i psykiatrien kernen i aktiviteten og retter sig mod patienter med de hyppigst forekommende sygdomme. Hovedfunktionen omfatter den almene psykiatri i den ambulante og den stationære behandling, samt konsulentbistand til kommunale døgninstitutioner 13

14 for børn og unge, til kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR) og til somatiske hospitalsafdelinger. Der er behov for en akutfunktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Derfor søges der etableret en akutmodtagelse i Glostrup med 6 senge fælles for hele regionen. For at sikre kriminelle unge med psykisk lidelse samme adgang til undersøgelse, behandling og indlæggelse i ungdomspsykiatrisk regi som ikke kriminelle søges der samme sted etableret et ungdomspsykiatrisk intensivt lukket afsnit med 6 senge. De børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger/centre samles to og to under følgende planlægningsområder: Planlægningsområderne Syd og Midt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup dækker kommunerne og de københavnske bydele i Planlægningsområderne Syd og Midt. Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Gentofte er fortsat organisatorisk sammenlagt med Glostrup. Indlæggelser foregår i Glostrup. Planlægningsområderne Byen og Nord Bispebjerg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling dækker københavnske bydele, Frederiksberg Kommune og kommunerne i Planlægningsområderne Byen og Nord. Børne- og ungdomspsykiatri Hillerød, bestående af ambulante behandlingstilbud, sammenlægges organisatorisk med Bispebjerg. De ambulante funktioner betjener kommunerne i Nord, mens indlæggelser foregår på Bispebjerg. De nuværende 11 børne- og ungdomspsykiatriske senge i Hillerød flyttes til Glostrup eller Bispebjerg. Den nærmere dimensionering af de stationære afdelinger udestår. Specialfunktioner i børne- og ungdomspsykiatri omfatter såvel ambulant behandling som stationær behandling. En række af de specialiserede funktioner eksisterer allerede i regionen og fortsætter. Psykiatriplanens gennemførelse Forslag til Psykiatriplan angiver først og fremmest retningen for den kommende udvikling af den psykiatriske betjening i Region Hovedstaden på et overordnet niveau. Forslaget angiver desuden en ændring af optageområder og forslag til enkelte konkrete initiativer på områder, hvor der skønnes at være påtrængende behov for øget kapacitet og afkortning af ventetid. 14

15 Gennemførelsen af Psykiatriplanen skal ske så hurtigt, det er muligt af hensyn til regionens borgere og af hensyn til de mange medarbejdere i psykiatrien, der vil blive berørt af strukturændringerne. Psykiatriplanen forventes gennemført i perioden Den videre proces Den 14. november 2006 vedtog forberedelsesudvalget den procesplan, der den 15. maj skal ende op i en vedtagelse af en samlet plan for strukturen og specialefordelingen for regionens psykiatrivirksomhed. Psykiatriplanen sendes i høring den 7. februar. Høringsfasen strækker sig til 4. april kl. 12. Høringen omfatter blandt andet møder med Psykiatrivirksomheden i februar samt et offentligt stormøde for regionens borgere. De modtagne høringssvar gennemgås og vurderes i forhold til psykiatriplanen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forbedringer, der er foreslået i Forslag til Psykiatriplan forudsættes finansieret ved omlægning af behandlingsindsatsen. Implementering af Forslag til Psykiatriplan medfører en række anlægsprojekter. Ombygning og nybyggeri på Sct. Hans Hospital og ombygning og nybyggeri i Hørsholm, til huse af det nuværende psykiatriske center i Gentofte, er det mest omkostningskrævende. Der er samtidig afdelinger/centre som stadig har et renoveringsbehov, og hvortil der allerede er afsat midler i budget , mens der er andre afdelinger/centre som har det samme moderniseringsbehov, uden at der er afsat budgetmidler hertil. Anlægsprojekterne er ikke endeligt økonomisk vurderet, men beløber sig efter et groft skøn til ca. 800 mio. kr. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 15

16 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til Psykiatriplan af 20. januar (Planforslaget blev udleveret til regionsrådets møde den 20. januar Yderligere eksemplarer kan revkireres hos Råds- og udvalgssekretariatet). Sagsnr: Arkiv:

17 Den 30. januar 2007 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra underudvalget vedr. regional udvikling SAG NR. 3 DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION HOVEDSTADEN UDFORDRINGER OG TIDS- OG PROCESPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at tids- og procesplan godkendes som grundlag for det videre arbejde vedr. den regionale udviklingsplan og 2. at oplæg om udfordringer i arbejdet med den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden indgår i det videre arbejde. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med strukturreformen indføres den regionale udviklingsplan som et nyt strategisk instrument, der skal opstille visioner og sigtelinier for regional udvikling. Den regionale udviklingsplan skal på grundlag af en helhedsvurdering sætte visioner og pejlemærker for en samlet udvikling af storbyregionen på tværs af sektorområder, som natur og miljø, erhverv og turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur, sundhed, mv. Herudover skal den regionale udviklingsplan redegøre for sammenhængen mellem den fremtidige udvikling og den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur. Endvidere skal den redegøre for sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om plan- og udviklingsmæssige emner samt de handlinger, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på udviklingsplanen. Region Hovedstadens særlige rolle som storbyregion medfører nogle unikke muligheder, men stiller også regionen overfor nogle særlige udfordringer i den globale storbykonkurrence, som adskiller sig væsentligt fra de rammevilkår landets øvrige regioner opererer under. I Oplæg om udfordringer i arbejdet med den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden, bilag 2, har administrationen kortlagt en række af de kendte udfordringer ud fra eksisterende planer, analyser og strategier. Oplægget har været drøftet i underudvalget flere gange, senest den 19. december 2006, og er efterfølgende blevet revideret med udgangspunkt i underudvalgets bemærkninger. Særligt træn- 17

18 ger det sig på at få igangsat udredninger på infrastruktur og uddannelse, jf. forberedelsesudvalgets beslutning på mødet den 12. december På mødet 19. december 2006 godkendte underudvalget endvidere - et forslag med overvejelserne om en tids- og procesplan for udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan. Forslaget fremsendes hermed - i henhold til underudvalgets kommissorium til forretningsudvalget og regionsrådet til politisk behandling. Overvejelser om tids- og procesplan Tids- og procesplanen foreslås opdelt i følgende tre faser: 1. Forberedelsesfasen frem til april 2007 Drøftelser og tiltrædelse af tids- og procesplan for udarbejdelse af den regionale udviklingsplan samt politiske drøftelser om, hvilke særlige temaområder som skal prioriteres i den regionale udviklingsplan og de overordnede politiske rammer herfor. Igangsætning af udredninger på temaerne infrastruktur og uddannelse. 2. Strategifasen fra april til ultimo september 2007 Gennemførsel af udredninger i forhold til Region Hovedstadens overordnede udfordringer og de udvalgte prioriterede temaer samt fortsatte politiske drøftelser af de overordnede politiske rammer herfor. Dialog med de centrale interessent- og aktørgrupper. Politisk drøftelse af udredningerne samt beslutning om overordnet vision for udviklingsplanen samt delvisioner med tilhørende hovedstrategier for de udvalgte temaområder. 3. Konkretiserings- og høringsfase fra oktober til februar 2008 Udarbejdelse af samlet forslag til den regionale udviklingsplan. Tilrettelæggelse og gennemførelse af en bred høring. Politisk behandling og færdiggørelse af forslaget til udviklingsplan samt vedtagelse af en plan for høring og kommunikationsstrategi. Forslaget til tids- og procesplan er mere detaljeret beskrevet i bilag 1. Underudvalget vedr. regional udviklings beslutning af : Oplægget til udfordringer i arbejdet med den regionale udviklingsplan aftaltes ændret på en række områder, og derefter fremsendes det til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. Udvalget tilsluttede sig overvejelserne om tids- og procesplan, som herefter ligeledes fremsendes til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. Hans Toft (C) og Abbas Razvi (B) deltog ikke i sagens behandling. 18

19 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet Oplæg om udfordringer i arbejdet med den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden på enkelte områder rettes i henhold til drøftelsen. Det reviderede notat udsendes til regionsrådets møde. Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Den regionale udviklingsplan Overvejelser om tids- og procesplan. (FU) 2. Oplæg om udfordringer i arbejdet med den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden. (FU) Sagsnr.: Arkiv: 19

20 Den 30. januar 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 KVALITETSSTRATEGI ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at Kvalitetstrategi for Region Hovedstaden for tages til efterretning. RESUME Strategien omfatter det samlede sundhedsvæsen og handicapområdet i regionen. Den angiver de fælles mål og principper for kvalitetsarbejdet for de næste tre år. Hovedemnerne for indsatsen i strategiens planperiode er: Forløbsstyring og tværsektoriel udvikling Forberedelse til akkreditering og opnåelse af akkrediteringsstatus Kvalitetsstyring og dokumenthåndtering Styrket patientsikkerhed Styrket dokumentation og udvikling af den sygdomsspecifikke kvalitet Fokus på den patient- og brugeroplevede kvalitet Kvalitetsudvikling på det sociale område Kvalitetsstrategien har været i høring og er drøftet i den udvidede direktørkreds. SAGSFREMSTILLING Strategien omfatter det samlede sundhedsvæsen og handikapområdet i regionen. Den fastlægger de fælles mål og principper ud fra det mål, at regionens virksomheder skal være de bedste i Danmark. Kvalitetsudvikling er en forudsætning herfor. Strategiens primære fokus er at sikre patient- og brugerforløbet bliver sammenhængende og af høj faglig kvalitet. Borgerne skal opleve en professionel indsats, og brugerne skal have tillid til sundhedsvæsenet og de sociale institutioner. Indsatsområderne i planperiode er fastlagt under hensyntagen til de nationale udmeldinger, de politiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden samt identificerede eksterne krav og interne forventninger. Den sigter på en harmonisering af igangværede planer, aktiviteter og organisering under hensyntagen til at viden og kompetencer er forskellige. Strategien skal understøtte udvikling af en sammenhængende opgaveløsning til gavn for patienter og brugere. 20

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 32.01 Meddelelse nr. 32.02 Meddelelse nr. 32.03 Meddelelse nr. 32.05 Meddelelse nr. 32.06 Meddelelse nr. 32.07 Meddelelse

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere