Betingelser nr Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks"

Transkript

1 Betingelser nr Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr

2 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring - All-risks 1.0 Forsikringssum 1.1 Ved forsikringsperiodens begyndelse udgør de forsikrede genstandes nyværdi de i policen anførte forsikringssummer. 1.2 Forsikringsperioden er perioden fra forsikringens ikrafttræden, ændring eller fornyelse til forsikringsårets udløb. Maskinprisindekset, hvorefter de forsikrede genstandes nyværdi ved forsikringsperiodens begyndelse er fastsat, er anført i policen. 2.0 Maksimalforsikringssum 2.1 I forsikringsperioden gælder dog for de forsikrede genstande en maksimalforsikringssum, svarende til 1. nyværdiforsikringssummen jf. pkt. 1.1, 2. tillagt en overdækning på 33 1/3%, jf. Maskinkasko - All-risks - Overdækning. 2.2 Efter forsikringsårets udløb gælder den i pkt. 2.1 anførte maksimalforsikringssum, indtil maksimalforsikringssummen for det følgende år har kunnet beregnes efter pkt Sumregulering 3.1 Senest 3 måneder efter forsikringsårets udløb indsender forsikringstager en opgørelse af nyværdien af de genstande, der er anskaffet respektive afhændet i forsikringsperioden. 3.2 Ved opgørelsen benyttes de tilsendte opgørelsesskemaer. 3.3 Efter modtagelsen af den nævnte opgørelse, beregner KommuneForsikring nyværdien af de forsikrede genstande ved forsikringsårets slutning som nyværdien ved forsikringsperiodens begyndelse 1. indeksreguleret i henhold til maskinprisindekset, 2. tillagt henholdsvis fratrukket den indeksregulerede nyværdi af de genstande, der er anskaffet respektive afhændet i forsikringsperioden. Denne nettotilgang indeksreguleres kun med 50%. 3.4 Den således beregnede nyværdi udgør forsikringssummen for de forsikrede genstande ved det nye forsikringsårs begyndelse. 3.5 Forsikringssummen for Maskinkasko - All-risks - Overdækning ved det nye forsikringsårs begyndelse udgør 33 1/3 af den regulerede nyværdiforsikringssum, jf. reglerne i pkt. 3.3 og 3.4. Den beregnede nyværdi samt overdækningen på 33 1/3% betragtes som maksimalforsikringssummen for det nye forsikringsår. 3.6 Fremkommer den under pkt. 3.1 nævnte opgørelse ikke rettidigt, ophæves indeksog investeringsdækningen. 4.0 Præmieregulering 4.1 Ved forsikringsperiodens begyndelse har KommuneForsikring ikke beregnet præmie af den tilknyttede Maskinkasko - Allrisks - Overdækning på 33 1/3%. 4.2 Er nyværdien ved forsikringsårets slutning højere end ved forsikringsperiodens begyndelse, beregnes en tillægspræmie på 50% af den til forskelsbeløbet svarende præmie. 4.3 Fremkommer den under pkt. 3.1 nævnte opgørelse ikke rettidigt, beregnes en tillægspræmie, der udgør fuld præmie af overdækningen på 33 1/3% fra forsikringsperiodens begyndelse og indtil indeks- og investeringsdækningens bortfald. 5.0 Forsikringens omfang 5.1 Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag med de neden for angivne undtagelser og på de angivne betingelser Dækningen forudsætter, at forsikringsgenstandene er færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning, vedligeholdelse og flytning inden for forsikringsstedet, jf. dog pkt

3 5.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: begivenheder der alene består af funktionsfejl, olie og kølemedier samt andre væsker og forbrugsartikler, der anvendes ved driften af de forsikrede genstande, skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kiler, remme eller andre sådanne dele, som fra tid til anden normalt fordrer udskiftning, værktøj og forme af enhver art, herunder stanser, matricer og skriftskiver fundamenter og murværk, skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes ansvarlige medarbejderes side, skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last, skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last, skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt, skade, for hvilken en leverandør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov, skade, der er en følge af forsikringsbegivenheder, som er eller ville være dækket af en på almindelige danske betingelser tegnet brand-, tyveri- eller vandskadeforsikring, slid, rust, tæring, forbrænding eller kedelsten, driftstab eller andre indirekte følgeskader, skade eller udbredelse af sådan skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn imod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder der direkte eller indirekte står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid Uanset bestemmelsen i pkt dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanlig industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og hvor anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Skade forvoldt ved påvirkning indefra. 6.0 Skadetilfælde 6.1 Skadeanmeldelse Når skade indtræffer, eller beskadigelse opdages, skal forsikringstageren uden ophold meddele dette til KommuneForsikring, som inden reparation påbegyndes, skal have lejlighed til at besigtige skaden og træffe bestemmelse om istandsættelsen og eventuel fortsættelse af driften. 6.2 Forsikringssum i skadetilfælde I skadetilfælde deltager forsikringen indenfor maksimalforsikringssummen med en forsikringssum, svarende til 1. de forsikrede genstandes nyværdiforsikringssum ved forsikringsårets begyndelse, reguleret med den beregnede prisændring siden forsikringsårets begyndelse. Den beregnede prisændring sker på grundlag af det aktuelle maskinprisindeks på skadetidspunktet, 2. tillagt respektive fradraget nyværdien af de genstande, der er anskaffet respektive afhændet siden forsikringsårets begyndelse, ligeledes reguleret som nævnt ovenfor, Den under pkt. 2.1 nr. 1 og 2.1 nr. 2 ydede indeks- og investeringsdækning er for hver enkelt policeposition eller underposition begrænset til 33 1/3% af den enkelte nyværdiforsikringssum ved forsikringsårets begyndelse. 7.0 Skadeopgørelse

4 7.1 KommuneForsikring godtgør de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede genstande til den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden med fradrag af den i policen anførte selvrisiko. Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selv om beskadigelserne konstateres eller udbedres ved samme lejlighed Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes efter normale takster. Ekstraordinære udgifter f.eks. som følge af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve, rydning og reparation af veje el. lign., eller som skyldes strejke, lock-out, force majeure eller overtidsarbejde erstattes kun, når policen indeholder særlig bestemmelse herom. Det samme gælder udgifter til luft- og ekspresfragt Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion i forbindelse med skaden må kun finde sted med KommuneForsikrings samtykke Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden Udgift til foreløbig reparation er KommuneForsikring uvedkommende Erstatningsopgørelse for totalskader Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden Genanskaffelsespligt De skaderamte genstande skal være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadedagen, medmindre anden aftale træffes med KommuneForsikring, fx ved at forsikringstageren dokumenterer, at istandsættelse eller genanskaffelse finder sted. I modsat fald erstattes tabet på grundlag af dagsværdien Forskellen mellem den til nyværdi og den til dagsværdi svarende del af erstatningen udbetales først, når de skaderamte genstande er genanskaffet, respektivt genanskaffelse efter KommuneForsikrings skøn betryggende sikret Dagsværdi Nyværdi Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inkl. fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Ved nyværdi forstås den efter pkt udregnede værdi uden fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 7.2 Restitutionsdækning Udover det i henhold til pkt. 7 opgjorte tab, omfatter forsikringen inden for maksimalforsikringssummen uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris respektive istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som følge af prisstigning i tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering/reparation Det er en forudsætning, at forsikringstager uanset det i pkt anførte inden 1 måned efter forsikringsbegivenheden træffer bindende dispositioner om genanskaffelse respektive istandsættelse, medmindre anden aftale træffes med KommuneForsikring. 8.0 Underforsikring 8.1 Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af de forsikrede genstande er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. 8.2 Indeholder policen mere end én position, behandles hver enkelt position som en selvstændig forsikring. 8.3 Efter en skade forbliver forsikringssum uforandret Dog er forsikringstageren - i tilfælde hvor erstatningsbeløbet overstiger 10% af forsikringsummen for den skaderamte position - forpligtet til at betale en tillægspræmie udregnet af erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets udløb. 9.0 Forhold under forsikringens løbetid 9.1 Sikkerhedsforskrifter

5 Det er en forudsætning for forsikringsdækningen: at forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede maskiner med tilbehør i god og driftssikker stand og straks lader fejl og mangler afhjælpe, som kommer til hans eller deres kundskab, herunder lader de reparationer og ændringer udføre, som KommuneForsikring måtte anse for nødvendige, at de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes, at de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse overholdes Oplysningspligt Forsikringstageren skal snarest skriftligt anmelde til KommuneForsikring: 10.1 forandringer i maskinanlæggets konstruktion eller anvendelsesmåde, herunder forandringer, hvorved belastning, hastighed eller tryk ændres samt bygningsarbejde, som kan berøre de forsikrede genstande, 10.2 flytning af de forsikrede genstande, jf. pkt , 10.3 ejerskifte, hvorefter KommuneForsikring træffer bestemmelser om, hvorvidt forsikringen kan fortsætte og da på hvilke betingelser Dobbeltforsikring 10.5 Inspektion Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. KommuneForsikring skal have adgang til når som helst at inspicere de forsikrede genstande Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser 11.1 Hvis KommuneForsikrings tarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som denne forsikring ændres, er såvel forsikringstageren som KommuneForsikring berettiget til med en måneds varsel til en præmieforfaldsdag at forlange forsikringen ændret. Forsikringstageren har ret til at kræve forsikringen ophævet fra præmieforfaldsdagen, dersom han ikke ønsker at acceptere KommuneForsikrings krav om forhøjet præmie eller skærpede betingelser og snarest skriftligt meddeler dette Præmiens betaling 12.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse Ændres betalingsadressen, skal KommuneForsikring straks underrettes Betales præmien ikke efter første påkrav, sender KommuneForsikring en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetaling ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte tidsfrist En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betalingen ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder KommuneForsikrings dækningspligt. KommuneForsikring er berettiget til udover præmien at opkræve inkassogebyr Opsigelse 13.1 Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med en måneds skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, er der ydet rabat i præmien, og forsikringstageren kan da tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb Endvidere kan forsikringen fra hver af siderne, indtil en måned efter en skades afslutning eller efter et erstatningskravs afvisning, opsiges med 14 dages varsel Vurderingsforretning 14.1 Såvel forsikringstageren som Kommune- Forsikring er berettiget til at forlange ska

6 dens størrelse fastsat af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af opmand, udpeges han af præsidenten for Sø- og Handelsretten Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften Henvisning til lov 15.1 For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler og Lov om forsikringsvirksomhed

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Appendiks til All Risk betingelserne

Appendiks til All Risk betingelserne Appendiks til All Risk betingelserne Følgende vilkår og særlige betingelser er gældende i tillæg til AIG All Risk bygning og løsøre betingelser for så vidt det er anført i certifikatet. Kortslutning Uanset

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring (camping)

Påhængskøretøjsforsikring (camping) Påhængskøretøjsforsikring (camping) Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Campingvognsforsikring. 1 Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere