Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entrepriseforsikring Side 1 af 8"

Transkript

1 Entrepriseforsikring Side 1 af Side 1

2 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet Forsikrede genstande Skader der erstattes Forsikringen dækker ikke Afhjælpningsperiode... 3 II. Forsikring af bygherrens eksisterende bygningsdele Forsikrede genstande Skader der erstattes Forsikringen dækker ikke... 4 III. Ansvarsforsikring Forsikringens omfang Dækningssum Undtagelser... 5 IV. Fælles betingelser Forsikringen dækker ikke Ændring i arbejdet Anmeldelse af skade Anmeldelser af erstatningskrav Skadeopgørelse Vurdering efter skade Sikkerhedsforholdsregler Besigtigelse Præmieregulering Præmiens betaling Forældelse Forsikring andetsteds Moms Fornyelse og opsigelse Side 2

3 Entrepriseforsikring Side 3 af 8 Entrepriseforsikring I henhold til gældende lov om forsikringsaftaler I. All risks forsikring af arbejdsobjektet 1. Forsikrede genstande Forsikringen omfatter arbejdsobjektet, de materialer der er beregnet til at indføjes i arbejdsobjektet, og de midlertidige anlæg der avendes til udførelse af den i policen angivne entreprise på det i policen angivne forsikringssted. Ved midlertidige anlæg forstås genstande, der er fremstillet eller anskaffet udelukkende til brug ved udførelse af den forsikrede entreprise og som medgår hertil, og hvor den fulde værdi er indregnet i entreprisesummen 2. Skader der erstattes Forsikringen dækker fysisk tab af og skade på de forsikrede genstande som følge af en hvilken som helst uforudset begivenhed, med de nedenfor angivne undtagelser, med indtil de i policen angivne forsikringssummer og med fradrag af den i policen angivne selvrisiko. Forsikringssummen skal svare til den angivne entreprisesum, og der foreligger underforsikring, såfremt entreprisesummen er større end den anførte forsikringssum. 3. Forsikringen dækker ikke 3.1 tab og skader som er en følge af brand (ildsvåde), lynnedslag og eksplosion, samt øvrige forsikringsbegivenheder, der er eller ville være omfattet af en sædvanlig brandforsikring, 3.2 skader på motordrevne køretøjer, entreprenørmateriel, arbejdsmaskiner, skure, værktøj, stilladser og tilsvarende genstande, bortset fra midlertidige anlæg som anført i pkt. I.1, 3.3 normal afhjælpning af fejl og mangler, 3.4 skader, der skyldes slid, rust og anden gradvis forringelse, eller mangelfuldt arbejde, mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning eller konstruktion, Denne undtagelse er begrænset til den del af arbejdsobjektet hvori det slidte, forringede eller fejlbehæftede indgår, som bliver direkte ramt af skaden, men vedrører ikke andre dele af arbejdsobjektet, der bliver beskadiget som sekundær følge af én primær skade, 3.5 skade på de dele af arbejdsobjektet, der er blevet afleveret eller taget i brug, jvf. og pkt. I.4.1, 3.6 driftstab eller andet indirekte tab, 3.7 bod for forsinkelse, manglende fuldførelse eller manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, 3.8 tab, der viser sig ved manko, når sådant tab kun konstateres ved opgørelsen af regnskabet eller beholdning. 4. Afhjælpningsperiode 4.1 Hvis der på policeforsiden er indføjet en afhjælpningsperiode, dækker policen i denne periode på policens almindelige og særlige betingelser i øvrigt fysiske skader på de forsikrede genstande, mens de befinder sig på forsikringsstedet, som følge af: Fejl elle udeladelser i opførelsesperioden og på forsikringsstedet, som først konstateres i afhjælpningsperiode, Afhjælpning af fejl og mangler som sikrede i henhold til kontrakten er forpligtet til at udbedre Side 3

4 Entrepriseforsikring Side 4 af 8 II. Forsikring af bygherrens eksisterende bygningsdele Denne forsikring dækker i form af førsterisikoforsikring, og underforsikring kan ikke gøres gældende. 1. Forsikrede genstande Når det udtrykkeligt fremgår af policen omfatter forsikringen eksisterende bygninger og bygningsdele som tilhører bygherren, eller som denne bærer risikoen for. 2. Skader der erstattes Forsikringen dækker fysisk skade på de forsikrede genstande alene som en direkte følge af arbejdets fysiske udførelse. Forsikringen dækker med indtil den i policen angivne forsikringssum og med fradrag af den i policen angivne selvrisiko. 3. Forsikringen dækker ikke Skader på genstande, som ikke er bygningsdele, og som ikke tjener til bygningens drift, Skader, som ikke skyldes direkte og umiddelbart arbejde på byggepladsen, eller som skyldes bestående bygningsdeles utilstrækkelige og i forvejen svækkede fundering eller konstruktion, Skader, som på grund af arbejdets natur må anses som en uundgåelig eller umiddelbar forudseelig konsekvens af arbejdet, Skader, som er en følge af brand (ildsvåde) eller eksplosion, samt øvrige forsikringsbegivenheder, der er, eller ville være omfattet af en sædvanlig brandforsikring, Konstruktioner og anlæg, der er en del af arbejdsobjektet herunder bygherreleverancer. III. Ansvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 1.1 Forsikringen dækker bygherrens erstatningsansvar for skade, tilføjet personer og ting, som er en direkte følge af den fysiske udførelse af den i policen beskrevne entreprise. 1.2 Forsikringen dækker endvidere entreprenørens erstatningsansvar, hvis han er nævnt som sikret, for skade tilføjet ting ved midlertidig grundvandssænkning ramning og nedvibrering af pæle og spuns optrækning og opvibrering af pæle og spuns undermuring og understøbning afstivningsarbejde nedbrydningsarbejde sprængningsarbejde i forbindelse med udførelsen af entreprisen. 1.3 Forsikringen dækker også ansvar for skadevoldende følger, der opstår efter byggeperiodens udløb, såfremt de skyldes fejl eller udeladelser begået i byggeperioden uden medvirken af senere begået fejl eller udeladelser, dog kun for sådanne skader, der er anmeldt skriftligt til selskabet senest et år efter byggeperiodens udløb. 1.4 Dækning af entreprenørens og bygherrens erstatningsansvar for skade ved udførelse af de under pkt. lll.1.2 nævnte arbejder er betinget af, at selskabet ved forsikringens tegning er gjort skriftlig bekendt med, at sådanne arbejder udføres. 1.5 Forsikringen dækker kun ansvar for forurening, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld Forsikringssummen for denne dækning er begrænset til maks. at udgøre kr. medmindre andet fremgår af policen Side 4

5 Entrepriseforsikring Side 5 af 8 2. Dækningssum 2.1 Den i policen anførte dækningssum danner højeste grænse for selskabets forpligtelser i forsikringsperioden ved samme forsikringsbegivenhed eller række af forsikringsbegivenheder, der udspringer af samme hændelse med fradrag af den i policen angivne selvrisiko. Hvis ansvarsforsikringen omfatter flere sikrede, gælder den for hver af disse på samme måde, som hvis særskilt police var udstedt for hver af de sikrede, dog uden at selskabets forpligtelse derved forhøjes. 2.2 Rimelige omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse samt renter af idømte erstatningsbeløb betales af selskabet, selv om dækningssummen derved overskrides. 3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar: 3.1 For skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller som af anden grund befinder sig i sikredes varetægt eller som sikrede har sat sig i besiddelse af, 3.2 For skade på sikredes genstande, 3.3 For skade på genstande omfattet af entreprisen, 3.4 som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, 3.5 for tab der skyldes, at entreprisearbejdet ikke opfylder sine formål eller på anden måde ikke er konditionsmæssigt, 3.6 for skade som følge af permanent grundvandssænkning, 3.7 for skade forårsaget af hunde eller ved benyttelse af luftfartøj eller søfartøj, 3.8 for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøjer, herunder selvkørende arbejdsredskaber. Denne undtagelse gælder dog ikke ansvar for skade forvoldt af selvkørende arbejdsredskaber, når disse benyttes som arbejdsredskab på arbejdspladsen, og når ansvaret ikke omfattes af gældende lovgivning om skader forvoldt af motorkøretøjer, 3.9 for skade forvoldt af sikrede med forsæt Side 5

6 Entrepriseforsikring Side 6 af 8 IV Fælles betingelser 1. Forsikringen dækker ikke 1.1 skade eller udbredelse af sådan skade, respektiv ansvar for skade eller udbredelse af sådan skade, som opstår som en direkte eller indirekte følge af: Jordskælv eller anden naturkatastrofe, Krig, krigslignende handlinger, oprør eller borgerlige uroligheder, Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Sker en skade under sådanne omstændigheder, at den kan være en direkte eller indirekte følge af sådanne forhold eller tilstande som omhandlet ovenfor, omfattes skaden ikke af forsikringen, med mindre den sikrede godtgør, at skaden ikke skyldes sådanne forhold eller tilstande. Kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, erstattes dog, såfremt anvendelse er forsikringsmæssigt og ikke står i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift, 2. Ændring i arbejdet 2.1 Sikrede skal straks underrette Selskabet: hvis der foretages ændringer i den oplyste arbejdsmetode for entreprisen, eller hvis arbejdet stoppes helt, således at arbejdspladsen er forladt i perioder længere end 1 uge, således at Selskabet kan træffe beslutning om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. 3. Anmeldelse af skade 3.1 Sikrede skal straks skriftligt anmelde til Selskabet enhver skade, der må antages dækket under forsikringen samt give alle oplysninger og yde enhver bistand, der er nødvendig for at Selskabet kan vurdere og opgøre skaden. 3.2 For Indbrudstyveriskaders vedkommende, skal anmeldelsen om skaden ske til det stedlige politi senest 24 timer efter, at skaden er kommet til sikredes kundskab. Forsømmes dette, dækker forsikringen ikke tab, der kan antages foranlediget herved Sikrede skal efter bedste evne bestræbe sig på at begrænse skadens omfang og drage omsorg for, at de forsikrede genstande beskyttes mod videre skade. Selskabet har ligeledes ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. 3.4 Foretages udbedring af skade, før Selskabet har haft mulighed for at besigtige det beskadigede, fortabes retten til erstatning, medmindre sikrede kan godtgøre skadens omfang og årsag, og at den er omfattet af dækningen. 4. Anmeldelser af erstatningskrav 4.1 Såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst mod sikrede, skal det straks anmeldes til Selskabet. 4.2 Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Selskabets samtykke, og Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 4.3 I det omfang, Selskabet har udredt en erstatningsydelse, indtræder Selskabet i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. 5. Skadeopgørelse 5.1 Skade opgøres som de normale omkostninger ved nødvendig udskiftning eller reparation af beskadigede genstande til den stand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden. 5.2 Tillige dækkes omkostninger til afværgelse af skade, som er dækket under nærværende forsikring Forsikringssummen for denne dækning er begrænset til maks. at udgøre kr Side 6

7 Entrepriseforsikring Side 7 af 8 6. Vurdering efter skade 6.1 Såvel forsikringstageren som Selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren kan vælge den ene, medens Selskabet vælger den anden. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og indenfor grænserne af uoverensstemmelse træffer afgørelsen på de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. 6.2 Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Søog Handelsretten. 6.3 Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet. 6.4 Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 7. Sikkerhedsforholdsregler 7.1 Efter en skade har Selskabet ret til med 1 uges varsel efter skadens anmeldelse at give pålæg om sikkerhedsforholdsregler, der skal iagttages for at forebygge eller begrænse tilsvarende skader. 8. Besigtigelse 8.1 Selskabet er berettiget til i forsikringsperioden at lade forsikringsstedet besigtige. 9. Præmieregulering 9.1 Snarest efter fuldførelse af entreprisen skal forsikringstageren meddele Selskabet den samlede værdi af entreprisen, således som denne er endelig fastsat. 9.2 Hvis dette beløb overstiger den opgivne entreprisesum, hvoraf præmien er beregnet, skal en forholdsmæssig tillægspræmie betales til Selskabet. 10. Præmiens betaling 10.1 Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og eventuelle senere præmier på forsikringens forfaldsdage Eventuelle afgifter til staten samt udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien betales af forsikringstageren, og opkræves sammen med præmien Opkrævning af præmie finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes Tilsendelse af giroindbetalingskort eller anden meddelelse om forfalden præmie anses for opkrævning Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet af den i første påkrav angivne betalingsfrist Betales beløbet ikke rettidigt, således at selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmie og udover denne at opkærve et inkassogebyr. 11. Forældelse 11.1 Såfremt forsikringstageren ikke inden 6 måneder, efter at Selskabet skriftligt har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister forsikringstageren sin ret til erstatning. 12. Forsikring andetsteds 12.1 Er der fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring mod samme forehold. 13. Moms 13.1 Moms skal betales af sikrede, i det omfang, der er fradragsret for 30-1 Side 7

8 Entrepriseforsikring Side 8 af 8 indgående afgift i henhold til merværdiafgiftsloven. Selskabet lægger i skadetilfælde ikke momsen ud, overfor reparatører eller leverandører. 14. Fornyelse og opsigelse 14.1 Forsikringen gælder i den på policen anførte forsikringsperiode, og ophører herefter uden yderligere meddelelse fra selskabet Side 8

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012 Entrepriseforsikring Version 2531005 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit 21-24 Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Fritidshusforsikring. Version 2134005

Fritidshusforsikring. Version 2134005 Fritidshusforsikring Version 2134005 Forsikringsbetingelser af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Bygning - Hvor og hvad dækkes Afsnit 17-20 Side 7 Brand Afsnit 21-23

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici Betingelser nr. 510506 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere