Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring"

Transkript

1 Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 10 Edb-, databærer- og meromkostningsforsikring Forsikringens omfang Begrænsning Dækningsperiode og karenstid Undtagelser Præmiens betaling Fornyelse og opsigelse Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter Anmeldelsespligt Forsikring andetsteds Inspektion Forsikringsaftaleloven Forhold i skadestilfælde Anmeldelse af tyveri Erstatningsopgørelse for partiel skade Ekstraudgifter m.v Ændringer efter skade Erstatningsopgørelse for totalskade Genanskaffelsespligt/Dagsværdi Underforsikring Selvrisiko Voldgift Specielle forhold for databærer- og/eller meromkostningsforsikring Anmeldelse og afværge- eller begrænsende foranstaltninger Skadeopgørelse Maksimal erstatning Forretningsbøger Hvis virksomheden ikke genoptages Opsigelse efter skade Forældelse...4

3 10 Edb-, databærer- og meromkostningsforsikring Forsikringen gælder kun for de af nedennævnte forsikringsarter, hvor der i policen er anført forsikringssum: I Edb-forsikring II Databærerforsikring III Meromkostningsforsikring 11 Forsikringens omfang Hvad dækkes: I Edb-forsikring Forsikringen dækker konstaterbare fysiske skader på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag med de nedenfor angivne undtagelser og på de angivne betingelser Dækningen forudsætter, at forsikringsgenstandene er færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afl everet Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning, vedligeholdelse og fl ytning indenfor forsikringsstedet, jfr. dog punktet:»anmeldelsespligt« II Databærerforsikring Forsikringen dækker omkostninger og udgifter pådraget i forbindelse med retablering af data på elektroniske databærere som følge af en under I) Edb-forsikring erstatningsberettiget skade på sådanne databærere III Meromkostningsforsikring Forsikringen dækker efter en skade, som er omfattet under punkt (Edb-forsikring), sådanne nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger, som forsikringstageren måtte pådrage sig i dækningsperioden udover normale omkostninger for at undgå eller forkorte afbrydelse eller forstyrrelse i driften Erstatning ydes således f.eks. for: fl ytteudgifter til og fra midlertidige lokaler udgifter i forbindelse med benyttelse af andet anlæg eller andre faciliteter forøgede afgifter og lejeudgifter lønninger til ekstra personale overtidsbetaling. 12 Begrænsning Omkostninger og udgifter, som er eller kunne være dækket under en Databærerforsikring (jvf. punkt 11.30) erstattes ikke. 13 Dækningsperiode og karenstid Forsikringen yder dækning i den i policen nævnte dækningsperiode, der begynder ved karenstidens udløb. 14 Undtagelser Ovennævnte forsikringer dækker ikke: Skade som følge af forstyrrelser i anlæggets funktioner medmindre sådanne forstyrrelser er en direkte følge af en erstatningsberettiget skade Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes stedfortræder til last Skade, der skyldes at forsikringstageren eller dennes stedfortræder overbelaster anlægget, eller ikke anvender det efter dets bestemmelser eller konstruktion Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes stedfortræder be kendt Skade, for hvilken en leverandør eller transportør er ansvarlig ifl g. kontrakt eller lov Skade, der er en følge af vand-, syre- og andre aggressive dampe, såfremt virksomhedens art normalt betinger tilstedeværelsen af sådanne dampe Omkostninger ved justering eller reparation af fejl, medmindre de er nødvendiggjort af skader, der er dækket af forsikringen Tab eller skade, der er omfattet af en vedligeholdelseskontrakt Skade på elektriske komponenter, respektive elektriske/mekaniske komponenter, hvis skaden ikke kan påvises at være en følge af en i forhold til den pågældende forsikrede enhed/ unit pludselig og udefra kommende uforudset påvirkning. Denne undtagelse omfatter såvel udskiftning af de defekte komponenter, som udskiftning af sådanne andre komponenter, der alene udskiftes fordi de er sammenbygget eller integreret med de beskadigede (f.eks. på printkort) Skade som er eller ville være dækket af selskabets almindelige forsikringsbetingelser for brand-, tyveri- og vandskade Skade ved tyveri, der ikke kan betegnes som indbrudstyveri. 1

4 14.22 Skade, der er en følge af forkert programmering, tastning, isætning, tekstning eller som følge af slid på, sletning af eller anden beskadigelse af skrevne data, medmindre dette er en følge af en erstatningsberettiget skade Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn imod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Skade, der direkte eller indirekte står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fi ssion), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådant tab indtræder i krigstid eller i fredstid Uanset bestemmelsen i det foranstående afsnit, dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Kontraktbøder for udeblevne eller forsinkede leverancer Enhver værdi i øvrigt, der knytter sig til skrevne/indkodede data, medmindre der er tegnet Databærerforsikring (jfr. punkt 11.30) Normal slitage, rust, korrosion af enhver art, vedligeholdelsesudgifter af enhver art, driftstab samt anden indirekte følgeskade, herunder tab af goodwill er forsikringen uvedkommende. 15 Præmiens betaling Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Påkrav om betaling sendes til eller afl everes på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse Eventuelle senere tillægspræmier som følge af reguleringer forfalder efter påkrav Præmien opkræves over giro. Forsikringstageren betaler dermed forbundne portoudgifter Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetaling ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte tidsfrist En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betalingen ikke fi nder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. Selskabet er berettiget til udover præmien at opkræve inkassogebyr. 16 Fornyelse og opsigelse Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med en måneds skriftlig varsel Endvidere kan forsikringen fra hver af siderne indtil en måned efter en skades afslutning eller efter et erstatningskravs afvisning, opsiges med 14 dages varsel. 17 Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter Det er en forudsætning for forsikringsdækningen: at forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede maskiner med tilbehør i god og driftsikker stand og straks lader fejl og mangler, som kommer til hans eller dennes kundskab afhjælpe, herunder lader de reparationer og ændringer udføre, som selskabet måtte anse for nødvendige, at de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes, at de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes installation, betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse overholdes. 18 Anmeldelsespligt Forsikringstageren skal straks skriftligt anmelde til selskabet: - forandringer i det forsikrede anlægs konstruktion eller anvendelsesmåde, herunder udvidelser og ombygninger af anlægget, - fl ytning af de forsikrede genstande, - ejerskifte - hvorefter der vil blive truffet bestemmelse om, hvorvidt forsikringen kan fortsættes og da på hvilke betingelser. 19 Forsikring andetsteds Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 2

5 20 Inspektion Selskabet skal have adgang til når som helst at inspicere det forsikrede anlæg. 21 Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt lov af om forsikringsaftaler i det omfang, denne ikke er fraveget. 22 Forhold i skadestilfælde Når skade indtræffer, eller beskadigelse opdages, skal forsikringstageren uden ophold anmelde dette til selskabet samt fremkomme med alle oplysninger. Selskabet skal have lejlighed til at besigtige skaden og træffe bestemmelse om istandsættelsen. 23 Anmeldelse af tyveri For tyveriskaders vedkommende er selskabets ansvar betinget af, at forsikringstageren senest 24 timer efter at have fået kendskab om skaden, tillige gør anmeldelse derom til politiet. 24 Erstatningsopgørelse for partiel skade Selskabet godtgør de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede genstande til den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden. 25 Ekstraudgifter m.v Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes efter normale takster. Ekstraordinære udgifter, f.eks. som følge af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve, rydning og reparation af veje eller lignende, eller som skyldes strejke, lock out, force majeure, over-, nat- eller helligdagsarbejde samt luft- og ekspresfragt erstattes kun, når policen indeholder særlig bestemmelse herom Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden Udgift til foreløbig reparation er selskabet uvedkommende. 27 Erstatningsopgørelse for totalskade Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation opgøres tabet som forskellen mellem de skadesramte genstandes genanskaffelsespris umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed, utidssvarende konstruktion eller andre omstændigheder dog ikke for alder og brug og deres værdi efter skaden. 28 Genanskaffelsespligt/Dagsværdi Under sådanne forhold skal genstandene inden 1 år fra skadedagen være genanskaffet, respektive genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret. I modsat fald opgøres skaden på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, mode, konjunkturer, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi). Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales først, når de beskadigede genstande er genanskaffet, respektive genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret. 29 Underforsikring Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af et forsikret anlæg er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en selvstændig forsikring. 30 Selvrisiko Det aftalte selvrisikobeløb skal fratrækkes enhver skade. Er beskadigelserne følger af fl ere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selv om de forskellige beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud den ifølge underforsikringsreglen på selskabet faldende andel af skadebeløbet. 26 Ændringer efter skade Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion i forbindelse med en skade må kun fi nde sted med selskabets samtykke. 3

6 31 Voldgift Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, medens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af overensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af forsikringsrådet Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 32 Specielle forhold for databærer- og/eller meromkostningsforsikring 33 Anmeldelse og afværge- eller begrænsende foranstaltninger I skadetilfælde må forsikringstageren, uden ophold, gøre anmeldelse til selskabet og er forpligtet til så vidt muligt på forsikringsstedet eller andetsteds at afværge eller begrænse omkostninger i forbindelse med opretholdelse af virksomheden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. Særlige omkostninger, som afholdes i dette øjemed erstattes af selskabet, for så vidt de totale omkostninger ikke derved bliver større, end hvis disse foranstaltninger ikke var foretaget. 34 Skadeopgørelse Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 35 Maksimal erstatning Forsikringstageren kan ikke erholde mere i erstatning, end hvad der udkræves til dækning af de meromkostninger og udgifter, som omfattes af forsikringen. Hvis omkostninger spares under stilstandsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende Meromkostninger, der skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge at forbedringer, udvidelser, kapitalmangel, offentligt påbud eller lignende, erstattes derfor ikke. 36 Forretningsbøger Forsikringstager er forpligtet til at fremlægge sine forretningsbøger og andre bevisligheder til fastsættelse af tabets størrelse. 37 Hvis virksomheden ikke genoptages Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, vil der blive ydet erstatning i det omfang, forsikringstageren kan dokumentere, at det har været nødvendigt at afvikle forpligtelser. 38 Opsigelse efter skade Efter enhver anmeldt skade har såvel forsikringstageren som selskabet ret til med 14 dages varsel at ophæve forsikringen mod forholdsmæssig præmieopgørelse for den tilbageblivende del af forsikringssummen fra forsikringens ophør til udløbet af den periode, for hvilken præmien er betalt Opsigelsen skal være skriftlig og afgives senest 14 dage efter erstatningens udbetaling eller kravets afvisning. 39 Forældelse Såfremt forsikringstageren ikke inden 6 måneder efter, at selskabet har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister han sin eventuelle ret til erstatning. 4

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Audi Trinbilist forsikring

Audi Trinbilist forsikring Audi Trinbilist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Audi Trinbilist

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V www.er.dk/erhverv I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08.

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere