TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01"

Transkript

1 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01

2 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse 5. Forsikringssum, underforsikring og selvrisiko 6. Maskindrifttabsforsikring 7.

3 Maskinkaskoforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i nærværende vilkår. 1. Hvad dækkes 1.1 Forsikringen dækker direkte skader på/i de forsikrede maskiner ved pludselige og uforudsete hændelser, herunder under udførelse af rensning, vedligeholdelse og flytning på forsikringsstedet. 1.2 Det forudsættes, at stationære maskiner er færdigmonterede og prøvekørt på forsikringsstedet. 2. Hvad dækkes ikke 2.1 Tab af olie og kølemedier eller skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kiler, remme, snore, værktøj, forme, stanser, matricer, skriftskiver eller andre sådanne dele, som jævnligt bør udskiftes. 2.2 Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges virksomheden til last samt skade, der består i funktionsfejl. 2.3 Skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller anvendes i strid med deres forskrifter. 2.4 Skade, for hvilken leverandører eller transportør eller garantistillere kan forpligtes. 2.5 Skade, der er eller kunne være dækket under erhvervsløsøreforsikringen. 2.6 Skade, der består i eller skyldes slid, rust, tæring, forbrænding eller kedelsten. 2.7 Driftstab af enhver art (maskindriftstabsforsikring kan oprettes jf. punkt 7) eller indirekte følgeskader for eksempel gennembrydning eller afstivning af bygningskonstruktioner for at få den skaderamte maskine ud/ind. 2.8 Skade, der er eller kunne være dækket under motorkaskoforsikringen. 3. Generelle forudsætninger 3.1 Det er en betingelse for dækningen: at virksomheden holder de sikrede maskiner med videre i god og driftssikker stand og straks lader fejl og mangler udbedre, så snart de måtte opstå. at offentlige myndigheders givne forskrifter overholdes. at leverandørens eller fabrikantens anvisninger følges for eksempel om betjening, benyttelse, belastning, vedligeholdelse med videre. 4. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4.1 Det fremgår af policen, hvor forsikringen dækker. 4.2 Forsikringen dækker skader opstået i forsikringstiden. 5. Erstatningsopgørelse 5.1 Forsikringen erstatter de nødvendige omkostninger, der medgår til istandsættelse af det skaderamte. 5.2 Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes med de nødvendige og faktiske omkostninger. 5.3 Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. 5.4 Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte tings nyværdi og værdien efter skaden. I så fald har virksomheden pligt til at genanskaffe en identisk eller nærmest identisk maskine som den skaderamte, senest 1 år efter skaden. Alternativt skal der være betryggende beviser for, at maskinen bliver genanskaffet. 5.5 I modsat fald opgøres skaden på grundlag af dagsværdi. 5.6 Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales først, når den skaderamte maskine er genanskaffet, eller genanskaffelse på betryggende vis er sikret over for Købstædernes Forsikring. 5.7 Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen inklusive fragt, montage, told og andre udgifter umiddelbart før skaden skete og med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

4 5.8 Ved dagsværdi forstås det samme som anført ovenfor, men tillige med fradrag for alder og brug. 6. Forsikringssum, underforsikring og selvrisiko 6.1 Forsikringssummen fastsættes for de maskiner, som ønskes forsikret, og forsikringen omfatter kun de maskiner der er anført i policen. 6.2 Forsikringssummen, skal fastsættes til et beløb, der svarer til maskinens (-nernes) nyværdi for tilsvarende nye maskiner. 6.3 Erstatningen kan ikke overstige den forsikringssum, der måtte være fastsat for den enkelte maskine eller den samlede sum for alle maskiner. 6.4 Købstædernes Forsikring gør ikke et eventuelt underforsikringsforhold gældende, men en eventuel merværdi erstattes ikke. 6.5 Selvrisiko fremgår af policen. 7. Maskindrifttabsforsikring 7.1 Hvad dækkes Det fremgår af policen hvorvidt dækningen er valgt Når en maskine mv., for hvilken der er oprettet maskinkaskoforsikring, rammes af en dækningsberettiget maskinkaskoskade, dækker maskindriftstabsforsikringen det dækningsbidragstab, som driftstoppet af den pågældende maskine medfører. 7.2 Hvad dækkes ikke Driftstab der ikke skyldes maskinkaskoskade Lønudgifter Forøgelse af driftstab som følge af strejke, lockout eller forsinkelse af driftens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, ændret produktionsform eller offentlige påbud. 7.6 Hvordan erstattes maskindriftstabet Driftstabet opgøres i praksis som forskellen mellem det dækningsbidrag, som ville være opnået i erstatningsperioden (den tid skaden står på - se efterfølgende), hvis skaden ikke var sket, og det dæknings bidrag, som er en konsekvens i erstatningsperioden på grund af skaden Dækningsbidraget, hvis skaden ikke var sket Ved beregning af det dækningsbidrag, som ville være opnået i erstatningsperioden uden skade, skal dækningsbidraget i en tilsvarende tidligere periode lægges til grund (sammenligningstiden). Dækningsbidraget i sammenligningstiden justeres, hvis; konjunkturer, salgsmuligheder eller andre produktionsforhold påviseligt er anderledes i erstatningsperioden en sammenligningsperioden, produktionen i sammenligningsperioden har været helt eller delvist afbrudt, produktionen i erstatningsperioden helt eller delvist ville have været afbrudt af andre årsager end skaden Dækningsbidrag efter skade Ved beregning af dækningsbidraget i erstatningsperioden tages der hensyn til ekstraordinære udgifter, som påføres i den hensigt at begrænse tabet, for eksempel udgifter til midlertidige foranstaltninger. Ved driftstabets beregning tages der endvidere hensyn til; indtægter for varer som kan sælges, sparede energi- og vedligeholdelsesomkostninger samt sparede renter, kapitalinvesteringer, der ikke foretages som en konsekvens af skaden, samt andre sparede omkostninger. 7.3 Dækningsperioden Dækningsperioden er maksimalt 12 måneder. Dog dækkes kun den på policen nævnte forsikringssum. 7.4 Forsikringssum Forsikringssummen fremgår af policen. 7.5 Karenstid Forsikringen dækker ikke det tab, der helt eller delvist vedrører de første 3 døgn efter, skaden er sket.

5 Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Appendiks til All Risk betingelserne

Appendiks til All Risk betingelserne Appendiks til All Risk betingelserne Følgende vilkår og særlige betingelser er gældende i tillæg til AIG All Risk bygning og løsøre betingelser for så vidt det er anført i certifikatet. Kortslutning Uanset

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Vilkår for Pelsdyrforsikring

Vilkår for Pelsdyrforsikring Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-5 Januar 2002 Garantier På baggrund af de forudsætninger, der ligger til grund for forsikringsaftalens indgåelse, og som er beskrevet i police og vilkår, garanterer Topdanmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere