Medarbejderskabsmappe for frivillige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderskabsmappe for frivillige"

Transkript

1 Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv

2 Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget i Abildgård Kirke o Struktur o Kultur o Frivillighedsstrategi og historisk forløb Funktionsgrupper for det frivillige arbejde i Abildgård Kirke Jobbørs i Abildgård Kirke

3 Abildgård Kirke og frivillighed I Abildgård Kirkes målsætning (jf. næste side) lyder det bl.a., at der skal skabes gode arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere. Derfor er Abildgård Kirke en kirke med både lønnede og frivillige medarbejdere. Dette dobbelte medarbejdersyn begrundes i at ét af kirkens kendemærker er, at mennesker er med til at danne Jesu Kristi legeme. Dette legeme har mange lemmer med forskellige funktioner. Således er frivilligt medarbejderskab væsentligt for at kirken kan fungere efter sin bestemmelse. Vi mener derfor, at frivillige medarbejdere kan og bør inddrages i udførelsen af Abildgård Kirkes handlingsplan (jf. næste side) og dermed være med til: At styrke kirkens liv og vækst At øge kirkens synlighed At give grobund for et bredt aktivitetstilbud At inspirere til fornyelse At formidle kontakt til den gruppe af mennesker, der sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken. At lave tilbud med evangeliet, forkyndelse og undervisning til både børn og voksne. At have omsorg for mennesker, der f.eks. er ensomme og/eller i krise. At være med til at give grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, nationalt og internationalt. Frivillighed i Abildgård Kirke er altså begrundet i kirkens målsætning og ikke i økonomiske overvejelser. Frivillighedsudvalget, juni 2009 Redigeret:

4 Abildgård Kirkes målsætning og handlingsplan MÅLSÆTNING At være folkekirke i Abildgård er at være en kirke: - i byen og i tiden - i sogn og menighed. - for alle aldersgrupper. - der tør forny sig frem for at stivne i traditioner. - der samtidig med fornyelse vil bevare den kristne kulturarv. - der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra. - der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg - der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst. - der skaber gode arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere. HANDLINGSPLAN: Målsætningen for menighedsrådsarbejdet i Abildgård Kirke udmøntes i en handlingsplan, hvor det at være en folkekirke, der er synlig i det sogn og i den by, hvor den ligger, sker ved: - At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst ved at give gode muligheder for initiativer. - At være synlig som kirke i åben dialog med det moderne liv og udtryksformer. - At have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper, der er tilpasset den tid, vi netop nu står i. - At være en kirke, som tør forny sig med salmer, der hører tiden til, musik i forskellige genrer og andre gudstjenesteformer, men samtidig være tro mod det fundament den kristne tro er grundmuret af. - At lave aktiviteter og tilbud til den gruppe af mennesker, som sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken, tage udgangspunkt i deres behov - f.eks. væresteder, ungdomsklub. - At have tilbud til sognets beboere med evangeliet, forkyndelse og undervisning til både børn og voksne. - At have omsorg for mennesker, der for eksempel er ensomme og/eller i krise. - At have tilbud der giver grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, nationalt og internationalt Kilde:

5 Kommissorium for frivillighedsudvalget ved Abildgård Kirke Målsætning: Formålet er at fremme det frivillige medarbejderskab i Abildgård Kirke. Ét af kirkens kendemærker er, at mennesker er med til at danne Jesu Kristi legeme. Dette legeme har mange lemmer med forskellige funktioner og evner. Således er frivilligt medarbejderskab væsentligt for at kirken kan fungere efter sin bestemmelse. Opgaver og kompetencer: Frivillighedsudvalget har ansvar for: - motivation og ledelse af frivilligt medarbejderskab. - inspiration til hvervning og indslusning af nye frivillige medarbejdere. - vedligeholde og udvikle frivillighedskonceptet med job børsmappe og medarbejderskabsmappe for frivillige. - Afholdelse af 1 2 årlige fællesmøder for tovholdere, kontaktpersoner og evt. frivillige med henblik på motivation, inspiration og erfaringsudveksling. Udvalget består af: 7 personer: 1 menighedsrådsmedlem, 1 sogneudvalgsmedlem, 1 præst, 1 musikrepræsentant, 1 stabsmedlem, 1 sognemedhjælper og 1 menighedsrepræsentant. Udvalget udpeger 2 sparringspersoner blandt de ansatte medarbejderrepræsentanter med henblik på den daglige sparring i frivillighedsarbejdet. Menighedsrådet ved Abildgård Kirke, august 2009 Redigeret:

6 Struktur Det frivillige arbejde er bygget op omkring en struktur af tovholdere, kontaktpersoner, sparringspersoner for det frivillige arbejde og frivillighedsudvalget. Frivillighedsudvalget: Består af 7 personer: 1 menighedsrådsmedlem, 1 sogneudvalgsmedlem, 1 præst, 1 musikrepræsentant, 1 stabsmedlem, sognemedhjælperen og 1 menighedsrepræsentant. Frivillighedsudvalget konstituerer sig med formand. Frivillighedsudvalget udpeger tillige 2 sparringspersoner blandt medarbejderrepræsentanterne (ansatte medarbejdere). Frivillighedsudvalget er overordnet ansvarlig for vedligeholdelse og udvikling af frivillighedskonceptet herunder opdatering af jobopslag, rekrutteringsstrategier samt PR for det frivillige arbejde. Frivillighedsudvalget står desuden for at indkalde til 1-2 årlige fællesmøder for tovholdere og kirkens kontaktpersoner. Sparringspersoner: 2 af medarbejderrepræsentanterne (ansatte medarbejdere) fra styregruppen fungerer som sparringspersoner for tovholdere og kirkens kontaktpersoner. Dels med henblik på afklaring af tvivlsspørgsmål i forbindelse med det frivillige arbejde og dels med henblik på at være sparringspartnere i arbejdet med frivillige medarbejdere. Ved problemer, hvor afsked med en frivillig medarbejder er nødvendig, skal sparringspersonerne inddrages. Kirkens kontaktpersoner: Kirkens kontaktpersoner er ansat ved kirken eller medlem af menighedsrådet. En del af kirkens kontaktpersoner vil også være tovholdere. Kirkens kontaktpersoner skal fungere som bindeled til kirken som organisation. Tovholdere: Ledere af det frivillige arbejde, hvilket betyder, at de har ansvar for organisering og udførelse af arbejdet. De har tillige ansvar for hvervning af og kontakten til frivillige medarbejdere samt at sige pænt farvel ved afslutning af et frivilligt medarbejderskab. Hver tovholder relaterer til én af kirkens kontaktpersoner. I vanskelige situationer i samarbejdet med en frivillig medarbejder skal sparringspersonerne inddrages. Fællesmøder: Alle tovholdere og kirkens kontaktpersoner indbydes til 1-2 årlige fællesmøder med henblik på status for de forskellige grene af det frivillige arbejde, erfaringsudveksling, diskussion af problemstillinger og fokus på hvervning. Det er Frivillighedsudvalgets ansvar at indkalde til fællesmøde og udarbejde dagsorden/ program for mødet. Ét af møderne kan indeholde et relevant oplæg eller på anden måde bidrage til tovholderes og kirkens kontaktpersoners fortsatte engagement i det frivillige arbejde.

7 Struktur Menighedsråd Frivillighedsudvalg Sparringspersoner Tovholder Kirkens kontaktperson AKTIVITET Frivillige medarbejdere Redigeret:

8 Kultur Det skal være attraktivt at være frivillig medarbejder ved Abildgård Kirke. For at gøre det frivillige arbejde attraktivt, har vi en vision om at skabe en frivillighedskultur, der bygger på 3 nøgleord: Anerkendelse Fællesskab Rummelighed Med anerkendelse mener vi, at skabe en kultur, hvor vi i ord og handlinger anerkender det frivillige arbejde ved at sige tak både personligt og offentligt, påskønne både store og små indsatser frem for at tage dem for givet og endelig at vi passer på at respektere den frivillige medarbejders arbejdskraft og prioriteringer (vi er ikke alle lige gode til det hele og det er ok at sige fra). Med fællesskab mener vi, at skabe et attraktivt fællesskab omkring det frivillige arbejde, hvor humor er i højsædet og hvor der er plads til at få en snak om andet end kirken. Her tænker vi både invitationer til arrangementer for de frivillige, som f.eks. leder- og medarbejderaften samt vigtigheden af at skabe en kultur omkring det frivillige arbejdes udførelse, så der er plads til en snak og et godt grin. Fællesskabet er grundlæggende for fastholdelse af den frivillige medarbejder og fællesskabet danner grundlag for menighedens liv og vækst. Det er vigtigt at huske, at aktiviteter og arrangementer tiltrækker folk - fællesskab og relationer fastholder folk. Med rummelighed mener vi, at fællesskabet er lige så vigtigt som arbejdets udførelse. Det er selvfølgelig vigtigt at rekruttere ansvarlige og kompetente frivillige medarbejdere, men vi vil gerne arbejde på, at det frivillige arbejdes kultur bygger på overbærenhed og plads til fejl frem for krav og kritik. Det skal gerne føles som en succes at være frivillig medarbejder ved Abildgård Kirke. Herved tror vi på, at det bliver lettere at rekruttere og fastholde frivillig arbejdskraft, fordi fællesskabet styrkes gennem den positive tone, hvor der er plads til alle. Men det er ikke alle opgaver, der er for alle! Vi vil derfor også arbejde for, at sige pænt farvel i nødvendige situationer.

9 Frivillighedsstrategi og historisk forløb Frivillighedsstrategien som vi i Abildgård Kirkes har anvendt kan betegnes som en tre-trins-raket. Vi befinder os i juni 2011 på trin trin: - Orienteringsmøder og beslutningsproces vedr. det frivillige arbejde i Abildgård Kirke: 1. Frivillighedsudvalgsmøde d. 26. marts Stabsmøde d. 2. april samt 23. april Sogneudvalgsmøde d. 28. april FU d. 5. maj samt 2. juni Menighedsrådsmøde d. 12. maj samt 9. juni Undervejs implementering af kritik og kommentarer. 2. trin: - Lancering og synliggørelse af job børsmappe, medarbejderskabsmappe for frivillige samt tankerne om frivilligt arbejde i Abildgård Kirke. - Tovholdere overvejer opdatering af det frivillige arbejde indenfor eget funktionsområde med henblik på job opslag. - Præsentation af frivillighedsidéen ved møder og i agitationsmateriale. 3. trin: - Udvikle strategi for pleje af de frivillige medarbejdere og fællesskabet omkring frivillighed. - Vedligeholdelse og udvikling af frivillighedskonceptet herunder opdatering af jobopslag, rekrutteringsstrategier samt PR for det frivillige arbejde. - Afholde og udvikle fællesmøderne for kirkens kontaktpersoner og tovholdere. Redigeret:

10 Funktionsgrupper for det frivillige arbejde i Abildgård Kirke 1 Menighedsråd og faste udvalg 2 Gudstjenester 3 Køkken 4 PR/Information/Administration 5 Undervisning 6 Møder og andre menighedsaktiviteter 7 Musik 8 Børn & Unge aktiviteter 9 Abildgård Marked 10 Andre praktiske opgaver 11 Internationalt arbejde 12 Associerede grupper med tilknytning til kirken

11 På de følgende sider findes en oversigt over de aktuelle funktionsgrupper med tovholder og kontaktperson. Tillige findes forslag og ideer til nye arbejdsopgaver. Forslag/ideer er markeret med? Listen revideres efter behov o Tovholder: Er ansvarlig for aktiviteten og kan være en frivillig medarbejder, en ansat medarbejder eller et menighedsrådsmedlem o Kirkens kontaktperson: Er kontakten til kirken og er altid en ansat medarbejder eller et menighedsrådsmedlem Redigeret:

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik.

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik. 1. konference Kirkens væren: Lytte og forstå På den første netværkskonference introduceres den 3-årige arbejdsproces. Vi tager udgangspunkt i et helikopterblik på kirken og os selv. Herigennem tegner vi

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere