Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus"

Transkript

1 Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én repræsentant/kontaktperson. Stemmeret ved valg af bestyrelse samt ved ændring af vedtægter. Privatskoler inviteres også til repræsentantskabet, men uden stemmeret. BESTYRELSE ( 5-6 møder årligt) (Økonomisk ansvar, overordnede linje, ansættelsesmyndighed). 11 medlemmer (8 medlemmer vælges på repræsentanskabsmødet). 1 provst. Vælges af provsterne. 4 repræsentanter fra kirken. 1 repræsentant valgt i hvert af de 4 provstier i Aarhus. Vælges for 4 år på repræsentantskabsmødet. 4 repræsentanter fra skolen. 1 valgt i hvert af de 4 områder, som skolerne er inddelt i (delt ind efter de 4 provstier). Vælges for 4 år på repræsentantskabsmødet. (8 suppleanter vælges også på repræsentantskabsmødet). 2 medlemmer udpeget af Børn og Unge i Århus (sidder også i paritetisk udvalg). Desuden deltager på bestyrelsesmøderne 2 medarbejdere. Kasserer. PARITETISK UDVALG (ca. 6 møder årligt) (Pædagogisk sparring med medarbejderne samt ansættelsessamtaler). 2 medlemmer udpeget af Børn og Unge. Det ene medlem er formand for Paritetisk udvalg. Det andet medlem er valgt blandt skolelederne. Formand for bestyrelsen. 1 medlem fra bestyrelsen. 2 medarbejdere.

2

3 Vedtægt for Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune Skole-Kirke-Samarbejdet (SKS) blev grundlagt i 1997 som et samarbejde mellem Aarhus Kommunes Skoleforvaltning, svarende til den nuværende Børn & Unge forvaltning, og menighedsrådene i Aarhus Kommune. Samarbejdsrelationen ændres med disse vedtægter til at være et fagligt samarbejde mellem Aarhus Kommune og de fire provstier i Aarhus: Aarhus Domprovsti, Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Søndre Provsti og Aarhus Vestre Provsti. De fire provstier indgår fortsat i et økonomisk samarbejde som grundlag for Skole-Kirke-Samarbejdet. Samarbejdet er baseret på Lov om Menighedsråd nr. 584 af b. Samarbejdet har til hensigt: Hjemsted at være et dialogforum at være et praktisk pædagogisk, didaktisk og metodisk samarbejde være et center for viden om medborgerskab, kultur og religion at støtte det lokale samarbejde mellem skole og sogn Der udarbejdes indenfor Folkeskolelovens rammer undervisningsprojekter og -materialer for alle folkeskolens klassetrin, der afholdes kurser for lærere, pædagoger, præster, sognemedhjælpere og andre relevante personer tilknyttet skoler, kirker og trossamfund. 1. Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus kommune har hjemsted på adressen Skole-Kirke-Samarbejdet har kontor på Kannikegade 12, Århus C Formål 2. Formålet med SKS er i et samarbejde mellem folkeskole, folkekirke og trossamfund i Aarhus kommune at medvirke til oplysning og viden om menneskets grundvilkår samt skabe dialog om religionernes fællestræk og betydning for menneskers liv i dag, også set i et historisk perspektiv. Samarbejdet mellem skole og kirke skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende lov om folkeskolen. Medlemskab 3. Folkekirken, trossamfund, folkeskoler og Børn & Unge i Aarhus kommune udgør SKS aktører. Økonomi Folkeskoler og -kirker (sogne) er fødte medlemmer af samarbejdet. 4. Provstiudvalgenes budgetudvalg tildeler et årligt tilskud til SKS via fire søjlesogne: Ravnsbjerg, Vor Frue, Vejlby og Brabrand. Stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder et budgetforslag, der forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

4 Stk. 4. Årsregnskabet, der skal udarbejdes og underskrives af bestyrelsen, revideres af provstirevisor. Stk. 5. Det reviderede regnskab forelægges repræsentantskabet til godkendelse. Herefter sendes det til orientering til provstiernes budgetudvalg. 5. Ved samarbejdets opløsning (jf. 19) tilfalder en eventuel formue provstiernes budgetudvalg, der anvender formuen ved fastsættelse af menighedsrådenes årlige drifts- og anlægsrammer. Organisation og repræsentantskab 6. Et repræsentantskab udgør samarbejdets øverste myndighed. Repræsentantskabet består af en repræsentant for de folkeskoler og sogne, som i en byrådsvalgperiode har tilmeldt sig som aktive i samarbejdet (se bilag). Skolernes repræsentant kan vælges blandt skoleledelsen, skolebestyrelsesmedlemmer eller skolens medarbejdere. Valgforsamling er skolebestyresen. Sognenes repræsentanter kan vælges blandt menighedsrådsmedlemmer, præster eller kirkens medarbejdere. Valgforsamling er menighedsrådene. Hver repræsentant har én stemme.. Privatskoler og trossamfund kan deltage i samarbejdet og indgå i repræsentantskabet uden stemmeret. 7. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes årligt primo oktober, første gang i På det første ordinære repræsentantskabsmøde i en valgperiode vælges en bestyrelse på 11 personer jf Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde senest seks uger før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før mødet. Senest to uger før repræsentantskabsmødet udsender formanden endelig dagsorden bilagt indkomne forslag, budgetforslag og revideret regnskab. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Medarbejdernes årsrapport 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 5. Vedtagelse af budget 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelse (hvert fjerde år) 8. Eventuelt 9. Repræsentantskabet træffer beslutning om det reviderede regnskab og vedtager budget for det følgende kalenderår. 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen, revisor eller mindst 2/3 af repræsentantskabet begærer det. 11 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 1/3 af repræsentanterne til stede. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt flertal. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutning træffes ved simpelt flertal.

5 12. Ved beslutning om vedtægtsændringer og SKS opløsning kræves, at mindst halvdelen af repræsentantskabet er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutning træffes ved simpelt flertal. 13. Der føres protokol over repræsentantskabets beslutninger. 14. Repræsentantskabet fastsætter visioner og principper for SKS. Bestyrelsens sammensætning og kompetence 15 Bestyrelsen består af 11 personer. I hvert af de 4 provstier vælges eller udpeges et medlem fra skolerne og et medlem fra sognene. Der vælges én af de fire provster. Børn og Unge forvaltningen udpeger to repræsentanter for Børn & Unge, som indgår i Paritetisk Udvalg jf. 16 stk. 7. Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Kasserer kan vælges eksternt. Formanden er tillige formand for repræsentantskabet. Stk.3. Bestyrelsen er SKS ledelse. Bestyrelsen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, således at både skole og kirke derved er repræsenteret. 16 Bestyrelsen funktionsperiode er sammenfaldende med repræsentantskabets. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter medarbejdere efter indstilling fra det Paritetiske Udvalg (jf. stk. 7), der ved alle ansættelser er ansættelsesudvalg. Som faste medarbejdere ansættes læreruddannede og præster eller medarbejdere med ækvivalerende uddannelser og kompetencer. Stk. 3. Bestyrelsen kan ansætte kontor- og/eller studentermedhjælp. Stk.4. Bestyrelsen udfærdiger arbejdsbeskrivelser, ansættelsesbreve m.v. Formanden afholder medarbejderudviklingssamtaler og har ansvar for at leve op til alle gældende arbejdsmiljøregler på området, herunder udfærdigelse af APV. Stk. 5. Bestyrelsen skal sikre, at samarbejdets formål opfyldes via f.eks. udarbejdelse af projekter, undervisningsmateriale og årsplaner. Stk.6. Bestyrelsen skal sikre et bredt udbud af projekter til alle folkeskoler og undervisningsinstitutioner under Børn & Unge. Stk. 7. Bestyrelsen udpeger af sin midte to medlemmer til et Paritetisk Udvalg, hvortil Aarhus kommune ved Børn & Unge tilsvarende udpeger to repræsentanter. En af Aarhus kommunes repræsentanter er født formand for paritetisk udvalg. 17. Paritetisk Udvalg har det pædagogiske og faglige tilsyn med SKS projekter. Der afholdes regelmæssige møder med medarbejderne herom. Paritetisk Udvalg er SKS forbindelsesled til Børn & Unge. Tvister 18. Enhver tvist om denne vedtægts forståelse, fortolkning eller udfyldning eller om

6 forholdet mellem SKS og et medlem eller medlemmerne indbyrdes afgøres endeligt af Kirkeministeriet. 19. Beslutning om SKS opløsning træffes efter bestemmelsen i 12. Vilkårene for opløsning godkendes af Kirkeministeriet. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. februar 2012

7 Skole-Kirke-Samarbejdet (SKS) i Aarhus Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus er et fagligt samarbejde og dialogforum mellem Børn og Unge og provstierne, der har til hensigt at skabe viden om medborgerskab, kultur og religion. Inden for Folkeskolelovens rammer og faget kristendomskundskab og tværfaglige forløb udarbejder SKS undervisningsprojekter og materialer, som skolerne kan rekvirere. SKS afholder kurser til kompetenceudvikling og til støtte for samarbejdet mellem skole og sogn. Vision og mål Det er SKS`s vision, at børn og unge har viden om og interesse for eksistentielle spørgsmål om fortid og nutid og til den virkelighed, der kommer os i møde, og som drejer sig om de menneskelige grundvilkår. Igennem deres skolegang møder og debatterer eleverne disse tilværelsesspørgsmål i forskellige fora. SKS bidrager til børn og unges dannelse gennem undervisningsforløb, der med udgangspunkt i Klare Mål for faget kristendomskundskab og i tværfaglige emner omhandler etik, filosofi, kultur, historie og religion. SKS ønsker at styrke elevernes respekt og tolerance over for forskellige trosretninger, herunder at udvide kendskab til de forskelle og ligheder, som de forskellige religiøse opfattelser repræsenterer. SKS ønsker, at de lokale kirker og skoler indgår i et betydningsfuldt partnerskab. I forbindelse med projekterne tilstræber SKS at bruge kirkerne som oplevelsesrum for læring og religiøs, historisk og kulturel forståelse og dermed med højt fagligt indhold fungere som en del af den åbne skole. Det er SKS`s mål i væsentlig grad at understøtte skolernes arbejde på alle klassetrin med konkrete redskaber til undervisningen i kristendomskundskab og tværfaglige emner. Det tilstræbes at imødekomme alle skolernes ønsker om brug af SKS`s projekter og undervisningsforløb. De materialer og undervisningsprojekter, der udarbejdes i SKS, skal bidrage til alsidige og inspirerende arbejdsformer, der lever op til skolernes aktuelle didaktiske og metodiske udfordringer. Det indebærer såvel brug af nyeste undervisningsmidler som lærerige møder med kultur og religion, hvor den foregår. SKS tilbyder lærerteam og enkelte lærere kompetenceudvikling i form af korte kurser i fagområder inden for kristendomskundskab og tværfaglige forløb. Desuden kan de enkelte skolers lærere og lærerteam rekvirere hjælp til planlægning af undervisningen. Som led i lærernes forberedelse af SKS`s projekter afholdes lærerkurser. Der holdes ligeledes kurser til inspiration og idéudvikling for præster, samt fælleskurser. SKS bidrager til, at de lokale skoler og kirker arbejder sammen om at give eleverne kulturoplevelser i nærsamfundet og bidrage til en mere varieret skoledag. SKS i Aarhus samarbejder med andre skoletjenester med henblik på gensidig inspiration og produktion af undervisningsforløb og landsomfattende projekter.

8

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

JHR og AKA FIA Juni 2015

JHR og AKA FIA Juni 2015 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Høringssvar til væksttemaet ildsjæle Tirsdag den 26. maj dannede repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og en lang række organisationer

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere