Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune"

Transkript

1 Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

2 Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer, selvejende institutioner, patientforeninger, grupper, netværk og meget andet. Men civilsamfundet er også friskoler, fodboldklubber og ikke mindst de mange aktive medborgere i borgerforeninger, distriktsråd og frivillige i foreninger og organisationer. Med andre ord er de fleste af os en del af civilsamfundet. Og det er civilsamfundet, der knytter os sammen som samfund, fordi civilsamfundet bærer nogle grundlæggende værdier i sig. Værdier som demokrati, personligt ansvar og samfundssind trives og udvikles i civilsamfundet. Som med- og modspiller til det offentlige spiller civilsamfundet en afgørende rolle i den danske velfærdsmodel. Et levende demokrati også på lokalt niveau i Syddjurs Kommune forudsætter derfor borgernes og civilsamfundets aktive deltagelse og engagement ja, det er faktisk hjørnestenen i et velfungerende demokrati. Derfor ønsker Syddjurs Kommune at fremme dette engagement. Civilsamfundet og frivillighed Et væsentlig begreb, når vi taler om civilsamfundet og måske det begreb man oftest forbinder med civilsamfundet er frivillighed. Den frivillige indsats vi ser overalt i vores foreninger, i vores sociale organisationer, i vores distriktsråd og mange andre steder og som er del af en lang, dansk tradition for samfundsengagement. Nok har frivilligheden igennem årene udviklet sig, men den udgør stadig i dag et af fundamenterne i vores samfund. Frivillighed står derfor højt på dagsordenen, når vi taler om civilsamfundet i Syddjurs Kommune.

3 Civilsamfundets rolle i fremtidens velfærdskommune Samfundet forandrer sig hastigt i disse år, og velfærdsstaten og velfærdskommunen som vi kender den er under pres. Et pres, som skyldes en stadig mindre arbejdsstyrke, der skal finansiere den offentlige sektor, et voksende behov for velfærdsydelser og forventningen om færre hænder til at løse opgaverne. Den nye ramme De samfundsmæssige forandringer forudsætter, at kommunerne finder nye veje til at løse at sine opgaver. En af disse veje er at nytænke eller måske snarere genopfinde - samspillet mellem samfundets tre sektorer; det offentlige, civilsamfundet og det private erhvervsliv. At vi får udviklet det, nogle har kaldt en fremtidens velfærdsalliance, hvor ansvaret i højere grad end i dag deles mellem det offentlige, det private erhvervsliv og civilsamfundet. Marked Marked Stat Civilsamfund Stat Civilsamfund Dette handler ikke om at udlicitere kommunale opgaver til civilsamfundet. Kommunen kan og skal ikke styre civilsamfundet eller de mange frivillige indsatser. Men det handler om at skabe de rette rammebetingelser, hvor civilsamfundet føler sig klædt på til at hjælpe sig selv og hinanden, hvor de måtte ønske det, og hvor kommunen er kompetent og åben i dialogen og samarbejdet med civilsamfundet. Ønsker en forening eller et distriktsråd eksempelvis af egen drift at etablere et rekreativt område eller en snerydningsordning, skal de møde en imødekommende kommune, der er i stand til at guide og rådgive. Opgaven er med andre ord at inddrage civilsamfundet i løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer, uden at dette medfører, at civilsamfundet reduceres til at være underleverandør af kommunale serviceydelser.

4 Denne inddragelse af civilsamfundets handler samtidig om meget mere end nye samarbejdsformer til gavn for velfærdssamfundet. Det handler om den enkelte borgers aktive medborgerskab - om at skabe en platform for borgerinddragelse, der kan inspirere til aktiv deltagelse i det nære demokrati i lokalsamfundene. Aktive, engagerede og bevidste borgere er en forudsætning for velfungerende samfund både lokalt i Syddjurs Kommune og nationalt. Derfor er det vigtigt, at vi sammen gør en særlig indsats for at tage del i de frivillighedsbaserede aktiviteter og i udviklingen af vores lokalsamfund. Og det er særligt afgørende, at kommunen sikrer, at betingelserne for at gøre en indsats er til stede. At engagerede borger ikke bremses af kommunen, men at kommunen i stedet fremmer et samfundsengagement. Nøgleordet, når vi taler om civilsamfundet i Syddjurs Kommune, er derfor ikke opgaveløsning nøgleordet er samfundsengagement. Et engagement, som handler om medborgerskab og fælles ansvar.

5 En civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Baggrunden og opgaven Byrådet har besluttet at udarbejde en civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune. Formålet med strategien er at synliggøre og understøtte civilsamfundet, som vi kender det i dag og samtidig skabe rammerne for, at samarbejdet med civilsamfundet kan udvikles. Formålet med strategien er endvidere at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og væksten i Syddjurs Kommune. Også Syddjurs Kommune står overfor betydelige økonomiske og velfærdspolitiske udfordringer. Udfordringer, der om vi ønsker det eller ej - vil ændre kommunens vilkår. Der vil i de kommende år blive flere borgere uden for arbejdsstyrken. Andelen af børn og unge vil i Syddjurs Kommune være lavere end landsgennemsnittet. Der må forventes nulvækst i den offentlige sektor en række år frem i tiden. Udgiftspresset på den kommunale økonomi vil vokse markant de næste år. Der vil være et lavere skatteindtægtsgrundlag Syddjurs Kommune står med andre ord ved en skillevej, og spørgsmålet er, hvorledes vi sikrer Syddjurs Kommune som fremtidens velfærdskommune. Her vil borgernes aktive deltagelse få stadig stigende betydning for vores velfærd. Civilsamfundet spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet og den danske samfundsmodel. Civilsamfundet udgør med andre ord en samfundsmæssig ressource. Denne ressource ønsker Syddjurs Kommune at være med til at udvikle til glæde for borgerne og velfærden i fremtidens Syddjurs Kommune. Fremtidens velfærdskommune skal med andre ord bygges i samarbejde med vores mange aktive foreninger, distriktsråd, organisationer og enkeltpersoner. Udvikling af civilsamfundet handler dog som allerede understreget om mere end nye samarbejdsformer til brug for velfærdssamfundets opretholdelse. Det handler også om civilsamfundets og den enkelte borgers aktive medborgerskab det handler om engagement.

6 Visionen Den langsigtede vision er et kompetent civilsamfund og en kompetent borger, der i hverdagslivet, i foreningsarbejdet, i lokalområdet og på arbejdet ikke nødvendigvis og altid henvender sig til det offentlige for at finde løsninger på deres problemer. Men at borgerne i stedet føler sig kompetente til at hjælpe sig selv og deres medborgere i lokalsamfundet. Denne udvikling ønsker Syddjurs Kommune at understøtte. Indsatsområder Det overordnede mål med civilsamfundsstrategien er at styrke civilsamfundets aktive deltagelse i samfundet og dermed medvirke til at opretholde fremtidens velfærdskommune. Det skal sikres ved at fremme debat om civilsamfundets rolle i fremtidens velfærdssamfund skabe rammerne for en øget indsats, der engagerer borgere, foreninger, organisationer og virksomheder i fremtidens velfærdsalliance fremme samfundsengagement og ansvar styrke samarbejdet med civilsamfundets aktører styrke samarbejde og koordinering mellem de forskellige aktører i civilsamfundet synliggøre og anerkende de mange eksisterende aktiviteter

7 Konkret udformes dette indenfor følgende tre indsatsområder: 1) Det fælles billede - fremme af debat om civilsamfundets rolle 2) Den kompetente borger og det kompetente civilsamfund 3) Den kompetente kommune Dette er alle indsatsområder, der handler om at skabe de bedst mulige rammebetingelser for civilsamfundets virke. Dette fokus på rammebetingelserne sker i respekt for, at civilsamfundets aktiviteter netop sker i civilsamfundet, og at kommunens rolle alene bør være at sikre de bedst mulige forhold for dette virke. 2.Den kompetente borger Fælles forståelse Mødet / Dialogen 1. Det fælles billede 3. Den kompetente kommune Udefra og ind forståelse

8 Indsatsområde 1: Det fælles billede - fremme af debat om civilsamfundets rolle 1. Det fælles billede Vision I Syddjurs Kommune er der et fælles billede af fremtidens velfærdskommune og en fælles forståelse af forholdet mellem borgeren, civilsamfundet og kommunen Mål Det er et strategisk mål i sig selv at fremme en debat om civilsamfundets rolle i fremtidens velfærdssamfund. De mest interessante barrierer for inddragelse af civilsamfundet findes i holdningerne i samfundet og hos alle aktørerne hos foreningerne, organisationerne, politikerne, den kommunale administration, i de faglige organisationer og mange andre steder. Den kulturelle opgave, der går på at flytte holdninger skal derfor prioriteres. Målet er at skabe en fælles forståelse af forholdet mellem borgeren, civilsamfundet og kommunen. Vi skal i fællesskab tegne billedet af, hvordan fremtidens velfærdskommune og fremtidens borger ser ud. Et billede, der på én gang beskriver og definerer kommunens rolle og samtidig sætter medborgerens og civilsamfundets ansvarlighed i centrum. Et sådant fælles søkort at navigere efter er afgørende for det succesfulde samarbejde. Det betyder blandt andet, at vi skal gøre de gode historier kendte og påskønne de mange gode initiativer, der hver dag udfoldes lige uden for vores dør. Men det betyder også, at vi skal turde diskutere forholdet mellem borgeren som på den ene side den engagerede medborger, der selv løser sine opgaver og på den anden side som kunden, kommunen skal tage hånd om; at vi skal turde diskutere forholdet mellem faglighed og frivillighed og udfordre snitfladerne til faggrænser. Og vi skal sammen medvirke til at både ældre og unge udvikler deres samfundsengagement og medborgerskab. Mulige initiativer Nedsættelse af et 17.4 udvalg, der får til opgave at diskutere og skabe debat om civilsamfundets rolle i fremtidens kommune

9 Oprettelse af civilsamfundscenter, der bl.a. får til opgave at sætte samarbejdet med civilsamfundet på dagsordenen Udarbejdelse af kommunikationsstrategi, der skal sikre dels forstærket dialog om og med civilsamfundet, dels synliggøre de mange gode historier Afholdelse af konference(r), idédage, seminarer mm. Videreudvikling af hjemmesiden frivilligsyddjurs.dk i samarbejde med Frivillighedsrådet og civilsamfundets øvrige aktører Afholdelse af årligt civilsamfundsevent Kommunen tager initiativ til at samle alle relevante aktører med henblik på at styrke samarbejde og koordinering mellem disse Der skal skabes sammenhæng mellem de forskellige frivilligpolitikker og dermed tværsektorielt samarbejde og fælles forståelse

10 Indsatsområde 2: Den kompetente borger og det kompetente civilsamfund 2.Den kompetente borger Vision Syddjurs Kommune er kendt som kommunen med kompetente borgere og et kompetent civilsamfund, der tager ansvar Mål Kommunen, civilsamfundet og borgerne skal i fællesskab understøtte de kompetente borgere og det kompetente civilsamfund, der føler sig i stand til at hjælpe sig selv og tage ansvar for medborgerne. Dette skal blandt andet ske ved, at de mange eksisterende såvel som nye indsatser synliggøres og påskønnes. Anerkendelsen af indsatsen og samfundsengagementet er afgørende. Frivillighed er i denne forbindelse et særligt område, og det er vigtigt, at den frivillige indsats, der hver dag udføres af tusindvis af borgere understøttes. Dette skal blandt andet ske ved fortsat at understøtte Syddjurs Kommunes frivillighedsråd, at synliggøre de mange puljer, der støtter det frivillige arbejde og videreudvikle den hjemmeside, der er etableret og stillet til rådighed for alle kommunens frivillige. Men det skal også ske ved, at vi hjælper borgeren og sætter denne i stand til et samfundsengagement. Målet er en engageret og kompetent medborger. Dette kan blandt andet ske ved udformningen af en guide/vejviser til samfundsengagement og frivilligt arbejde, det kan ske ved at understøtte etableringen af et civilsamfundscenter, det kan ske ved gennemførelse af kampagner, det kan ske ved en fortsat støtte til kommunens foreninger og distriktsråd, og det kan ske ved ansættelsen af en civilsamfundskoordinator. En sådan udvikling af borgerens og civilsamfundets kompetencer og kapacitet er afgørende. Styrket kapacitet hos borgeren og civilsamfundet er vigtigt i sig selv, men det er også en forudsætning for opnåelse af de øvrige mål i denne strategi. Det er her afgørende, at den største del af civilsamfundets indsatser i dag sker udenfor organisationerne og foreningernes regi. Den frivillige indsats er med andre ord i dag ofte ikke-organiseret og projektorienteret.

11 Indsatser rettet mod det kompetente civilsamfund skal derfor også omfatte de ikke-organiserede, såkaldt projektfrivillige, der ønsker at yde en frivillig indsats i en kortere, afgrænset periode. En særlig indsats skal i denne forbindelse gøres over for de unge og for inddragelsen af unge i civilsamfundets aktiviteter. Det er velkendt, at der eksisterer en generationsudfordring særligt inden for frivillighedens område. Vi skal derfor i særlig grad understøtte og inddrage unge i deres samfundsengagement og medborgerskab. Mulige initiativer Etablering af civilsamfundscenter dette kan ske i samarbejde med Frivillighedsrådet I regi af projektet Et medborgerskab, der rykker, som er støttet af indenrigsministeriet med kr. finde nye veje til at engagere de unge Fortsat understøttelse af kommunens distriktsråd, Frivillighedsråd og øvrige aktører Udarbejdelse af guide/vejviser til engagement og frivillige indsatser Stille lokale, fysiske rammer til rådighed mange initiativer lever bedst, hvis de har en adresse I højere grad end i dag synliggøre og påskønne de mange indsatser Etablering af en jobbørs for engagement og frivillige indsatser synliggørelse af de mange muligheder for at gøre en indsats er vigtigt! Kompetenceudvikling af fremtidens borger/civilsamfund her efterlyses af aktørerne viden om eksempelvis fundraising og kendskab til puljer Gennemførelse af kampagner og dialogmøder med civilsamfundet Videreudvikling af hjemmesiden frivilligsyddjurs.dk som alle de frivillige i Syddjurs Kommunes hjemmeside Synliggørelse og markedsføring af hvem og hvad distriktsrådene, foreningerne og organisationerne er

12 Indsatsområde 3: Den kompetente kommune 3. Den kompetente kommune Vision Syddjurs Kommune opleves som kompetent i sit arbejde med civilsamfundet og deler ansvar med civilsamfundet og medborgerne Mål En succesfuld inddragelse af civilsamfundet fordrer, at kommunen kigger indad og får udviklet nye kompetencer i dialogen med borgeren og civilsamfundet. Mødet mellem kommunen og civilsamfundet er centralt det kompetente civilsamfund har krav på at møde den kompetente kommune. Dette forudsætter en åbenhed i forhold til nye måder at anskue kommunens egen rolle som både myndighed og serviceorgan. Det betyder, at det i første omgang skal afklares, hvilke opgaver, der er kommunale, og hvilke opgaver, der kan løses ikke-kommunalt. Klarhed om opgaver, roller og ansvar er afgørende. Men at definere ikke-kommunale områder gør det ikke alene. Det kræver også, at adgangen til kommunen er ukompliceret, og at kommunens medarbejdere er klædt på til at henvise til ikke-kommunale løsninger og områder. Kommunen skal med andre ord være den kompetente rådgiver for det kompetente civilsamfund. Det betyder, at kommunen i samarbejdet med civilsamfundet skal udvikle rollen som guide. Og det betyder, at kommunen på en række områder skal dele ikke alene ansvaret, men også medbestemmelsen. Den kompetente kommune styrer og kommunaliserer ikke alle opgaver. Dette kræver en stærk ledelsesmæssig forankring politisk såvel som administrativt. Og det kræver mod til at prøve nye veje. Et klart og entydigt signal til såvel civilsamfundet som de kommunale medarbejdere om at afprøve nye muligheder i opgaveløsningen er afgørende. Vi skal turde afprøve nye samarbejdsformer og diskutere forbeholdene om, hvorvidt civilsamfundet og de frivillige kan og skal løse opgaver, der i dag betragtes som alene offentlige opgaver.

13 Hvis et ægte samarbejde ønskes, må man samtidig fra kommunens side imødese og imødekomme civilsamfundets forventninger om øget inddragelse og indflydelse. Reelt samarbejde fordrer, at civilsamfundet i hverdagen oplever en større grad af indflydelse. Mulige initiativer Rummet for medborgerindsatser skal udvides, og der skal skabes en stærk ledelsesmæssig forankring heraf politisk såvel som administrativt. Forventningen om, at samarbejde med civilsamfundet indgår som en naturlig del af områdets udvikling og opgaveløsning er afgørende Der skal skabes kendskab til civilsamfundets aktører distriktsråd, foreninger, Frivillighedsråd mm. hos kommunens medarbejdere Der skal oprettes én indgang for civilsamfundet til kommunen dette kunne være i form af en civilsamfundskonsulent Der skal skabes sammenhæng mellem de forskellige frivilligpolitikker og dermed tværsektorielt samarbejde og fælles forståelse Kommunen kan stille fysiske rammer til rådighed for civilsamfundets aktører (jf. indsatsområde 2) Det stilles hjælp til rådighed i forbindelse med puljesøgning og afrapportering dette kunne igen være i form af en civilsamfundskonsulent Der afholdes dialogmøder med civilsamfundet efter behov Fra strategi til handling Nærværende strategi for civilsamfundet angiver de strategiske mål og principper for Syddjurs Kommunes arbejde med civilsamfundet. Strategien er med andre ord en vision, der skal omsættes i praktisk politik. Dette skal dels ske i form af en overordnet handlingsplan, der udformes på baggrund af nærværende strategi. I anerkendelse af, at civilsamfundet opererer på mange niveauer og i mange sektorer, skal det dog også ske i sektorområderne. Det er her, mange indsatser skal identificeres, og her nærheden til civilsamfundets aktører er størst. Implementeringen kan blandt andet ske i form af frivillighedspolitikker og kultur- og fritidspolitikker og selvfølgelig i samarbejde med civilsamfundets foreninger, organisationer og øvrige repræsentanter. Den tværgående, strategiske indsats og koordinering forankres politisk i udvalget for Plan, udvikling og kultur. Civilsamfundsstrategien, indsatsområderne og gennemførte aktiviteter evalueres og revideres ultimo Strategi / Vision Politik

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Udgivet af Faxe Kommune 2013 For mere information, kontakt: Faxe Kommune, Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Telefon: 5620 3000 Email: kulturogfritid@faxekommune.dk

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Frederiksbergs Frivillighedsstrategi 2 Forord 3 Kære borger, frivillig, medarbejder og samarbejdspartner Frederiksberg er hovedstadens sunde, pulserende og grønne hjerte. Det skyldes ikke mindst byens

Læs mere

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi April 2013 Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Kære borger, frivillig, medarbejder og samarbejdspartner. Frederiksberg er hovedstadens sunde, pulserende og grønne hjerte. Det skyldes ikke mindst byens

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune marts 2006 Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune Forord 2 1. Visionen 4 2. Værdierne 5 3. Frivillighedspolitikkens indsatsområder 6 3.1 Synlighed og tilgængelighed. 7 3.2 Samarbejde mellem de frivillige

Læs mere

2. Det vi skaber sammen

2. Det vi skaber sammen 2. Det vi skaber sammen Inddragelse af borgere, frivillige og civilsamfund i udviklingen og løsningen af de kommunale velfærdsopgaver har vundet mere og mere indpas på både nationalt og internationalt

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26.10.17 og revideres i 2019. Forord I Tønder Kommune er vi priviligerede. Vi har et alsidigt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Forord I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement.

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Økonomiudvalget 02.10.2012 Punkt nr. 247-1 04.09.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013. På vegne af Byrådet,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Miljøudvalget 15.11.2012 Sag 99, bilag 1 02.10.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013.

Læs mere

[Høringsudkast] Frivilligpolitik

[Høringsudkast] Frivilligpolitik [Høringsudkast] Frivilligpolitik Indledning Vision: Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres Hver eneste dag udfører rigtig mange mennesker en eller anden form for

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

UDKAST: Frederiksbergs Frivillighedsstrategi

UDKAST: Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Februar 2013 UDKAST: Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Baggrund En attraktiv og aktiv by med aktive medborgere Frederiksberg Kommune og byen Frederiksberg har i udgangspunktet en stærk tradition for

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 0 Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 2015-2018 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Lovgrundlag...4 Frivillige i Dragør Kommune i

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer:

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer: Gør tanke til handling VIA University College Dato: 30.04.2015 U0200-7-02-1-14 Aftryk på verden Sådan arbejder vi med strategien VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Lokaldemokratiudvalget

Lokaldemokratiudvalget Lokaldemokratiudvalget Formandens forord: Vi er fælles om Kolding kommune I vores kommune er der mange former for fællesskaber små som store. Fællesskaber hvor vi søger sammen om interesser og opgaver.

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

- forslag til revision af borgerinddragelsespolitikken. Borgerinddragelsespolitik

- forslag til revision af borgerinddragelsespolitikken. Borgerinddragelsespolitik - forslag til revision af borgerinddragelsespolitikken Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord............................................................ 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3

Læs mere

Udkast #3.0 til CISUs strategi

Udkast #3.0 til CISUs strategi 1. CISUs strategi har flere formål: Udkast #3.0 til CISUs strategi 2018-21 Denne strategi bygger bro fra CISUs vedtægter, vision og mission til arbejdet i CISUs bestyrelse og sekretariat og dermed til

Læs mere

Sæt rammen! - om at skabe gode vilkår for samarbejdet

Sæt rammen! - om at skabe gode vilkår for samarbejdet Sæt rammen! - om at skabe gode vilkår for samarbejdet Johs. Bertelsen Frivilligt Forum - når samarbejde giver mening Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Medborgerskab En tværgående politik 2015

Medborgerskab En tværgående politik 2015 Medborgerskab En tværgående politik 2015 En politik for medborgerskab Sønderborg Byråd har en vision om, at kommunen skal være i vækst og et sted, hvor borgerne lever det gode liv. Vækst og arbejdspladser

Læs mere

Politik for borgerinddragelse

Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Dette er en politik om borgerinddragelse i Albertslund. Vi vil skabe en by, hvor mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del i fællesskabet. Det er det, som er

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Socialudvalgets arbejdsgrundlag

Socialudvalgets arbejdsgrundlag Socialudvalgets arbejdsgrundlag 2018-2021 Indhold Forord Indledning Politikker og strategier Overordnede mål Konkrete initiativer Forord Socialudvalget har fastlagt et arbejdsgrundlag for 2018 til 2021

Læs mere

Med udgangspunkt i beskrivelsen vil arbejdsgruppen slutteligt i notatet opstille tre scenarier for Integrationsrådets fremtidige virke:

Med udgangspunkt i beskrivelsen vil arbejdsgruppen slutteligt i notatet opstille tre scenarier for Integrationsrådets fremtidige virke: Vedrørende: Notat om organisering Integrationsråd Sagsnavn: Integrationsrådet- Status og det fremadrettee arbejde Skrevet af: Christian Forchhammer Foldager E-mail: Christian.Forchhammer.Foldager@randers.dk

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Region Sjællands vision 3 Hvad er frivilligt arbejde i Region Sjælland? 4 Mål med inddragelse af frivillige 5 Fordele

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Uddelingspolitik. formål om at virke for samfundsgavnlige formål, særligt til støtte for dansk erhvervsliv.

Uddelingspolitik. formål om at virke for samfundsgavnlige formål, særligt til støtte for dansk erhvervsliv. Fo t o: Ch ris Ho lte r Uddelingspolitik Formålet med Tuborgfondets uddelingspolitik (2018) er at informere ansøgere og andre samarbejdspartnere om fondets værdier, arbejdsmetoder og prioriterede indsatsområder.

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

Relationel velfærd. Johs. Bertelsen. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Relationel velfærd. Johs. Bertelsen. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Relationel velfærd Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Relationel velfærd - at tage ansvar for hinanden.. Det nye er, at man gør det til en metode

Læs mere