#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov"

Transkript

1 #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014

2 Indhold Hvad er et driftsorienteret tilsyn / socialfagligt tilsyn?... 3 Lovgrundlaget... 3 Hvilke tilbud er omfattet af et eksternt socialfagligt tilsyn?... 4 Socialtilsyn Nord... 4 Eksternt tilsyn... 4 Lokalt tilsyn... 5 Forberedende tilsyn... 5 Medicintilsyn... 5 Grundkursus, supervision og faglig udvikling af plejefamilier... 5 Samarbejde og organisering... 5 Det overordnede samarbejde og dialogen med eksterne aktører... 6 Det specifikke samarbejde og dialogen med eksterne aktører... 6 Det interne samarbejde og rollefordelingen... 6 Magtanvendelse... 7 Klagesager... 7 Tilbudsportalen... 7 Hvordan føres tilsynet?... 8 Årsberetning /8

3 Hvad er et driftsorienteret tilsyn / socialfagligt tilsyn? Helt overordnet set skal der på kommunens tilbud føres to former for tilsyn: det personrettede tilsyn og det driftsorienterede tilsyn. Det personrettede tilsyn omhandler det enkelte barns trivsel og udvikling i tilbuddet. Fokus for det driftsorienterede tilsyn er: At det enkelte tilbud overholder gældende lovgivning og virker i overensstemmelse med gældende aftaler At det enkelte tilbuds rammer og ydelser løbende udvikles i overensstemmelse med børnenes/de unges behov - herunder metodeudvikling, personaleudvikling og organisationsudvikling. Det driftsorienterede tilsyn skal have fokus på de driftsmæssige forhold og tilsynet skal skaffe sig indsigt i: Økonomi De fysiske rammer Ledelsesmæssige forhold Personaleforhold Arbejdsmiljø Sundhed og hygiejne Eksternt samarbejde Det socialpædagogiske/socialfaglige arbejde Dette administrationsgrundlag omhandler primært tilsynet med det socialpædagogiske/socialfaglige arbejde - det socialfaglige tilsyn. Men da de øvrige forhold uundgåeligt smitter af herpå, vil disse ofte blive inddraget som elementer i det socialfaglige tilsyn I forhold til det socialfaglige arbejde skal tilsynet blandt andet skaffe sig indsigt i: Pædagogiske principper og metoder og omsætningen til praksis Visitation og indskrivning herunder matchningen i tilbuddet og målgruppen Udskrivning og udslusning Handleplaner/behandlingsplaner Behandlingsmæssigt indhold i relation til målgruppen Personalets samlede kvalifikationer og faglig udvikling Brugernes tilfredshed og oplevelse af kvaliteten Samarbejde med pårørende Udviklingsaktiviteter Magtanvendelse og overgreb Skolegang/dagtilbud Fritidsliv og integration i samfundslivet Fokuspunkterne i det driftsorienterede tilsyn skal sikre fastholdelse og udvikling af gode standarder og en grundlæggende faglig kvalitet i tilbuddenes ydelser og opgaveløsning. Lovgrundlaget Fra er myndighedsansvaret for det driftsorienteret tilsyn placeret i henholdsvis Socialtilsyn Nord og Aalborg Kommune. Hvor myndighedsansvaret hviler følger den paragraf, som det enkelte tilbud er oprettet efter. I nedenstående afsnit fremgår det, hvilket tilbud der er omfattet af henholdsvis Socialtilsyn Nord og Aalborg Kommune som tilsynsmyndighed. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses på de enkelte tilbud. Tilsynsopgaven reguleres af en række forskellige love og bekendtgørelser. Kommunalbestyrelsens forpligtigelser og retningslinjer i forhold til tilsynsopgaven er beskrevet i: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16 Lov om socialtilsyn 3/8

4 Lov om social service 5, stk. 7, 46, 148a og 149 Sundhedsloven Vejledning om særlig støtte til udsatte børn og unge og deres familier Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Socialtilsyn Bekendtgørelse om plejefamilier Hvilke tilbud er omfattet af et eksternt socialfagligt tilsyn? I tilbud, hvor brugerne har et særligt behov for støtte og behandling og ofte er særligt udsatte og sårbare, har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen siden kommunalreformen i 2007, arbejdet ud fra princippet om ikke at føre tilsyn med sig selv. Derfor har en lang række både dag- og døgntilbud haft tilsynsbesøg 2 gange årligt af det private firma Revas ApS inkl. et årligt medicintilsyn (se selvstændigt afsnit om medicintilsyn). Fra 2012 og frem til udgangen af 2013 har også Familieplejen haft aftale med Revas ApS om eksternt driftsorienteret tilsyn med omkring 40 generelt godkendte plejefamilier. I de konkret godkendte plejefamilier og netværksplejefamilierne føres der ikke et driftsorienteret tilsyn. Her føres det personrettede tilsyn af anbringende myndighed og Familieplejen sikrer at kravene om supervision og efteruddannelse efterleves. Med tilsynsreformen og Lov om socialtilsyn gældende fra omfattes en lang række af forvaltningens døgn- og anbringelsestilbud helt eller delvist af tilsyn fra Socialtilsyn Nord. Herunder også generelt godkendte plejefamilier. Forvaltningens øvrige tilbud til borgere med særlige behov omfattes fortsat af et eksternt socialfagligt tilsyn fra Revas ApS med undtagelse af de konkret godkendte plejefamilier og netværksplejefamilierne, hvor anbringende myndighed som tidligere nævnt fører tilsynet. Nedenfor kan du se hvilken typer af tilbud, der er omfattet af tilsyn fra henholdsvis Socialtilsyn Nord eller eksternt tilsyn fra Revas ApS. Socialtilsyn Nord Tilbud, der er omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Nord, er tilbud, der er oprettet efter nedenstående paragraffer efter Lov om socialservice: 66, nr. 1 og 2 Generelt godkendte plejefamilier og kommunale plejefamilier 66, nr. 5 Opholdssteder for børn og unge 66, nr. 6 Døgninstitutioner 101 Behandling af stofmisbrugere 107 Botilbud, midlertidig ophold til voksne 108 Botilbud, længerevarende ophold til voksne 109 Kvinde krisecentre 110 Herberg Botilbudslignende boformer hjælp og støtte efter 83-87, 97, 98 og 102 Eksternt tilsyn Tilbud i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvor der føres et eksternt socialfagligt tilsyn fra Revas ApS, er nedenstående tilbud efter Lov om socialservice, Sundhedsloven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Lov om aktivbeskæftigelse: SEL 11, hvor der også visiteres efter SEL 52, stk. 3 Rådgivnings- og behandlingstilbud SEL 32 Særlige dagtilbud SEL 36 Særlige klubtilbud Dagtilbudsloven 7 dagtilbud til børn med særlige behov Dagtilbudsloven 65 klubtilbud til børn med særlige behov Visitation efter SEL 52, stk. 3 - familiebehandlingstilbud Visitation efter SEL 52, stk. 3 + Folkeskoleloven - dagbehandlingstilbud inkl. skole 4/8

5 SUL 140 behandling hos fysioterapeut SUL 141 alkoholbehandling SUL 142 substitutionsbehandling Projekt Via oprettet som vejledning og opkvalificering i henhold til Lov om aktivbeskæftigelse Lokalt tilsyn Familie- og beskæftigelsesforvaltningen har et formaliseret samarbejde med flere private organisationer, der driver dagtilbud efter serviceloven til udsatte eller borgere med særlige behov: 11 rådgivningstilbud (åben rådgivning uden visitation) 104 Aktivitets- og samværstilbud Ydelserne på disse tilbud har alene karakter af omsorgs- og/eller rådgivning opgaver. Brugerne kommer på frivillig basis, og det er ikke tilbud, der har en indgribende karakter i borgernes liv. På disse tilbud føres det socialfaglige tilsyn af det center, der har det primære samarbejde med tilbuddet. Tilsynet har fokus på om samarbejdsaftalerne efterleves, og om ydelserne lever op til almindelig kvalitetsstandarder og etik og moral på området. Forberedende tilsyn Alle tilbud, der er omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Nord, vil en gang årligt modtage et forberedende tilsyn fra tilsynskonsulenten. Sigtet med det forberedende tilsyn er forberedelse til tilsyn fra Socialtilsyn Nord blandt andet med henblik på at forebyggelse af påbud og skærpet tilsyn. Medicintilsyn Det socialfaglige tilsyn suppleres på alle relevante tilbud (både dag- og døgntilbud) af et årligt tilsyn med medicinhåndteringen. Medicintilsynet forestås primært af tilsynskonsulenten i Børne- og Familiesekretariatet i forbindelse med forberedende tilsyn, men suppleres ved behov af eksternt medicintilsyn fra Revas ApS. Tilsynet føres i henhold til Børne- og Familieafdelingens retningslinjer for medicinhåndtering. Formålet med medicintilsynet er kort sagt at sikrer, at det rigtige barn får den rigtige medicin i den rigtige mængde på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Grundkursus, supervision og faglig udvikling af plejefamilier Alle plejefamilier både generelt og konkret godkendte skal ved godkendelsen gennemføre et grundkursus inden familien modtager børn (med mindre særlige forhold gør sig gældende). Udgifterne til kurset påhviler den godkendende myndighed altså for generelt godkendte er det Socialtilsyn Nord og for konkret godkendte og netværksplejefamilier er det Aalborg Kommune. Grundkurset kan helt eller delvist udbydes til ekstern leverandør. Men den godkendende myndighed er ansvarlig for tilsynet med kvaliteten i grundkurset. Opgaven er forankret i Familieplejen og Den Centrale Visitation i Socialafdelingen. Efter godkendelse og grundkursus er det den anbringende myndighed, der er ansvarlig for supervision og efteruddannelse i både de generelt og konkret godkendte plejefamilier og netværksplejefamilierne. Tilrettelæggelse og gennemførsel af både supervision og efteruddannelse forestås af Familieplejen. Samarbejde og organisering I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen løses tilsynsopgaven administrativt i de respektive driftsafdelinger. Tilsynsopgaver vedrørende plejefamilier er primært placeret i Socialafdelingen (supervision og fagligudvikling i Familieplejen og det personrettede tilsyn i familiegrupperne), dog er projektplejefamilier organiseret som et tilbud i Børne- og Familieafdelingen. Langt de fleste tilbud er organiseret i Børne- og Familieafdelingen. Et enkelt tilbud er under Jobcentret (Projekt Via). Det politiske niveau orienteres om særlige situationer og skærpet tilsyn samt igennem en samlet årlig afrapportering. Fra er der som nævnt på tilsynsområdet to eksterne samarbejdspartnere, henholdsvis Revas ApS og Socialtilsyn Nord. Samarbejdet med de eksterne parter kan deles op i to kategorier: 5/8

6 Det overordnede samarbejde og dialogen Det specifikke samarbejde og dialogen Internt i Aalborg Kommunen er der flere niveauer og enheder, der skal spille samme for at sikre god kvalitet i tilsynsopgaven og i samarbejdet med de eksterne samarbejdspartnere. Det er afgørende i forhold til udviklings- og læringsaspektet i tilsynet, at der er en god dialog mellem alle parter. De primære parter, der administrativt skal samarbejde internt omkring tilsynsopgaven er: Det enkelte tilbud Center for Voksne, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Tværfaglig forebyggelse, Børne- og Familie områderne, Udviklingsafsnittet for Børn og Unge samt Den Centrale Visitation og Familieplejen. Sekretariaterne: Børne- og Familieafdelingen, Socialafdelingen og Jobcentret For at sikre god kvalitet i opgaveløsningen er det væsentligt med en klar intern rollefordeling. Det overordnede samarbejde og dialogen med eksterne aktører Det administrative ansvar for kvalitetsstandarder, kvalitetssikring og opfølgning i relation til det socialfaglige tilsyn er for tilbuddene placeret centralt i Børne- og Familieafdelingen og for plejefamilier i Familieplejen og Den Centrale Visitation i Socialafdelingen. Dialogen og samarbejdet med henholdsvis Revas ApS og Socialtilsyn Nord i forhold til de overordnede rammer for det driftsorienterede tilsyn udgår primært her fra. I forhold til tilbuddene er det helt konkret tilsynskonsulenten, der skal være central kontaktperson i forhold til de to eksterne aktører. Tilsynskonsulenten skal sikre opfølgning og kvalitetssikring på anbefalinger, kritiske bemærkninger, magtanvendelsesområdet, klagesager og/eller påbud fra de eksterne aktører. Endvidere udgår alle ansøgninger om dispensationer ved overbelægning, tillægstakster og lignende fra centralt fra tilsynskonsulenten. I forhold til plejefamilierne er det lederen af Familieplejen og Den Centrale Visitation, der er ansvarlig i Socialafdelingen for supervision og faglig udvikling. Familieplejen er ansvarlig for opfølgning på konkrete forhold eller klager samt opsamling af generelle indtryk fra det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Nord. Det specifikke samarbejde og dialogen med eksterne aktører Det enkelte tilbud har den direkte dialog med de eksterne samarbejdspartnere omkring planlægning, gennemførsel og efterbehandling af de enkelte tilsynsbesøg. Giver et tilsynsbesøg på et tilbud anledning til anbefalinger, kritiske bemærkninger og/eller påbud, skal tilsynskonsulenten involveres. Det samme ved eventuelle klagesager på det enkelte tilbud. Ansøgninger om dispensationer og henvendelse til socialtilsynet af generel karakter udgår centralt fra tilsynskonsulenten. Det er den enkelte anbringende rådgiver i Socialafdelingen, der har den direkte dialog med Socialtilsyn Nord ved konkrete sager i en plejefamilie (generelt godkendte). Familieplejen orienteres af rådgiveren med henblik på eventuel supervision og målretning af efteruddannelse med videre. Det interne samarbejde og rollefordelingen Som nævnt er det det enkelte tilbud, der har den direkte dialog med de tilsynsførende omkring planlægning og udførsel af tilsyn. Tilbuddet modtager efterfølgende tilsynsrapport fra det eksterne tilsyn til faktuel høring. Endelig version indkommer til tilbuddets leder og tilsynskonsulenten. Sidstnævnte videreformidler til alle relevante parter. Hvis et tilsynsbesøg ikke giver anledning til kritik, påbud eller lignende, er det det enkelte tilbud/center/område, der følger op internt på tilbagemeldingerne fra de eksterne samarbejdspartnere. 6/8

7 Giver et tilsynsbesøg anledning til kritik og/eller påbud aftales det i fællesskab mellem parterne, hvorledes sagen gribes an (tilbuddets leder, Center-/Områdeleder og tilsynskonsulenten). Det enkelte tilbud/center er ansvarlig for udarbejdelse af eventuelle skriftlige redegørelser, handleplaner eller lignende. Tilsynskonsulenten har ansvaret for kvalitetssikring og sikring af, at der sker opfølgning og handling på kritik og påbud. Det er ligeledes tilsynskonsulenten, der videreformidler til de eksterne samarbejdspartnere. Ansøgninger om dispensationer udarbejdes af tilbuddene i et samarbejder med tilsynskonsulenten. Tilsynskonsulenten kvalitetssikrer og videresender til socialtilsynet. Tilsynskonsulenten skal have det samlede overblik over tilbagemeldingerne fra de eksterne samarbejdspartnere. Dette med henblik på at få øje på eventuelle generelle udviklings potentialer, udfordringer, muligheder for vidensdeling m.m.. Tilsynskonsulenten deltager på den baggrund i kvartalsvise driftsmøder med Center for Børn, Unge og Familier og Center for Voksne. I forhold til plejefamilierne er det Familieplejen, der samler indtrykkene fra det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Nord. Leder af Familieplejen er kontaktperson for Socialtilsynet. Familieplejen har ansvaret for generel opsamling af viden fra tilsynsrapporterne, som socialtilsynet offentliggør på tilbudsportalen, med henblik målretning af kurser, supervision og videreuddannelse af plejefamilierne. Magtanvendelse På døgninstitutioner, skal en hver form for magtanvendelse registreres og sendes til orientering til Socialtilsyn Nord efter reglerne i Serviceloven og bekendtgørelserne på området. Alle indberetninger sendes i til tilsynskonsulenten, der videresender til Socialtilsynet. Inden videresendelse kvalitetssikres indberetningerne og påføres vurdering/bemærkninger fra Aalborg Kommune som driftsherre. Der vil være stor fokus på erfaringsopsamling, kvalitetssikring, læring og generel fokus på forebyggelse af magtanvendelse. For tilbud omfattet af eksternt tilsyn fra Revas ApS indsendes indberetninger om magtanvendelse til tilsynskonsulenten. Magtindberetninger vurderes af tilsynskonsulenten og der gives en tilbagemelding med henblik på læring og forebyggelse. Plejefamilier er ikke omfattet af magtanvendelsesbekendtgørelsen og det er dermed alene straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret, der er gældende. Der er i grundkurset samt i efterfølgende supervision og efteruddannelse løbende stor fokus på konflikthåndtering og forebyggelse af magtanvendelse. Klagesager Der er i Børne- og Familieafdelingen udarbejdet en klagevejledning til brugere og pårørende i tilbud omfattet af eksternt tilsyn fra Revas ApS. Klagevejledningen skal udleveres ved indskrivningen og skal i det hele taget være synligt og tilgængelig for brugere og pårørende. Klagevejledningen findes desuden på Aalborg Kommunes hjemmeside. Tilbud omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Nord skal oplyse beboere og ansatte om muligheden for at rette henvendelse til socialtilsynet. Socialtilsynet er forpligtet til at have en såkaldt whistleblower funktion, hvortil personale, beboere, pårørende og andre kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i tilbuddet. Tilsynskonsulent skal orienteres om alle klagesager på de enkelte tilbud. Klagesager i forhold til generelt godkendte plejefamilier behandles i et tæt tværgående samarbejde mellem Socialtilsyn Nord, den konkrete rådgiver og Familieplejen. For konkret godkendte plejefamilier og netværksplejefamilier behandles klager i et samarbejde mellem den anbringende rådgiver og Familieplejen. Tilbudsportalen For de tilbud, der er omfattet af tilbudsportalens anvendelsesområde gælder det, at indberetningerne til en hver tid skal være opdateret og i overensstemmelse med de faktiske forhold. 7/8

8 Det er Centrene og lederne af de enkelte tilbud, der skal forestå den løbende opdatering af oplysningerne. Tilsynskonsulenten laver opfølgning og kvalitetssikring med henblik på ensartethed og fælles forståelse af begreberne på tilbudsportalen. For plejefamilierne er det alene Socialtilsyn Nord, der opdater oplysningerne. De konkret godkendte og netværksplejefamilierne er ikke omfattet af tilbudsportalens anvendelsesområde. Hvordan føres tilsynet? I kontrakten med Revas ApS ligges der meget op til et dialogbaseret tilsyn med meget fokus på læring og udvikling. Der er også et element af kontrol og kvalitetsvurdering af tilbuddene, men det primære fokus er læring og udvikling. Revas aflægger hvert år 2 tilsynsbesøg på tilbuddene 1 anmeldt og 1 uanmeldt tilsyn. Der kan iværksættes ekstra tilsyn, hvis der opleves behov herfor. Ekstra tilsyn kan iværksættes, hvis et tilbud i en periode har svingende kvalitet i tilbuddet eller er i en midlertidig sårbar periode. Beslutningen om ekstra tilsyn og omfanget heraf træffes i de konkrete sager af tilsynsmyndigheden i Børne- og Familiesekretariatet efter dialog med parterne I tilsynsreformen fra 2014 er Socialstyrelsens kvalitetsmodel det bærende element i tilsynet. Kvalitetsmodellen skal på meget systematisk og målrettet vis danne udgangspunkt for en samlet faglig vurdering af tilbuddenes kvalitet. Tilbuddene bliver scoret på kvalitetsmodellens temaer på en skala fra 1-5 (hvor 5 er det bedste). Læs mere om socialtilsynet og kvalitetsmodellen på Socialstyrelsens hjemmeside Socialtilsynet aflægger i henhold til Lov om Socialtilsyn minimum et årligt tilsynsbesøg på alle tilbud. Tilsynsbesøget kan være enten anmeldt eller uanmeldt. Derudover skal Socialtilsynet foretage en konkret risikovurdering af, om et tilbud har brug for yderligere tilsyn. Der arbejdes efter aftale med Revas ApS hen imod en mere ensartet tilgang til tilsynet. Således vil Revas ApS over tid tilnærme sig kvalitetsmodellens temaer. Dog fortsat med hovedvægten på dialog, læring og udvikling. Årsberetning Forvaltningen modtager fra både Socialtilsyn Nord og Revas ApS en årsrapport med indtryk og anbefalinger fra tilsynsåret. Børne- og Familieafdelingen udarbejder en samlet årsberetning vedrørende det socialfaglige tilsyn til orientering til Familie- og Socialudvalget. Der udarbejdes en separat årsberetning på magtanvendelsesområdet ligeledes til orientering til udvalget. 8/8

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2 Opdateret juli 2011. Administrationsgrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for det generelle driftsorienterede tilsyn med private og kommunale tilbud omfattet af eksternt socialfagligt tilsyn

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier.

Informationsmøde for plejefamilier. Informationsmøde for plejefamilier. Socialtilsyn Nord. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Program Information om Socialtilsyn Nord mv. v/ leder af familieplejeafdelingen Birgit Langager Svendsen. Om kvalitetsmodel

Læs mere

Årsberetning 2016 for det eksterne socialfaglige tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

Årsberetning 2016 for det eksterne socialfaglige tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Årsberetning 2016 for det eksterne socialfaglige tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud

Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 600 Danske Regioner juli 2007 Indledning Regionerne har ansvaret for at føre tilsyn med egne tilbud.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9

Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9 Årsrapport 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 1.1 LOVHJEMMEL... 7 1.2 OPBYGNING AF ÅRSRAPPORTEN... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9 2.1 SOCIALTILSYNETS

Læs mere

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov.

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. VERSION 2 JUNI 2011 Tilsyn Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen er efter Retssikkerhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016.

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. 1 Indledning Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. Socialtilsyn Midt har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud,

Læs mere

Oplæg til FSU d. 22. maj 2015

Oplæg til FSU d. 22. maj 2015 Oplæg til FSU d. 22. maj 2015 Tema: Familieplejen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Program for temadrøftelse 1. Familieplejen i Aalborg Kommune 2. Plejefamilie i Aalborg Kommune 3. Familieplejens

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012

Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012 NOTAT Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012 Notatet indeholder Indledning Lovgrundlag Indhold i tilsynet metoder - procedure Konklusion Forundersøgelse af

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010 Notat < Emne Koncept for tilsyn med kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune Til Kopi til oktober 2010 Tilsynsenheden

Læs mere

Januar 2013 Bilag 2. Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede

Januar 2013 Bilag 2. Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede Januar 2013 Bilag 2 Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede socialområde Lovgrundlag Kommunalbestyrelsens generelle forpligtelse

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialdddrrrrrrrr ÅRSRAPPORT 2015

Socialdddrrrrrrrr ÅRSRAPPORT 2015 Socialdddrrrrrrrr ÅRSRAPPORT 2015 Resumé I 2015 har Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen for 1.233 plejefamilier og 410 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder. Socialtilsyn Øst har været på

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, Glostrup Kommune den xx april 2016 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Metode... 3 Skærpet tilsyn...

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Udbud af tilsyn på egne og private tilbud

Udbud af tilsyn på egne og private tilbud Udbud af tilsyn på egne og private tilbud Bilag Indledning... Offentlige og private tilbud... Antal tilsynsbesøg... 3 Tilsynets indhold... 4 Option på medicintilsyn... 5 Afrapportering... 6 Særligt for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Kvalitetsstandard Det driftsorienterede, generelle tilsyn med: Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler Det konkrete tilsyn med: Anbragte børn

Læs mere

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Lovgrundlag/ gældende regler på området...3 Formål med tilsyn...3 Eksterne tilsynsmyndigheder...4 Overordnede principper for

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd. Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd

Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd. Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd Senest revideret 11.01.2016 Formål Socialtilsyn Syd skal sikre, at sociale tilbud og plejefamilier

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag,

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Formålet med pædagogiske tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

En nødvendig reform med de rigtige hovedelementer

En nødvendig reform med de rigtige hovedelementer Social- og Integrationsministeriet Departementet Att. Dan Holmgren Den 18. februar 2013 Send med e-mail til: D.nr. 1171-133 Sagsbeh. Thomas Gruber jurint@sm.dk, beb@sm.dk, lla@sm.dk Høringssvar vedr. forslag

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Tilsyn med det pædagogiske indhold i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud... 6 1. Løbende og personlige

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

1. Resumé. 2.1 Erfaringer fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Notat om modeller for tilsyn. Delegering af tilsyn 07-01-2008

1. Resumé. 2.1 Erfaringer fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Notat om modeller for tilsyn. Delegering af tilsyn 07-01-2008 Notat om modeller for tilsyn Delegering af tilsyn Kommunen har mulighed for at delegere det praktiske socialfaglige tilsyn med eksempelvis bosteder til private. Selve myndighedsopgaven iværksættelse af

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato:09.11.2012 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3

Læs mere

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark 1 Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark (Notatet afløser notat af 11. maj 2007. Der er kun tale om tilpasninger, bl.a. fordi

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere