H Indretning af byggepladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H Indretning af byggepladsen"

Transkript

1 Anlægsteknik

2

3 H. Indretning af byggepladsen H Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger [Anlægsteknik 1, s. 17]: - at sikre, at de arbejder og de transporter, der skal finde sted, kan foregå mest hensigtsmæssigt, dvs. med så lille ressourceforbrug som muligt. - at sikre sundheds- og sikkerhedsforholdene for personer, der arbejder på pladsen eller færdes omkring byggepladsen er tilfredsstillende, herunder at de opfylder de krav, der er stillet af arbejdsmiljølovgivningen. Under indretningen af byggepladsen tages der bl.a. hensyn til de indre og ydre forhold på pladsen såsom adgangsveje, stikledningers placering, byggepladsbelysning, placering af skure osv. H.1 Indhegning af byggeplads Byggepladsen indhegnes primært af to årsager. Først og fremmest for at forhindre uvedkommende adgang til pladsen, for at undgå faresituationer, da det er bygherren, der har sikkerhedsansvaret for publikum på pladsen. Dernæst er en indhegning nødvendig, da der forefindes store værdier i form af materiel og materialer på byggepladsen. Indhegningen vil derfor vanskeliggøre tyveri og hærværk, og dermed mindske risikoen for f.eks. forsinkelser i arbejdet og fordyrelse af projektet. Det vælges at sætte trådhegn på betonfødder op omkrink byggepladsen, og da Brohuset er en bygning der er under 20m, skal der være en sikkerhedsafstand på 5m [Anlægsteknik 1, s 19]. Valget baseres desuden på, at det er den type indhegning, der kræver mindst antal mandtimer ved opsætning og nedtagning. Hhv. 1mh pr 3 meter ved opsætning og 0,6mh pr 3 meter ved nedtagning [Anlægsteknik 2, s 437]. Byggepladsens afgrænsning ses på tegning A.1. H.2 Skurby Skurbyen på byggepladsen placeres sådan, at der ikke er for lang afstand til arbejdsstederne, adgangsvejene og lignende. Skurene opstilles efter skurregulativ nr Der opsættes mandskabsskure, kontorvogn, redskabsvogne, formandsvogn og toiletter. Skurbyens placering ses på tegning A.1. 1

4 Brohuset H.3 Vandforsyning I byggeperioden skal der være adgang til vand på byggepladsen, da der er behov for vand i skurbyen til håndvaske, toiletter og bade. På pladsen er der ligeledes behov for vand, til blanding af beton og rengøring af materiel. I dette tilfælde tilsluttes byggepladsens vandforsyning til det nærliggende offentlige ledningssystem og bortledes efterfølgende til offentligkloak. H.4 Oplagringspladser Under planlægningen af byggepladsens indretning tages der hensyn til, hvor de forskellige materialer, der skal anvendes til byggeriet skal oplagres. Der skal være frie adgangsveje til disse oplagringspladser medmindre at pladserne er inden for kranrækkevidde. Da det ikke er alle materialer, der tåler direkte kontakt med jord, udlægges et underlag under oplagringspladserne. Der skal oprettes depoter og pladser til følgende: - Jord - Rør - Jern (færdig bukket) - Forskalling - Beton- og mørtelblanding - Øvrigt materiel såsom isoleringsmåtter - Affaldscontainere H.5 Belysning på byggepladsen Det er nødvendigt at lave belysning på byggepladsen da udendørsbelysningen varierer over året og døgnet. Dårlig belysning på pladsen vil medføre langsommere udførsel af arbejdet samt øge risikoen for faresituationer. Nedenstående punkter angiver hvilken lysstyrke forskellige aktiviteter på byggepladsen kræver [Anlægsteknik 1]: - Orienterings- og færdselslys 25 lux - Groft arbejde 50 lux - Mere krævende arbejde, fx murerarbejde 100 lux - Overdækkede arbejdspladser, fx ved rundsav 200 lux - Montagearbejde 300 lux - Præcisionsarbejde 500 lux 2

5 H. Indretning af byggepladsen Byggepladsen ved Brohuset er ca m 2 stor og den lysmængde kan bestemmes af formel 1.1: F = E A (H.1) hvor: F er lysmængden [lm] E er belysningen [lux] A er arealet [m 2 ] Som eksempel findes den lysmængde der kræves til alm. orientering og færdsel. Dermed bliver den nødvendige belysning på byggepladsen: F = = lm Med ovenstående krævede lysmængde vælges det at opsætte 4stk 1000w halogenlamper, der hver leverer en lysmængde på 20000lumen (lm) [Anlægsteknik 1]. Der anvendes desuden flere lamper i kombination med de valgte ved de specifikke typer arbejder såsom præcisionsarbejde. H.6 Adgangsforhold Adgangsforholdene på byggepladsen skal være hensigtsmæssige. Affaldscontainerne på pladsen placeres således, at der er mulighed for lastbiler at hente og levere dem. Dette gøres for at undgå at bruge kranerne til at hjælpe med dette. Det samme gør sig gældende for levering af materialer. Der reserveres desuden et areal i nærheden af byggepladsen til parkeringsplads for de ansatte. H.7 Kraner Til byggepladsen ved Brohuset vælges det at anvende to tårnkraner. Dette gøres da de er billigere at leje end mobilkraner [Anlægsteknik 1]. Kranerne skal være i stand til at løfte elementerne over bygningerne, da lastbilerne med elementer vil komme til at holde på Standvejen. Bygningerne har en højde på ca. 18m, dertil skal lægges højden af elementet på ca. 3m og en frihøjde som vælges til 2m. Dette giver at der under krogen skal være en min. frihøjde på 23m. Det tungeste element kranerne skal håndtere er skillevæggene som er 4,7x2,8x0,2m. Med en rumvægt af beton på 25kN/m 3 bliver vægten af dette element 4,7 2,8 0, 2 25 = 6,7ton 9,82 3

6 Brohuset Den ene kran vælges at være af typen Krøll K-320. Denne kran skal have en længde af udlægger på ca. 44m. Den placeres i det sydvestlige hjørne af byggepladsen. Arbejdskurven for denne kran kan ses af figur H.1. figur H.1 Arbejdskurve for Krøll K-320 [Krøll]. Den anden kran er af typen Krøll K-180 med en udlæggerlængde på 32m. Den placeres i det nordøstlige hjørne og kan dermed også betjene oplagringspladsen ved skurbyen. Af figur H.2 ses arbejdsskurven for K-180. figur H.2 Arbejdskurve for Krøll K-180 [Krøll]. K-180 skal have en højde på 27m, og da kraners baner krydser hinanden skal den anden have en højde på 34m. Den endelige placering af kranerne og deres udlæg kan ses af tegning A.1. 4

7 I. Aktiviteter I Aktiviteter I det følgende vil udvalgte aktiviteter i forbindelse med opførelsen af Brohuset blive gennemgået. Metode til udførelse af arbejdet beskrives, ligesom aktiviteternes ressource- og tidsforbrug klarlægges. Dette sker under antagelse af, at der er lejligheder i hele bygningen. I.1 Jordarbejde Da der skal være kælder under hele bygningen og parkeringskælder under hele gårdarealet, skal der foretages udgravning. Det antages, at jorden kan klassificeres som råjord med densitet på 1,9t/m 3 [Anlægsteknik 1, s. 114]. Desuden antages det, at der skal graves væk ned til 3 meters dybde. Dette giver følgende volumen til udgravning: Bygning B: 365m 2 3m = 1095m 3 Resterende: 960m 2 3m = 2880m 3 Parkeringskælder: 1650m 2 3m = 4950m 3 Dette giver et totalt volumen til udgravning på 8925m 3. Der er i beregningerne af volumener ikke taget hensyn til anlæg ved udgravning, men da arealerne er ca. arealer, vurderes dette ikke at have afgørende betydning. Til at udgrave vælges det at anvende en hydraulisk gravemaskine af typen RH PLUS-LC. Data for denne fremgår af tabel I.1. Data Ydeevne Gravedybde 4,8m Rækkevidde 7,6m Bæreevne 2,87t tabel I.1 Data for gravemaskine. Det vælges at anvende en skovl på 1,5m 3, hvilket medfører en last på 2,85t, hvormed bæreevnen på gravemaskinen er optimalt udnyttet. Til at køre jorden væk anvendes der lastbiler, idet de egner sig godt til at køre på offentlige veje. Det vælges at anvende lastbiler af typen Scania R124CB 8x4NZ420, med en transportevne på 9m 3 F [Anlægsteknik 1, s 198]. Ved udgravningen antages det, at jorden skal køres ud af byen for at blive deponeret. Dette giver en strækning på ca. 5km. Det antages, at lastbilerne kan køre med en gennemsnitlig hastighed på 30km/t på strækningen mellem byggepladsen og deponeringsstedet. Med den valgte skovlstørrelse kan den teoretiske ydeevne for gravemaskinen findes af tabel 2.48 i [Anlægsteknik 1]. Den teoretiske ydeevne findes til 225m 3 F/h og korrektionsfaktoren 5

8 Brohuset for gravedybde findes til f o = 0,93 og for svingningsvinkel f s = 0,96, idet det antages at svingningsvinklen er på 120º. Dermed fremkommer følgende ydeevne: 3 m 225 0,96 0,93 = 201 F h Den praktiske ydelse for gravemaskinen ved tilstrækkelig kapacitet af lastbiler regnes af formlen [Anlægsteknik 1, s. 148]: hvor: V er volumen der flyttes pr. cyklus [m 3 F] A er antal læs pr. time [-] C er effektivitetsfaktoren [-] P = V A C (I.1) C = k p k f k s k k k a k ms k le Hver af de variable til C findes i [Anlægsteknik 1, s. 148], og C beregnes derved til: Således kan P beregnes til: C = 0, ,9 0,8 0,9 0,9 = 0, 48 ( ) 3 P= 0, ,96 0,93 = 96,4 m / h Da der er 8925m 3 jord kan det beregnes hvor lang tid der skal bruges til udgravning: 8925 = 92, 6h 13dage 96,4 For at beregne hvor mange lastbiler, der skal til for at udnytte gravemaskinen maksimalt, beregnes den tid det varer for en lastbil at gennemføre en cyklus. Tiden for aflæsning sættes til 3min. Tiden for fyldning af en lastbil beregnes til: 5km 5km t = min 23min 30 km / h + 30 km / h + = 9m t = 0,093h 5,6min 96,4 m / h = Den samlede tid bliver således: ,6 = 28,6min 0,48 h 3 F 3 F 3 9m 3 P= F = 18,9 m / h 0, 48 F 6

9 I. Aktiviteter 3 96,4 m / h Antal = 5,1 5 stk 3 18,9 m / h = For at klare denne udgravningsopgave optimalt skal der således bruges: 1 gravemaskine + fører 5 lastbiler + fører Alt mandskab og maskiner skal bruges i 13 dage. I.2 Udstøbning af kælder I dette afsnit bliver tids- og ressourceforbruget for støbning af kældergulv- og vægge bestemt. I.2.1 Areal Da der som tidligere nævnt skal være kælder under hele bygning B findes følgende arealer: - Gulv: 365m - Ydervægge: 2 ( ,4) 3 = 254m 2 - Indervægge. 7 (9,4 2,8) = 184m 2 Til gulvet skal der anvendes 55m 3 beton, da gulvet støbes med en tykkelse på 15cm. Ydervæggene kræver 107m 3 beton, da disse er 42cm tykke og indervæggene kræver 37m 3 beton, da de er 20cm tykke. I.2.2 Udførelsesmetode Både kældergulv- og vægge udføres som in situ støbt. Til støbningen anvendes fabriksfremstillet beton, som leveres direkte til byggepladsen i rotervogn. Fra rotervognen føres betonen til støbestedet vha. transportbånd. Til vægge opsættes forskalling på begge sider, og der ilægges armering. I.2.3 Opdeling i aktiviteter Støbningen opdeles i følgende aktiviteter: - Opsætning af forskalling - Udlægning af armering - Støbning af betongulv - Støbning af vægge 7

10 Brohuset I.2.4 Tidsforbrug For at beregne tidsforbruget for støbningen anvendes data fra [V&S 2001]. Der skal her tages hensyn til gentagelseseffekten, idet de angivne tider er gennemsnitstider regnet udfra en bestemt mængde. Ved hjælp af Wright s formel beregnes en tid passende til mængden i det enkelte tilfælde. Wright s formel lyder[anlægsteknik 2, s. 265]: t T x k x = 1 (I.2) hvor: x er antal enheder, eks antal m 3 beton. t x er tiden for den x te enhed [mh] T 1 er det teoretiske tal for styktiden for første enhed [mh] k er en gentagelsesfaktor [-] Gentagelsesfaktoren k er afhængig af, om der er tale om oplæring eller indkøring. Oplæring er hvis der er tale om en helt ny arbejdsopgave, mens indkøring er hvis der er tale om opstart af et nyt arbejde, hvor arbejderne tidligere har udført lignende arbejde. Det antages her at arbejderne er erfarne og tidligere har udført sådanne arbejder, hvorfor der regnes med k = 0,1 for indlæring. På baggrund af dette kan styktiden for den første enhed ved opsættelse af forskalling til vægge bestemmes vha. formel Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., hvorefter en gennemsnitstid for den ønskede mængde beregnes. Der anvendes data fra V&S prisnr ,01, som er baseret på 5000m 2 forskalling. t 0,19 T = = = 0, 45mh x 1 k x 0, Der skal i alt bruges 2( ) = 876m 2 forskalling, hvormed gennemsnitstiden bliver: tx = = 0,1 0, ,23 mh Ved støbning af kældergulv antages det, at det ikke er nødvendigt med armering, hvorfor tiden til udstøbning findes af V&S prisnr ,09. tx 3,82 T1 = = = 4, 49 mh k 0,1 x 5 Der skal i alt støbes 55m 3 gulv, hvormed gennemsnitstiden bliver: tx = = 0,1 4, ,01 mh 8

11 I. Aktiviteter Ved støbning af kældervægge er det nødvendigt med armering, hvorfor denne også tages i regning. Tiden for armering findes af V&S prisnr ,08. t 0,11 T = = = 0, 24 mh x 1 k x 0, Der skal i alt udlægges = 438m 2 armering, hvormed gennemsnitstiden bliver: tx = = 0,1 0, ,13 mh Støbetiden for kældervæggene findes af V&S prisnr ,06. tx 1,013 T1 = = = k 0,1 1, 49 mh x 50 Der skal i alt støbes = 144m 3 vægge, hvormed gennemsnitstiden bliver: tx = = 0,1 1, ,91 mh Tidsforbruget ses af tabel I.2. Type Mængde Drifttid Tid [mh] Samlet tid [mh] Forskalling 201,5 Vægge 876m 2 0,23mh/m 2 201,5 201,5 Armering 56,9 Vægge 438m 2 0,13mh/m 2 56,9 56,9 Støbning 296,3 Betongulv ,01mh/m 3 165,3 165,3 Vægge 144m 3 0,91mh/m 3 131,0 131,0 Samlet tid 554,7 tabel I.2 Tidsforbrug ved udstøbning af kælder. I.2.5 Ressourceplan Til udstøbning af kældergulv- og vægge anvendes fire betonarbejdere gennem hele forløbet. Det antages, at der ikke vil være problem med at få leveret betonen hurtigt nok til at beskæftige de fire arbejdere. Den samlede tid for udstøbningen bliver derved: 554,7 = 138,7 h 20 dage 4 9

12 Brohuset I.3 Betonelementer I dette afsnit bliver antallet af betonelementer benyttet til bygning B bestemt. Det antages, at alle elementer leveres med de nødvendige udsparinger og indstøbning af elinstallationer mm. Dette betyder at omkostningen pr. element bliver større, men i forhold til meromkostningen ved at udføre dette arbejde på pladsen fremkommer en besparelse. Badeværelserne i ungdomsboligerne er alle fremstillet som en færdig toiletenhed, der monteres sammen med betonelementerne. Elementerne er delt op i følgende typer: - Facader - Dæk - Bærende skillevægge + gavl - Søjler - Toiletenheder I.3.1 Mængder I det følgende bestemmes antallet af de forskellige slags elementer i bygning B. Da tiderne er opgivet pr. m 2 skal størrelserne af elementerne også bestemmes. Facader Til facaden mod nordvest anvendes der et element til hver lejlighed af typen V.1 (figur I.1). figur I.1 Betonelement af typen V.1. Der skal i alt bruges 40 stk. med et samlet areal pr element på 10,58m 2. 10

13 I. Aktiviteter Til facaden mod sydøst anvendes der et element til hver lejlighed af typen V.2 (figur I.2). figur I.2 Betonelement af typen V.2. Der skal i alt bruges 40 stk. med et samlet areal pr element på 10,58m 2. Dæk Der anvendes dækelementer til alle dæk i lejlighederne i bygning B af typen D.1 (figur I.3). Til svalegangen anvendes der dæk af typen D.2 (figur I.4). figur I.3 Betonelement af typen D.1. figur I.4 Betonelement af typen D.2. Der skal bruges otte elementer i hver lejlighed, samt til dæk under loft. Dette giver et totalt antal dækelementer af typen D.1. på: = 384 stk. Disse har et areal på 4,5m 2 pr stk. Da der kun er svalegang på de fire øverste etager skal der af D.2. totalt anvendes: 5 8 = 40 stk. Disse har et areal på 5,44m 2 pr stk. 11

14 Brohuset Bærende skillevægge og gavl Da elementerne ikke kan leveres i hele lejlighedens længde, opbygges de bærende skillevægge af to elementer af typen V.3 (figur I.5). figur I.5 Betonelement af typen V.3. Der skal således bruges: 2(8 5) = 80 stk. og arealet pr element er 13,16m 2. Til gavlen anvendes ligeledes elementer af typen V.3. og der skal totalt anvendes: 2 5 = 10 stk. Søjler Til at bære svalegangen skal der anvendes søjler. Der anvendes søjler af typen S.1. til hele bygningen (figur I.6). Der skal i alt bruges: 9 5 = 45 stk. figur I.6 Betonelement af typen S.1. 12

15 I. Aktiviteter Toiletenheder I alle ungdomsboliger anvendes der præfabrikerede toiletenheder der monteres sammen med betonelementerne. Der skal en enhed i hver lejlighed, og der skal derfor bruges 40 stk. i alt. Hver toiletenhed har et areal på 3,98m 2. I.3.2 Udførelsesmetode Elementerne ankommer på blokvogne i den rækkefølge de skal anvendes og pga. pladsmangel monteres de direkte fra vognen. Derved mindskes arbejdsbyrden for kranerne, idet hvert element kun skal løftes én gang. Elementerne skal monteres i følgende rækkefølge: - Dækelementer + svalegangsdæk - Bærende skillevægge + gavl - Facader - Toiletenheder - Søjler i svalegang Efter søjlerne er monteret begyndes der forfra med dækelementer til næste etage. I.3.3 Opdeling i aktiviteter For at beregne tids- og ressourceforbruget for montering af betonelementerne opdeles monteringen i følgende aktiviteter: - T = Transport af elementer til mellemlager - M = Montering, sammenkobling, afstivning og justering af elementer - F = Fugning, f.eks. udstøbning af fugerne med beton inkl. armering eller stopning af mineraluld langs kanterne. Da elementerne, som før nævnt monteres direkte fra blokvogn, kan der ses bort fra transporttiden. I.3.4 Tidsforbrug Til at beregne tidsforbruget ved montagen af betonelementerne anvendes ydelsesdata fra appendiks 2 i [Anlægsteknik 2]. De tider, der er angivet, er driftstider, hvilket betyder, at det er summen af metodetid og tillægstid. Metodetid er den tid, det tager at udføre arbejdet ved en bestemt metode ved direkte produktivt arbejde. Tillægstiden er den tid, der går til forberedelse af arbejdet, istandsættelse af redskaber og maskiner, forlængede pauser, venten og anden afbrud i arbejdet. Desuden er tiderne beregnet udfra en given mængde elementer, hvormed der er taget højde for gentagelseseffekten [Anlægsteknik 2, s. 265]. 13

16 Brohuset I tabel I.3 findes tidsforbruget for samtlige elementer i bygning B beregnet som mandtimer. Der er ved beregninger af tiderne ikke taget hensyn til krantider. Type Antal [stk.] Drifttid M [mh/stk.] Tid for M [mh] Drifttid F [mh/stk.] Tid for F [mh] Samlet tid [mh] Facader 133,6 V ,21 48,4 0,46 18,4 66,8 V ,21 48,4 0,46 18,4 66,8 Dæk 183,2 D ,21 80,6 0,21 80,6 161,2 D , , Bærende skillevægge og gavl 150,3 V ,21* 108,9 0,46* 41,4 150,3 Søjler 54,9 S ,1 49,5 0,12 5,4 54,9 Toiletenheder 333,2 40 8,33** 333,2 333,2 Samlet tid 855,2 tabel I.3 Tidsforbruget for montering af elementer. *Vurderet værdi da der ikke foreligger nøjagtige oplysninger. ** en samlet tid for levering og montering fra [V&S, 2001]. I.3.5 Ressourceplan For at montere elementerne skal kranen benyttes. Det antages, at kranen kan montere 3 elementer i timen af vægge og søjler, 9 elementer i timen af dæk og 1,5 toiletmodul i timen. Kranen skal udnyttes bedst muligt, hvorfor antallet af mænd afhænger af denne. Til vægge skal der bruges 170 elementer med en samlet tid på 283,9mh, hvilket giver følgende bemanding: Tid for kran: 170 = 56,7 h 3 Optimalt antal mænd: 283,9 5mand 56,7 14

17 I. Aktiviteter Til dæk skal der bruges 424 elementer med en samlet tid på 183,2mh, hvilket giver følgende bemanding: Tid for kran: 424 = 47,1h 9 Optimalt antal mænd: 183,2 4mand 47,1 Til søjler skal der bruges 45 elementer med en samlet tid på 54,9mh, hvilket giver følgende bemanding: Tid for kran: 45 = 15h 3 Optimalt antal mænd: 54,9 4mand 15 Der skal bruges 40 toiletmoduler med en samlet tid på 333,2mh, hvilket giver følgende bemanding: Tid for kran: 40 = 26,7 h 1, 5 Optimal antal mænd: 333,2 13mand 26,7 Der skal bruges en kranfører og en mand til at fæstne elementerne til krankrogene. Da det ikke er realistisk, at 13 mænd kan arbejde på det samme toiletmodul, vælges det at bruge 4 mænd til denne opgave, og så acceptere, at kranen ikke bliver udnyttet 100 % til denne opgave. Desuden anvendes der også 4 mænd i stedet for 5 til væggene, da det ikke er hensigtsmæssigt at ansætte en ekstra mand, de dage der skal monteres vægge. Udover de beregnede bemandinger skal der anvendes en mand ved blokvognen til at fæste kranens kroge til elementerne. Således bliver den totale bemanding ved montering af betonelementer på 5 mænd plus en kranfører. 15

18 Brohuset I.4 Tag Der ønskes en tagbeklædning af tegl og arbejdet med taget kan opdeles i tre arbejdsområder: - montage af spær - undertag - tagbeklædning I.4.1 Udførelsesmetode Spær Spærene antages at være præfabrikerede W-spær. Spærene monteres direkte fra lastbil ved hjælp af kranen. Der startes med at placere, lodde og afstive spæret i sammenbygningen og det sidste hele spær inden valmens start. De øvrige spær placeres og afstives løbende med strålægter på spærhovedets underside [Anlægsteknik 1, s. 549]. Undertag Som undertag vælges et paptag på brædder. Brædderne placeres direkte på spærene, hvorefter tagpappen brændes på brædderne. Tagbeklædning Der sømmes afstandslister på undertaget i spærenes retning. Derefter sømmes lægter vinkelret på disse. Dette gøres for at sikre vandet fri passage fra kippen til tagrenden og af hensyn til ventilation. Teglstenene fæstnes til lægterne med bindere. I.4.2 Mængder Spærene placeres med en afstand c/c på 1m, og da taget fra valmen til sammenbygningen er 25m lang, skal der anvendes 26 hele spær. Valmen laves også af præfabrikerede spær og med 7m valm skal der anvendes 6 spær. Der skal anvendes brædder og tagpap til dækning af hele taget. Taget har en overflade på ca. 500m 2. Afstandslisterne placeres med en afstand c/c på 1m. Taget har en længde på 32m og en bredde på 14m, og derfor skal der benyttes en samlet mængde afstandslister på m 1 Der skal anvendes tagsten og lægter i passende mængde til at dække 500m 2. 16

19 I. Aktiviteter I.4.3 Opdeling i aktiviteter Udførelse af taget kan opdeles i følgende aktiviteter: - spær - brædder - tagpap - afstandslister - lægter - teglsten Der ses ikke på opstilling af stillads i forbindelse med tagbeklædning, da det forudsættes at stilladset allerede er opstillet til murerne i forbindelse med muring af skalmur. I.4.4 Tidsforbrug Tidsforbruget fastlægges på baggrund af beregnede mængder og ydelsesdata fra appendiks 2 i [Anlægsteknik 2]. Aktivitet Mængde Ydelsesdata Tidsforbrug [mh] Spær 32stk 0,62mh/stk 19,8 Undertag 126,2 Brædder 500m 2 0,15mh/m 2 75,0 Tagpap 500m 2 0,07mh/m 2 35,0 Afstandslister 450m 0,09mh/m 40,5 Tagbeklædning 95 Lægter 500m 2 0,07mh/m 2 35,0 Teglsten 500m 2 0,12mh/m 2 60,0 Samlet tid 241 tabel I.4 Tidsforbrug for tagmontage. 17

20 Brohuset I.4.5 Ressourceforbrug Til montering af spærene skal kranen anvendes. Det antages, at kranen kan montere 3 stk. i timen alt inkluderet, hvorfor det vil tage kranen 32 = 10,7 h 3 at montere de 32 spær. For at udnytte kranen fuldt ud vil det være hensigtsmæssigt med en bemanding på 19,8 2mand 10,7 foruden kranføreren. Der for uden skal der bruges en mand ved lastbilen til at fæstne spærene til krankrogene. Den øvrige bemanding ses af tabel I.5. Antallet af mand pr. aktivitet er fastsat ud fra plads til udførelse. Varigheden af aktiviteterne kan mindskes ved at øge bemandingen. Aktiviteterne kan foregå med overlapning. Aktivitet Bemanding [antal mand] Varighed [h] Brædder 3 25,0 Flanger 3 20,0 Tagpap 2 17,5 Afstandslister 2 20,3 Lægter 2 17,5 Teglsten 3 20,0 tabel I.5 Bemanding og varighed af tagbeklædning. I.5 Ventilation I huset installeres et udsugningsanlæg. Der ses kun på installationerne i skakten og i lejligheden. Der afgrænses fra installation af boksventilatoren og øvrige genstande over loftet i øverste lejlighed. I.5.1 Udførelsesmetode Der startes med at montere ventilation i den øverste lejlighed, hvorefter der arbejdes ned gennem bygningen. I lejligheden monteres først det lodrette rør i skakten. Støjdæmper og T- stykke monteres og ventilation fra toiletenhed tilkobles. Slutteligt trækkes rørene til køkkenet. Emhætten monteres af køkkenfolkene og er derfor ikke medtaget. 18

21 I. Aktiviteter I.5.2 Mængder og tidsforbrug Opbygningen af ventilationsanlægget ses af figur i afsnit. Data stammer fra afsnittet, og mængderne ses af tabel I.6. Ydelsesdata stammer fra [V&S 2001]. Disse data bygger på Lindab produkter, hvilket stemmer overens med de valgte produkter til ventilationsanlægget. Tidsforbruget fremgår af tabel I.6. Komponent Mængde Ydelsesdata Tidsforbrug [mh] Lige rør 41,4 Ø125 Ø160 90m 0,29mh/m 26,1 Ø200 Ø250 45m 0,34mh/m 15,3 T-stykker 18,3 Ø125 Ø160 48stk 0,27mh/stk 13,0 Ø200 Ø250 16stk 0,33 mh/stk 5,3 Reduktioner 7,8 Ø160x125 8stk 0,33mh/stk 2,6 Ø200x160 8stk 0,33mh/stk 2,6 Ø250x200 8stk 0,33mh/stk 2,6 Lyddæmpere 30 40stk 0,75mh/stk 30 Samlet tid 97,5 tabel I.6 Tidsforbrug til montage af ventilationskomponenter. I.5.3 Ressourceforbrug Da montagen foregår i skakten kan der grundet pladsmangel kun arbejde en mand med at montere ventilation i en lejlighed. Til gengæld kan flere mand arbejde i forskellige lejligheder på samme tid. Der sættes to mand til at montere ventilationsanlægget, hvilket vil sige at det tager 97,5 = 48,8h 2 Aktiviteten kan forceres ved at sætte flere mand på, da der ikke er afhængighed af materiel som f.eks. kran. 19

22 Brohuset I.6 VVS Der ses kun på installationerne i skaktene og lejlighederne. I.6.1 Udførelsesmetode Faldstammen i skakten monteres og spildevandsledningerne fra toiletenheden tilkobles. Efterfølgende monteres de lodrette brugsvandsledninger i skakten, og toiletenheden tilkobles. Slutteligt trækkes rørene til køkkenvasken. Rørene trækkes for enkelthedens skyld inden køkkenelementerne monteres. I.6.2 Mængder Størrelse og længden af rørene stammer fra dimensionering af installationerne. Det antages at spilde- og brugsvandsledningerne placeres tættest muligt på hinanden, hvorfor rørene får samme længde. Dog er faldstammen placeret længere fra køkkenvasken end de lodrette vandrør, hvilket resulterer i længere spildevandsledning. Forskellen i ledningslængde er skønnet til 30cm. Længde og diameter af de enkelte strækninger fremgår af tabel I.7. Strækning Diameter [mm] Samlet længde [m] Faldstamme Spildevandledning fra køkkenvask Lodrette brugsvandsledninger Brugsvandsledninger til køkkenvask tabel I.7 Diameter og længde af rør. I.6.3 Tidsforbrug Ydelsesdata for faldstamme og brugsvandsledningerne findes af [V&S 2001]. Der findes ikke ydelsesdata for spildevandsledninger. Der skønnes, at ledningerne kan lægges med et tillæg på 20% i forhold til faldstammen, da der er flere bøjninger. Strækning Mængde Ydelsesdata Tidsforbrug [m] [mh/m] [mh] Faldstamme 96 0,73 70,1 Spildevandledning fra køkkenvask 88 0,88 77,4 Lodrette brugsvandsledninger 96 0,29 27,8 Brugsvandsledninger til køkkenvask 76 0,28 21,3 Samlet tid 196,6 tabel I.8: Tidsforbrug til VVS. 20

23 I. Aktiviteter I.6.4 Ressourceforbrug Der kræves bemanding med en nødvendig forudsætning for udførelse af VVS-arbejde. Det er kun muligt for en mand at arbejde i skakten af pladshensyn, men da der også skal trækkes ledninger til køkkenvasken, antages det at to mand udgør et hold, som samarbejder i samme lejlighed. Med to mand bliver tiden 196,6 = 98,3h 2 Tiden kan halveres ved at øge bemandingen med et hold, dvs. to mand. Derved bliver tiden 196,6 = 49,2h 4 21

24

25 J. Tilbudskalkulation J Tilbudskalkulation Til opførelsen af byggeriet hører mange forskellige aktiviteter, opdelt på forskellige entrepriser. Det er i dette projekt valgt at se detaljeret på entreprisen vedrørende udstøbningen af kælder, opmuring af skalmur, opførelse af tagkonstruktion samt entreprisen vedrørende montage og levering af betonelementer. De resterende entrepriser beregnes ved brug af gennemsnitlige kvadratmeterpriser opgivet i [V&S, 2001] Der regnes kun på bygning B. Ved beregning af priser er der anvendt nettopriser fra [V&S, 2001]. Det antages, at priserne ikke har udviklet sig væsentligt inden for de sidste tre år, og det derfor er tilstrækkeligt at anvende priserne fra 2001 til sammenligning. Der tages desuden højde for den grafiske placering, idet priserne fra V&S er opgivet for sjællandsområdet Nettopriserne er indeholdende prisen på produktet inkl. transport og spild, men uden salær. Salæret skal tillægges for at få den endelige pris, kaldet bruttoprisen. Løn er også regnet som nettopriser, og er opgivet som en pris pr. kvadratmeter inkl. akkord- og andre tillæg. For at få den endelige pris skal der tillægges sociale ydelser, omkostninger og salær. Til sammenligning beregnes desuden en pris ud fra en total kvadratmeterpris for hele bygning B. J.1 Udstøbning af kælder Prisen for de forskellige aktiviteter findes i [V&S, 2001] og indsættes i tabel J.1, hvorved en samlet nettopris beregnes. Type Mængde Prisnr. [-] Pris NMP [kr] Pris [kr] Løn [kr] Pris [kr] Leje* [kr] Pris [kr] Samlet pris [kr] Forskalling Vægge 876 m ,01 5, , , Armering Vægge 438 m ,08 40, , , Støbning Betongulv 55 m ,09 908, ,0 589, ,0 168, , ,0 Vægge 144 m , , , , Samlet pris tabel J.1 Nettopris for udstøbning af kælder. *Leje indeholder nettoprisen for materialeleje af kran, maskiner med mere, inkl. evt. fører og driftsmidler. 23

26 Brohuset J.2 Montage af betonelementer Priserne på de forskellige elementer findes i [V&S, 2001]. Da der ikke altid er opgivet priser på elementer magen til de anvendte i dette projekt, vurderes det hvilket element der passer bedst og prisen for dette anvendes. I tabel J.2 indføres de forskellige priser og den samlede nettopris er beregnet. Type Mængde Prisnr. [-]. Pris NMP Pris Løn Pris Leje Pris Samlet pris Facader V.1. V , ,06 514, , , m 2 423, ,06 514, , , m Dæk D , , , , D , , , , Bærende skillevægge + gavl V , ,06 514, , , Søjler S stk , , , , Toiletenheder stk , Samlet pris tabel J.2 Nettopriser for montage af elementer. J.3 Opmuring af skalmur Priserne for opmuring af skalmur findes i [V&S, 2001]. Til opmuring af skalmur medregnes også hulmursisolering. Det antages at murebindere er fastsat på elementerne fra fabrikken, og der bliver derfor ikke medregnet ekstra udgifter til dette. Det samlede areal der skal opmures er: 2 16 ( ,4) 40 (2,04 + 1,17 + 3,95) = 1070m 2. I tabel J.3 indføres de forskellige priser og den samlede nettopris udregnes. 24

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

1 Anlægsteknik. 1.1 Arbejdspladsindretning. 1.1.1 Indhegning. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

1 Anlægsteknik. 1.1 Arbejdspladsindretning. 1.1.1 Indhegning. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 1 Anlægsteknik Den anlægstekniske del omfatter selve opførelsen af råhuset på Holbergsgade 16. Nedenstående er en beskrivelse af de aktiviteter der indgår i arbejdet med opførelsen. 1.1 Arbejdspladsindretning

Læs mere

Enhedspriserne og mængderne er indtastet i MS Project, som derefter udregner den samlede pris for de enkelte mængder, dette er angivet i Tabel A.1.

Enhedspriserne og mængderne er indtastet i MS Project, som derefter udregner den samlede pris for de enkelte mængder, dette er angivet i Tabel A.1. A. Tilbudsoverslag Til beregning af en overslagpris anvendes V&S Prisbøgerne. Enhedspriserne, der benyttes til at beregne den samlede pris på bygværket, er nettopriser. Dette betyder, at der til byggeriets

Læs mere

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Trin: TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Eksempel taget fra Anlægsteknik 2 side 385 Omkostningsark Byggesag; Underviser eksempler Oktober 2011 Variable omkostninger 1.492.016 Etablering og af rigning byggeplads

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

ANLÆGSTEKNIK. JF Kennedy Arkaden

ANLÆGSTEKNIK. JF Kennedy Arkaden ANLÆGSTEKNIK Det anlægstekniske i forbindelse med udførelsen af Arkaden er beskrevet i hovedrapportens kapitel 11. Bilaget danner grundlag for de enkelte områder i forbindelse med byggeriet af Arkaden.

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg Anlæg 125 126 Bilag A1: Tidsforbrug for indretning af byggeplads Inden byggeriets start skal de ydre rammer for byggeriet være på plads. Det betyder, at byggepladsen skal indrettes med det nødvendige materiel

Læs mere

Projektering af. Kennedy Arkaden. Entrepriserapport. Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik

Projektering af. Kennedy Arkaden. Entrepriserapport. Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik Projektering af Kennedy Arkaden Entrepriserapport Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik B6- Rapport Gruppe C102 Maj 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Entreprise

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Anlægsteknik. Brohuset

Anlægsteknik. Brohuset Brohuset Anlægsteknik I følgende afsnit behandles udførelsen af Brohuset, herunder udformningen af konstruktioner, mængdeberegninger af materialer, tidsforbrug til de enkelte aktiviteter og en overslagsberegning

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

COWI / BILSBY. BILSBY A/S: RUNDAGEREN DK-2640 HEDEHUSENE: : :

COWI / BILSBY. BILSBY A/S: RUNDAGEREN DK-2640 HEDEHUSENE: : : COWI / BILSBY COWI Nord 10000 80200 KUBUS Pavillonerne opbygges med udgangspunkt i BILSBYs Kubus-paviloner, tilpasset det aktuelle formål i indretning og facadeudformning. Konstruktioner og materialer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Bilag A: Jordarbejde ( ) Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Jordbunden i byggegruben er som angivet i Tabel A.1 [boreprofil].

Bilag A: Jordarbejde ( ) Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Jordbunden i byggegruben er som angivet i Tabel A.1 [boreprofil]. Bilag A: Jordarbejde Jordbunden i byggegruben er so angivet i Tabel A.1 [boreprofil]. Jordlag Mægtighed Densitet Rufang, V F Udvidelsesfaktor Rufang, V L Kg/ Sand, fyld 0, 1700 52,4 1,12 58,7 Ler, sandet,

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel Sikker BETONpumpning Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Glostrup februar 2012 BAB afd. 3 Notat vedr. køkkenudskiftning samt badeværelser Valg af Køkken: Beboerne vælger selv køkkenleverandør. Dog har BAB indgået rabataftale med HTH og Vordingborg-køkkenet.

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Projektpræsentation. Sammenbygning af eksisterende klubhus og multihal ved Nørager Boldklub

Projektpræsentation. Sammenbygning af eksisterende klubhus og multihal ved Nørager Boldklub Projektpræsentation Sammenbygning af eksisterende klubhus og multihal ved Nørager Boldklub Nørager Boldklub er en velorganiseret Boldklub, der siden 1954 har skabt og videreudviklet rammerne for sportslige

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18

Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18 Sorø den 2. juni 2015 Simon Allin Godthåbsvej 20c, 4. tv. 2000 Frederiksberg Tilbudsnummer: 14505 Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18 Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2015-07-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Udskiftning af døre Opsætning af nye lofter Råderetskatalog Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Godkendt på afdelingsmøde d. 22 september 2016 Indhold Indhold... 2 Om råderet... 3 Råderet Hvad betyder

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Beskrivelse af grundforløbsprøve.

Beskrivelse af grundforløbsprøve. Beskrivelse af grundforløbsprøve. Grundforløbsprøven består af en mundtlig eksamen og en praktisk prøve. For at bestå grundforløbsprøven skal begge delprøver bestås. Der gives en samlet karakter for prøven,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere