Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg"

Transkript

1 Anlæg 125

2 126

3 Bilag A1: Tidsforbrug for indretning af byggeplads Inden byggeriets start skal de ydre rammer for byggeriet være på plads. Det betyder, at byggepladsen skal indrettes med det nødvendige materiel og arbejdspladser. Til beregning af tidsforbruget for indretningen af byggepladsen er følgende aktiviteter medregnet: Indhegning af byggeplads Opstilling af skurby Anstilling af kran Indretning af armeringsplads De medregnede aktiviteter er dem, der har forbindelse til in situ støbningen af kælderen og opbygningen af tårnet. Der er kun medregnet tidsforbruget for anstilling af en af de fire kraner, der benyttes på byggepladsen. Tabel A1.1 viser de beregnede tider. Wrights formel er benyttet til beregningerne. Tabel A1.1 Tidsforbrug for indretning af byggepladsen Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Indhegning af byggeplads 540m 1mh/3m Opstilling af skurby 10stk. 2mh + 1time lastbil pr. skur Anstilling af kran 1stk. 5dage pr. stk Indretning af armeringsplads 200m 2 16mh/200m Det vurderes, at de øvrige aktiviteter mht. indretning af byggeplads udføres løbende gennem byggeperioden, og at disse ikke kræver det store tidsforbrug. De øvrige aktiviteter er f.eks. indretning af forskallingsplads eller mørtelplads. 127

4 Bilag A2: Jordarbejde I det følgende er gjort rede for, hvorledes jordarbejdet er behandlet. Heri indgår løsning, læsning og transport af den afgravede jord fra Kennedy Arkaden til Aalborg Kommunes jorddepot i Østhavnen. Desuden er bearbejdet påfyldning og komprimering af jord. Der er fundet hvilke typer af gravemaskiner og dozer, der vil blive anvendt samt beregnet det nødvendige antal af transportvogne for transport af jord fra og til byggepladsen. Alle formler og tabelværdier, der er benyttet ved beregningerne, er fra [Anlægsteknik 1, 2001]. Afgravning af jord er inddelt i følgende faser: Afgravning af asfalt Afgravning af grus Afgravning af byggegrube til kælder med anlæg, a=1,1, (til to sider) Afgravning af råjord/udskiftning af blødbund til sandpudefundering Afgravning til fundamenter i kælderen Herefter indgår følgende faser i det videre jordarbejde: Udlægning af kapillarbrydende lag med leca Opfyldning af byggegrube efter at kælderen er støbt og dækket er monteret samt komprimering Påfyldning til sandpudefundering & komprimering A2.1 Afgravning af asfalt & grus Store dele af pladsen er befæstet med enten asfalt eller fortovsfliser/sten. Al befæstelse på arealet, hvor den nye bygning opføres, fjernes, og resterende arealer benyttes som transportveje for lastbiler til og fra byggeplads samt til oplagringsplads for byggematerialer. Således holdes et område af størrelse 94m 100m fri for befæstelse. Der er ca. 2m fra asfaltkant til bygningens ydervægge, således er der også givet plads til etablering af omfangsdræn i DNN +1,5. Med asfalten afgraves ca 25cm tykt gruslag. Under dette findes fyldsand indeholdende muld. Der afgraves til terrændæk, der er opbygget jf. Figur A1. Figur A1 Opbygningen af terrændæk 128

5 Med overside af terrændæk i DNN +4,14 og de ovenfor angivne materialer afgraves til DNN +3,55 for hele byggefeltet. I denne kote findes fyldsand og -ler indeholdende muld. Jordvoluminet, der afgraves indenfor arealet 94m 100m bliver dermed følgende: 94m 100m (4,20-3,55)m = 6.110m 3 Heraf kan inddeles i følgende jordtyper: Asfalt: 94m 100m 0,05m - 258,4m 3 = 211,6m 3 Grus: 94m 100m 0,25m = 2350m 3 Fyldsand: 94m 100m 0,35m = 3290m 3 Idet der sker en volumenudvidelse af det afgravede jord med 20%, er mængden af jord, der skal transporteres til jorddepot følgende: Asfalt: 1,2 211,6m 3 = 254m 3 Grus: 1,2 2350m 3 = 2820m 3 Fyldsand: 1,2 3290m 3 = 3948m 3 I alt: = 7022m 3 A2.2 Afgravning af jord til kælder Byggegruben til kælder afgraves med anlæg til tre sider, mens der på østsiden nedrammes spunsvægge. Byggegrubens bundkote er i DNN +0,34. Bundkoten for lagerafsnittet er DNN -0,45. Hvor der er elevatorskakt og trappeopgang, afgraves til DNN -0,45 og -1,27. Se Tegning F2. Der er også beregnet mængden af jord, der skal afgraves til de 42 søjlefundamenter i kælderen. Mængden af jord, der afgraves for kælder, er følgende: Byggegrube: (Elevator & trappeopgang) DNN -0,45: 8 2,8 (3,55 - (-0,45))m 3 = 90 m 3 DNN -1,27: 5,2 7 (3,55 - (-1,27))m 3 = 175 m 3 (Lager) DNN -0,45: 18 42,5 (3,55 - (-0,45))m 3 = 3060 m 3 DNN +0,34: (31,5 + 13,5) (42,5 (3,55-0,34))m 3-89,6m 3-175,45m 3 = 5874 m 3 I alt: = 9199 m 3 Afgravning til tre sider udføres med anlæg, a. For at vælge anlægsstørrelsen, a = 1,1, er forudsat følgende: Normal funderingsklasse Varighed: ½-1 måned Over grundvandsspejl Udgravningens største dybde: 5,47m Mellemlejret friktionsjord, tr,k =

6 Nedenfor anførte beregninger er udført ved at antage, at hele den nordlige og den sydlige strækning udføres med a = 1,1 fra DNN +0,34. Den vestlige side medregnes ikke, da der her skal afgraves for at udføre sandpudefundering. Syd: ½ (3,55-0,34) 1,1 (3,55-0,34) (62,5-4)m 3 = 332 m 3 Nord: ½ (3,55-0,34) 1,1 (3,55-0,34) 62,5m 3 = 354 m 3 I alt: = 686 m 3 Jord, der afgraves til søjlefundamenter: 42 (0,75 0,75 0,5)m 3 = 12 m 3 Stribefundamenter: = 47 m 3 Den samlede mængde jord, der skal afgraves for kælder bliver hermed; incl. udvidelsesfaktor på 1,2: Kælder: 1,2 (685, , , ,5)m 3 = m 3 A2.3 Afgravning af jord til sandpudefundering Der udføres sandpudefundering med blødbundsudskiftning i den sydlige del af bygningen. Ud fra de udførte boringer, se Bilag F1, ses at der ikke er blødbund nær boring B203, dvs. ca. midt i den sydlige bygningsdel, hvor der er kælder i den sydøstlige del og sandpudefundering i den sydvestlige del. Boring R100 viser, at der er blødbund af mindre tykkelse til DNN +2,3 og herfra ler til DNN + 1,95. Boringerne i den nordlige del af bygningen viser blødbund af større tykkelse end i den sydlige del. Der er ikke udført boringer syd for bygningen, hvorfor det ikke vides, om der vil forekomme blødbund syd for boring R100. Det skønnes derfor i det følgende, at der afgraves til DNN +1,0 med anlæg, a = 1,1 til tre sider, idet afgravning til kælder sker i forlængelse af afgravning til sandpudefunderingen. Da sandpuden skal udføres med anlæg, er det nødvendigt at afgrave asfalt fra det ekstra areal for anlægget. Det skønnes, at sandpuden udføres med anlæg 2, dvs. der skal en længdeafstand på 5,1m. Der skal derfor afgraves asfalt og grus 3m længere ude i det sydvestlige hjørne af byggefeltet end beregnet tidligere. Mængden af jord, der afgraves, er følgende; incl. udvidelsesfaktor (DNN +1,0): Byggegrube: 1,2 (41,5 46) (3,55-1,0)m 3 = 5842 m 3 Ekstra areal: -Asfalt: 1,2 ((41,5 3) + (46 3) ) 0,05m 3 = 16 m 3 -Grus: 1,2 ((41,5 3) + (46 3) ) 0,25m 3 = 82 m 3 -Ler/sand/gytje: 1,2 ((41,5 3) + (46 3) ) 2,9m 3 = 945 m 3 Anlæg, a = 1,1: ½ 2,9 (2,9 1,1) (41,5 + 3) + ½ 2,9 (2,9 1,1) (46 + 3) + 2 (1/4 ((2,9/3) (½ 1,1 2,9) 2 )) 1,2 = 523 m 3 I alt: = 7407 m 3 130

7 Total mængde af jord, der afgraves for Kennedy Arkaden: ( , ,4)m 3 = m 3 L m 3 F A2.3.1 Gravemaskiner/transportvogne Til afgravning og transport af jord til jorddepot anvendes gravemaskiner, dozer, læssemaskine samt transportvogne. De enkelte maskiners ydeevne kan udtrykkes ved produktionsformlen: hvor P = V A C, V er voluminet, der flyttes pr. cyklus [m 3 ] A er antal læs pr. time [-] C er en effektivitetsfaktor, der afhænger af flere enkelte faktorer [-] Effektivitetsfaktoren er sammensat af: C = k p k f k s k k k a k ms k le Der er i det følgende fundet størrelsen af de enkelte faktorer, der indgår i effektivitetsfaktoren, C. Der er forsøgt at opnå en maksimal størrelse på C. Personfaktoren, k p Almindeligvis sættes k p = 0,83, da der arbejdes 50minutter af de 60minutter grundet pauser og præcisionsniveau. Når flere maskiner arbejder afhængig af hinanden, henføres til begge førere. Kvalifikationsfaktoren, k f Føreren vurderes til at være dygtig, dvs. k f = 1,15. Sigtbarheden, k s Udtrykket for nedsat arbejdstempo grundet vejrlige hindringer så som tåge, sne og skumring sættes normalt til 0,8. Koblingsfaktoren, k k Faktoren er et tal for samarbejde mellem to eller flere maskiner. Da der vil være samarbejde mellem gravemaskine og transportvogn sættes denne normalt til 0,9. Denne sættes op til 1, se afsnit Transportvogne. Arbejdets art, k a Denne faktor afhænger af gravemaskinens råderum samt vanskeligheden forbundet med jorden, der skal afgraves. Det vurderes, at faktoren kan sættes til 0,80. Maskinstop, k ms Her er tale om maskinstop i mere end tre uger. Faktoren sættes normalt til 0,9, men da der relativt hurtigt kan anskaffes erstatningsmaskiner, sættes denne faktor op til 1,0. 131

8 Læsseeffektivitetsfaktor, k le For gravemaskiner er denne faktor et udtryk for, hvor let det er at komme af med jorden igen. Da der vil være mulighed for, at gravemaskinen læsser fra samme niveau, som transportvognene er i, er k le = 0,9. Med de ovenfor fundne faktorer, der indgår i effektivitetsfaktoren, C, kan denne nu findes som: C = 0,83 1,15 0,8 1,0 0,8 1,0 0,9 = 0,55 Der er i det følgende gjort rede for, hvorledes de enkelte maskintyper er fundet. Der er undersøgt gravemaskine, transportvogn og dozer. 1. Gravemaskine Der anvendes en hydraulisk gravemaskine med følgende data: Maskintype: RH6 PMS-LC Skovstørrelse: 1,3m 3 Gravedybde: 5,8m (der skal graves til dybde 5,5m) For at finde gravemaskinens ydeevne er følgende fundet: For skovlstørrelsen 1,3m 3 aflæses mængden af sand og grus, der kan afgraves pr. time, af figur 2.48 i [Anlægsteknik 1, 2001], til 230m 3 f/time. Korrektionsfaktorer herfor er af følgende størrelse: f o = 0,88 for 1,3m 3 f s = 1,0 for svingningsvinkel = 90, idet der antages, at der er plads til at transportvogne kan komme til at holde meget nær gravemaskinen. Under antagelsen at der er tilstrækkelig kapacitet af lastbiler, er gravemaskinens driftskapacitet beregnet til: P = 230m 3 f 0,88 1,0 0,55 = 111,3 m 3 f/time Gravemaskinens driftskapacitet for afgravning af asfalt, (mængden, der afgraves, er aflæst for finsprængt klippe): P = 150m 3 f 0,88 1,0 0,55 = 72,6 m 3 f/time Tiden, det tager, at afgrave asfalt/grus, kælder samt sandpudefundering, kan således bestemmes til: 132

9 Den samlede tid for afgravning af jord bliver: 2. Transportvogne Der er valgt lastbiler til jordtransport. I de følgende beregninger er asfalt, sand/grus samt blødbund betragtet som sand/grus. Ydeevnen for transportvognen bestemmes af produktionsformlen: hvor P = V A C = V (60/T) C T er omløbstiden [min] Voluminet, V, af jord, der transporteres pr. lad, afhænger af ladets størrelse samt det tilladelige læs, G T, for transportvognen. Dette er givet ved: hvor L er densiteten i løst mål af den jord, der skal borttransporteres, [t/m 3 ] V 0 er det strøgne mål op til ladets sidekanter, [m 3 ] f c er fyldningsfaktoren, som angiver den top, det er tilladt at køre med, [-] For lastbiltypen Scania P124CB 8x4NZ 420 haves rumindhold på ca. 18m 3. Nyttelasten er 18,0t. Dvs. at det tilladte volumen, V, er 13,5m 3 pr. lad. 133

10 Koblingsfaktoren, k k, aflæses af tabel 2.27 i [Anlægsteknik 1, 2001]: Antal skovle pr. læs: 13,5m 3 /(1,3 1,2)m 3 /skovl = 8,65 skovle/læs For 8,65 skovle/læs fås: k k = 0,9965 1,0 Omløbstiden, T, for vognene: hvor T = t g t k t a t m t g er gravemaskintiden [min] t k er kørselstiden [min] t a er aflæsningstiden [min] t m er manøvretiden ved aflæsningsstedet [min]; 0,8min Gravemaskintiden er sammensat af: hvor t g = t l + t ko = (V T /P G ) 60 +t ko t l er læssetiden [min] t ko er koblingstiden [min] V T er vognens mulige læssevolumen [m 3 ] P G er gravemaskinens produktion [m 3 /time] For at bestemme omløbstiden, T, er følgende deltider fastsat: Aflæsningstiden, t a, for sand samt bagudtømning: Manøvretiden, t m, på aflæsningsstedet: Kørselstiden, t k, er fundet som følger: t a = 0,6min t m = 0,8min Transportafstand: 7km Kørselshastighed: 40km/t for frem-/tilbagetur t k = 21min Koblingstiden, t ko, hvor ringkørsel er mulig: Gravemaskintiden, t g, bliver: t ko = 0,2min t g = 6,3min Med de ovenstående tider, fås omløbstiden, T, uden ventetid til: T = (6, ,6 + 0,8)min = 28,7min 134

11 Det teoretisk nødvendige antal lastbiler, n t,: Ventetiden for lastbiler findes af: t v = (n - 1) t g - (T - t g ) = n t g -T t v = 5 6,3min - 28,7min = 2,8min Den effektive produktion, P, pr. time for en gravemaskine og transportvogne med overskud af vogne: 3. Dozer Der anvendes en minidozer til udlægning og planering af jord samt til 1.gangs komprimering. Der anvendes følgende dozer: Dozertype: D6R LGP Effekt i kw: 138kW Bladmål, h/b: S 3,99m/1,10m Kapacitet: 3,70m 3 I det følgende er fundet dozerens ydelse vha. produktionsformlen: P = V A C Transportvoluminet, V, bestemmes af: hvor V = ½ h 2 b f p f c h er højden af profilblad [m] b er bredden af profilblad [m] f p er en faktor til at korrigere for profilform [-] f c er en faktor til at korrigere for fyldningen [-] Der vælges det almindelige bladprofil B, S-bladet. Der vil ske en jordflytning over kortere afstande, hvorfor dette er mest økonomisk. For bladprofil B er profilfaktoren, f p = 0,

12 Fyldningsfaktoren, f c, er givet ved produktet af: hvor f c = f co f ct f co er et udtryk for med hvor stor top, jorden kan ligge foran dozeren under transport [-] f ct er korrektionsfaktor for spildet til siderne, der sker under transport pga. manglende sammenhængsevne under bevægelse [-] For at finde fyldningsfaktoren, f c, er fundet følgende delfaktorer: -Jordens evne til at hænge sammen under transporten udtrykkes ved den kinematiske jordsammenhængskoefficient, B, der for mellemsand er midlet til 12 af tabel 2.12 i [Anlægsteknik 1, 2001]. -Tværfyldningsfaktoren, f ct, aflæses af figur 2.35 i [Anlægsteknik 1, 2001]. For dozerblad S, B = 12 samt friktionsjord fås f ct til 0,34. -Den ordinære fyldningsfaktor, f co, aflæses af figur 2.36 i [Anlægsteknik1, 2001]. For tværforholdet, t: t = b/h = 3,99m/1,1m = 3,6, B = 12 samt friktionsjord fås f co = 0,78 Fyldningsfaktoren, f c bliver: f c = 0,78 0,34 = 0,27 Transportvoluminet beregnes med de ovenfor fundne faktorer: V = ½ 3,99 2 1,10 0,92 0,27 = 2,18m 3 Omløbstallet A for mekanisk drev og motorydelse på 138kW aflæses af figur 2.34 i [Anlægsteknik, 2001], til: A = 65 læs pr. time Effektivitetsfaktoren, C, er sammensat af person- samt kvalifikationsfaktoren. Alle andre faktorer er sat til at være 1,0: C = 0,83 1,15 1,0 = 0,955 Dozerens ydelse findes til: P = 2,18m 3 65 omløb/time 0,955 = 135,25m 3 136

13 A2.4 Påfyldning og komprimering I det følgende er beregnet mængden af jord, der skal påfyldes samt bestemt, hvorledes komprimering skal udføres. A2.4.1 Sandpudefundering Der skal påfyldes jord til sandpudefundering og omkring kælder. Påfyldningsområdet komprimeres med virkning i 0,2m dybde. Herefter påfyldes sand med nedenstående data: Tørdensiteten, d = 1700kg/m 3 Svindfaktor, k s = 0,90 For sandpudefunderingen er gjort den tilnærmelse, at hele afgravningsfeltet påfyldes med ovenfor valgt sand. Der beregnes ikke mængden af sand for sandpudefundering med anlæg 2, men der påfyldes sand for den afgravede byggegrube for sandpudefunderingen. Mængden af jord, der blev afgravet uden asfalt og grus: Mængden af påfyldningsjorden: 7309,6m 3 L Komprimering udføres med vibrationstromle med følgende data: Arbejdshastighed: 1,67m/s Komprimeret lagtykkelse: 0,60m Antal passager: 2 Valsebredde: 0,5m Materielydelsen er beregnet ud fra: hvor W er valsebredden [m] v er hastigheden [m/s] d er den komprimerede lagtykkelse [m] n er antallet af passager [-] Materielydelsen beregnes til: 137

14 Tiden for komprimering er beregnet til: A2.4.2 Kælder Påfyldning omkring kælder sker med sand med samme materialedata som ovenfor. Til komprimering anvendes en pladevibrator. Mængden af jord, der påfyldes: 42,5 4 (4,2-0,34) + (4 6,5 + 6,5 8,5) (3,55-0,34) + 62,5 3,3 (4,2-0,34) + 62,5 1 (3,55-0,34) + 685,73m 3 = 2607,7m 3 F Påfyldningsmængden bliver: Materielydelsen, P, for pladevibratoren bliver: Tiden for komprimeringsarbejde omkring kælder bliver dermed: Komprimeringsarbejdet omkring kælderkonstruktionen tager 31 timer. I beregningen er der regnet med komprimering af hele den mængde jord der skal påfyldes. Det er dog ikke sikkert det er nødvendigt at komprimere påfyldningsjorden i hele dybden, da jorden omkring kælderen ikke behøver særlig står bæreevne. Ligeledes kan man anvende mere end en pladevibrator, hvormed tidsforbruget også begrænses. Dette er ikke undersøgt nærmere. 138

15 Det er beregnet, hvor mange dage jordarbejdet tager til brug i tidsplanen. Der er medregnet de aktiviteter der indgår i opbygningen af kælderkonstruktionen og tårnet. Tidsforbruget ses i Tabel A2.1. Tabel A2.1 Tidsforbrug til jordarbejde Aktivitet Mand Antal dage Afgravning 1 6 Påfyldning, sandpude 2 1 Byggegrube 1 11 Gravning til fundamenter 1 1 Påfyldning ved kælder

16 140

17 Bilag A3: Kælderkonstruktionen Konstuktionsdelene i kælderen in situ støbes. Kælderen består af følgende konstruktionsdele: Stribefundamenter under kældervæg Punktfundamenter under søjler Kældergulv Kældervæg Søjler i kælderen Til beregning af tidsforbruget til de enkelte aktiviteter er der brugt Wrights formel, der tager højde for en indlæring ved de forskellige aktiviteter Der er vist et eksempel på, hvordan Wrights formel er anvendt under beregning af tidsforbruget til armering af kældervæggen. Dimesioner og armeringsmængder er skønnet, da der ikke er lavet detailberegninger på kælderkonstruktionen. A3.1 Stribefundamenter under kældervæg Der er 186 m kældervæg, der skal funderes. Dimensioner på fundament ses i Tabel A3.1. Tabel A3.1 Dimenioner på fundament under kælderen Længde [m] Højde [m] Bredde [m] 186 0,5 0,5 Der udstøbes et renselag inden støbning af fundament. Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af kælderen: Udstøbning af renselag Opsætning af forskalling Ilægning af armering Støbning af fundamenter Afforskalling Jorden udgraves med lodrette sider i en dybde på 0,5m, så kun den øverste del af fundamentet forskalles, se Figur A2. 141

18 Figur A2 Fundamentsforskalling Forskallingen laves af støbebrædder som samles til flager på 5 m 2, der kan bæres af 2 mand [Anlægsteknik 1, 2001]. Der regnes med 8 kg armering/m 2, som sammenbindes på stedet. Den samlede armeringsmængde bliver dermed: 186 m 0,5 m 8 kg/m 2 = 744 kg Tidsforbruget til de enkeltet aktiviteter er fundet ved opslag i [Anlægsteknik 2,]. I Tabel A3.2 ses tidsforbruget til støbning af stribefundamentet. Tabel A3.2 Tidsforbrug til udstøbning af stribefundament under kældervæg Aktivitet Tidsforbrug Mængde Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Udstøbning af renselag 0,1 mh/m 2 93 m 2 9,3 3 1 Opstilling og nedtagning af forskalling 0,5 mh/m 2 93 m 2 46,5 3 2 Ilægning af armering til fundamenter 13 mh/t 8 kg/m 9,7 3 1 Støbning af fundamenter 0,4 mh/m 3 46,5 m A3.2 Støbning af punktfundamenter under søjler Der er 42 søjler der skal funderes og fundamenternes dimensioner bliver 0,75 m 0,75 m med en højde på 0,5 m Der ilægges 50 kg armering i hvert fundament. Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af punktfundamenter: 142

19 Opsætning af forskalling Ilægning af armering Støbning af fundamenter Afforskalling Til forskallingen laves 2 sidesektioner og to endesektioner. Endesektionerne bygges svarende til fundamentets dimension mens sidesektionerne laves længere se Figur A3. Tidsforbruget ses i Tabel A3.3 Figur A3 Eksempel på punktfundamentsforskalling Tabel A3.3 Tidsforbrug yil udstøbning af punktfundamenter under søjler i kælderen Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Forskalling til søjlefundamenter i kælder 63 m 2 0,5 mh/m Ilægning af armering til søjlefundamenter i kælder 42 stk 0,36 mh/stk Støbning af søjlerfundamenter i kælder 11,8 m 3 0,52 mh/m Der regnes med en dag til opstilling af forskalling og en dag til nedtagning. 143

20 A3.3 Kældergulv Kælderen er under vandtryk, da grundvandsspejlet står over koten for kældergulvet. Kælderen skal derfor udføres som en vandtæt bygning Kælderen har et grundareal på 2142 m 2 Der udstøbes først et grovlag beton, derefter et drænlag, radontætning og tilsidst selve det bærende gulv. Opbygningen af kældergulvet ses på Figur A4 Figur A4 Opbygning af kældergulv Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af kældergulvet: Ilægning af armering til grovlaget Støbning af grovlag Nedlægning af singelslag Ilægning af armering til anden del af kældergulv Støbning af anden del af kældergulv Der lægges armeringsnet i undersiden af grovlaget. Grovlaget støbes derefter direkte fra pumpe. Efter grovlaget er hærdet udlægges singleslag. Til det sidste del af kældergulvet bruges også armeringsnet og udstøbning sker direkte fra pumpe i 7 m baner. Tidsforbruget ses i Tabel A3.4. Tabel A3.4 Tidsforbrug til udstøbning af kældergulv Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Ilægning af armering til grovudstøbning Støbning af første del af kældergulv Nedlægning af singelslag Ilægning af armering til anden del 2142 m 2 0,7 mh/m m 3 0,21 mh/m m 2 0,5 mh/m m 2 0,7 mh/m Støbning af anden del af kældergulv 4,1 min/m 2 + 1, m 2 min pr. lbm. ydervæg 152 h

21 A3.4 Kældervæg Kældervæggen in situ støbes og dimensionerne af kældervæggen ses i Tabel A3.5 Længde [m] Højde [m] Tabel A3.5 Dimensioner af kældervæg Tykkelse [m] Areal [m 2 ] Volumen [m 3 ] , Kældervæggen opbygges som det ses på Figur A5 Figur A5 Opbygning af kældervæg Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af kældervæg: Opsætning af dobbeltsidet forskalling til ydermur Ilægning af armering til ydermur (13 kg/m 2 ) Støbning af ydermur Afforskalling Opsætning af drænlag Opsætning af forskalling til indervæg (systemforskalling 15 m 2 flager) Ilægning af armering til indervæg Støbning af indervægvæg (udstøbning med pumpe) Afforskalling Efterreparation Der er 186 m kældervæg. Kældervæggen består af en ydervæg og en indervæg. Imellem yder og indervæggen ilægges et drænlag. 145

22 Armeringsmængden sættes til 13 kg/m 2 i både yder og indervæg. Den samlede armeringsmængde i hver vægdel bliver dermed: 13 kg/m m 2 = 9,67 ton. Der bruges systemforskalling til kældervæggen, og de laves med flager på 15 m 2, som anbringes med kran. Der skal i alt bruges 1488 m 2 forskalling til ydervæg og 744 m 2 til indervæggen. Først opstilles forskallingen til ydervæggen. Forskallingen udføres som en dobbeltsidet forskalling. Efter forskalling ilægges der armering og væggen støbes. Efter hærdning af indervæggen afskalles denne, og der opsættes et drænlag, som opsættes i faste plader. Der opsættes derefter en ensiddet forskalling til indervæggen, og der ilægges armering og væggen støbes. A3.4.1 Forskalling Der bruges systemforskalling af mærket LOGO-1 fra fimaet Paschal, forskallingen ses på Figur A6 Figur A6 Systemforskalling LOGO-1 [www.paschal.dk] Alternativt kan bruges forskalling fra andre firmaer som kan klare samme formtryk. Det er oplyst, at det maksimale formtryk for denne type er 60 kn/m 2. Den maksimale vertikale udstøbningshastighed findes ved hjælp af følgende: hvor p er det maksimale tryk [kn/m 2 ] v er udstøbningshastigheden [m/h] t er betontemperaturen [ C] 146

23 147

24 Der regnes med en betontemperatur på 20 C. Ved indsættelse findes: Den maksimale støbehastighed i vertikal retning er dermed 3,16 m/h A3.4.2 Tidsforbrug Som et eksempel på anvendelse af Wrigths formel er der vist tidsforbruget til armering af kældervæg. Der er 744 m 2 kældervæg der skal støbes. Ved opslag findes at ved 5000 m 2 bruges i gennemsnit 18 mh/ton armering og ved 500 m 2 bruges i gennemsnit 22,5 mh/ton. Hermed kan T 1 og k udregnes: Tiden ved en mængde på 744 m 2 findes: Tidsforbruget til aktiviteterne i forbindelse med udførelse af kældervæg ses i Tabel A3.6 Tabel A3.6 Tidsforbrug til udstøbning af kældervæg Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Forskalling til kælderydervæg 1488 m 2 0,25 mh/m Armering til kælderydervæg 744 m 2 21,6 mh/m Støbning af kælderydervæg 186 m 3 0,35 mh/m Opsætning af drænlag 744 m 2 0,028 mh/m Forskalling til kælderindervæg Ilægning af armering til kælderindervæg 744 m 2 0,25 mh/m m 2 21,6 mh/m Støbning af kælderindervæg 186 m 3 0,35 mh/m Efterreparation 744 m 2 0,11 mh/m

25 Der regnes med fire dage til opstilling af forskalling til ydervæg og tre dage til nedtagning. Der regnes med to dage både til opstilling og nedtagning af forskalling til kælderindervæg A3.5 Søjler i kælderen I kælderen støbes der 42 søjler med dimensionerne 0,800 m 0,420 m og en højde på 4 m. Armeringen anbringes i enheder i form, og der regnes med 50 kg armering pr. søjle. Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af søjler i kælderen: 1 Forskalling til søjler (systemforskalling) 2 Ilægning af armering til søjler (50 kg/stk) 3 Støbning af søjler (udstøbning med kran) 4 Afforskalling På Figur A7 ses et eksempel på udseende af systemforskalling til søjler, der er vist systemforskalling fra firmaet Paschal. Figur A7 Eksempel på systemforskalling til søjler [www.paschal.dk] Tidsforbruget til udstøbning af søjler i kælderen ses i Tabel A

26 Tabel A3.7 Tidsforbrug til udstøbning af søjler i kælderen Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Forskalling til søjler 42 stk. 2,2 mh/stk Ilægning af armering til søjle 42 stk. 0,36 mh/stk Støbning af søjler 56 m 3 0,86 mh/m Der regnes med 18 dage til at opsætte forskalling og 10 dage til at nedtage forskalling. Søjlerne støbes i 3 etaper. 150

27 151

28 Bilag A5: Opbygning af tårn Tårnet er planlagt funderet på pæle, og der er planlagt et terrændæk over pælene. Opbygningen af tårnet sker primært med præfabrikerede betonelementer. I dette afsnit er hele opbygningen af råhuset beskrevet. Der er planlagt, hvilke elementer der skal bestilles, og hvilket løfte- og anhugningsgrej der skal benyttes. Ligeledes er mandtimeforbruget udregnet for de enkelte arbejder, samt den samlede tid for montage af elementer i hele tårnet er udregnet. A5.1 Pælefundering Efter det krævede jordarbejde af området anstilles en rambuk til pæleramningen. Der er foretaget prøveramning i området, og ud fra en tilhørende rammejournal er det krævede antal pæle og pælelængder beregnet. Pælene rammes jf. Tegning F3. Efter pæleramningen kappes pælene i DNN + 3,00, og der opstilles forskalling til udstøbning af fundamentsbjælker. Støbningen foregår på samme måde som in situ støbningen af kælderen. Efter støbningen af fundamentsbjælkerne opbygges terrændækket. A5.2 Terrændæk Terrændækket opbygges af et kapillarbrydende lag. Herover udlægges et isoleringslag af Sundolit. Dernæst udlægges armeringsnet og der støbes et betondæk. Over betondækket udlægges en radontætning, der forhindrer radonstråling i at trænge op i bygningen. Slidlaget støbes direkte ovenpå radontætningen, hvorefter der lægges klinker. Til udstøbningen af fundamentsbjæker, betondæk og slidlag benyttes en mobilpumpe. Figur A8 viser, hvorledes terrændækket er opbygget. Figur A8 opbygningen af terrændækket 152

29 Tidsforbruget for ramning af pæle og arbejder omkring terrændæk er opstillet i Tabel A4.1. Tabel A4.1 Tidsforbrug for pæleramning og terrændækarbejde Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Anstilling af rambuk - 4timer, 2 mand Pæleramning 89stk. 1pæl/t, 2 mand Kapning af pæle 89stk. 2min/pæl, 1 mand Forskalling til fundamentsbjælker Armering af fundamentsbjælker Støbning af fundamentsbjælker Udlægning af kapillarbrydende lag 52m 2 0,5mh/m kg/m 3 13mh/ton 5, m 3 0,4mh/m m 2 0,068mh/m 2 24,5 2 2 Udlægning af Sundolit 360m 2 0,028mh/m 2 10,1 1 2 Armering af terrændæk 8kg/m 3 0,7mh/m 2 4,2 2 1 Støbning af terrændæk 360 m 2 4,1min/m 2 + 1,9 min/lbm ydervæg 25,8 2 3 Støbning af slidlag 360 m Der regnes med en dag til opstilling af forskalling og en dag til nedtagning. A5.3 Elementer til tårn De elementer, der skal bruges til tårnet er vægelementer, etagedæk, søjler, bjælker, trapper og tagelementer. Alle elementer til tårnet er præfabrikerede og skal leveres af producenten. I projektet er der valgt elementer fra betonelementfabrikken Spæncom. Efterfølgende er der opstillet, hvor mange elementer og hvilke typer der kræves til opbygningen af tårnet, Tabel A

30 Element Type Dimensioner Tabel A4.2 Elementer, der er valgt til opbygningen af tårnet Regningsmæssig bæreevne Vægt [kn] Antal Væg - 180mm 3m 2,5m Væg - 180mm 3m 3,4m Dæk PX 32 1,2m 14,6m 5,2kN/m 2 73,4 105 Dæk PX 32 1,2m 9m 9,1kN/m 2 33,2 35 Søjle - 0,42m 0,8 Højde: 5m / 3,4m N crd = 6499kN V rd,z = 244kN, V rd,y =501kN 39 / Bjælke KBEbjælke Mål jf.figur A9 Længde: 6m Se Figur A9 21,5 32 Tagdæk TTS 2,4m 14,6m 5,8kN/m Trappe - ikke nærmere undersøgt Figur A9 Mål og momentbæreevner for KBE-bjælke Det ses af Tabel A4.2, at tagdækelementerne har størst egenvægt, hvilket har betydning for valg af krantype. Trappen bestilles hos spæncom, der er beregnet to trappeelementer til hver etage. A5.4 Løfte- og anhugningsgrej Ved leveringen af elementerne planlægges det, at lastbilen parkerer på en forberedt holdeplads nær tårnet. Dermed er det muligt at løfte elementerne direkte fra lastbilen og over byggeriet til montage. Udover at benytte kranen, der er beskrevet i hovedrapporten, benyttes forskellige former for løfteog anhugningsgrej. Anhugningen af elemeneterne foregår på lastbilen af en anhugger. 154

31 Figur A10 Løfteklo i elementer Elementerne anhugges med klør i nogle indstøbte løftekroge og løfteankre, se Figur A10. Elementerne løftes af kranen ved hjælp af kæder og løfteåg. Det valgte løfte- og anhugningsgrej: Vægelementer: Dæk- og tagelementer: Søjler: Bjælker Trappeelementer: Løfteåg med 1-strenget kæder, 13mm, med bæreevne på 5300kg 4-strenget kæde, 19mm, med bærevne på 17000kg 1-strenget kæde, 13mm, med bæreevne på 5300kg. Løfteåg med 1-strenget kæder, 13mm, med bæreevne på 5300kg 4-strenget kæde, 19mm, med bærevne på 17000kg Under montagen benyttes elementstøtter til at holde elementerne på plads, indtil der er skabt den nødvendige stabilitet i bygningen. Det er vigtigt mht. vægelementerne, at der ikke monteres yderligere elementer med vederlag på vægge og søjler, før underfugningen er foretaget. A5.5 Tidsforbrug ved montagen Som udgangspunkt udføres elementmontagen af et byggesjak. Til arbejdet ved tårnet er det valgt at benytte et sjak på fire mand. Heri indgår en anhugger, to mand til montage af elementer og en mand til fugning. Udover de fire mand skal der være en kranfører under elementmontagen. Det krævede tidsforbrug er beregnet i antal mandtimer og antal dage for de enkelte arbejder under elementmontagen. Beregningerne er foretaget ud fra data fundet i Anlægsteknik 2. Alle aktuelle værdier er beregnet efter Wrights formel. Der er ikke skelnet mellem størrelserne på væg- og dækelementerne. Tidsforbruget for alt montagearbejdet er angivet i Tabel A

32 Aktivitet Tabel A4.3 Antal elementer, tidsforbrug i mandtimer, antal mand og samlet antal dage Mængde [stk] Tidsforbrug [mh/stk] Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Transport af vægelementer 180 0,29 41,6 4 1,3 Montage af vægelementer 180 1,35 219,2 4 6,9 Fugning af vægelementer 180 0,51 83,2 4 2,6 Transport af dækelementer 140 0,12 16,8 4 0,5 Montage af dækelementer 140 0,20 28,0 4 0,9 Fugning af dækelementer 140 0,13 28,0 4 0,9 Transport af tagelementer 10 0,13 1,3 4 0,0 Montage af tagelementer 10 0,35 3,4 4 0,1 Fugning af tagelementer 10 0,23 2,3 4 0,1 Transport af søjler 40 0,14 5,6 4 0,2 Montage af søjler 40 1,04 41,6 4 1,3 Fugning af søjler 40 0,11 4,4 4 0,1 Transport af bjælker 32 0,21 6,7 4 0,2 Montage af bjælker 32 0,67 21,4 4 0,7 Fugning af bjælker 32 0,16 5,1 4 0,2 Transport af trappe 14 0,20 2,8 4 0,1 Montage af trappe 14 0,8 11,2 4 0,4 Fugning af trappe 14 0,6 8,4 4 0,3 Den samlede tid for montage af en vilkårlig etage i tårnet er beregnet til 2,5 dage. Montagen af tagetagen er beregnet til 2 dage. Tid for elementarbejdet i tårnet bliver således: 7 2,5 dage dage = 19,5 dage Efter elementmontagen skal ydervæggene isoleres og opmures med en ½-stens teglvæg. Resten af facaden beklædes med glas. Dette gøres ved at opsætte præfabrikerede stålrammer, hvorpå glasset påmonteres. Dernæst isættes døre i tårnet. Tidsforbruget for disse arbejdsgange ses af Tabel A

33 Tabel A4.4 Tidsforbrug for øvrige arbejder ved tårnet Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Opsætning af stillads 1486 m 2 3timer/100m Opmuring af ½-stens ydermur 613,9 m 2 1,47 mh/m 2 902, Isolering af ydervæg 613,9 m 2 0,04 mh/m 2 24,6 3 1 opsætning af glasfacade 873 m 2 0,7 mh/m 2 611,1 3 25,5 Isætning af døre og vinduer 14 stk 2,7 mh/stk 37,

34 Bilag A6: Priskalkulation Der er for tårnet og kælderen udarbejdet et prisoverslag. Priserne ses i Tabel A5.1, og er beregnet vha. V&S prisbøger. Priser er bruttopriser fra 2001, hvorfor priserne er for lave, og skal tillægges 2 års inflation. For at kunne regulere priserne fra 2001 til 2003, ses der bort fra andre prisstigninger end inflationen, der skønnes til 2%. Tabel A5.1 Prisoverslag Nr. Beskrivelse Mængde Enhedspris Pris i kr Indretning af byggeplads 01.01,02 5-mandsvogn, 4 stk ,11 13 m 2 formandsvogn ,01 40 tømninger af containere 40 stk ,02 4 containere dage 22, Indretning, drift, afspærring og nedtagning af arbejdsplads. 0,075 sum* ** 35.02,04 Levering og opsætning af 2,0m trådhegn 540m Jordarbejde 11.01,01 Opbrydning af asfalt 254 m Optagning af kørebanefliser 2080 m 2 47, ,01 Råjord at afgrave og indbygge, 100m , ,04 Afgravning og bortkøring af råjord m 3 22, ,02 6 km ekstra kørsel m 3 4, Kælder 01.71,01 Nedspuling og optagning af sugespidser 4 anlæg Afstivning, opstilling og nedtagning af spunsvæg 294m 2 85, ,02 Opstilling og nedtagning af systemforskalling til vægge 153m ,01 Membran under kælderdæk 2142m 2 7, ,06 4 stk bolte og beslag pr. søjle til 42 søjler 168stk 54, ,06 Ilæggelse af 6 mm armeringsnet i kælderdæk 2142m 2 43, , m 2 kældervæg at armere, ydervæg og indervæg 1488m 2 43,

35 Nr. Beskrivelse Mængde Enhedspris Pris i kr 33.50,06 Levering og støbning af beton til fundament, aggressiv miljøklasse 33.50,13 Levering og støbning af beton til vægge, aggressiv miljøklasse, inder- og ydervæg 33.50,17 Levering af støbning af beton til kælderdæk, aggressiv miljøklasse 58,3 m m ,5m ,05 Forskalling, armering og udstøbning af fundamenter i kælder, incl. 100mm tillæg til tykkere fundament 23,6m , ,03 Forskalling, armering, udstøbning og afforskalling af søjler 56,45m Montage Præfabrikerede vægelementer af beton at levere, opstille og faststøbe Præfabrikerede dækelementer af beton at levere, oplægge og faststøbe 1728 m m ,01 Levering og støbning af fugebånd 2600m ,03 Slidlag på terrændæk ,05 Forskalling, armering og udstøbning af fundamentsbjælker , ,17 Levering og støbning af beton til terrændæk 70, ,01 Udlægning og levering af 150mm kappillarbrydende lag Tætning mod indtrængning af radon langs fundamenter (24,36 90, ,55)m m 2 58, Anstilling ved ramning af betonpæle ,07 Ramning af 89 pæle 89 stk Kapning af 89 pælehoveder 89 stk ,07 Præfabrikerede søjler ,03 Levering, oplægning og faststøbning af forspændte betonbjælker 40 6m Øvrigt Stålstillads opstilling og nedtagning 1487 m

36 Nr. Beskrivelse Mængde Enhedspris Pris i kr Stålstillads at leje m 2 /dag 1487m 2 60 dage 1, Hulmursisolering at levere og udføre 614 m 2 83, Ydermur af tegl at levere og opmure 614 m Udvendig fabriksfremstillede PVC døre at levere og isætte Almindelig glas som udfyldningselementer at levere og opsætte 14 stk m I alt: kr. * Summen er den totale udgift, ekskl. dette punkt. ** 7,5% af kr er kr, dvs. den totale udgift bliver: ,085 mio.kr. I V&S prisbøgerne varierer de udførte arbejders pris med beliggenheden. Denne pris er beregnet for sjællandsk arbejdskraft udenfor Københavnsområdet. Prisen i Nordjylland er 85% af prisen på Sjælland, men i større byer i regionen er prisen lidt højere. Da byggeriet opføres i Aalborg, sættes prisindekset til 0,9. Der indregnes også 2 års inflation: Den samlede pris som bygherre skal betale til entreprenør for byggeriet bliver dermed: Pris = 11,24 0,9 (1,02) 2 = 11,3 mio.kr. 160

H Indretning af byggepladsen

H Indretning af byggepladsen Anlægsteknik H. Indretning af byggepladsen H Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012 Forord I forbindelse med afgangsprojektet på bygningsingeniør uddannelsen på VIA UC i Horsens er der i dette projekt blevet arbejdet på tværs af flere retninger. Dette afsnit omhandler renoveringen af

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.2 Juni 2008 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger...side 3

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv - med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter............ side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003

Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsteknik Titel: Projektering Af Industribyggeri

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter... side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Side 2-14 Faneblad Arbejdspladsindretning 01 Terrænarbejder 02 Grundarbejder 03 Bygningsarbejder 04 Installationer 05 Maskinelt udstyr 06 Inventar, udstyr 07 Grundudgifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-16

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-16 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Side 2-16 Faneblad Arbejdspladsindretning 01 Terrænarbejder 02 Grundarbejder 03 Bygningsarbejder 04 Installationer 05 Maskinelt udstyr 06 Inventar, udstyr 07 Grundudgifter

Læs mere

Eksamensprojekt efteråret 2001

Eksamensprojekt efteråret 2001 Eksamensprojekt efteråret 2001!"# "#$ %&' Forord Forord Dette afgangsprojekt er udarbejdet i efteråret 2001 ved BYG DTU på Danmarks Tekniske Universitet. Afgangsprojektet består af en hovedrapport. samt

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

3.1 Transport af produkter

3.1 Transport af produkter 3. Installation Dette kapitel gennemgår installation af ledninger, idet der startes med transport, håndtering og modtagekontrol af produkter. Herefter følger afsnit om etablering af ledningsgrav, om ledningslægning

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere