Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg"

Transkript

1 Anlæg 125

2 126

3 Bilag A1: Tidsforbrug for indretning af byggeplads Inden byggeriets start skal de ydre rammer for byggeriet være på plads. Det betyder, at byggepladsen skal indrettes med det nødvendige materiel og arbejdspladser. Til beregning af tidsforbruget for indretningen af byggepladsen er følgende aktiviteter medregnet: Indhegning af byggeplads Opstilling af skurby Anstilling af kran Indretning af armeringsplads De medregnede aktiviteter er dem, der har forbindelse til in situ støbningen af kælderen og opbygningen af tårnet. Der er kun medregnet tidsforbruget for anstilling af en af de fire kraner, der benyttes på byggepladsen. Tabel A1.1 viser de beregnede tider. Wrights formel er benyttet til beregningerne. Tabel A1.1 Tidsforbrug for indretning af byggepladsen Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Indhegning af byggeplads 540m 1mh/3m Opstilling af skurby 10stk. 2mh + 1time lastbil pr. skur Anstilling af kran 1stk. 5dage pr. stk Indretning af armeringsplads 200m 2 16mh/200m Det vurderes, at de øvrige aktiviteter mht. indretning af byggeplads udføres løbende gennem byggeperioden, og at disse ikke kræver det store tidsforbrug. De øvrige aktiviteter er f.eks. indretning af forskallingsplads eller mørtelplads. 127

4 Bilag A2: Jordarbejde I det følgende er gjort rede for, hvorledes jordarbejdet er behandlet. Heri indgår løsning, læsning og transport af den afgravede jord fra Kennedy Arkaden til Aalborg Kommunes jorddepot i Østhavnen. Desuden er bearbejdet påfyldning og komprimering af jord. Der er fundet hvilke typer af gravemaskiner og dozer, der vil blive anvendt samt beregnet det nødvendige antal af transportvogne for transport af jord fra og til byggepladsen. Alle formler og tabelværdier, der er benyttet ved beregningerne, er fra [Anlægsteknik 1, 2001]. Afgravning af jord er inddelt i følgende faser: Afgravning af asfalt Afgravning af grus Afgravning af byggegrube til kælder med anlæg, a=1,1, (til to sider) Afgravning af råjord/udskiftning af blødbund til sandpudefundering Afgravning til fundamenter i kælderen Herefter indgår følgende faser i det videre jordarbejde: Udlægning af kapillarbrydende lag med leca Opfyldning af byggegrube efter at kælderen er støbt og dækket er monteret samt komprimering Påfyldning til sandpudefundering & komprimering A2.1 Afgravning af asfalt & grus Store dele af pladsen er befæstet med enten asfalt eller fortovsfliser/sten. Al befæstelse på arealet, hvor den nye bygning opføres, fjernes, og resterende arealer benyttes som transportveje for lastbiler til og fra byggeplads samt til oplagringsplads for byggematerialer. Således holdes et område af størrelse 94m 100m fri for befæstelse. Der er ca. 2m fra asfaltkant til bygningens ydervægge, således er der også givet plads til etablering af omfangsdræn i DNN +1,5. Med asfalten afgraves ca 25cm tykt gruslag. Under dette findes fyldsand indeholdende muld. Der afgraves til terrændæk, der er opbygget jf. Figur A1. Figur A1 Opbygningen af terrændæk 128

5 Med overside af terrændæk i DNN +4,14 og de ovenfor angivne materialer afgraves til DNN +3,55 for hele byggefeltet. I denne kote findes fyldsand og -ler indeholdende muld. Jordvoluminet, der afgraves indenfor arealet 94m 100m bliver dermed følgende: 94m 100m (4,20-3,55)m = 6.110m 3 Heraf kan inddeles i følgende jordtyper: Asfalt: 94m 100m 0,05m - 258,4m 3 = 211,6m 3 Grus: 94m 100m 0,25m = 2350m 3 Fyldsand: 94m 100m 0,35m = 3290m 3 Idet der sker en volumenudvidelse af det afgravede jord med 20%, er mængden af jord, der skal transporteres til jorddepot følgende: Asfalt: 1,2 211,6m 3 = 254m 3 Grus: 1,2 2350m 3 = 2820m 3 Fyldsand: 1,2 3290m 3 = 3948m 3 I alt: = 7022m 3 A2.2 Afgravning af jord til kælder Byggegruben til kælder afgraves med anlæg til tre sider, mens der på østsiden nedrammes spunsvægge. Byggegrubens bundkote er i DNN +0,34. Bundkoten for lagerafsnittet er DNN -0,45. Hvor der er elevatorskakt og trappeopgang, afgraves til DNN -0,45 og -1,27. Se Tegning F2. Der er også beregnet mængden af jord, der skal afgraves til de 42 søjlefundamenter i kælderen. Mængden af jord, der afgraves for kælder, er følgende: Byggegrube: (Elevator & trappeopgang) DNN -0,45: 8 2,8 (3,55 - (-0,45))m 3 = 90 m 3 DNN -1,27: 5,2 7 (3,55 - (-1,27))m 3 = 175 m 3 (Lager) DNN -0,45: 18 42,5 (3,55 - (-0,45))m 3 = 3060 m 3 DNN +0,34: (31,5 + 13,5) (42,5 (3,55-0,34))m 3-89,6m 3-175,45m 3 = 5874 m 3 I alt: = 9199 m 3 Afgravning til tre sider udføres med anlæg, a. For at vælge anlægsstørrelsen, a = 1,1, er forudsat følgende: Normal funderingsklasse Varighed: ½-1 måned Over grundvandsspejl Udgravningens største dybde: 5,47m Mellemlejret friktionsjord, tr,k =

6 Nedenfor anførte beregninger er udført ved at antage, at hele den nordlige og den sydlige strækning udføres med a = 1,1 fra DNN +0,34. Den vestlige side medregnes ikke, da der her skal afgraves for at udføre sandpudefundering. Syd: ½ (3,55-0,34) 1,1 (3,55-0,34) (62,5-4)m 3 = 332 m 3 Nord: ½ (3,55-0,34) 1,1 (3,55-0,34) 62,5m 3 = 354 m 3 I alt: = 686 m 3 Jord, der afgraves til søjlefundamenter: 42 (0,75 0,75 0,5)m 3 = 12 m 3 Stribefundamenter: = 47 m 3 Den samlede mængde jord, der skal afgraves for kælder bliver hermed; incl. udvidelsesfaktor på 1,2: Kælder: 1,2 (685, , , ,5)m 3 = m 3 A2.3 Afgravning af jord til sandpudefundering Der udføres sandpudefundering med blødbundsudskiftning i den sydlige del af bygningen. Ud fra de udførte boringer, se Bilag F1, ses at der ikke er blødbund nær boring B203, dvs. ca. midt i den sydlige bygningsdel, hvor der er kælder i den sydøstlige del og sandpudefundering i den sydvestlige del. Boring R100 viser, at der er blødbund af mindre tykkelse til DNN +2,3 og herfra ler til DNN + 1,95. Boringerne i den nordlige del af bygningen viser blødbund af større tykkelse end i den sydlige del. Der er ikke udført boringer syd for bygningen, hvorfor det ikke vides, om der vil forekomme blødbund syd for boring R100. Det skønnes derfor i det følgende, at der afgraves til DNN +1,0 med anlæg, a = 1,1 til tre sider, idet afgravning til kælder sker i forlængelse af afgravning til sandpudefunderingen. Da sandpuden skal udføres med anlæg, er det nødvendigt at afgrave asfalt fra det ekstra areal for anlægget. Det skønnes, at sandpuden udføres med anlæg 2, dvs. der skal en længdeafstand på 5,1m. Der skal derfor afgraves asfalt og grus 3m længere ude i det sydvestlige hjørne af byggefeltet end beregnet tidligere. Mængden af jord, der afgraves, er følgende; incl. udvidelsesfaktor (DNN +1,0): Byggegrube: 1,2 (41,5 46) (3,55-1,0)m 3 = 5842 m 3 Ekstra areal: -Asfalt: 1,2 ((41,5 3) + (46 3) ) 0,05m 3 = 16 m 3 -Grus: 1,2 ((41,5 3) + (46 3) ) 0,25m 3 = 82 m 3 -Ler/sand/gytje: 1,2 ((41,5 3) + (46 3) ) 2,9m 3 = 945 m 3 Anlæg, a = 1,1: ½ 2,9 (2,9 1,1) (41,5 + 3) + ½ 2,9 (2,9 1,1) (46 + 3) + 2 (1/4 ((2,9/3) (½ 1,1 2,9) 2 )) 1,2 = 523 m 3 I alt: = 7407 m 3 130

7 Total mængde af jord, der afgraves for Kennedy Arkaden: ( , ,4)m 3 = m 3 L m 3 F A2.3.1 Gravemaskiner/transportvogne Til afgravning og transport af jord til jorddepot anvendes gravemaskiner, dozer, læssemaskine samt transportvogne. De enkelte maskiners ydeevne kan udtrykkes ved produktionsformlen: hvor P = V A C, V er voluminet, der flyttes pr. cyklus [m 3 ] A er antal læs pr. time [-] C er en effektivitetsfaktor, der afhænger af flere enkelte faktorer [-] Effektivitetsfaktoren er sammensat af: C = k p k f k s k k k a k ms k le Der er i det følgende fundet størrelsen af de enkelte faktorer, der indgår i effektivitetsfaktoren, C. Der er forsøgt at opnå en maksimal størrelse på C. Personfaktoren, k p Almindeligvis sættes k p = 0,83, da der arbejdes 50minutter af de 60minutter grundet pauser og præcisionsniveau. Når flere maskiner arbejder afhængig af hinanden, henføres til begge førere. Kvalifikationsfaktoren, k f Føreren vurderes til at være dygtig, dvs. k f = 1,15. Sigtbarheden, k s Udtrykket for nedsat arbejdstempo grundet vejrlige hindringer så som tåge, sne og skumring sættes normalt til 0,8. Koblingsfaktoren, k k Faktoren er et tal for samarbejde mellem to eller flere maskiner. Da der vil være samarbejde mellem gravemaskine og transportvogn sættes denne normalt til 0,9. Denne sættes op til 1, se afsnit Transportvogne. Arbejdets art, k a Denne faktor afhænger af gravemaskinens råderum samt vanskeligheden forbundet med jorden, der skal afgraves. Det vurderes, at faktoren kan sættes til 0,80. Maskinstop, k ms Her er tale om maskinstop i mere end tre uger. Faktoren sættes normalt til 0,9, men da der relativt hurtigt kan anskaffes erstatningsmaskiner, sættes denne faktor op til 1,0. 131

8 Læsseeffektivitetsfaktor, k le For gravemaskiner er denne faktor et udtryk for, hvor let det er at komme af med jorden igen. Da der vil være mulighed for, at gravemaskinen læsser fra samme niveau, som transportvognene er i, er k le = 0,9. Med de ovenfor fundne faktorer, der indgår i effektivitetsfaktoren, C, kan denne nu findes som: C = 0,83 1,15 0,8 1,0 0,8 1,0 0,9 = 0,55 Der er i det følgende gjort rede for, hvorledes de enkelte maskintyper er fundet. Der er undersøgt gravemaskine, transportvogn og dozer. 1. Gravemaskine Der anvendes en hydraulisk gravemaskine med følgende data: Maskintype: RH6 PMS-LC Skovstørrelse: 1,3m 3 Gravedybde: 5,8m (der skal graves til dybde 5,5m) For at finde gravemaskinens ydeevne er følgende fundet: For skovlstørrelsen 1,3m 3 aflæses mængden af sand og grus, der kan afgraves pr. time, af figur 2.48 i [Anlægsteknik 1, 2001], til 230m 3 f/time. Korrektionsfaktorer herfor er af følgende størrelse: f o = 0,88 for 1,3m 3 f s = 1,0 for svingningsvinkel = 90, idet der antages, at der er plads til at transportvogne kan komme til at holde meget nær gravemaskinen. Under antagelsen at der er tilstrækkelig kapacitet af lastbiler, er gravemaskinens driftskapacitet beregnet til: P = 230m 3 f 0,88 1,0 0,55 = 111,3 m 3 f/time Gravemaskinens driftskapacitet for afgravning af asfalt, (mængden, der afgraves, er aflæst for finsprængt klippe): P = 150m 3 f 0,88 1,0 0,55 = 72,6 m 3 f/time Tiden, det tager, at afgrave asfalt/grus, kælder samt sandpudefundering, kan således bestemmes til: 132

9 Den samlede tid for afgravning af jord bliver: 2. Transportvogne Der er valgt lastbiler til jordtransport. I de følgende beregninger er asfalt, sand/grus samt blødbund betragtet som sand/grus. Ydeevnen for transportvognen bestemmes af produktionsformlen: hvor P = V A C = V (60/T) C T er omløbstiden [min] Voluminet, V, af jord, der transporteres pr. lad, afhænger af ladets størrelse samt det tilladelige læs, G T, for transportvognen. Dette er givet ved: hvor L er densiteten i løst mål af den jord, der skal borttransporteres, [t/m 3 ] V 0 er det strøgne mål op til ladets sidekanter, [m 3 ] f c er fyldningsfaktoren, som angiver den top, det er tilladt at køre med, [-] For lastbiltypen Scania P124CB 8x4NZ 420 haves rumindhold på ca. 18m 3. Nyttelasten er 18,0t. Dvs. at det tilladte volumen, V, er 13,5m 3 pr. lad. 133

10 Koblingsfaktoren, k k, aflæses af tabel 2.27 i [Anlægsteknik 1, 2001]: Antal skovle pr. læs: 13,5m 3 /(1,3 1,2)m 3 /skovl = 8,65 skovle/læs For 8,65 skovle/læs fås: k k = 0,9965 1,0 Omløbstiden, T, for vognene: hvor T = t g t k t a t m t g er gravemaskintiden [min] t k er kørselstiden [min] t a er aflæsningstiden [min] t m er manøvretiden ved aflæsningsstedet [min]; 0,8min Gravemaskintiden er sammensat af: hvor t g = t l + t ko = (V T /P G ) 60 +t ko t l er læssetiden [min] t ko er koblingstiden [min] V T er vognens mulige læssevolumen [m 3 ] P G er gravemaskinens produktion [m 3 /time] For at bestemme omløbstiden, T, er følgende deltider fastsat: Aflæsningstiden, t a, for sand samt bagudtømning: Manøvretiden, t m, på aflæsningsstedet: Kørselstiden, t k, er fundet som følger: t a = 0,6min t m = 0,8min Transportafstand: 7km Kørselshastighed: 40km/t for frem-/tilbagetur t k = 21min Koblingstiden, t ko, hvor ringkørsel er mulig: Gravemaskintiden, t g, bliver: t ko = 0,2min t g = 6,3min Med de ovenstående tider, fås omløbstiden, T, uden ventetid til: T = (6, ,6 + 0,8)min = 28,7min 134

11 Det teoretisk nødvendige antal lastbiler, n t,: Ventetiden for lastbiler findes af: t v = (n - 1) t g - (T - t g ) = n t g -T t v = 5 6,3min - 28,7min = 2,8min Den effektive produktion, P, pr. time for en gravemaskine og transportvogne med overskud af vogne: 3. Dozer Der anvendes en minidozer til udlægning og planering af jord samt til 1.gangs komprimering. Der anvendes følgende dozer: Dozertype: D6R LGP Effekt i kw: 138kW Bladmål, h/b: S 3,99m/1,10m Kapacitet: 3,70m 3 I det følgende er fundet dozerens ydelse vha. produktionsformlen: P = V A C Transportvoluminet, V, bestemmes af: hvor V = ½ h 2 b f p f c h er højden af profilblad [m] b er bredden af profilblad [m] f p er en faktor til at korrigere for profilform [-] f c er en faktor til at korrigere for fyldningen [-] Der vælges det almindelige bladprofil B, S-bladet. Der vil ske en jordflytning over kortere afstande, hvorfor dette er mest økonomisk. For bladprofil B er profilfaktoren, f p = 0,

12 Fyldningsfaktoren, f c, er givet ved produktet af: hvor f c = f co f ct f co er et udtryk for med hvor stor top, jorden kan ligge foran dozeren under transport [-] f ct er korrektionsfaktor for spildet til siderne, der sker under transport pga. manglende sammenhængsevne under bevægelse [-] For at finde fyldningsfaktoren, f c, er fundet følgende delfaktorer: -Jordens evne til at hænge sammen under transporten udtrykkes ved den kinematiske jordsammenhængskoefficient, B, der for mellemsand er midlet til 12 af tabel 2.12 i [Anlægsteknik 1, 2001]. -Tværfyldningsfaktoren, f ct, aflæses af figur 2.35 i [Anlægsteknik 1, 2001]. For dozerblad S, B = 12 samt friktionsjord fås f ct til 0,34. -Den ordinære fyldningsfaktor, f co, aflæses af figur 2.36 i [Anlægsteknik1, 2001]. For tværforholdet, t: t = b/h = 3,99m/1,1m = 3,6, B = 12 samt friktionsjord fås f co = 0,78 Fyldningsfaktoren, f c bliver: f c = 0,78 0,34 = 0,27 Transportvoluminet beregnes med de ovenfor fundne faktorer: V = ½ 3,99 2 1,10 0,92 0,27 = 2,18m 3 Omløbstallet A for mekanisk drev og motorydelse på 138kW aflæses af figur 2.34 i [Anlægsteknik, 2001], til: A = 65 læs pr. time Effektivitetsfaktoren, C, er sammensat af person- samt kvalifikationsfaktoren. Alle andre faktorer er sat til at være 1,0: C = 0,83 1,15 1,0 = 0,955 Dozerens ydelse findes til: P = 2,18m 3 65 omløb/time 0,955 = 135,25m 3 136

13 A2.4 Påfyldning og komprimering I det følgende er beregnet mængden af jord, der skal påfyldes samt bestemt, hvorledes komprimering skal udføres. A2.4.1 Sandpudefundering Der skal påfyldes jord til sandpudefundering og omkring kælder. Påfyldningsområdet komprimeres med virkning i 0,2m dybde. Herefter påfyldes sand med nedenstående data: Tørdensiteten, d = 1700kg/m 3 Svindfaktor, k s = 0,90 For sandpudefunderingen er gjort den tilnærmelse, at hele afgravningsfeltet påfyldes med ovenfor valgt sand. Der beregnes ikke mængden af sand for sandpudefundering med anlæg 2, men der påfyldes sand for den afgravede byggegrube for sandpudefunderingen. Mængden af jord, der blev afgravet uden asfalt og grus: Mængden af påfyldningsjorden: 7309,6m 3 L Komprimering udføres med vibrationstromle med følgende data: Arbejdshastighed: 1,67m/s Komprimeret lagtykkelse: 0,60m Antal passager: 2 Valsebredde: 0,5m Materielydelsen er beregnet ud fra: hvor W er valsebredden [m] v er hastigheden [m/s] d er den komprimerede lagtykkelse [m] n er antallet af passager [-] Materielydelsen beregnes til: 137

14 Tiden for komprimering er beregnet til: A2.4.2 Kælder Påfyldning omkring kælder sker med sand med samme materialedata som ovenfor. Til komprimering anvendes en pladevibrator. Mængden af jord, der påfyldes: 42,5 4 (4,2-0,34) + (4 6,5 + 6,5 8,5) (3,55-0,34) + 62,5 3,3 (4,2-0,34) + 62,5 1 (3,55-0,34) + 685,73m 3 = 2607,7m 3 F Påfyldningsmængden bliver: Materielydelsen, P, for pladevibratoren bliver: Tiden for komprimeringsarbejde omkring kælder bliver dermed: Komprimeringsarbejdet omkring kælderkonstruktionen tager 31 timer. I beregningen er der regnet med komprimering af hele den mængde jord der skal påfyldes. Det er dog ikke sikkert det er nødvendigt at komprimere påfyldningsjorden i hele dybden, da jorden omkring kælderen ikke behøver særlig står bæreevne. Ligeledes kan man anvende mere end en pladevibrator, hvormed tidsforbruget også begrænses. Dette er ikke undersøgt nærmere. 138

15 Det er beregnet, hvor mange dage jordarbejdet tager til brug i tidsplanen. Der er medregnet de aktiviteter der indgår i opbygningen af kælderkonstruktionen og tårnet. Tidsforbruget ses i Tabel A2.1. Tabel A2.1 Tidsforbrug til jordarbejde Aktivitet Mand Antal dage Afgravning 1 6 Påfyldning, sandpude 2 1 Byggegrube 1 11 Gravning til fundamenter 1 1 Påfyldning ved kælder

16 140

17 Bilag A3: Kælderkonstruktionen Konstuktionsdelene i kælderen in situ støbes. Kælderen består af følgende konstruktionsdele: Stribefundamenter under kældervæg Punktfundamenter under søjler Kældergulv Kældervæg Søjler i kælderen Til beregning af tidsforbruget til de enkelte aktiviteter er der brugt Wrights formel, der tager højde for en indlæring ved de forskellige aktiviteter Der er vist et eksempel på, hvordan Wrights formel er anvendt under beregning af tidsforbruget til armering af kældervæggen. Dimesioner og armeringsmængder er skønnet, da der ikke er lavet detailberegninger på kælderkonstruktionen. A3.1 Stribefundamenter under kældervæg Der er 186 m kældervæg, der skal funderes. Dimensioner på fundament ses i Tabel A3.1. Tabel A3.1 Dimenioner på fundament under kælderen Længde [m] Højde [m] Bredde [m] 186 0,5 0,5 Der udstøbes et renselag inden støbning af fundament. Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af kælderen: Udstøbning af renselag Opsætning af forskalling Ilægning af armering Støbning af fundamenter Afforskalling Jorden udgraves med lodrette sider i en dybde på 0,5m, så kun den øverste del af fundamentet forskalles, se Figur A2. 141

18 Figur A2 Fundamentsforskalling Forskallingen laves af støbebrædder som samles til flager på 5 m 2, der kan bæres af 2 mand [Anlægsteknik 1, 2001]. Der regnes med 8 kg armering/m 2, som sammenbindes på stedet. Den samlede armeringsmængde bliver dermed: 186 m 0,5 m 8 kg/m 2 = 744 kg Tidsforbruget til de enkeltet aktiviteter er fundet ved opslag i [Anlægsteknik 2,]. I Tabel A3.2 ses tidsforbruget til støbning af stribefundamentet. Tabel A3.2 Tidsforbrug til udstøbning af stribefundament under kældervæg Aktivitet Tidsforbrug Mængde Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Udstøbning af renselag 0,1 mh/m 2 93 m 2 9,3 3 1 Opstilling og nedtagning af forskalling 0,5 mh/m 2 93 m 2 46,5 3 2 Ilægning af armering til fundamenter 13 mh/t 8 kg/m 9,7 3 1 Støbning af fundamenter 0,4 mh/m 3 46,5 m A3.2 Støbning af punktfundamenter under søjler Der er 42 søjler der skal funderes og fundamenternes dimensioner bliver 0,75 m 0,75 m med en højde på 0,5 m Der ilægges 50 kg armering i hvert fundament. Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af punktfundamenter: 142

19 Opsætning af forskalling Ilægning af armering Støbning af fundamenter Afforskalling Til forskallingen laves 2 sidesektioner og to endesektioner. Endesektionerne bygges svarende til fundamentets dimension mens sidesektionerne laves længere se Figur A3. Tidsforbruget ses i Tabel A3.3 Figur A3 Eksempel på punktfundamentsforskalling Tabel A3.3 Tidsforbrug yil udstøbning af punktfundamenter under søjler i kælderen Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Forskalling til søjlefundamenter i kælder 63 m 2 0,5 mh/m Ilægning af armering til søjlefundamenter i kælder 42 stk 0,36 mh/stk Støbning af søjlerfundamenter i kælder 11,8 m 3 0,52 mh/m Der regnes med en dag til opstilling af forskalling og en dag til nedtagning. 143

20 A3.3 Kældergulv Kælderen er under vandtryk, da grundvandsspejlet står over koten for kældergulvet. Kælderen skal derfor udføres som en vandtæt bygning Kælderen har et grundareal på 2142 m 2 Der udstøbes først et grovlag beton, derefter et drænlag, radontætning og tilsidst selve det bærende gulv. Opbygningen af kældergulvet ses på Figur A4 Figur A4 Opbygning af kældergulv Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af kældergulvet: Ilægning af armering til grovlaget Støbning af grovlag Nedlægning af singelslag Ilægning af armering til anden del af kældergulv Støbning af anden del af kældergulv Der lægges armeringsnet i undersiden af grovlaget. Grovlaget støbes derefter direkte fra pumpe. Efter grovlaget er hærdet udlægges singleslag. Til det sidste del af kældergulvet bruges også armeringsnet og udstøbning sker direkte fra pumpe i 7 m baner. Tidsforbruget ses i Tabel A3.4. Tabel A3.4 Tidsforbrug til udstøbning af kældergulv Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Ilægning af armering til grovudstøbning Støbning af første del af kældergulv Nedlægning af singelslag Ilægning af armering til anden del 2142 m 2 0,7 mh/m m 3 0,21 mh/m m 2 0,5 mh/m m 2 0,7 mh/m Støbning af anden del af kældergulv 4,1 min/m 2 + 1, m 2 min pr. lbm. ydervæg 152 h

21 A3.4 Kældervæg Kældervæggen in situ støbes og dimensionerne af kældervæggen ses i Tabel A3.5 Længde [m] Højde [m] Tabel A3.5 Dimensioner af kældervæg Tykkelse [m] Areal [m 2 ] Volumen [m 3 ] , Kældervæggen opbygges som det ses på Figur A5 Figur A5 Opbygning af kældervæg Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af kældervæg: Opsætning af dobbeltsidet forskalling til ydermur Ilægning af armering til ydermur (13 kg/m 2 ) Støbning af ydermur Afforskalling Opsætning af drænlag Opsætning af forskalling til indervæg (systemforskalling 15 m 2 flager) Ilægning af armering til indervæg Støbning af indervægvæg (udstøbning med pumpe) Afforskalling Efterreparation Der er 186 m kældervæg. Kældervæggen består af en ydervæg og en indervæg. Imellem yder og indervæggen ilægges et drænlag. 145

22 Armeringsmængden sættes til 13 kg/m 2 i både yder og indervæg. Den samlede armeringsmængde i hver vægdel bliver dermed: 13 kg/m m 2 = 9,67 ton. Der bruges systemforskalling til kældervæggen, og de laves med flager på 15 m 2, som anbringes med kran. Der skal i alt bruges 1488 m 2 forskalling til ydervæg og 744 m 2 til indervæggen. Først opstilles forskallingen til ydervæggen. Forskallingen udføres som en dobbeltsidet forskalling. Efter forskalling ilægges der armering og væggen støbes. Efter hærdning af indervæggen afskalles denne, og der opsættes et drænlag, som opsættes i faste plader. Der opsættes derefter en ensiddet forskalling til indervæggen, og der ilægges armering og væggen støbes. A3.4.1 Forskalling Der bruges systemforskalling af mærket LOGO-1 fra fimaet Paschal, forskallingen ses på Figur A6 Figur A6 Systemforskalling LOGO-1 [www.paschal.dk] Alternativt kan bruges forskalling fra andre firmaer som kan klare samme formtryk. Det er oplyst, at det maksimale formtryk for denne type er 60 kn/m 2. Den maksimale vertikale udstøbningshastighed findes ved hjælp af følgende: hvor p er det maksimale tryk [kn/m 2 ] v er udstøbningshastigheden [m/h] t er betontemperaturen [ C] 146

23 147

24 Der regnes med en betontemperatur på 20 C. Ved indsættelse findes: Den maksimale støbehastighed i vertikal retning er dermed 3,16 m/h A3.4.2 Tidsforbrug Som et eksempel på anvendelse af Wrigths formel er der vist tidsforbruget til armering af kældervæg. Der er 744 m 2 kældervæg der skal støbes. Ved opslag findes at ved 5000 m 2 bruges i gennemsnit 18 mh/ton armering og ved 500 m 2 bruges i gennemsnit 22,5 mh/ton. Hermed kan T 1 og k udregnes: Tiden ved en mængde på 744 m 2 findes: Tidsforbruget til aktiviteterne i forbindelse med udførelse af kældervæg ses i Tabel A3.6 Tabel A3.6 Tidsforbrug til udstøbning af kældervæg Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Forskalling til kælderydervæg 1488 m 2 0,25 mh/m Armering til kælderydervæg 744 m 2 21,6 mh/m Støbning af kælderydervæg 186 m 3 0,35 mh/m Opsætning af drænlag 744 m 2 0,028 mh/m Forskalling til kælderindervæg Ilægning af armering til kælderindervæg 744 m 2 0,25 mh/m m 2 21,6 mh/m Støbning af kælderindervæg 186 m 3 0,35 mh/m Efterreparation 744 m 2 0,11 mh/m

25 Der regnes med fire dage til opstilling af forskalling til ydervæg og tre dage til nedtagning. Der regnes med to dage både til opstilling og nedtagning af forskalling til kælderindervæg A3.5 Søjler i kælderen I kælderen støbes der 42 søjler med dimensionerne 0,800 m 0,420 m og en højde på 4 m. Armeringen anbringes i enheder i form, og der regnes med 50 kg armering pr. søjle. Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af søjler i kælderen: 1 Forskalling til søjler (systemforskalling) 2 Ilægning af armering til søjler (50 kg/stk) 3 Støbning af søjler (udstøbning med kran) 4 Afforskalling På Figur A7 ses et eksempel på udseende af systemforskalling til søjler, der er vist systemforskalling fra firmaet Paschal. Figur A7 Eksempel på systemforskalling til søjler [www.paschal.dk] Tidsforbruget til udstøbning af søjler i kælderen ses i Tabel A

26 Tabel A3.7 Tidsforbrug til udstøbning af søjler i kælderen Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Forskalling til søjler 42 stk. 2,2 mh/stk Ilægning af armering til søjle 42 stk. 0,36 mh/stk Støbning af søjler 56 m 3 0,86 mh/m Der regnes med 18 dage til at opsætte forskalling og 10 dage til at nedtage forskalling. Søjlerne støbes i 3 etaper. 150

27 151

28 Bilag A5: Opbygning af tårn Tårnet er planlagt funderet på pæle, og der er planlagt et terrændæk over pælene. Opbygningen af tårnet sker primært med præfabrikerede betonelementer. I dette afsnit er hele opbygningen af råhuset beskrevet. Der er planlagt, hvilke elementer der skal bestilles, og hvilket løfte- og anhugningsgrej der skal benyttes. Ligeledes er mandtimeforbruget udregnet for de enkelte arbejder, samt den samlede tid for montage af elementer i hele tårnet er udregnet. A5.1 Pælefundering Efter det krævede jordarbejde af området anstilles en rambuk til pæleramningen. Der er foretaget prøveramning i området, og ud fra en tilhørende rammejournal er det krævede antal pæle og pælelængder beregnet. Pælene rammes jf. Tegning F3. Efter pæleramningen kappes pælene i DNN + 3,00, og der opstilles forskalling til udstøbning af fundamentsbjælker. Støbningen foregår på samme måde som in situ støbningen af kælderen. Efter støbningen af fundamentsbjælkerne opbygges terrændækket. A5.2 Terrændæk Terrændækket opbygges af et kapillarbrydende lag. Herover udlægges et isoleringslag af Sundolit. Dernæst udlægges armeringsnet og der støbes et betondæk. Over betondækket udlægges en radontætning, der forhindrer radonstråling i at trænge op i bygningen. Slidlaget støbes direkte ovenpå radontætningen, hvorefter der lægges klinker. Til udstøbningen af fundamentsbjæker, betondæk og slidlag benyttes en mobilpumpe. Figur A8 viser, hvorledes terrændækket er opbygget. Figur A8 opbygningen af terrændækket 152

29 Tidsforbruget for ramning af pæle og arbejder omkring terrændæk er opstillet i Tabel A4.1. Tabel A4.1 Tidsforbrug for pæleramning og terrændækarbejde Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Anstilling af rambuk - 4timer, 2 mand Pæleramning 89stk. 1pæl/t, 2 mand Kapning af pæle 89stk. 2min/pæl, 1 mand Forskalling til fundamentsbjælker Armering af fundamentsbjælker Støbning af fundamentsbjælker Udlægning af kapillarbrydende lag 52m 2 0,5mh/m kg/m 3 13mh/ton 5, m 3 0,4mh/m m 2 0,068mh/m 2 24,5 2 2 Udlægning af Sundolit 360m 2 0,028mh/m 2 10,1 1 2 Armering af terrændæk 8kg/m 3 0,7mh/m 2 4,2 2 1 Støbning af terrændæk 360 m 2 4,1min/m 2 + 1,9 min/lbm ydervæg 25,8 2 3 Støbning af slidlag 360 m Der regnes med en dag til opstilling af forskalling og en dag til nedtagning. A5.3 Elementer til tårn De elementer, der skal bruges til tårnet er vægelementer, etagedæk, søjler, bjælker, trapper og tagelementer. Alle elementer til tårnet er præfabrikerede og skal leveres af producenten. I projektet er der valgt elementer fra betonelementfabrikken Spæncom. Efterfølgende er der opstillet, hvor mange elementer og hvilke typer der kræves til opbygningen af tårnet, Tabel A

30 Element Type Dimensioner Tabel A4.2 Elementer, der er valgt til opbygningen af tårnet Regningsmæssig bæreevne Vægt [kn] Antal Væg - 180mm 3m 2,5m Væg - 180mm 3m 3,4m Dæk PX 32 1,2m 14,6m 5,2kN/m 2 73,4 105 Dæk PX 32 1,2m 9m 9,1kN/m 2 33,2 35 Søjle - 0,42m 0,8 Højde: 5m / 3,4m N crd = 6499kN V rd,z = 244kN, V rd,y =501kN 39 / Bjælke KBEbjælke Mål jf.figur A9 Længde: 6m Se Figur A9 21,5 32 Tagdæk TTS 2,4m 14,6m 5,8kN/m Trappe - ikke nærmere undersøgt Figur A9 Mål og momentbæreevner for KBE-bjælke Det ses af Tabel A4.2, at tagdækelementerne har størst egenvægt, hvilket har betydning for valg af krantype. Trappen bestilles hos spæncom, der er beregnet to trappeelementer til hver etage. A5.4 Løfte- og anhugningsgrej Ved leveringen af elementerne planlægges det, at lastbilen parkerer på en forberedt holdeplads nær tårnet. Dermed er det muligt at løfte elementerne direkte fra lastbilen og over byggeriet til montage. Udover at benytte kranen, der er beskrevet i hovedrapporten, benyttes forskellige former for løfteog anhugningsgrej. Anhugningen af elemeneterne foregår på lastbilen af en anhugger. 154

31 Figur A10 Løfteklo i elementer Elementerne anhugges med klør i nogle indstøbte løftekroge og løfteankre, se Figur A10. Elementerne løftes af kranen ved hjælp af kæder og løfteåg. Det valgte løfte- og anhugningsgrej: Vægelementer: Dæk- og tagelementer: Søjler: Bjælker Trappeelementer: Løfteåg med 1-strenget kæder, 13mm, med bæreevne på 5300kg 4-strenget kæde, 19mm, med bærevne på 17000kg 1-strenget kæde, 13mm, med bæreevne på 5300kg. Løfteåg med 1-strenget kæder, 13mm, med bæreevne på 5300kg 4-strenget kæde, 19mm, med bærevne på 17000kg Under montagen benyttes elementstøtter til at holde elementerne på plads, indtil der er skabt den nødvendige stabilitet i bygningen. Det er vigtigt mht. vægelementerne, at der ikke monteres yderligere elementer med vederlag på vægge og søjler, før underfugningen er foretaget. A5.5 Tidsforbrug ved montagen Som udgangspunkt udføres elementmontagen af et byggesjak. Til arbejdet ved tårnet er det valgt at benytte et sjak på fire mand. Heri indgår en anhugger, to mand til montage af elementer og en mand til fugning. Udover de fire mand skal der være en kranfører under elementmontagen. Det krævede tidsforbrug er beregnet i antal mandtimer og antal dage for de enkelte arbejder under elementmontagen. Beregningerne er foretaget ud fra data fundet i Anlægsteknik 2. Alle aktuelle værdier er beregnet efter Wrights formel. Der er ikke skelnet mellem størrelserne på væg- og dækelementerne. Tidsforbruget for alt montagearbejdet er angivet i Tabel A

32 Aktivitet Tabel A4.3 Antal elementer, tidsforbrug i mandtimer, antal mand og samlet antal dage Mængde [stk] Tidsforbrug [mh/stk] Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Transport af vægelementer 180 0,29 41,6 4 1,3 Montage af vægelementer 180 1,35 219,2 4 6,9 Fugning af vægelementer 180 0,51 83,2 4 2,6 Transport af dækelementer 140 0,12 16,8 4 0,5 Montage af dækelementer 140 0,20 28,0 4 0,9 Fugning af dækelementer 140 0,13 28,0 4 0,9 Transport af tagelementer 10 0,13 1,3 4 0,0 Montage af tagelementer 10 0,35 3,4 4 0,1 Fugning af tagelementer 10 0,23 2,3 4 0,1 Transport af søjler 40 0,14 5,6 4 0,2 Montage af søjler 40 1,04 41,6 4 1,3 Fugning af søjler 40 0,11 4,4 4 0,1 Transport af bjælker 32 0,21 6,7 4 0,2 Montage af bjælker 32 0,67 21,4 4 0,7 Fugning af bjælker 32 0,16 5,1 4 0,2 Transport af trappe 14 0,20 2,8 4 0,1 Montage af trappe 14 0,8 11,2 4 0,4 Fugning af trappe 14 0,6 8,4 4 0,3 Den samlede tid for montage af en vilkårlig etage i tårnet er beregnet til 2,5 dage. Montagen af tagetagen er beregnet til 2 dage. Tid for elementarbejdet i tårnet bliver således: 7 2,5 dage dage = 19,5 dage Efter elementmontagen skal ydervæggene isoleres og opmures med en ½-stens teglvæg. Resten af facaden beklædes med glas. Dette gøres ved at opsætte præfabrikerede stålrammer, hvorpå glasset påmonteres. Dernæst isættes døre i tårnet. Tidsforbruget for disse arbejdsgange ses af Tabel A

33 Tabel A4.4 Tidsforbrug for øvrige arbejder ved tårnet Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Opsætning af stillads 1486 m 2 3timer/100m Opmuring af ½-stens ydermur 613,9 m 2 1,47 mh/m 2 902, Isolering af ydervæg 613,9 m 2 0,04 mh/m 2 24,6 3 1 opsætning af glasfacade 873 m 2 0,7 mh/m 2 611,1 3 25,5 Isætning af døre og vinduer 14 stk 2,7 mh/stk 37,

34 Bilag A6: Priskalkulation Der er for tårnet og kælderen udarbejdet et prisoverslag. Priserne ses i Tabel A5.1, og er beregnet vha. V&S prisbøger. Priser er bruttopriser fra 2001, hvorfor priserne er for lave, og skal tillægges 2 års inflation. For at kunne regulere priserne fra 2001 til 2003, ses der bort fra andre prisstigninger end inflationen, der skønnes til 2%. Tabel A5.1 Prisoverslag Nr. Beskrivelse Mængde Enhedspris Pris i kr Indretning af byggeplads 01.01,02 5-mandsvogn, 4 stk ,11 13 m 2 formandsvogn ,01 40 tømninger af containere 40 stk ,02 4 containere dage 22, Indretning, drift, afspærring og nedtagning af arbejdsplads. 0,075 sum* ** 35.02,04 Levering og opsætning af 2,0m trådhegn 540m Jordarbejde 11.01,01 Opbrydning af asfalt 254 m Optagning af kørebanefliser 2080 m 2 47, ,01 Råjord at afgrave og indbygge, 100m , ,04 Afgravning og bortkøring af råjord m 3 22, ,02 6 km ekstra kørsel m 3 4, Kælder 01.71,01 Nedspuling og optagning af sugespidser 4 anlæg Afstivning, opstilling og nedtagning af spunsvæg 294m 2 85, ,02 Opstilling og nedtagning af systemforskalling til vægge 153m ,01 Membran under kælderdæk 2142m 2 7, ,06 4 stk bolte og beslag pr. søjle til 42 søjler 168stk 54, ,06 Ilæggelse af 6 mm armeringsnet i kælderdæk 2142m 2 43, , m 2 kældervæg at armere, ydervæg og indervæg 1488m 2 43,

35 Nr. Beskrivelse Mængde Enhedspris Pris i kr 33.50,06 Levering og støbning af beton til fundament, aggressiv miljøklasse 33.50,13 Levering og støbning af beton til vægge, aggressiv miljøklasse, inder- og ydervæg 33.50,17 Levering af støbning af beton til kælderdæk, aggressiv miljøklasse 58,3 m m ,5m ,05 Forskalling, armering og udstøbning af fundamenter i kælder, incl. 100mm tillæg til tykkere fundament 23,6m , ,03 Forskalling, armering, udstøbning og afforskalling af søjler 56,45m Montage Præfabrikerede vægelementer af beton at levere, opstille og faststøbe Præfabrikerede dækelementer af beton at levere, oplægge og faststøbe 1728 m m ,01 Levering og støbning af fugebånd 2600m ,03 Slidlag på terrændæk ,05 Forskalling, armering og udstøbning af fundamentsbjælker , ,17 Levering og støbning af beton til terrændæk 70, ,01 Udlægning og levering af 150mm kappillarbrydende lag Tætning mod indtrængning af radon langs fundamenter (24,36 90, ,55)m m 2 58, Anstilling ved ramning af betonpæle ,07 Ramning af 89 pæle 89 stk Kapning af 89 pælehoveder 89 stk ,07 Præfabrikerede søjler ,03 Levering, oplægning og faststøbning af forspændte betonbjælker 40 6m Øvrigt Stålstillads opstilling og nedtagning 1487 m

36 Nr. Beskrivelse Mængde Enhedspris Pris i kr Stålstillads at leje m 2 /dag 1487m 2 60 dage 1, Hulmursisolering at levere og udføre 614 m 2 83, Ydermur af tegl at levere og opmure 614 m Udvendig fabriksfremstillede PVC døre at levere og isætte Almindelig glas som udfyldningselementer at levere og opsætte 14 stk m I alt: kr. * Summen er den totale udgift, ekskl. dette punkt. ** 7,5% af kr er kr, dvs. den totale udgift bliver: ,085 mio.kr. I V&S prisbøgerne varierer de udførte arbejders pris med beliggenheden. Denne pris er beregnet for sjællandsk arbejdskraft udenfor Københavnsområdet. Prisen i Nordjylland er 85% af prisen på Sjælland, men i større byer i regionen er prisen lidt højere. Da byggeriet opføres i Aalborg, sættes prisindekset til 0,9. Der indregnes også 2 års inflation: Den samlede pris som bygherre skal betale til entreprenør for byggeriet bliver dermed: Pris = 11,24 0,9 (1,02) 2 = 11,3 mio.kr. 160

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Enhedspriserne og mængderne er indtastet i MS Project, som derefter udregner den samlede pris for de enkelte mængder, dette er angivet i Tabel A.1.

Enhedspriserne og mængderne er indtastet i MS Project, som derefter udregner den samlede pris for de enkelte mængder, dette er angivet i Tabel A.1. A. Tilbudsoverslag Til beregning af en overslagpris anvendes V&S Prisbøgerne. Enhedspriserne, der benyttes til at beregne den samlede pris på bygværket, er nettopriser. Dette betyder, at der til byggeriets

Læs mere

ANLÆGSTEKNIK. JF Kennedy Arkaden

ANLÆGSTEKNIK. JF Kennedy Arkaden ANLÆGSTEKNIK Det anlægstekniske i forbindelse med udførelsen af Arkaden er beskrevet i hovedrapportens kapitel 11. Bilaget danner grundlag for de enkelte områder i forbindelse med byggeriet af Arkaden.

Læs mere

1 Anlægsteknik. 1.1 Arbejdspladsindretning. 1.1.1 Indhegning. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

1 Anlægsteknik. 1.1 Arbejdspladsindretning. 1.1.1 Indhegning. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 1 Anlægsteknik Den anlægstekniske del omfatter selve opførelsen af råhuset på Holbergsgade 16. Nedenstående er en beskrivelse af de aktiviteter der indgår i arbejdet med opførelsen. 1.1 Arbejdspladsindretning

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

Bilag A: Jordarbejde ( ) Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Jordbunden i byggegruben er som angivet i Tabel A.1 [boreprofil].

Bilag A: Jordarbejde ( ) Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Jordbunden i byggegruben er som angivet i Tabel A.1 [boreprofil]. Bilag A: Jordarbejde Jordbunden i byggegruben er so angivet i Tabel A.1 [boreprofil]. Jordlag Mægtighed Densitet Rufang, V F Udvidelsesfaktor Rufang, V L Kg/ Sand, fyld 0, 1700 52,4 1,12 58,7 Ler, sandet,

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

H Indretning af byggepladsen

H Indretning af byggepladsen Anlægsteknik H. Indretning af byggepladsen H Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

Projektering af. Kennedy Arkaden. Entrepriserapport. Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik

Projektering af. Kennedy Arkaden. Entrepriserapport. Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik Projektering af Kennedy Arkaden Entrepriserapport Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik B6- Rapport Gruppe C102 Maj 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Entreprise

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Anlægsteknik. Brohuset

Anlægsteknik. Brohuset Brohuset Anlægsteknik I følgende afsnit behandles udførelsen af Brohuset, herunder udformningen af konstruktioner, mængdeberegninger af materialer, tidsforbrug til de enkelte aktiviteter og en overslagsberegning

Læs mere

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Trin: TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Eksempel taget fra Anlægsteknik 2 side 385 Omkostningsark Byggesag; Underviser eksempler Oktober 2011 Variable omkostninger 1.492.016 Etablering og af rigning byggeplads

Læs mere

Entreprise 6. Kælderkonstruktion

Entreprise 6. Kælderkonstruktion Entreprise Kælderkonstruktion Denne entreprise dækker over etableringen kælderen. I afsnittet er de indledende overvejelser for udformningen af kælderkonstruktionen beskrevet. Hermed er bundkoter for kælderkonstruktionen

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI MEMO TITEL ARoS Extension DATO 26. juni 2015 TIL SHL KOPI Jens Martin Møller, COWI FRA Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011 Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1 marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1

Læs mere

Bilag A: Jordarbejde ( ) Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Jordbunden i byggegruben er som angivet i Tabel A.1 [boreprofil].

Bilag A: Jordarbejde ( ) Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Jordbunden i byggegruben er som angivet i Tabel A.1 [boreprofil]. Bilag A: Jordarbejde Jordbunden i byggegruben er som angivet i Tabel A.1 [boreprofil]. Jordlag Mægtighed Densitet Rumfang, V F Udvidelsesfaktor Rumfang, V L m Kg/m 3 m 3 m 3 Sand, fyld 0,3 1700 5,4 1,1

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Mall Armerede betonelementer Til regnvandsbassiner, sparebassiner, slambassiner og kloakrør

Mall Armerede betonelementer Til regnvandsbassiner, sparebassiner, slambassiner og kloakrør Mall Armerede betonelementer Til regnvandsbassiner, sparebassiner, slambassiner og kloakrør Inja Miljøteknik tilbyder bassinelementer, der er fremstillet af den tyske producent Mall Umweltsysteme, som

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning 6. Analyse af byggefelt FUNDERING I dette kapitel behandles funderingen af Arkaden. Til bestemmelse af hvilken funderingsmetode, der skal anvendes, er der først lavet en jordbundsanalyse af byggefeltet

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning

til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning Oktober 2008 Ensidig forskalling På nogle opgaver er man nødt til at støbe mod eksisterende bygværker eller spunsvægge, hvilket

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod Dias 1 Sekant pælevægge. Østergades Hotel, Århus Dias 2 Metoden Materiel. Udførelse (Boreleder, boresekvens, udstøbning, armering) Tolerancer. Afstandskrav til nabobebyggelser. Jordbundsforhold. Dokumentation.

Læs mere

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Tagets langsider udregnes: 6.708203934 $12.5 $2 167.7050984 2 Tagets antages at være elletungt (http://www.ringstedspaer.dk/konstruktioner.ht) og derved

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Borede og slidsede byggegrubeindfatninger. Züblin A/S, , Søren Kjær 1

Borede og slidsede byggegrubeindfatninger. Züblin A/S, , Søren Kjær 1 Züblin A/S, 03.03.2011, Søren Kjær 1 Agenda Borede løsninger - Sekantpæle Generelt / normgrundlag Udførelsesmetodik Fordele Referenceprojekter Slidsede løsninger Generelt / normgrundlag Udførelsesmetodik

Læs mere

Forord. Hvor andet ikke er angivet er figurer produceret af projektgruppen.

Forord. Hvor andet ikke er angivet er figurer produceret af projektgruppen. Forord Denne projektrapport er et produkt af gruppe B-118 s projektarbejde på Byggeri og Anlæg under det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet. Projektrapporten er

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering 1 Skitse set fra oven A: bredden på udsparingen skal være 78,5 cm, dybden skal være 10,5 cm. B: længden på betondækket er afhængig af køretøjets længde, se

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere