Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg"

Transkript

1 Anlæg 125

2 126

3 Bilag A1: Tidsforbrug for indretning af byggeplads Inden byggeriets start skal de ydre rammer for byggeriet være på plads. Det betyder, at byggepladsen skal indrettes med det nødvendige materiel og arbejdspladser. Til beregning af tidsforbruget for indretningen af byggepladsen er følgende aktiviteter medregnet: Indhegning af byggeplads Opstilling af skurby Anstilling af kran Indretning af armeringsplads De medregnede aktiviteter er dem, der har forbindelse til in situ støbningen af kælderen og opbygningen af tårnet. Der er kun medregnet tidsforbruget for anstilling af en af de fire kraner, der benyttes på byggepladsen. Tabel A1.1 viser de beregnede tider. Wrights formel er benyttet til beregningerne. Tabel A1.1 Tidsforbrug for indretning af byggepladsen Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Indhegning af byggeplads 540m 1mh/3m Opstilling af skurby 10stk. 2mh + 1time lastbil pr. skur Anstilling af kran 1stk. 5dage pr. stk Indretning af armeringsplads 200m 2 16mh/200m Det vurderes, at de øvrige aktiviteter mht. indretning af byggeplads udføres løbende gennem byggeperioden, og at disse ikke kræver det store tidsforbrug. De øvrige aktiviteter er f.eks. indretning af forskallingsplads eller mørtelplads. 127

4 Bilag A2: Jordarbejde I det følgende er gjort rede for, hvorledes jordarbejdet er behandlet. Heri indgår løsning, læsning og transport af den afgravede jord fra Kennedy Arkaden til Aalborg Kommunes jorddepot i Østhavnen. Desuden er bearbejdet påfyldning og komprimering af jord. Der er fundet hvilke typer af gravemaskiner og dozer, der vil blive anvendt samt beregnet det nødvendige antal af transportvogne for transport af jord fra og til byggepladsen. Alle formler og tabelværdier, der er benyttet ved beregningerne, er fra [Anlægsteknik 1, 2001]. Afgravning af jord er inddelt i følgende faser: Afgravning af asfalt Afgravning af grus Afgravning af byggegrube til kælder med anlæg, a=1,1, (til to sider) Afgravning af råjord/udskiftning af blødbund til sandpudefundering Afgravning til fundamenter i kælderen Herefter indgår følgende faser i det videre jordarbejde: Udlægning af kapillarbrydende lag med leca Opfyldning af byggegrube efter at kælderen er støbt og dækket er monteret samt komprimering Påfyldning til sandpudefundering & komprimering A2.1 Afgravning af asfalt & grus Store dele af pladsen er befæstet med enten asfalt eller fortovsfliser/sten. Al befæstelse på arealet, hvor den nye bygning opføres, fjernes, og resterende arealer benyttes som transportveje for lastbiler til og fra byggeplads samt til oplagringsplads for byggematerialer. Således holdes et område af størrelse 94m 100m fri for befæstelse. Der er ca. 2m fra asfaltkant til bygningens ydervægge, således er der også givet plads til etablering af omfangsdræn i DNN +1,5. Med asfalten afgraves ca 25cm tykt gruslag. Under dette findes fyldsand indeholdende muld. Der afgraves til terrændæk, der er opbygget jf. Figur A1. Figur A1 Opbygningen af terrændæk 128

5 Med overside af terrændæk i DNN +4,14 og de ovenfor angivne materialer afgraves til DNN +3,55 for hele byggefeltet. I denne kote findes fyldsand og -ler indeholdende muld. Jordvoluminet, der afgraves indenfor arealet 94m 100m bliver dermed følgende: 94m 100m (4,20-3,55)m = 6.110m 3 Heraf kan inddeles i følgende jordtyper: Asfalt: 94m 100m 0,05m - 258,4m 3 = 211,6m 3 Grus: 94m 100m 0,25m = 2350m 3 Fyldsand: 94m 100m 0,35m = 3290m 3 Idet der sker en volumenudvidelse af det afgravede jord med 20%, er mængden af jord, der skal transporteres til jorddepot følgende: Asfalt: 1,2 211,6m 3 = 254m 3 Grus: 1,2 2350m 3 = 2820m 3 Fyldsand: 1,2 3290m 3 = 3948m 3 I alt: = 7022m 3 A2.2 Afgravning af jord til kælder Byggegruben til kælder afgraves med anlæg til tre sider, mens der på østsiden nedrammes spunsvægge. Byggegrubens bundkote er i DNN +0,34. Bundkoten for lagerafsnittet er DNN -0,45. Hvor der er elevatorskakt og trappeopgang, afgraves til DNN -0,45 og -1,27. Se Tegning F2. Der er også beregnet mængden af jord, der skal afgraves til de 42 søjlefundamenter i kælderen. Mængden af jord, der afgraves for kælder, er følgende: Byggegrube: (Elevator & trappeopgang) DNN -0,45: 8 2,8 (3,55 - (-0,45))m 3 = 90 m 3 DNN -1,27: 5,2 7 (3,55 - (-1,27))m 3 = 175 m 3 (Lager) DNN -0,45: 18 42,5 (3,55 - (-0,45))m 3 = 3060 m 3 DNN +0,34: (31,5 + 13,5) (42,5 (3,55-0,34))m 3-89,6m 3-175,45m 3 = 5874 m 3 I alt: = 9199 m 3 Afgravning til tre sider udføres med anlæg, a. For at vælge anlægsstørrelsen, a = 1,1, er forudsat følgende: Normal funderingsklasse Varighed: ½-1 måned Over grundvandsspejl Udgravningens største dybde: 5,47m Mellemlejret friktionsjord, tr,k =

6 Nedenfor anførte beregninger er udført ved at antage, at hele den nordlige og den sydlige strækning udføres med a = 1,1 fra DNN +0,34. Den vestlige side medregnes ikke, da der her skal afgraves for at udføre sandpudefundering. Syd: ½ (3,55-0,34) 1,1 (3,55-0,34) (62,5-4)m 3 = 332 m 3 Nord: ½ (3,55-0,34) 1,1 (3,55-0,34) 62,5m 3 = 354 m 3 I alt: = 686 m 3 Jord, der afgraves til søjlefundamenter: 42 (0,75 0,75 0,5)m 3 = 12 m 3 Stribefundamenter: = 47 m 3 Den samlede mængde jord, der skal afgraves for kælder bliver hermed; incl. udvidelsesfaktor på 1,2: Kælder: 1,2 (685, , , ,5)m 3 = m 3 A2.3 Afgravning af jord til sandpudefundering Der udføres sandpudefundering med blødbundsudskiftning i den sydlige del af bygningen. Ud fra de udførte boringer, se Bilag F1, ses at der ikke er blødbund nær boring B203, dvs. ca. midt i den sydlige bygningsdel, hvor der er kælder i den sydøstlige del og sandpudefundering i den sydvestlige del. Boring R100 viser, at der er blødbund af mindre tykkelse til DNN +2,3 og herfra ler til DNN + 1,95. Boringerne i den nordlige del af bygningen viser blødbund af større tykkelse end i den sydlige del. Der er ikke udført boringer syd for bygningen, hvorfor det ikke vides, om der vil forekomme blødbund syd for boring R100. Det skønnes derfor i det følgende, at der afgraves til DNN +1,0 med anlæg, a = 1,1 til tre sider, idet afgravning til kælder sker i forlængelse af afgravning til sandpudefunderingen. Da sandpuden skal udføres med anlæg, er det nødvendigt at afgrave asfalt fra det ekstra areal for anlægget. Det skønnes, at sandpuden udføres med anlæg 2, dvs. der skal en længdeafstand på 5,1m. Der skal derfor afgraves asfalt og grus 3m længere ude i det sydvestlige hjørne af byggefeltet end beregnet tidligere. Mængden af jord, der afgraves, er følgende; incl. udvidelsesfaktor (DNN +1,0): Byggegrube: 1,2 (41,5 46) (3,55-1,0)m 3 = 5842 m 3 Ekstra areal: -Asfalt: 1,2 ((41,5 3) + (46 3) ) 0,05m 3 = 16 m 3 -Grus: 1,2 ((41,5 3) + (46 3) ) 0,25m 3 = 82 m 3 -Ler/sand/gytje: 1,2 ((41,5 3) + (46 3) ) 2,9m 3 = 945 m 3 Anlæg, a = 1,1: ½ 2,9 (2,9 1,1) (41,5 + 3) + ½ 2,9 (2,9 1,1) (46 + 3) + 2 (1/4 ((2,9/3) (½ 1,1 2,9) 2 )) 1,2 = 523 m 3 I alt: = 7407 m 3 130

7 Total mængde af jord, der afgraves for Kennedy Arkaden: ( , ,4)m 3 = m 3 L m 3 F A2.3.1 Gravemaskiner/transportvogne Til afgravning og transport af jord til jorddepot anvendes gravemaskiner, dozer, læssemaskine samt transportvogne. De enkelte maskiners ydeevne kan udtrykkes ved produktionsformlen: hvor P = V A C, V er voluminet, der flyttes pr. cyklus [m 3 ] A er antal læs pr. time [-] C er en effektivitetsfaktor, der afhænger af flere enkelte faktorer [-] Effektivitetsfaktoren er sammensat af: C = k p k f k s k k k a k ms k le Der er i det følgende fundet størrelsen af de enkelte faktorer, der indgår i effektivitetsfaktoren, C. Der er forsøgt at opnå en maksimal størrelse på C. Personfaktoren, k p Almindeligvis sættes k p = 0,83, da der arbejdes 50minutter af de 60minutter grundet pauser og præcisionsniveau. Når flere maskiner arbejder afhængig af hinanden, henføres til begge førere. Kvalifikationsfaktoren, k f Føreren vurderes til at være dygtig, dvs. k f = 1,15. Sigtbarheden, k s Udtrykket for nedsat arbejdstempo grundet vejrlige hindringer så som tåge, sne og skumring sættes normalt til 0,8. Koblingsfaktoren, k k Faktoren er et tal for samarbejde mellem to eller flere maskiner. Da der vil være samarbejde mellem gravemaskine og transportvogn sættes denne normalt til 0,9. Denne sættes op til 1, se afsnit Transportvogne. Arbejdets art, k a Denne faktor afhænger af gravemaskinens råderum samt vanskeligheden forbundet med jorden, der skal afgraves. Det vurderes, at faktoren kan sættes til 0,80. Maskinstop, k ms Her er tale om maskinstop i mere end tre uger. Faktoren sættes normalt til 0,9, men da der relativt hurtigt kan anskaffes erstatningsmaskiner, sættes denne faktor op til 1,0. 131

8 Læsseeffektivitetsfaktor, k le For gravemaskiner er denne faktor et udtryk for, hvor let det er at komme af med jorden igen. Da der vil være mulighed for, at gravemaskinen læsser fra samme niveau, som transportvognene er i, er k le = 0,9. Med de ovenfor fundne faktorer, der indgår i effektivitetsfaktoren, C, kan denne nu findes som: C = 0,83 1,15 0,8 1,0 0,8 1,0 0,9 = 0,55 Der er i det følgende gjort rede for, hvorledes de enkelte maskintyper er fundet. Der er undersøgt gravemaskine, transportvogn og dozer. 1. Gravemaskine Der anvendes en hydraulisk gravemaskine med følgende data: Maskintype: RH6 PMS-LC Skovstørrelse: 1,3m 3 Gravedybde: 5,8m (der skal graves til dybde 5,5m) For at finde gravemaskinens ydeevne er følgende fundet: For skovlstørrelsen 1,3m 3 aflæses mængden af sand og grus, der kan afgraves pr. time, af figur 2.48 i [Anlægsteknik 1, 2001], til 230m 3 f/time. Korrektionsfaktorer herfor er af følgende størrelse: f o = 0,88 for 1,3m 3 f s = 1,0 for svingningsvinkel = 90, idet der antages, at der er plads til at transportvogne kan komme til at holde meget nær gravemaskinen. Under antagelsen at der er tilstrækkelig kapacitet af lastbiler, er gravemaskinens driftskapacitet beregnet til: P = 230m 3 f 0,88 1,0 0,55 = 111,3 m 3 f/time Gravemaskinens driftskapacitet for afgravning af asfalt, (mængden, der afgraves, er aflæst for finsprængt klippe): P = 150m 3 f 0,88 1,0 0,55 = 72,6 m 3 f/time Tiden, det tager, at afgrave asfalt/grus, kælder samt sandpudefundering, kan således bestemmes til: 132

9 Den samlede tid for afgravning af jord bliver: 2. Transportvogne Der er valgt lastbiler til jordtransport. I de følgende beregninger er asfalt, sand/grus samt blødbund betragtet som sand/grus. Ydeevnen for transportvognen bestemmes af produktionsformlen: hvor P = V A C = V (60/T) C T er omløbstiden [min] Voluminet, V, af jord, der transporteres pr. lad, afhænger af ladets størrelse samt det tilladelige læs, G T, for transportvognen. Dette er givet ved: hvor L er densiteten i løst mål af den jord, der skal borttransporteres, [t/m 3 ] V 0 er det strøgne mål op til ladets sidekanter, [m 3 ] f c er fyldningsfaktoren, som angiver den top, det er tilladt at køre med, [-] For lastbiltypen Scania P124CB 8x4NZ 420 haves rumindhold på ca. 18m 3. Nyttelasten er 18,0t. Dvs. at det tilladte volumen, V, er 13,5m 3 pr. lad. 133

10 Koblingsfaktoren, k k, aflæses af tabel 2.27 i [Anlægsteknik 1, 2001]: Antal skovle pr. læs: 13,5m 3 /(1,3 1,2)m 3 /skovl = 8,65 skovle/læs For 8,65 skovle/læs fås: k k = 0,9965 1,0 Omløbstiden, T, for vognene: hvor T = t g t k t a t m t g er gravemaskintiden [min] t k er kørselstiden [min] t a er aflæsningstiden [min] t m er manøvretiden ved aflæsningsstedet [min]; 0,8min Gravemaskintiden er sammensat af: hvor t g = t l + t ko = (V T /P G ) 60 +t ko t l er læssetiden [min] t ko er koblingstiden [min] V T er vognens mulige læssevolumen [m 3 ] P G er gravemaskinens produktion [m 3 /time] For at bestemme omløbstiden, T, er følgende deltider fastsat: Aflæsningstiden, t a, for sand samt bagudtømning: Manøvretiden, t m, på aflæsningsstedet: Kørselstiden, t k, er fundet som følger: t a = 0,6min t m = 0,8min Transportafstand: 7km Kørselshastighed: 40km/t for frem-/tilbagetur t k = 21min Koblingstiden, t ko, hvor ringkørsel er mulig: Gravemaskintiden, t g, bliver: t ko = 0,2min t g = 6,3min Med de ovenstående tider, fås omløbstiden, T, uden ventetid til: T = (6, ,6 + 0,8)min = 28,7min 134

11 Det teoretisk nødvendige antal lastbiler, n t,: Ventetiden for lastbiler findes af: t v = (n - 1) t g - (T - t g ) = n t g -T t v = 5 6,3min - 28,7min = 2,8min Den effektive produktion, P, pr. time for en gravemaskine og transportvogne med overskud af vogne: 3. Dozer Der anvendes en minidozer til udlægning og planering af jord samt til 1.gangs komprimering. Der anvendes følgende dozer: Dozertype: D6R LGP Effekt i kw: 138kW Bladmål, h/b: S 3,99m/1,10m Kapacitet: 3,70m 3 I det følgende er fundet dozerens ydelse vha. produktionsformlen: P = V A C Transportvoluminet, V, bestemmes af: hvor V = ½ h 2 b f p f c h er højden af profilblad [m] b er bredden af profilblad [m] f p er en faktor til at korrigere for profilform [-] f c er en faktor til at korrigere for fyldningen [-] Der vælges det almindelige bladprofil B, S-bladet. Der vil ske en jordflytning over kortere afstande, hvorfor dette er mest økonomisk. For bladprofil B er profilfaktoren, f p = 0,

12 Fyldningsfaktoren, f c, er givet ved produktet af: hvor f c = f co f ct f co er et udtryk for med hvor stor top, jorden kan ligge foran dozeren under transport [-] f ct er korrektionsfaktor for spildet til siderne, der sker under transport pga. manglende sammenhængsevne under bevægelse [-] For at finde fyldningsfaktoren, f c, er fundet følgende delfaktorer: -Jordens evne til at hænge sammen under transporten udtrykkes ved den kinematiske jordsammenhængskoefficient, B, der for mellemsand er midlet til 12 af tabel 2.12 i [Anlægsteknik 1, 2001]. -Tværfyldningsfaktoren, f ct, aflæses af figur 2.35 i [Anlægsteknik 1, 2001]. For dozerblad S, B = 12 samt friktionsjord fås f ct til 0,34. -Den ordinære fyldningsfaktor, f co, aflæses af figur 2.36 i [Anlægsteknik1, 2001]. For tværforholdet, t: t = b/h = 3,99m/1,1m = 3,6, B = 12 samt friktionsjord fås f co = 0,78 Fyldningsfaktoren, f c bliver: f c = 0,78 0,34 = 0,27 Transportvoluminet beregnes med de ovenfor fundne faktorer: V = ½ 3,99 2 1,10 0,92 0,27 = 2,18m 3 Omløbstallet A for mekanisk drev og motorydelse på 138kW aflæses af figur 2.34 i [Anlægsteknik, 2001], til: A = 65 læs pr. time Effektivitetsfaktoren, C, er sammensat af person- samt kvalifikationsfaktoren. Alle andre faktorer er sat til at være 1,0: C = 0,83 1,15 1,0 = 0,955 Dozerens ydelse findes til: P = 2,18m 3 65 omløb/time 0,955 = 135,25m 3 136

13 A2.4 Påfyldning og komprimering I det følgende er beregnet mængden af jord, der skal påfyldes samt bestemt, hvorledes komprimering skal udføres. A2.4.1 Sandpudefundering Der skal påfyldes jord til sandpudefundering og omkring kælder. Påfyldningsområdet komprimeres med virkning i 0,2m dybde. Herefter påfyldes sand med nedenstående data: Tørdensiteten, d = 1700kg/m 3 Svindfaktor, k s = 0,90 For sandpudefunderingen er gjort den tilnærmelse, at hele afgravningsfeltet påfyldes med ovenfor valgt sand. Der beregnes ikke mængden af sand for sandpudefundering med anlæg 2, men der påfyldes sand for den afgravede byggegrube for sandpudefunderingen. Mængden af jord, der blev afgravet uden asfalt og grus: Mængden af påfyldningsjorden: 7309,6m 3 L Komprimering udføres med vibrationstromle med følgende data: Arbejdshastighed: 1,67m/s Komprimeret lagtykkelse: 0,60m Antal passager: 2 Valsebredde: 0,5m Materielydelsen er beregnet ud fra: hvor W er valsebredden [m] v er hastigheden [m/s] d er den komprimerede lagtykkelse [m] n er antallet af passager [-] Materielydelsen beregnes til: 137

14 Tiden for komprimering er beregnet til: A2.4.2 Kælder Påfyldning omkring kælder sker med sand med samme materialedata som ovenfor. Til komprimering anvendes en pladevibrator. Mængden af jord, der påfyldes: 42,5 4 (4,2-0,34) + (4 6,5 + 6,5 8,5) (3,55-0,34) + 62,5 3,3 (4,2-0,34) + 62,5 1 (3,55-0,34) + 685,73m 3 = 2607,7m 3 F Påfyldningsmængden bliver: Materielydelsen, P, for pladevibratoren bliver: Tiden for komprimeringsarbejde omkring kælder bliver dermed: Komprimeringsarbejdet omkring kælderkonstruktionen tager 31 timer. I beregningen er der regnet med komprimering af hele den mængde jord der skal påfyldes. Det er dog ikke sikkert det er nødvendigt at komprimere påfyldningsjorden i hele dybden, da jorden omkring kælderen ikke behøver særlig står bæreevne. Ligeledes kan man anvende mere end en pladevibrator, hvormed tidsforbruget også begrænses. Dette er ikke undersøgt nærmere. 138

15 Det er beregnet, hvor mange dage jordarbejdet tager til brug i tidsplanen. Der er medregnet de aktiviteter der indgår i opbygningen af kælderkonstruktionen og tårnet. Tidsforbruget ses i Tabel A2.1. Tabel A2.1 Tidsforbrug til jordarbejde Aktivitet Mand Antal dage Afgravning 1 6 Påfyldning, sandpude 2 1 Byggegrube 1 11 Gravning til fundamenter 1 1 Påfyldning ved kælder

16 140

17 Bilag A3: Kælderkonstruktionen Konstuktionsdelene i kælderen in situ støbes. Kælderen består af følgende konstruktionsdele: Stribefundamenter under kældervæg Punktfundamenter under søjler Kældergulv Kældervæg Søjler i kælderen Til beregning af tidsforbruget til de enkelte aktiviteter er der brugt Wrights formel, der tager højde for en indlæring ved de forskellige aktiviteter Der er vist et eksempel på, hvordan Wrights formel er anvendt under beregning af tidsforbruget til armering af kældervæggen. Dimesioner og armeringsmængder er skønnet, da der ikke er lavet detailberegninger på kælderkonstruktionen. A3.1 Stribefundamenter under kældervæg Der er 186 m kældervæg, der skal funderes. Dimensioner på fundament ses i Tabel A3.1. Tabel A3.1 Dimenioner på fundament under kælderen Længde [m] Højde [m] Bredde [m] 186 0,5 0,5 Der udstøbes et renselag inden støbning af fundament. Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af kælderen: Udstøbning af renselag Opsætning af forskalling Ilægning af armering Støbning af fundamenter Afforskalling Jorden udgraves med lodrette sider i en dybde på 0,5m, så kun den øverste del af fundamentet forskalles, se Figur A2. 141

18 Figur A2 Fundamentsforskalling Forskallingen laves af støbebrædder som samles til flager på 5 m 2, der kan bæres af 2 mand [Anlægsteknik 1, 2001]. Der regnes med 8 kg armering/m 2, som sammenbindes på stedet. Den samlede armeringsmængde bliver dermed: 186 m 0,5 m 8 kg/m 2 = 744 kg Tidsforbruget til de enkeltet aktiviteter er fundet ved opslag i [Anlægsteknik 2,]. I Tabel A3.2 ses tidsforbruget til støbning af stribefundamentet. Tabel A3.2 Tidsforbrug til udstøbning af stribefundament under kældervæg Aktivitet Tidsforbrug Mængde Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Udstøbning af renselag 0,1 mh/m 2 93 m 2 9,3 3 1 Opstilling og nedtagning af forskalling 0,5 mh/m 2 93 m 2 46,5 3 2 Ilægning af armering til fundamenter 13 mh/t 8 kg/m 9,7 3 1 Støbning af fundamenter 0,4 mh/m 3 46,5 m A3.2 Støbning af punktfundamenter under søjler Der er 42 søjler der skal funderes og fundamenternes dimensioner bliver 0,75 m 0,75 m med en højde på 0,5 m Der ilægges 50 kg armering i hvert fundament. Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af punktfundamenter: 142

19 Opsætning af forskalling Ilægning af armering Støbning af fundamenter Afforskalling Til forskallingen laves 2 sidesektioner og to endesektioner. Endesektionerne bygges svarende til fundamentets dimension mens sidesektionerne laves længere se Figur A3. Tidsforbruget ses i Tabel A3.3 Figur A3 Eksempel på punktfundamentsforskalling Tabel A3.3 Tidsforbrug yil udstøbning af punktfundamenter under søjler i kælderen Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Forskalling til søjlefundamenter i kælder 63 m 2 0,5 mh/m Ilægning af armering til søjlefundamenter i kælder 42 stk 0,36 mh/stk Støbning af søjlerfundamenter i kælder 11,8 m 3 0,52 mh/m Der regnes med en dag til opstilling af forskalling og en dag til nedtagning. 143

20 A3.3 Kældergulv Kælderen er under vandtryk, da grundvandsspejlet står over koten for kældergulvet. Kælderen skal derfor udføres som en vandtæt bygning Kælderen har et grundareal på 2142 m 2 Der udstøbes først et grovlag beton, derefter et drænlag, radontætning og tilsidst selve det bærende gulv. Opbygningen af kældergulvet ses på Figur A4 Figur A4 Opbygning af kældergulv Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af kældergulvet: Ilægning af armering til grovlaget Støbning af grovlag Nedlægning af singelslag Ilægning af armering til anden del af kældergulv Støbning af anden del af kældergulv Der lægges armeringsnet i undersiden af grovlaget. Grovlaget støbes derefter direkte fra pumpe. Efter grovlaget er hærdet udlægges singleslag. Til det sidste del af kældergulvet bruges også armeringsnet og udstøbning sker direkte fra pumpe i 7 m baner. Tidsforbruget ses i Tabel A3.4. Tabel A3.4 Tidsforbrug til udstøbning af kældergulv Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Ilægning af armering til grovudstøbning Støbning af første del af kældergulv Nedlægning af singelslag Ilægning af armering til anden del 2142 m 2 0,7 mh/m m 3 0,21 mh/m m 2 0,5 mh/m m 2 0,7 mh/m Støbning af anden del af kældergulv 4,1 min/m 2 + 1, m 2 min pr. lbm. ydervæg 152 h

21 A3.4 Kældervæg Kældervæggen in situ støbes og dimensionerne af kældervæggen ses i Tabel A3.5 Længde [m] Højde [m] Tabel A3.5 Dimensioner af kældervæg Tykkelse [m] Areal [m 2 ] Volumen [m 3 ] , Kældervæggen opbygges som det ses på Figur A5 Figur A5 Opbygning af kældervæg Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af kældervæg: Opsætning af dobbeltsidet forskalling til ydermur Ilægning af armering til ydermur (13 kg/m 2 ) Støbning af ydermur Afforskalling Opsætning af drænlag Opsætning af forskalling til indervæg (systemforskalling 15 m 2 flager) Ilægning af armering til indervæg Støbning af indervægvæg (udstøbning med pumpe) Afforskalling Efterreparation Der er 186 m kældervæg. Kældervæggen består af en ydervæg og en indervæg. Imellem yder og indervæggen ilægges et drænlag. 145

22 Armeringsmængden sættes til 13 kg/m 2 i både yder og indervæg. Den samlede armeringsmængde i hver vægdel bliver dermed: 13 kg/m m 2 = 9,67 ton. Der bruges systemforskalling til kældervæggen, og de laves med flager på 15 m 2, som anbringes med kran. Der skal i alt bruges 1488 m 2 forskalling til ydervæg og 744 m 2 til indervæggen. Først opstilles forskallingen til ydervæggen. Forskallingen udføres som en dobbeltsidet forskalling. Efter forskalling ilægges der armering og væggen støbes. Efter hærdning af indervæggen afskalles denne, og der opsættes et drænlag, som opsættes i faste plader. Der opsættes derefter en ensiddet forskalling til indervæggen, og der ilægges armering og væggen støbes. A3.4.1 Forskalling Der bruges systemforskalling af mærket LOGO-1 fra fimaet Paschal, forskallingen ses på Figur A6 Figur A6 Systemforskalling LOGO-1 [www.paschal.dk] Alternativt kan bruges forskalling fra andre firmaer som kan klare samme formtryk. Det er oplyst, at det maksimale formtryk for denne type er 60 kn/m 2. Den maksimale vertikale udstøbningshastighed findes ved hjælp af følgende: hvor p er det maksimale tryk [kn/m 2 ] v er udstøbningshastigheden [m/h] t er betontemperaturen [ C] 146

23 147

24 Der regnes med en betontemperatur på 20 C. Ved indsættelse findes: Den maksimale støbehastighed i vertikal retning er dermed 3,16 m/h A3.4.2 Tidsforbrug Som et eksempel på anvendelse af Wrigths formel er der vist tidsforbruget til armering af kældervæg. Der er 744 m 2 kældervæg der skal støbes. Ved opslag findes at ved 5000 m 2 bruges i gennemsnit 18 mh/ton armering og ved 500 m 2 bruges i gennemsnit 22,5 mh/ton. Hermed kan T 1 og k udregnes: Tiden ved en mængde på 744 m 2 findes: Tidsforbruget til aktiviteterne i forbindelse med udførelse af kældervæg ses i Tabel A3.6 Tabel A3.6 Tidsforbrug til udstøbning af kældervæg Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Forskalling til kælderydervæg 1488 m 2 0,25 mh/m Armering til kælderydervæg 744 m 2 21,6 mh/m Støbning af kælderydervæg 186 m 3 0,35 mh/m Opsætning af drænlag 744 m 2 0,028 mh/m Forskalling til kælderindervæg Ilægning af armering til kælderindervæg 744 m 2 0,25 mh/m m 2 21,6 mh/m Støbning af kælderindervæg 186 m 3 0,35 mh/m Efterreparation 744 m 2 0,11 mh/m

25 Der regnes med fire dage til opstilling af forskalling til ydervæg og tre dage til nedtagning. Der regnes med to dage både til opstilling og nedtagning af forskalling til kælderindervæg A3.5 Søjler i kælderen I kælderen støbes der 42 søjler med dimensionerne 0,800 m 0,420 m og en højde på 4 m. Armeringen anbringes i enheder i form, og der regnes med 50 kg armering pr. søjle. Der er følgende aktiviteter i forbindelse med støbning af søjler i kælderen: 1 Forskalling til søjler (systemforskalling) 2 Ilægning af armering til søjler (50 kg/stk) 3 Støbning af søjler (udstøbning med kran) 4 Afforskalling På Figur A7 ses et eksempel på udseende af systemforskalling til søjler, der er vist systemforskalling fra firmaet Paschal. Figur A7 Eksempel på systemforskalling til søjler [www.paschal.dk] Tidsforbruget til udstøbning af søjler i kælderen ses i Tabel A

26 Tabel A3.7 Tidsforbrug til udstøbning af søjler i kælderen Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Forskalling til søjler 42 stk. 2,2 mh/stk Ilægning af armering til søjle 42 stk. 0,36 mh/stk Støbning af søjler 56 m 3 0,86 mh/m Der regnes med 18 dage til at opsætte forskalling og 10 dage til at nedtage forskalling. Søjlerne støbes i 3 etaper. 150

27 151

28 Bilag A5: Opbygning af tårn Tårnet er planlagt funderet på pæle, og der er planlagt et terrændæk over pælene. Opbygningen af tårnet sker primært med præfabrikerede betonelementer. I dette afsnit er hele opbygningen af råhuset beskrevet. Der er planlagt, hvilke elementer der skal bestilles, og hvilket løfte- og anhugningsgrej der skal benyttes. Ligeledes er mandtimeforbruget udregnet for de enkelte arbejder, samt den samlede tid for montage af elementer i hele tårnet er udregnet. A5.1 Pælefundering Efter det krævede jordarbejde af området anstilles en rambuk til pæleramningen. Der er foretaget prøveramning i området, og ud fra en tilhørende rammejournal er det krævede antal pæle og pælelængder beregnet. Pælene rammes jf. Tegning F3. Efter pæleramningen kappes pælene i DNN + 3,00, og der opstilles forskalling til udstøbning af fundamentsbjælker. Støbningen foregår på samme måde som in situ støbningen af kælderen. Efter støbningen af fundamentsbjælkerne opbygges terrændækket. A5.2 Terrændæk Terrændækket opbygges af et kapillarbrydende lag. Herover udlægges et isoleringslag af Sundolit. Dernæst udlægges armeringsnet og der støbes et betondæk. Over betondækket udlægges en radontætning, der forhindrer radonstråling i at trænge op i bygningen. Slidlaget støbes direkte ovenpå radontætningen, hvorefter der lægges klinker. Til udstøbningen af fundamentsbjæker, betondæk og slidlag benyttes en mobilpumpe. Figur A8 viser, hvorledes terrændækket er opbygget. Figur A8 opbygningen af terrændækket 152

29 Tidsforbruget for ramning af pæle og arbejder omkring terrændæk er opstillet i Tabel A4.1. Tabel A4.1 Tidsforbrug for pæleramning og terrændækarbejde Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Anstilling af rambuk - 4timer, 2 mand Pæleramning 89stk. 1pæl/t, 2 mand Kapning af pæle 89stk. 2min/pæl, 1 mand Forskalling til fundamentsbjælker Armering af fundamentsbjælker Støbning af fundamentsbjælker Udlægning af kapillarbrydende lag 52m 2 0,5mh/m kg/m 3 13mh/ton 5, m 3 0,4mh/m m 2 0,068mh/m 2 24,5 2 2 Udlægning af Sundolit 360m 2 0,028mh/m 2 10,1 1 2 Armering af terrændæk 8kg/m 3 0,7mh/m 2 4,2 2 1 Støbning af terrændæk 360 m 2 4,1min/m 2 + 1,9 min/lbm ydervæg 25,8 2 3 Støbning af slidlag 360 m Der regnes med en dag til opstilling af forskalling og en dag til nedtagning. A5.3 Elementer til tårn De elementer, der skal bruges til tårnet er vægelementer, etagedæk, søjler, bjælker, trapper og tagelementer. Alle elementer til tårnet er præfabrikerede og skal leveres af producenten. I projektet er der valgt elementer fra betonelementfabrikken Spæncom. Efterfølgende er der opstillet, hvor mange elementer og hvilke typer der kræves til opbygningen af tårnet, Tabel A

30 Element Type Dimensioner Tabel A4.2 Elementer, der er valgt til opbygningen af tårnet Regningsmæssig bæreevne Vægt [kn] Antal Væg - 180mm 3m 2,5m Væg - 180mm 3m 3,4m Dæk PX 32 1,2m 14,6m 5,2kN/m 2 73,4 105 Dæk PX 32 1,2m 9m 9,1kN/m 2 33,2 35 Søjle - 0,42m 0,8 Højde: 5m / 3,4m N crd = 6499kN V rd,z = 244kN, V rd,y =501kN 39 / Bjælke KBEbjælke Mål jf.figur A9 Længde: 6m Se Figur A9 21,5 32 Tagdæk TTS 2,4m 14,6m 5,8kN/m Trappe - ikke nærmere undersøgt Figur A9 Mål og momentbæreevner for KBE-bjælke Det ses af Tabel A4.2, at tagdækelementerne har størst egenvægt, hvilket har betydning for valg af krantype. Trappen bestilles hos spæncom, der er beregnet to trappeelementer til hver etage. A5.4 Løfte- og anhugningsgrej Ved leveringen af elementerne planlægges det, at lastbilen parkerer på en forberedt holdeplads nær tårnet. Dermed er det muligt at løfte elementerne direkte fra lastbilen og over byggeriet til montage. Udover at benytte kranen, der er beskrevet i hovedrapporten, benyttes forskellige former for løfteog anhugningsgrej. Anhugningen af elemeneterne foregår på lastbilen af en anhugger. 154

31 Figur A10 Løfteklo i elementer Elementerne anhugges med klør i nogle indstøbte løftekroge og løfteankre, se Figur A10. Elementerne løftes af kranen ved hjælp af kæder og løfteåg. Det valgte løfte- og anhugningsgrej: Vægelementer: Dæk- og tagelementer: Søjler: Bjælker Trappeelementer: Løfteåg med 1-strenget kæder, 13mm, med bæreevne på 5300kg 4-strenget kæde, 19mm, med bærevne på 17000kg 1-strenget kæde, 13mm, med bæreevne på 5300kg. Løfteåg med 1-strenget kæder, 13mm, med bæreevne på 5300kg 4-strenget kæde, 19mm, med bærevne på 17000kg Under montagen benyttes elementstøtter til at holde elementerne på plads, indtil der er skabt den nødvendige stabilitet i bygningen. Det er vigtigt mht. vægelementerne, at der ikke monteres yderligere elementer med vederlag på vægge og søjler, før underfugningen er foretaget. A5.5 Tidsforbrug ved montagen Som udgangspunkt udføres elementmontagen af et byggesjak. Til arbejdet ved tårnet er det valgt at benytte et sjak på fire mand. Heri indgår en anhugger, to mand til montage af elementer og en mand til fugning. Udover de fire mand skal der være en kranfører under elementmontagen. Det krævede tidsforbrug er beregnet i antal mandtimer og antal dage for de enkelte arbejder under elementmontagen. Beregningerne er foretaget ud fra data fundet i Anlægsteknik 2. Alle aktuelle værdier er beregnet efter Wrights formel. Der er ikke skelnet mellem størrelserne på væg- og dækelementerne. Tidsforbruget for alt montagearbejdet er angivet i Tabel A

32 Aktivitet Tabel A4.3 Antal elementer, tidsforbrug i mandtimer, antal mand og samlet antal dage Mængde [stk] Tidsforbrug [mh/stk] Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Transport af vægelementer 180 0,29 41,6 4 1,3 Montage af vægelementer 180 1,35 219,2 4 6,9 Fugning af vægelementer 180 0,51 83,2 4 2,6 Transport af dækelementer 140 0,12 16,8 4 0,5 Montage af dækelementer 140 0,20 28,0 4 0,9 Fugning af dækelementer 140 0,13 28,0 4 0,9 Transport af tagelementer 10 0,13 1,3 4 0,0 Montage af tagelementer 10 0,35 3,4 4 0,1 Fugning af tagelementer 10 0,23 2,3 4 0,1 Transport af søjler 40 0,14 5,6 4 0,2 Montage af søjler 40 1,04 41,6 4 1,3 Fugning af søjler 40 0,11 4,4 4 0,1 Transport af bjælker 32 0,21 6,7 4 0,2 Montage af bjælker 32 0,67 21,4 4 0,7 Fugning af bjælker 32 0,16 5,1 4 0,2 Transport af trappe 14 0,20 2,8 4 0,1 Montage af trappe 14 0,8 11,2 4 0,4 Fugning af trappe 14 0,6 8,4 4 0,3 Den samlede tid for montage af en vilkårlig etage i tårnet er beregnet til 2,5 dage. Montagen af tagetagen er beregnet til 2 dage. Tid for elementarbejdet i tårnet bliver således: 7 2,5 dage dage = 19,5 dage Efter elementmontagen skal ydervæggene isoleres og opmures med en ½-stens teglvæg. Resten af facaden beklædes med glas. Dette gøres ved at opsætte præfabrikerede stålrammer, hvorpå glasset påmonteres. Dernæst isættes døre i tårnet. Tidsforbruget for disse arbejdsgange ses af Tabel A

33 Tabel A4.4 Tidsforbrug for øvrige arbejder ved tårnet Aktivitet Mængde Tidsforbrug Tidsforbrug [mh] Antal mand Antal dage Opsætning af stillads 1486 m 2 3timer/100m Opmuring af ½-stens ydermur 613,9 m 2 1,47 mh/m 2 902, Isolering af ydervæg 613,9 m 2 0,04 mh/m 2 24,6 3 1 opsætning af glasfacade 873 m 2 0,7 mh/m 2 611,1 3 25,5 Isætning af døre og vinduer 14 stk 2,7 mh/stk 37,

34 Bilag A6: Priskalkulation Der er for tårnet og kælderen udarbejdet et prisoverslag. Priserne ses i Tabel A5.1, og er beregnet vha. V&S prisbøger. Priser er bruttopriser fra 2001, hvorfor priserne er for lave, og skal tillægges 2 års inflation. For at kunne regulere priserne fra 2001 til 2003, ses der bort fra andre prisstigninger end inflationen, der skønnes til 2%. Tabel A5.1 Prisoverslag Nr. Beskrivelse Mængde Enhedspris Pris i kr Indretning af byggeplads 01.01,02 5-mandsvogn, 4 stk ,11 13 m 2 formandsvogn ,01 40 tømninger af containere 40 stk ,02 4 containere dage 22, Indretning, drift, afspærring og nedtagning af arbejdsplads. 0,075 sum* ** 35.02,04 Levering og opsætning af 2,0m trådhegn 540m Jordarbejde 11.01,01 Opbrydning af asfalt 254 m Optagning af kørebanefliser 2080 m 2 47, ,01 Råjord at afgrave og indbygge, 100m , ,04 Afgravning og bortkøring af råjord m 3 22, ,02 6 km ekstra kørsel m 3 4, Kælder 01.71,01 Nedspuling og optagning af sugespidser 4 anlæg Afstivning, opstilling og nedtagning af spunsvæg 294m 2 85, ,02 Opstilling og nedtagning af systemforskalling til vægge 153m ,01 Membran under kælderdæk 2142m 2 7, ,06 4 stk bolte og beslag pr. søjle til 42 søjler 168stk 54, ,06 Ilæggelse af 6 mm armeringsnet i kælderdæk 2142m 2 43, , m 2 kældervæg at armere, ydervæg og indervæg 1488m 2 43,

35 Nr. Beskrivelse Mængde Enhedspris Pris i kr 33.50,06 Levering og støbning af beton til fundament, aggressiv miljøklasse 33.50,13 Levering og støbning af beton til vægge, aggressiv miljøklasse, inder- og ydervæg 33.50,17 Levering af støbning af beton til kælderdæk, aggressiv miljøklasse 58,3 m m ,5m ,05 Forskalling, armering og udstøbning af fundamenter i kælder, incl. 100mm tillæg til tykkere fundament 23,6m , ,03 Forskalling, armering, udstøbning og afforskalling af søjler 56,45m Montage Præfabrikerede vægelementer af beton at levere, opstille og faststøbe Præfabrikerede dækelementer af beton at levere, oplægge og faststøbe 1728 m m ,01 Levering og støbning af fugebånd 2600m ,03 Slidlag på terrændæk ,05 Forskalling, armering og udstøbning af fundamentsbjælker , ,17 Levering og støbning af beton til terrændæk 70, ,01 Udlægning og levering af 150mm kappillarbrydende lag Tætning mod indtrængning af radon langs fundamenter (24,36 90, ,55)m m 2 58, Anstilling ved ramning af betonpæle ,07 Ramning af 89 pæle 89 stk Kapning af 89 pælehoveder 89 stk ,07 Præfabrikerede søjler ,03 Levering, oplægning og faststøbning af forspændte betonbjælker 40 6m Øvrigt Stålstillads opstilling og nedtagning 1487 m

36 Nr. Beskrivelse Mængde Enhedspris Pris i kr Stålstillads at leje m 2 /dag 1487m 2 60 dage 1, Hulmursisolering at levere og udføre 614 m 2 83, Ydermur af tegl at levere og opmure 614 m Udvendig fabriksfremstillede PVC døre at levere og isætte Almindelig glas som udfyldningselementer at levere og opsætte 14 stk m I alt: kr. * Summen er den totale udgift, ekskl. dette punkt. ** 7,5% af kr er kr, dvs. den totale udgift bliver: ,085 mio.kr. I V&S prisbøgerne varierer de udførte arbejders pris med beliggenheden. Denne pris er beregnet for sjællandsk arbejdskraft udenfor Københavnsområdet. Prisen i Nordjylland er 85% af prisen på Sjælland, men i større byer i regionen er prisen lidt højere. Da byggeriet opføres i Aalborg, sættes prisindekset til 0,9. Der indregnes også 2 års inflation: Den samlede pris som bygherre skal betale til entreprenør for byggeriet bliver dermed: Pris = 11,24 0,9 (1,02) 2 = 11,3 mio.kr. 160

H Indretning af byggepladsen

H Indretning af byggepladsen Anlægsteknik H. Indretning af byggepladsen H Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod

Dias 1. Sekant pælevægge. VDW Boring. Østergades Hotel, Århus. Sidefod Dias 1 Sekant pælevægge. Østergades Hotel, Århus Dias 2 Metoden Materiel. Udførelse (Boreleder, boresekvens, udstøbning, armering) Tolerancer. Afstandskrav til nabobebyggelser. Jordbundsforhold. Dokumentation.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.2 Juni 2008 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger...side 3

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007.

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007. Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Synopsis:

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Etageadskillelse - nabostøj 2004

Etageadskillelse - nabostøj 2004 Etageadskillelse - nabostøj 2004 11 Indhold Etageadskillelse... 3 Træbjælkelag... 4 Jernbjælkelag... 5 Kappedæk... 6 Massive betondæk... 7 Hulstensdæk... 8 Præfabrikeret huldæk... 10 Trapper... 11 SIDE

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE PRISLISTE 1. APRIL 2015 ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser

Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser Agenda Tjuvholmen fundering af parkeringssænkekasser 1. Tjuvholmen projektet 2. Züblins kontrakt 3. Udførelsesmetodik 4. Udfordringer 5. Kassemontage Züblin Scandinavia A/S, oktober 2008, Søren Kjær 1

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for:

Leverandørbrugsanvisning for: Leverandørbrugsanvisning for: Trapper og reposer Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.1 oktober 2003 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger... side 3 Lovgrundlaget... side 3 Brugsanvisning...

Læs mere

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Nr. 1 Maj 2011 Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Den midtjyske motorvej - mere end 25 nye motorvejsbroer mellem Vejle og Herning Musikkens Hus i Aalborg - 8 etagers

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere