Revision af SDQ på dansk (Strengths and Difficulties Questionnaire)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af SDQ på dansk (Strengths and Difficulties Questionnaire)"

Transkript

1 Revision af SDQ på dansk (Strengths and Difficulties Questionnaire) Baggrundsnotat, november 2014 Behov for ensartede tilpasninger af de danske versioner af SDQ De første danske oversættelser af Robert Goodmans SDQ-spørgeskema (Strengths and Difficulties Questionnaire) blev udarbejdet i 2002 (Obel et al. 2003) 1. Siden dengang er der kommet nye udgaver til i form af selvbesvarelses-, førskole- og opfølgningsversioner. De sidste to typer er endnu ikke offentlige tilgængelige på dansk. Der har samtidigt vist sig at være visse uoverensstemmelser mellem den oprindelige engelske version English (UK) og de 25 SDQ-spørgsmål, der er integreret i det mere omfangsrige elektroniske spørgeskema DAWBA (Development and Well-Being Assessment). Det skyldes, at der i det engelsksprogede elektroniske DAWBAspørgeskema er anvendt en amerikansk/australsk version af SDQ-spørgsmålene i stedet for den originale English (UK). DAWBA-udgaven adskiller sig på tre måder: Der er indført to aldersintervaller for 4-10 år og år i stedet for det oprindelige interval på 4-16 år. Det har medført aldersvarende tilpasninger af sproget i forældre/lærerversionerne, når der spørges til personer over 10 år. Der er foretaget enkelte små justeringer, så ordvalget fremstår mindre britisk. Indholdet af spørgsmål 8 og 25 er blevet præciseret. I spørgsmål 8 er indsat et or i stedet for et komma. I spørgsmål 25 er betydningsindholdet blevet uddybet. I forbindelse med revisionen af den danske DAWBA-oversættelse i 2011 blev man opmærksom på den manglende overensstemmelse mellem de danske SDQoversættelser og de engelsksprogede elektroniske versioner af SDQ. Både med hensyn til aldersopdelingen og de nævnte to reviderede spørgsmål. Det blev samtidigt klart, at de pdf-udgaver af SDQ på dansk, der er tilgængelige på afviger indholdsmæssigt fra English (UK) på enkelte punkter. Selv om der er tale om detaljer, der næppe vil slå igennem i en epidemiologisk kontekst, kan de dog have betydning i visse sammenhænge, når skemaerne bruges til udredning og opfølgning. SDQ har vist sig meget anvendelig både til epidemiologiske undersøgelser samt i praktisk klinisk arbejde. Derfor er det hensigtsmæssigt, at de tilgængelige officielle oversættelser er både korrekte og opdaterede. Herudover bør der ikke optræde ord eller vendinger, der virker direkte påfaldende i forhold til de aldersgrupper, der er tale om. Det mindsker brugervenligheden og forstyrrer respondenternes udfyldelse af spørgeskemaerne. Der må samtidigt stræbes efter det størst mulige indholdsmæssige sammenfald mellem forældre/lærerversionerne og selvbesvarelsesversionen. Det er afgørende for validiteten i sammenligning af resultaterne samt i forhold til studier på tværs af sprog og kulturer. 1 Obel, Carsten; Dalsgaard, Søren; Stax, Hanne-Pernille; Bilenberg, Niels(2003): Spørgeskema om barnets styrker og vanskeligheder (SDQ-Dan). Et nyt instrument til screening for psykopatologi i alderen 4-16 år. I: Ugeskrift for Laeger, Vol. 165, Nr. 5, 2003, s

2 Processen kræver bred opbakning blandt ekspertmiljøet i Danmark En række førende SDQ/DAWBA-forskere gik i 2013 sammen om at søge penge til etablering af et sekretariat for SDQ/DAWBA. Trygfonden bevilligede pengene til sekretariatet med ansættelse af en AC-medarbejder. Sekretariatets primære opgave i 2014 var at understøtte en revision af de danske versioner af SDQ og DAWBA. Som et vigtigt led i dette blev relevante fagpersoner i Danmark inddraget. Formålet var at understøtte en bred diskussion af ændringsforslagene og sikre udviklingen af et velbegrundet og gennemarbejdet oplæg. Styregruppen for sekretariatet består af Niels Bilenberg, Pia Jeppesen, Jon Arnfred, Tine Houman, Charlotte Rask, Lotte Fensbo og Signe Herbers Poulsen (se s. 38). Sammen har de udarbejdet denne gennemgang af ændringer af SDQ. Notatet har været igennem flere revisioner i takt med opdateringsarbejdets udvikling. På baggrund af det første oplæg blev der udviklet nye forslag til alle SDQ-skemaerne på dansk med kommentarer på engelsk. Disse blev udleveret til Robert Goodman for indledende kommentarer. Input fra Robert og hans datter Anna resulterede i, at der blev udarbejdet 18 nye danske SDQ-skemaer. Forslagene til ændringer blev efterfølgende sendt i høring blandt det brede netværk af fagpersoner, der arbejder professionelt med SDQ. På baggrund af kommentarer fra netværket blev der foretaget en række tilpasninger. 2 Disse blev diskuteret med Robert og Anna Goodman, og den endelige opdatering af SDQ blev færdiggjort oktober Forslag til ændringer Nedenfor og i de tilhørende skemaer med noter på engelsk er der anført en række begrundede forslag til revision af SDQ på dansk. Overordnet kan ændringerne inddeles i følgende områder: Aldersopdeling af skoleversionen til 4-10 år og år (tidligere 4-16 år) Der foretages en aldersopdeling af forældre/lærerudgaverne. Således tales der - som i DAWBA-udgaven - om børn/unge fra og med 11 år og der indføres enkelte små aldersjusteringer i forhold til alder. I Danmark er det naturligt at tale om unge fra omkring konfirmationsalderen, så her ville 14 år have været et bedre sted at skille end 11 år. Sidstnævnte er dog det alderstrin, der er anvendt i de amerikanske og australske udgaver og i den elektroniske udgave. Det bruges også i den danske udgave af DAWBA. Med henblik på konsistensen i forhold til andre udgaver foretages samme aldersinddeling, og at der refereres til andre børn/unge som i DAWBA. Endeligt sættes den øverste aldersgrænse til 17 år som er indført i selvbesvarelsesudgaven og i de amerikanske og australske udgaver (i DAWBA er den 18 år). 17-års-grænsen er også et udtryk for en udvidet standard, som Robert og Anna Goodman i juni 2014 har defineret på baggrund af en række analyser, der viser at de 17-åriges opførsel ikke i væsentlig grad adskiller sig fra de årige. 3 2 Styregruppen modtog kommentarer til opdateringen fra følgende: Søren Dalsgaard, Signe Smith Nielsen, Anna Cecilie Lindström Egholm, Christina Ellervik, Camilla Hvidtfeldt, Anne-Mette Lange, Rikke Lambek, Mai Heide Ottosen, Dines Andersen, Mette Lausten og Janni Niclasen. 3 På sdqinfo.com under Questionnaires etc. View and Download skriver Goodman følgende: NOTE: As of June 2014 we have relabelled all SDQ questionnaires to be consistent in giving '4-17 years' as the age range of the standard SDQ (e.g years not 4-16 years) and giving '2-4 years' as the age range of the early-years SDQ (i.e. 2-4 years not 3/4 years). The content of the SDQs themselves is unchanged. We have relabelled the SDQs following evidence that the SDQ has good psychometric properties in 2-year-olds, and that the performance of the SDQ in 17-year-olds is similar to that in 15- and 16-year olds. We have checked the re-labelled SDQs carefully but if the wrong SDQ comes up when you click then please (hentet 10. juni 2014: 2

3 Oversættelse af småbørnsversion samt tilpasning til danske skoleforhold (2-4 år og førskole 5-6 år) Der foreligger en version for 2-4 årige på engelsk, hvor to spørgsmål er ændret (18 og 22), og hvor der ikke refereres til skole. Førskoleudgaven blev oversat til forældre og pædagoger af Anne-Mette Lange og Rikke Lambek i forbindelse med et forskningsprojekt og blev godkendt af Goodman i Der eksisterer ikke pt. en offentlig tilgængelig udgave på dansk. Vi har foretaget mindre ændringer til 2012-oversættelsen, der sikrer konsistens på tværs af versionerne. I Danmark starter børn i skole det år, de fylder 6, og det er typisk senere end i England og mange andre lande. Dermed er der en gruppe af 5-6 årige, der ikke går i skole endnu, men alligevel skal udfylde et spørgeskema, der spørger ind til deres skolegang. Derfor er der oprettet et særligt førskoleskema til denne gruppe, som baserer sig på det alderssvarende skema, men hvor ordvalget er tilpasset til en førskolekontekst. I den elektroniske udgave af DAWBA vil der i fremtiden blive spurgt ind til barnets kontekst, og spørgsmålene automatisk tilpasset. Oversættelse af opfølgningsskemaer Revisionsprocessen har samtidigt medført en oversættelse af spørgeskemaer til brug ved opfølgning efter intervention. Disse skemaer adskiller sig kun fra tilsvarende almindelige skemaer ved, at tidshorisonten er ændret fra 6 måneder til en enkelt måned. Samtidigt er der på bagsiden tilføjet to spørgsmål og fjernet et enkelt om varighed. Indholdsmæssige ændringer I nogle spørgsmål er foretaget ændringer af sprogbrugen, hvor den virker uhensigtsmæssig eller misvisende. Hensigten er at gøre den danske ordlyd overensstemmende med de engelsksprogede elektroniske udgaver. Tegnsætning og typografi Enkelte steder er foretaget ændringer af tegnsætning og typografi. Dette er primært sket for at øge overensstemmelsen imellem versionerne. Bemærk at der i den originale danske oversættelse af forældre- og lærerversionerne er indføjet et Er.. som start på 9 spørgsmål. Det er en systematisk afvigelse fra originalteksten og genfindes så vidt vides ikke i oversættelser til andre sprog. Tilføjelsen er formentlig sket for at gøre teksten mere vedkommende og nærværende. Der kan argumenteres for, at det rent principielt er problematisk med denne form for oversættelsespraksis. Samtidigt kan det svække opmærksomheden på, at der spørges til et tidsrum på 6 måneder og ikke blot lige nu og her. Ikke desto mindre er det svært at vurdere, om det rent faktisk er et afgørende problem. Derfor bevares formen i de fleste tilfælde. I tre tilfælde (spørgsmål 4, 15 og 24) foretages ikke desto mindre ændringer, da denne tilføjelse af Er påvirker betydningsindholdet. I revisionsprocessen blev kontinuiteten prioriteret højt med så få ændringer som muligt. Det er vigtigt, at ændringerne ikke kommer til at forskyde det meningsmæssige indhold mærkbart og dermed afvige fra den internationale standard. Det tætte samspil og diskussioner med Anna og Robert Goodman om ændringerne er med til at sikre dette. Inden for det samme studie bør man anvende den samme version af SDQ til sammenligning af resultater. Der er dog tale om så små ændringer og tilpasninger, at vi skønner, at det ikke vil være problematisk at sammenligne resultater på tværs af undersøgelser hverken nationalt eller internationalt. 4 Charlotte Rask og Tine Houmann fra styregruppen var vejledere i oversættelsesprocessen. 3

4 I det følgende gennemgås først de tre eksisterende danske SDQ-versioner: forældreversionen, lærerversionen og selvbesvarelsesversionen. De to førstnævnte er næsten identiske. Lærerversionen omtales derfor kun, hvor den afviger fra forældreversionen. Hvor det er relevant, er der angivet revideret dansk tekst. Dernæst kommer tekst til småbørns- og førskoleudgaverne samt opfølgningsskemaer. Alle ændringer baserer sig på en sammenligning med den originale engelske version (English UK) samt nuværende norske og svenske oversættelser. 5 5 Engelske udgaver af SDQ samt aktuelle danske, svenske og norske oversættelser findes på: 4

5 Forældreskema, skoleelever Den indledende tekst kan med den foreslåede ordlyd være ens for aldersintervaller 4-10 år og år: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain or the item seems daft! Please give your answers on the basis of the child's behaviour over the last six months. Vær venlig at krydse af om beskrivelserne nedenfor ikke passer, passer delvist eller passer godt i forhold til din søn/datter. Prøv at besvare alle spørgsmålene også selv om du er i tvivl eller ikke synes, de helt giver mening. Svaret gælder din søn/datters adfærd de seneste 6 måneder. Vi vil bede dig vurdere om beskrivelserne i skemaet ikke passer, passer delvist eller passer godt på barnet. Det vil være os en stor hjælp, hvis du besvarer alle spørgsmålene - også selvom du er i tvivl eller synes, at beskrivelserne ikke helt giver mening i forhold til barnets alder. Vi vil bede dig svare ud fra barnets opførsel indenfor de sidste 6 måneder. Vennligst kryss av for hvert utsagn: Stemmer ikke, Stemmer delvis eller Stemmer helt. Prøv å svare på alt selv om du ikke er helt sikker eller synes utsagnet virker rart. Svar på grunnlag av barnets oppførsel de siste 6 månedene. Var vänlig kryssa för det alternativ (Stämmer inte, Stämmer delvis eller Stämmer helt) som du tycker passar bäst. Det är värdefullt om du besvarar alla frågor, även om du inte är helt säker eller tycker att frågan verkar konstig. Frågorna gäller ditt barns beteende de senaste 6 månaderna. I ændringerne af den indledende tekst er det væsentligste at undgå brug af ordet barnet. Dette adskiller sig fra både den norske og svenske udgave. I en dansk kontekst vil ordet barnet ikke desto mindre kun falde naturligt i forhold til de yngste og kan samtidigt virke distancerende. Skemaet kan i enkelte tilfælde skulle udfyldes af primære omsorgspersoner, der ikke er biologiske forældre. De vil dog formentlig være vant til at skulle optræde i den rolle. I småbørnsudgaverne bevares barnet, da det passer fint til denne aldersgruppe. Det vi der er indført som spørgende instans i den danske originale oversættelse bærer præg af brugen af skemaet i forbindelse med store epidemiologiske undersøgelser. Man har undgået det på norsk og svensk, og det vil også være mindre passende, hvis skemaerne f.eks. udleveres af en praktiserende læge som led i en indledende udredning. Bemærkningen om at spørgsmålenes udformning evt. ikke er alderssvarende findes som det ses ikke på engelsk og vil forhåbentlig blive overflødiggjort af den foreslåede aldersopdeling i 4-10 år og år. Det tidligere anvendte ord opførsel har en vis moralsk undertone og passer samtidigt dårligt med, at der efterfølgende spørges til tegn på angst, depression, ensomhed og udsættelse for mobning. Behaviour må forstås som et neutralt udtryk og kan mest præcist oversættes direkte til adfærd. Derfor erstattes ordet opførsel med adfærd. 5

6 Forældreskema, skoleelever Child's Name Date of Birth Male/Female Din søn/datters navn: Fødselsdato: Dreng/pige: Barnets navn Fødselsdato Dreng/pige Barnets navn Fødselsdato Gutt/Jente Barnets namn Födelsesdatum Pojke/Flicka Som anført ovenfor er den naturlige brug af ordet barn ret indskrænket aldersmæssigt på dansk, især når der er tale om entalsformen. Derfor er ordet også undgået her. I småbørnsversionerne bevares det. Ordlyden af den engelske (English UK) papir-udgave er nedenfor i kolonnen til venstre suppleret med formuleringen af SDQ-spørgsmål i den elektroniske udgave. Det drejer sig dels om en anden formulering af spørgsmål i forhold til de årige (angivet med kursiv) - og dels om enkelte forskelle i ordlyden af spørgsmål uanset alder (angivet med fed kursiv). Not True Somewhat True Certainly True 1 Considerate of other people's feelings 2 Restless, overactive, cannot stay still for long Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid Passer ikke Passer delvist Passer godt Er hensynsfuld og betænksom overfor andre Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid Stemmer ikke Stemmer delvis Stemmer helt Omtenksom, tar hensyn til andre menneskers følelser Rastløs, overaktiv, kan ikke være lenge i ro Stämmer inte Stämmer delvis Stämmer helt Omtänksam, tar hänsyn till andra människors känslor Rastlös, överaktiv, kan inte vara stilla länge Der er sat anførelsestegn om ordet overaktiv i spørgsmål 2 i den oprindelige danske oversættelse. I dag virker det unødvendigt og forstyrrende, da ordet er blevet en integreret del af det danske sprog. Ordet bliver fremhævet som noget særligt i forhold til resten af sætningen, hvilket ikke er hensigten i originalen. Der eksisterer hverken anførelsestegn i den engelske udgave eller de norske og svenske. I småbørnsudgaven fra 2012 har oversætterne også fjernet anførelsestegnene. I forbindelse med diskussionen om spørgsmål 10 blev en ændring af spørgsmål 2 også overvejet for at tydeliggøre forskellen mellem de to spørgsmål og de to forskellige former for hyperaktivitet, de beskriver. Styregruppens medlemmer var dog tilfredse med spørgsmål 2 s ordlyd i forhold til at beskrive symptomer på hyperaktivitet kendetegnet af fysisk udad reagerende rastløshed. Med den nye tilpasning af spørgsmål 10 fremstår forskellen tydeligt mellem de to typer af hyperaktivitet. 6

7 Forældreskema, skoleelever 3 Often complains of headaches, stomach-aches or sickness 4 Shares readily with other children (treats, toys, pencils etc.) Shares readily with other young people, for example CD's, games, food Deler gerne med andre børn (slik, legetøj, spil og lign.) Deler gerne med andre børn/unge (slik, spil og lign.) Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj, blyanter) Klager ofte over hodepine, vondt i magen eller kvalme Deler gjerne med andre barn (godter, leker, andre ting) Klagar ofta över huvudvärk, ont i magen eller illamående Delar gärna med sig till andra barn (t ex godis, leksaker, pennor) I spørgsmål 4 foretages en aldersjustering i versionen år til børn/unge samt i forhold til eksemplerne i parantes. Dernæst afviger den nuværende oversættelse fra såvel originalen som de andre skandinaviske oversættelser ved at være normativ (det er godt at dele) og ved ikke at tydeliggøre, at de nævnte eksempler netop kun er eksempler. Eksemplerne til unge omfatter i den engelske udgave CD er, der i dag er på vej ud i forhold til downloads og streamningtjenester som kilde til musik. CD er undlades derfor som eksempel. Blyanter udgår til fordel for spil, da brug af diverse spillekonsoler (tablets, smartphones, Nintendo-ds etc.) er blevet en hyppig aktivitet for både børn og unge at være sammen på i hjemmet, skolen og børnehaver. 5 Often has temper tantrums or hot tempers Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig Har ofte raserianfall eller dårlig humør Har ofta raseriutbrott eller häftigt humör Often loses [his/hers] temper 6 Rather solitary, tends to play alone Er lidt af en enspænder, holder sig mest for sig selv Er lidt af en enspænder, leger mest alene Ganske ensom, leker ofte alene Ganska ensam, leker eller håller sig ofta för sig själv Would rather be alone than with other young people I spørgsmål 6 passer den oprindelige formulering fint på yngre børn. Når det gælder unge kan den dominerende fælles aktivitet dog ikke beskrives som leg. En oversættelse tæt op af den engelsksprogede ungdomsversion resulterer i en formulering (foretrækker at være alene frem for sammen med andre), der signalerer et bevidst valg. Det er uhensigtsmæssigt, da det i høj grad er sandsynligt at nogle teenagere, der holder sig for sig selv, i virkeligheden gerne ville være sammen med andre, hvis de følte at de kunne finde ud af det. Den nye formulering gælder alle versioner, og konsistens på tværs af versioner understøttes hermed. 7

8 Forældreskema, skoleelever 7 Generally obedient, usually does what adults request Gør for det meste, hvad der bliver sagt Som regel lydig, gjør vanligvis det voksne ber om Som regel lydig, följer vanligtvis vuxnas uppmaningar Generally well behaved, usually does what adults request 8 Many worries, often seems worried Bekymrer sig om mange ting eller virker ofte bekymret Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret Mange bekymringer, virker ofte bekymret Oroar sig över mycket, verkar ofta bekymrad Many worries or often seems worried Et komma imellem to sideordnede udsagn kan umiddelbart opfattes som et og. Dermed ville spørgsmål 8 som oprindelig formuleret ikke med sikkerhed omfatte det tænkte tilfælde, hvor et barn eller en ung er voldsomt bekymret eller urolig over en enkelt eller nogle få ting. Dette er næppe tilsigtet, og det er korrigeret i den elektroniske engelsksprogede udgave. Denne præcisering foreslås medtaget i de danske versioner. 9 Helpful if someone is hurt, upset or feeling ill 10 Constantly fidgeting or squirming Prøver at hjælpe hvis nogen slår sig, er kede af de teller skidt tilpas. Kan ikke sidde stille på stolen, har svært ved at holde hænder og fødder i ro Prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller skidt tilpas Sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro I spørgsmål 9 slettes et kommer efter hjælpe, da de mange komma er i sætningen kan virke meningsforstyrrende. Hjelpsom hvis noen er såret, lei seg eller føler seg dårlig Stadig urolig eller i bevegelse Hjälpsam om någon är ledsen, upprörd eller känner sig dålig Svårt att sitta stilla, rör och vrider jämt på sig Den engelsksprogede tekst i spørgsmål 10 dækker med ordet or et spektrum af bevægelser, der rækker fra fidgeting til squirming. World English Dictionary definerer to fidget således: To make restless or uneasy movements (with something); fiddle: he fidgeted with his pen. Tilsvarende defineres squirm som: To move with a wriggling motion; writhe. Motorisk uro ved ADHD kan optræde både som en stor uro med store fysiske udsving og/eller en mindre uro med små bevægelser. Den motoriske uro aftager med alderen og kan i ungdomsårene være reduceret til pillen med fingrene eller stadige bevægelser af benene. Det er særligt væsentligt i forhold til piger, at man også er opmærksom på sådanne mere diskrete tegn på hyperaktivitet. Disse vil være inkluderet i den engelsksprogede udgave af spørgsmålet, da det vil være omfattet af begrebet fidget. Styregruppen mener ikke, det blev understøttet i den oprindelige danske oversættelse. 8

9 Forældreskema, skoleelever Styregruppen foreslog i første omgang en ændring af spørgsmål 10 til Er konstant urolig og i bevægelse eller har svært ved at holde hænder og ben i ro. Der blev dog i høringen peget på behovet for en mere tydelig skelnen mellem spørgsmål 2 og 10 og de former for hyperaktivitet, der henvises til. I spørgsmål 2 refereres til den fysisk udad reagerende rastløshed, hvor barnet farer rundt og hænger i gardinerne. I spørgsmål 10 bør der være fokus på mikro-bevægelser, men denne forskel i hyperaktiviteten fremgik ikke af det tidligere forslag. Styregruppen var enig i kritikken, og at der var behov for en mere tydelig formulering af forskelligheden. Man foreslog herefter Kan ikke sidde stille, har svært ved at holde hænder og fødder i ro. Anna og Robert Goodman var enige i problematikken men udtrykte usikkerhed om kan ikke sidde stille reelt var en forbedring i forhold til den tidligere formulering. De mente, at en inddragelse af på stolen i spørgsmålet ville sikre, at respondenterne ikke kom til at forbinde spørgsmålet med at løbe omkring. I sidste ende blev man derfor enige om at ændre spørgsmål 10 til: Kan ikke sidde stille på stolen, har svært ved at holde hænder og fødder i ro. 11 Has at least one good friend Har mindst én god ven Har minst en god venn Har minst en god vän (kamrat) 12 Often fights with other children Slås ofte eller mobber ofte andre Kommer ofte i slagsmål eller Slåss ofte med andre barn eller Slåss/bråkar ofta med andra barn or bullies them børn mobber andre børn mobber dem eller mobbar dem Often fights with other young people or bullies them Slås ofte eller mobber ofte andre børn/unge Det er ikke klart, hvorfor der i 2002-udgaven af spørgsmål 12 er valgt formuleringen kommer ofte i slagsmål i stedet for slås ofte som på norsk og svensk. De to dele af spørgsmålet kommer dermed til at stå noget adskilt fra hinanden i stedet for at udtrykke et kontinuum af uvenlig adfærd. Netop den indre sammenhæng er væsentlig at understøtte sprogligt, når der i forhold til to udsagn kun er en enkelt svarmulighed. Begrebet slagsmål kan også fremstå en smule gammeldags og som noget ret omfattende mht. tid og alvor. Det står i givet fald i kontrast til, at man på svensk har åbnet for, at der evt. kun er tale om noget verbalt. Det første led af spørgsmålet er næsten identisk i den engelsksprogede selvbesvarelsesudgave, hvor der står: I fight a lot. I can make other people do what I want. Oversættelsen til dansk er derimod en ganske anden: Jeg starter tit slagsmål. Jeg kan få andre til at gøre det jeg siger de skal. I den første danske oversættelse af småbørnsversionen godkendt af Robert Goodman i 2012, fik man tilladelse til at omformulere til slås ofte. Det overføres til de andre versioner på baggrund af førnævnte argumentation. Netværket påpegede i høringsrunden, at erfaringer fra undersøgelser med det oprindelige danske SDQ-skema har vist, at spørgsmål 12 opfattes som meget socialt uacceptabelt af forældrene. Derfor blev der udtrykt et ønske om opblødning af formuleringen. Styregruppens medlemmer slog fast, at det netop er denne afvigende adfærd, man ønsker at fange i dette spørgsmål. 9

10 Forældreskema, skoleelever 13 Often unhappy, down-hearted or tearful Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd Ofte lei seg, nedfor eller på gråten Ofta ledsen, nedstämd eller tårögd Often unhappy, depressed or tearful 14 Generally liked by other children Er generelt vellidt af andre børn Vanligvis likt av andre barn Vanligtvis omtyckt av andra barn Generally liked by other young people 15 Easily distracted, concentration wanders Er generelt vellidt af andre børn/unge Bliver nemt distraheret, mister let koncentrationen Er nem at distrahere, mister let koncentrationen Lett avledet, mister lett konsentrasjonen Lättstörd, tappar lätt koncentrationen Easily distracted, [his/hers] concentration wanders I den aktuelle danske oversættelse af spørgsmål 15 ligger det implicit, at nogen (med eller uden forsæt) distraherer den pågældende. Ikke desto mindre kan der også være tale om helt andre stimuli, som formuleringen ikke på nuværende tidspunkt fanger. Derfor er tilføjelsen af Er mindre heldig i forhold til dette spørgsmål, og en ændring er foretaget. 16 Nervous or clingy in new situations, easily loses confidence Nervous in new situations, easily loses confidence. Er utryg eller klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker Er utryg i nye situationer, bliver nemt usikker Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv Nervøs eller klengete i nye situasjoner, lett utrygg Når der på engelsk i spørgsmål 16 står Nervous or clingy bør det oversættes med utryg eller klæbende i stedet for utryg og klæbende. Nervös eller klängig i nya situationer, blir lätt otrygg Netværket gjorde opmærksom på, at nogle forældre oplever, at dette spørgsmål henviser til to forskellige reaktionsmønstre/situationer. De vil derfor svare forskelligt på første og anden del af udsagnet. Styregruppen foreslog, at denne forvirring undgås ved at slette på sig selv, da det kan opfattes som en reference til lavt selvværd frem for symptom på indadvendthed. 10

11 Forældreskema, skoleelever 17 Kind to younger children Er god mod yngre børn Er god mod mindre børn Snill mot yngre barn Snäll mot yngre barn 18 Often lies or cheats Lyver eller snyder ofte Lyver eller jukser ofte Ljuger eller fuskar ofta 19 Picked on or bullied by other Bliver mobbet eller drillet af Plaget eller mobbet av andre children andre børn barn Blir retad eller mobbad av andra barn Picked on or bullied by other young people 20 Often volunteers to help others (parents, teachers, other children) Often offers to help others (parents, teachers, children) Bliver mobbet eller drillet af andre børn/unge Tilbyder ofte at hjælpe andre (forældre, lærere, andre børn) Tilbyder ofte at hjælpe andre (forældre, lærere, børn) Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (forældre, lærere, andre børn) Tilbyr seg ofte å hjelpe andre (foreldre, lærere, andre barn) Ställer ofta upp och hjälper andra (föräldrar, lärare, andra barn) Formuleringen mindre børn kontra yngre børn blev særligt diskuteret i forbindelse med spørgsmål 17 i selvbesvarelsesversionen. Mindre børn kan give associationer til helt små børn eller børn, der højdemæssigt er lavere. Udtrykket fra selvbesvarelsesudgaven fastholdes og overføres til de andre versioner. Den oprindelige oversættelse af spørgsmål 20 har karakter af dobbeltkonfekt. Det tydeliggøres også af ordlyden i den elektroniske udgave. I høringsfasen blev der gjort opmærksom på, at det er en væsentlig ændring af spørgsmålet, der indikerer at børnene ikke nødvendigvis tilbyder at hjælpe af egen fri vilje. Styregruppen var ikke enig og mente, at den nye formulering tilbyder ofte signalerer at det er på eget initiativ. Andre i forbindelse med andre børn er fjernet i udgaven. 21 Thinks things out before acting Tænker sig om før han/hun handler 22 Steals from home, school or Stjæler fra hjemmet, i skolen elsewhere eller andre steder 23 Gets on better with adults than Kommer bedre ud af det med with other children voksne end med andre børn Tenker seg om før hun / han handler (gjør noe) Stjeler hjemme, på skolen eller andre steder Kommer bedre overens med voksne enn med barn Tänker sig för innan han/hon gör olika saker Stjäl hemma, i skolan eller på andra ställen Kommer bättre överens med vuxna än med andra barn Gets on better with adults than with other young people Kommer bedre ud af det med voksne end med andre børn/unge 24 Many fears, easily scared Er bange for mange ting, bliver nemt skræmt Er bange for mange ting, er nem at skræmme Redd for mye, lett skremt Rädd för mycket, är lättskrämd I spørgsmål 24 signalerede den oprindelige danske oversættelse, at nogen søger at skræmme barnet eller den unge. Det er næppe det, der sigtes til. Derfor foretages en ændring af er til bliver. 11

12 Forældreskema, skoleelever 25 Sees tasks through to the end, good attention span Good attention span, sees chores or homework through to the end Færdiggør opgaver (f.eks. lektier), er god til at fastholde opmærksomheden Gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig Fullfører oppgaver, god konsentrasjonsevne Fullföljer uppgifter, bra koncentrationsförmåga I spørgsmål 25 præciseres i den elektroniske engelske udgave, at tasks betyder opgaver og ikke f.eks. selvvalgte rekreative aktiviteter. Det bør også fremgå af den danske oversættelse, der i den oprindelige form kunne virke noget uklar for respondenterne. Tingene er upræcist, og det kan være svært at afgøre, hvad der henvises til. Begrebet pligter vil ikke være hensigtsmæssigt at indføre i den danske udgave, da det efterhånden er noget udvandet i en dansk kontekst. Mange danske børn og unge vil ikke mene, at de behøver gøre deres pligter. Det er særligt, når lektierne skal laves, at der opstår problemer for børn/unge med vanskeligheder, og derfor udspecificeres det i oversættelsen. Eksemplificeringen af lektier optræder ikke i småbørnsudgaverne. Do you have any other comments or concerns? Har du andre bemærkninger eller bekymringer? Har du andre bemærkninger eller bekymringer, kan du skrive dem her Har du andre kommentarer eller bekymringer? Har du andra kommentarer eller bekymmer du vill ta upp? Efter de 25 spørgsmål har respondenten mulighed for at uddybe besvarelserne med andre bemærkninger eller bekymringer. I papirudgaven er der begrænset plads nederst på skemaet, selv om den i opsætningen er søgt optimeret. Derfor er det her mest regulært at holde sig til den engelske formulering, der lægger mere op til overskrifter end til egentlige beskrivelser. Please turn over - there are a few more questions on the other side Vend venligst der er flere spørgsmål på bagsiden Vend venligst skemaet der er nogle få spørgsmål til på bagsiden Vær så snill å snu arket - det er noen få spørsmål til på den andre siden Den oprindelige oversættelse af vejledningsteksten nederst på siden af papirudgaven var præget af talesprog og blev derfor justeret. Var god vänd - det är några fler frågor på andra sidan 12

13 Forældreskema, skoleelever Overall, do you think that your child (Name) has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people? Synes du samlet set din søn/datter har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: følelser, koncentration, adfærd eller samspil med andre mennesker? Samlet, mener du barnet har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker: Samlet, synes du at barnet ditt har vansker på ett eller flere av følgende områder: med følelser, konsentrasjon, oppførsel eller med å komme overens med andre mennesker? Sammantaget, tycker du att ditt barn har svårigheter på ett eller flera av följande områden: med känslor, koncentration, beteende eller med att komma överens och umgås med andra människor? Overall, do you think that (Name) has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get along with other people? Nej Ja, mindre vanskeligheder Ja, tydelige vanskeligheder Ja, alvorlige vanskeligheder Nej Ja, mindre vanskeligheder Ja, tydelige vanskeligheder Ja, alvorlige vanskeligheder Nei Ja - små vansker Ja - tydelige vansker Ja - alvorlige vansker Nej Ja, små svårigheter Ja, klara svårigheter Ja, allvarliga svårigheter No Yes - minor difficulties Yes - difinite difficulties Yes - severe difficulties I forhold til det første tillægsspørgsmål (impact question), hvor respondenten bliver bedt om at vurdere vanskelighederne overordnet foretages dels sproglige justeringer og dels fortsat ændring af barnet til din søn/datter i papirudgaven. Desuden er et kolon forkert placeret i den nuværende udgave, og der mangler et spørgsmålstegn. If you have answered "Yes", please answer the following questions about these difficulties: Hvis Ja, så vær venlig at besvare de følgende spørgsmål: Hvis JA: vær venlig at besvare følgende spørgsmål: Om du svarade "Ja", var vänlig besvara de följande frågorna: Hvis du har svaret Ja, så besvar venligst de følgende spørgsmål: De resterende tillægsspørgsmål indledes med ovenstående tekst. Den oprindelige formulering Hvis JA virker mere voldsom end det, der lægges op til i den originale engelske udgave. Samtidigt er det ikke sprogligt korrekt at skrive sådan på dansk. Derfor ændres til en mere direkte oversættelse, hvor kun det første bogstav i Ja er med stort samt tilføjelse af anførelsestegn som i de andre sproglige udgaver. Desuden indeholder den oprindelige oversættelse ikke informationen om, at der er flere efterfølgende spørgsmål, der skal besvares. Oversættelsen af...about these difficulties kan fortsat undlades. Det fremgår af næste linje på skemaet, at det er dem, det handler om. 13

14 Forældreskema, skoleelever How long have these difficulties been present? Hvor længe har vanskelighederne stået på? Hvor længe har disse vanskeligheder stået på? Hvor lenge har disse vanskene vært tilstede? Hur länge har svårigheterna funnits? Less than a month 1-5 months 6-12 months Over a year Mindre end 1 måned 1-5 måneder 6-12 måneder Mere end et år Mindre enn en måned 1-5 måneder 6-12 måneder Mer enn ett år Mindre än 1 månad 1-5 månader 6-12 månader Mer än 1 år Do the difficulties upset or distress your child [him/her]? Not at all Only a little Quite a lot A great deal Gør vanskelighederne din søn/datter ked af det eller ulykkelig? Er barnet ulykkelig eller ked af disse vanskeligheder? Slet ikke Kun lidt Ret meget Virkelig meget Blir barnet selv forstyrret eller plaget av vanskene? Ikke i det hele tatt Bare litt En god del Mye Oroas eller lider ditt barn av sina svårigheter? Inte alls Bara lite Ganska mycket Väldigt mycket Der er forskel på, om man er ked af at have nogle vanskeligheder, eller om disse vanskeligheder i sig selv gør en ked af det. Den opdaterede oversættelse af ovenstående tillægsspørgsmål ligger i tråd med formuleringerne i selvbesvarelsesudgaven og de øvrige skandinaviske oversættelser. Med hensyn til rækkefølgen af ked af det og ulykkelig er de byttet om for at nævne det mindst omfattende først, som det er gjort på engelsk (og norsk og svensk). På dansk er det ikke nødvendigt med et disse (these) foran vanskelighederne. Formuleringen virker formel, og der er ingen tvivl om hvilke vanskeligheder, der er tale om. Do the difficulties interfere with your child's [his/hers] everyday life in the following areas? HOME LIFE FRIENDSHIPS CLASSROOM LEARNING LEISURE ACTIVITIES Påvirker vanskelighederne hans/hendes dagligdag i forhold til: familieliv? venskaber? indlæring? fritidsaktiviteter? Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag Derhjemme? I barnets forhold til venner? Med hensyn til indlæring i skolen? I forbindelse med fritids aktiviteter? Påvirker vanskene barnets dagligliv på noen av de følgende områdene? HJEMME / I FAMILIEN FORHOLD TIL VENNER LÆRING PÅ SKOLEN FRITIDSAKTIVITETER Stör svårigheterna barnets vardagsliv på något av följande områden? HEMMA /I FAMILJEN MED KAMRATER I SKOLARBETET VID FRITIDSAKTIVITETER 14

15 Forældreskema, skoleelever I ovenstående tillægsspørgsmål er foretaget en aldersjustering samt en tilpasning af svarmulighederne, så de fremstår mere ensformige og dermed tilstræber den konsistens, der eksisterer i den engelsksprogede originaludgave. Derhjemme kan give associationer til den geografiske lokalisering af den pågældendes hjem. Dette er ikke hensigten med begrebet home life og derfor ændres det til familieliv, som signalerer noget bredere, der ikke nødvendigvis knytter sig til ophold i hus eller lejlighed. Indholdsmæssigt forudsættes det samtidigt i den oprindelige oversættelse, at den pågældende rent faktisk HAR venner. Det kan desværre ikke tages for givet, slet ikke for de børn og unge som skemaet anvendes til i en klinisk sammenhæng. Classroom learning henviser højst sandsynligt til indholdet i aktiviteten og ikke den geografiske lokalisering af den. I sidstnævnte tilfælde ville forældrenes besvarelse kun kunne bygge på det, de havde fået af vide fra lærerne. Det vil fortsat være en væsentlig del af baggrunden for deres besvarelse, hvis man nøjes med at spørge til indlæring i stedet for indlæring i skolen. Besvarelsen vil dog kunne farves af deres egen førstehåndsviden omkring bl.a. lektier. Det vil i øvrigt også være mere meningsfuldt i forhold til f.eks. SFO-pædagoger, der skal udfylde lærerskemaet, hvor dette spørgsmål og også optræder. Do the difficulties put a burden on you or the family as a whole? Er vanskelighederne en belastning for dig eller familien som helhed? Er disse vanskeligheder en belastning for dig eller familien som helhed? Er vanskene en belastning for deg eller familien som helhet? Blir svårigheterna en belastning för dig eller för familjen som helhet? I lighed med de foregående spørgsmål findes det naturligt at tale om vanskelighederne i ovenstående. Det er tættere på den engelske originaludgave at undlade den yderligere specificering, der er indeholdt i brugen af disse vanskeligheder. Der kan i sammenhængen ikke opstå nogen tvivl om, hvilke vanskeligheder der henvises til. 15

16 Lærerskema, skoleelever Kun tekst der adskiller sig fra forældreskemaet medtaget: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain or the item seems daft! Please give your answers on the basis of the child's behaviour over the last six months. Vær venlig at krydse af, om beskrivelserne i skemaet ikke passer, passer delvist eller passer godt i forhold til eleven. Prøv at besvare alle spørgsmålene også selv om du er i tvivl eller ikke synes, at beskrivelserne helt giver mening. Svaret gælder elevens adfærd de seneste 6 måneder. Vi vil bede dig vurdere om beskrivelserne i skemaet ikke passer, passer delvist eller passer godt på barnet. Det vil være os en stor hjælp, hvis du besvarer alle spørgsmålene - også selvom du er i tvivl eller synes, at beskrivelserne ikke helt giver mening i forhold til barnets alder. Vi vil bede dig svare ud fra barnets opførsel indenfor de sidste 6 måneder. Vennligst kryss av for hvert utsagn: Stemmer ikke, Stemmer delvis eller Stemmer helt. Prøv å svare på alt selv om du ikke er heltsikker eller synes utsagnet virker rart. Svar på grunnlag av barnets oppførsel de siste 6 månedene eller dette skoleåret. Var vänlig kryssa för det alternativ (Stämmer inte, Stämmer delvis eller Stämmer helt) som du tycker passar bäst. Det är värdefulltom du besvarar alla frågor, även om du inte är helt säker eller tycker att frågan verkar konstig. Frågorna gäller barnets beteende desenaste 6 månaderna eller detta skolår. I introduktionsteksten til lærerskemaet udgår ordet "barnet" som i forældreskemaet. I lærerskemaet bruges i stedet eleven både for gruppen under og over 11 år. Denne ændring gennemføres tilsvarende i den indledende tekst på side 2 i lærerskemaet. 16

17 Lærerskema, skoleelever Overall, do you think that this child (Name) has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people? Synes du samlet set eleven har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: følelser, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker? Samlet, mener du barnet har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker: Samlet, synes du at dette barnet har vansker på ett eller flere av følgende områder: med følelser, konsentrasjon, oppførsel eller med å komme overens med andre mennesker? Sammantaget, tycker du att detta barn har svårigheter på ett eller flera av följande områden:med känslor, koncentration, beteende eller med att komma överens och umgås med andra människor? No Yes - minor difficulties Yes - difinite difficulties Yes - severe difficulties Nej Ja, mindre vanskeligheder Ja, tydelige vanskeligheder Ja, alvorlige vanskeligheder Nei Ja - små vansker Ja - tydelige vansker Ja - alvorlige vansker Nej Ja, små svårigheter Ja, klara svårigheter Ja, allvarliga svårigheter Som nævnt ovenfor erstattes barnet med eleven fra skolestart og frem. Det gælder dermed også i formuleringen af tillægsspørgsmålene. 17

18 Lærerskema, skoleelever Do the difficulties upset or distress the child? Gør vanskelighederne eleven ked af det eller ulykkelig? Er barnet ulykkelig eller ked af disse vanskeligheder? Blir barnet selv forstyrret eller plaget av vanskene? Oroas eller lider barnet av sina svårigheter? Not at all Only a little Quite a lot A great deal Slet ikke Kun lidt Ret meget Virkelig meget Slet ikke Kun lidt Ret meget Virkelig meget Ikke i det hele tatt Bare litt En god del Mye Inte alls Bara lite Ganska mycket Väldigt mycket Do the difficulties interfere with the child's everyday life in the following areas? PEER RELATIONSHIPS CLASSROOM LEARNING Påvirker vanskelighederne hans/hendes dagligdag i forhold til: jævnaldrende? indlæring? Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag I barnets forhold til jævnaldrende? Med hensyn til indlæring i skolen? Påvirker vanskene barnets dagligliv på noen av de følgende områdene? FORHOLD TIL JEVNALDRENDE LÆRING PÅ SKOLEN Stör svårigheterna barnets vardagsliv på något av följande områden? MED JÄMNÅRIGA I SKOLARBETET Overvejelserne om tilpasning af ovenstående tillægsspørgsmål samt svarmuligheder er de samme som ved forældreskemaet (se side 14). Forskellen er, at der i lærerversionen undlades at spørge til familieliv og fritidsaktiviteter. Hertil kommer at jævnaldrende fastholdes i stedet for venskaber i de andre versioner, da det omfatter et bredere fokus på relationerne til jævnaldrende og ikke kun i forhold til venskaber. Do the difficulties put a burden on you or the class as a whole? Er vanskelighederne en belastning for dig eller for klassen/gruppen som helhed? Er disse vanskeligheder en belastning for dig eller klassen som helhed? Er vanskene en belastning for deg eller klassen som helhet? Blir svårigheterna en belastning för dig eller för klassen som helhet? Lærerskemaet bruges også i sammenhænge, hvor der ikke er tale om en klasse men en gruppe, f.eks. i SFO og i forbindelse med specialundervisning. Derfor indføres "gruppen" i sætningen. Indføjelsen af for foran klassen er en rent sproglig vurdering. 18

19 Selvbesvarelse I selvbesvarelsesudgaven er der i modsætning til forældre- og lærerversionerne ingen forskelle mellem den engelsksprogede elektroniske udgave af SDQ og papirudgaven (UK). For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain or the item seems daft! Please give your answers on the basis of how things have been for you over the last six months. Vær venlig at krydse af om beskrivelserne i skemaet ikke passer, passer delvist eller passer godt på dig. Prøv at besvare alle spørgsmålene også selv om du er i tvivl eller ikke synes de helt giver mening. Svar på baggrund af hvordan det har været de seneste 6 måneder. Afkryds venligst for hvert udsagn om beskrivelsen ikke passer, passer delvist eller passer godt på dig. Prøv at besvare alle spørgsmålene så godt som muligt, også selvom du er i tvivl eller synes, at udsagnet virker underligt. Vi vil bede dig svare ud fra hvordan du har haft det indenfor de sidste 6 måneder. Vennligst kryss av for hvert utsagn: Stemmer ikke, Stemmer delvis eller Stemmer helt. Prøv å svare på alt selv om du ikke er helt sikker eller synes utsagnet virker rart. Svar på grunnlag av hvordan du har hatt det de siste 6 månedene. Kryssa för något av "Stämmer inte", "Stämmer delvis" eller "Stämmer helt" för varje fråga. Sätt bara ett kryss för varje fråga och försök att besvara alla frågor. Frågorna gäller hur du har haft det de senaste 6 månaderna. I den indledende tekst tilstræbes en formulering, der minder om den i forældre- og lærerversionen med henblik på konsistens på tværs af versionerne. Anvendelse af ordet adfærd virker ikke velegnet i dette tilfælde, hvor den unge skal vurdere sig selv. Her ændres sætningen til svar på baggrund af hvordan det har været de seneste 6 måneder. Formuleringen ligger tæt på den oprindelige engelske udgave til selvbesvarelse. 1 I try to be nice to other people. I care about their feelings Jeg prøver at være venlig mod andre. Jeg tænker over hvordan andre har det Jeg forsøger at tage hensyn til andre. Jeg tænker over hvordan andre har det. Jeg prøver å være hyggelig mot andre. Jeg bryr meg om hva de føler Jag försöker vara vänlig mot andra. Jag bryr mig om deras känslor I spørgsmål 1 er der tilstræbt et enkel og mundret sprog i originaludgaven. Derfor ændres ordet til prøver frem for forsøger. Rent sprogligt virker det også mere naturligt, når man henvender sig til unge. Samtidigt adskiller at tage hensyn til andre sig noget fra I try to be nice to other people. Der opdateres derfor med en mere direkte oversættelse. Alle 25 udsagn efterfølges i øvrigt i den oprindelige oversættelse af et punktum, hvilket ikke er tilfældet for andre versioner eller sprog. Disse afsluttende punktummer fjernes derfor i 2014-udgaven. 19

20 Selvbesvarelse 2 I am restless, I cannot stay still for long Jeg er rastløs, har svært ved at holde mig i ro i længere tid Jeg er rastløs. Jeg har svært ved at holde mig i ro i længere tid. Jeg er rastløs. Jeg kan ikke være lenge i ro Jag är rastlös. Jag kan inte vara stilla länge I høringsfasen blev der gjort opmærksom på, at undersøgelser har vist, at mange yngre børn ikke ved, hvad ordet rastløs betyder. Styregruppen måtte dog konstatere, at det er svært at finde et passende alternativ. Hvileløs virker endnu mere gammeldags og uro anvendes i spørgsmål 10. I stedet erstattes punktummet med et komma med henblik på at understrege, at der er tale om to nuancer af det samme symptom. 3 I get a lot of headaches, stomachaches or sickness Jeg har tit hovedpine, ondt i maven eller kvalme. Jeg har ofte hodepine, vondt i magen eller kvalme Jag har ofta huvudvärk, ont i magen eller illamående 4 I usually share with others (food, games, pens etc.) Jeg deler tit med andre (slik, sodavand, blade og lignende). Jeg deler gjerne med andre (mat, spill, andre ting) Jag delar ofta med mig till andra (t ex godis, spel, pennor) 5 I get very angry and often lose my temper Jeg kan blive meget vred og bliver tit hidsig. Jeg blir ofte sint og har kort lunte Jag blir mycket arg och tappar ofta humöret 6 I am usually on my own. I generally play alone or keep to Jeg holder mig mest for mig selv. Jeg gør mange ting alene eller Jeg er ofte for meg selv. Jeg gjør som regel ting alene Jag är ofta för mig själv. Jag gör oftast saker ensam myself passer mig selv. 7 I usually do as I am told Jeg gør som regel det jeg får besked på. Jeg gjør som regel det jeg får beskjed om Jag gör oftast som jag blir tillsagd 8 I worry a lot Jeg er tit bekymret. Jeg bekymrer meg mye Jag oroar mig mycket 9 I am helpful if someone is hurt, upset or feeling ill 10 I am constantly fidgeting or squirming Jeg prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller har det dårligt. Jeg har altid uro i kroppen. Jeg har svært ved at sidde stille og holde mig i ro (arme, ben, fingre, hoved eller krop). Jeg stiller opp hvis noen er såret, lei seg eller føler seg dårlig Jeg er stadig urolig eller i bevegelse Jag är hjälpsam om någon är ledsen, upprörd eller känner sig dålig Jag har svårt att sitta stilla, jag vill jämt röra och vrida på mig 11 I have one good friend or more Jeg har mindst én god ven. Jeg har en eller flere gode venner Jag har en eller flera kompisar 12 I fight a lot. I can make other people do what I want Jeg slås meget. Jeg kan få andre til at gøre, som jeg vil Jeg starter tit slagsmål. Jeg kan få andre til at gøre det jeg siger de skal. Jeg slåss mye. Jeg kan få andre til å gjøre det jeg vil Jag slåss eller bråkar mycket. Jag kan tvinga andra att göra som jag vill Udformning af spørgsmål 12 indebærer en skærpelse indholdsmæssigt i forhold til den engelske original og i øvrigt også de andre skandinaviske oversættelser. Det er korrekt, at et af kriterierne for Conduct Disorder lyder: Often initiates physical fights. Men det er ikke det, der står i den engelske originaltekst. På den ene side kan der argumenteres for overensstemmelse mellem den engelske originaludgave og de resterende udgaver, og på den anden side kan man være bekymret for 20

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien Sorg med børn og unges øjne Sådan føles sorg Omsorgsmålingen NÅR SOR GEN RAM MER En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien FORSIDE Illustrationen er

Læs mere

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Udarbejdet af: Maria Enemærke Møller Cand.ling.merc i engelsk og interkulturelle markedsstudier Vejleder: Birgitte Tufte Institut

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Udarbejdet af

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

besværlige frivillige?

besværlige frivillige? Speciale udarbejdet i foråret 2013 under kandidatuddannelsen International Virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet Hvad stiller man op med besværlige frivillige? En undersøgelse af frivilligfyring

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Teori Comprehensible Input Plus 1 s. 4 Comprehensible Output s. 4 Grammatiksyn s. 5 Ordforrådstilegnelse s. 6 Menneskesyn

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen Undersøgelse: Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen INDLEDNING Online og offline to sider af samme sag Gennem de seneste ti år har Red Barnet udviklet særlige forebyggende og

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Oversættelse, kulturel tilpasning og indholdsvalidering Forfattere: Sofie Houmøller & Andreas Balck Vejleder: Henrik Hein Lauridsen, studieleder,

Læs mere