Revision af SDQ på dansk (Strengths and Difficulties Questionnaire)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af SDQ på dansk (Strengths and Difficulties Questionnaire)"

Transkript

1 Revision af SDQ på dansk (Strengths and Difficulties Questionnaire) Baggrundsnotat, november 2014 Behov for ensartede tilpasninger af de danske versioner af SDQ De første danske oversættelser af Robert Goodmans SDQ-spørgeskema (Strengths and Difficulties Questionnaire) blev udarbejdet i 2002 (Obel et al. 2003) 1. Siden dengang er der kommet nye udgaver til i form af selvbesvarelses-, førskole- og opfølgningsversioner. De sidste to typer er endnu ikke offentlige tilgængelige på dansk. Der har samtidigt vist sig at være visse uoverensstemmelser mellem den oprindelige engelske version English (UK) og de 25 SDQ-spørgsmål, der er integreret i det mere omfangsrige elektroniske spørgeskema DAWBA (Development and Well-Being Assessment). Det skyldes, at der i det engelsksprogede elektroniske DAWBAspørgeskema er anvendt en amerikansk/australsk version af SDQ-spørgsmålene i stedet for den originale English (UK). DAWBA-udgaven adskiller sig på tre måder: Der er indført to aldersintervaller for 4-10 år og år i stedet for det oprindelige interval på 4-16 år. Det har medført aldersvarende tilpasninger af sproget i forældre/lærerversionerne, når der spørges til personer over 10 år. Der er foretaget enkelte små justeringer, så ordvalget fremstår mindre britisk. Indholdet af spørgsmål 8 og 25 er blevet præciseret. I spørgsmål 8 er indsat et or i stedet for et komma. I spørgsmål 25 er betydningsindholdet blevet uddybet. I forbindelse med revisionen af den danske DAWBA-oversættelse i 2011 blev man opmærksom på den manglende overensstemmelse mellem de danske SDQoversættelser og de engelsksprogede elektroniske versioner af SDQ. Både med hensyn til aldersopdelingen og de nævnte to reviderede spørgsmål. Det blev samtidigt klart, at de pdf-udgaver af SDQ på dansk, der er tilgængelige på afviger indholdsmæssigt fra English (UK) på enkelte punkter. Selv om der er tale om detaljer, der næppe vil slå igennem i en epidemiologisk kontekst, kan de dog have betydning i visse sammenhænge, når skemaerne bruges til udredning og opfølgning. SDQ har vist sig meget anvendelig både til epidemiologiske undersøgelser samt i praktisk klinisk arbejde. Derfor er det hensigtsmæssigt, at de tilgængelige officielle oversættelser er både korrekte og opdaterede. Herudover bør der ikke optræde ord eller vendinger, der virker direkte påfaldende i forhold til de aldersgrupper, der er tale om. Det mindsker brugervenligheden og forstyrrer respondenternes udfyldelse af spørgeskemaerne. Der må samtidigt stræbes efter det størst mulige indholdsmæssige sammenfald mellem forældre/lærerversionerne og selvbesvarelsesversionen. Det er afgørende for validiteten i sammenligning af resultaterne samt i forhold til studier på tværs af sprog og kulturer. 1 Obel, Carsten; Dalsgaard, Søren; Stax, Hanne-Pernille; Bilenberg, Niels(2003): Spørgeskema om barnets styrker og vanskeligheder (SDQ-Dan). Et nyt instrument til screening for psykopatologi i alderen 4-16 år. I: Ugeskrift for Laeger, Vol. 165, Nr. 5, 2003, s

2 Processen kræver bred opbakning blandt ekspertmiljøet i Danmark En række førende SDQ/DAWBA-forskere gik i 2013 sammen om at søge penge til etablering af et sekretariat for SDQ/DAWBA. Trygfonden bevilligede pengene til sekretariatet med ansættelse af en AC-medarbejder. Sekretariatets primære opgave i 2014 var at understøtte en revision af de danske versioner af SDQ og DAWBA. Som et vigtigt led i dette blev relevante fagpersoner i Danmark inddraget. Formålet var at understøtte en bred diskussion af ændringsforslagene og sikre udviklingen af et velbegrundet og gennemarbejdet oplæg. Styregruppen for sekretariatet består af Niels Bilenberg, Pia Jeppesen, Jon Arnfred, Tine Houman, Charlotte Rask, Lotte Fensbo og Signe Herbers Poulsen (se s. 38). Sammen har de udarbejdet denne gennemgang af ændringer af SDQ. Notatet har været igennem flere revisioner i takt med opdateringsarbejdets udvikling. På baggrund af det første oplæg blev der udviklet nye forslag til alle SDQ-skemaerne på dansk med kommentarer på engelsk. Disse blev udleveret til Robert Goodman for indledende kommentarer. Input fra Robert og hans datter Anna resulterede i, at der blev udarbejdet 18 nye danske SDQ-skemaer. Forslagene til ændringer blev efterfølgende sendt i høring blandt det brede netværk af fagpersoner, der arbejder professionelt med SDQ. På baggrund af kommentarer fra netværket blev der foretaget en række tilpasninger. 2 Disse blev diskuteret med Robert og Anna Goodman, og den endelige opdatering af SDQ blev færdiggjort oktober Forslag til ændringer Nedenfor og i de tilhørende skemaer med noter på engelsk er der anført en række begrundede forslag til revision af SDQ på dansk. Overordnet kan ændringerne inddeles i følgende områder: Aldersopdeling af skoleversionen til 4-10 år og år (tidligere 4-16 år) Der foretages en aldersopdeling af forældre/lærerudgaverne. Således tales der - som i DAWBA-udgaven - om børn/unge fra og med 11 år og der indføres enkelte små aldersjusteringer i forhold til alder. I Danmark er det naturligt at tale om unge fra omkring konfirmationsalderen, så her ville 14 år have været et bedre sted at skille end 11 år. Sidstnævnte er dog det alderstrin, der er anvendt i de amerikanske og australske udgaver og i den elektroniske udgave. Det bruges også i den danske udgave af DAWBA. Med henblik på konsistensen i forhold til andre udgaver foretages samme aldersinddeling, og at der refereres til andre børn/unge som i DAWBA. Endeligt sættes den øverste aldersgrænse til 17 år som er indført i selvbesvarelsesudgaven og i de amerikanske og australske udgaver (i DAWBA er den 18 år). 17-års-grænsen er også et udtryk for en udvidet standard, som Robert og Anna Goodman i juni 2014 har defineret på baggrund af en række analyser, der viser at de 17-åriges opførsel ikke i væsentlig grad adskiller sig fra de årige. 3 2 Styregruppen modtog kommentarer til opdateringen fra følgende: Søren Dalsgaard, Signe Smith Nielsen, Anna Cecilie Lindström Egholm, Christina Ellervik, Camilla Hvidtfeldt, Anne-Mette Lange, Rikke Lambek, Mai Heide Ottosen, Dines Andersen, Mette Lausten og Janni Niclasen. 3 På sdqinfo.com under Questionnaires etc. View and Download skriver Goodman følgende: NOTE: As of June 2014 we have relabelled all SDQ questionnaires to be consistent in giving '4-17 years' as the age range of the standard SDQ (e.g years not 4-16 years) and giving '2-4 years' as the age range of the early-years SDQ (i.e. 2-4 years not 3/4 years). The content of the SDQs themselves is unchanged. We have relabelled the SDQs following evidence that the SDQ has good psychometric properties in 2-year-olds, and that the performance of the SDQ in 17-year-olds is similar to that in 15- and 16-year olds. We have checked the re-labelled SDQs carefully but if the wrong SDQ comes up when you click then please (hentet 10. juni 2014: 2

3 Oversættelse af småbørnsversion samt tilpasning til danske skoleforhold (2-4 år og førskole 5-6 år) Der foreligger en version for 2-4 årige på engelsk, hvor to spørgsmål er ændret (18 og 22), og hvor der ikke refereres til skole. Førskoleudgaven blev oversat til forældre og pædagoger af Anne-Mette Lange og Rikke Lambek i forbindelse med et forskningsprojekt og blev godkendt af Goodman i Der eksisterer ikke pt. en offentlig tilgængelig udgave på dansk. Vi har foretaget mindre ændringer til 2012-oversættelsen, der sikrer konsistens på tværs af versionerne. I Danmark starter børn i skole det år, de fylder 6, og det er typisk senere end i England og mange andre lande. Dermed er der en gruppe af 5-6 årige, der ikke går i skole endnu, men alligevel skal udfylde et spørgeskema, der spørger ind til deres skolegang. Derfor er der oprettet et særligt førskoleskema til denne gruppe, som baserer sig på det alderssvarende skema, men hvor ordvalget er tilpasset til en førskolekontekst. I den elektroniske udgave af DAWBA vil der i fremtiden blive spurgt ind til barnets kontekst, og spørgsmålene automatisk tilpasset. Oversættelse af opfølgningsskemaer Revisionsprocessen har samtidigt medført en oversættelse af spørgeskemaer til brug ved opfølgning efter intervention. Disse skemaer adskiller sig kun fra tilsvarende almindelige skemaer ved, at tidshorisonten er ændret fra 6 måneder til en enkelt måned. Samtidigt er der på bagsiden tilføjet to spørgsmål og fjernet et enkelt om varighed. Indholdsmæssige ændringer I nogle spørgsmål er foretaget ændringer af sprogbrugen, hvor den virker uhensigtsmæssig eller misvisende. Hensigten er at gøre den danske ordlyd overensstemmende med de engelsksprogede elektroniske udgaver. Tegnsætning og typografi Enkelte steder er foretaget ændringer af tegnsætning og typografi. Dette er primært sket for at øge overensstemmelsen imellem versionerne. Bemærk at der i den originale danske oversættelse af forældre- og lærerversionerne er indføjet et Er.. som start på 9 spørgsmål. Det er en systematisk afvigelse fra originalteksten og genfindes så vidt vides ikke i oversættelser til andre sprog. Tilføjelsen er formentlig sket for at gøre teksten mere vedkommende og nærværende. Der kan argumenteres for, at det rent principielt er problematisk med denne form for oversættelsespraksis. Samtidigt kan det svække opmærksomheden på, at der spørges til et tidsrum på 6 måneder og ikke blot lige nu og her. Ikke desto mindre er det svært at vurdere, om det rent faktisk er et afgørende problem. Derfor bevares formen i de fleste tilfælde. I tre tilfælde (spørgsmål 4, 15 og 24) foretages ikke desto mindre ændringer, da denne tilføjelse af Er påvirker betydningsindholdet. I revisionsprocessen blev kontinuiteten prioriteret højt med så få ændringer som muligt. Det er vigtigt, at ændringerne ikke kommer til at forskyde det meningsmæssige indhold mærkbart og dermed afvige fra den internationale standard. Det tætte samspil og diskussioner med Anna og Robert Goodman om ændringerne er med til at sikre dette. Inden for det samme studie bør man anvende den samme version af SDQ til sammenligning af resultater. Der er dog tale om så små ændringer og tilpasninger, at vi skønner, at det ikke vil være problematisk at sammenligne resultater på tværs af undersøgelser hverken nationalt eller internationalt. 4 Charlotte Rask og Tine Houmann fra styregruppen var vejledere i oversættelsesprocessen. 3

4 I det følgende gennemgås først de tre eksisterende danske SDQ-versioner: forældreversionen, lærerversionen og selvbesvarelsesversionen. De to førstnævnte er næsten identiske. Lærerversionen omtales derfor kun, hvor den afviger fra forældreversionen. Hvor det er relevant, er der angivet revideret dansk tekst. Dernæst kommer tekst til småbørns- og førskoleudgaverne samt opfølgningsskemaer. Alle ændringer baserer sig på en sammenligning med den originale engelske version (English UK) samt nuværende norske og svenske oversættelser. 5 5 Engelske udgaver af SDQ samt aktuelle danske, svenske og norske oversættelser findes på: 4

5 Forældreskema, skoleelever Den indledende tekst kan med den foreslåede ordlyd være ens for aldersintervaller 4-10 år og år: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain or the item seems daft! Please give your answers on the basis of the child's behaviour over the last six months. Vær venlig at krydse af om beskrivelserne nedenfor ikke passer, passer delvist eller passer godt i forhold til din søn/datter. Prøv at besvare alle spørgsmålene også selv om du er i tvivl eller ikke synes, de helt giver mening. Svaret gælder din søn/datters adfærd de seneste 6 måneder. Vi vil bede dig vurdere om beskrivelserne i skemaet ikke passer, passer delvist eller passer godt på barnet. Det vil være os en stor hjælp, hvis du besvarer alle spørgsmålene - også selvom du er i tvivl eller synes, at beskrivelserne ikke helt giver mening i forhold til barnets alder. Vi vil bede dig svare ud fra barnets opførsel indenfor de sidste 6 måneder. Vennligst kryss av for hvert utsagn: Stemmer ikke, Stemmer delvis eller Stemmer helt. Prøv å svare på alt selv om du ikke er helt sikker eller synes utsagnet virker rart. Svar på grunnlag av barnets oppførsel de siste 6 månedene. Var vänlig kryssa för det alternativ (Stämmer inte, Stämmer delvis eller Stämmer helt) som du tycker passar bäst. Det är värdefullt om du besvarar alla frågor, även om du inte är helt säker eller tycker att frågan verkar konstig. Frågorna gäller ditt barns beteende de senaste 6 månaderna. I ændringerne af den indledende tekst er det væsentligste at undgå brug af ordet barnet. Dette adskiller sig fra både den norske og svenske udgave. I en dansk kontekst vil ordet barnet ikke desto mindre kun falde naturligt i forhold til de yngste og kan samtidigt virke distancerende. Skemaet kan i enkelte tilfælde skulle udfyldes af primære omsorgspersoner, der ikke er biologiske forældre. De vil dog formentlig være vant til at skulle optræde i den rolle. I småbørnsudgaverne bevares barnet, da det passer fint til denne aldersgruppe. Det vi der er indført som spørgende instans i den danske originale oversættelse bærer præg af brugen af skemaet i forbindelse med store epidemiologiske undersøgelser. Man har undgået det på norsk og svensk, og det vil også være mindre passende, hvis skemaerne f.eks. udleveres af en praktiserende læge som led i en indledende udredning. Bemærkningen om at spørgsmålenes udformning evt. ikke er alderssvarende findes som det ses ikke på engelsk og vil forhåbentlig blive overflødiggjort af den foreslåede aldersopdeling i 4-10 år og år. Det tidligere anvendte ord opførsel har en vis moralsk undertone og passer samtidigt dårligt med, at der efterfølgende spørges til tegn på angst, depression, ensomhed og udsættelse for mobning. Behaviour må forstås som et neutralt udtryk og kan mest præcist oversættes direkte til adfærd. Derfor erstattes ordet opførsel med adfærd. 5

6 Forældreskema, skoleelever Child's Name Date of Birth Male/Female Din søn/datters navn: Fødselsdato: Dreng/pige: Barnets navn Fødselsdato Dreng/pige Barnets navn Fødselsdato Gutt/Jente Barnets namn Födelsesdatum Pojke/Flicka Som anført ovenfor er den naturlige brug af ordet barn ret indskrænket aldersmæssigt på dansk, især når der er tale om entalsformen. Derfor er ordet også undgået her. I småbørnsversionerne bevares det. Ordlyden af den engelske (English UK) papir-udgave er nedenfor i kolonnen til venstre suppleret med formuleringen af SDQ-spørgsmål i den elektroniske udgave. Det drejer sig dels om en anden formulering af spørgsmål i forhold til de årige (angivet med kursiv) - og dels om enkelte forskelle i ordlyden af spørgsmål uanset alder (angivet med fed kursiv). Not True Somewhat True Certainly True 1 Considerate of other people's feelings 2 Restless, overactive, cannot stay still for long Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid Passer ikke Passer delvist Passer godt Er hensynsfuld og betænksom overfor andre Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid Stemmer ikke Stemmer delvis Stemmer helt Omtenksom, tar hensyn til andre menneskers følelser Rastløs, overaktiv, kan ikke være lenge i ro Stämmer inte Stämmer delvis Stämmer helt Omtänksam, tar hänsyn till andra människors känslor Rastlös, överaktiv, kan inte vara stilla länge Der er sat anførelsestegn om ordet overaktiv i spørgsmål 2 i den oprindelige danske oversættelse. I dag virker det unødvendigt og forstyrrende, da ordet er blevet en integreret del af det danske sprog. Ordet bliver fremhævet som noget særligt i forhold til resten af sætningen, hvilket ikke er hensigten i originalen. Der eksisterer hverken anførelsestegn i den engelske udgave eller de norske og svenske. I småbørnsudgaven fra 2012 har oversætterne også fjernet anførelsestegnene. I forbindelse med diskussionen om spørgsmål 10 blev en ændring af spørgsmål 2 også overvejet for at tydeliggøre forskellen mellem de to spørgsmål og de to forskellige former for hyperaktivitet, de beskriver. Styregruppens medlemmer var dog tilfredse med spørgsmål 2 s ordlyd i forhold til at beskrive symptomer på hyperaktivitet kendetegnet af fysisk udad reagerende rastløshed. Med den nye tilpasning af spørgsmål 10 fremstår forskellen tydeligt mellem de to typer af hyperaktivitet. 6

7 Forældreskema, skoleelever 3 Often complains of headaches, stomach-aches or sickness 4 Shares readily with other children (treats, toys, pencils etc.) Shares readily with other young people, for example CD's, games, food Deler gerne med andre børn (slik, legetøj, spil og lign.) Deler gerne med andre børn/unge (slik, spil og lign.) Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj, blyanter) Klager ofte over hodepine, vondt i magen eller kvalme Deler gjerne med andre barn (godter, leker, andre ting) Klagar ofta över huvudvärk, ont i magen eller illamående Delar gärna med sig till andra barn (t ex godis, leksaker, pennor) I spørgsmål 4 foretages en aldersjustering i versionen år til børn/unge samt i forhold til eksemplerne i parantes. Dernæst afviger den nuværende oversættelse fra såvel originalen som de andre skandinaviske oversættelser ved at være normativ (det er godt at dele) og ved ikke at tydeliggøre, at de nævnte eksempler netop kun er eksempler. Eksemplerne til unge omfatter i den engelske udgave CD er, der i dag er på vej ud i forhold til downloads og streamningtjenester som kilde til musik. CD er undlades derfor som eksempel. Blyanter udgår til fordel for spil, da brug af diverse spillekonsoler (tablets, smartphones, Nintendo-ds etc.) er blevet en hyppig aktivitet for både børn og unge at være sammen på i hjemmet, skolen og børnehaver. 5 Often has temper tantrums or hot tempers Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig Har ofte raserianfall eller dårlig humør Har ofta raseriutbrott eller häftigt humör Often loses [his/hers] temper 6 Rather solitary, tends to play alone Er lidt af en enspænder, holder sig mest for sig selv Er lidt af en enspænder, leger mest alene Ganske ensom, leker ofte alene Ganska ensam, leker eller håller sig ofta för sig själv Would rather be alone than with other young people I spørgsmål 6 passer den oprindelige formulering fint på yngre børn. Når det gælder unge kan den dominerende fælles aktivitet dog ikke beskrives som leg. En oversættelse tæt op af den engelsksprogede ungdomsversion resulterer i en formulering (foretrækker at være alene frem for sammen med andre), der signalerer et bevidst valg. Det er uhensigtsmæssigt, da det i høj grad er sandsynligt at nogle teenagere, der holder sig for sig selv, i virkeligheden gerne ville være sammen med andre, hvis de følte at de kunne finde ud af det. Den nye formulering gælder alle versioner, og konsistens på tværs af versioner understøttes hermed. 7

8 Forældreskema, skoleelever 7 Generally obedient, usually does what adults request Gør for det meste, hvad der bliver sagt Som regel lydig, gjør vanligvis det voksne ber om Som regel lydig, följer vanligtvis vuxnas uppmaningar Generally well behaved, usually does what adults request 8 Many worries, often seems worried Bekymrer sig om mange ting eller virker ofte bekymret Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret Mange bekymringer, virker ofte bekymret Oroar sig över mycket, verkar ofta bekymrad Many worries or often seems worried Et komma imellem to sideordnede udsagn kan umiddelbart opfattes som et og. Dermed ville spørgsmål 8 som oprindelig formuleret ikke med sikkerhed omfatte det tænkte tilfælde, hvor et barn eller en ung er voldsomt bekymret eller urolig over en enkelt eller nogle få ting. Dette er næppe tilsigtet, og det er korrigeret i den elektroniske engelsksprogede udgave. Denne præcisering foreslås medtaget i de danske versioner. 9 Helpful if someone is hurt, upset or feeling ill 10 Constantly fidgeting or squirming Prøver at hjælpe hvis nogen slår sig, er kede af de teller skidt tilpas. Kan ikke sidde stille på stolen, har svært ved at holde hænder og fødder i ro Prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller skidt tilpas Sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro I spørgsmål 9 slettes et kommer efter hjælpe, da de mange komma er i sætningen kan virke meningsforstyrrende. Hjelpsom hvis noen er såret, lei seg eller føler seg dårlig Stadig urolig eller i bevegelse Hjälpsam om någon är ledsen, upprörd eller känner sig dålig Svårt att sitta stilla, rör och vrider jämt på sig Den engelsksprogede tekst i spørgsmål 10 dækker med ordet or et spektrum af bevægelser, der rækker fra fidgeting til squirming. World English Dictionary definerer to fidget således: To make restless or uneasy movements (with something); fiddle: he fidgeted with his pen. Tilsvarende defineres squirm som: To move with a wriggling motion; writhe. Motorisk uro ved ADHD kan optræde både som en stor uro med store fysiske udsving og/eller en mindre uro med små bevægelser. Den motoriske uro aftager med alderen og kan i ungdomsårene være reduceret til pillen med fingrene eller stadige bevægelser af benene. Det er særligt væsentligt i forhold til piger, at man også er opmærksom på sådanne mere diskrete tegn på hyperaktivitet. Disse vil være inkluderet i den engelsksprogede udgave af spørgsmålet, da det vil være omfattet af begrebet fidget. Styregruppen mener ikke, det blev understøttet i den oprindelige danske oversættelse. 8

9 Forældreskema, skoleelever Styregruppen foreslog i første omgang en ændring af spørgsmål 10 til Er konstant urolig og i bevægelse eller har svært ved at holde hænder og ben i ro. Der blev dog i høringen peget på behovet for en mere tydelig skelnen mellem spørgsmål 2 og 10 og de former for hyperaktivitet, der henvises til. I spørgsmål 2 refereres til den fysisk udad reagerende rastløshed, hvor barnet farer rundt og hænger i gardinerne. I spørgsmål 10 bør der være fokus på mikro-bevægelser, men denne forskel i hyperaktiviteten fremgik ikke af det tidligere forslag. Styregruppen var enig i kritikken, og at der var behov for en mere tydelig formulering af forskelligheden. Man foreslog herefter Kan ikke sidde stille, har svært ved at holde hænder og fødder i ro. Anna og Robert Goodman var enige i problematikken men udtrykte usikkerhed om kan ikke sidde stille reelt var en forbedring i forhold til den tidligere formulering. De mente, at en inddragelse af på stolen i spørgsmålet ville sikre, at respondenterne ikke kom til at forbinde spørgsmålet med at løbe omkring. I sidste ende blev man derfor enige om at ændre spørgsmål 10 til: Kan ikke sidde stille på stolen, har svært ved at holde hænder og fødder i ro. 11 Has at least one good friend Har mindst én god ven Har minst en god venn Har minst en god vän (kamrat) 12 Often fights with other children Slås ofte eller mobber ofte andre Kommer ofte i slagsmål eller Slåss ofte med andre barn eller Slåss/bråkar ofta med andra barn or bullies them børn mobber andre børn mobber dem eller mobbar dem Often fights with other young people or bullies them Slås ofte eller mobber ofte andre børn/unge Det er ikke klart, hvorfor der i 2002-udgaven af spørgsmål 12 er valgt formuleringen kommer ofte i slagsmål i stedet for slås ofte som på norsk og svensk. De to dele af spørgsmålet kommer dermed til at stå noget adskilt fra hinanden i stedet for at udtrykke et kontinuum af uvenlig adfærd. Netop den indre sammenhæng er væsentlig at understøtte sprogligt, når der i forhold til to udsagn kun er en enkelt svarmulighed. Begrebet slagsmål kan også fremstå en smule gammeldags og som noget ret omfattende mht. tid og alvor. Det står i givet fald i kontrast til, at man på svensk har åbnet for, at der evt. kun er tale om noget verbalt. Det første led af spørgsmålet er næsten identisk i den engelsksprogede selvbesvarelsesudgave, hvor der står: I fight a lot. I can make other people do what I want. Oversættelsen til dansk er derimod en ganske anden: Jeg starter tit slagsmål. Jeg kan få andre til at gøre det jeg siger de skal. I den første danske oversættelse af småbørnsversionen godkendt af Robert Goodman i 2012, fik man tilladelse til at omformulere til slås ofte. Det overføres til de andre versioner på baggrund af førnævnte argumentation. Netværket påpegede i høringsrunden, at erfaringer fra undersøgelser med det oprindelige danske SDQ-skema har vist, at spørgsmål 12 opfattes som meget socialt uacceptabelt af forældrene. Derfor blev der udtrykt et ønske om opblødning af formuleringen. Styregruppens medlemmer slog fast, at det netop er denne afvigende adfærd, man ønsker at fange i dette spørgsmål. 9

10 Forældreskema, skoleelever 13 Often unhappy, down-hearted or tearful Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd Ofte lei seg, nedfor eller på gråten Ofta ledsen, nedstämd eller tårögd Often unhappy, depressed or tearful 14 Generally liked by other children Er generelt vellidt af andre børn Vanligvis likt av andre barn Vanligtvis omtyckt av andra barn Generally liked by other young people 15 Easily distracted, concentration wanders Er generelt vellidt af andre børn/unge Bliver nemt distraheret, mister let koncentrationen Er nem at distrahere, mister let koncentrationen Lett avledet, mister lett konsentrasjonen Lättstörd, tappar lätt koncentrationen Easily distracted, [his/hers] concentration wanders I den aktuelle danske oversættelse af spørgsmål 15 ligger det implicit, at nogen (med eller uden forsæt) distraherer den pågældende. Ikke desto mindre kan der også være tale om helt andre stimuli, som formuleringen ikke på nuværende tidspunkt fanger. Derfor er tilføjelsen af Er mindre heldig i forhold til dette spørgsmål, og en ændring er foretaget. 16 Nervous or clingy in new situations, easily loses confidence Nervous in new situations, easily loses confidence. Er utryg eller klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker Er utryg i nye situationer, bliver nemt usikker Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv Nervøs eller klengete i nye situasjoner, lett utrygg Når der på engelsk i spørgsmål 16 står Nervous or clingy bør det oversættes med utryg eller klæbende i stedet for utryg og klæbende. Nervös eller klängig i nya situationer, blir lätt otrygg Netværket gjorde opmærksom på, at nogle forældre oplever, at dette spørgsmål henviser til to forskellige reaktionsmønstre/situationer. De vil derfor svare forskelligt på første og anden del af udsagnet. Styregruppen foreslog, at denne forvirring undgås ved at slette på sig selv, da det kan opfattes som en reference til lavt selvværd frem for symptom på indadvendthed. 10

11 Forældreskema, skoleelever 17 Kind to younger children Er god mod yngre børn Er god mod mindre børn Snill mot yngre barn Snäll mot yngre barn 18 Often lies or cheats Lyver eller snyder ofte Lyver eller jukser ofte Ljuger eller fuskar ofta 19 Picked on or bullied by other Bliver mobbet eller drillet af Plaget eller mobbet av andre children andre børn barn Blir retad eller mobbad av andra barn Picked on or bullied by other young people 20 Often volunteers to help others (parents, teachers, other children) Often offers to help others (parents, teachers, children) Bliver mobbet eller drillet af andre børn/unge Tilbyder ofte at hjælpe andre (forældre, lærere, andre børn) Tilbyder ofte at hjælpe andre (forældre, lærere, børn) Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (forældre, lærere, andre børn) Tilbyr seg ofte å hjelpe andre (foreldre, lærere, andre barn) Ställer ofta upp och hjälper andra (föräldrar, lärare, andra barn) Formuleringen mindre børn kontra yngre børn blev særligt diskuteret i forbindelse med spørgsmål 17 i selvbesvarelsesversionen. Mindre børn kan give associationer til helt små børn eller børn, der højdemæssigt er lavere. Udtrykket fra selvbesvarelsesudgaven fastholdes og overføres til de andre versioner. Den oprindelige oversættelse af spørgsmål 20 har karakter af dobbeltkonfekt. Det tydeliggøres også af ordlyden i den elektroniske udgave. I høringsfasen blev der gjort opmærksom på, at det er en væsentlig ændring af spørgsmålet, der indikerer at børnene ikke nødvendigvis tilbyder at hjælpe af egen fri vilje. Styregruppen var ikke enig og mente, at den nye formulering tilbyder ofte signalerer at det er på eget initiativ. Andre i forbindelse med andre børn er fjernet i udgaven. 21 Thinks things out before acting Tænker sig om før han/hun handler 22 Steals from home, school or Stjæler fra hjemmet, i skolen elsewhere eller andre steder 23 Gets on better with adults than Kommer bedre ud af det med with other children voksne end med andre børn Tenker seg om før hun / han handler (gjør noe) Stjeler hjemme, på skolen eller andre steder Kommer bedre overens med voksne enn med barn Tänker sig för innan han/hon gör olika saker Stjäl hemma, i skolan eller på andra ställen Kommer bättre överens med vuxna än med andra barn Gets on better with adults than with other young people Kommer bedre ud af det med voksne end med andre børn/unge 24 Many fears, easily scared Er bange for mange ting, bliver nemt skræmt Er bange for mange ting, er nem at skræmme Redd for mye, lett skremt Rädd för mycket, är lättskrämd I spørgsmål 24 signalerede den oprindelige danske oversættelse, at nogen søger at skræmme barnet eller den unge. Det er næppe det, der sigtes til. Derfor foretages en ændring af er til bliver. 11

12 Forældreskema, skoleelever 25 Sees tasks through to the end, good attention span Good attention span, sees chores or homework through to the end Færdiggør opgaver (f.eks. lektier), er god til at fastholde opmærksomheden Gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig Fullfører oppgaver, god konsentrasjonsevne Fullföljer uppgifter, bra koncentrationsförmåga I spørgsmål 25 præciseres i den elektroniske engelske udgave, at tasks betyder opgaver og ikke f.eks. selvvalgte rekreative aktiviteter. Det bør også fremgå af den danske oversættelse, der i den oprindelige form kunne virke noget uklar for respondenterne. Tingene er upræcist, og det kan være svært at afgøre, hvad der henvises til. Begrebet pligter vil ikke være hensigtsmæssigt at indføre i den danske udgave, da det efterhånden er noget udvandet i en dansk kontekst. Mange danske børn og unge vil ikke mene, at de behøver gøre deres pligter. Det er særligt, når lektierne skal laves, at der opstår problemer for børn/unge med vanskeligheder, og derfor udspecificeres det i oversættelsen. Eksemplificeringen af lektier optræder ikke i småbørnsudgaverne. Do you have any other comments or concerns? Har du andre bemærkninger eller bekymringer? Har du andre bemærkninger eller bekymringer, kan du skrive dem her Har du andre kommentarer eller bekymringer? Har du andra kommentarer eller bekymmer du vill ta upp? Efter de 25 spørgsmål har respondenten mulighed for at uddybe besvarelserne med andre bemærkninger eller bekymringer. I papirudgaven er der begrænset plads nederst på skemaet, selv om den i opsætningen er søgt optimeret. Derfor er det her mest regulært at holde sig til den engelske formulering, der lægger mere op til overskrifter end til egentlige beskrivelser. Please turn over - there are a few more questions on the other side Vend venligst der er flere spørgsmål på bagsiden Vend venligst skemaet der er nogle få spørgsmål til på bagsiden Vær så snill å snu arket - det er noen få spørsmål til på den andre siden Den oprindelige oversættelse af vejledningsteksten nederst på siden af papirudgaven var præget af talesprog og blev derfor justeret. Var god vänd - det är några fler frågor på andra sidan 12

13 Forældreskema, skoleelever Overall, do you think that your child (Name) has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people? Synes du samlet set din søn/datter har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: følelser, koncentration, adfærd eller samspil med andre mennesker? Samlet, mener du barnet har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker: Samlet, synes du at barnet ditt har vansker på ett eller flere av følgende områder: med følelser, konsentrasjon, oppførsel eller med å komme overens med andre mennesker? Sammantaget, tycker du att ditt barn har svårigheter på ett eller flera av följande områden: med känslor, koncentration, beteende eller med att komma överens och umgås med andra människor? Overall, do you think that (Name) has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get along with other people? Nej Ja, mindre vanskeligheder Ja, tydelige vanskeligheder Ja, alvorlige vanskeligheder Nej Ja, mindre vanskeligheder Ja, tydelige vanskeligheder Ja, alvorlige vanskeligheder Nei Ja - små vansker Ja - tydelige vansker Ja - alvorlige vansker Nej Ja, små svårigheter Ja, klara svårigheter Ja, allvarliga svårigheter No Yes - minor difficulties Yes - difinite difficulties Yes - severe difficulties I forhold til det første tillægsspørgsmål (impact question), hvor respondenten bliver bedt om at vurdere vanskelighederne overordnet foretages dels sproglige justeringer og dels fortsat ændring af barnet til din søn/datter i papirudgaven. Desuden er et kolon forkert placeret i den nuværende udgave, og der mangler et spørgsmålstegn. If you have answered "Yes", please answer the following questions about these difficulties: Hvis Ja, så vær venlig at besvare de følgende spørgsmål: Hvis JA: vær venlig at besvare følgende spørgsmål: Om du svarade "Ja", var vänlig besvara de följande frågorna: Hvis du har svaret Ja, så besvar venligst de følgende spørgsmål: De resterende tillægsspørgsmål indledes med ovenstående tekst. Den oprindelige formulering Hvis JA virker mere voldsom end det, der lægges op til i den originale engelske udgave. Samtidigt er det ikke sprogligt korrekt at skrive sådan på dansk. Derfor ændres til en mere direkte oversættelse, hvor kun det første bogstav i Ja er med stort samt tilføjelse af anførelsestegn som i de andre sproglige udgaver. Desuden indeholder den oprindelige oversættelse ikke informationen om, at der er flere efterfølgende spørgsmål, der skal besvares. Oversættelsen af...about these difficulties kan fortsat undlades. Det fremgår af næste linje på skemaet, at det er dem, det handler om. 13

14 Forældreskema, skoleelever How long have these difficulties been present? Hvor længe har vanskelighederne stået på? Hvor længe har disse vanskeligheder stået på? Hvor lenge har disse vanskene vært tilstede? Hur länge har svårigheterna funnits? Less than a month 1-5 months 6-12 months Over a year Mindre end 1 måned 1-5 måneder 6-12 måneder Mere end et år Mindre enn en måned 1-5 måneder 6-12 måneder Mer enn ett år Mindre än 1 månad 1-5 månader 6-12 månader Mer än 1 år Do the difficulties upset or distress your child [him/her]? Not at all Only a little Quite a lot A great deal Gør vanskelighederne din søn/datter ked af det eller ulykkelig? Er barnet ulykkelig eller ked af disse vanskeligheder? Slet ikke Kun lidt Ret meget Virkelig meget Blir barnet selv forstyrret eller plaget av vanskene? Ikke i det hele tatt Bare litt En god del Mye Oroas eller lider ditt barn av sina svårigheter? Inte alls Bara lite Ganska mycket Väldigt mycket Der er forskel på, om man er ked af at have nogle vanskeligheder, eller om disse vanskeligheder i sig selv gør en ked af det. Den opdaterede oversættelse af ovenstående tillægsspørgsmål ligger i tråd med formuleringerne i selvbesvarelsesudgaven og de øvrige skandinaviske oversættelser. Med hensyn til rækkefølgen af ked af det og ulykkelig er de byttet om for at nævne det mindst omfattende først, som det er gjort på engelsk (og norsk og svensk). På dansk er det ikke nødvendigt med et disse (these) foran vanskelighederne. Formuleringen virker formel, og der er ingen tvivl om hvilke vanskeligheder, der er tale om. Do the difficulties interfere with your child's [his/hers] everyday life in the following areas? HOME LIFE FRIENDSHIPS CLASSROOM LEARNING LEISURE ACTIVITIES Påvirker vanskelighederne hans/hendes dagligdag i forhold til: familieliv? venskaber? indlæring? fritidsaktiviteter? Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag Derhjemme? I barnets forhold til venner? Med hensyn til indlæring i skolen? I forbindelse med fritids aktiviteter? Påvirker vanskene barnets dagligliv på noen av de følgende områdene? HJEMME / I FAMILIEN FORHOLD TIL VENNER LÆRING PÅ SKOLEN FRITIDSAKTIVITETER Stör svårigheterna barnets vardagsliv på något av följande områden? HEMMA /I FAMILJEN MED KAMRATER I SKOLARBETET VID FRITIDSAKTIVITETER 14

15 Forældreskema, skoleelever I ovenstående tillægsspørgsmål er foretaget en aldersjustering samt en tilpasning af svarmulighederne, så de fremstår mere ensformige og dermed tilstræber den konsistens, der eksisterer i den engelsksprogede originaludgave. Derhjemme kan give associationer til den geografiske lokalisering af den pågældendes hjem. Dette er ikke hensigten med begrebet home life og derfor ændres det til familieliv, som signalerer noget bredere, der ikke nødvendigvis knytter sig til ophold i hus eller lejlighed. Indholdsmæssigt forudsættes det samtidigt i den oprindelige oversættelse, at den pågældende rent faktisk HAR venner. Det kan desværre ikke tages for givet, slet ikke for de børn og unge som skemaet anvendes til i en klinisk sammenhæng. Classroom learning henviser højst sandsynligt til indholdet i aktiviteten og ikke den geografiske lokalisering af den. I sidstnævnte tilfælde ville forældrenes besvarelse kun kunne bygge på det, de havde fået af vide fra lærerne. Det vil fortsat være en væsentlig del af baggrunden for deres besvarelse, hvis man nøjes med at spørge til indlæring i stedet for indlæring i skolen. Besvarelsen vil dog kunne farves af deres egen førstehåndsviden omkring bl.a. lektier. Det vil i øvrigt også være mere meningsfuldt i forhold til f.eks. SFO-pædagoger, der skal udfylde lærerskemaet, hvor dette spørgsmål og også optræder. Do the difficulties put a burden on you or the family as a whole? Er vanskelighederne en belastning for dig eller familien som helhed? Er disse vanskeligheder en belastning for dig eller familien som helhed? Er vanskene en belastning for deg eller familien som helhet? Blir svårigheterna en belastning för dig eller för familjen som helhet? I lighed med de foregående spørgsmål findes det naturligt at tale om vanskelighederne i ovenstående. Det er tættere på den engelske originaludgave at undlade den yderligere specificering, der er indeholdt i brugen af disse vanskeligheder. Der kan i sammenhængen ikke opstå nogen tvivl om, hvilke vanskeligheder der henvises til. 15

16 Lærerskema, skoleelever Kun tekst der adskiller sig fra forældreskemaet medtaget: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain or the item seems daft! Please give your answers on the basis of the child's behaviour over the last six months. Vær venlig at krydse af, om beskrivelserne i skemaet ikke passer, passer delvist eller passer godt i forhold til eleven. Prøv at besvare alle spørgsmålene også selv om du er i tvivl eller ikke synes, at beskrivelserne helt giver mening. Svaret gælder elevens adfærd de seneste 6 måneder. Vi vil bede dig vurdere om beskrivelserne i skemaet ikke passer, passer delvist eller passer godt på barnet. Det vil være os en stor hjælp, hvis du besvarer alle spørgsmålene - også selvom du er i tvivl eller synes, at beskrivelserne ikke helt giver mening i forhold til barnets alder. Vi vil bede dig svare ud fra barnets opførsel indenfor de sidste 6 måneder. Vennligst kryss av for hvert utsagn: Stemmer ikke, Stemmer delvis eller Stemmer helt. Prøv å svare på alt selv om du ikke er heltsikker eller synes utsagnet virker rart. Svar på grunnlag av barnets oppførsel de siste 6 månedene eller dette skoleåret. Var vänlig kryssa för det alternativ (Stämmer inte, Stämmer delvis eller Stämmer helt) som du tycker passar bäst. Det är värdefulltom du besvarar alla frågor, även om du inte är helt säker eller tycker att frågan verkar konstig. Frågorna gäller barnets beteende desenaste 6 månaderna eller detta skolår. I introduktionsteksten til lærerskemaet udgår ordet "barnet" som i forældreskemaet. I lærerskemaet bruges i stedet eleven både for gruppen under og over 11 år. Denne ændring gennemføres tilsvarende i den indledende tekst på side 2 i lærerskemaet. 16

17 Lærerskema, skoleelever Overall, do you think that this child (Name) has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people? Synes du samlet set eleven har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: følelser, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker? Samlet, mener du barnet har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker: Samlet, synes du at dette barnet har vansker på ett eller flere av følgende områder: med følelser, konsentrasjon, oppførsel eller med å komme overens med andre mennesker? Sammantaget, tycker du att detta barn har svårigheter på ett eller flera av följande områden:med känslor, koncentration, beteende eller med att komma överens och umgås med andra människor? No Yes - minor difficulties Yes - difinite difficulties Yes - severe difficulties Nej Ja, mindre vanskeligheder Ja, tydelige vanskeligheder Ja, alvorlige vanskeligheder Nei Ja - små vansker Ja - tydelige vansker Ja - alvorlige vansker Nej Ja, små svårigheter Ja, klara svårigheter Ja, allvarliga svårigheter Som nævnt ovenfor erstattes barnet med eleven fra skolestart og frem. Det gælder dermed også i formuleringen af tillægsspørgsmålene. 17

18 Lærerskema, skoleelever Do the difficulties upset or distress the child? Gør vanskelighederne eleven ked af det eller ulykkelig? Er barnet ulykkelig eller ked af disse vanskeligheder? Blir barnet selv forstyrret eller plaget av vanskene? Oroas eller lider barnet av sina svårigheter? Not at all Only a little Quite a lot A great deal Slet ikke Kun lidt Ret meget Virkelig meget Slet ikke Kun lidt Ret meget Virkelig meget Ikke i det hele tatt Bare litt En god del Mye Inte alls Bara lite Ganska mycket Väldigt mycket Do the difficulties interfere with the child's everyday life in the following areas? PEER RELATIONSHIPS CLASSROOM LEARNING Påvirker vanskelighederne hans/hendes dagligdag i forhold til: jævnaldrende? indlæring? Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag I barnets forhold til jævnaldrende? Med hensyn til indlæring i skolen? Påvirker vanskene barnets dagligliv på noen av de følgende områdene? FORHOLD TIL JEVNALDRENDE LÆRING PÅ SKOLEN Stör svårigheterna barnets vardagsliv på något av följande områden? MED JÄMNÅRIGA I SKOLARBETET Overvejelserne om tilpasning af ovenstående tillægsspørgsmål samt svarmuligheder er de samme som ved forældreskemaet (se side 14). Forskellen er, at der i lærerversionen undlades at spørge til familieliv og fritidsaktiviteter. Hertil kommer at jævnaldrende fastholdes i stedet for venskaber i de andre versioner, da det omfatter et bredere fokus på relationerne til jævnaldrende og ikke kun i forhold til venskaber. Do the difficulties put a burden on you or the class as a whole? Er vanskelighederne en belastning for dig eller for klassen/gruppen som helhed? Er disse vanskeligheder en belastning for dig eller klassen som helhed? Er vanskene en belastning for deg eller klassen som helhet? Blir svårigheterna en belastning för dig eller för klassen som helhet? Lærerskemaet bruges også i sammenhænge, hvor der ikke er tale om en klasse men en gruppe, f.eks. i SFO og i forbindelse med specialundervisning. Derfor indføres "gruppen" i sætningen. Indføjelsen af for foran klassen er en rent sproglig vurdering. 18

19 Selvbesvarelse I selvbesvarelsesudgaven er der i modsætning til forældre- og lærerversionerne ingen forskelle mellem den engelsksprogede elektroniske udgave af SDQ og papirudgaven (UK). For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain or the item seems daft! Please give your answers on the basis of how things have been for you over the last six months. Vær venlig at krydse af om beskrivelserne i skemaet ikke passer, passer delvist eller passer godt på dig. Prøv at besvare alle spørgsmålene også selv om du er i tvivl eller ikke synes de helt giver mening. Svar på baggrund af hvordan det har været de seneste 6 måneder. Afkryds venligst for hvert udsagn om beskrivelsen ikke passer, passer delvist eller passer godt på dig. Prøv at besvare alle spørgsmålene så godt som muligt, også selvom du er i tvivl eller synes, at udsagnet virker underligt. Vi vil bede dig svare ud fra hvordan du har haft det indenfor de sidste 6 måneder. Vennligst kryss av for hvert utsagn: Stemmer ikke, Stemmer delvis eller Stemmer helt. Prøv å svare på alt selv om du ikke er helt sikker eller synes utsagnet virker rart. Svar på grunnlag av hvordan du har hatt det de siste 6 månedene. Kryssa för något av "Stämmer inte", "Stämmer delvis" eller "Stämmer helt" för varje fråga. Sätt bara ett kryss för varje fråga och försök att besvara alla frågor. Frågorna gäller hur du har haft det de senaste 6 månaderna. I den indledende tekst tilstræbes en formulering, der minder om den i forældre- og lærerversionen med henblik på konsistens på tværs af versionerne. Anvendelse af ordet adfærd virker ikke velegnet i dette tilfælde, hvor den unge skal vurdere sig selv. Her ændres sætningen til svar på baggrund af hvordan det har været de seneste 6 måneder. Formuleringen ligger tæt på den oprindelige engelske udgave til selvbesvarelse. 1 I try to be nice to other people. I care about their feelings Jeg prøver at være venlig mod andre. Jeg tænker over hvordan andre har det Jeg forsøger at tage hensyn til andre. Jeg tænker over hvordan andre har det. Jeg prøver å være hyggelig mot andre. Jeg bryr meg om hva de føler Jag försöker vara vänlig mot andra. Jag bryr mig om deras känslor I spørgsmål 1 er der tilstræbt et enkel og mundret sprog i originaludgaven. Derfor ændres ordet til prøver frem for forsøger. Rent sprogligt virker det også mere naturligt, når man henvender sig til unge. Samtidigt adskiller at tage hensyn til andre sig noget fra I try to be nice to other people. Der opdateres derfor med en mere direkte oversættelse. Alle 25 udsagn efterfølges i øvrigt i den oprindelige oversættelse af et punktum, hvilket ikke er tilfældet for andre versioner eller sprog. Disse afsluttende punktummer fjernes derfor i 2014-udgaven. 19

20 Selvbesvarelse 2 I am restless, I cannot stay still for long Jeg er rastløs, har svært ved at holde mig i ro i længere tid Jeg er rastløs. Jeg har svært ved at holde mig i ro i længere tid. Jeg er rastløs. Jeg kan ikke være lenge i ro Jag är rastlös. Jag kan inte vara stilla länge I høringsfasen blev der gjort opmærksom på, at undersøgelser har vist, at mange yngre børn ikke ved, hvad ordet rastløs betyder. Styregruppen måtte dog konstatere, at det er svært at finde et passende alternativ. Hvileløs virker endnu mere gammeldags og uro anvendes i spørgsmål 10. I stedet erstattes punktummet med et komma med henblik på at understrege, at der er tale om to nuancer af det samme symptom. 3 I get a lot of headaches, stomachaches or sickness Jeg har tit hovedpine, ondt i maven eller kvalme. Jeg har ofte hodepine, vondt i magen eller kvalme Jag har ofta huvudvärk, ont i magen eller illamående 4 I usually share with others (food, games, pens etc.) Jeg deler tit med andre (slik, sodavand, blade og lignende). Jeg deler gjerne med andre (mat, spill, andre ting) Jag delar ofta med mig till andra (t ex godis, spel, pennor) 5 I get very angry and often lose my temper Jeg kan blive meget vred og bliver tit hidsig. Jeg blir ofte sint og har kort lunte Jag blir mycket arg och tappar ofta humöret 6 I am usually on my own. I generally play alone or keep to Jeg holder mig mest for mig selv. Jeg gør mange ting alene eller Jeg er ofte for meg selv. Jeg gjør som regel ting alene Jag är ofta för mig själv. Jag gör oftast saker ensam myself passer mig selv. 7 I usually do as I am told Jeg gør som regel det jeg får besked på. Jeg gjør som regel det jeg får beskjed om Jag gör oftast som jag blir tillsagd 8 I worry a lot Jeg er tit bekymret. Jeg bekymrer meg mye Jag oroar mig mycket 9 I am helpful if someone is hurt, upset or feeling ill 10 I am constantly fidgeting or squirming Jeg prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller har det dårligt. Jeg har altid uro i kroppen. Jeg har svært ved at sidde stille og holde mig i ro (arme, ben, fingre, hoved eller krop). Jeg stiller opp hvis noen er såret, lei seg eller føler seg dårlig Jeg er stadig urolig eller i bevegelse Jag är hjälpsam om någon är ledsen, upprörd eller känner sig dålig Jag har svårt att sitta stilla, jag vill jämt röra och vrida på mig 11 I have one good friend or more Jeg har mindst én god ven. Jeg har en eller flere gode venner Jag har en eller flera kompisar 12 I fight a lot. I can make other people do what I want Jeg slås meget. Jeg kan få andre til at gøre, som jeg vil Jeg starter tit slagsmål. Jeg kan få andre til at gøre det jeg siger de skal. Jeg slåss mye. Jeg kan få andre til å gjøre det jeg vil Jag slåss eller bråkar mycket. Jag kan tvinga andra att göra som jag vill Udformning af spørgsmål 12 indebærer en skærpelse indholdsmæssigt i forhold til den engelske original og i øvrigt også de andre skandinaviske oversættelser. Det er korrekt, at et af kriterierne for Conduct Disorder lyder: Often initiates physical fights. Men det er ikke det, der står i den engelske originaltekst. På den ene side kan der argumenteres for overensstemmelse mellem den engelske originaludgave og de resterende udgaver, og på den anden side kan man være bekymret for 20

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Det er svært at se hvordan faktoranalyse i sig selv skulle introducere nye eller anderledes egenskaber for en skala Der er en skala

Læs mere

Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon.

Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon. Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon. 2 3 En tålmodig 360 graders tilgang 4 Typer af aktiviteter Signaturprojekter Partnerskaber

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Information: As we use CAPI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire.

Information: As we use CAPI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire. Information: s we use PI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire. EU Kids Online II 2/3/2010 PI QUESTIONNIRE 9-16 år SÅN UFYLES SKEMET I ENNE

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

SIP-Åben: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter

SIP-Åben: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter SIP-Åben: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter Indholdsfortegnelse SIP-Åben (ung-indskrivning)... 2 SIP-Åben (ung-udskrivning)... 3 SIP-Åben (kontaktperson-indskrivning)... 6 SIP-Åben

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC)

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Dansk Oversættelse WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med rotatorcuff lidelse Copyright 1998 (#474673) A. Kirkley MD, S. Griffin, CSS, C. Alvarez,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Denne profil tilhører:

Denne profil tilhører: Pædiatrisk Smerteprofil Dansk oversættelse Socialstyrelsen 2013 Denne profil tilhører: Baggrund for den pædiatriske smerteprofil Den pædiatriske smerteprofil er et redskab, der er særligt udviklet til

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Cooperative Learning

Cooperative Learning Cooperative Learning in English 21. marts 2012 1. Alle deltagere har et stykke papir med personer, der skal findes 2. De står op og rækker hånden i vejret 3. De finder en ledig partner, som også har hånden

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Page 1/7 Årets hjemmeopgave har begrebet FAMILIE som tema Med temaet familie som udgangspunkt skal du udarbejde et bud på en designløsning. Om løsningen går i retning af et objekt,

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland SAYLE Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 på gymnasiale uddannelser i regionerne Syddanmark og Midtjylland Center for Selvmordsforskning - www.selvmordsforskning.dk Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 Center for

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere