Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads"

Transkript

1 Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads 2014 Esbjerg Kommune Affald

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger Love, regler og myndighedskrav Energi, vand og varme Vand Spildevand Affald Jord og grundvandsforurening Transport Ekstern støj Lugt, støv og vibrationer Arbejdsmiljømæssige risici Valg af væsentlige miljøforhold Indsamlede mængder og art af affald på Bramming Genbrugsplads Mål og handleplan for Sorteringsvejledning Bilag 1: Driftsinstruks og beredskabsplan Bilag 2: Miljøgodkendelse af 18. april 2013 Bilag 3: Tilslutningstilladelse af 18. april

3 1. Indledende oplysninger Esbjerg Kommune, Affald ønsker gennem udarbejdelse af miljøredegørelser for kommunens genbrugspladser at fremstå og agerer som en ansvarlig og miljøbevidst virksomhed, der løbende forbedrer miljøindsatsen. Esbjerg Kommune råder over 4 genbrugspladser som hver udarbejder en miljøredegørelse. Denne miljøredegørelse omhandler Bramming Genbrugsplads, Sdr. Ilstedmarkvej 3, 6740 Bramming. Miljøredegørelsen har til formål at synliggøre genbrugspladsens arbejde med genanvendelse af de indsamlede affaldsfraktioner fra virksomheder og borgere. Ligeledes ønsker Esbjerg Kommune, Affald løbende at forbedre miljøindsatsen, hvor genanvendelighedsraten øges. Redegørelsen omfatter forbruget af el, vand og varme samt de indsamlede mængder affald. Basis oplysninger: Virksomhedens navn Produktions sted Adresse Virksomhedsledelse Daglig ledelse Ansatte CVR nummer/pnummer Tilsynsmyndigheder Branche kode Kapitel 5 virksomhed Biaktivitet Tilladelser Nøgletal: Taget som et gennemsnit af de sidste 5 år. Esbjerg Kommune, Affald Bramming Genbrugsplads Sdr. Ilstedmarkvej 3, 6740 Bramming Dorthe H. Ibsen Morten Albertsen Hos Esbjerg Kommune / Industrimiljø. Esbjerg Kommune, Vibeke Lorenzen Genbrug af sorterede materialer K 211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3 K 214 Anlæg til kompostering af affald Der er i foråret 2013 givet en miljøgodkendelse samt en tilslutningstilladelse til afledning af sanitært spildevand og overfladevand fra genbrugspladsen. Årlig indsamlingsmængde: ca ton Genanvendelighedsrate: ca. 85 % Særlig behandling: ca. 2 % Forbrænding: 8,2 % Deponi: 3,6 % Hovedaktiviteten på Bramming Genbrugsplads er modtagelse og håndtering af affald fra erhverv og borgere i Esbjerg Kommune. Fraktionerne afleveres med biler under 3500 kg. Evt. med trailer. Der er tale om affaldsfraktioner, der skal genanvendes, have særlig behandling, forbrændes eller deponeres. Fraktionerne sorteres i forskellige containere alt efter art og mængde. Borgerne og erhverv står selv for aflæsning og sortering, bortset fra farligt affald. Det skal afleveres til personalet. Antallet af containere på pladsen varierer alt efter mængden af modtaget affald samt hvor ofte det er nødvendigt at tømme den enkelte container. Derudover varierer antallet af containere i forhold til hvor store mængder der modtages af den enkelte fraktion. Der er i Miljøgodkendelsen sat vilkår for, hvor stor en mængde af forskellige affalds typer genbrugspladsen må opbevare. Derfor bortskaffes affaldsfraktionerne løbende. 3

4 Oversigtskort over Bramming Genbrugsplads: 4

5 Genbrugspladsen er afgrænset med en høj jordvold på nogle strækninger og et højt hegn på 1,8 meter på andre strækninger. Pladsen indhegnes for at hindre uvedkomne adgang udenfor pladsens åbningstider, samt hindre afleverede materialer i at flyve væk fra området. Pladsen er belagt med SF sten. Det er muligt for erhverv og borgere at køre rundt og komme tæt ind til de forskellige containere, hvor affaldet skal læses af. Affaldet indsamles i både åbne og lukkede containere på pladsen. På figuren ovenfor ses et oversigtskort over containernes placering og placeringen for mandskabsfaciliteter(information) til personalet samt materiel til pladsens drift. For enden er et kemiskur til opbevaring og håndtering af det farlige affald Der er udarbejdet driftsinstrukser for genbrugspladsen(se bilag 1). Driftsinstrukserne indeholder oplysninger om sorteringsvejledninger, kontaktliste til samarbejdspartnere og myndigheder, egen kontrol og beredskabsplan. Det er personalets opgave at: føre tilsyn med borgernes aflevering af affald vejlede borgerne for at opnå så korrekt en sortering som muligt sortere og pakke farligt affald inden det videresendes til Esbjerg Affaldshåndterings modtagestation for farligt affald eller anden godkendt modtager modtage klinisk risikoaffald og videresende det til godkendt behandling holde pladsen ryddelig Mandskabet er ansat af Esbjerg Kommune. Men siden har der været omstruktureringer i Affald-Drift ved Esbjerg Kommune. Det har betydet at mandskabet er ansat på flere arbejdspladser på samme tid. Hvilket bevirker at, mandskabet kan arbejde på Bramming og Ribe genbrugspladser samt på EAH(Esbjerg Affaldshåndtering). Med omstruktureringerne er der også tilkommet nye arbejdsopgaver for personalet. Mandskabet skal både bemande pladsen samt indsamle stort genbrug med en 3 ugers interval rundt i hele kommunen. De skal ligeledes bringe om omskifte beholdere ved af og tilmelding samt reparere beholdere på adresser rundt om i kommunen. Det tilstræbes at pladsen altid er bemandet med minimum to medarbejdere men der kan undtagelsesvis, ved fx. sygdom tillades at pladsen, kun bemandes af en medarbejder. Genbrugspladsen har følgende åbningstider: Mandag Fredag Lørdag, Søndag og Helligdage Udenfor åbningstiden, er pladsen aflåst. Det er personalets opgave, at pladsen åbnes og lukkes på de angivne tider. 5

6 Erhverv har siden 2010 har haft adgang til alle kommunens genbrugspladser med en abonnementsordning, hvor der blev betalt et årligt gebyr. I juli 2013 startede et nyt adgangssystem for erhverv, hvor de betaler pr. gang pladserne anvendes. Dette medfører, at mandskabet skal kontrollere om virksomhederne registreres, når de benytter genbrugspladsen. 1.1 Love, regler og myndighedskrav Genbrugspladser er underlagt Miljøbeskyttelsesloven og herunder Affaldsbekendtgørelsen samt Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Genbrugspladsen skal have en miljøgodkendelse for at opbevare og håndtere affald. For at beskytte miljøet mod miljøfremmede stoffer indeholder miljøgodkendelsen en række standard vilkår, som genbrugspladsen skal leve op til. I den sidste Miljøgodkendelse fra 2013, er der skærpede krav til opbevaring af metaller, kølemøbler, elektronik og farligt affald på impermeabel belægning. Dette er etableret ved renovering og udvidelse af pladsen. 1.2 Energi, vand og varme Kontor, badeværelser og opholdsrum samt varmt vand opvarmes med el, som leveres af Sydenergi. På figur 1 nedenfor ses en opgørelse på forbruget de sidste 6 år. Forbrug kwh Forbrug kwh Figur 1. Opgørelse af el for Bramming Genbrugsplads. Bramming Genbrugsplads har en forholdsvis stort elforbrug. Det skyldes, at Bramming Genbrugsplads også leverer el til Entreprenørafdelingen, der er beliggende på matriklen ved siden af. Der er i august 2014 opsat en bimåler, så det er muligt at opgøre det faktiske forbrug. Det forvendes derfor, at forbruget vil blive væsentlig mindre fremadrettet. El bruges også til de 8 lysstandere, der står på pladsen. De tændes manuelt og er kun tændt i de mørke timer i vinterhalvåret. Desuden bruges der el til en komprimatorer, der komprimerer småt brændbart, pap og det bløde plastfolie. Hallen opvarmes ved hjælp af en kalofer, der køre på fyringsolie. Forbruget er inden for de sidste 3 år nedsat væsentligt. Dette skyldes, at der er installeret en termostat, der aktiverer kaloferen ved 2 grader, så hallen kun lige holdes frostfri. Desuden bruges der diesel til rendegraveren og trucken. 6

7 År Liter Figur 2. Opgørelse af fyringsolie forbrug fra Beregninger af luftemissioner for energi og varme (el og fyringsolie) for tidsrummet : CO 2 (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) ,8 3,9 25, ,0 2,2 19, ,3 3,2 19, ,0 2,3 12, ,0 2,7 12, ,0 2,9 12,3 Figur 3. Samlede beregninger af emissioner fra forbruget af el og diesel fra Vand Vand bruges til bad, kaffe, rengøring og sanitet. 7

8 1.4 Spildevand Spildevand omfatter sanitært spildevand fra mandskabsbygningen samt afløb fra befæstede arealer. På genbrugspladsen ledes spildevand fra betonbelagte arealer via sandfang og olieudskillere til spildevandssystemet. Betonbelagte arealer er etableret ved kemikalieskuret og under containere til jern og metalaffald, hårde hvidevarer samt andet elektronikaffald. Derudover ledes sanitært spildevand fra mandskabsbygning til spildevandssystemet. Genbrugsarealet er drænet og afledning af drænvand ledes til regnvandsudledning via forsinkelsesbassin og videre til Høe Bæk /Lysemosegrøft. 1.5 Affald Affald fra mandskabsbygningen på genbrugspladsen er dagrenovation og afhændes i dagrenovations spand, som hentes af godkendt renovatør. Lette materialer som papir, plast mv. kan flyve og spredes rund omkring på pladsen. Derfor opbevares lette materialer i lukkede containere. Arbejdsopgaverne for medarbejderne på pladsen indbefatter oprydning af pladsen. 1.6 Jord og grundvandsforurening Bramming Genbrugsplads er beliggende på matrikel nr. 2 aci, Bramming HgD. Genbrugspladsen ligger i et erhvervsområde. Derfor betegnes området som områdeklassificeret, og jorden anses for at være lettere forurenet. Derudover er genbrugspladsen kortlagt på Vidensniveau 1, dvs. der har foregået/foregår aktiviteter eller er kilder på arealet, der kan have forårsaget en forurening. Der har været genbrugsplads siden 1990, og der er to nedgravede tanke på hhv l og 2500 l samt en overjordisk indendørs tank på 1800 liter. Kortlægningen har ingen betydning i forhold til den aktuelle anvendelse som genbrugsplads, eller generel anvendelse til erhverv. Hvis der er ønske om, at forureningssituationen afklares, skal der i samarbejde med Region Syddanmark planlægges en frivillig forureningsundersøgelse. Inden genbrugspladsen blev anlagt i 1980 erne var, der landbrugsjord. På den sydlige del af området var der indtil ca nogle vandhuller, muligvis gammel mergelgrav, da der er et lerlag 1-4 meter under terræn. Genbrugspladsen ligger ifølge oplysninger fra Danmarks Miljøportal, uden for indvindingsoplande til vandværker og udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Genbrugspladsens arealer er befæstede med henholdsvis SF sten, beton og asfalt. I miljøgodkendelsen er der vilkår om hvilke affaldsfraktioner, der skal stå på impermeabelt underlag, som forhindrer nedsivning af miljøfremmede stoffer til jord og grundvand. 8

9 1.7 Transport Transport af affaldsfraktioner til genbrugspladsen foregår i private- og erhvervsbiler på maks kg evt. med påhængsvogn. Bramming Genbrugsplads har ikke indflydelse på antallet af transporter til genbrugspladsen. Transport fra genbrugspladsen med de sorterede affaldsfraktioner foregår med lastbil og container. Affaldet fragtes til genanvendelse, forbrænding, special behandling og deponi. På genbrugspladsen er der interne transporter af elektronikburer med truck og læsning af lastbiler samt trykning af affaldet i containerne, med rendegraver. Bramming Genbrugsplads ligger i et industri område uden boliger og det vurderes ikke, at antallet af transporter til og fra genbrugspladsen er til gene for omkringboende. 1.8 Ekstern støj På Bramming Genbrugsplads er omlæsning af containere, komprimering af affald, maskinel rengøring af pladsen, trafik fra erhverv, borgere og genbrugspladsens egne køretøjer samt neddeling af have-park affald, en kilde til støj. Neddelingen af have-park affald foregår ca. 3 gang årligt. Det forventes ikke at give væsentlige støjgener for omboende. Der er i Miljøgodkendelsen vilkår for støjgrænser på pladsen og tilsynsmyndighederne kan til enhver tid forlange støjmålinger på pladsen. 1.9 Lugt, støv og vibrationer På genbrugspladsen er der emissioner fra person- og lastbil kørsel i forbindelse med aflevering/afhentning af affaldet og genbrugspladsens egne køretøjer. Genbrugspladsen indretning er tilsigtet at modvirke kødannelse ved containerne og dermed unødvendige emissioner. Enkelte affaldsfraktioner vil kunne skabe lugtgener på pladsen. Men ved løbende bortskaffelse af affaldet forventes dette at eliminere problemet. Ved neddeling af have-park affald vendes de allerede etablerede kompostmiler samtidigt, her vil der forekomme lugt gener, men i en begrænset tidsperiode. Støv gener vil kunne foregå i meget begrænset tidsrum og primært ved omlæsning af jord, bygningsaffald og have-park affald Arbejdsmiljømæssige risici Der afleveres i gennemsnit for de sidste 5 år, ca. 26 tons farlig affald årligt på Bramming Genbrugsplads. Affaldet håndteres af pladspersonalet. Alle medarbejdere er uddannet til at håndtere og sortere farligt affald. Bramming Genbrugsplads har i Miljøgodkendelsen, tilladelse til at modtage 300 tons farligt affald årligt. Der er vilkår på hvor store mængder af de forskellige fraktioner af farligt affald, der må opbevares på pladsen ad gangen. Affaldet sorteres og pakkes efter de i lovgivningen gældende retningslinjer. Herefter afsættes det til videre behandling på godkendte anlæg. 9

10 På Bramming Genbrugsplads opbevares det farlige affald i tønder, hvor der over låget er påmonteret udsugning af de giftige stoffer. Der er i bygningen ved siden af indrettet et modtageområde, hvor borgerne stiller farligt affald på et bord. Det er personalet, der efterfølgende sorterer og emballerer affaldet, inden det sendes til videre forarbejdning/behandling. Klinisk risikoaffald og fyrværkeri betragtes også som farligt affald og håndteres og bortskaffes efter gældende regler på området. 10

11 2. Valg af væsentlige miljøforhold Hvert 6. år skal kommunen lave en plan for affaldsområdet, der gælder for både private og erhverv. Affaldsplanen har til formål at beskrive hvilke initiativer og ordninger Esbjerg Kommune vil gennemføre inden for affaldsområdet i den næste 6-årige planperiode. Affaldsplanen tager udgangspunkt i den nationale affaldsstrategi. Esbjerg Kommune har udarbejdet en affaldsplan, der er gældende for Målsætning Esbjerg Kommune vil i de kommende år arbejde med håndteringen af borgernes og erhvervslivets affald ud fra nedenstående målsætninger: Dannelse af affald skal forebygges. Ressourcerne i affald skal udnyttes bedst muligt. Sorteringen skal forbedres og mindre affald skal til forbrænding. Fokus på madaffald, elektronisk affald, bygge- og anlægsaffald og det genanvendelige affald. Miljøbelastningen fra affald skal nedsættes. Alle borgere og virksomheder skal have et højt vidensniveau om affaldsordningerne. Kommunens egne virksomheder skal vise vejen. Byen skal være æstetisk og ren. Kommunens indsats på affaldsområdet skal afvejes med hensyn til økonomi, service og miljø. De overstående mål er for hele affaldsområdet i Esbjerg Kommune. 2.1 Indsamlede mængder og art af affald på Bramming Genbrugsplads På genbrugspladsen er der ved samtlige containere og båse opsat skilte, der angiver hvilken affaldsfraktion, der kan afleveres i den enkelte bås/container. Derudover kan brugere rådføre sig med personalet. For alt affald der ender på genbrugspladsen gælder det, at brugerne selv står for sortering og aflæsning på pladsen. Det er personalets arbejde at føre tilsyn, vejlede brugere i korrekt sortering, håndtere farligt affald og afvise brugere, der gentagne gange ikke overholder sorteringskravene. Det afleverede affald bortskaffes løbende til genanvendelse, særlig behandling, forbrænding eller deponering efter de retningslinjer, der er i Esbjerg Kommunes Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald. 11

12 Depon i Forbrændi ng Særlig behandling Genbrug Tabel 2, oversigt over mængder og affaldstyper modtaget i perioden Tabel Blandet papir Pap Fortroligt - makulering Glasemballage Jern og metal Haveaffald Blød plast (LDPE) Hård plast (PET, PE mv.) PVC (hård) Dæk Planglas Gipsplader Sanitet Træ til oparbejdelse Havemøbler (plast) Ren jord Bl. beton, jord, sten Tøj og sko Samlet mængde Elektronikaffald(frak.2+3) Hårde hvidevarer (frak.1) Farligt affald Olie Lyskilder Batterier Akkumulatorer Samlet mængde Småt brændbart Stort brændbart Imprægneret træ Vinduer m/træramme Samlet mængde Deponiaffald Eternit/asbest Samlet mængde I alt ton % % % % % Genbrugeligt 86, , , , ,925 Særlig behandling 2,4578 2, , , ,25906 Forbrænding 7, , , , ,4983 Deponi 3, , , , ,3176 Mængden af affald steg i 2010 og 2011, da flere erhverv gjorde brug af genbrugspladsen som følge af at affaldsbekendtgørelsen tvang dem til at betale for brug af genbrugspladsen. I 2012 og 2013 faldt mængden højest sandsynligt som følge af stigende priser for betaling fra erhverv for brugen af genbrugspladserne men også pga. den større fokus, der er fra erhvervs side på selv at sælge genanvendelige materialer. 12

13 2.2 Mål og handleplan for Gennem Miljøbeskyttelsesloven og herunder Affaldsbekendtgørelsen er Esbjerg Kommune forpligtet til at give borgere og erhverv muligheden for at aflevere affald til genbrug, særlig behandling, forbrænding eller deponi. Bramming Genbrugsplads er ikke en almindelig produktionsvirksomhed med et produkt, biprodukt, affald, emissioner mv. Genbrugspladsen kan ikke påvirke mængden af affald, der afleveres af borgere og erhverv, men skal sikre genanvendelse af de affaldsfraktioner, der kan genanvendes. Mål og handleplan, evalueres og revurderes hvert år af ledelsen. Emne Aktivitet Ansvar Deadline Forbedre genanvendelsesraten til 85 % inden Informations kampagne målrettet genbrugspladsen særligt ved brændbart containerne. Affaldschef. Dec Søge nye genanvendelsesmuligheder for affaldet. - Gennemføre brugerundersøgelse for at undersøge barrierer for bedre sortering. Medarbejdere Medarbejderne skal hvert andet år gennemføre et kursus, i bedre service og vejledning af borgerne på genbrugspladsen, så mulighed for en større genanvendelse sikres. Mandskabsfaciliteter Reduktion af elforbruget med 10 % ved renovering af spise rum og køkken. Nye vinduer og varmekilde installeres. Affaldschef Dec. 17 Affaldschef Dec

14 3. Sorteringsvejledning. 14

Miljøredegørelse for Ribe Genbrugsplads

Miljøredegørelse for Ribe Genbrugsplads Miljøredegørelse for Ribe Genbrugsplads 2015 Esbjerg Kommune Affald 01-10-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Love, regler og myndighedskrav... 6 1.2 Energi... 7 1.3 Vand... 9

Læs mere

Miljøredegørelse for Tarp Genbrugsplads

Miljøredegørelse for Tarp Genbrugsplads Miljøredegørelse for Tarp Genbrugsplads 2014 Esbjerg Kommune Affald 01-10-2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger... 3 1.1 Basisoplysninger... 3 1.2 Produktion... 3 1.3 Love, regler og myndighedskrav...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

VVM-anmeldelse Dansk Affald jf. VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014). Dato: 23-10-2015, rev.2.0

VVM-anmeldelse Dansk Affald jf. VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014). Dato: 23-10-2015, rev.2.0 VVM-anmeldelse Dansk Affald jf. VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014). Dato: 23-10-2015, rev.2.0 Basisoplysninger Dette er en VVM-anmeldelse af den samlede drift af Dansk Affalds

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Genbrugsplads. Miljøgodkendelse til. Energivej. Udkast November 2014. CVR-nummer: 32 65 41 77

Genbrugsplads. Miljøgodkendelse til. Energivej. Udkast November 2014. CVR-nummer: 32 65 41 77 Miljøgodkendelse til Genbrugsplads Energivej Udkast November 2014 Virksomhedens navn: Forsyning Helsingør, Affald A/S CVR-nummer: 32 65 41 77 P-nummer: Ikke tildelt endnu Listepunkt: K211 Matr. nr.: 4dr

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00023 Ref. tasme/benjo Den 18. december 2009 Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Bygherre Aalborg Portland

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Besøgstal og affaldsmængder i 2015

Besøgstal og affaldsmængder i 2015 Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2015... 4 Direkte genbrug... 8 Oplevelse af genbrugspladsen... 9 Service til kunder... 10 ARC i udvikling... 11 Tiltag i 2016... 13 Bilag... 14-25 2 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2013

Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2013 Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2013 5978901234 Jensen VVS Sahara 6 6700 Esbjerg Nyt betalingssystem med Gen Bizz i forruden På genbrugspladsen modtager vi ikke dagrenovation kommer køretøjer med

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.01.2016 CVR-nummer 62774010 P-nummer 1002159168 e-doc journal nr. 13/020711 (TS) Virksomhed Richard Thomsen

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S s byggepladser er der udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Miljøområdet Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-3939

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-3939 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. november 2015 CVR-nummer 25 44 46 98 P-nummer 1007993257 e-doc TS journal nr. e-doc GS journal nr. 13/021086

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Silkeborg Genbrug Og Affald A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Att: Erich Bech [EHUB@Silkeborgforsyning.dk] 06-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Matrikel

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Sorteringsvejledning Erhvervsaffald & bygge og anlægsaffald November 2010

Sorteringsvejledning Erhvervsaffald & bygge og anlægsaffald November 2010 Sorteringsvejledning Erhvervsaffald & bygge og anlægsaffald November 2010 Sorteringsvejledning I vejledningen her kan du se, hvordan din virksomheds affald skal sorteres og hvilket affald der kan genbruges.

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere