Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan Del 2 - kortlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning"

Transkript

1 Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan Del 2 - kortlægning 1

2 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering... 7 Godkendelse... 7 Kortlægning... 7 Organisering af affaldsopgaverne... 7 Kommunale modtageranlæg... 9 Fælleskommunale selskaber Anlæg til sortering, behandling og genanvendelse Fakta om Herning Kommune Indbyggere Boligform Affaldsmængder Affald fra private Dagrenovationsordning Storskraldsordning Glascontainere Papcontainere Genbrugspladser Øvrige ordninger Status affald fra private Affald fra erhverv Affaldsordninger Status affald fra erhverv Information, kampagner, hjemmeside Borgerrettede aktiviteter Samlet status for affald fra Herning Kommune Kapacitet til forbrænding og deponi Forbrænding Deponering Samlet skøn over fremtidige affaldsmængder Import og eksport af affald Økonomi

3 Rammer for Herning kommunes Affaldshåndteringsplan Planen afløser Herning Kommunes affaldsplan Derudover er der på baggrund af nye nationale regler for organisering af affaldssektoren i 2010, gennemført regler for virksomheders adgang til, og betaling for adgang til genbrugspladserne samt standardregulativer og indberetninger til nyt affaldsdatasystem. Del 2 af Herning Kommunes Affaldshåndteringslan er opbygget med udgangspunkt i de ordninger som planen omhandler. Nationale regler Affaldsbekendtgørelsen Planen er udarbejdet i henhold til affaldsbekendtgørelsen 1, som forpligter kommunerne til at udarbejde en affaldsplan, der rækker 12 år frem i tiden. Planen skal revideres mindst hvert 6. år, og tage udgangspunkt i Ressourceplan for affaldshåndtering 2. Denne affaldshåndteringsplan er ikke gældende i 6 år. Dette skyldes bl.a. regeringens sene udmelding på ressourceområdet. På baggrund af kortlægning og status for den nuværende affaldshåndtering, skal kommunen sætte mål op for de kommende års arbejde med affald fra både husholdninger og erhverv. Affaldsplanen skal indeholde tre dele en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Kortlægningsdelen skal indeholde en kortlægning af affaldsmængderne og udviklingen af dem, forskellige prognoser, en redegørelse for kommunale ordninger og forskellige anlæg. Målsætningsdelen skal indeholde kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet frem til Her beskrives blandt andet hvad Herning Kommune vil gøre, for at opnå en bedre genanvendelse af dagrenovationen. Planlægningsdelen er primært et arbejdsredskab for kommunen. Der er udarbejdet en liste over de primære tiltag, der på nuværende tidspunkt er planlagt frem til og med Bekendtgørelse om affald nr af 20. december Ressourceplan for affaldshåndtering

4 Forslag til affaldsplanen skal offentligt annonceres med en høringsfrist på minimum 8 uger,med det formål at give mulighed for, at borgere, virksomheder organisationer mm. tidligt og på en effektiv måde kan udtale sig inden planen vedtages. Borgerne vil også få mulighed for at kommentere på affaldsplanen via Facebook. Den nationale Ressourceplan for affaldshåndtering. Der sættes fokus på, at affald skal ses som en ressource. Ressourcerne skal udnyttes bedst muligt, så værdien af materialerne ikke går tabt. Til at støtte op om dette er der fastlagt flg. overordnede mål for affaldshåndteringen: Husholdninger Dagrenovation samt papir- og emballageaffald: Mindst 50 % af den samlede mængde forbrændingsegnede husholdningsaffald, herunder den organiske del af dagrenovationen, samt træ, papir- og emballageaffald skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse fra Målet skal nås på landsplan, og kan afviges i de enkelte kommuner, hvis der kan argumenteres for, at der er valgt en miljømæssig mere fornuftig løsning Elektronikaffald: Elskrotdirektivets målsætninger fremrykkes for Danmarks vedkommende: 75 % af den gennemsnitlige, markedsførte elektronikmængde til husholdninger skal indsamles med henblik på genanvendelse allerede fra Alle Haveaffald: Den næringsfattige del af indsamlet have/parkaffald skal udsorteres med henblik på energiudnyttelse ved forbrænding, og den bløde, næringsrige andel skal udsorteres med henblik på bioforgasning fra Således skal sammenlagt 25 % af haveaffaldet energiudnyttes fra 2018, Der må maksimalt deponeres 2 %. Batterier: Batteridirektivets målsætning skærpes for Danmarks vedkommende: 55 % af de bærbare batterier skal indsamles med henblik på genanvendelse fra

5 Bygge- og anlægsaffald: Materialer i mindst 70% af den samlede mængde bygge- og anlægsaffald anvendes til nye formål (nyttiggørelse). Der skal samtidig sikres en bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald. Shredderaffald: 70% nyttiggørelse fra 2018 af den samlede mængde shredderaffald i kommunen Fosfor i spildevandsslam: 80% genanvendelse fra 2018 af den samlede mængde fosfor i spildevandsslam. Servicesektoren 70% genanvendelse af papir, pap, glas, metal og plastemballage fra % genanvendelse af organisk affald fra 2018 Med fokus på ovenstående mål, skal prioriteringen ske i henhold til affaldshierakiet. Affaldshierakiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis fravigelsen er begrundet i en livscyklusbetragtning. Anvendelsen af affaldshierarkiet og fravigelsen herfra skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede miljømæssige resultat. Kommunale planer og politikker Den kommunale affaldshåndteringsplan skal spille sammen med kommunens overordnede planer og politikker. 5

6 Herning Kommuneplan Herning Kommunes strategi for en bæredygtig udvikling har som overordnede mål at: Skabe en bredt forankret bæredygtig udvikling i hele Herning Kommune Skabe et fælles grønt ansvar blandt borgere, erhvervsliv og kommune gennem konkrete handlingsorienterede aktiviteter og projekter i et bredt samarbejde Integrere bæredygtighed i alle kommunens forvaltninger og aktiviteter Dokumentere en årlig udvikling og målopfyldelse i forhold til vores grønne forpligtelser: Klimakommuneaftalen, Kurveknækkeraftalen og Partnerskab for grønne indkøb. Vise en årlig udvikling hen i mod kommunens grønne mål i egne eksisterende planer og politikker, så som: Klimaplanen, Naturpolitikken, Affaldsplanen mm. I Kommuneplanen 3 har Byrådet fastlagt som mål for affaldsområdet, at: Indsatsen på affaldsområdet bidrager til at reducere miljøbelastningen og tabet af ressourcer fra den samlede affaldshåndtering Affaldsvirksomheder håndterer og behandler affald, så spild af ressourcer og miljøbelastning løbende minimeres. Mængden af forbrændingsegnet affald fra husholdninger reduceres med 30% fra 2018 i forhold til Grundlaget for målingerne baseres på mængderne af småt brændbart på genbrugspladserne. 25% plastik genanvendes og 20% metal genanvendes fra husholdninger fra 2018 i forhold til potentialet. Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at: Sikre kommunens affaldsproducenter adgang til tilstrækkelig kapacitet til forbrænding og deponering gennem fortsat medlemskab af affaldssamarbejder Udarbejde Affaldsplan med fokus på o sammenhæng med den nationale ressourcestrategi og kommunens klimatilpasningsplan o information og kommunikation med borgere og erhverv om affaldets sammenhæng med produktion og forbrug og deres muligheder for at begrænse miljøbelastning og tab af ressourcer fra affald o Information gennem skoletjeneste 3 Herning Kommuneplan

7 Miljøvurdering Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan er omfattet af 3 i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer 4, og kommunen skal derfor jf. 4 vurdere og træffe afgørelse, om planen er omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering forud for godkendelse. Herning Kommune har i en screening vurderet, at affaldshåndteringsplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag til affaldshåndteringsplanen. Godkendelse Planen skal sendes i offentlig høring i 8 uger, før endelig vedtagelse i Byrådet. Kortlægning Organisering af affaldsopgaverne Affaldsområdet er placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Administrationen varetages af Genbrug og Affald i Teknik og Miljø. Affaldsordninger for private Dagrenovation (indsamlingsordning) Beholdere til forbrændingsegnet affald (henteordning) Indsamling udliciteret Reparation og udkørsel af beholdere/genbrug og Affald Beholdere til aviser og ugeblade (henteordning) Indsamling udliciteret Reparation og udkørsel af beholdere/genbrug og affald Glas-flaskestationer (bringeordning) Indsamling udliciteret Aftale med Drift om renholdelse af pladserne Pap- containere (bringeordning) Indsamling udliciteret 4 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli

8 Storskraldsordning (indsamlingsordning) Enfamilieboliger (henteordning) Etageejendomme med fællesordning (henteordning) Modtagelse og sortering Indsamling udliciteret Aftale med Drift om indsamling Aftale med Drift om modtagelse og sortering Genbrugspladser (indsamlingsordning) Stakroge Genbrugsplads (bringeordning) Haderup Genbrugsplads (bringeordning) Grøn plads, Sunds (bringeordning) Øvrige pladser (bringeordning) Aftale med Stakroge Borgerforening om den samlede drift Aftale med frivillige spejderforening om pasning af pladsen Aftale med privat entreprenør om pasning og kørsel Drift og pasning/genbrug og affald Transport er dels Genbrug og affald, dels private entreprenører Farligt affald (indsamlingsordning) Problemaffaldskasse (henteordning) Etageejendomme (henteordning) Genbrugspladser (bringeordning) Apoteker (bringeordning) Indsamling udliciteret Sortering/Genbrug og affald Indsamling udliciteret Indsamling udliciteret Indsamling udliciteret 8

9 Affaldsordninger for erhverv Anvisningsordninger Forbrændingsegnet affald Deponiaffald Genanvendeligt affald Anvisningspligt Anvisningspligt Ikke anvisningspligt Genanvendeligt erhvervsaffald Genbrugspladser (bringeordning/betaling pr. besøg) Drift og pasning/genbrug og affald Transport er dels Genbrug og affald, dels private entreprenører Tabel 1. Oversigt over aftaler omkring indsamling Ordningerne er fastsat i standardregulativer, som er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside ( De enkelte ordninger er nærmere beskrevet under afsnit om affald fra private og affald fra erhverv. Styringssystem Genbrug og Affald benytter edb-systemet Affaldsweb i administrationen af ordninger, renovatører, gebyrer m.m. Affaldsweb opsamler f.eks. alle data i dagrenovationsordningen som f.eks. til - og afmeldinger, manglende tømninger, indsamlede mængder pr. beholder og kommunikation til og fra renovatør og borger. Bestilling af storskrald foregår via Affaldsweb og er også lavet som en selvbetjeningsløsning. Affaldsweb benyttes også som grundlag for opkrævning af renovationsgebyret og til indberetning af affaldsmængder. Kommunale modtageranlæg Omlastestation I 2012 etablerede Genbrug og Affald en omlastestation til forbrændingsegnet affald fra private og erhvervsvirksomheder. Omlastestationen er placeret sammen med kommunens største genbrugs- 9

10 plads Nederkærgård, som ligger centralt i kommunen. Omlastestationen modtager dagrenovationen fra private husstande, stort og småt brændbart fra genbrugspladserne, samt forbrændingsegnet affald fra erhverv. Omlastestationens miljøgodkendelse er fra 2. januar Derudover ejer Genbrug og Affald følgende genbrugspladser: Kibæk Genbrugsplads Kibæk Genbrugsplads er m 2, ca. 20 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 28. september Tilslutningstilladelsen er fra 20. september Sønder Felding Genbrugsplads Sønder Felding Genbrugsplads er m 2, ca. 20 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljiøgodkendelse er fra 28. juni Tilslutningstilladelsen er fra 7. februar Aulum Genbrugsplads Aulum Genbrugsplads er m 2, ca. 20 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 7. august Tilslutningstilladelsen er fra 27. juni Sørvad Genbrugsplads Sørvad Genbrugsplads er m 2, ca. 10 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljiøgodkendelse er fra 29. juni Tilslutningstilladelsen er fra 30. september Ørnhøj Genbrugsplads Ørnhøj genbrugsplads er m 2, ca. 10 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 15. juni 2009.Tilslutningstilladelsen er fra 30. september Genbrug og Affald lejer arealer til følgende genbrugspladser: Nederkærgård (genbrugspladsen i Herning) Nederkærgård er Herning Kommunes største genbrugsplads, som rummer alle fraktioner. Genbrugspladsens miljøgodkendelser: 10

11 Miljøgodkendelse af 28. maj 2003 Tillægsgodkendelse af 29. september 2003 til håndtering af have-parkaffald Vildbjerg Genbrugsplads Vildbjerg Genbrugsplads er m 2, ca. 20 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 22. november Tilslutningstilladelsen er fra 27. september Sunds Haveaffaldsplads Pladsen ejes af en privat entreprenør. Genbrug og Affald har en aftale om pasning og drift af pladsen. Genbrugspladserne modtager sorteret affald til genanvendelse, forbrænding, deponering og specialbehandling. Borgerne skal selv sørge for, at affaldet sorteres korrekt i henhold til skiltning og anvisning fra personale. Genbrugspladserne er bemandet i hele åbningstiden. Fælleskommunale selskaber Herning Kommune er medlem af de fælleskommunale selskaber Østdeponi og Energnist. Energnist I/S Energnist I/S er et fælleskommunalt selskab, som ejes af 16 kommuner. Energnist I/S er dannet pr. 1. januar 2015 ved en fusion af de fælleskommunale selskaber TAS I/S og L90. Energnist I/S har til formål at sikre ejerne afsætning af forbrændingsegnet affald. Selskabet ejer et forbrændingsanlæg i Esbjerg med en kapacitet på ca tons årligt samt et forbrændingsanlæg i Kolding med en kapacitet på ca ton. De 16 kommuner dækker geografisk et areal på ca km 2, hvilket svarer til knap 29 % af Danmarks samlede areal. Befolkningen på ca indbyggere udgør omkring 16 % af Danmarks samlede indbyggertal. Energnist I/S håndterer årligt ca ton forbrændingsegnet affald, som enten afhentes i kommunerne på dertil indrettede 14 omlastestationer fordelt i området eller efter nærmere aftale leveres direkte på forbrændingsanlæggene. Omlastestationerne ejes og drives af kommunerne, der også forestår selve omlastningen. Energnist I/S benytter primært affaldsforbrændingsanlægget ved Esbjerg og Kolding til bortskaffelse af det forbrændingsegnede affald. Derudover leveres affald efter forudgående udbud til en 11

12 række andre anlæg i Danmark. På forbrændingsanlæggene udnyttes forbrændingen af affaldet til produktion af el og fjernvarme. Østdeponi Østdeponi er et interessentselskab, som ejes af 6 kommuner: Ikast-Brande, Herning, Billund, Hedensted, Ringkøbing-Skjern og Varde. De 6 kommuner dækker geografisk et areal på ca km 2, med ca indbyggere. Indtil 16. juli 2009 fungerede Østdeponi som deponi. Østdeponi består af en administration i Herning og et affaldsbehandlingsanlæg i Fasterholt. Selskabet, som blev stiftet i 1979, har til formål at levere miljøforsvarlige og økonomiske håndteringsog behandlingsløsninger inden for fast affald til kommunerne. Kommunerne fastlægger selv miljøpolitikken og kan derefter benytte Østdeponi til praktiske løsninger og ydelser indenfor følgende områder: Drift af omlastestation/genbrugsplads Indsamling og håndtering af alle former for genanvendeligt affald Udarbejdelse af oplæg til affaldsplaner Alle former for indberetning af miljødata Administrationsopgaver for andre affaldsselskaber Anlæg til sortering, behandling og genanvendelse Alle virksomheder, der indsamler, sorterer, behandler og transporterer kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, skal selv registrere sig i Miljøstyrelsens affaldsregister. Fakta om Herning Kommune Herning Kommunes samlede areal udgør km 2,, hvilket gør kommunen til en af de geografisk største kommuner i Danmark. Pr. 1. januar 2014 havde Herning Kommune indbyggere. Indbyggere Indbyggertallet i Herning Kommune har været stigende gennem længere tid og denne udvikling forventes at fortsætte gennem hele planperioden, jf. tabel 3. Denne udvikling vil have en indflydelse på mængden af affald og de fremtidige affaldsløsninger. År Befolkningstal Kilde: Danmarks Statistik (Herning Kommune) Tabel 2: Indbyggere i Herning Kommune 12

13 Boligform I nedenstående tabeller ses fordelingen på boliger og indbyggere efter boligtype. Dette har betydning ved vurdering af affaldsmængder og mulige affaldsløsninger. Indbyggere efter boligtype Parcel- og stuehuse Række- kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Døgninstitutioner Fritidshuse Andet Indbyggere Boliger efter boligtype Parcel- og stuehuse Række- kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Døgninstitutioner Fritidshuse Andet Beboede boliger Kilde: Danmarks Statistik (Herning Kommune) Tabel 3: Indbyggere og antal boliger efter boligform 13

14 Affaldsmængder Den samlede affaldsmængde fra husholdningerne i Herning Kommune er opgjort til 742 kg/indbygger i 2013 og 710 kg/indbygger i 2014 jf. tabel Ton % Kg/indb. Ton % Kg/indb. Genanvendelse Forbrænding Deponi Specialbehandling I alt Kilde: Mængdeopgørelse Affaldsweb (internt affaldssystem) Tabel 4: Affald fra husholdninger 2013 og 2014 inkl. affald leveret til genbrugspladserne. Tabellen viser affaldets %-vise fordeling på behandlingsformer og den gennemsnitlige mængde pr. indbygger. Affald fra private Husholdningsaffald er affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. Husholdningsaffald omfatter også affald fra sommerhuse, kolonihaver samt ejendomme og institutioner, hvor der frembringes affald, der ikke er omfattet af definitionen på erhvervsaffald. Storskrald er ikke nærmere defineret i affaldsbekendtgørelsen, men omfatter typisk større kasserede brugsgenstande (møbler, barnevogne, hårde hvidevarer, tæpper m.v.), der ikke kan lægges i de almindelige beholdere, der tømmes på adresserne. Alle husholdninger er omfattet af de kommunale affaldsordninger, jf. tabel 6. Ordningerne er fastlagt i Regulativ for affald fra husholdninger i Herning Kommune. Dagrenovationsordningen Brændbart affald / restaffald Husstande En husstand skal have en affaldsbeholder på 240 liter. Beholderen bliver tømt hver 14. dag. Det er muligt at tilmelde sig en skelordning og opnå en årlig rabat. 14

15 Etageejendomme Alle etageejendomme har beholdere på enten 400 liter eller 600 liter. Beholderne bliver tømt hver uge. Der er også mulighed for at etablere nedgravede affaldsbeholdere efter særlige retningslinjer. Sommerhuse Sommerhuse skal have en affaldsbeholder på 240 liter. Beholderen bliver tømt hver 14. dag i perioden fra sommertid start til sommertid slut. Har husholdningen brug for at aflevere mere affald end beholderen rummer, kan man købe et sækkemærke på en af genbrugspladserne, bestille en ekstra tømning eller en større beholder. Aviser og blade Husholdningerne afleverer aviser, ugeblade, reklamer og diverse andet papir i beholdere ved boligen. Husstande En husstand kan vælge mellem en beholder på 240 liter eller 400 liter. Beholderen bliver tømt hver 8. uge. Det er muligt at tilmelde sig en skelordning og opnå en årlig rabat. Etageejendomme Etageejendomme kan vælge mellem beholdere på 400 liter eller 600 liter. Beholderne bliver tømt hver 4.uge. Der er også mulighed for at etablere nedgravede affaldsbeholdere efter særlige retningslinjer. Sommerhuse Sommerhuse kan vælge mellem en beholder på 240 liter og 400 liter. Beholderen bliver tømt hver 8. uge i perioden fra sommertid start til sommertid slut. Har husholdningen brug for at aflevere mere affald end beholderen rummer, kan man bestille en ekstra tømning, eller der kan købes et sækkemærke til en ekstra sæk. Problemaffalds-kasse Husstande og sommerhuse har en kasse ved boligen til opsamling af problemaffald. Etageejendomme har enten adgang til kasser ved ejendommens affaldsstationer eller benytter en fællesordning ( viceværtordning ) til problemaffaldet. Problemaffalds-kassen skal benyttes til aflevering af farligt affald bl.a. malingsrester, kemikalier og batterier. Kassen kan desuden bruges til småt elektronik. 15

16 Fyldte kasser ombyttes med tomme sammen med tømning af affaldsbeholdere eller afhentning af storskrald. Desuden kan kassen ombyttes på genbrugspladserne. Storskraldsordningen Private kan bestille afhentning af storskrald ved boligen fire gange årligt. Storskraldet bliver hentet inden for 14 dage. Mange etageejendomme har benyttet muligheden for at aftale fælles storskraldsordning, der erstatter den enkelte husstands bestillinger. Kassen til problemaffald kan også afhentes sammen med andet storskrald. Glascontainere Private kan aflevere glasemballage i de containere, der er placeret i boligområderne. Glascontainerne er placeret så tæt, at borgerne så vidt muligt kan nå dem indenfor gåafstand fra boligen. Papcontainere Private kan aflevere sammenklappet papemballage i de containere, der er placeret centralt i kommunen. Genbrugspladser Både private og erhverv har adgang til alle genbrugspladser i kommunen. Der er i alt otte genbrugspladser, hvor af 2 genbrugspladser har færre affaldsfraktioner end de andre. Ud over de otte genbrugspladser er der 1 haveaffaldsplads i Sunds Yderligere har Stakroge Borgerforening og Haderup Frivillige Spejderforening en aftale om drift af en lokal genbrugsplads. Pladserne er til sorteret affald, og der modtages ikke forbrændingsegnet dagrenovation. Øvrige ordninger Hjemmekompostering af madaffald Man kan vælge at hjemmekompostere husstandens madaffald. Herning Kommune giver ikke tilskud til kompostbeholdere. Apotekerordning for medicinrester og kanyler Private kan aflevere medicinrester, tom medicinemballage og kanyler til apoteker i kommunen. Tøjcontainere og genbrugsbutikker Herning Kommune samarbejder med frivillige organisationer og foreninger, der indsamler, formidler og sælger tøj, indbo m.v. til genbrug og genanvendelse. Overskydende materialer fra organisationernes indsamlinger og butikker kan bl.a. afleveres til genbrugspladserne uden betaling. 16

17 Affaldsordninger Dagrenovationsordning Problemaffaldskasse Storskraldsordning Glascontainere Papcontainere Genbrugspladser Dagrenovation Dagrenovation, forbrændingsegnet X Aviser og blade til genanvendelse X X Glasemballage til genanvendelse X X Blandet papir og pap til genanvendelse X Plast til genanvendelse X X Porcelæn og keramik X X Storskrald Planglas, termoruder Autoruder Døre og vinduer med/uden glas X X X Pap X X X PVC X X Dæk X Andet plast X X Jern og andet metal X X Elektronikaffald X X X Faste skabe fra køkken og bad Imprægneret træ Byggeaffald X X X 17

18 Affaldsordninger Dagrenovationsordning Problemaffaldskasse Storskraldsordning Glascontainere Papcontainere Genbrugspladser Andet storskrald X X Haveaffald Haveaffald X Farligt affald Batterier X X Andet farligt affald X X Tabel 5. Oversigt over de seks indsamlingsordninger, som borgerne har til rådighed for aflevering af affald fra husholdningen. Status affald fra private Dagrenovation samt papir- og emballageaffald: I en ny beregningsmodel for genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald anvendes følgende: Genanvendelige affaldsfraktioner: Organisk affald, papir, pap, glas, plast, metal og træ (byggeaffald, elektronik, batterier, jord og haveaffald indgår ikke som genanvendelige materialer). Den totale mængde husholdningsaffald: Brændbart dagrenovation + brændbart storskrald + genanvendelige fraktioner. Mindst 50 % af den samlede mængde af genanvendelige fraktioner skal genanvendes i Genanvendelsesprocenten beregnes på basis af de genanvendelige affaldsfraktioner set i forhold til den totale mængde husholdningsaffald,. 18

19 Mængder i tons Total affaldsmængde Tæller Ny genanv. mængde Nævner Total affaldsmængde Ny genanv.% 35% 34% 34% 34% 34% Tabel 6. Status for behandlingen af affald fra husholdninger i Herning Kommune * Miljøstyrelsen har opgjort en ny måde for beregning af genanvendelsesprocent, og der er kun valgt bestemte genanvendelige fraktioner. Elektronikaffald: Elektronikaffald er underlagt en producentordning 5. De kommunale genbrugspladser indgår i ordningen som indsamlingssteder. Borgere og erhverv med adgang kan aflevere småt elektronik på genbrugspladsen. Borgere kan også aflevere småt elektronik i problemaffalds-kassen. Mængder i tons Elektronikaffald Tabel 7. Modtaget elektronikaffald (inkl. erhverv på genbrugspladsen) Haveaffald: Private og erhverv kan aflevere haveaffald på genbrugspladsen. Haveaffaldet behandles på Østdeponi, hvor det efter nedknusning lægges i en kontrolleret kompostmile. Ved slutsortering af den enkelte kompostmile produceres landbrugs- eller have-/park kompost samt biobrændsel. Totalt set produceres der ca. 15% biobrændsel af den indkomne mængde have-/park affald. Biobrændslet afsættes til kraftværker, som udnytter materialet termisk. Der deponeres 0% i forbindelse med nuværende behandlingsproces. Der afleveres i øjeblikket ikke noget haveaffald til bioforgasning. Udfordringen med at udnytte den bløde del af have-/park affaldet til bioforgasning er, at materialet har et for højt indhold af jord. Biogasanlæggene vil kun modtage den bløde del af have/park affaldet, hvis den har et minimum indhold af jord. Østdeponi planlægger i samarbejde med en privat virksomhed og et universitet at udføre en forsøgsrække, hvor bl.a. en af målsætningerne er, at kunne adskille blade-/græs- fra jordfraktionen 5 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr nr. 130 af 6. februar

20 Således, at denne bløde del kan anvendes i biogasanlæg. Forsøgene gennemføres i første halvår af Mængder i tons Haveaffald til neddeling Tabel 8. Modtaget haveaffald (inkl. erhverv på genbrugspladserne) Batterier: Batterier er underlagt en producentordning 6. De kommunale genbrugspladser indgår i ordningen som indsamlingssteder. Private og erhverv kan aflevere batterier direkte på genbrugspladsen, til storskraldsordning ved boligselskaberne eller i problemaffalds-kassen. Mængder i tons Batterier 23,5 26 Tabel 9. Batterier fra private og erhverv på genbrugspladsen, fra problemaffalds-kassen og boligselskaberne Bygge- og anlægsaffald: Byggeaffald kan afleveres af private og erhverv, på genbrugspladsen. De enkelte læs, der afleveres, ligger under 1 ton byggeaffald. Beton og tegl fra genbrugspladserne og kommunens egne bygninger nedknuses på Nederkærgård og anvendes/sælges til nyttiggørelse. Mængder i tons Knust byggeaffald Tabel 10. Knust byggeaffald fra private og erhverv på genbrugspladsen Hvis en nedrivning eller renovering vedrører mere end 10m 2 af en bygning, eller hvis arbejdet medfører mere end 1 ton affald, skal bygherren udføre en screening for PCB, asbest og tungmetaller, hvis bygningen er fra perioden Hvis screeningen viser, at der er problematiske stoffer i bygningen, skal der laves en kortlægning og efterfølgende en analysering af mængden af de problematiske stoffer. Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen og anvises i dag i henhold til København Kommunes vejledende grænseværdier. 6 Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer nr af 7. december

21 Reduktion af småt brændbart: I Herning Kommune er der gjort en ekstra indsats for at reducere mængden af småt brændbart som afleveres på genbrugspladsen af private og erhverv. I 2012 blev der gennemført en omfattende kampagne for at få en bedre sortering af småt brændbart. Kampagnen betød en væsentlig reduktion af småt brændbart. Fra 2011 til 2012 faldt mængden af småt brændbart på genbrugspladserne med 283 tons. Mængder i tons Småt brændbart Tabel 11. Småt brændbart fra genbrugspladserne (inkl.erhverv) Plast: Private og erhverv kan aflevere plast på genbrugspladsen. I forbindelse med kampagnen (sorter småt brændbart) i 2012, blev der indsamlet en blandet plastfraktion. Det har dog senere vist sig, at der ikke var afsætningsmulighed for fraktionen. Plast indsamles fra 2014 i stedet som plastfolie og hård plast. Det beregnede materialepotentiale for den totale mængde plast i husholdningsaffaldet i Herning Kommune er tons. I 2014 blev der indsamlet 330 tons blandet plast, hvilket svarer til ca. 20% af potentialet. Mængder i tons Plast Tabel 12. Plastmøbler, plastfolie, hård plast og blandet plast fra genbrugspladserne (inkl.erhverv) Jern og metal: Jern og metal kan afleveres af private og erhverv på genbrugspladsen. Mængder i tons Jern og metal Tabel 13.Jern, metal og dåser fra genbrugspladserne (inkl.erhverv) Det beregnede materialepotentiale for den totale mængde jern i husholdningsaffaldet i Herning Kommune er ton. I 2014 blev der indsamlet ton jern og metal, hvilket svarer til ca. 58% af potentialet. 21

22 Affald fra erhverv Det genanvendelige erhvervsaffald er med affaldsreformen i 2010 blevet liberaliseret. Kommunerne skal derfor ikke planlægge eller etablere ordninger for det genanvendelige erhvervsaffald. Genbrugspladserne skal kunne benyttes af erhverv efter særlige regler, og kommunens tilsyn med virksomhederne skal indeholde en dialog og kontrol med affaldet. Affaldsordninger Erhverv er omfattet af lovpligtige krav om udsortering af en række affaldsfraktioner. Regulativ for affald fra erhverv i Herning Kommune fastlægger kravene til sortering, indsamling og behandling af affaldet, jvf. Tabel 14. Alle ordninger er anvisningsordninger. Regulativet giver erhverv, dvs. virksomheder og institutioner, frit valg mellem miljøgodkendte anlæg til behandling af farligt affald og genanvendeligt affald. Dagrenovationslignende affald og forbrændingsegnet erhvervsaffald anvises via kommunens omlastestation til L90. Deponeringsegnet affald anvises via Østdeponi. Erhverv kan mod betaling pr. besøg, aflevere til de kommunale genbrugspladser, hvor pladsernes krav til sortering skal følges. Ordninger for erhverv Klinisk risikoaffald Affald fra olie- benzinudskillere og sandfang Elektrisk og elektronisk udstyr Farligt affald i øvrigt Papir og pap Glas, emballageaffald og planglas Plast, emballageaffald af plast PVC Jern og metal Dæk Træ Behandling Særlig behandling Særlig behandling Særlig behandling Særlig behandling Genanvendelse Genanvendelse Genanvendelse Genanvendelse Genanvendelse Genanvendelse Genanvendelse 22

23 Bygge- anlægsaffald Haveaffald Affald fra fedtudskillere Træ, imprægneret træ Dagrenovationslignende affald Deponeringsegnet affald Genanvendelse Genanvendelse Genanvendelse Forbrænding/deponering Forbrænding Deponering Tabel 14. Oversigt over krav til sortering og behandling af affald fra erhverv i Herning Kommune. Status affald fra erhverv I henhold til CVR-registret var der i virksomheder beliggende i Herning Kommune. I 2013 blev der opkrævet erhvervsaffaldsgebyr ved virksomheder virksomheder er fritaget for erhvervsaffaldsgebyret. Ansøgning om fritagelse er udviklet som en selvbetjeningsløsning. 694 virksomheder er i november 2014 tilmeldt genbrugspladserne. I 2012 havde genbrugspladserne besøg af virksomheder, og i 2013 var der besøg. Virksomhederne kan tilmelde sig genbrugspladserne og de enkelte besøg ved en SMS ordning, og betaling kan enten ske ved dankortbetaling eller en årlig opkrævning. Kommunens tilsynsafdeling vejleder om affald og håndhæver kommunens regulativ for erhverv ved de virksomheder, hvor der skal føres tilsyn. 23

24 Information, kampagner, hjemmeside Information omkring affaldsordningerne foregår løbende og efter behov. Fra 2012 er der udviklet et nyt design/brand for Genbrug og Affald, som gør information fra Genbrug og Affald letgenkendeligt. Der har været følgende nye tiltag: Husstandsinformation Skelordning Hjemmeside Nyt design af hjemmesiden Selvbetjeningsmuligheder: Bestilling og afmelding af beholdere Bestilling af afhentning af storskrald Egne tømningsdage for beholdere Tilmelding og adgang til genbrugspladsen Ansøgning om fritagelse for erhvervsgebyr SMS/ Besked dagen før tømning af beholdere Besked dagen før afhentning af storskrald Renovationsbiler Tæpper i nyt design med vekslende information Hængere direkte på beholderen med besked til borgeren Genbrugspladserne Åbent hus arrangementer/nye genbrugspladser Fokusuger/ekstra bemanding ved udvalgte containere Kampagne/småt brændbart skal sorteres Kampagne/klare sække på genbrugspladserne Nyt skiltedesign + sorteringsvejledning Sorteringsmærkater Brugerundersøgelse Glascontainere Nyt skiltedesign Papcontainere Nyt skiltedesign Nedgravede affaldscontainere Nyt skiltedesign Skoletjeneste Undervisning af skoleklasser Besøg af skoleklasser på genbrugspladsen Klistermærker og batches til børn Skolekuvert/ informationsmateriale til forældre 24

25 Andre aktiviteter Grøn inspirationsdag Grøn Herning uge Hold Danmark rent Borgerrettede aktiviteter Hvert år deltager eller planlægger Genbrug og Affald en række aktiviteter, som inddrager borgerne. Skoletjeneste Flere skoleklasser vælger at tage en tur på genbrugspladsen for at høre om affaldssortering. Under Genbrug og Affald på kommunens hjemmeside er det nu muligt at finde inspiration til undervisningsmateriale om affald. Grøn inspirationsdag Hvert forår bliver børn fra dagplejen og børneinstitutioner inviteret til grøn inspirationsdag på landsskuepladsen. Genbrug og Affald deltager hvert år med en stand, hvor der f.eks. laves sorteringsleg og legetøj ud af affald. Åbent hus arrangementer på genbrugspladserne (Bl.a. Grøn Herning Uge) Borgerne har mulighed for at få en rundvisning og få udleveret materiale omkring sortering. Papirpiloterne I projektet deltager et antal borgere, som skal prøve at sortere rent papir fra i husholdningen. Borgerne har fået udleveret en beholder til rent papir, som tidligere ville være smidt ud sammen med restaffaldet. Projektet følges løbende for at indhente borgernes erfaring. Samlet status for affald fra Herning Kommune I dag bliver der genanvendt 34% af husholdningsaffaldet. For at leve op til regeringens mål om 50% genanvendelse i 2022, er det nødvendigt med en øget indsats for at få genanvendt mere af husholdningsaffaldet. I 2014 blev der afleveret 993 tons elektronikaffald fra private og erhverv på genbrugspladserne. Det er regeringens mål, at 75% af den gennemsnitlige, markedsførte elektronikmængde til husholdninger, skal opnås fra Den indsamlede mængde følges med henblik på at opnå det ønskede mål. I 2014 er der afleveret ton haveaffald fra private og erhverv på genbrugspladserne. Haveaffaldet behandles på Østdeponi, hvor 15% af haveaffaldet energiudnyttes til biobrændsel. Der er 25

26 ikke udsorteret haveaffald til bioforgasning. Der er derfor brug for at ændre på behandlingen, hvis regeringens mål om 25% til energiudnyttelse, skal nås til I 2014 er der afleveret i alt 26 tons batterier fra private og erhverv på genbrugspladsen, samt fra private via problemaffalds-kassen. Den indsamlede mængde følges med henblik på at opnå det ønskede mål. Der er i 2014 knust tons bygge- og anlægsaffald fra private og erhverv på genbrugspladsen. Alt afsættes til nyttiggørelse, bl.a. vejmateriale. Regeringens mål på 70% til nyttiggørelse er derfor opfyldt. Men bygge- og anlægsaffald har i øjeblikket stor bevågenhed, da der kan stilles spørgsmålstegn ved affaldets forureningsgrad. Der er behov for en klar procedure for nedrivning af bygninger i kommunen. Kapacitet til forbrænding og deponi Forbrænding Herning Kommune forventer at have den nødvendige forbrændingskapacitet til rådighed i planperioden. Via kommunens medlemskab af Energnist sikres kapacitet, dels på selskabets egne anlæg, dels gennem Energnist-aftaler med andre affaldsforbrændingsanlæg. Deponering Gennem medlemskabet af affaldsselskabet Østdeponi, sikrer Herning Kommune tilstrækkelig deponeringskapacitet. Samlet skøn over fremtidige affaldsmængder År Indbyggere Fremskrivning af affaldsmængden 1 1,012 1,022 1,028 Tabel 15. Fremskrivning af affaldsmængden i Herning Kommune 26

27 Mængder i tons Total affaldsmængde Tæller genanv. mængde Nævner total affaldsmængde Forbrænding Genanvendelses % 34% 37% 53% 52% Tabel 16. Fremskrivning af affaldsmængder. I den totale affaldsmængde indgår forbrændingsegnet affald, genanvendeligt affald, deponi og specialbehandling Den samlede mængde husholdningsaffald forventes kun at stige svagt i perioden helt frem til I 2018 er det forudsat, at der indføres en ny 240 l beholder til det tørre emballageaffald. I 2022 forudsættes, at der indføres en ny 240 l beholder til det våde affald (restaffald og organisk affald). I hele perioden frem til 2022/2024 forventes det, at mængderne til deponering vil stige, grundet øget deponering af asbestholdigt affald og forurenet byggeaffald. Import og eksport af affald Import og eksport af affald skal foregå i henhold til forordningen 7 og bekendtgørelsen 8. Hvis der er tale om grønlistet affald, modtager Herning Kommune en forespørgsel. Import/eksport af affald, som er grønlistet, forekommer, hvis der afsættes affaldsfraktioner til nyttiggørelse via private modtageanlæg, der efter forbehandling sender det til slutgenanvendelse i udlandet. F.eks. sendes jern og metal samt papir og pap til genanvendelse på forskellige smelteværker og papirfabrikker i udlandet Visse behandlingsmuligheder findes kun i udlandet, hvorfor eksport af affald er en naturlig og nødvendig del af et udbygget affaldshåndteringssystem. Formularer, lovgrundlag og vejledninger kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside 7 Transportforordning nr 1013 af 14.juni 2006 om overførsel af affald 8 Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr nr. 132 af 6. februar

28 Økonomi Den kommunale affaldshåndtering gennemføres inden for de godkendte budgetter jf. tabel kr Udgift Indtægt Resultat Tabel 17. Godkendte budgetter for affaldsområdet Renovationsgebyret for private husstande og erhvervsvirksomheder opkræves efter reglerne i gældende affaldsbekendtgørelse. Det forventes, at gebyrniveauet i perioden kan fastholdes på niveau, dog med forbehold for almindelig pristalsregulering, lovændringer, nye eller forhøjede nationale afgifter og gebyrer og væsentlige stigninger i affaldsmængderne. Gebyret for perioden kan komme under pres, da der endnu ikke er valgt, hvilken teknologisk løsning, der skal anvendes til udsortering af den organiske del ved husholdningerne. Gebyr for private husstande Gebyret er opdelt i et gebyr for: Forbrugsgebyr, der afhænger af valgt beholdertype og indsamlingshyppighed for brændbart affald og papir Øvrige ordninger Fællesudgifter Rabat, hvis husstanden har valgt en skelordning Gebyret for øvrige ordninger dækker omkostninger til genbrugspladser, storskraldsordning, kuber til flasker og pap, kassen til farligt affald samt administration og information. Fællesudgifter dækker omkostninger til regulativarbejde og affaldsplan. Gebyret for øvrige ordninger og fællesudgifter opkræves pr. boligenhed 9 9 Boligenheder opdateres fra bolig- og byggesagsregisteret. 28

29 Kr. inkl. moms l brændbart (14. dags) 920,00 920,00 920,00 911,25 911, l papir (6. uge) 370,00 370,00 370, l papir (8. uge) 181,25 181,25 Øvrige ordninger 745,50 745,50 745,50 797,50 797,50 Fælles udgifter 85,00 85,00 85,00 96,25 96,25 Gebyr private husstande 2.120, , , , ,25 Rabat skelordn. 200,00 200,00 200,00 Tabel 18. Udviklingen af renovationsgebyret Gebyr for erhvervsvirksomheder Virksomhedernes gebyr for kommunal planlægning og administration af affald fra erhverv, fastsættes årligt ud fra foregående regnskabsår. Virksomhederne skal tilmelde sig genbrugspladserne, og registrere hvert besøg via SMS. Besøgene kan enten betales direkte via dankort eller ved en årlig opkrævning. Kr. incl.moms Erhvervsgebyr inkl. genb.pl. 935,94 Erhvervsgebyr 381,25 587,50 500,00 500,00 Gebyr genb.pl. 855,31 187,50 187,50 187,50 Tabel 19. Udviklingen af erhvervsgebyrene

30 Anlægsinvesteringer Godkendte anlægsinvesteringer i planperioden Anlægsprojekterne vil enkeltvis blive forelagt de politiske udvalg, med mere detaljerede økonomiske overslag kr Comprimator/neddeler på omlastestation Ny 240 l affaldsbeholder til tørt emballageaffald Asfaltering af genbrugspladser Renov.genbrugspl.Nederkærgård I alt Tabel 20. Anlægsinvesteringsoversigt for affaldsområdet Affaldshåndteringsplanen finansieres, ud over de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, af den eksisterende driftsramme. Mellemregning Udviklingen af renovationsområdets mellemregning med kommunen, forventes i perioden at forløbe jf. tabel kr Primo Forventet resultat Ultimo Anlægsinvesteringer Tabel 21. Udviklingen af mellemregningskonto for renov 30

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 1 Indledning...4 Rammerne for Herning kommunes affaldshåndteringsplan...5 Nationale regler...5 Kommunale planer og politikker...7 Miljøvurdering...9 Godkendelse...9

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplan 2015-2024. side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?... 8 Vision, strategi og målsætning... 11 Når målet er 50 %

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affalds- og ressourceplan 2014-2024 for Sønderborg Kommune Uddrag af Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Affald i Sønderborg Kommune 5 Affaldsmængder 6 Husholdninger 7

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden Affaldsplan 2010-2012 Balance på jorden Forord til Affaldsplan 2010-2012. Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: 29-04- 2010 Du har ved brev af 3. august 2009 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Aabenraa Kommune har

Læs mere

Affaldsplan for Herning Kommune

Affaldsplan for Herning Kommune Affaldsplan for Herning Kommune 2009 2012 Indledning... 3 Rammerne for affaldsplanen... 4 Nationale regler og strategier... 4 Affaldsbekendtgørelsen... 4 Den nationale affaldsstrategi... 4 Kommunalreformen

Læs mere

RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL 1

RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL 1 1 RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL INDHOLD 03 RESSOURCE- OG AFFALDSPLANENS METODE 05 STATUS FOR AFFALDSMÆNGDER 05 SAMLEDE AFFALDSMÆNGDER PRODUCERET I KOMMUNEN 07 UDVIKLING I AFFALDSMÆNGDER

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere