Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726"

Transkript

1 Svenstrupvej Brønshøj Telefon: Mobil: Mail: Bankkonto: SE J.nr.: Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed Vesterbrogade 2 B København V Skønserklæring Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726 I denne sag har jeg modtaget udmeldelse som skønsmand fra Voldgiftsnævnet dateret Jeg har endvidere modtaget følgende sagsakter: Skønstema af udarbejdet af adv. Jeppe Holt med tilhørende bilag Efter at have gennemgået sagsakterne blev tidspunkt for skønsforretning aftalt med parterne, og der blev herefter afholdt skønsforretning på adressen Lily Brobergs Vej 49, 2500 Valby. Til stede ved skønsforretningen var: For skønsrekvirent: For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Adv. Jeppe Holt Ole Steen Pedersen Bo Larsen Mads Reenberg Adv. Karina Løkkegaard Jørgen Lundblad Morten Stahlschmidt Adv. Bettina Kristiansson Henning Dyrlund Sørensen John Andersen Adv. Hans Henrik Tausen Vagn Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 1

2 Skønsmanden gennemgik de modtagne sagsakter og skønstemaet, og der blev herunder givet deltagerne i skønsforretningen lejlighed til at komme med kommentarer og uddybende bemærkninger. Følgende blev oplyst/aftalt under gennemgangen: - Der har været klaget over vandindtrængning flere steder oversigt udleveres - Arkitema har kommenteret tegninger og opbygning af mock-up samt ført tilsyn - Ad. spm.1: Der er forskelle i kviste mht. ventiltype (de seneste er udført med skråtstillede lameller) og detalje ved skotrendens tilslutning til tagdækningen (oprindelig lavet traditionelt med ombukning, men ændret til flad løsning fordi tagdækningen vippede op) - Der er efterfølgende monteret en vandafviser af Sjælsø (ikke involveret Tåsinge A/S) - Ad. spm. 2: Bristede samlinger er mellem flunke og skotrende ved facaden - Ad. spm. 3: i der menes fejl på stedet, iv der menes Tåsinge A/S, v der menes den overordnede projektledelse. - Ad. spm. 4: Efter besigtigelse af prøvekvist lavet hos Tåsinge A/S er der sket tilretning af detaljer, hvorefter levering er begyndt. 1. september 2006 er der sket tilsyn af prøvekvist i byggeriet hvilken vides ikke. Der blev udleveret oversigt over de omhandlede boliger. Herefter blev de omhandlede forhold besigtiget. Følgende kunne konstateres ved besigtigelsen: - De omhandlede kviste er udført som pultkviste, der afsluttes lidt uden for husenes facader. Kvistene er beklædt med zink både på front og flunker. Der er efterfølgende monteret vandrette vandafvisere og desuden vandafviser ved skotrende over facade for at led vandet ned i tagrenden - Indvendig er kvistene forsynet med lysningspanel med cementbunden spånplade. Ved besigtigelsen (i bolig 75) kunne det konstateres, at der er en revne ved kanten af lysningspanelet, og der kunne endvidere ses skjolder fra vand der var løbet ned fra lysningspanelet. - Der kunne konstateres stedvis opfugtning af facademurværket Det blev aftalt at: - Skønstemaet fremsendes som word fil - At der skulle ske besigtigelse/oplukning af 4 kviste fordelt med nogle hvor der var rapporteret problemer, og nogle hvor der ikke var konstateret problemer - Den ene bolig hvor der skulle ske besigtigelse, er bolig 13, hvor der tidligere har været lukket op - Sjælsø fremlægger oversigt over boligerne og oplyser hvor der tidligere har været rapporteret problemer. - Skønsmanden udvælger på baggrund heraf 2 boliger (samt et par reserver) hvor der ønskes besigtigelse. Fornyet besigtigelse blev herefter ifølge aftale med parterne foretaget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Adv. Jeppe Holt Bo Larsen Mads Reenberg For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: Jørgen Lundblad Adv. Bettina Kristiansson John Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 2

3 For Taasinge Træ: Skønsmand: Vagn Andersen Ved besigtigelsen blev der foretaget vandpåsprøjtning på taget af ejendommen Bodil Ipsens Vej 25. Der var i forvejen fjernet beklædning indvendig i kvisten. Det kunne konstateres, at der ved vandpåsprøjtning på ventilationsristene trængte vand igennem til det ventilerede hulrum. Ved påsprøjtning af vand i skotrenden trængte der næsten øjeblikkelig vand ud på undertaget (som er afsluttet på fodblik). Ved påsprøjtning af vand på skotrenden trængte der yderligere i løbet af kort tid vand ud på kvistens inderside ved tagfod (ved afslutning af undertag). Det blev aftalt, at fotos der blev fremvist ved besigtigelsen, fremlægges. Det blev endvidere aftalt, at yderligere besigtigelse i første omgang sker på samme ejendom, men med tagdækningen fjernet, så samlinger mellem undertag på hovedtaget og fra kvisten kan besigtiges. Fornyet besigtigelse blev herefter ifølge aftale med parterne foretaget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Bo Larsen For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Ingen John Andersen Adv. Hans Henrik Tausen Vagn Andersen Ved denne besigtigelse var taget ifølge aftale med parterne lukket op så samlinger mellem undertagsbaner mv. kunne ses udefra. Følgende kunne konstateres ved besigtigelsen: Vand kan komme gennem ventilationsristene set ved regnvejr under besigtigelsen Der skete ikke vandgennemtrængning fra kvistens overside Ved vandpåvirkning på kvistside kommer der næsten øjeblikkeligt vand ud fra undertaget pga. vand, der trænger ind mellem skifer og zinkinddækning Der kom vandindtrængning ved vandpåvirkning på zinkinddækning på kvistside vandet trænger undt om kanten og løber på bagsiden af inddækningen ind bag (tagets) undertag, hvor det fanges af kvistens undertag. Vandet ledes ud ved tagfod før forside af facade. Fornyet besigtigelse blev herefter ifølge aftale med parterne foretaget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Bo Larsen Mads Reenberg For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Jørgen Lundblad Adv. Bettina Kristiansson John Andersen Adv. Klaus Kastrup-Larsen Vagn Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 3

4 Skønsmand: Ved besigtigelsen blev udbedringsmuligheder af kvisten drøftet, og der blev foretaget skimmelprøvning i følgende boliger. Bodil Ipsens Vej 21 - gadeside: Der kunne konstateres vand i og underisolering samt kraftigt svampeangreb. Bodil Ipsens Vej 29 haveside: Der var fugtskjolder ved siden af kvist ved overgangen mellem væg og skråvæg. Der var lidt skimmel ( cm 2 ) på vindgips. Der var revner ved lysningspanel og spor efter fugt på væg. Der var desuden en opkvældet vinduesplade (på 1. sal gadesiden) Lily Brobergs Vej 49: Der var revner ved lysningspanel, ca cm 2 skimmel og lidt svampevækst. Det blev med parterne aftalt, at der skulle udføres udbedringsforsøg, sammen med en blikkenslager foreslået af skønsmanden. Der er herefter ifølge aftale med parterne gennemført udbedringsforsøg, og disse blev besigtiget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Bo Larsen Mads Reenberg For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Jørgen Lundblad Ingen Ingen Ved besigtigelsen blev det forklaret hvordan et løsningsforslag var blevet udført i samarbejde med blikkenslageren. Der er udefra fjernet et stykke af vindgipsen på kvisten og bukket et profil som kan skubbes ind under kvistens undertag. Vand på kvistens undertag afledes derved til profilet og videre til undertag/tagrende. For at undgå at vand løber på bagsiden af zinken under skiferen er der udført et langt, bukket profil med en rende. Profilet monteres efter udskramning i lægterne og skubbes ind under inddækningen, som efterfølgende bankes/bukkes ned over renden i profilet. Efter forsøg med vandpåvirkning gennem ventilationsristene blev løsningsforslaget modificeret med et endestop, som sikrer, at vandet fra kvistens undertag kommer ud i renden, også hvis større vandmængder trænger ind. Det blev endvidere foreslået, at profilet laves skråt forneden for at slutte tættere til kvisten og derved hindre indtrængning af fygesne. Sluttelig er der foretaget udbedring af en kvist den september efter de reviderede retningslinjer, hvor håndværkerne samtidig tog tid på, hvor lang tid det tog at udføre arbejdet. Til stede ved besigtigelsen var For skønsrekvirent: Bo Larsen For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Jørgen Lundblad John Andersen Vagn Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 4

5 Udbedringen skete i overensstemmelse med det planlagte. Det vise sig ved udbedringsforsøget lettest at skære skifrene langs kvisten og kassere dem, idet det var meget besværligt at demontere dem (og en stor andel desuden gik i stykker). Det blev konstateret, at en af taglægterne var angrebet af råd og måtte udskiftes. Afskærmningen af kvistenes ventilationsriste udføres med et stykke trekantet, foldet zink. Model blev fremvist, men var udført for lille. Efter skønsforretningen har skønsmanden modtaget følgende: - Mail af med liste over i hvilke boliger der har været reklameret over vandindtrængning, bilagt oversigt over de omhandlede boliger med markering af hvor Sjælsø har aftalt oplukning - Mail af fra adv. Jeppe Holt med vedhæftet bilag Skitseforslag til udbedring fra Vagn Andersen, Tåsinge Træ - Sagens bilag 12 + produktionstegninger - Bilag Skøn 10 og Skøn 11 Undersøgelsesresultater for skimmelvækst er vedlagt i Erklæringsbilag 1. På baggrund af det oplyste og det ved besigtigelserne konstaterede skal jeg herefter efter bedste evne og overbevisning besvare de stillede spørgsmål således: Spørgsmål 1 Skønsmanden bedes beskrive Kirsebærparkens kviste, herunder eventuelle forskelle heri med hensyn til opbygning. Svar Kvistene på Kirsebærparken er præfabrikerede pultkviste der leveres med undertag. Kvistene er ventilerede med ventilationsriste på siderne. Forskellen mellem kvistene er efter det oplyste kun ventilationsristene, som undervejs i byggeriet er ændret fra en type med vandrette lameller til en type med skråtstillede lameller. Der er foretaget mindre ændringer med påloddede render mv. efter færdiggørelsen af byggeriet. Spørgsmål 2 Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt og hvorledes der trænger vand ind ved Kirsebærparkens kviste, herunder vand i hulmure og tilstødende konstruktioner, og hvorvidt der sker opfugtning heraf og/eller anden skade herpå. Det bedes endvidere oplyst, hvorvidt der kan konstateres bristede lodninger. I bekræftende fald bedes skønsmanden oplyse og specificere art og omfang af konstaterede forhold, og hvorvidt der kunne konstateres følgeskader, herunder skimmelsvamp. Det bedes samtidig oplyst, hvorvidt de konstaterede forhold overstiger, hvad der normalvis må påregnes af vand/opfugtning i håndværksmæssigt korrekt opført byggeri af samme kvalitet og alder. Svar Ja, der er konstateret vandindtrængning ved kvistene. Vandindtrængning sker dels gennem ventilationsristene dels ved skotrenden. Det indtrængte vand ledes ikke væk og derfor sker der opfugtning af de tilstødende konstruktioner. Der er ikke konstateret bristede lodninger. Ja der er i forbindelse med opfugtningen sket følgeskader i form af svampevækst og skimmelsvampevækst i konstruktionerne. Desuden er der opkvældning af vinduesplader, revne- Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 5

6 dannelser i vindueslysninger og fugtskjolder på vægge. Den konstaterede opfugtning og tilhørende følgeskader overstiger, hvad der normalt må forventes. Spørgsmål 3 Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, bedes det oplyst, hvad årsagen/årsagerne til de konstaterede forhold må antages at være, herunder bedes skønsmanden oplyse, hvorvidt og i hvilket omfang vandindtrængen beror på: (i) (ii) (iii) (iv) (v) håndværksmæssige fejl, den projekterede løsning/projekteringsfejl, materialefejl, fabrikationsfejl, og/eller fejl i projekteringsledelsen. Svar Skønsmanden vurderer, at den konstaterede opfugtning og de tilhørende følgeskader især skyldes manglende projektering af samlingen mellem kvistens undertag og undertaget på den øvrige tagflade, som skulle have sikret, at vand der trængte ind kunne blive ledt ud igen. Desuden vurderer skønsmanden, at der i mindre omfang har været fejl i projekteringsledelsen og den håndværksmæssige udførelse. Skønsmanden vurderer ikke, at der er fabrikationsfejl i selve kvisten eller i de anvendte materialer. Spørgsmål 4 Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, bedes det oplyst, hvorvidt de konstaterede forhold kunne være opdaget og undgået under fagmæssigt korrekt tilsyn. Det bedes herunder oplyst, hvorvidt årsagen/årsagerne til vandindtrængen kunne have været opdaget under kontroltilsyn med opbygningen af kviste henholdsvis under opbygningen af prøvekvisten. Svar Ja, de konstaterede forhold kunne have været opdaget og undgået under fagmæssigt korrekt tilsyn. Skønsmanden vurderer, at årsagen/årsagerne til vandindtrængning kunne have været opdaget under kontroltilsyn med opbygningen af kviste, herunder især prøvekvisten, men ikke under opbygningen af prøvekvisten. Spørgsmål 5 Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse og beskrive de nødvendige afhjælpningstiltag, samt angive de skønnede omkostninger, inklusive nødvendig projektering, tilsyn og lignende. Der bedes herunder oplyst, hvorvidt der vil indgå særlige foranstaltninger til undersøgelse og afhjælpning af eventuel skimmelsvamp. Der bedes ved besvarelsen angives metode og omkostninger ved afhjælpningstiltag. Besvarelsen bedes omfatte samtlige beskadigede bygningsdele og beskadiget inventar Det bedes samtidig angivet, hvorvidt der skal afsættes omkostninger til uforudsete udgifter, forskelle i skadeomfang m.v. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 6

7 Svar Afhjælpning af vandindtrængning omkring kvistene kan kun ske ved ændring af konstruktionen. Ved udbedring 1) fjernes skifre omkring kvistene, 2) vandafledning fra kvistens undertag ændres, så det sikres at vandet ledes ud på undertaget fra selve taget, 3) afløb fra skotrende ændres, så det sikres at vand fra skotrenden ledes ud på undertaget/til tagrende. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning forsynes ventilationsristene på kvistene med en afdækning for at reducere mængden af indtrængende vand og nye skifre lægges i tagkit. Der henvises endvidere til beskrivelsen af de udførte forsøg samt fotos bagest i skønserklæringen. Med hensyn til skimmel har det ved undersøgelserne vist sig, at der er stor forskel på de skader, der er i de omhandlede huse. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med udvendig renovering af kviste, som formentlig mest hensigtsmæssigt sker med udbedring i én række ad gangen, sker undersøgelse af skimmelvækst ved at fjerne vinduespladerne. Herved kan evt. skimmelvækst samt omfang heraf konstateres og afhjælpes efter behov. Det antages, at der er enkelte steder, hvor der er behov for større indgreb, og i disse tilfælde kan udbedring ske mens stillads stadig er opsat. Udbedringsudgifterne til ændring af kvistenes yderside anslås på baggrund af tilbagemeldinger fra de håndværkere, der deltog i forsøgene, GROFT til kr moms pr. hus inkl. projektering, stillads mv. Udbedringsudgifterne for indvendig udbedring kan kun anslås efterhånden som omfanget af fugtskader (skimmel og råd) undersøges, hvilket er foreslået at skulle ske i forbindelse med den udvendige udbedring. Spørgsmål 6 Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt det vil være påkrævet at fraflytte rækkehusene under afhjælpningen. I bekræftende fald bedes såvel de påkrævede foranstaltninger og forventet udbedringsperiode angivet, ligesom omkostninger til fraflytning, genhusning og flytning og opmagasinering af indbo bedes anslået. Skønsmanden bedes nuancere besvarelsen af spørgsmålene ovenfor, såfremt der må antages at være forskel på skade- og udbedringsomfang inden for Kirsebærparkens i alt 119 rækkehuse. Svar Skønsmanden vurderer ikke, at der generelt vil være behov for at fraflytte rækkehusene under afhjælpningen. Kun i enkelte tilfælde, hvor der evt. er voldsomme fugtskader/skimmelangreb kan fraflytning blive nødvendig Brønshøj Erik Brandt Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 7

8 Fotos Foto 1 og 2. De omhandlede rækkehuse med kviste. Th. kvist i nærbilede Foto 3. Detalje ved tagfod. Der er påloddet et stykke zink for at hindre vandet i at rende forbi tagrenden. Foto 4. Ventilationsrist her uden skråtstillede lameller. Vand som trænger ind gennem ristene, ledes ned ad kvistens undertag og kan herfra fortsætte ind i konstruktionen. Foto 5 og 6. Undertag fra kvist er foldet ind over undertag fra øvrige tagflade. Vand fra skotrende løber ind på undersiden af zinken og ind på undertagsbanerne for endelig at havne i konstruktionen, fordi vand fra kvistens undertag ikke ledes ud på undertaget for tagfladen. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 8

9 Foto 7. Ventilationsrist set indefra. Det blev konstateret i regnvejr, at der kan trænge vand ind gennem ristene. Foto 8. Skade med revnedannelse på indvendig vægflade. Foto 9 og 10. Skader på indvendige overflader. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 9

10 Foto 11. Skimmel og svag svampevækst (på træet) under kvistvindue Foto 12. Drivvåd mineraluld under kvistvindue. Foto 13 og 14. Kraftigt svamp- og rådangreb under kvistvindue Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 10

11 Foto 15. Svampeangreb i taglægte, fundet ved forsøgsudbedring. Foto 16. Rende for opsamling af vand fra skotrende. Foto 17. Skotrenden bukkes ned i renden, så det sikres, at vandet fra skotrenden drypper af. Foto 18. Zinkrende til opfangning af vand under vindgips på kvist. Undertaget fastgøres med butylbånd. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 11

12 Foto 19. Der indsættes en klods som endestop for kvistens undertag, så det sikres, at vand herfra ledes ud på renden og videre til tagrende. Foto 20. Udskæring i zink aht. Rendejern. Foto 21. Rende fastgjort; undertag yderligere fastholdt af liste. Foto 22. Den færdige løsning set fra tagrenden. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 12

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14109. Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg.

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14109. Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg. SKØNSERKLÆRING J.nr. 14109 Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Ejendommen: Nørrekaasgade 7 3700 Rønne Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Birgit & Fritz Ynddal

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Supplerende skønsforretning af 9/11 2012, underskrevet af skønsmanden 8/5 2013 og modtaget af Arne Solberg 31/7 2013

Supplerende skønsforretning af 9/11 2012, underskrevet af skønsmanden 8/5 2013 og modtaget af Arne Solberg 31/7 2013 Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed Vesterbrogade 3 B 3 1620 København V Civilingeniør Erik Brandt Svenstrupvej 9 2700 Brønshøj Telefon: 38 74 29 72 Mobil: 21 24 22 36 Mail: erik@brandt.mail.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Historik for vandskade i værelse(r) mod gade Absalonsgade 24, 4. tv.

Historik for vandskade i værelse(r) mod gade Absalonsgade 24, 4. tv. Historik for vandskade i værelse(r) mod gade Absalonsgade 24, 4. tv. Bemærk: Første skade i begge værelser mod gade. Efterfølgende skader indtil maj 2002 kun i værelse mod gade, der vender ind mod Absalonsgade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Besigtigelse den. 21.juni 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8200

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8200 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8200 Oversigt over klagepunkter: 1. Defekte brandadskillesevægge i tagrum. 2. Undertagsdefekter ved rørgennemføringer. 3. Oprevet/defekt loftsisolering. Klagers påstand: Ovennævnte

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8155 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp.

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

BvB CHECKLISTE revideret 2004

BvB CHECKLISTE revideret 2004 BvB CHECKLISTE revideret 2004 OM CHECKLISTEN Checklisten kan bruges af bygherrer og rådgivere ved planlægning og kvalitetssikring af ombygninger. Checklisten indeholder ikke løsningsforslag. Alle henvisninger/normer

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR BESIGTIGELSE AF AZALEAPARKEN FREDERIKSBERG 19 januar/ 17 februar 2006 HISTORIE. Azaleaparken er en ejerforening bestående af 99 lejligheder, opført 1971-72, beliggende Roskildevej 53-55 og Azaleavej 34,

Læs mere