Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726"

Transkript

1 Svenstrupvej Brønshøj Telefon: Mobil: Mail: Bankkonto: SE J.nr.: Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed Vesterbrogade 2 B København V Skønserklæring Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726 I denne sag har jeg modtaget udmeldelse som skønsmand fra Voldgiftsnævnet dateret Jeg har endvidere modtaget følgende sagsakter: Skønstema af udarbejdet af adv. Jeppe Holt med tilhørende bilag Efter at have gennemgået sagsakterne blev tidspunkt for skønsforretning aftalt med parterne, og der blev herefter afholdt skønsforretning på adressen Lily Brobergs Vej 49, 2500 Valby. Til stede ved skønsforretningen var: For skønsrekvirent: For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Adv. Jeppe Holt Ole Steen Pedersen Bo Larsen Mads Reenberg Adv. Karina Løkkegaard Jørgen Lundblad Morten Stahlschmidt Adv. Bettina Kristiansson Henning Dyrlund Sørensen John Andersen Adv. Hans Henrik Tausen Vagn Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 1

2 Skønsmanden gennemgik de modtagne sagsakter og skønstemaet, og der blev herunder givet deltagerne i skønsforretningen lejlighed til at komme med kommentarer og uddybende bemærkninger. Følgende blev oplyst/aftalt under gennemgangen: - Der har været klaget over vandindtrængning flere steder oversigt udleveres - Arkitema har kommenteret tegninger og opbygning af mock-up samt ført tilsyn - Ad. spm.1: Der er forskelle i kviste mht. ventiltype (de seneste er udført med skråtstillede lameller) og detalje ved skotrendens tilslutning til tagdækningen (oprindelig lavet traditionelt med ombukning, men ændret til flad løsning fordi tagdækningen vippede op) - Der er efterfølgende monteret en vandafviser af Sjælsø (ikke involveret Tåsinge A/S) - Ad. spm. 2: Bristede samlinger er mellem flunke og skotrende ved facaden - Ad. spm. 3: i der menes fejl på stedet, iv der menes Tåsinge A/S, v der menes den overordnede projektledelse. - Ad. spm. 4: Efter besigtigelse af prøvekvist lavet hos Tåsinge A/S er der sket tilretning af detaljer, hvorefter levering er begyndt. 1. september 2006 er der sket tilsyn af prøvekvist i byggeriet hvilken vides ikke. Der blev udleveret oversigt over de omhandlede boliger. Herefter blev de omhandlede forhold besigtiget. Følgende kunne konstateres ved besigtigelsen: - De omhandlede kviste er udført som pultkviste, der afsluttes lidt uden for husenes facader. Kvistene er beklædt med zink både på front og flunker. Der er efterfølgende monteret vandrette vandafvisere og desuden vandafviser ved skotrende over facade for at led vandet ned i tagrenden - Indvendig er kvistene forsynet med lysningspanel med cementbunden spånplade. Ved besigtigelsen (i bolig 75) kunne det konstateres, at der er en revne ved kanten af lysningspanelet, og der kunne endvidere ses skjolder fra vand der var løbet ned fra lysningspanelet. - Der kunne konstateres stedvis opfugtning af facademurværket Det blev aftalt at: - Skønstemaet fremsendes som word fil - At der skulle ske besigtigelse/oplukning af 4 kviste fordelt med nogle hvor der var rapporteret problemer, og nogle hvor der ikke var konstateret problemer - Den ene bolig hvor der skulle ske besigtigelse, er bolig 13, hvor der tidligere har været lukket op - Sjælsø fremlægger oversigt over boligerne og oplyser hvor der tidligere har været rapporteret problemer. - Skønsmanden udvælger på baggrund heraf 2 boliger (samt et par reserver) hvor der ønskes besigtigelse. Fornyet besigtigelse blev herefter ifølge aftale med parterne foretaget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Adv. Jeppe Holt Bo Larsen Mads Reenberg For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: Jørgen Lundblad Adv. Bettina Kristiansson John Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 2

3 For Taasinge Træ: Skønsmand: Vagn Andersen Ved besigtigelsen blev der foretaget vandpåsprøjtning på taget af ejendommen Bodil Ipsens Vej 25. Der var i forvejen fjernet beklædning indvendig i kvisten. Det kunne konstateres, at der ved vandpåsprøjtning på ventilationsristene trængte vand igennem til det ventilerede hulrum. Ved påsprøjtning af vand i skotrenden trængte der næsten øjeblikkelig vand ud på undertaget (som er afsluttet på fodblik). Ved påsprøjtning af vand på skotrenden trængte der yderligere i løbet af kort tid vand ud på kvistens inderside ved tagfod (ved afslutning af undertag). Det blev aftalt, at fotos der blev fremvist ved besigtigelsen, fremlægges. Det blev endvidere aftalt, at yderligere besigtigelse i første omgang sker på samme ejendom, men med tagdækningen fjernet, så samlinger mellem undertag på hovedtaget og fra kvisten kan besigtiges. Fornyet besigtigelse blev herefter ifølge aftale med parterne foretaget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Bo Larsen For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Ingen John Andersen Adv. Hans Henrik Tausen Vagn Andersen Ved denne besigtigelse var taget ifølge aftale med parterne lukket op så samlinger mellem undertagsbaner mv. kunne ses udefra. Følgende kunne konstateres ved besigtigelsen: Vand kan komme gennem ventilationsristene set ved regnvejr under besigtigelsen Der skete ikke vandgennemtrængning fra kvistens overside Ved vandpåvirkning på kvistside kommer der næsten øjeblikkeligt vand ud fra undertaget pga. vand, der trænger ind mellem skifer og zinkinddækning Der kom vandindtrængning ved vandpåvirkning på zinkinddækning på kvistside vandet trænger undt om kanten og løber på bagsiden af inddækningen ind bag (tagets) undertag, hvor det fanges af kvistens undertag. Vandet ledes ud ved tagfod før forside af facade. Fornyet besigtigelse blev herefter ifølge aftale med parterne foretaget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Bo Larsen Mads Reenberg For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Jørgen Lundblad Adv. Bettina Kristiansson John Andersen Adv. Klaus Kastrup-Larsen Vagn Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 3

4 Skønsmand: Ved besigtigelsen blev udbedringsmuligheder af kvisten drøftet, og der blev foretaget skimmelprøvning i følgende boliger. Bodil Ipsens Vej 21 - gadeside: Der kunne konstateres vand i og underisolering samt kraftigt svampeangreb. Bodil Ipsens Vej 29 haveside: Der var fugtskjolder ved siden af kvist ved overgangen mellem væg og skråvæg. Der var lidt skimmel ( cm 2 ) på vindgips. Der var revner ved lysningspanel og spor efter fugt på væg. Der var desuden en opkvældet vinduesplade (på 1. sal gadesiden) Lily Brobergs Vej 49: Der var revner ved lysningspanel, ca cm 2 skimmel og lidt svampevækst. Det blev med parterne aftalt, at der skulle udføres udbedringsforsøg, sammen med en blikkenslager foreslået af skønsmanden. Der er herefter ifølge aftale med parterne gennemført udbedringsforsøg, og disse blev besigtiget Til stede ved besigtigelsen var: For skønsrekvirent: Bo Larsen Mads Reenberg For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Jørgen Lundblad Ingen Ingen Ved besigtigelsen blev det forklaret hvordan et løsningsforslag var blevet udført i samarbejde med blikkenslageren. Der er udefra fjernet et stykke af vindgipsen på kvisten og bukket et profil som kan skubbes ind under kvistens undertag. Vand på kvistens undertag afledes derved til profilet og videre til undertag/tagrende. For at undgå at vand løber på bagsiden af zinken under skiferen er der udført et langt, bukket profil med en rende. Profilet monteres efter udskramning i lægterne og skubbes ind under inddækningen, som efterfølgende bankes/bukkes ned over renden i profilet. Efter forsøg med vandpåvirkning gennem ventilationsristene blev løsningsforslaget modificeret med et endestop, som sikrer, at vandet fra kvistens undertag kommer ud i renden, også hvis større vandmængder trænger ind. Det blev endvidere foreslået, at profilet laves skråt forneden for at slutte tættere til kvisten og derved hindre indtrængning af fygesne. Sluttelig er der foretaget udbedring af en kvist den september efter de reviderede retningslinjer, hvor håndværkerne samtidig tog tid på, hvor lang tid det tog at udføre arbejdet. Til stede ved besigtigelsen var For skønsrekvirent: Bo Larsen For Arkitema: For Dyrlund Sørensen: For Taasinge Træ: Skønsmand: Jørgen Lundblad John Andersen Vagn Andersen Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 4

5 Udbedringen skete i overensstemmelse med det planlagte. Det vise sig ved udbedringsforsøget lettest at skære skifrene langs kvisten og kassere dem, idet det var meget besværligt at demontere dem (og en stor andel desuden gik i stykker). Det blev konstateret, at en af taglægterne var angrebet af råd og måtte udskiftes. Afskærmningen af kvistenes ventilationsriste udføres med et stykke trekantet, foldet zink. Model blev fremvist, men var udført for lille. Efter skønsforretningen har skønsmanden modtaget følgende: - Mail af med liste over i hvilke boliger der har været reklameret over vandindtrængning, bilagt oversigt over de omhandlede boliger med markering af hvor Sjælsø har aftalt oplukning - Mail af fra adv. Jeppe Holt med vedhæftet bilag Skitseforslag til udbedring fra Vagn Andersen, Tåsinge Træ - Sagens bilag 12 + produktionstegninger - Bilag Skøn 10 og Skøn 11 Undersøgelsesresultater for skimmelvækst er vedlagt i Erklæringsbilag 1. På baggrund af det oplyste og det ved besigtigelserne konstaterede skal jeg herefter efter bedste evne og overbevisning besvare de stillede spørgsmål således: Spørgsmål 1 Skønsmanden bedes beskrive Kirsebærparkens kviste, herunder eventuelle forskelle heri med hensyn til opbygning. Svar Kvistene på Kirsebærparken er præfabrikerede pultkviste der leveres med undertag. Kvistene er ventilerede med ventilationsriste på siderne. Forskellen mellem kvistene er efter det oplyste kun ventilationsristene, som undervejs i byggeriet er ændret fra en type med vandrette lameller til en type med skråtstillede lameller. Der er foretaget mindre ændringer med påloddede render mv. efter færdiggørelsen af byggeriet. Spørgsmål 2 Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt og hvorledes der trænger vand ind ved Kirsebærparkens kviste, herunder vand i hulmure og tilstødende konstruktioner, og hvorvidt der sker opfugtning heraf og/eller anden skade herpå. Det bedes endvidere oplyst, hvorvidt der kan konstateres bristede lodninger. I bekræftende fald bedes skønsmanden oplyse og specificere art og omfang af konstaterede forhold, og hvorvidt der kunne konstateres følgeskader, herunder skimmelsvamp. Det bedes samtidig oplyst, hvorvidt de konstaterede forhold overstiger, hvad der normalvis må påregnes af vand/opfugtning i håndværksmæssigt korrekt opført byggeri af samme kvalitet og alder. Svar Ja, der er konstateret vandindtrængning ved kvistene. Vandindtrængning sker dels gennem ventilationsristene dels ved skotrenden. Det indtrængte vand ledes ikke væk og derfor sker der opfugtning af de tilstødende konstruktioner. Der er ikke konstateret bristede lodninger. Ja der er i forbindelse med opfugtningen sket følgeskader i form af svampevækst og skimmelsvampevækst i konstruktionerne. Desuden er der opkvældning af vinduesplader, revne- Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 5

6 dannelser i vindueslysninger og fugtskjolder på vægge. Den konstaterede opfugtning og tilhørende følgeskader overstiger, hvad der normalt må forventes. Spørgsmål 3 Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, bedes det oplyst, hvad årsagen/årsagerne til de konstaterede forhold må antages at være, herunder bedes skønsmanden oplyse, hvorvidt og i hvilket omfang vandindtrængen beror på: (i) (ii) (iii) (iv) (v) håndværksmæssige fejl, den projekterede løsning/projekteringsfejl, materialefejl, fabrikationsfejl, og/eller fejl i projekteringsledelsen. Svar Skønsmanden vurderer, at den konstaterede opfugtning og de tilhørende følgeskader især skyldes manglende projektering af samlingen mellem kvistens undertag og undertaget på den øvrige tagflade, som skulle have sikret, at vand der trængte ind kunne blive ledt ud igen. Desuden vurderer skønsmanden, at der i mindre omfang har været fejl i projekteringsledelsen og den håndværksmæssige udførelse. Skønsmanden vurderer ikke, at der er fabrikationsfejl i selve kvisten eller i de anvendte materialer. Spørgsmål 4 Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, bedes det oplyst, hvorvidt de konstaterede forhold kunne være opdaget og undgået under fagmæssigt korrekt tilsyn. Det bedes herunder oplyst, hvorvidt årsagen/årsagerne til vandindtrængen kunne have været opdaget under kontroltilsyn med opbygningen af kviste henholdsvis under opbygningen af prøvekvisten. Svar Ja, de konstaterede forhold kunne have været opdaget og undgået under fagmæssigt korrekt tilsyn. Skønsmanden vurderer, at årsagen/årsagerne til vandindtrængning kunne have været opdaget under kontroltilsyn med opbygningen af kviste, herunder især prøvekvisten, men ikke under opbygningen af prøvekvisten. Spørgsmål 5 Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse og beskrive de nødvendige afhjælpningstiltag, samt angive de skønnede omkostninger, inklusive nødvendig projektering, tilsyn og lignende. Der bedes herunder oplyst, hvorvidt der vil indgå særlige foranstaltninger til undersøgelse og afhjælpning af eventuel skimmelsvamp. Der bedes ved besvarelsen angives metode og omkostninger ved afhjælpningstiltag. Besvarelsen bedes omfatte samtlige beskadigede bygningsdele og beskadiget inventar Det bedes samtidig angivet, hvorvidt der skal afsættes omkostninger til uforudsete udgifter, forskelle i skadeomfang m.v. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 6

7 Svar Afhjælpning af vandindtrængning omkring kvistene kan kun ske ved ændring af konstruktionen. Ved udbedring 1) fjernes skifre omkring kvistene, 2) vandafledning fra kvistens undertag ændres, så det sikres at vandet ledes ud på undertaget fra selve taget, 3) afløb fra skotrende ændres, så det sikres at vand fra skotrenden ledes ud på undertaget/til tagrende. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning forsynes ventilationsristene på kvistene med en afdækning for at reducere mængden af indtrængende vand og nye skifre lægges i tagkit. Der henvises endvidere til beskrivelsen af de udførte forsøg samt fotos bagest i skønserklæringen. Med hensyn til skimmel har det ved undersøgelserne vist sig, at der er stor forskel på de skader, der er i de omhandlede huse. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med udvendig renovering af kviste, som formentlig mest hensigtsmæssigt sker med udbedring i én række ad gangen, sker undersøgelse af skimmelvækst ved at fjerne vinduespladerne. Herved kan evt. skimmelvækst samt omfang heraf konstateres og afhjælpes efter behov. Det antages, at der er enkelte steder, hvor der er behov for større indgreb, og i disse tilfælde kan udbedring ske mens stillads stadig er opsat. Udbedringsudgifterne til ændring af kvistenes yderside anslås på baggrund af tilbagemeldinger fra de håndværkere, der deltog i forsøgene, GROFT til kr moms pr. hus inkl. projektering, stillads mv. Udbedringsudgifterne for indvendig udbedring kan kun anslås efterhånden som omfanget af fugtskader (skimmel og råd) undersøges, hvilket er foreslået at skulle ske i forbindelse med den udvendige udbedring. Spørgsmål 6 Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt det vil være påkrævet at fraflytte rækkehusene under afhjælpningen. I bekræftende fald bedes såvel de påkrævede foranstaltninger og forventet udbedringsperiode angivet, ligesom omkostninger til fraflytning, genhusning og flytning og opmagasinering af indbo bedes anslået. Skønsmanden bedes nuancere besvarelsen af spørgsmålene ovenfor, såfremt der må antages at være forskel på skade- og udbedringsomfang inden for Kirsebærparkens i alt 119 rækkehuse. Svar Skønsmanden vurderer ikke, at der generelt vil være behov for at fraflytte rækkehusene under afhjælpningen. Kun i enkelte tilfælde, hvor der evt. er voldsomme fugtskader/skimmelangreb kan fraflytning blive nødvendig Brønshøj Erik Brandt Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 7

8 Fotos Foto 1 og 2. De omhandlede rækkehuse med kviste. Th. kvist i nærbilede Foto 3. Detalje ved tagfod. Der er påloddet et stykke zink for at hindre vandet i at rende forbi tagrenden. Foto 4. Ventilationsrist her uden skråtstillede lameller. Vand som trænger ind gennem ristene, ledes ned ad kvistens undertag og kan herfra fortsætte ind i konstruktionen. Foto 5 og 6. Undertag fra kvist er foldet ind over undertag fra øvrige tagflade. Vand fra skotrende løber ind på undersiden af zinken og ind på undertagsbanerne for endelig at havne i konstruktionen, fordi vand fra kvistens undertag ikke ledes ud på undertaget for tagfladen. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 8

9 Foto 7. Ventilationsrist set indefra. Det blev konstateret i regnvejr, at der kan trænge vand ind gennem ristene. Foto 8. Skade med revnedannelse på indvendig vægflade. Foto 9 og 10. Skader på indvendige overflader. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 9

10 Foto 11. Skimmel og svag svampevækst (på træet) under kvistvindue Foto 12. Drivvåd mineraluld under kvistvindue. Foto 13 og 14. Kraftigt svamp- og rådangreb under kvistvindue Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 10

11 Foto 15. Svampeangreb i taglægte, fundet ved forsøgsudbedring. Foto 16. Rende for opsamling af vand fra skotrende. Foto 17. Skotrenden bukkes ned i renden, så det sikres, at vandet fra skotrenden drypper af. Foto 18. Zinkrende til opfangning af vand under vindgips på kvist. Undertaget fastgøres med butylbånd. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 11

12 Foto 19. Der indsættes en klods som endestop for kvistens undertag, så det sikres, at vand herfra ledes ud på renden og videre til tagrende. Foto 20. Udskæring i zink aht. Rendejern. Foto 21. Rende fastgjort; undertag yderligere fastholdt af liste. Foto 22. Den færdige løsning set fra tagrenden. Sjælsø Entreprise Arkitema Dyrlund Sørensen Tåsinge Træ, VBA sags nr. A-7726 Side 12

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner.

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner. Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Parternes navne: Sagsøger E/F og A/B

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Tilstandsrapport Tag og altaner

Tilstandsrapport Tag og altaner Andelsboligforening J.M.Thorvald Thorvaldsensvej og J. M. Thieles vej Tilstandsrapport Tag og altaner 14. maj 2008 Sags nr. 08037/Kms Taastrup Hovedgade 22 Telefon 43 99 22 77 www.danakon.dk Reg.nr. 11

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere