Årsberetning for DDA Sundhed 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for DDA Sundhed 2010"

Transkript

1 Årsberetning for DDA Sundhed 2010 DDA Sundhed under Dansk Data Arkiv(DDA) i Statens Arkiver(SA) indhenter og arkiverer sundhedsvidenskabelige data for at kunne videreformidle forskningsdata til nye projekter. Derved bidrages til at effektivisere og kvalificere datagrundlaget for sundhedsforskningen. Indsatsen for bevaring af digitale sundhedsvidenskabelige data påbegyndtes af ERAS- projektet ( ), der gennemførte en registrering og begyndende arkivering af forskningsdata fra sundhedsvidenskabelige undersøgelser. DDA Sundhed blev oprettet i Enheden har i perioden etableret et samarbejde med flere sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, Det Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom, samt en række sundhedsvidenskabelige forskere. Dette samarbejde har sikret, at de relevante sundhedsvidenskabelige data blev lokaliseret og indhentet, samt kunne videreformidles til fx universitetsstuderende og sundhedsvidenskabelige forskere. Samarbejdet har vist sig meget centralt for enhedens arbejde. En bevilling på 3,3 mio. kr. pr. år fra 2010 til 2013 i Finanslov 2010 har muliggjort DDA Sundheds videreførelse i denne periode med forankring i DDA. I en fireårsplan for perioden blev enhedens forventede produktionsmål fastsat sammen med de udviklingstiltag, der skal implementeres. Fireårsplanen blev indsendt til Forsknings- og Innovationsstyrelsen den 26. februar Planen blev udarbejdet i samarbejde med DDA Sundhedsfaglige konsulent i 2009, professor, overlæge Merete Osler. Denne årsberetning beskriver enhedens aktiviteter og resultater set i forhold til DDA Sundheds fireårsplan ( ). Som aftalt med Forsknings- og Innovationsstyrelsen i forbindelse med overførsel af økonomiske midler fremsendes DDA Sundheds regnskab for 2010 sammen med denne årsberetning. Vision og milepæle DDA Sundheds vision er at: Årets milepæle DDA Sundhed bliver det selvfølgelige valg i danske forskningsmiljøer for bevaring og formidling af danske forskningsdata på sundhedsområdet 1. Etablering af et lægefagligt team, som styrker indsatsen på flere måder. 2. Indgåelse af kontrakt om ekstern oparbejdning af datamaterialer fra to forskningsprojekter. Milepælene, som beskrives nærmere i afsnit 1 og 3, medvirker i høj grad til at styrke DDA Sundheds synlighed og positive kontakt til den sundhedsvidenskabelige forskning. De er også væsentlige for enhedens produktion, jf. afsnit 4. Her ses en positiv udvikling især i lokalisering af sundhedsvidenskabelige datamaterialer samt i udlevering af DDA Sundheds datamaterialer til brug for forskning, bacheloropgaver og kandidatspecialer. 1

2 Årets indsatser og resultater Generelt kan der om enhedens resultater i 2010 siges, at enheden har nået målene for lokalisering og arkivering af datamaterialer, samt målet for ekstern oparbejdning; mens enheden næsten har nået målet for intern oparbejdning. I 2010 nåede DDA Sundheds samling op på 512 datamaterialer, som dækker mange forskellige emner, og gør det mere og mere interessant for studerende og forskere at søge efter data i DDA s søgekatalog. DDA Sundhed har undervist ved besøg i 8 forsknings- og studier miljøer samt deltaget i 4 faglige arrangementer, jf. afsnit 2. Det primære formål med denne opsøgende aktivitet er, at informere om datadokumentation og arkivering og ikke mindst, at det er muligt for forskere og studerende at bestille og få udleveret datamaterialer til sekundær analyser. Da udleveringer af datamaterialer indtil 2009 ikke forekom ofte, jf. nedenstående tabel, anbefalede en ekstern evaluering i 2008 bl.a. en proaktiv indsats for at øge formidlingen af datamaterialer til sekundær analyse. I tabellen ses antallet af udleveringssager i perioden 2006 til I årene inden 2006 var der stort set ingen udleveringer fra DDA Sundhed. Det er derfor meget glædeligt, at der er en markant tendens til, at antallet af udleveringssager stiger efter Udleveringssager i perioden Antal Udviklingen i udleveringssager kan i høj grad tilskrives enhedens målrettede samarbejde med en række forskningsinstitutioner og forskere om dette felt i 2009 og 2010 samt enhedens opsøgende arbejde ved de sundhedsvidenskabelige uddannelsesinstitutioner. Det er en indsats, DDA Sundhed vil supplere med information om specifikke datamaterialer målrettet til forskere i de kommende år. 1. Organisation Bemanding og planlægning Enhedens bemanding har i 2010 været stabil og bestået af: En projektleder og to akademiske medarbejdere To dataassistenter En systemudvikler En studentermedhjælp I begyndelsen af 2010 blev der ansat en studentermedhjælp til enheden. Dette har gjort det muligt at udarbejde studiebeskrivelser hurtigt efter modtagelse af nye datamaterialer. Den løbende planlægning af enhedens indsats er foregået ved koordinationsmøder mellem arkivchef og projektleder, samt ved projektmøder. 2

3 Lægefagligt team Tre lægefaglige konsulenter blev tilknyttet projektet med henblik på at vejlede og rådgive enheden om bl.a. bevaringsværdige sundhedsvidenskabelige datamaterialer. De aflønnes på overenskomstmæssige vilkår for udført arbejde for DDA Sundhed. De tre lægekonsulenter er: Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Søren Paaske Johnsen Professor, cand. med., ph.d., journalist Tina Kold Jensen Professor, dr. med. Merete Osler De er tilknyttet sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer ved henholdsvis Aarhus Universitet/Århus Universitetshospital, SDU/Rigshospitalet og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, og har et godt landsdækkende kendskab til den sundhedsvidenskabelige forskning. I 2010 blev der afholdt to fællesmøder med lægekonsulenterne. Desuden blev konsulenterne inddraget efter behov i enhedens arbejde. Der har fx været behov for at inddrage konsulenterne i forbindelse med vurdering af bevillingsskrivelser fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom, information om kliniske databaser og Kompetencecentrene for kliniske databaser, i kontakten til KOR (Det Koordinerende Organ for Registerforsknings) samt i lokaliseringen af datamaterialer. Det lægefaglige team har et bredt fagligt kendskab til eksistensen og produktionen af sundhedsvidenskabelige data i Danmark. På den baggrund peger de på, at forskningsdata inden for epidemiologi og den kliniske epidemiologi i særlig grad er bevaringsværdige bl.a. fordi sådanne ofte er landsdækkende eller repræsentative for en befolkningsgruppe. DDI 3 DDA Sundhed har i 2010 bidraget til udvikling og test af DDI3 editoren, et nyt værktøj til oparbejdning af datamaterialer i DDA. Et internationalt samarbejde i Data Dokumentations Initiativet (DDI) har vedtaget DDI3 som den nye standard for datadokumentation. Der er mange nye kvaliteter ved DDI3 dokumentationsstandarden bl.a. : Dynamisk opbygget dokumentation i XML Versionering af alle elementer i datadokumentationen Metadata om et projekt og data fra idé til arkivering DDI3 s URN-adresse er: DDA Sundheds systemudvikler er en af de to, der udvikler DDI3 editoren til DDA s behov. I 2010 har en arbejdsgruppe testet DDI 3 editoren, og en akademisk medarbejder samt en dataassistent har deltaget i arbejdsgruppen. 2. Samarbejde med forskningsinstitutioner m.v. DDA Sundhed har i 2010 samarbejdet med en række sundhedsvidenskabelige forskningsinstitutioner, miljøer og institutter for at sikre bevaring af datamaterialer og synliggøre DDA Sundheds service til såvel forskere som studerende. 3

4 DDA Sundhed har et tæt samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Statens Serum Institut (SSI) om arkivering af forskningsdata. DDA Sundhed har kontaktpersoner i NFA og SIF hvilket har smidiggjort udleveringsproceduren til gavn for brugerne. Det tætte samarbejde med NFA, SIF og SSI er bl.a. begrundet i en aftale mellem Rigsarkivet og Dansk Data Arkiv, indgået i 2006 om, at et udvalg af statslige forskningsinstitutioner, som iflg. Arkivloven er forpligtet til at aflevere data til Statens Arkiver, fremover afleverer indsamlede forskningsdata til DDA Sundhed. I 2010 indledtes et nyt samarbejde med Danmarks Statistiks Forskerservice (DST Forskerservice) med det formål at sikre en bedre dokumentation af kombinationsdata fra survey- og registerforskningsprojekter, hvilket er en metode i vækst også blandt sundhedsforskere. DDA Sundhed har bidraget til samarbejdet, og projektlederen for DDA Sundhed er udpeget til tovholder for DDA s kontakt til DST Forskerservice. Opsøgende indsats Enheden vejleder og underviser i datadokumentation og arkivering samt anvendelsesmulighederne af data, der er arkiveret i DDA/DDA Sundhed. Denne opsøgende indsats fremmer arkivering af datamaterialer i løbet af eller som afslutning på en forskningsproces og udlevering af datamaterialer til sekundær analyse. I 2010 har DDA Sundhed således afviklet: To foredrag for forskere og eksperter med følgende temaer: arkivering og genanvendelse af data på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed DDA s samarbejde med Danmarks Statistik ved CESSDA Expert Seminar i Gøteborg Tre vejledningsmøder med forskere med følgende temaer: rammer for ekstern oparbejdning af datamaterialet Småbørns kost og trivsel på Institut for Human Ernæring, KU rammer for ekstern oparbejdning af Den Danske Sygeplejerskekohorte på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup aflevering af Rygestopbasen med den ansvarlige forsker og datamaneger v. WHO Forsknings- og samarbejdscenter på Bispebjerg Hospital Tre undervisningsbidrag om arkiverings af forskningsdata ved følgende kurser for ph. d. studerende: Good Clinical Practice (GCP), arrangeret af GCP-enheden v. Bispebjerg Hospital Datadokumentation og Introduktion til STATA arrangeret af overlæge Jens Laurit sen ved Odense Universitetshospital (OUH) Spørgeskemametoder i klinisk og samfundsmedicinsk forskning arrangeret af Bjørn Holstein ved Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 4

5 Af andre undervisningsbidrag kan nævnes, at såkaldte klassesæt med informationsmateriale om DDA Sundhed er sendt til Institut for Folkesundhed, AAU. de afholder to gange årligt kurser i god datadokumentation og statistik for unge forskere. DDA Sundhed har desuden bidraget til et e-learningsprogram i Guide til datadokumentation. Programmets målgruppe er brugere, der skal aflevere datamaterialer til DDA, herunder sundhedsvidenskabelige forskere. Det er beregnet til, at forskere og studerende ved selvstudie kan sætte sig ind i DDA s dataafleveringsprocedure. Medarbejdere i DDA Sundhed har deltaget i tre faglige arrangementer for at informere om og styrke DDA Sundheds position i forskningsinfrastrukturen Det drejer sig om følgende fire faglige arrangementer for forskere og eksperter: Årsmøde for Dansk Epidemiologisk Selskab Folkesundhedsdage arrangeret af Dansk Selskab for Folkesundhed Initiativ til styrkelse af den nationale forskningsinfrastruktur/den dansk roadmap proces DDI workshop Longitudinal survey data Disse arrangementer har vist sig meget nyttige, dels ved at synliggøre DDA Sundhed og derved muliggøre lokalisering og arkivering af nye datamaterialer, dels ved givtig informationsudveksling om nye metoder til dokumentation af data. DDA Sundhed i Den Nationale Forskningsinfrastruktur Det er vigtigt at den nationale forskningsinfrastruktur udvikles i samklang med internationale tiltag og til gavn for den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark. Roadmap-procesen, sat i gang af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, har kortlagt forskningens nationale infrastrukturbehov. Her har DDA bidraget med et forslag, som også DDA Sundhed har sat et fingeraftryk på. DDA har stillet forslag til en ny infrastruktur, der understøtter dokumentation af datamaterialer i løbet af forskningsprocessen. Projektforslaget vil understøtte dialog og synlighed mellem igangværende forskningsprojekter, samt skabe overblik over den igangværende samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige forskning. Dette forslag er efter en faglig prioritering integreret i et større sammenhængende projekt med flere aktører med titlen Dansk og international adgang til danske register- og spørgeskemadata, som er et af de fire prioriterede projekter fra det faglige panel for Humaniora og Samfundsvidenskab. Projektets realisering vil også være til gavn for sundhedsforskningen Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed består af 69 sundhedsvidenskabelige forskere fordelt på 66 forskningsmiljøer. Deltagerne i arkiveringsnetværket er seniorforskere og forskningsledere DDA Sundhed har sendt fire kontaktbreve i løbet af 2010 med informationer om projektets fremdrift, herunder om uddeling af midler til ekstern oparbejdning af datamaterialer (se nedenfor). Deltagerne i netværket abonnerer på DDAInfo og DDA s tidsskrift Metode og Data. Gruppen er således godt informeret om DDA Sundhed. Netværkets deltagere henvender sig jævnligt til DDA 5

6 Sundhed, når de har behov for specifik viden om dataarkivering og datadokumentation, udlevering af datamaterialer m.v. Information til kliniske forskere I et elektronisk nyhedsbrev til kliniske forskere ved sygehuse i Region Hovedstaden har der været et indlæg om DDA Sundheds gratis arkiverings- og udleveringsservice. Det er i den sammenhæng centralt, at kliniske forskere får information om, at datamaterialer med personhenførbare oplysninger kan afleveres til arkivering i DDA Sundhed, og at de kan udleveres til nye forskningsprojekter efter anmeldelse og godkendelse af Datatilsynet. Information til kliniske forskere om DDA Sundhed er et af de indsatsområder der er højt prioriteret i fireårsplanen. EpiData og DDI3 Samarbejdet med overlæge Jens M. Lauritsen, om programmet EpiData er forløbet planmæssigt. EpiData skal udvikles så det kan leve op til dele af DDI3 standarden. DDA Sundhed har kommenteret et udkast til en ny version af EpiData, og der har været afholdt møder mellem medarbejdere i DDA, Jens Lauritsen og en programmør, der arbejder med at frembringe den nye version af Epidata. EpiData er et værktøj til de faser af en dataindsamlingsproces, der starter med opbygning af skemaer og leder hen til arkivering af data eller distribution af data til samarbejdspartnere. EpiData har en bred brugergruppe blandt såvel epidemiologiske som kliniske forskere. Nordisk samarbejde Det nordiske samarbejde var i fokus under et to dages studiebesøg i DDA Sundhed af to akademiske medarbejderne fra Svensk National Datatjenestes (SND) enhed for medicinske data i november SND hører organisatorisk under Gøteborg Universitet, og er i 2008 af Det svenske Vetenskapsråd udpeget som nationalt arkiv for samfundsvidenskab, humaniora og medicin. Enheden er nu ved at opbygge et overblik over den medicinske forskning i Sverige. Danmark har gode lovgivningsmæssige rammer for genbrug af forskningsdata, og DDA Sundhed har en lang erfaring med lokalisering af sundhedsvidenskabelige data, som SND gerne ville gøre brug af. Den erfaringsudveksling, der fandt sted om indsamling og arkivering af sundhedsvidenskabelige datamaterialer i henholdsvis Sverige og Danmark, var meget nyttig for begge parter, og skal ses i sammenhæng med det samarbejde, der i øvrigt finder sted mellem europæiske dataarkiver i CESS- DA-regi. Studiebesøget har banet vejen for en synliggørelse af nordiske forskningskohorter og udlevering af danske datamaterialer til svenske forskere og studerende. 3. Ekstern oparbejdning DDA Sundhed har mulighed for at understøtte arkiveringen af forskningsdata ved at medfinansiere forskernes egen dokumentation og oparbejdning af særligt vigtige datamaterialer fra sundhedsforskningen. Dette foregår ved, at forskerne indgår en kontrakt med DDA Sundhed om ekstern oparbejdning. I denne kontakt indgår en instruks om klargøring af data til arkivering. Instruksen indeholder de krav, som skal være opfyldt for at DDA Sundhed efterfølgende kan overføre materialet til 6

7 langtidsholdbart arkiveringsformat. Inden den eksterne oparbejdning igangsættes modtager kontrakthaverne besøg fra DDA Sundhed for at sikre, at oplysningerne i instruksen er forstået, og der således ikke er tvivlsspørgsmål, som efterfølgende kan skabe problemer, dels for kontrakthaveren, dels for DDA Sundhed, når materialet skal overføres til arkivformat. Efter opslag på DDA s hjemmeside og Sundhed.dk, samt udsendt information til DDA Sundheds netværk blev der i 2010 indgået nye kontrakter med sundhedsvidenskabelige forskere om to projekter: - Småbørns kost og trivsel (SKOT), Den Danske Sygeplejerskekohorte, Begge projekter indeholder flere delundersøgelser. I 2010 blev 14 undersøgelser færdigoparbejdet og dermed velegnede til sekundær analyse. Disse er: - Befolkningen i Glostrup: MONICA III-kohorten, (del 1 til 14) På årets sidste arbejdsdag i 2010 begyndte modtagelsen af korrekt eksternt oparbejdede data på projektet Småbørns kost og trivsel (SKOT), I 2010 nåede DDA Sundhed at registrere 8 ud af 14 undersøgelser fra projektet. - Småbørns kost og trivsel (SKOT), baggrundsinformation I interviewguide, for 9 måneders undersøgelsen - Småbørns kost og trivsel (SKOT), baggrundsinformation II spørgeskema, for 9 måneders, 18 måneders og 36 måneders undersøgelserne - Småbørns kost og trivsel (SKOT), antropometri og blodtryk, for 9 måneders, 18 måneders og 36 måneders undersøgelserne - Småbørns kost og trivsel (SKOT), blodprøver 4. Opfyldelse af produktionsmål I DDA Sundheds fire-årsplan for blev der opstillet produktionsmål for lokalisering, arkivering, intern og ekstern oparbejdning ekstern samt udleveringssager. Den planlagte og den faktiske produktion for 2010 opgjort i enheder fremgår af nedenstående tabel. Planlagt og faktisk produktion 2010 (antal studiesager) Planlagt produktion Faktisk produktion Lokalisering Arkivering Intern oparbejdning 10 8 Ekstern oparbejdning 5 14 Udleveringssager

8 Lokalisering. Begrebet lokalisering dækker indsamling af information om nye undersøgelser af interesse for DDA Sundhed, samt med henblik på indhentning af data kontakt til forskerne bag disse undersøgelser. Produktionsmålet for 2010 blev rigeligt opfyldt, da Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom i 2010 fremsendte 125 bevillingsskrivelser til vurdering i DDA Sundhed, hvoraf 50 projekter skønnedes at indeholde data egnet til dataarkivering. Arkivering. Arkivering omfatter modtagelse af undersøgelser, kontrol af undersøgelsers læsbarhed samt overførsel af undersøgelsen til langtidsholdbart arkivformat. Produktionsmålet for 2010 blev nået. I løbet af året modtog DDA Sundhed data på 44 undersøgelser udover de 8 undersøgelser, der er nævnt i afsnit 3, om ekstern oparbejdning. Undersøgelsernes titler fremgår af bilag 1. Intern oparbejdning. Intern oparbejdning omfatter samkøring af filer, rekodning af missing values, udarbejdelse af kodebog samt to gange korrekturlæsning. Produktionsmålet blev knapt nået, da to ellers færdigoparbejdede undersøgelser, grundet en intern misforståelse, først blev registreret som færdigoparbejdede umiddelbart efter nytår Følgende undersøgelser blev internt oparbejdet i 2010: - Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (follow up), Psykisk arbejdsmljø, Psykisk arbejdsmiljø, Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner, Levevilkår for børn med epilepsi, Levevilkår for unge med epilepsi, Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 Udover de færdigoparbejdede undersøgelser er oparbejdning af nedenstående undersøgelser igangsat. Skolebørnsundersøgelsen 2002 og 2006 blev registreret som færdigoparbejdede 4. januar 2011: - Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø (VIPS), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2000 Ekstern oparbejdning. Ekstern oparbejdning er nærmere beskrevet i afsnit 3. Udleveringssager: Udleveringssager omhandler sager, hvor DDA Sundhed har haft henvendelser om udlevering af undersøgelser. Den faktiske produktion i 2010 var markant højere end produktionsmålet, hvilket indikerer, at det atter i 2010 var et arbejdsområde i fremgang. Det er primært studerende på forskellige niveauer, der har anvendt datamaterialer fra DDA Sundhed, men der er også eksempler på at datamaterialer bestilles og anvendes i forskningsprojekter. 8

9 Følgende er to eksempler på data, der blev udleveret til nye forskningsprojekter: 1) Data fra Unges seksuelle adfærd, Frederiksberg 1989 blev udleveret til et internationalt forskningsprojekt på Institute of Health Metrics and Evaluation, University of Washington omhandlende globale tendenser i anvendelsen af moderne prævention. 2) Data fra Sundheds- og sygeligheds-undersøgelserne 1994 og 2000 blev udleveret til et forskningsprojekt på Århus Universitet vedrørende brugen af receptpligtig medicin blandt henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer af Sygesikringen Danmark. Også sygeplejersker, der tager en kandidatuddannelse har haft god gavn af DDA Sundheds service fx blev der udleveret data fra undersøgelsen Underernæring hos patienter med infektiøs endocarditis risiko for en tidlig død, 2009 til et master-projekt, hvor der undersøges, om kvindekønnet er risikofaktor for tidlig død hos patienter med hjerteanfald. Efter 6 års virke ses en markant forøgelse i antallet af henvendelser om udlevering af datamaterialer til forskningsformål fra forskere og studerende, og udleveringer er fortsat stigende i Det er en udvikling, der bl.a. kan tilskrives enhedens opsøgende arbejde i forskningsmiljøer og på uddannelsesinstitutioner samt forskere/brugere af DDA, der arbejder for god datadokumentation og arkivering i praksis. Enhedsomkostninger Af nedenstående tabel fremgår de planlagte og faktiske enhedsomkostninger i Forventede og faktiske enhedsomkostninger 2010 (timer pr. enhed) Planlagte enhedsomkostninger Faktiske enhedsomkostninger Lokalisering Arkivering 5 2 Intern oparbejdning Ekstern oparbejdning Udleveringssager 7 2 De forventede enhedsomkostninger var for timer pr. lokalisering. Det faktiske timeforbrug blev på 16 timer. Afvigelsen skyldes primært at Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom sendte kopi af alle bevillingsskrivelser til DDA Sundhed, og ikke, som det tidligere har været tilfældet, kopi af de bevillingsskrivelser, hvor Rådet antog, at et projekt indeholdt data relevante for DDA Sundhed. Det betød, at DDA Sundhed måtte anvende en del ressourcer på at vurdere projektbeskrivelserne for samtlige 125 projekter mht. om projekterne indeholdt relevante data. Arbejdsbyrden blev dog lettet i løbet af året, da en af de sundhedsvidenskabelige konsulenter tilbød at vurdere projektbeskrivelserne. Mht. arkivering var det forventet, at enhedsomkostningen pr. undersøgelse i gennemsnit ville være 5 timer. De faktiske omkostninger blev 2 timer. 9

10 På den interne oparbejdning var der en afvigelse i enhedsomkostninger fra de forventede 225 timer til de faktisk anvendte 241 timer. Generelt vil forudsigelser mht. til anvendte timer på oparbejdning have en stor variation, da undersøgelserne varierer betydeligt i størrelse, dokumentationsstandard og kompleksitet. Desuden indgår timerne anvendt på de to undersøgelser, som pga. en administrativ misforståelse først blev registreret i 2011, også i gennemsnittet. Afvigelsen fra de planlagte 100 timer til de anvendte 104 timer mht. den eksterne oparbejdning skyldes primært, at også ved den eksterne oparbejdning kan der være en naturlig variation i det indkomne materiales kompleksitet og størrelse. Forskerne bag MONICA III-kohorten var blandt de første, som i sin tid indgik kontrakt med DDA Sundhed, derfor var der endnu ikke erfaringer at trække på m.h.t. instruksens udformning og betimeligheden af vejledende besøg inden igangsættelse af den eksterne oparbejdning. Dette bevirkede, at de modtagne data ikke helt opfyldte de krav DDA s arkiveringssystem har til data før de kan betragtes som fuldt oparbejdede. De faktiske enhedsomkostninger mht. udleveringssager lå noget under det planlagte, hvilket skyldtes, at en del primærforskerne er blevet meget hurtige til at respondere på DDA Sundheds henvendelser om tilladelse til udlevering af data. 10

11 Bilag 1 Titler på modtagne undersøgelser, Evaluering af forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år, baseline, 2004 og follow up Follow-up undersøgelse af patienter med tibia-fraktur osteosynteret med marvsøm på Aalborg Sygehus, Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering, Dansk Anæstesi Database - mortalitet og perioperative komplikationer, Cellulære mekanismer bag mitokondriel dysfunktion og defekt insulinaktivering af glykogensyntasen i muskelvæv hos patienter med type 2 diabetes, Evaluering af elektronisk feedback og beslutningsstøtte til læger og type 2 diabetespatienter i primærsektoren, Intensiv behandling ( Aarhus University Intensive Care Cohort Study) - Prognostisk værdi af MBI og sc5b-9 for udvikling af vaskulære komplikationer ved type 2 diabetes, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Infertilitet, fertilitetsbehandling og medfødte misdannelser, Lav fertilitet, fertilitetsbehandling og børns helbred - forældres infertilitet og udviklingsmæssige koordinationsforstyrrelser hos børn, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Infertilitet, fertilitetsbehandling og forekomst af tvillinger, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Infertilitet, fertilitetsbehandling og psykomotorisk udvikling, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Infertilitet, fertilitetsbehandling og føtal vækstreduktion, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Håndethed og tid til graviditet, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Forældres ufrugtbarhed og seksuel modning hos børn, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Infertilitet, fertilitetsbehandling og børns mixed-håndethed, Lav fertilitet, fertilitetsbehandling og børns helbred, Information om forebyggende medicin, Levevilkår for børn med epilepsi, Levevilkår for unge med epilepsi, Partnere til mennesker med epilepsi, Neuropsykologiske markører for informationsbearbejdning hos patienter med multisymptomatiske funktionelle lidelser - Hypermobilitet - diagnostik, forekomst og prædiktorer, samt funktion (patologi), behandling og forebyggelse, Aggresiv periodontitis - økologiske og molekylær-epidemiologiske de- 11

12 terminanter i et multilevel perspektiv, Østrogenreceptorer og inflammationsmarkører i fedt og muskelvæv, Udvikling i helbredseffekt og ulykker blandt ansatte indenfor sø- og land-transport samt fiskeriet og årsager til tidligt ophør ved disse erhverv - Adgang til AIDS-behandling i Mozambique, Perioperativ iltfraktion - effekt på kirurgisk sårinfektion og pulmonale komplikationer efter abdominalkirurgi, Selviagttagelser af akromegali-relaterede lidelser, Underernæring hos patienter med infektiøs endocarditis, en risikofaktor for tidlig død, Mobning og chikane på arbejdspladsen, baseline 2006, intervention 2008 og follow up Forekomsten af passiv rygning blandt gravide ved første jordemoderbesøg - Dansk Nyrebiopsiregister (DANYBIR, DNSL), Rejektioner (DNSL), Scandiatransplant Venteliste (DNSL), Patobank Nyrebiopsidiagnoser (DNSL), Astma og andre luftvejssygdomme blandt ansatte i møbelindustrien II,

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2011 1 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2005

Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Først på året modtog Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at etablere DDA Sundhed som en central

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab...

Læs mere

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed Analyseklare datamaterialer i Sundhed Listen viser datamaterialer, der er fuldt kontrollerede, og som både teknisk og indholdsmæssigt er fuldt tilgængelige for nye analyser, dvs. de er fuldt analyseklare.

Læs mere

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Adgang til data og ambitionerne for STARS POUL ERIK HANSEN

Adgang til data og ambitionerne for STARS POUL ERIK HANSEN Adgang til data og ambitionerne for STARS POUL ERIK HANSEN DAGSORDEN 1. Adgang til data 2. Ambitionerne med STARS (Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata) DAGSORDEN 1. Adgang til data 2. Ambitionerne

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata variabel database svarkategorier frekvens respondenter population survey stikprøve spørgsmål selektionmetode forskningsdes statistik formidling nøglefiler personhenfør sikkerhed langtidsbevaring genbrug

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

Region Sjælland. Lighed i sundhed

Region Sjælland. Lighed i sundhed Region Sjælland Lighed i sundhed Partnerskabet Broen til bedre sundhed er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster, områdets praktiserende læger repræsenteret ved

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet For at arbejde hen mod ét fælles fakultet og også ét fælles KU peger direktionen på disse indsatser i opbygningen af en

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Beskrivelse af KRAM-kommunens og KRAM-enhedens forpligtelser

Beskrivelse af KRAM-kommunens og KRAM-enhedens forpligtelser Beskrivelse af KRAM-kommunens og KRAM-enhedens forpligtelser Ved underskrivelse af KRAM-kommune kontrakten indgås aftale om gennemførelse af KRAMundersøgelsen i den pågældende kommune. I kontrakten vil

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere