Årsberetning for DDA Sundhed 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for DDA Sundhed 2010"

Transkript

1 Årsberetning for DDA Sundhed 2010 DDA Sundhed under Dansk Data Arkiv(DDA) i Statens Arkiver(SA) indhenter og arkiverer sundhedsvidenskabelige data for at kunne videreformidle forskningsdata til nye projekter. Derved bidrages til at effektivisere og kvalificere datagrundlaget for sundhedsforskningen. Indsatsen for bevaring af digitale sundhedsvidenskabelige data påbegyndtes af ERAS- projektet ( ), der gennemførte en registrering og begyndende arkivering af forskningsdata fra sundhedsvidenskabelige undersøgelser. DDA Sundhed blev oprettet i Enheden har i perioden etableret et samarbejde med flere sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, Det Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom, samt en række sundhedsvidenskabelige forskere. Dette samarbejde har sikret, at de relevante sundhedsvidenskabelige data blev lokaliseret og indhentet, samt kunne videreformidles til fx universitetsstuderende og sundhedsvidenskabelige forskere. Samarbejdet har vist sig meget centralt for enhedens arbejde. En bevilling på 3,3 mio. kr. pr. år fra 2010 til 2013 i Finanslov 2010 har muliggjort DDA Sundheds videreførelse i denne periode med forankring i DDA. I en fireårsplan for perioden blev enhedens forventede produktionsmål fastsat sammen med de udviklingstiltag, der skal implementeres. Fireårsplanen blev indsendt til Forsknings- og Innovationsstyrelsen den 26. februar Planen blev udarbejdet i samarbejde med DDA Sundhedsfaglige konsulent i 2009, professor, overlæge Merete Osler. Denne årsberetning beskriver enhedens aktiviteter og resultater set i forhold til DDA Sundheds fireårsplan ( ). Som aftalt med Forsknings- og Innovationsstyrelsen i forbindelse med overførsel af økonomiske midler fremsendes DDA Sundheds regnskab for 2010 sammen med denne årsberetning. Vision og milepæle DDA Sundheds vision er at: Årets milepæle DDA Sundhed bliver det selvfølgelige valg i danske forskningsmiljøer for bevaring og formidling af danske forskningsdata på sundhedsområdet 1. Etablering af et lægefagligt team, som styrker indsatsen på flere måder. 2. Indgåelse af kontrakt om ekstern oparbejdning af datamaterialer fra to forskningsprojekter. Milepælene, som beskrives nærmere i afsnit 1 og 3, medvirker i høj grad til at styrke DDA Sundheds synlighed og positive kontakt til den sundhedsvidenskabelige forskning. De er også væsentlige for enhedens produktion, jf. afsnit 4. Her ses en positiv udvikling især i lokalisering af sundhedsvidenskabelige datamaterialer samt i udlevering af DDA Sundheds datamaterialer til brug for forskning, bacheloropgaver og kandidatspecialer. 1

2 Årets indsatser og resultater Generelt kan der om enhedens resultater i 2010 siges, at enheden har nået målene for lokalisering og arkivering af datamaterialer, samt målet for ekstern oparbejdning; mens enheden næsten har nået målet for intern oparbejdning. I 2010 nåede DDA Sundheds samling op på 512 datamaterialer, som dækker mange forskellige emner, og gør det mere og mere interessant for studerende og forskere at søge efter data i DDA s søgekatalog. DDA Sundhed har undervist ved besøg i 8 forsknings- og studier miljøer samt deltaget i 4 faglige arrangementer, jf. afsnit 2. Det primære formål med denne opsøgende aktivitet er, at informere om datadokumentation og arkivering og ikke mindst, at det er muligt for forskere og studerende at bestille og få udleveret datamaterialer til sekundær analyser. Da udleveringer af datamaterialer indtil 2009 ikke forekom ofte, jf. nedenstående tabel, anbefalede en ekstern evaluering i 2008 bl.a. en proaktiv indsats for at øge formidlingen af datamaterialer til sekundær analyse. I tabellen ses antallet af udleveringssager i perioden 2006 til I årene inden 2006 var der stort set ingen udleveringer fra DDA Sundhed. Det er derfor meget glædeligt, at der er en markant tendens til, at antallet af udleveringssager stiger efter Udleveringssager i perioden Antal Udviklingen i udleveringssager kan i høj grad tilskrives enhedens målrettede samarbejde med en række forskningsinstitutioner og forskere om dette felt i 2009 og 2010 samt enhedens opsøgende arbejde ved de sundhedsvidenskabelige uddannelsesinstitutioner. Det er en indsats, DDA Sundhed vil supplere med information om specifikke datamaterialer målrettet til forskere i de kommende år. 1. Organisation Bemanding og planlægning Enhedens bemanding har i 2010 været stabil og bestået af: En projektleder og to akademiske medarbejdere To dataassistenter En systemudvikler En studentermedhjælp I begyndelsen af 2010 blev der ansat en studentermedhjælp til enheden. Dette har gjort det muligt at udarbejde studiebeskrivelser hurtigt efter modtagelse af nye datamaterialer. Den løbende planlægning af enhedens indsats er foregået ved koordinationsmøder mellem arkivchef og projektleder, samt ved projektmøder. 2

3 Lægefagligt team Tre lægefaglige konsulenter blev tilknyttet projektet med henblik på at vejlede og rådgive enheden om bl.a. bevaringsværdige sundhedsvidenskabelige datamaterialer. De aflønnes på overenskomstmæssige vilkår for udført arbejde for DDA Sundhed. De tre lægekonsulenter er: Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Søren Paaske Johnsen Professor, cand. med., ph.d., journalist Tina Kold Jensen Professor, dr. med. Merete Osler De er tilknyttet sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer ved henholdsvis Aarhus Universitet/Århus Universitetshospital, SDU/Rigshospitalet og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, og har et godt landsdækkende kendskab til den sundhedsvidenskabelige forskning. I 2010 blev der afholdt to fællesmøder med lægekonsulenterne. Desuden blev konsulenterne inddraget efter behov i enhedens arbejde. Der har fx været behov for at inddrage konsulenterne i forbindelse med vurdering af bevillingsskrivelser fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom, information om kliniske databaser og Kompetencecentrene for kliniske databaser, i kontakten til KOR (Det Koordinerende Organ for Registerforsknings) samt i lokaliseringen af datamaterialer. Det lægefaglige team har et bredt fagligt kendskab til eksistensen og produktionen af sundhedsvidenskabelige data i Danmark. På den baggrund peger de på, at forskningsdata inden for epidemiologi og den kliniske epidemiologi i særlig grad er bevaringsværdige bl.a. fordi sådanne ofte er landsdækkende eller repræsentative for en befolkningsgruppe. DDI 3 DDA Sundhed har i 2010 bidraget til udvikling og test af DDI3 editoren, et nyt værktøj til oparbejdning af datamaterialer i DDA. Et internationalt samarbejde i Data Dokumentations Initiativet (DDI) har vedtaget DDI3 som den nye standard for datadokumentation. Der er mange nye kvaliteter ved DDI3 dokumentationsstandarden bl.a. : Dynamisk opbygget dokumentation i XML Versionering af alle elementer i datadokumentationen Metadata om et projekt og data fra idé til arkivering DDI3 s URN-adresse er: DDA Sundheds systemudvikler er en af de to, der udvikler DDI3 editoren til DDA s behov. I 2010 har en arbejdsgruppe testet DDI 3 editoren, og en akademisk medarbejder samt en dataassistent har deltaget i arbejdsgruppen. 2. Samarbejde med forskningsinstitutioner m.v. DDA Sundhed har i 2010 samarbejdet med en række sundhedsvidenskabelige forskningsinstitutioner, miljøer og institutter for at sikre bevaring af datamaterialer og synliggøre DDA Sundheds service til såvel forskere som studerende. 3

4 DDA Sundhed har et tæt samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Statens Serum Institut (SSI) om arkivering af forskningsdata. DDA Sundhed har kontaktpersoner i NFA og SIF hvilket har smidiggjort udleveringsproceduren til gavn for brugerne. Det tætte samarbejde med NFA, SIF og SSI er bl.a. begrundet i en aftale mellem Rigsarkivet og Dansk Data Arkiv, indgået i 2006 om, at et udvalg af statslige forskningsinstitutioner, som iflg. Arkivloven er forpligtet til at aflevere data til Statens Arkiver, fremover afleverer indsamlede forskningsdata til DDA Sundhed. I 2010 indledtes et nyt samarbejde med Danmarks Statistiks Forskerservice (DST Forskerservice) med det formål at sikre en bedre dokumentation af kombinationsdata fra survey- og registerforskningsprojekter, hvilket er en metode i vækst også blandt sundhedsforskere. DDA Sundhed har bidraget til samarbejdet, og projektlederen for DDA Sundhed er udpeget til tovholder for DDA s kontakt til DST Forskerservice. Opsøgende indsats Enheden vejleder og underviser i datadokumentation og arkivering samt anvendelsesmulighederne af data, der er arkiveret i DDA/DDA Sundhed. Denne opsøgende indsats fremmer arkivering af datamaterialer i løbet af eller som afslutning på en forskningsproces og udlevering af datamaterialer til sekundær analyse. I 2010 har DDA Sundhed således afviklet: To foredrag for forskere og eksperter med følgende temaer: arkivering og genanvendelse af data på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed DDA s samarbejde med Danmarks Statistik ved CESSDA Expert Seminar i Gøteborg Tre vejledningsmøder med forskere med følgende temaer: rammer for ekstern oparbejdning af datamaterialet Småbørns kost og trivsel på Institut for Human Ernæring, KU rammer for ekstern oparbejdning af Den Danske Sygeplejerskekohorte på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup aflevering af Rygestopbasen med den ansvarlige forsker og datamaneger v. WHO Forsknings- og samarbejdscenter på Bispebjerg Hospital Tre undervisningsbidrag om arkiverings af forskningsdata ved følgende kurser for ph. d. studerende: Good Clinical Practice (GCP), arrangeret af GCP-enheden v. Bispebjerg Hospital Datadokumentation og Introduktion til STATA arrangeret af overlæge Jens Laurit sen ved Odense Universitetshospital (OUH) Spørgeskemametoder i klinisk og samfundsmedicinsk forskning arrangeret af Bjørn Holstein ved Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 4

5 Af andre undervisningsbidrag kan nævnes, at såkaldte klassesæt med informationsmateriale om DDA Sundhed er sendt til Institut for Folkesundhed, AAU. de afholder to gange årligt kurser i god datadokumentation og statistik for unge forskere. DDA Sundhed har desuden bidraget til et e-learningsprogram i Guide til datadokumentation. Programmets målgruppe er brugere, der skal aflevere datamaterialer til DDA, herunder sundhedsvidenskabelige forskere. Det er beregnet til, at forskere og studerende ved selvstudie kan sætte sig ind i DDA s dataafleveringsprocedure. Medarbejdere i DDA Sundhed har deltaget i tre faglige arrangementer for at informere om og styrke DDA Sundheds position i forskningsinfrastrukturen Det drejer sig om følgende fire faglige arrangementer for forskere og eksperter: Årsmøde for Dansk Epidemiologisk Selskab Folkesundhedsdage arrangeret af Dansk Selskab for Folkesundhed Initiativ til styrkelse af den nationale forskningsinfrastruktur/den dansk roadmap proces DDI workshop Longitudinal survey data Disse arrangementer har vist sig meget nyttige, dels ved at synliggøre DDA Sundhed og derved muliggøre lokalisering og arkivering af nye datamaterialer, dels ved givtig informationsudveksling om nye metoder til dokumentation af data. DDA Sundhed i Den Nationale Forskningsinfrastruktur Det er vigtigt at den nationale forskningsinfrastruktur udvikles i samklang med internationale tiltag og til gavn for den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark. Roadmap-procesen, sat i gang af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, har kortlagt forskningens nationale infrastrukturbehov. Her har DDA bidraget med et forslag, som også DDA Sundhed har sat et fingeraftryk på. DDA har stillet forslag til en ny infrastruktur, der understøtter dokumentation af datamaterialer i løbet af forskningsprocessen. Projektforslaget vil understøtte dialog og synlighed mellem igangværende forskningsprojekter, samt skabe overblik over den igangværende samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige forskning. Dette forslag er efter en faglig prioritering integreret i et større sammenhængende projekt med flere aktører med titlen Dansk og international adgang til danske register- og spørgeskemadata, som er et af de fire prioriterede projekter fra det faglige panel for Humaniora og Samfundsvidenskab. Projektets realisering vil også være til gavn for sundhedsforskningen Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed består af 69 sundhedsvidenskabelige forskere fordelt på 66 forskningsmiljøer. Deltagerne i arkiveringsnetværket er seniorforskere og forskningsledere DDA Sundhed har sendt fire kontaktbreve i løbet af 2010 med informationer om projektets fremdrift, herunder om uddeling af midler til ekstern oparbejdning af datamaterialer (se nedenfor). Deltagerne i netværket abonnerer på DDAInfo og DDA s tidsskrift Metode og Data. Gruppen er således godt informeret om DDA Sundhed. Netværkets deltagere henvender sig jævnligt til DDA 5

6 Sundhed, når de har behov for specifik viden om dataarkivering og datadokumentation, udlevering af datamaterialer m.v. Information til kliniske forskere I et elektronisk nyhedsbrev til kliniske forskere ved sygehuse i Region Hovedstaden har der været et indlæg om DDA Sundheds gratis arkiverings- og udleveringsservice. Det er i den sammenhæng centralt, at kliniske forskere får information om, at datamaterialer med personhenførbare oplysninger kan afleveres til arkivering i DDA Sundhed, og at de kan udleveres til nye forskningsprojekter efter anmeldelse og godkendelse af Datatilsynet. Information til kliniske forskere om DDA Sundhed er et af de indsatsområder der er højt prioriteret i fireårsplanen. EpiData og DDI3 Samarbejdet med overlæge Jens M. Lauritsen, om programmet EpiData er forløbet planmæssigt. EpiData skal udvikles så det kan leve op til dele af DDI3 standarden. DDA Sundhed har kommenteret et udkast til en ny version af EpiData, og der har været afholdt møder mellem medarbejdere i DDA, Jens Lauritsen og en programmør, der arbejder med at frembringe den nye version af Epidata. EpiData er et værktøj til de faser af en dataindsamlingsproces, der starter med opbygning af skemaer og leder hen til arkivering af data eller distribution af data til samarbejdspartnere. EpiData har en bred brugergruppe blandt såvel epidemiologiske som kliniske forskere. Nordisk samarbejde Det nordiske samarbejde var i fokus under et to dages studiebesøg i DDA Sundhed af to akademiske medarbejderne fra Svensk National Datatjenestes (SND) enhed for medicinske data i november SND hører organisatorisk under Gøteborg Universitet, og er i 2008 af Det svenske Vetenskapsråd udpeget som nationalt arkiv for samfundsvidenskab, humaniora og medicin. Enheden er nu ved at opbygge et overblik over den medicinske forskning i Sverige. Danmark har gode lovgivningsmæssige rammer for genbrug af forskningsdata, og DDA Sundhed har en lang erfaring med lokalisering af sundhedsvidenskabelige data, som SND gerne ville gøre brug af. Den erfaringsudveksling, der fandt sted om indsamling og arkivering af sundhedsvidenskabelige datamaterialer i henholdsvis Sverige og Danmark, var meget nyttig for begge parter, og skal ses i sammenhæng med det samarbejde, der i øvrigt finder sted mellem europæiske dataarkiver i CESS- DA-regi. Studiebesøget har banet vejen for en synliggørelse af nordiske forskningskohorter og udlevering af danske datamaterialer til svenske forskere og studerende. 3. Ekstern oparbejdning DDA Sundhed har mulighed for at understøtte arkiveringen af forskningsdata ved at medfinansiere forskernes egen dokumentation og oparbejdning af særligt vigtige datamaterialer fra sundhedsforskningen. Dette foregår ved, at forskerne indgår en kontrakt med DDA Sundhed om ekstern oparbejdning. I denne kontakt indgår en instruks om klargøring af data til arkivering. Instruksen indeholder de krav, som skal være opfyldt for at DDA Sundhed efterfølgende kan overføre materialet til 6

7 langtidsholdbart arkiveringsformat. Inden den eksterne oparbejdning igangsættes modtager kontrakthaverne besøg fra DDA Sundhed for at sikre, at oplysningerne i instruksen er forstået, og der således ikke er tvivlsspørgsmål, som efterfølgende kan skabe problemer, dels for kontrakthaveren, dels for DDA Sundhed, når materialet skal overføres til arkivformat. Efter opslag på DDA s hjemmeside og Sundhed.dk, samt udsendt information til DDA Sundheds netværk blev der i 2010 indgået nye kontrakter med sundhedsvidenskabelige forskere om to projekter: - Småbørns kost og trivsel (SKOT), Den Danske Sygeplejerskekohorte, Begge projekter indeholder flere delundersøgelser. I 2010 blev 14 undersøgelser færdigoparbejdet og dermed velegnede til sekundær analyse. Disse er: - Befolkningen i Glostrup: MONICA III-kohorten, (del 1 til 14) På årets sidste arbejdsdag i 2010 begyndte modtagelsen af korrekt eksternt oparbejdede data på projektet Småbørns kost og trivsel (SKOT), I 2010 nåede DDA Sundhed at registrere 8 ud af 14 undersøgelser fra projektet. - Småbørns kost og trivsel (SKOT), baggrundsinformation I interviewguide, for 9 måneders undersøgelsen - Småbørns kost og trivsel (SKOT), baggrundsinformation II spørgeskema, for 9 måneders, 18 måneders og 36 måneders undersøgelserne - Småbørns kost og trivsel (SKOT), antropometri og blodtryk, for 9 måneders, 18 måneders og 36 måneders undersøgelserne - Småbørns kost og trivsel (SKOT), blodprøver 4. Opfyldelse af produktionsmål I DDA Sundheds fire-årsplan for blev der opstillet produktionsmål for lokalisering, arkivering, intern og ekstern oparbejdning ekstern samt udleveringssager. Den planlagte og den faktiske produktion for 2010 opgjort i enheder fremgår af nedenstående tabel. Planlagt og faktisk produktion 2010 (antal studiesager) Planlagt produktion Faktisk produktion Lokalisering Arkivering Intern oparbejdning 10 8 Ekstern oparbejdning 5 14 Udleveringssager

8 Lokalisering. Begrebet lokalisering dækker indsamling af information om nye undersøgelser af interesse for DDA Sundhed, samt med henblik på indhentning af data kontakt til forskerne bag disse undersøgelser. Produktionsmålet for 2010 blev rigeligt opfyldt, da Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom i 2010 fremsendte 125 bevillingsskrivelser til vurdering i DDA Sundhed, hvoraf 50 projekter skønnedes at indeholde data egnet til dataarkivering. Arkivering. Arkivering omfatter modtagelse af undersøgelser, kontrol af undersøgelsers læsbarhed samt overførsel af undersøgelsen til langtidsholdbart arkivformat. Produktionsmålet for 2010 blev nået. I løbet af året modtog DDA Sundhed data på 44 undersøgelser udover de 8 undersøgelser, der er nævnt i afsnit 3, om ekstern oparbejdning. Undersøgelsernes titler fremgår af bilag 1. Intern oparbejdning. Intern oparbejdning omfatter samkøring af filer, rekodning af missing values, udarbejdelse af kodebog samt to gange korrekturlæsning. Produktionsmålet blev knapt nået, da to ellers færdigoparbejdede undersøgelser, grundet en intern misforståelse, først blev registreret som færdigoparbejdede umiddelbart efter nytår Følgende undersøgelser blev internt oparbejdet i 2010: - Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (follow up), Psykisk arbejdsmljø, Psykisk arbejdsmiljø, Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner, Levevilkår for børn med epilepsi, Levevilkår for unge med epilepsi, Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 Udover de færdigoparbejdede undersøgelser er oparbejdning af nedenstående undersøgelser igangsat. Skolebørnsundersøgelsen 2002 og 2006 blev registreret som færdigoparbejdede 4. januar 2011: - Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø (VIPS), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2000 Ekstern oparbejdning. Ekstern oparbejdning er nærmere beskrevet i afsnit 3. Udleveringssager: Udleveringssager omhandler sager, hvor DDA Sundhed har haft henvendelser om udlevering af undersøgelser. Den faktiske produktion i 2010 var markant højere end produktionsmålet, hvilket indikerer, at det atter i 2010 var et arbejdsområde i fremgang. Det er primært studerende på forskellige niveauer, der har anvendt datamaterialer fra DDA Sundhed, men der er også eksempler på at datamaterialer bestilles og anvendes i forskningsprojekter. 8

9 Følgende er to eksempler på data, der blev udleveret til nye forskningsprojekter: 1) Data fra Unges seksuelle adfærd, Frederiksberg 1989 blev udleveret til et internationalt forskningsprojekt på Institute of Health Metrics and Evaluation, University of Washington omhandlende globale tendenser i anvendelsen af moderne prævention. 2) Data fra Sundheds- og sygeligheds-undersøgelserne 1994 og 2000 blev udleveret til et forskningsprojekt på Århus Universitet vedrørende brugen af receptpligtig medicin blandt henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer af Sygesikringen Danmark. Også sygeplejersker, der tager en kandidatuddannelse har haft god gavn af DDA Sundheds service fx blev der udleveret data fra undersøgelsen Underernæring hos patienter med infektiøs endocarditis risiko for en tidlig død, 2009 til et master-projekt, hvor der undersøges, om kvindekønnet er risikofaktor for tidlig død hos patienter med hjerteanfald. Efter 6 års virke ses en markant forøgelse i antallet af henvendelser om udlevering af datamaterialer til forskningsformål fra forskere og studerende, og udleveringer er fortsat stigende i Det er en udvikling, der bl.a. kan tilskrives enhedens opsøgende arbejde i forskningsmiljøer og på uddannelsesinstitutioner samt forskere/brugere af DDA, der arbejder for god datadokumentation og arkivering i praksis. Enhedsomkostninger Af nedenstående tabel fremgår de planlagte og faktiske enhedsomkostninger i Forventede og faktiske enhedsomkostninger 2010 (timer pr. enhed) Planlagte enhedsomkostninger Faktiske enhedsomkostninger Lokalisering Arkivering 5 2 Intern oparbejdning Ekstern oparbejdning Udleveringssager 7 2 De forventede enhedsomkostninger var for timer pr. lokalisering. Det faktiske timeforbrug blev på 16 timer. Afvigelsen skyldes primært at Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom sendte kopi af alle bevillingsskrivelser til DDA Sundhed, og ikke, som det tidligere har været tilfældet, kopi af de bevillingsskrivelser, hvor Rådet antog, at et projekt indeholdt data relevante for DDA Sundhed. Det betød, at DDA Sundhed måtte anvende en del ressourcer på at vurdere projektbeskrivelserne for samtlige 125 projekter mht. om projekterne indeholdt relevante data. Arbejdsbyrden blev dog lettet i løbet af året, da en af de sundhedsvidenskabelige konsulenter tilbød at vurdere projektbeskrivelserne. Mht. arkivering var det forventet, at enhedsomkostningen pr. undersøgelse i gennemsnit ville være 5 timer. De faktiske omkostninger blev 2 timer. 9

10 På den interne oparbejdning var der en afvigelse i enhedsomkostninger fra de forventede 225 timer til de faktisk anvendte 241 timer. Generelt vil forudsigelser mht. til anvendte timer på oparbejdning have en stor variation, da undersøgelserne varierer betydeligt i størrelse, dokumentationsstandard og kompleksitet. Desuden indgår timerne anvendt på de to undersøgelser, som pga. en administrativ misforståelse først blev registreret i 2011, også i gennemsnittet. Afvigelsen fra de planlagte 100 timer til de anvendte 104 timer mht. den eksterne oparbejdning skyldes primært, at også ved den eksterne oparbejdning kan der være en naturlig variation i det indkomne materiales kompleksitet og størrelse. Forskerne bag MONICA III-kohorten var blandt de første, som i sin tid indgik kontrakt med DDA Sundhed, derfor var der endnu ikke erfaringer at trække på m.h.t. instruksens udformning og betimeligheden af vejledende besøg inden igangsættelse af den eksterne oparbejdning. Dette bevirkede, at de modtagne data ikke helt opfyldte de krav DDA s arkiveringssystem har til data før de kan betragtes som fuldt oparbejdede. De faktiske enhedsomkostninger mht. udleveringssager lå noget under det planlagte, hvilket skyldtes, at en del primærforskerne er blevet meget hurtige til at respondere på DDA Sundheds henvendelser om tilladelse til udlevering af data. 10

11 Bilag 1 Titler på modtagne undersøgelser, Evaluering af forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år, baseline, 2004 og follow up Follow-up undersøgelse af patienter med tibia-fraktur osteosynteret med marvsøm på Aalborg Sygehus, Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering, Dansk Anæstesi Database - mortalitet og perioperative komplikationer, Cellulære mekanismer bag mitokondriel dysfunktion og defekt insulinaktivering af glykogensyntasen i muskelvæv hos patienter med type 2 diabetes, Evaluering af elektronisk feedback og beslutningsstøtte til læger og type 2 diabetespatienter i primærsektoren, Intensiv behandling ( Aarhus University Intensive Care Cohort Study) - Prognostisk værdi af MBI og sc5b-9 for udvikling af vaskulære komplikationer ved type 2 diabetes, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Infertilitet, fertilitetsbehandling og medfødte misdannelser, Lav fertilitet, fertilitetsbehandling og børns helbred - forældres infertilitet og udviklingsmæssige koordinationsforstyrrelser hos børn, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Infertilitet, fertilitetsbehandling og forekomst af tvillinger, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Infertilitet, fertilitetsbehandling og psykomotorisk udvikling, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Infertilitet, fertilitetsbehandling og føtal vækstreduktion, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Håndethed og tid til graviditet, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Forældres ufrugtbarhed og seksuel modning hos børn, Udvikling og sundhed hos børn født af ufrugtbare forældre - Infertilitet, fertilitetsbehandling og børns mixed-håndethed, Lav fertilitet, fertilitetsbehandling og børns helbred, Information om forebyggende medicin, Levevilkår for børn med epilepsi, Levevilkår for unge med epilepsi, Partnere til mennesker med epilepsi, Neuropsykologiske markører for informationsbearbejdning hos patienter med multisymptomatiske funktionelle lidelser - Hypermobilitet - diagnostik, forekomst og prædiktorer, samt funktion (patologi), behandling og forebyggelse, Aggresiv periodontitis - økologiske og molekylær-epidemiologiske de- 11

12 terminanter i et multilevel perspektiv, Østrogenreceptorer og inflammationsmarkører i fedt og muskelvæv, Udvikling i helbredseffekt og ulykker blandt ansatte indenfor sø- og land-transport samt fiskeriet og årsager til tidligt ophør ved disse erhverv - Adgang til AIDS-behandling i Mozambique, Perioperativ iltfraktion - effekt på kirurgisk sårinfektion og pulmonale komplikationer efter abdominalkirurgi, Selviagttagelser af akromegali-relaterede lidelser, Underernæring hos patienter med infektiøs endocarditis, en risikofaktor for tidlig død, Mobning og chikane på arbejdspladsen, baseline 2006, intervention 2008 og follow up Forekomsten af passiv rygning blandt gravide ved første jordemoderbesøg - Dansk Nyrebiopsiregister (DANYBIR, DNSL), Rejektioner (DNSL), Scandiatransplant Venteliste (DNSL), Patobank Nyrebiopsidiagnoser (DNSL), Astma og andre luftvejssygdomme blandt ansatte i møbelindustrien II,

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2011 1 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2007

Årsberetning for DDA Sundhed 2007 Årsberetning for DDA Sundhed 2007 DDA Sundhed indhenter, bevarer og formidler elektroniske data fra sundhedsforskningen i Danmark. Enheden blev oprettet i 2005 på basis af en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2005

Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Først på året modtog Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at etablere DDA Sundhed som en central

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2006

Årsberetning for DDA Sundhed 2006 Årsberetning for DDA Sundhed 2006 DDA Sundhed indhenter, bevarer og formidler elektroniske data fra sundhedsforskningen i Danmark. Enheden blev etableret i 2005 på grundlag af en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab...

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2017

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2017 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2017 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds indsatser og rammer 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed Analyseklare datamaterialer i Sundhed Listen viser datamaterialer, der er fuldt kontrollerede, og som både teknisk og indholdsmæssigt er fuldt tilgængelige for nye analyser, dvs. de er fuldt analyseklare.

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Bevilling til indsats for sundhedsvidenskabelige data... 3 1.2 DDA Sundheds indsatser og resultater... 3

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Registerforskning - 1991

Registerforskning - 1991 Registerforskning et rids af nogle nyere centrale udvalgsarbejder DeICkonference2014, 30. september2014. Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg

Læs mere

Den danske infrastruktur for sundhedsdata - merværdi og fremtidige planer

Den danske infrastruktur for sundhedsdata - merværdi og fremtidige planer Den danske infrastruktur for sundhedsdata - merværdi og fremtidige planer DaCHI-konference den 2. juni 2015 Danmark har en guldgrube af Sundhedsdata OECD 2013: Danmark har en høj datamodenhed og råder

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata. - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata

STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata. - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata Helle Ulrichsen Formand for STARS* - Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata Informationstur

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Forskning og praksis i Region Hovedstaden Et forskningsmæssigt perspektiv Charlotte Glümer, Forskningsleder, PhD

Forskning og praksis i Region Hovedstaden Et forskningsmæssigt perspektiv Charlotte Glümer, Forskningsleder, PhD Forskning og praksis i Region Hovedstaden Et forskningsmæssigt perspektiv Charlotte Glümer, Forskningsleder, PhD Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Indhold Hvem er vi? Eksempler fra samarbejder

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn.

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. København, 20. september 2007 Opdateret november 2014 Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. 1. Baggrund for det nationale fødselskohorteprojekt og dets

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed 1964-2016 Oplæg i Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Katrine Hass Rubin, PhD Peter Bjødstrup Jensen, PhD Aalborg Universitet 03. Marts 2016 OPEN - Supports your research www.sdu.dk/ki/open Program Hvad er Odense

Læs mere

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Drejebog Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Dorthe Jay Andersen Anne-Mette Sørensen Frederik Blinkenberg Pedersen Forebyggelsesenheden, Allerød Kommune Den 4. juni 2014 Baggrund Allerød Kommune

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Rigsarkivets rolle for forskningsdata

Rigsarkivets rolle for forskningsdata Rigsarkivets rolle for forskningsdata Anne Sofie Fink, Brugerservices og Formidling og Mette Hall-Andersen, Indsamling og Bevaring Når juraen spænder ben for forskningen 1 Vores oplæg Hvilken rolle har

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Sundhed og Lokalsamfund Møde Nordea Fonden NordKraft, Aalborg 7. september 2011 Bent Egberg Mikkelsen

Sundhed og Lokalsamfund Møde Nordea Fonden NordKraft, Aalborg 7. september 2011 Bent Egberg Mikkelsen Sundhed og Lokalsamfund Møde Nordea Fonden NordKraft, Aalborg 7. september 2011 Bent Egberg Mikkelsen 7. september 2011 Sammendrag: SUNDHED OG LOKALSAMFUND på Bornholm har fokus på sund mad og bevægelse

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Projekt Ung & Sund Fremdriftsmødet onsdag den 18. marts 2009 i Aarhus v/forebyggelseskonsulent Nina Povlsen, Bornholms Regionskommune Sund By Netværket

Læs mere

Rammeaftale vedrørende forskningssamarbejde og videnskabelig kompetenceudvikling mellem Institut for Sygepleje Metropol og forskningsenheder i RegionH

Rammeaftale vedrørende forskningssamarbejde og videnskabelig kompetenceudvikling mellem Institut for Sygepleje Metropol og forskningsenheder i RegionH Dato 9. februar 2011, Initialer JUFO, revideret 03.10.13 (TRLA) Rammeaftale vedrørende forskningssamarbejde og videnskabelig kompetenceudvikling mellem Institut for Sygepleje Metropol og forskningsenheder

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

REGISTRE OG SUNDHEDSDATA I DANMARK DATA TILBAGE TIL SUNDHEDSVÆSNET OG DATA TIL GAVN FOR PATIENTEN POUL ERIK HANSEN

REGISTRE OG SUNDHEDSDATA I DANMARK DATA TILBAGE TIL SUNDHEDSVÆSNET OG DATA TIL GAVN FOR PATIENTEN POUL ERIK HANSEN REGISTRE OG SUNDHEDSDATA I DANMARK DATA TILBAGE TIL SUNDHEDSVÆSNET OG DATA TIL GAVN FOR PATIENTEN POUL ERIK HANSEN DAGSORDEN 1. Register og sundhedsdata 2. Data tilbage til sundhedsvæsenet og til gavn

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient 1 1. Forsøgsansvarliges/sponsors navn Birthe Dinesen, Lektor, PhD, Cand.

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet [1] BAGGRUND Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg

Læs mere

Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed

Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed Kommuner tilmeldt Databasen Børns Sundhed Deltagende regioner Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 1 Baggrund Den kommunale sundhedstjenestes tilbud omfatter

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Anne Frølich, overlæge, Bispebjerg Hospital, ekstern lektor, Københavns Universitet

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere