Sociale mål for 5. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale mål for 5. årgang"

Transkript

1 Vi i teamet lægger vægt på et tæt samarbejde omkring alle opgaver i relation til undervisningen af børnene på 5. årgang. Vi vægter højt, at børnene trives og har det godt med hinanden, både i de enkelte klasser og på tværs af årgangen. Derfor foregår der løbende igennem hele skoleåret mange aktiviteter på tværs af klasserne, både af faglig og social karakter. Det er et vigtigt mål for os, at der er et højt fagligt niveau i undervisningen, og at alle børnene udvikler sig godt, bl.a. ved brug af undervisningsdifferentiering. Vi forventer ansvarlighed og engagement af hinanden. Det samme vægtes i forhold til børnene. Derfor udtrykker vi klare forventninger til børnene og forældre med hensyn til lektielæsning. Vi har godt gang i både forældre- og elevintra. Status Der er 70 elever på femte årgang. Det er en årgang med mange resursestærke børn, som ingen problemer har med hensyn til at honorere de faglige krav der stilles. De fagligt svage elever tilgodeses også ved brug af undervisningsdifferentiering, holdundervisning, værkstedsundervisning og tre dage om ugen, er der morgenlæsning på årgangen fra Årgangens resursetimer bruges til sidstnævnte formål. Vi har meget fokus på motion/løb på årgangen. Derfor skal børnene være ude i frikvartererne og løb og andre bevægelsesaktiviteter prioriteres, også i de åbne uger. For at styrke fællesskabsfølelsen vil lege og andre aktiviteter, der fremmer dette formål, blive prioriteret i dette skoleår.

2 Sociale mål for 5. årgang Status: 3 velfungerende klasser, hvor der leges og arbejdes på tværs af klasserne Børnene er generelt præget af god social forståelse Ansvarlighed overfor fællesarbejder i fællesrummet Eleverne har været gode til selv at lave klasseregler Nogle elever glemmer at lave lektier og have bøgerne med Fællesrummet fungerer ikke optimalt der er for meget støj fra andre årgange som passerer igennem og indretningen er ikke funktionel nok. Mål: Eleverne skal fortsat respektere og behandle hinanden ordentligt Vi skal arbejde videre på, at alle elever føler sig som en helhed Klassereglerne skal justeres vigtigt at alle har et tilhørsforhold til dem Eleverne skal blive bedre til at ha` styr på lektier og bøger. Elevintra skulle gerne blive et godt supplement til lektiebogen. Der skal stadig passes på tingene Fælles årgangsregler. Indretningen af fællesrummet skal tilgodese de forskellige læringsstile. Fællesrummet skal være et arbejdsrum, hvilket skal respekteres af både egne og andre elever. Tegn: At ingen mopper eller bliver holdt udenfor At klassereglerne og fællesreglerne overholdes At vi har glade og positive børn på årgangen At vi stadig har en ryddelig og inspirerende afdeling At fællesrummet bliver en integreret del af arbejdsmiljøet Tiltag: At skabe fælles oplevelser og undervisningssituationer for årgangen At ændre klasseregler og årgangsregler efter behov i samarbejde med børnene At bruge lektiebogen og elevintra At arbejde videre med fortællekreds og klassemøder Fortsat lave planer for oprydning af fællesrum. At udnytte den gode omgangstone, der er børnene imellem, som basis for holddannelser på tværs af klasserne Trivselsundersøgelse Evaluering: Elevernes sociale kompetencer vurderes jævnligt på teammøderne Løbende evaluering i fortællekreds eller på klassemøder

3 Stormøder afholdes efter behov Årgangsregler revurderes Elevsamtaler Årsplan for dansk 5. årgang Arbejdet med dansk vil fortsat være en vekselvirkning mellem danskfaglige aktiviteter og mere tværfaglige forløb. Danskfaget er i høj grad et dannelsesfag gennem mødet med fælles historie, litteratur og kultur udvikles og formes det enkelte barn i et fællesskab med andre. Litteraturarbejde, hvor indholdet af teksten er det væsentlige, fylder mere og mere i faget. Litteraturen tager ofte centrale temaer op, som kan støtte børnene i deres personlige og sociale udvikling. I 5. klasse vil vi i tekstarbejdet koncentrere os om udvalgte bøger (se årsplanen for dansk). Arbejdet vil dels bestå af en fælles bog tekstarbejde dels af forskellige aktiviteter læse, skrive, dramatisere, tegne etc. Der skal arbejdes videre med fagbetegnelser (tekstelementer) som person - og miljøbeskrivelser, fortællersynsvinkel, sprogbrug og genre.. Vi vil også i år arbejde med individuel og fælles oplevelseslæsning uden, at alle bøger skal gennemanalyseres. Disciplinen boganmeldelser fortsætter i år. I løbet af skoleåret vil der blive arbejdet med faglig læsning, hvor eleverne lærer at læse bevidst og med et bestemt formål. Der vil blive trænet forskellige læseteknikker som punktlæsning, skanne- og skimmeteknikker, oversigtslæsning, nærlæsning og undervises i læsning af billeder og billedtekster etc. Undervisning i faglig læsning bliver et fællesanliggende for hele lærerteamet. Vi vil bruge materialet Læs med, der fokuserer på forskellige læsestrategier. I 4. klasse fik mange af eleverne et godt skub fremad i læsehastighed og læseforståelse. Dette arbejde skal videreføres og videreudvikles. Mål for læsning i 5. klasse At eleven bevarer lyst og interesse for at læse. At eleven anvender læsning og skrivning gennem opsøgende, udforskende og kritisk virksomhed i alle fag. At eleven opnår en hurtig og flydende læsning med god indholdsforståelse af skønlitterære tekster. At eleven anvender sin læsefærdighed på relevante faglige tekster. Der arbejdes fortsat med stavning, grammatik og sproglære. Der vil blive arbejdet med stavetræning både i fri skriftlig formulering, gennem diktater og forskellige opgaver. Vi bruger bl.a. engangsmaterialet Stav 5. I jan./ feb. laver vi et stave/grammatikkursus for årgangen. Hver elev har også i år fået udleveret en retskrivningsordbog. Den skal være i klassen, så eleverne hurtigt har mulighed for at benytte den. Gennem forsatte opslagsøvelser skulle den gerne blive et brugbart redskab.

4 Skrivning i 5. klasse I løbet af 5. klasse skal de lære at skrive lidt mere komplekse tekster. De skal arbejde med: Fiktion og nonfiktion Skrive om oplevelser, erfaring, fantasi og følelser Skrive i forskellige genrer: referat, at beskrive og berette Skrive kronologisk ud fra indsamlet stof Skrive logbog Skrive fristile Skrive boganmeldelse Det er fortsat et krav, at eleverne skriver en sammenbundet skrift. Kendskabet til computeren skal udbygges: tekstbehandling, hente og bruge billeder, layout, informationssøgning på nettet etc. Det talte sprog i 5. klasse Eleverne skal arbejde med at gøre deres talesprog rigt og varieret. Det foregår via samtaler, samarbejde, diskussioner og fremlæggelser. De skal lære at udtrykke sig i mange forskellige genrer: referater, kommentarer, fortælling, oplæsning, interview og drama. Samtidig er det vigtigt, at de lærer at lytte aktivt og stille opklarende spørgsmål. Se mere på: http: / / Evaluering: Evaluering foregår løbende både mundtligt og skriftligt, dels som tilbagemeldinger på opgaver og præsentationer, dels som elevernes egne refleksioner i logbog og produkter der samles i deres porteføljemappe. I forhold til porteføljemappen sættes der fokus på, at eleverne reflekterer over deres læreproces og det, der sættes i mappen. Hvorfor har jeg valgt dette produkt? Hvad har jeg lært af dette? Hvad er jeg særlig glad for, eller hvad kunne have været bedre/anderledes? Tværfaglige forløb 09/10 Læsø lejrskole: dansk, historie, N/T, billedkunst. Døden ( dec./jan.): dansk, kristendom, historie, billedkunst, inddrage den lokale præst og besøge Grundfør kirke.

5 Heksefeber ( november): dansk, kristendom, historie. Hungerbarnet ( april ): dansk, historie, billedkunst. Uge Emne Indhold Mål Troldtinden. Romanlæsning Gennemgang af romanen og lave opgaver. Udvælge vigtige passager i bogen. Eleverne skal trænes i at læse, forstå og gengive en tekst. 37 Læsø Lejrskole til Læsø Få kendskab til Læsøs natur, seværdigheder og kultur. Eleverne skal løbende skrive logbog Læsø og værksteder Læs med læsestrategier og læsning i alle fag. ST-4 - staveprøve Evaluering af Læsø og intro til værkstedsarbejde Trumf. 41 Åben uge Fit and fun Eleverne skal arbejde med forskellige læringsstile, og skal blive i stand til selvstændigt at arbejde med materialet. Mål i forbindelse med læsning: Søge relevant information, kende til forskellige læsestrategier. 42 Efterårsferie Hekse Romanlæsning 48 Klima Åben uge Døden og UEA uddannelse, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Gennemgang af romanen Heksefeber af Leif Espersen Klima-uge fælles på skolen i forbindelse med Klima-topmødet i København Introduktion til UEA, i forbindelse med valg af retning indenfor uddannelse og erhverv. Læse romanen: Husker du Eleverne skal træne at læse og forstå en tekst. Derudover skal de øve sig i at lave referat og derigennem kunne gengive teksten. Eleverne skal bl.a. få indsigt i hvilken betydning vores levevis har på klimaet. Eleverne skal have kendskab til muligheder indenfor valg af uddannelse. Eleverne skal bl.a. få kendskab til begreberne sorg og

6 52-53 Juleferie 1-6 Døden Romanlæsning smagen af brombær? Brødrene Løvehjerte af Astrid Lindgren. Læse uddrag af romanen på svensk. tabu i forbindelse med emnet døden. Eleverne skal trænes i at læse, forstå og gengive en tekst. Derudover skal de have kendskab til Astrid Lindgrens forfatterskab. Læse og forstå svensk tekst. 7 Vinterferie 8-12 Novellelæsning Nordlys for femte Eleverne skal kende til genren novelle bl.a. hvilke kendetegn der er for novellen. 13 Påskeferie Hungerbarnet - Romanlæsning Læs 5 - læseprøve Gennemgang af romanen Hungerbarnet af Cecil Bødker. Se filmen Tinke 17 Åben uge Fælles uge og skolefest Fortsat romanlæsning Hungerbarnet. Hungerbarnet af Cecil Bødker Projekt-klar Projektarbejde. Arbejdet tager afsæt i bogen Projekt-klar 23 Åben uge afdelingsuge Eleverne skal arbejde på tværs af årgangene. Eleverne skal trænes i at læse, forstå og gengive en tekst. Få indsigt i danskernes levevis i 1800-tallet. Eleverne skal trænes i at læse, forstå og gengive en tekst. Få indsigt i danskernes levevis i 1800-tallet. Eleverne skal få kendskab til arbejdet med projekt: opsætte mål, udarbejde handleplaner og informationssøgning Mini-projekt Projektarbejde Eleverne skal træne at fremlægge deres arbejde for hinanden. '

7 Der arbejdes sideløbende med: Stav 5 Diktat Stil Frilæsning Boganmeldelse Skrivning 1 ugentligt biblioteksbesøg Værksteder Trumf Porteføljemappe Vores arbejde tager udgangspunkt i fællesmålene for dansk. Årsplan for matematik 5. årgang Mål Formålet med matematikundervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Hvert af de enkelte forløb i løbet af skoleåret, er målsat med udgangspunkt i Fælles Mål (se nedenstående skema). Vi vil arbejde med klassernes faglige mål, elevernes forskellige læringsstile, ansvarlighed og målfastsættelse for den enkelte elev. Tværfagligt arbejde I løbet af skoleåret vil matematik indgå i tværfaglige sammenhænge med en række andre fag. I starten af skoleåret vil der blive arbejde på tværs om Læsø, da vi I uge 37 skal dertil på lejrskole. I forbindelse med naturfagsmaratonen, der ligger i foråret vil matematik her indgå sammen med N/T og sløjd Materialer Grundbog: Fællesbog Faktor i femte af Silla Balzer Petersen og Arne Mogensen. Arbejdsbog: Rema 5 af Bent Nielsen Derudover vil der blive suppleret med andre materialer. For at anskueliggøre problemer og inspirere til løsninger vil vi i klassen arbejde med forskellige konkrete materialer som centicubes, spil, vinkler, lommeregnere, målebånd, geometriske figurer m.m. Undervisningens organisation For at eleverne får et fælles udgangspunkt, en fælles viden samt oplever klassen som et fællesskab, vil timerne næsten altid starte med en fælles aktivitet. Det kan være repetition af lært stof, en leg eller et spil, regne fælles på tavlen, gennemgang af nyt stof m.m. Herefter vil eleverne arbejde i grupper eller individuelt. Der lægges vægt på, at hver enkel elev får opgaver, der er udfordrende og rammer det niveau, som eleven er på men inden for det fælles emne. Derfor vil alle elever i klassen ikke altid arbejde med samme opgave. Den enkelte elev får mulighed for at bruge og videreudvikle egne algoritmer, og der arbejdes fortsat meget grundigt med den dybere forståelse for matematik, da den er grundlæggende for den videre begrebsdannelse. Computeren skal løbende have en central rolle i arbejdet med træning, problemløsning, statistik samt eksperimenterende og undersøgende matematik.

8 Lektier Eleverne vil have lektier for i matematik, men mængden vil variere. Det vil primært være træningsopgaver, som eleverne enten laver i hæftet eller på kopiark. Også her kan både mængde og opgave variere fra elev til elev. Eleverne vil opleve at mængden af lektier vil blive øget i løbet af året. Dette er en nødvendighed, da der kun er fire ugentlige matematiktimer. Der vil også gennem hele året blive stillet større hjemmeregningsopgaver, som skal afleveres. Evaluering Efter hvert afsnit i grundbogen er der evalueringsopgaver : Siden sidst som børnene arbejder med individuelt. Vi vil desuden fortsætte med elevernes formelsamlinger og bruge portefølje. Årets gang Nedenstående ses indhold og mål for de enkelte forløb i løbet af skoleåret. Vi har beskrevet målene for hvert emne. Med forbehold for ændringer: Tværfagligt arbejde i forbindelse med Læsø, herunder areal, geometri, benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse koordinatsystem og omregning af længdemål, kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning. måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet Kurver og diagrammer, anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer Division, arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter Decimaltal, kende til de hele tal, decimaltal og brøker, regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning Naturfagsmaraton, arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse, vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge, kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer, opstille hypoteser, og efterfølgende ved at "gætte og prøve efter" medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer, undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer. Gamle talsystemer og negative tal, kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter Funktioner, kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger og funktioner Brøker og procent, kende til de hele tal, decimaltal og brøker, kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer, regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge, arbejde med enkle procentberegninger, herunder ved rabatkøb Areal og rumfang, benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre, måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer,

9 Årsplan for natur/teknik 5. årgang Mål Vores formål med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Evaluering Det er tanken, at der for hvert emne sættes et produkt i elevmappen. Det kan være en hjemmeopgave, et billede fra undervisningen, beskrivelse af et forsøg eller andet relevant. Desuden bruges portefølje, begrebskort, tegneserier, sandt/falske udsagn mm vil kunne bruges som evaluering. Uge Læsø (Tværfagligt med alle fag) Årgangen skal til Læsø i uge 37. Forinden vil vi i natur/teknik arbejde med øens geologiske oprindelse, plante og dyreliv samt saltsydning. Aktiviteter: Inddampning af saltvand Krystaller Uge Fra jord til bord Eleverne skal erfare: _ at der er flere måder at dyrke afgrøder på (økologi og konventionel) og at det handler om hvordan man forholder sig til skadedyr og gødning. _ at mange af vores madvarer kommer fra udlandet _ at der er forskel på hvordan dyrene behandles (dyreetik) _ at forskellige steder på jorden giver forskellige betingelser for forskellige planter (klimabælter) Aktiviteter: _ Undersøge tilsætningsstoffer i maden _ Fra oliven til olie _ Fra kakao til chokolade _ Forsøg med gødning af planter _ Spille spillet Fra farm til tarm Litteratur: Natek Det gror på markerne Side Elevbogen side 110 Uge Mig selv (med fokus på den indre krop) Eleverne skal erfare: _ Hvordan muskler og scener arbejder sammen med skelettet

10 _ at man kan inddele mad i kulhydrater, fedt, protein _ at det har en betydning for vores liv hvad vi putter i munden _ at vi gennem fordøjelsen kan udnytte maden _ at vi ved hjælp af blodkredsløbet kan sende energi, ilt og kuldioxid rundt i kroppen _ at vores krop udvikler sig gennem hele livet, men specielt i den periode de snart går ind i (pubertet) Aktiviteter: _ Forsøg med fedtstof i maden _ Forsøg med stivelse i maden _ Se på varedeklarationer. _ Tilsætningsstoffer i maden hvad gør de ved vores krop _ Besøge et fitnesscenter eller få besøg af fysioterapeut eller skolens sundhedspersonale (evt. uge 6) Litteratur: Den levende verden s Uge Livets udvikling (tværfagligt med kristendom) Eleverne skal erfare: _ hvordan det hele startede _ At livet startede i havet og udviklede sig derfra til de dyr vi kender i dag _ At vi bl.a. henter vores viden fra forsteninger _ Desuden skal eleverne tilegne sig en begyndende forståelse for fotosyntesen Aktiviteter: _ Lave tidslinie fra bigbang til nu _ Skrive fagbog om selvvalgt emne indenfor temaet Litteratur: Den levende verden s Uge 51 Klimauge Uge Teknik (tværfagligt med sløjd og matematik) Årgangen er tilmeldt Naturfagsmaraton Uge Affald og nedbrydning Eleverne skal erfare: _ at affald håndteres forskelligt afhængig af et lands kultur, historie og geografi _ at svampe og bakterier indgår som et vigtigt led i nedbrydningen _ at de selv har et ansvar i forhold til affaldshåndtering(diskussion på klassen) _ at der er fordele og ulemper ved forskellige emballagetyper Aktiviteter: _ Besøg på genbrugsstation og forbrændingsanlæg _ Lave et rensningsanlæg _ Forsøg med nedbrydning Uge Skoven Eleverne skal erfare: _ at visse dyr lever af at spise dødt organisk materiale, og at en lille del af eksempelvis et blad kan indgå i andre organismer efter at være blevet spist (kredsløbstanken) _ at skoven er en ressource for både mennesker og dyr _ at skoven har forskellige anvendelsesperspektiver(rekreativt, hjem for dyr, industri) _ at vi mennesker kan påvirke skovene gennem vores adfærd i og udenfor skovene _ at der er store forskelle på en dansk skov og eksempelvis en regnskov

11 Aktiviteter: _ lave lukkede økosystemer i glaskolber _ Indhente oplysninger om regnskoven og lav en sammenligning af en dansk skov og regnskoven Litteratur: Den levende verden b, s Årsplan for kristendom 5. årgang Undervisningen vil tage udgangspunkt i de hensigter og retningslinjer, der er opstillet for faget (Nye Fælles Mål 2009) Der arbejdes bl.a. med følgende emner og problemstillinger: Munke og klostre Hvornår er man lykkelig? Lignelser Hjælp/at hjælpe Døden Livets mening Følgende materialer vil danne grundlag for undervisningen: Liv og religion 5 Os og kristendommen 5 At mobbe At lyve At stjæle Salmer Arbejds- og undervisningsmetoder: Klassesamtaler Individuelt arbejde Pararbejde og gruppearbejde Kreative opgaver Skriftlige opgaver Hvor det er muligt, vil faget indgå tværfagligt. Der vil blive arbejdet periodevis med faget. Der evalueres ved hjælp af porteføljemappen

12 Årsplan for engelsk 5. årgang Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse (Faghæfte 2 engelsk fælles mål). Materialer I løbet af skoleåret vil vi primært arbejde ud fra vores bogsystemer: Abracadabra 2 textbook Bluecat Storybook + arbejdsbog Derudover inddrages følgende materialer: Team Topics - miniprojektarbejde Grammatikark Lege til indøvning af gloser/grammatik/og for at grine sammen Musik lytte, læse, oversætte og forstå Værksteder, fx: Kopiark/opgaveark 5 min on your own frilæsning skriftlige opgaver spil Rollespil/drama Engelske sange, herunder elevernes egne cd er læse engelske noveller og små romaner diverse Den daglige undervisning: I undervisningen vil de hørte, sete og læste tekster være udgangspunkt for samtalen på engelsk, hvor der både vil blive talt om teksternes indhold og de associationer, som tekster og snakken giver. Det skriftlige arbejde vil for en stor dels vedkommende udspringe af de temaer, der arbejdes med, så det skriftlige arbejde opleves som en integreret og støttende del i forhold til det mundtlige arbejde. Der vil også indgå elementer af rollespil, videredigtning og sangaktiviteter i det sproglige arbejde. Værkstedsarbejde vil blive brugt til pararbejde og individuelle forløb. Undervisningssprog: Generelt vil vi i undervisningen tilstræbe, at en god del af kommunikationen i klassen foregår på engelsk. F.eks. betyder det, at vores henvendelser til hinanden i stor udstrækning skal ske på engelsk. Børnene skal have en oplevelse af, at kommunikationen på et fremmedsprog i høj grad kan lykkes, hvis man på en frimodig og kreativ måde bruger det sprog, man har. Arbejdsformer: Arbejdsformerne vil veksle mellem fælles-, gruppe- og individuelt arbejde.

13 Mål: Ud fra Fælles mål læseplanen for klasse har vi udvalgt følgende: 1. Kommunikative færdigheder: o Lytte, bl.a. til forskellige varianter af det engelske sprog o Tale engelsk gennem bl.a. rollespil, par- og gruppeaktiviteter o Mundtlig fremstilling, fx referater o Uddrage information fra forskellige billeder o Træne læsefærdighed vha. forskellige teksttyper fx, sangtekster o Skrive i form af breve, beskrivelser og meddelelser 2. Sprog og sprogbrug: o Elevernes nysgerrighed er udgangspunkt for arbejdet med sproglig opmærksomhed. o Udbygning af ordforråd o Ord og vendinger o Udtale, rytme, intonation, stavning og grammatik har stor betydning for at kommunikationen lykkes. o Forholdet mellem sprogets form og dets funktion. 3. Sprogtilegnelse: o Eleverne skal arbejde med at: o Anvende strategier, der fremmer mundtlig kommunikation o Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning o Anvende læsestrategier o Anvende computeren til kommunikation o Anvende ordbøger og andre hjælpemidler 4. Grammatiske færdigheder: o få kendskab til: Udsagnsordene i nutid / datid / førnutid. Regelmæssig og uregelmæssig bøjning. Omskrivning med to do. Sammentrækninger. Tillægsord og gradbøjning af disse. Forholdsord. Stedord. Uregelmæssige navneord. There is / there are. 5. Kulturkendskab o vide noget om levevilkår, dagligliv og normer i fx. Storbritannien og USA Evaluering Evaluering af arbejdet i engelsk vil i vid udstrækning foregå i den daglige undervisning i samtalen med den enkelte elev. Gennem iagttagelser, tests og samtaler, ved brug af målcirkler, kan-kan næsten-kan ikke -skemaer og elevmappen skal eleverne bevidstgøres om deres udvikling, og om i hvilket omfang klassen og den enkelte elev har bevæget sig mod de opstillede mål. LE/MB/JD August 2009

14 Årsplan for musik 5. årgang Udgangspunktet for musikundervisningen er glæde, lyst og modet til at kaste sig ud i noget, man ikke kan på forhånd. Det kræver disciplin og engagement og undervisningen vil blive tilrettelagt under strukturelle rammer i et åbent lokale. Vi arbejder løbende med sammenspilsnumre, som vi vil forsøge at få opført til skolens diverse arrangementer, det skal dog siges, at ingen tvinges til at optræde, hvis man ikke har lysten. Vi tager udgangspunkt i det ukendte musiklandskab, såvel som i elevernes egen bevidsthed og vil komme omkring vidt forskellige genrer, for at åbne øjnene for musikkens mangfoldighed. Musikudøvelse. Vi dyrker god fællessang i danske engelske, svenske og norske sange. Synger i mikrofon alene og i kor. Øver flerstemmig sang og f.eks talekor og rap. Spiller på instrumenter efter evne og lyst. Spiller melodi og akkompagnement. Øver i at holde rytme og toneforløb i sammenspil. Musikalsk skaben. Laver lyd til tekster og tekster med lyd. Improviserer indenfor faste rammer Laver små melodier eller musikstykker Arrangerer musikalske forløb. Musikforståelse. Omsætte musik til billeder eller bevægelser.( f. eks dans) Lytte til musik og kunne forklare hvad der gør den til det den er. Blive opmærksom på sammenhæng mellem tekst og melodi. Lære noder Blive bedre kendt med forskellige instrumenter. Eleverne skal nu kunne bruge stemmer og instrumenter, så der kan vises noget frem ved forskellige lejligheder. Venlig hilsen Brian Andersen og Jesper Hother Årsplan for historie 5. årgang Uge Emne Indhold Mål Læsø Læsøs historie. Museumsgården og rønnerne. Kende til Læsøs historie og relationer til det øvrige DK. 37 Læsø Ind i historien kap. Vi ville få et chok Eleverne skal få et

15 6 kan man forestille sig fortiden? 41 Åben uge Fit and fun 42 Efterårsferie Udstødt af samfundet Hekse og middelalderen - DK i 1800-tallet 48 Åben uge Klima-uge indblik i hvordan man levede i fortiden fakta om hverdag og liv for alm. mennesker. Kendskab til menneskets angst for det ukendte og hvordan man udstødte anderledes tænkende folk. Drage paralleller til nutiden Identitet + Ind i historien kap.7 Stamtræ, et menneskes navn og historie. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? Kende til sin egen historie og forståelse for hvorfor man er den man er Juleferie 1-6 Krigsherrer + Ind i historien kap. 4 Skuespil. Opføre en historisk begivenhed. Sætte sig ind i historiske problemstillinger 7 Vinterferie 8-12 Projektforløb Danske konger Fortælle om magtforholdet mellem konge og kirke i Danmark. 13 Påskeferie Samfund og levevilkår i DK i 1800-tallet Ind i historien Tværfagligt med dansk Hungerbarnet. 17 Åben uge Fælles og med skolefest Kende til danske levevilkår i 1800 tallet og trække linier op til i dag Opdagelsesrejsende Fortælle om mødet mellem eurpæerne og andre folk og forklare magtforholdene Opdagelsesrejsende 23 Åben uge afdelingsuge Ind i historien kap. Det gjorde ondt. Få kendskab til

16 5 medicinen og lægevidenskabens udvikling Evaluering: Vi vili løbet af året gøre brug af forskellige evalueringsformer. Vi vil anvende mundtlige præsentationer, portefølje, skuespil. Årsplan for sløjd 5. årgang Sløjd i 5. Klasse tager udgangspunkt i at lære de basale værktøjer i sløjdlokalet at kende og vide i hvilke sammenhænge de bruges og hvordan de omgås. Det gælder såvel værktøj som selve sløjdlokalet. De kommer til at stifte bekendtskab med forskellige materialer, som forskellige træsorter, deri frisk træ, forskelligt metal, cement, hår, sten, ben, perler og andre natur materialer. Desuden forskellige måder at overfladebehandle på. Der arbejdes altid ud fra et fælles emne. Der kan både være faste opgaver, hvor en arbejdsproces med arbejdstegninger følges eller mere designbaserede opgaver med fokus på den skabende proces. De forskellige emner lægger altid op til undervisningsdifferentiering og medbestemmelse, gennem fokus på et færdigt individuelt udtryk/produkt. I sløjd evalueres ofte løbende gennem processen. Det er en vekslen mellem mesterlæring og learning by doing. Dvs. at eleven oplever en direkte erfaring, når noget f.eks. ikke fungerer med det værktøj de bruger. Derfor sker der en på stedet refleksion og i samspil med læreren en evaluering. Der laves små konkurrencer/test om værktøjskendskab og kendskab til forskellige træsorter. Derudover tages der billeder af arbejdsprocesserne og elevernes færdige produkt, som sættes ind i elevmappen. Uge Beskrivelse Mål Gennemgang af regler i sløjd. Både ift. værktøj, lokalerne og hinanden. Grundig gennemgang af oprydning. Brug af tjeklisten der hænger i lokalet. Nøglering med navn i forskellige træsorter. Guldregn, mahogni, eg, bøg. Save en selvbestemt form. Pudse op og brænde sit navn. Overfladebehandle med olie Grøn sløjd. Skov/have alfer. Forskellige friske danske træsorter. At få en fornuftig undervisning trods mange elever At sikkerheden hele tiden er i fokus. Et fælles ansvar for lokalet og dets inventar. Opnå glæden ved selv at fremstille et lille meget fin Håndtere og bruge en hånddekupørsav. Pudse med sandpapir. Kende til kornstørrelse 80, 1 Kende til forskellige træsorter. Kende madolie som et overfladebehandlingsmidde Mærke forskellen ved at arbejde i frisk træ, frem fo Kende til forskellige danske træsorter. Kunne bruge en kniv. Dvs. Snitte, skære og bore.

17 Arbejde udendørs Grøn sløjd fortsat.. Saltskåle. Arbejde indendørs Julegaver: Saltskåle, drillepinde, spil, juletræslyseholdere, lysestager som ekstra selvvalgte opgaver. Den store julekonkurrence (husk seddel med hjem om kasserede juletræer) 1-5 Julen varer længe -genbrug et juletræ! Knager og smykkeholdere 8-12 Designopgave?? Alting går i fisk... Eller udsmykning/blikfang til Appetitten Skåle i lind. Hugning og bugthøvl Vinden spiller Vindspil i forskellige materialer. Finurlige lyde ud af forskellige rør. Plastik, metal, træ, grene mm. Pudse og overfladebehandle med olie. Fordybe sig og opnå en tilstand af flow. Glæden ved at sidde hele klassen sammen og væ Arbejde i frisk træ med et andet værktøj. Bruge økse til at flække træ. Huljern og kølle. Få kendskab til andre materialer, som sodavandsd beton, ben og metaltråd. En fælles julekonkurrence for hele årgangen. Brug din og naturens fantasi. Afbarke dele af et brugt juletræ med kniv. (som sta Pudse Overfladebehandle med olie. Under udvikling.. Kende til huljern, både i forhold til hugning og skær Kende til svanehals. Kende til bugthøvl som værktøj til konvekse buer. Projekt der ligger op af den fri fantaserende virksom Designprojekt. Udarbejdet af Marie, Jesper Ø og Jakob Årsplan for håndarbejde 5. årgang Da jeg har hele klassen i lokalet, er det vigtigt at tænke i organisering, så jeg vil derfor gøre følgende: Starte timerne med fælles opsamling og instruktion Hænge syanvisninger og eksempler op Opfordre eleverne til at søge hjælp hos hinanden og evt. arbejde i makkerpar Lægge vægt på rolig adfærd og stemmeføring samt opmærksomhed på at behandle tingene med respekt. Indskærpe at oprydning er alles ansvar Uge Produkt Teknik og mål Materialer 33- Hørpose med Maskinsyning af pose Hørstof, stoftrykfarve,

18 36 tryk og broderi til Læsøsalt 37 Åben uge Tryk og maling af stof Kendskab til broderi og forskellige typer af sting Dekoration med broderisting Tråde nåle, lave knuder Drømmefangere Viden om tekstil kulturarv Kombinere natur og kultur i tekstile produkter Evaluering: Udstille produkterne i fællesrum og klasselokaler Penalhuse At kombinere æstetik og funktion i et produkt Dekorere med forskellige teknikker Sy lynlås i 5-6 Tværfagligt projekt Brødrene Løvehjerte Sy efter mønster Billeder med udgangspunkt i bogen Udnytte kendskabet til forskellige materialer og bruge dem hensigtsmæssigt Evaluering: Tage billeder til elevmappe 8-12 Builder Bear Designe egen bamse Arbejde med farve og komposition 48 Åben uge Juleting Dekorere med forskellige teknikker 1-4 Huer og Fremstilling af pandebånd funktionel produkt Forklæde Fremstilling af funktionel produkt skal have hjemkundskab næste år Følge et mønster 17 Åben uge Selvvalgt projekt bolde, tasker, filtdyr Anvende det, man har lært broderigarn, bomuldsgarn og sytråd. Ståltråd, garn, store perler, fjer Cowboystor i flere farver, lynlåse 25 cm. Filt, broderigarn, perler, bånd Fleece, tråd, stofrester Forskellige slags stof, vliseline Forskellige stoffer, knapper, bånd Rester, bånd Alt

19 o.l. Selv lave mønstre og følge dem Evaluering: Produkterne fotograferes til elevmappen Opsamling og evaluering Årsplan for idræt 5. årgang Uge Emne Indhold Mål Slagbold ude (Stratego, rundbold roterer ml. de to aktiviteter), cricket, finsk rundbold, M- bold Kendskab til forskellige slagboldtyper. Indsigt i idrætsgrene fra andre kulturer. Kendskab til betydningen af fairplay. 37 Læsø Løb Orienteringsløb og træning til motionsdag 41 Åben uge Fit and fun 42 Efterårsferie Slagbold inde Hockey, badminton og skum-tennis 48 Åben uge Klima-uge Færdes ved hjælp af kort i kendt terræn. Konditionstræning, kende til puls- og intervaltræning. Kendskab til teknikker indenfor forskellige slagboldspil Spilhjulet Skab dit eget spil Forstå egen rolle og eget ansvar i regelbaserede spil Juleferie 1-2 Gymnastik og bevægelse Redskabsgymnastik, akrobatik og gøgl Anvende trin, hop, spring, drejning, sving og bøjning. Arbejde med spænding og

20 afspænding, samarbejde og koordination. 3-6 Boldspil Basketball Træning til fælleskommunalt basketstævne. Kende til reglerne i basket og kendskab til forskellige teknikker som afsluttende skud, dribling, afleveringer og lay-up m.m. Kendskab til betydningen af fairplay. 7 Vinterferie 8 Boldspil Basketball 9-12 Kontakt-sport Sumo, inde-rugby, gulerødder, div. kamplege 13 Påskeferie Boldbasis- og spil Træne kast, gribe, drible, finter m.m. 17 Åben uge Skovaktiviteter Asfaltlege Stratego, fang fanen, frikvarterslege Atletik Længdespring, højedespring, spydkast, kuglestød, boldkast, korte sprint, hækkeløb, diskos. 23 Åben uge Afdelingsuge Kende og afprøve idrætsaktiviteter fra andre idrætskulturer. Arbejde med kropskontakt. Styrke og smidighed. Deltage i regelbaserede holdidrætter og små mini-spil. Udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed til idrætslige aktiviteter. Indgå i og skabe idrætslige lege med andre i naturen. Kende lokalområdets muligheder for idrætsudfoldelse. Beherske flere former for løb, spring og kast. Afprøve forskellige former for atletikdiscipliner Klassekampe Eleverne er Arbejde med

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse

Årsplan for natur/teknik 4. klasse Årsplan for natur/teknik 4. klasse Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge. At de udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik.

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Årsplan for 5./6.klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole

Årsplan for 5./6.klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole Årsplan for 5./6.klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole Skriftlig dansk.: Dansk - Daglig Dosis 5 + 6 (retskrivning: øvelser, diktat) - Grammatik og tegnsætning - Skriveværksted (Springbrættet)

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Klassens sociale mål: I 1. klasse skal vi blive gode til: At lytte til og respektere hinanden. At hjælpe hinanden At passe på egne og andres ting At passe på hinanden,

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk.

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Links: http://www.ryparkenskole.dk/index.php?id=121 Forord: Det skal fortsat være

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Matematik i 5. klasse

Matematik i 5. klasse Matematik i 5. klasse Igen i år benytter vi os af Faktor i femte. Systemet indeholder en grundbog, hvortil der er supplerende materiale i form af kopiark, som er tilpasset de gennemgåede emner. Grundbogen

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Årsplan for gruppe 3 2013-14

Årsplan for gruppe 3 2013-14 Årsplan Denne årsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles mål for Folkeskolen. Jeg har taget udgangspunkt i trinmålene efter 5. eller 6. årgang. Årsplanen er endvidere udarbejdet

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc.

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc. Årsplan 2015/2016 Dansk 4.klasse Årsplanen herunder er vejledende. Der vil som altid kunne ske ændringer af årsplanen i løbet af året, hvis der dukker et emne op, som pludselig er meget aktuelt eller spændende.

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Årsplan 5.-7. C 2012/2013

Årsplan 5.-7. C 2012/2013 Årsplan 5.-7. C 2012/2013 Klasselærere: Lise-Lotte Kallesøe og Jan Mastrup Status: Klassen består af 5 drenge og 4 piger i alderen 11-12 år. Klassen er en sammenbragt klasse, der består af elever fra to

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående af forældre og lærere har udarbejdet.

Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som Årsplan-arbejdsgruppen bestående af forældre og lærere har udarbejdet. GRUNDLAGT 1805 Bomhusvej 18, DK-2100 København Ø Telefon +45 3929 9500 Fax +45 3929 4520 Bank 3001 3015111755 carolineskolen@carolineskolen.dk Til skolens forældre August 2011 Vedr. årsplaner for skoleåret

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan for 2. klasse i matematik

Årsplan for 2. klasse i matematik Årsplan for 2. klasse i matematik Grundbog og hjælpemidler: Alle elever får udleveret en bog Sigma i 2. klasse bog A. Denne bog skulle vi være færdig med omkring slutningen af året, hvorefter eleverne

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Årsplan for grundskolen 2013-14

Årsplan for grundskolen 2013-14 Årsplan for grundskolen 2013-14 Mål: Grundskolens overordnede mål er: at eleverne får lært de grundlæggende kundskaber og færdigheder der er fundament i den videre læring at undervisningen i grundskolen

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik 1 Faglig årsplan for 2. klasse Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv... Undervisningen tilrettelægges, så

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017. Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge

Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017. Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017 Ca. tidspunkt Uge 33-35 Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge Aflevere skriftlig illustrerende billedanalyser billeder i egne tekster, så det

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 EMNE: ÅRSPLAN 3.A TINGAGERSKOLEN 2012/2013 Overordnede mål for 3.a Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 GH,HE,HY,JS,LM Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Mandag den 19.8 Fællesspisning i fælleshuset hos Birgit. Leve-/klasseregler. 28.8 skolefoto. Eventyr. Eventyr-genren Skriv selv eventyr Dramatisere

Mandag den 19.8 Fællesspisning i fælleshuset hos Birgit. Leve-/klasseregler. 28.8 skolefoto. Eventyr. Eventyr-genren Skriv selv eventyr Dramatisere Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål lære http://www.uvm.dk/service/publikationer/publik ationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Dansk/ Klassetrivsel

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,   Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 Hvad skal der ske Uge-nr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fagplan for matematik

Fagplan for matematik Fagplan for matematik Formål Undervisningen i matematik skal give eleverne lyst til, forståelse for og teoretisk baggrund for at analysere, vurdere, kontrollere og argumentere, når de i deres dagligdag

Læs mere

Årsplaner for 8/10 c 2010/2011

Årsplaner for 8/10 c 2010/2011 Årsplaner for 8/10 c 2010/2011 Status: Klassen består af 10 elever fra 8 til 10 klassetrin. (8 kl. 2 elever 9 kl. 6 elever 10 kl. 2 elever) ( 6 piger og 4 drenge). Fælles med 8 10d er idræt, samt valgfagene

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper Bruduge uge 39 Tværfagligt med matematik 40-46 Blade og træer Tværfagligt

Læs mere

ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere