FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1"

Transkript

1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår pasning af børn, der endnu ikke går i skole, og fritidsordninger for skolebørn, men som også sætter forældre i kontakt med uafhængige dagplejere, der tilbyder den samme tjenesteydelse. I sidstnævnte tilfælde opkræver institutionen en timesats af forældrene i tillæg til det beløb, de betaler dagplejeren, selv om institutionen i øvrigt ikke griber ind i forholdet mellem forældrene og dagplejeren eller påtager sig noget ansvar for den af dagplejeren præsterede tjenesteydelse. 2. Det er i den nationale sag omtvistet, om der skal svares moms af den timesats, som institutionen opkræver af forældrene. Hoge Raad der Nederlanden (den nederlandske højesteret) spørger i denne forbindelse, om institutionens tjenesteydelser som mellemled mellem forældre og dagplejere er momsfritaget som tjenesteydelser med nær tilknytning til social bistand, beskyttelse af børn eller uddannelse af børn. Relevant lovgivning 3. I henhold til artikel 2, stk. 1, i sjette momsdirektiv 2 pålægges levering af tjenesteydelser, som mod vederlag foretages af en afgiftspligtig person, der optræder i denne egenskab, moms. 1 Originalsprog: engelsk. 4. Artikel 4, stk. 1 og 2, definerer en afgiftspligtig person som enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver en økonomisk virksomhed dvs. alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og 2 Rådets sjette direktiv 77/388/EF af om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1), herefter»sjette direktiv«. I

2 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS SAG C-415/04 dermed ligestillede erhverv uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed. social sikring, herunder sådanne, som præsteres af alderdomshjem, af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter 5. I henhold til artikel 11, punkt A, stk. 1, er beskatningsgrundlaget, med visse undtagelser og kvalifikationer, der ikke er af relevans i denne sag, ved levering af tjenesteydelser den samlede modværdi, som tjenesteyderen modtager af aftageren. 6. Sjette direktivs artikel 13, punkt A, fastsætter momsfritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse. Bestemmelsens stk. 1 har følgende ordlyd, for så vidt er af relevans i denne sag: h) tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge, som præsteres af offentligretlige organer eller andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter»[...] medlemsstaterne [fritager] på betingelser, som de fastsætter for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af nedennævnte fritagelser, og med henblik på at forhindre enhver mulig form for svig, unddragelse og misbrug: i) uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse eller omskoling samt tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning hertil, som præsteres af offentligretlige organer med disse formål eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som havende tilsvarende formål [...] g) tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning til social bistand og [...]«I

3 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE 7. Stk. 2, litra b), bestemmer dog følgende: børnepasningsalternativer for at kunne imødese udearbejdende forældres efterspørgsel på børnepasning og at være mellemled mellem forældre og uafhængige dagplejere.»tjenesteydelser eller levering af goder omfattes ikke af de i stk. 1, litra b), g), h), i), 1), m) og n), fastsatte fritagelser, såfremt: de ikke er uomgængelig nødvendige for udførelsen af transaktioner, der er fritaget for afgift 9. Stiftelsen driver selv en række lokaliteter til pasning af børn, som endnu ikke går i skole. Den opretholder også en liste over uafhængige dagplejere 3, der passer børn i deres eget hjem. Dagplejere kontrolleres af stiftelsen, inden de optages på listen. Potentielle dagplejere kan for stiftelsens regning følge et kursus. de hovedsageligt tager sigte på at give organet yderligere indtægter ved udførelse af transaktioner i direkte konkurrence med handelsforetagender, som skal svare merværdiafgift.«faktiske omstændigheder og retsforhandlinger 10. Stiftelsen oplyser efter anmodning fra en forælder 4først om de forskellige former for pasning, den tilbyder. Hvis forælderen beslutter sig til at bruge en uafhængig dagplejer, drøfter en af stiftelsens specialister forælderens ønsker. På grundlag af disse oplysninger præsenterer stiftelsen den bedst egnede dagplejer for forælderen. Hvis kontakten er tilfredsstillende for begge parter, 8. I henhold til forelæggelseskendelsen er Stichting Kinderopvang Enschede (herefter»stiftelsen«) en institution uden gevinst for øje. Stiftelsens formål er i det væsentlige at opretholde og videreudvikle et udbud af 3 Betegnet»værtsforældre«. Jeg vil dog kalde dem»dagplejere«for at undgå forveksling mellem forældre og værtsforældre. 4 Eller en arbejdsgiver. Tilsyneladende anvender mange arbejdsgivere stiftelsens tjenesteydelser til at stille bornepasning ti! rådighed for deres ansatte. I det følgende vil»forælder«også omfatte sådanne arbejdsgivere. I

4 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS SAG C-415/04 indgås en skriftlig aftale mellem dagplejeren og forælderen, hvorefter forælderen betaler en timesats for pasning af hvert barn. I 1998 var denne sats 5 NLG Stiftelsen blev for disse tjenesteydelser afkrævet NLG 7i moms for perioden januar til marts Stiftelsen anmodede om berigtigelse af denne ansættelse, idet den gjorde gældende, at de pågældende tjenesteydelser var momsfritaget i henhold til den nederlandske lovgivning til gennemførelse af sjette direktivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra g) og h). 11. Stiftelsen fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle problemer i forbindelse med aftalen. Stiftelsen garanterer heller ikke, at den uafhængige dagplejer faktisk tilbyder pasning i de valgte timer. Stiftelsen påtager sig kun at sætte en forælder i kontakt med en passende dagplejer. En forælder kan dog benytte sig af stiftelsens egne tjenesteydelser, hvis en af parterne ønsker at opsige aftalen, eller hvis den ikke overholdes. 14. Den regionale appelret fandt, at stiftelsen drev børnepasningsvirksomhed, og at dens virksomhed med formidling af uafhængige dagplejere næppe kunne anses for andet end»udelukkende at vedrøre børnepasning«8, til trods for at virksomheden ikke i sig selv bestod af umiddelbar varetagelse af pasningen. Virksomheden var derfor omfattet af den omhandlede afgiftsfritagelse. 12. I 1998 opkrævede stiftelsen for de tjenesteydelser, som præsteredes for forældrene, 3,45 NLG 6pr. barn for hver time, hvor der bruges en uafhængig dagplejer. Ingen del af dette beløb blev betalt videre til dagplejeren. 5 Ca. 2,27 EUR. Detfremgåraf stiftelsens hjemmeside, at satsen i 2005 er 2,50 EUR eller 3,30 EUR pr. time, afhængig af antallet af børn. 6 Ca. 1,57 EUR. Satsen er i ,89 EUR inkl. moms. Det samlede beløb pr. time er således 5,39 EUR eller 6,19 EUR. Timesatsen for den pasning, som stiftelsen selv tilbyder, svinger i 2005 i de normale tilfælde mellem 5,34 EUR til 6,07 EUR. 15. Afgiftsmyndighederne har nu appelleret til Hoge Raad vedrørende et retsspørgsmål, idet de har anført, at når stiftelsen handler som mellemled, leverer den separate kommercielle tjenesteydelser, idet den bringer udbud og efterspørgsel sammen på et bestemt område. Disse tjenesteydelser er ikke en del af den egentlige børnepasning og udføres ikke af stiftelsen i dens egenskab 7 Ca EUR. 8»[...] niet uitsluitend aan de kinderopvang dienstbaar«for nu at bruge Hoge Raads ord. I

5 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE af daginstitution som sådan i den forstand, hvori udtrykket anvendes i den nederlandske lovgivning til gennemførelse af den omhandlede afgiftsfritagelse. Tjenesteydelserne har heller ikke så nær tilknytning til den børnepasning, som stiftelsen selv tilbyder, at de kan anses for at være leveret af et foretagende, der tilbyder børnepasning som sådan. relevante bestemmelser i sjette direktiv. I henhold til nederlandsk lovgivning er stiftelsen et anerkendt organ, der tilbyder børnepasning, både hvad angår den faktiske børnepasning og de omhandlede tjenesteydelser. 16. Hoge Raad er af den opfattelse, at appellen rejser det spørgsmål, om de pågældende tjenesteydelser er omfattet af fritagelsen i sjette direktivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra g), eller muligvis af litra h) eller i). Retten har derfor anmodet om præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål: 18. Der er afgivet skriftlige indlæg af stiftelsen, den nederlandske regering og Kommissionen. Der er ikke blevet fremsat anmodning om og heller ikke afholdt mundtlig forhandling. Bedømmelse»Skal sjette direktivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra g), h) og i), fortolkes således, at de ovenfor beskrevne tjenesteydelser, der består i formidling af pasning af børn, som endnu ikke går i skole, og fritidsordninger for skolebørn hos dagplejere, skal anses for omfattet af en eller flere af disse bestemmelser?«indledende bemærkninger 19. Hoge Raads spørgsmål vedrører klassifikationen af de tjenesteydelser, som stiftelsen leverer, når den handler som mellemled mellem forældre og uafhængige dagplejere. 17. Hoge Raad har yderligere anført, at det er ubestridt, at stiftelsens egne børnepasningsydelser er fritaget, og at stiftelsen for så vidt skal anses for et anerkendt organ i den forstand, hvori udtrykket anvendes i de 20. Tvisten mellem stiftelsen og afgiftsmyndighederne vedrører ansættelse af moms på de beløb, som stiftelsen opkræver af forældrene for hver time, hvorunder et barn passes af en uafhængig dagplejer. I

6 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS SAG C-415/ Det fremgår klart af sjette direktivs artikel 2, stk. 1, og artikel 11, punkt A, stk. 1, at når en tjenesteydelse er afgiftspligtig, beskattes den modværdi, der erlægges for ydelsen. En tjenesteydelse kan følgelig kun beskattes, når der er en direkte sammenhæng mellem den udførte tjenesteydelse og den modtagne modværdi Der er i forelæggelseskendelsen ikke stillet spørgsmålstegn ved den direkte sammenhæng mellem stiftelsens formidlingsydelser og de beløb, som den modtager for hver time uafhængig børnepasning. Dette synes ikke at være omtvistet ved Hoge Raad. Der er heller ikke afgivet indlæg herom til Domstolen. Betalingen kan være forskellig, både hvad angår varigheden og det samlede beløb, men forskellen afgøres ikke af noget forhold ved den oprindelige tjenesteydelse. Beløbet er forholdsvist højt og forekommer at blive beregnet for at sikre, at den timesats, som forældrene skal betale, er den samme, uanset om pasningen leveres af stiftelsen eller af en uafhængig dagplejer, og stiftelsen påtager sig intet ansvar for den uafhængige pasning, som udgør beregningsgrundlaget for betalingen. Det forelagte spørgsmål 23. Under disse omstændigheder vil jeg begrænse min bedømmelse til det spørgsmål, Hoge Raad faktisk har stillet. 24. Jeg vil ikke desto mindre blot bemærke, at visse forhold ved ordningen, således som den er beskrevet, kunne antyde, at der ikke er nær tilknytning mellem tjenesteydelsen og den omhandlede modværdi. For eksempel erlægges betalingen ikke på tidspunktet for den oprindelige tjenesteydelse, men gentagne gange over en efterfølgende periode. Rækkevidde 25. Spørgsmålet er, om stiftelsens formidlingsydelser, således som de er beskrevet i forelæggelseskendelsen, er fritaget i henhold til artikel 13, stk. A, stk. 1, litra g), h) eller i). 26. Hvis dette skal være tilfældet, skal de have nær tilknytning 10 til en virksomhed, der er defineret i en af bestemmelserne. 9 Jf. også dom af , sag 102/86, Apple and Pear Development Council, Sml. s. 1443, præmis 11 og 12, af , sag C-16/93, Tolsma, Sml. I, s. 743, præmis 13, og af , sag C-174/00, Kennemer Golf, Sml. I, s. 3293, præmis Brugen af ordet»related«i litra i), når litra g) og h) bruger»linked«, synes at være en ejendommelighed i den engelske sprogversion. Andre sprogversioner bruger det samme begreb i de tre bestemmelser, og der er ingen grund til at tro, at der er tilsigtet nogen forskellig betydning. I

7 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE 27. Stiftelsens formidlingsydelser er af Hoge Raad specificeret som ydelser vedrørende»pasning af børn [...] hos dagplejere«. stk. 1, litra g) og h), og det modsatte er ikke gjort gældende. Da betingelserne for anvendelse ardisse to fritagelser er identiske, er det unødvendigt at vælge mellem dem. 28. Ydelserne kan derfor ikke have tilknytning til den børnepasning, som stiftelsen selv tilbyder for hvilken den ikke kan siges at handle som»mellemled«, og for hvilken den ikke opkræver den omhandlede timesats men kun til den pasning, som uafhængige dagplejere tilbyder. 31. Det er uomtvistet, at stiftelsen er et organ, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som et foretagende af almennyttig karakter i henhold til artikel 13, punkt A, stk. 1, litra g) og h). 29. Jeg er enig med den nederlandske regering i, at der ikke er noget grundlag for at antage, at sådan børnepasning kan være omfattet af uddannelseskategorien i sjette direktivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra i). Det er naturligvis muligt at kombinere børnepasning med et uddannelseselement, uanset barnets alder, og det kan være tilfældet, at visse uafhængige dagplejere faktisk føler, at de spiller en uddannelsesmæssig rolle, men det er ikke gjort gældende, at uddannelse er ment at skulle indgå som en del af den omhandlede børnepasning. 32. Stiftelsen har endvidere fremhævet, at det alene er via dens formidlingsvirksomhed, at forældre får adgang til tjenesteydelserne fra de uafhængige dagplejere på listen og takket være stiftelsens kontrol og rådgivning navnlig fra den bedst egnede dagplejer. Stiftelsens tjenesteydelse skal derfor anses for en forudsætning for levering af børnepasning og dermed som knyttet hertil. 30. Børnepasning synes dog i princippet at kunne være omfattet af»social bistand og social sikring«og/eller»beskyttelse af børn og unge«i den betydning, hvori udtrykkene anvendes i henholdsvis artikel 13, punkt A, 33. Den nederlandske regering og Kommissionen har dog begge gjort gældende, at stiftelsens formidlingsydelser ikke kan kvalificeres som havende»nær tilknytning«til den børnepasning, der leveres af uafhængige dagplejere, og at denne børnepasning ikke I

8 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS SAG C-415/04 kan danne grundlag for fritagelse af tilknyttede præstationer, eftersom den ikke i sig selv er en fritaget tjenesteydelse. iii) Er formidlingsydelserne uomgængelig nødvendige for børnepasningsydelserne? 34. Den nederlandske regering har endvidere alternativt gjort gældende, at fritagelsen er udelukket i henhold til artikel 13, punkt A, stk. 2, litra b), da tjenesteydelsen på den ene side ikke er uomgængelig nødvendig for leveringen af den pågældende børnepasning, og da tjenesteydelsen på den anden side skal sikre stiftelsen yderligere indtægter ved at stille en tjenesteydelse til rådighed i konkurrence med kommercielle ydelser, der er momspligtige. iv) Er det grundlæggende formål at opnå yderligere indtægter, og er der konkurrence med kommercielle tjenesteydelser, der er momspligtige? 35. Det forekommer mig således, at selv om stiftelsens formidlingsydelser klart kan have tilknytning i hvert fald i vid forstand til de uafhængige børnepasningsydelser, er der en række mulige hindringer for fritagelse. Følgende spørgsmål er relevante i denne henseende: 36. Hvis svaret på nogen af de første tre spørgsmål er benægtende, eller hvis svaret på det fjerde spørgsmål er bekræftende, kan der ikke være nogen fritagelse for de beskrevne tjenesteydelser. Alle disse spørgsmål indebærer vurderinger af faktiske forhold, men der er også, i det mindste hvad angår de første tre, fortolkningsspørgsmål, som Domstolen kan afklare. i) Har formidlingsydelserne»nær tilknytning«til børnepasningsydelserne? ii) Kan fritagelsen støttes på en tilknytning til børnepasningsydelserne, hvis disse ikke selv er fritaget? 37. Endelig kan det understreges, at virkningerne af en momsfritagelse kan være forskellige alt efter omstændighederne. Hvis en bestemt transaktion er fritaget, kan leverandøren ikke fradrage indgående afgift på varer eller tjenesteydelser, som han har erhvervet med henblik på denne transaktion. Kunden kan heller ikke fradrage nogen del af den afgift, der fortsat indgår latent og usynlig i transaktionens omkostninger, stiftelsen kan formodes at have overvejet sin situation, da I

9 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE den anmodede om fritagelse for den omtvistede tjenesteydelse, men det er vanskeligt at forudsige, at fritagelse altid vil være til fordel for andre, der tilbyder en sammenlignelig ydelse. En afbalanceret og neutral fremgangsmåde ved fortolkningen af de relevante bestemmelser er derfor hensigtsmæssig. forbindelse med«[henholdsvis litra a), k) og o); også her er der forskelle mellem sprogversionerne]. i) Har formidlingsydelserne»nær tilknytning«til børnepasningsydelserne? 38. Listen over fritagelser i artikel 13, punkt A, stk. 1, indeholder omfattende henvisninger til leveringer, der på en eller anden måde er knyttet til virksomhed af almen interesse. 41. I lyset heraf mener jeg ikke, at Domstolens dom i Dudda-sagen 11,som stiftelsen har forsøgt at anvende analogt, kan være til hjælp. Den vedrørte ikke alene fastlæggelsen af leveringsstedet snarere end spørgsmålet om fritagelse, men den vedrørte specifikt levering af tjenesteydelser defineret som»i forbindelse med«eller»knyttet«til visse kulturelle eller lignende aktiviteter i henhold til sjette direktivs artikel 9, stk. 2, litra c). Den forbindelse, der var tale om i den sag, var klart løsere end den nære tilknytning. 39. I tillæg til litra g), h) og i) opstiller litra b), 1), m) og n) kriteriet med»nær«tilknytning. Den anvendte terminologi er ikke altid identisk, og der er forskelle fra sprogversion til sprogversion, men det forekommer mig, at der må være tænkt på det samme begreb i hvert tilfælde. 42. Kommissionen og den nederlandske regering har henvist til sagen Kommissionen mod Tyskland 12, hvori Domstolen antog, at forskningsprojekter, som statslige universiteter påtog sig mod vederlag, ikke havde nær tilknytning til universitetsundervisning i henhold til artikel 13, punkt A, stk. 1, litra i), for det første fordi fritagelsen skal sikre, at det ikke bliver umuligt at få adgang til universitetsundervisning på grund af fordyrelsen af undervisningen ved, at selve undervisningen eller tjenesteydelser og goder med nær tilknytning hertil pålægges moms (og 40. Derimod angiver andre litra en løsere forbindelse ved at anvende begreber som»hertil knyttede«,»med henblik på«eller»i 11 Dom af , sag C-327/91, Sml. 1, s Dom af , sag C-287/00, Sml. I, s. 5811, navnlig præmis 45 ff.,jf. også dom af , sag C-76/99, Kommissionen mod Frankrig, Sml. 1, s I

10 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS SAG C-415/04 dette ville ikke blive umuligt som følge af, at forskningsprojekter, der udføres mod vederlag, pålægges afgift), og for det andet med den begrundelse, at selv om udførelse af sådanne projekter kan være nyttige for universitetsundervisningen, er de ikke uomgængelig nødvendige for at nå målet med at uddanne studerende med henblik på, at de kan udøve en erhvervsmæssig beskæftigelse. 43. Hvad angår det første aspekt kan det anføres, at opkrævning af en afgift på et engangsgebyr, der betales for den ydelse, at en forælder sættes i kontakt med en dagplejer, ikke vil gøre adgangen til børnepasningen umulig. Det samme gælder ikke nødvendigvis, hvis det beløb, der betales for denne tjenesteydelse, udgør en betydelig del af den sats, der betales for hver time børnepasning, så længe der ydes pasning. I denne henseende opstår imidlertid spørgsmålet om tilknytningen mellem tjenesteydelsen og betalingen igen Hvad angår det andet aspekt er jeg tøvende med hensyn til at udtrykke enighed i, at tilstedeværelsen af en nær tilknytning mellem leveringen og en virksomhed nødvendigvis indebærer, at leveringen er uomgængelig nødvendig for at opfylde formålene med virksomheden. 45. Da alle bestemmelserne i artikel 13, punkt A, litra 1), der anvender kriteriet om nær tilknytning, imidlertid også er underlagt betingelsen i artikel 13, punkt A, stk. 2, litra b), første led, om, at leveringen skal være uomgængelig nødvendig for de fritagne transaktioner, er spørgsmålet uvæsentligt i den foreliggende sammenhæng. Jeg vil behandle det nedenfor under punkt iii). ii) Kan fritagelsen støttes på en tilknytning til børnepasningsydelserne, hvis disse ikke selv er fritaget? 13 Jf. mine bemærkninger ovenfor i punkt Kommissionen og den nederlandske regering har anført, at selv om der er en nær tilknytning mellem stiftelsens formidlingsydelser og den børnepasning, som uafhængige dagplejere yder, er det nødvendigt, at børnepasningen i sig selv kan fritages i henhold til artikel 13, punkt A, stk. 1, litra g) og h), for at den tilknyttede tjenesteydelse også kan fritages. Børnepasningen skal med andre ord navnlig præsteres af»offentligretlige organer eller andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter«. I

11 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE 47. Bestemmelserne i artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b), g), h), i), 1), m) og n), har det til fælles, at de alle anvender begrebet vedrørende nær tilknytning mellem en levering og en virksomhed af almen interesse, hvor den pågældende levering præsteres af en enhed, der er offentligretlig, velgørende, kulturel eller en privat forening, uden gevinst for øje eller lignende, og alle er underlagt bestemmelserne i artikel 13, punkt A, stk. 2, litra b). tilknytning til denne fritagede virksomhed, mens litra g), h) og m), fritager visse leveringer, der er nært tilknyttet en bestemt virksomhed, uanset om virksomheden selv er fritaget eller ikke. 48. De er imidlertid forskellige i deres måde at udtrykke forbindelsen på:»hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil«[litra b)],»tjenesteydelserog levering af goder med nær tilknytning til«social bistand, beskyttelse af børn og lignende [litra g) og h)], uddannelse, herunder»tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning hertil«[litra i)], tjenesteydelser»og goder i nær tilknytning hertil«til fordel for medlemmer af visse organisationer [litra 1)],»visse former for tjenesteydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning«[litra m)], og visse kulturelle tjenesteydelser og»goder i nær tilknytning hertil«[litra n)]. 49. Det kan efter en bogstavfortolkning anføres, at litra b), i), 1) og n) fritager en bestemt virksomhed af almen interesse sammen med andre leveringer, der har nær 50. Argumentets sidste del forekommer dog ikke at være holdbar. Det forekommer ikke, således som Kommissionen har anført, at være i overensstemmelse med logikken i bestemmelserne og, således som den nederlandske regering har anført, med ordlyden af artikel 13, punkt A, stk. 2, litra b), første led, hvori det udtales, at de pågældende leveringer skal være»uomgængelig nødvendige for udførelsen af transaktioner, der er fritaget for afgift«. 51. Det forekommer derfor, at for at de nært tilknyttede leveringer kan være fritaget, skal også hovedvirksomheden være fritaget og skal dermed opfylde alle betingelserne for fritagelse herunder kravet om, at den præsteres af offentligretlige organer eller andre organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter Jf. også dom of , sag C-498/03, Kingscrest Associates og Montecelio, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 30. I

12 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS SAG C-415/ Når stiftelsen kun handler som formidler, skal den uafhængige dagpleje, som formidlingsydelserne har tilknytning til, for at kunne fritages i henhold til artikel 13, punkt A, stk. 1, litra g) eller h), også opfylde fritagelsesbetingelserne i disse bestemmelser. iii) Er formidlingsydelserne uomgængelig nødvendige for børnepasningsydelserne? 54. Det synes vanskeligt at antage, at en forælder kan anvende børnepasningsydelser uden først være sat i kontakt med dagplejeren. Stiftelsen har understreget, at man kun kan få adgang til de pågældende børnepasningsydelser via formidlingsvirksomheden. Den nederlandske regering har dog anført, at der også står andre kanaler til rådighed, herunder annoncering eller kommercielle agenturer. 53. De uafhængige dagplejere er klart ikke offentligretlige organer. Det tilkommer ikke Domstolen at fastslå, om de er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter. Anerkendelsen henhører under de nationale myndigheder, der har et vist skøn, som skal udøves i overensstemmelse med fællesskabsretten og kan efterprøves retligt 15. Hvad angår muligheden for anerkendelse af uafhængige dagplejere kan der henvises til Domstolens domme i Bulthuis-Griffioensagen 16 og Gregg-sagen 17, hvoraf synes at fremgå, at fysiske personer kun kan opnå sådan anerkendelse, hvis de»driver en virksomhed«. 15 Jf. Kingscrest Associates og Montecello-dommen,, navnlig præmis 48 ff. 16 Dom af , sag C-453/93, Sml. I, s Dom af , sag C-216/97, Sml. I, s. 4947, navnlig præmis I Det forekommer mig, at hvis stiftelsen ikke gjorde andet og mere end at føre en liste over alle de personer, der tilbyder børnepasning, og give forældrene adgang til denne liste, kunne denne tjenesteydelse på ingen måde beskrives som uomgængelig nødvendig. Der er mange andre måder, hvorpå forældre kan komme i kontakt med potentielle dagplejere. 56. Hvis stiftelsens kontrol og oplæring indebærer, at dens formidlingsydelser kun giver adgang til sådanne kompetente og pålidelige dagplejere, som forældrene ellers ikke ville have kunnet identificere, kan formidlingsydelserne imidlertid anses for uomgængelig nødvendige for at få adgang

13 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE til børnepasning af denne kvalitet, selv hvis stiftelsen fralægger sig ansvaret for fejl og mangler ved den faktisk leverede børnepasning. iv) Er det grundlæggende formal at opnå yderligere indtægter, og er der konkurrence med kommercielle tjenesteydelser, der er pålagt moms? 57. Det er derfor min opfattelse, at den relevante faktiske vurdering er, om den pasning, der gives adgang til, er af en sådan art eller kvalitet, at forældrene ikke kunne have sikkerhed herfor uden stiftelsens formidlingsydelser. 58. Dette er igen et faktuelt spørgsmål, der ikke kan afgøres af Domstolen, og der er ikke blevet rejst noget særligt fortolkningsproblem i denne forbindelse i den foreliggende sag. Der er ingen bekræftelse i sagsakterne af, at kommercielle agenturer faktisk tilbyder en tjenesteydelse, der er tilsvarende stiftelsens, selv om den nederlandske regering har anført, at dette er tilfældet. Hvis det er nødvendigt at bedømme formålet med den tilbudte tjenesteydelse, kan det være hensigtsmæssigt at tage hensyn til på den ene side stiftelsens status som institution uden gevinst for øje og på den anden side den omtvistede betalings størrelse og beregningsmåde. Forslag til afgørelse 59. På grundlag af ovenstående betragtninger er det min opfattelse, at Domstolen skal give Hoge Raad følgende svar:»når et offentligretligt organ eller andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter, handler som I

14 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS SAG C-415/04 mellemled mellem personer, der søger, og personer, der tilbyder børnepasningsydelser, kan dets formidlingsydelser kun være fritaget for moms i henhold til artikel 13, punkt A, stk. 1, litra g) eller h), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, hvis: pålæggelse af moms vil gøre adgangen til børnepasningsydelser umulig ved at forhøje omkostningerne herved børnepasningsydelserne i sig selv er omfattet af fritagelsen i henhold til samme bestemmelse(r) børnepasningsydelserne er af en sådan art eller kvalitet, at de, der efterspørger disse ydelser, ikke ville have sikkerhed herfor, hvis de ikke anvendte formidlingsydelserne, og det grundlæggende formål med formidlingsydelserne ikke er at sikre yderligere indtægter ved udførelse af transaktioner i direkte konkurrence med dem, der udføres af erhvervsvirksomheder, som skal svare moms.«i

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994 EMPIRE STORES FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994 Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, Baggrunden for hovedsagerne 1. Ved kendelse af 14. januar 1993

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEELHOED SAG C-280/04 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1 I Indledning II Retsforskrifter A Fællesskabsbestemmelser

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1 Sag C-98/07 Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON fremsat den 7. marts 2006 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON fremsat den 7. marts 2006 1 HEGER FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON fremsat den 7. marts 2006 1 1. Nærværende anmodning om en præjudiciel afgørelse i medfør af artikel 243 EF vedrører fastsættelsen af beskatningsstedet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0051(CNS) 6.6.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. december 2010 (*)»Offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 A Indledning 3. Hos dette selskab kan rejsebureauer foretage gruppereservationer. Reservationerne vedrører befordring

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002*

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* DOM AF 21.3.2002 SAG C-451/99 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* I sag C-451/99, angående en anmodning, som Handelsgericht Wien (Østrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18.

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. september 2009 EF-Domstolen fastslår, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere