DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *"

Transkript

1 PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved afgørelse af 23. marts 2005, indgået til Domstolen den 4. april 2005, i sagen: Harold Price mod Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, har DOMSTOLEN (Første Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne K. Schiemann (refererende dommer), N. Colneric, E. Juhász og E. Levits, Processprog: fransk. I

2 DOM AF SAG C-149/05 generaladvokat: C. Stix-Hackl justitssekretær: ekspeditionssekretær B. Fülöp, på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 26. januar 2006, efter at der er indgivet skriftlige indlæg af: Harold Price ved avocat M. Olivier-Martin Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ved avocat H. Calvet den franske regering ved G. de Bergues og C. Bergeot-Nunes, som befuldmægtigede den østrigske regering ved E. Riedl, som befuldmægtiget den svenske regering ved K. Wistrand, som befuldmægtiget Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved H. Støvlbæk og D. Maidani, som befuldmægtigede, bistået af J.-V. Visee, som sagkyndig, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 23. marts 2006, I

3 PRICE afsagt følgende Dom 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af bestemmelserne i Rådets direktiv 89/48/EØF af 21. december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed (EFT 1989 L 19, s. 16) og Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48 (EFT L 209, s. 25), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 (EFT L 206, s. 1, herefter henholdsvis»direktiv 89/48«og»direktiv 92/51«). 2 Denne anmodning er indgivet inden for rammerne af en retssag, som Harold Price, der har erhvervet visse kvalifikationer i Det Forenede Kongerige med hensyn til auktioner, har anlagt til prøvelse af en afgørelse truffet af Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (rådet for frivillige offentlige auktioner over løsøre) (herefter»cw«), hvorved CW har betinget hans adgang til hvervet som leder af frivillige offentlige auktioner over løsøre (herefter»leder af frivillige auktioner«) i Frankrig af, at han består en egnethedsprøve, der omfatter prøver i tre fag, nemlig juridiske emner, den praktiske fremgangsmåde ved offentlig auktion og faglige regler. I

4 DOM AF SAG C-149/05 Retsforskrifter Fællesskabsbestemmelser 3 Det fremgår af tredje og fjerde betragtning til direktiv 89/48, at det har til formål at indføre en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser med henblik på at lette adgangen til at udøve enhver form for erhvervsvirksomhed, som i værtslandet er gjort betinget af, at EF-borgerne har gennemgået en post-gymnasial uddannelse, forudsat at de er i besiddelse af et sådant eksamensbevis, som giver adgang til disse aktiviteter, bekræfter en uddannelse af mindst tre års varighed og er udstedt i en anden medlemsstat. 4 Direktiv 92/51 indfører en generel ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser, der omfatter de uddannelsesniveauer, der ikke var omfattet af den oprindelige generelle ordning, der blev indført ved direktiv 89/48, hvis anvendelsesområde er begrænset til videregående uddannelser. 5 I medfør af artikel 2, stk. 1, i direktiv 89/48 og artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/51 finder begge direktiver anvendelse på enhver statsborger i en medlemsstat, der ønsker at udøve et»lovreguleret erhverv«i en anden medlemsstat. Begrebet»lovreguleret erhverv«6 Ifølge definitionen i artikel 1, litra c), i direktiv 89/48, der i det væsentlige er identisk med definitionen i artikel 1, litra e), i direktiv 92/51, forstås ved»lovreguleret erhverv«: den eller de samlede lovregulerede erhvervsmæssige former for virksomhed, der udgør dette erhverv i en medlemsstat. I

5 PRICE 7 En»lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed«defineres i artikel 1, litra d), første afsnit, i direktiv 89/48 samt i artikel 1, litra f), første afsnit, i direktiv 92/51 som erhvervsmæssig virksomhed, når der enten direkte eller indirekte ifølge love eller administrative bestemmelser kræves et eksamensbevis (direktiv 89/48) eller et uddannelses- eller kursusbevis (direktiv 92/51) for i en medlemsstat at optage eller udøve denne virksomhed eller en form heraf. 8 I henhold til artikel 1, litra d), andet afsnit, i direktiv 89/48, der i det væsentlige er identisk med artikel 1, litra f), andet afsnit, i direktiv 92/51, bortset fra at der i direktiv 92/51 henvises til et»uddannelsesbevis«, mens der i direktiv 89/48 henvises til et»eksamensbevis«, sidestilles følgende aktiviteter med en lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed:»en erhvervsmæssig virksomhed udøvet af medlemmerne af en sammenslutning eller en organisation, som især har til formål at fremme og opretholde et højt niveau inden for den pågældende erhvervsgren, og som med henblik på virkeliggørelsen af denne målsætning fra en medlemsstat har modtaget en anerkendelse i en særlig form og: udsteder et eksamensbevis til sine medlemmer sikrer, at de overholder de faglige regler, som den har fastsat, og giver dem ret til at anvende en titel eller en forkortelse eller at opnå en stilling svarende til dette eksamensbevis«. I

6 DOM AF SAG C-149/05 9 Det fremgår af artikel 1, litra d), tredje afsnit, i direktiv 89/41, at bilaget til direktivet indeholder en ikke udtømmende liste over sammenslutninger eller organisationer, der på tidspunktet for vedtagelsen af direktivet opfyldte de i andet afsnit anførte betingelser. I dette bilag nævnes bla.»royal Institution of Chartered Surveyors«. Begrebet»eksamensbevis«10 Det fremgår af artikel 1, litra a), andet afsnit, i direktiv 89/48, at det af et»eksamensbevis«bla. skal fremgå, at indehaveren med positivt resultat har gennemgået en post-gymnasial uddannelse af mindst tre års varighed eller af tilsvarende varighed på deltid. 11 Det følger af artikel 1, litra a), andet led, nr. i), i direktiv 92/51, at det af et»eksamensbevis«bla. skal fremgå, at indehaveren med positivt resultat har gennemgået en anden post-gymnasial uddannelse end den, der er nævnt i artikel 1, litra a), andet led, i direktiv 89/48, af mindst et års varighed eller af tilsvarende varighed på deltid. Forpligtelsen til anerkendelse 12 Artikel 3, stk. 1, i direktiv 89/48 bestemmer:»når der i værtslandet kræves et eksamensbevis for at optage eller udøve et bestemt lovreguleret erhverv, kan den kompetente myndighed ikke under henvisning til I

7 PRICE manglende kvalifikationer nægte en EF-statsborger adgang til at optage eller udøve et sådant erhverv på samme vilkår som dem, der gælder for landets egne statsborgere, a) såfremt ansøgeren er i besiddelse af det eksamensbevis, som i en anden medlemsstat er foreskrevet som betingelse for adgang til dér at optage eller udøve det samme erhverv, og som er opnået i en medlemsstat, eller b) såfremt ansøgeren på fuldtidsbasis har udøvet det pågældende erhverv i mindst to år i løbet af de forudgående ti år i en anden medlemsstat, hvor dette erhverv ikke er lovreguleret i henhold til artikel 1, litra c), og artikel 1, litra d), første afsnit, og den pågældende er i besiddelse af et eller flere kvalifikationsbeviser: som er udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat, der er udpeget i overensstemmelse med medlemsstatens love eller administrative bestemmelser hvoraf det fremgår, at indehaveren med positivt resultat har gennemgået en post-gymnasial uddannelse af mindst tre års varighed eller af tilsvarende varighed på deltid, ved et universitet eller en anden højere læreanstalt eller ved en anden uddannelsesinstitution med samme uddannelsesniveau i en medlemsstat, og, i givet fald, at han med positivt resultat har gennemgået den erhvervsmæssige uddannelse, der kræves ud over den post-gymnasiale uddannelse [ ] og som har forberedt ham til at udøve det pågældende erhverv.«i

8 DOM AF SAG C-149/05 13 Artikel 3, stk. 1, i direktiv 92/51 har følgende ordlyd:»når der i værtslandet kræves et eksamensbevis som defineret i dette direktiv eller i direktiv 89/48/EØF for at optage eller udøve et bestemt lovreguleret erhverv, kan den kompetente myndighed ikke medmindre andet er fastsat i direktiv 89/48 under henvisning til manglende kvalifikationer nægte en EF-statsborger adgang til at optage eller udøve et sådant erhverv på samme vilkår som dem, der gælder for landets egne statsborgere, a) såfremt ansøgeren er i besiddelse af et eksamensbevis som defineret i dette direktiv eller direktiv 89/48/EØF, som i en anden medlemsstat er foreskrevet som betingelse for adgang til dér at optage eller udøve det samme erhverv, og som er opnået i en medlemsstat, eller b) såfremt ansøgeren på fuldtidsbasis har udøvet det pågældende erhverv i mindst to år eller i en tilsvarende periode på deltid i løbet af de forudgående ti år i en anden medlemsstat, hvor dette erhverv ikke er hverken lovreguleret i henhold til artikel 1, litra e), og artikel 1, litra f ), første afsnit, i dette direktiv eller i henhold til artikel 1, litra c), og artikel 1, litra d), første afsnit, i direktiv 89/48/EØF, og den pågældende er i besiddelse af et eller flere uddannelsesbeviser: I som er udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat, der er udpeget i overensstemmelse med denne stats love eller administrative bestemmelser

9 PRICE hvoraf det fremgår, at indehaveren med positivt resultat har gennemgået en post-gymnasial uddannelse, dog bortset fra den, der er nævnt i artikel 1, litra a), andet led, i direktiv 89/48/EØF, af mindst et års varighed eller af tilsvarende varighed på deltid, hvortil et af adgangskravene som den generelle regel er gennemførelse af det uddannelsesforløb på sekundærtrinnet, der er adgangsgivende til universiteter og højere læreanstalter, samt den eventuelle erhvervsmæssige uddannelse, der indgår i denne post-gymnasiale uddannelse, [ ] og som har forberedt ham til at udøve det pågældende erhverv.«1 4 Artikel 3, stk. 4, i direktiv 92/51 indeholder desuden en undtagelse til artikel 3, stk. 1, hvorefter værtslandet ikke er forpligtet til at anvende denne bestemmelse, når det påkrævede eksamensbevis er et eksamensbevis som defineret i direktiv 89/48/EØF, og en af betingelserne for udstedelse af dette eksamensbevis er gennemførelse med positivt resultat af en uddannelse af en varighed på over fire år. Udligningsforanstaltninger 15 Uanset artikel 3 i direktiv 89/48 og 92/51 er disse direktivers artikel 4 ikke til hinder for, at en værtsmedlemsstat under visse betingelser, der er defineret i denne bestemmelse, kræver af ansøgeren, at han beviser, at han har erhvervserfaring af en vis varighed, at han gennemgår en prøvetid, der dog ikke må overstige tre år, eller består en egnethedsprøve (»herefter udligningsforanstaltningerne«). I

10 DOM AF SAG C-149/05 16 Det fremgår af artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 89/48, der på dette punkt i det væsentlige er identisk med artikel 4, stk. 1, litra b), tredje afsnit og fjerde afsnit, første led, i direktiv 92/51, at den værtsmedlemsstat, der pålægger ansøgeren udligningsforanstaltninger, principielt skal give den pågældende ret til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve. Er der imidlertid tale om erhverv, for»hvis udøvelse det er nødvendigt at have nøje kendskab til national ret, og i forbindelse med hvilke rådgivning og/eller bistand med hensyn til national ret indgår som et væsentligt og fast element«, kan værtsmedlemsstaten som en undtagelse fra dette princip pålægge ansøgeren at bestå en prøvetid eller gennemgå en egnethedsprøve. De nationale bestemmelser De franske bestemmelser 17 Dekret nr af 19. juli 2001 om frivillige offentlige auktioner over løsøre, udstedt i henhold til artikel L L i code de commerce (JORF af , s , herefter»dekret «), fastsætter de kvalifikationer, der kræves for at lede frivillige offentlige auktioner over løsøre. 18 Det nævnte dekrets artikel 16 bestemmer, at udøvelsen af det nævnte erhverv principielt er forbeholdt indehavere af et juridisk eksamensbevis og et eksamensbevis inden for kunsthistorie, brugskunst, arkæologi eller bildende kunst. Et af disse eksamensbeviser skal mindst være en bachelorgrad, og det andet skal mindst attestere et uddannelsesniveau, der svarer til to års videregående studier. Indehavere af kvalifikationsbeviser eller eksamensbeviser, der særligt er godkendt i medfør af dispensation og optaget på en liste i en bekendtgørelse, der udstedes af justitsministeren og ministeren for videregående uddannelser i fællesskab, kan også få adgang til dette erhverv. I

11 PRICE 19 I henhold til samme dekrets artikel 45 anses statsborgere i en anden medlemsstat bl.a. for at have de kvalifikationer, der kræves i direktivets artikel 16, såfremt: de med tilfredsstillende resultat har fulgt en postgymnasial uddannelse af mindst et års varighed eller af tilsvarende varighed på deltid, som forbereder dem til at udøve virksomhed som leder af frivillige auktioner, og hvortil et af adgangskravene er gennemførelse af et uddannelsesforløb på sekundærtrinnet, der er adgangsgivende til universiteter og højere læreanstalter, samt den erhvervsmæssige uddannelse, der eventuelt kræves ud over denne postgymnasiale uddannelse, og som er indehavere af et eller flere eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser, 1) som giver ret til at afholde frivillige offentlige auktioner over løsøre i en medlemsstat, hvor adgangen til eller udøvelsen af dette erhverv er lovreguleret, og som er udstedt af den kompetente myndighed i denne stat 2) som attesterer en lovreguleret uddannelse, som er specifikt rettet mod udøvelsen af erhvervet i en medlemsstat, hvor adgangen til eller udøvelsen af dette erhverv ikke er lovreguleret, eller 3) som er erhvervet i en medlemsstat, hvor hverken adgangen til dette erhverv, udøvelsen af dette erhverv eller den uddannelse, der giver ret til at udøve I

12 DOM AF SAG C-149/05 dette hverv, er lovreguleret, og de godtgør, at erhvervet har været udøvet i denne stat i mindst to og et halvt år på fuld tid i løbet af de forudgående ti år eller i en tilsvarende periode på deltid, for så vidt som denne udøvelse er attesteret af denne stats kompetente myndighed. 20 Artikel 48 i dekret giver CW beføjelse til at behandle ansøgninger om anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser fra personer, der opfylder betingelserne i artikel 45, og som ønsker at etablere sig i Frankrig. 21 Det bestemmes i dekretets artikel 49, at ansøgeren skal aflægge en egnethedsprøve, når den pågældendes uddannelse omfatter fag, der er væsentligt forskellige fra de fag, der er fastsat i dekretet, eller når en eller flere af de relevante former for erhvervsvirksomhed ikke er reguleret i oprindelsesmedlemsstaten eller er reguleret væsentligt anderledes dér. Bestemmelserne i Det Forenede Kongerige 22 I Det Forenede Kongerige er udøvelsen af denne form for erhvervsmæssig virksomhed ikke underlagt nogen betingelser i medfør af den relevante lovgivning. Til gengæld er Royal Institution of Chartered Surveyors i hvert fald i et vist omfang involveret i tilrettelæggelsen af denne virksomhed. Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål 23 Harold Price, der er britisk statsborger, er indehaver af eksamensbeviset»bachelor of Arts with second class honours in Fine Arts Valuation«. Dette eksamensbevis er I

13 PRICE akkrediteret af Royal Institution of Chartered Surveyors i Det Forenede Kongerige. Ifølge de oplysninger, som hans advokat er fremkommet med under retsmødet, hat- Harold Price selv om han på et tidspunkt blev tilknyttet Royal Institution of Chartered Surveyors aldrig været fuldgyldigt medlem af denne organisation, idet han ikke har gennemført den toårige praktikperiode efterfulgt af en samtale med en udvælgelseskomite (herefter»assessment of Professional Competence«eller»APC«), der er nødvendig for at blive medlem. 24 Da Harold Price ønskede at udøve erhvervet som leder af frivillige auktioner i Frankrig, indgav han den 8. januar 2002 en ansøgning til CVV om anerkendelse af eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis i henhold til artikel 48 i dekret Ved afgørelse af 19. juni 2003 opfordrede CVV Harold Price til at aflægge egnethedsprøve i henhold til dekretets artikel 49 i følgende fag: juridiske fag, den praktiske fremgangsmåde ved offentlig auktion og faglige regler. Harold Price klagede over denne afgørelse, men klagen blev afvist den 11. september Den 19. august 2003 indbragte Harold Price CVV's afgørelse af 19. juni 2003 om at pålægge ham at aflægge en egnethedsprøve for cour d'appel de Paris. 27 Ifølge den forelæggende ret har Harold Price ikke ført bevis for, at han på fuldtidsbasis har udøvet et erhverv som leder af frivillige auktioner, der er attesteret af de britiske myndigheder, i mindst to år i løbet af de ti år, der gik forud for hans ansøgning om godkendelse af sit eksamensbevis. 28 Harold Price har imidlertid gjort gældende, at den anfægtede afgørelse er truffet under tilsidesættelse af bestemmelserne i direktiv 92/51, der supplerer direktiv 89/48, idet han ikke gives mulighed for at vælge mellem at gennemgå en prøvetid eller at aflægge en egnethedsprøve. I

14 DOM AF SAG C-149/05 29 Til støtte for denne påstand har han gjort gældende, at det fremgår af artikel 7 i direktiv 92/51, at såfremt medlemsstaten gør brug af muligheden for at foreskrive en prøveperiode eller en egnethedsprøve, skal den overlade ansøgeren valget mellem disse to udligningsforanstaltninger. 30 Ifølge den forelæggende ret har CVVmed rette gjort gældende, at Harold Price ikke kan påberåbe sig denne bestemmelse, for så vidt som den kun finder anvendelse i tilfælde, hvor værtsmedlemsstaten kræver, at ansøgeren er i besiddelse af et certifikat, og ikke som i det foreliggende tilfælde, hvor der stilles krav om et eksamensbevis. 31 CW har gjort gældende, at Harold Prices tilfælde reguleres af artikel 4, stk. 1, litra b), fjerde afsnit, første led, i direktiv 92/51, og at det af denne bestemmelse fremgår, at medlemsstaten kan pålægge ansøgeren at bestå en prøvetid eller gennemgå en egnethedsprøve, når der er tale om erhverv, for hvis udøvelse det er nødvendigt at have nøje kendskab til national ret, og i forbindelse med hvilke rådgivning og/eller bistand med hensyn til national ret indgår som et væsentligt og fast element, hvilket efter CVV's opfattelse gælder for erhvervet som leder af frivillige auktioner. 32 Harold Price har bestridt denne fortolkning af direktiv 92/51, idet han har anført, at frivillige auktioner og tvangsauktioner nu behandles særskilt, og at hans ansøgning om godkendelse kun gælder for frivillige auktioner. 33 Det er under disse omstændigheder, at cour d'appel de Paris har besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»1) Finder direktiv 92/51 [...] anvendelse på udøvelse af virksomhed som leder af frivillige auktioner [...], således som denne virksomhed er reguleret i artikel L L.321-3, L og L i code de commerce? I

15 PRICE 2) I bekræftende fald: Kan værtslandet påberåbe sig den undtagelse [fra artikel 4, stk. 1, litra b), tredje afsnit, i direktiv 92/51], som er fastsat i [artikel 4, stk. 1, litra b), fjerde afsnit, første led, i direktiv 92/51]«? Første spørgsmål 34 Det bemærkes indledningsvis, at anvendelsesområdet for henholdsvis direktiv 89/48 og 92/51 ikke blot er defineret i kraft af det omhandlede lovregulerede erhverv, men også i kraft af de kvalifikationer, som ansøgeren har. Den forelæggende rets første spørgsmål skal således udlægges på en sådan måde, at det nærmere bestemt ønskes oplyst, om direktiv 92/51 finder anvendelse på en ansøger, der har de kvalifikationer, som sagsøgeren i hovedsagen har, og som ønsker at udøve erhvervet som leder af frivillige auktioner i Frankrig. 35 Selv om den forelæggende ret kun har forelagt Domstolen et spørgsmål om, hvorvidt direktiv 92/51 finder anvendelse i sagen, skal der henset til dette direktivs supplerende karakter i forhold til direktiv 89/48 først ske en prøvelse af, om dette sidstnævnte finder anvendelse. Kun for det tilfælde, at det nævnte direktiv ikke finder anvendelse, skal det undersøges, om direktiv 92/51 finder anvendelse. De relevante principper 36 Det fremgår af opbygningen af artikel 3 i direktiv 89/48 og 92/51, at kun én af de to fremgangsmåder til anerkendelse af eksamensbeviser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, I

16 DOM AF SAG C-149/05 litra a), henholdsvis litra b), i disse direktiver, kan finde anvendelse i et konkret tilfælde. Den fremgangsmåde, der er fastsat i litra a), finder anvendelse, hvis det omhandlede erhverv er et lovreguleret erhverv i uddannelsesmedlemsstaten. Den anden fremgangsmåde i litra b) finder kun anvendelse, hvis det omhandlede erhverv ikke er lovreguleret i denne medlemsstat. 37 Hvis det viser sig, at det omhandlede erhverv er et lovreguleret erhverv i uddannelsesmedlemsstaten, fremgår det af artikel 3, stk. 1, litra a), i de omhandlede direktiver, at direktiv 89/48 finder anvendelse, når både det eksamensbevis, der kræves af værtsmedlemsstaten for at få adgang til det omhandlede erhverv, og det eksamensbevis, som ansøgeren er i besiddelse af, er eksamensbeviser, således som de er defineret i dette sidstnævnte direktiv. Direktiv 92/51 finder imidlertid anvendelse, når mindst ét af de to omhandlede eksamensbeviser er et eksamensbevis i dette direktivs forstand, idet det andet eksamensbevis enten kan være omfattet af samme direktiv eller af direktiv 89/ Hvis det derimod viser sig, at det omhandlede erhverv ikke er et lovreguleret erhverv i uddannelsesmedlemsstaten, fremgår det af artikel 3, stk. 1, litra b), i de omhandlede direktiver, at direktiv 89/48 finder anvendelse, når det eksamensbevis, der kræves af værtsmedlemsstaten for at få adgang til dette erhverv, er et eksamensbevis som det, der er defineret i dette sidstnævnte direktiv, og ansøgeren er i besiddelse af kvalifikationer, der bla. omfatter et uddannelsesbevis, der bekræfter en postgymnasial uddannelse af mindst tre års varighed. Direktiv 92/51 finder derimod anvendelse i alle tilfælde, hvor direktiv 89/48 ikke gør det, dog forudsat at det eksamensbevis, der kræves af værtsmedlemsstaten, i det mindste er et eksamensbevis i direktiv 92/51's forstand, og at ansøgeren er i besiddelse af de kvalifikationer, der er opført i dette direktivs artikel 3, stk. 1, litra b), bl.a. et uddannelsesbevis, der bekræfter en post-gymnasial uddannelse af mindst ét års varighed. 39 Med henblik på at afgøre, hvilket af disse direktiver der finder anvendelse i den foreliggende sag, skal der først foretages en gennemgang af betingelserne for at I

17 PRICE udøve erhvervet som leder af frivillige auktioner dels i Frankrig som værtsmedlemsstat, dels i Det Forenede Kongerige som uddannelsesmedlemsstat. Derefter skal der foretages en vurdering af de kvalifikationer, som sagsøgeren i hovedsagen besidder. Det er ganske vist den forelæggende ret, der skal foretage disse undersøgelser, men Domstolen skal ikke desto mindre bidrage med nogle præciseringer. Betingelserne for at udøve erhvervet som leder af frivillige auktioner i Frankrig 40 Det fremgår af sagens akter, at erhvervet som leder af frivillige auktioner i Frankrig er et lovreguleret erhverv, hvis udøvelse er underlagt en betingelse om, at den pågældende er i besiddelse afet eksamensbevis som omhandlet i artikel 1, litra a), i direktiv 89/48. I henhold til artikel 16 i dekret gælder det navnlig, at udøvelsen af dette erhverv er forbeholdt indehavere af to eksamensbeviser, der til sammen bekræfter et uddannelsesniveau, der svarer til mindst fem års videregående studier, medmindre det omhandlede eksamensbevis har opnået en særlig dispensation. 41 I modsætning til det standpunkt, som Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har indtaget, har den omstændighed, at artikel 45 i dekret givetandre medlemslandes statsborgere, der eventuelt kun har eksamensbeviser, der bekræfter en post-gymnasial uddannelse af mindst ét års varighed, adgang til dette erhverv, ikke den automatiske konsekvens, at direktiv 92/51 finder anvendelse. 42 Når en national lovgivning kun har til formål at gennemføre bestemmelserne i direktiv 92/51, der pålægger medlemsstaterne at give statsborgere fra andre medlemsstater, der er i besiddelse af eksamensbeviser i direktivets forstand, adgang til de erhverv, der er lovreguleret på deres område, uanset at adgangen til disse erhverv normalt er underlagt en betingelse om, at den pågældende er i besiddelse af et eksamensbevis som omhandlet i direktiv 89/48, skal der ikke tages hensyn til I

18 DOM AF SAG C-149/05 denne gennemførelse ved afgørelsen af, hvilket direktiv der finder anvendelse. Hvis dette ikke var tilfældet, ville anvendelsesområdet for direktiv 89/48 blive så begrænset, at det nærmest ville være illusorisk, eftersom hver medlemsstat i medfør af direktiv 92/51 er forpligtet til at give statsborgere fra andre medlemsstater, der er i besiddelse af eksamensbeviser i dette sidstnævnte direktivs forstand, som således bekræfter en uddannelse af en varighed, der ligger under den, der kræves efter direktiv 89/48 for at optage ethvert lovreguleret erhverv, som disse direktivet finder anvendelse på, adgang til ethvert lovreguleret erhverv, med forbehold af den undtagelse, der er indrømmet i artikel 3, stk. 4, i direktiv 92/ I den foreliggende sag tyder alt på, at artikel 45 i dekret kun har til formål at gennemføre direktiv 92/51 i national ret, hvilket det tilkommer den nationale ret at efterprøve. Betingelserne for at udøve erhvervet som leder af frivillige auktioner i Det Forenede Kongerige Statslig regulering 44 I Det Forenede Kongerige udgør den virksomhed, der udføres af lederen af frivillige auktioner, ikke lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 1, litra d), første afsnit, i direktiv 89/48 eller artikel 1, litra f), første afsnit, i direktiv 92/51. I Det Forenede Kongerige er udøvelsen af denne erhvervsmæssige virksomhed nemlig ikke undergivet nogen betingelser i medfør af den relevante lovgivning. I

19 PRICE Forskrifter udstedt af en forening eller organisation, der er anerkendt af staten 45 Det er derimod muligt, at den virksomhed, som lederen af frivillige auktioner udfører, er ligestillet med lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, enten i medfør af artikel 1, litra d), andet afsnit, i direktiv 89/48 eller i medfør af artikel 1, litra f), andet afsnit, i direktiv 92/51, eftersom Royal Institution of Chartered Surveyors i hvert fald i et vist omfang er involveret i tilrettelæggelsen af denne virksomhed. Hvis det er tilfældet, vil den omstændighed, at denne organisation kræver af sine medlemmer, at de gennemfører en treårig postgymnasial uddannelse efterfulgt af en toårig erhvervsuddannelse, og således betinger udførelsen af dette erhverv af, at ansøgeren er i besiddelse af et eksamensbevis som omhandlet i artikel 1, litra a), i direktiv 89/48, medføre, at artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 89/48 finder anvendelse, såfremt de øvrige betingelser i dette direktivs artikel 1, litra cl), andet afsnit, ligeledes er opfyldt. 46 I denne forbindelse kan det konstateres, at Royal Institution of Chartered Surveyors er nævnt i bilaget til direktiv 89/48. Det fremgår af direktivets artikel 1, litra d), tredje afsnit, at denne organisation på tidspunktet for direktivets vedtagelse opfyldte betingelserne i direktivets artikel 1, litra d), andet afsnit. Selv om Royal Institution of Chartered Surveyors er en organisation, der i Det Forenede Kongerige er særligt anerkendt med hensyn til udøvelsen af erhvervet som landmåler (»chartered surveyor«), er det imidlertid ikke sikkert, at den nyder samme anerkendelse med hensyn til erhvervet som leder af frivillige auktioner. I givet fald tilkommer det den forelæggende ret at afgøre, om det er tilfældet. I

20 DOM AF SAG C-149/05 Anvendelsen af de fremgangsmåder til anerkendelse, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 89/48, på Harold Prices kvalifikationer Anvendeligheden af artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 89/48 47 Artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 89/48 finder anvendelse, hvis det pågældende erhverv er lovreguleret i uddannelsesmedlemsstaten. Da Harold Price ikke er medlem af Royal Institution of Chartered Surveyors, opstår spørgsmålet om anerkendelse i medfør af denne bestemmelse af eksamensbeviser, der er udstedt af denne organisation, ikke i den foreliggende sag, selv om det skulle vise sig, at erhvervet som leder af frivillige auktioner er et lovreguleret erhverv i Det Forenede Kongerige i kraft af de forskrifter, som denne organisation har fastsat. Det fremgår af Domstolens praksis, at den omstændighed, at Harold Price har været erhvervspraktikant i den nævnte organisation, eller at han har gennemført en del af den uddannelse, der kræves for at blive medlem af denne organisation, ikke er tilstrækkeligt til, at han kan påberåbe sig direktiv 89/48 (jf. i denne retning dom af , sag C-313/01, Morgenbesser, Sml. I, s , præmis 51 og 52). Anvendeligheden af artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/48 48 Artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/48 finder anvendelse, hvis det pågældende erhverv ikke er lovreguleret i uddannelsesmedlemsstaten. Denne bestemmelse finder følgelig som det fremgår af præmis 36, 45 og 46 i denne dom kun anvendelse, såfremt Royal Institution of Chartered Surveyors ikke opfylder de kriterier, der er fastsat i artikel 1, litra d), andet afsnit, i direktiv 89/48 for så vidt angår erhvervet som leder af frivillige auktioner, og det nævnte erhverv således ikke er et lovreguleret erhverv i Det Forenede Kongerige i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 1, litra c). Som nævnt i denne doms præmis 46, ville det i givet fald påhvile den forelæggende ret at afgøre, om det er tilfældet. I

21 PRICE 49 Henset til samtlige disse betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at direktiv 92/51 ikke finder anvendelse på en ansøger, der har de kvalifikationer, som sagsøgeren i hovedsagen har, og som ønsker at udøve erhvervet som leder af frivillige offentlige auktioner over løsøre i Frankrig. Derimod kan direktiv 89/48 og navnlig direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), finde anvendelse på en sådan ansøger, såfremt erhvervet som leder af frivillige offentlige auktioner over løsøre i den medlemsstat, hvori ansøgeren har opnået de pågældende kvalifikationer, ikke er et lovreguleret erhverv i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i dette direktivs artikel 1, litra c). I givet fald påhviler det den forelæggende ret at afgøre, om det er tilfældet. Andet spørgsmål 50 Selv om det andet spørgsmål hviler på den forudsætning, at Domstolen besvarer det første spørgsmål vedrørende anvendeligheden af direktiv 92/51 bekræftende, er det ikke desto mindre hensigtsmæssigt at besvare det andet spørgsmål i relation til direktiv 89/48, der eventuelt finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, og som i artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, indeholder en bestemmelse, der i det væsentlige er identisk med bestemmelsen i artikel 4, stk. 1, litra b), fjerde afsnit, første led, i direktiv 92/ Det spørgsmål, som den forelæggende ret står over for, er nærmere bestemt, om erhvervet som leder af frivillige auktioner i Frankrig er et erhverv»for hvis udøvelse det er nødvendigt at have nøje kendskab til national ret, og i forbindelse med hvilke[t] rådgivning og/eller bistand med hensyn til national ret indgår som et væsentligt og fast element«i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 4, stk. 1, tredje afsnit i direktiv 89/48. I

22 DOM AF SAG C-149/05 52 Det bemærkes, at ifølge artikel 234 EF, som er baseret på en klar adskillelse mellem de nationale retters og Domstolens funktioner, har Domstolen alene kompetence til at træffe afgørelse vedrørende fortolkningen og gyldigheden af en fællesskabsforskrift på grundlag af de faktiske omstændigheder, sådan som de er beskrevet af den nationale ret, og at det derimod tilkommer den nationale ret at anvende de fællesskabsretlige bestemmelser på det konkrete tilfælde (dom af , sag C-421/01, Traunfellner, Sml. I, s , præmis 21). 53 For at kunne fravige princippet om, at ansøgeren frit kan vælge mellem en prøveperiode og en egnethedsprøve, opstilles der i artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 89/48 to kumulative betingelser, som medlemsstaterne skal opfylde, for at de selv kan vælge udligningsforanstaltningen. Der skal for det første være tale om et erhverv, for hvis udøvelse det er nødvendigt at have nøje kendskab til national ret. For det andet skal rådgivning og/eller bistand med hensyn til national ret indgå som et væsentligt og fast element. Der sondres således mellem de krav, der stilles for at udøve det omhandlede erhverv, og den virksomhed, som det omfatter. Det er hensigtsmæssigt at foretage en separat gennemgang af disse to betingelser. Betingelsen om, at den pågældende skal have et nøje kendskab til national ret 54 Direktiv 89/48 har i modsætning til de sektordirektiver, der vedrører særlige erhverv, ikke til formål at harmonisere betingelserne for at optage og udøve de forskellige erhverv, som det finder anvendelse på. Medlemsstaterne har bevaret kompetencen til at fastsætte de nævnte betingelser inden for de grænser, der er fastsat ved fællesskabsretten. Svaret på spørgsmålet om, hvorvidt et bestemt erhverv kræver et nøje kendskab til national ret, skal følgelig udelukkende søges i national ret. I

23 PRICE 55 Hvad angår erhverv, der er reguleret af de nationale myndigheder, må det lægges til grund, at indholdet af den uddannelse, der er foreskrevet som betingelse for at optage et reguleret erhverv, er fastsat under hensyn til de krav, der er forbundet med udøvelsen af dette erhverv. Indholdet af den uddannelse, der er foreskrevet af en medlemsstat, der regulerer dette erhverv, er følgelig et særlig relevant kriterium for identifikationen af de krav, der er knyttet til udøvelsen af dette erhverv. 56 Således som generaladvokaten har anført i punkt i forslaget til afgørelse, udgør undervisningen i juridiske fag en væsentlig del af uddannelsen til erhvervet som leder af frivillige auktioner i Frankrig, idet der bl.a. stilles krav om opnåelse af et juridisk eksamensbevis, der bekræfter studier af mindst to års varighed. 57 Det må i denne forbindelse fastslås, at et erhverv, som der kun kan opnås adgang til, såfremt den pågældende er i besiddelse af et juridisk eksamensbevis, der bekræfter studier af mindst to års varighed, udgør et erhverv, til hvis udøvelse det må lægges til grund, at der kræves et nøje kendskab til national ret som omhandlet i artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 89/48. Betingelsen om, at der ydes rådgivning og/eller bistand med hensyn til national ret 58 Det skal indledningsvis fastslås, at anvendelsen af denne betingelse i modsætning til det af Harold Price og den østrigske og den svenske regering hævdede ikke kan have som konsekvens, at kun de»traditionelle«juridiske erhverv, såsom dommer, I

24 DOM AF SAG C-149/05 notar eller advokat, er omfattet af anvendelsesområdet for undtagelsen i artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 89/48. Som generaladvokaten med rette har anført i punkt 94-98,120 og 121 i forslaget til afgørelse, kan et sådant formål ikke udledes af hverken den omhandlede bestemmelses ånd eller dens ordlyd. 59 Det er ikke nødvendigt, at den rådgivning og/eller bistand, der ydes til kunderne, vedrører alle områder inden for national ret. Det er tilstrækkeligt, at denne rådgivning eller bistand vedrører et særligt område. For at afgøre i hvilket omfang ydelse af rådgivning og/eller bistand vedrørende national ret indgår som et væsentligt og fast element af den omhandlede virksomhed, er det nødvendigt navnlig at tage udgangspunkt i den normale praksis inden for det pågældende erhverv. Det påhviler den nationale ret at tage stilling til dette spørgsmål. 60 Henset til samtlige disse betragtninger skal det andet spørgsmål besvares med, at et erhverv, som der kun kan opnås adgang til, såfremt den pågældende er i besiddelse af et juridisk eksamensbevis, der bekræfter studier af mindst to års varighed, udgør et erhverv, til hvis udøvelse det må lægges til grund, at der kræves et nøje kendskab til national ret som omhandlet i artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 89/48, og det ikke er nødvendigt for anvendelsen af denne bestemmelse, at den omhandlede virksomhed indebærer, at der ydes rådgivning og/eller bistand vedrørende alle områder inden for national ret. Det er tilstrækkeligt, at denne rådgivning eller bistand vedrører et særligt område, og at den indgår som et væsentligt og fast element af den pågældende virksomhed. I denne forbindelse skal der navnlig tages udgangspunkt i den normale praksis inden for det omhandlede erhverv. I

25 PRICE Sagens omkostninger 61 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret: 1) Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001, finder ikke anvendelse på en ansøger, der har de kvalifikationer, som sagsøgeren i hovedsagen har, og som ønsker at udøve erhvervet som leder af frivillige offentlige auktioner over løsøre i Frankrig. Derimod kan Rådets direktiv 89/48/EØF af 21. december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed, som ændret ved direktiv 2001/19 og navnlig direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), finde anvendelse på en sådan ansøger, såfremt erhvervet som leder af frivillige offentlige auktioner over løsøre i den medlemsstat, hvori ansøgeren har opnået de pågældende kvalifikationer, ikke er et lovreguleret erhverv i den forstand, hvori udtrykket er I

26 DOM AF SAG C-149/05 anvendt i dette direktivs artikel 1, litra c). I givet fald påhviler det den forelæggende ret at afgøre, om det er tilfældet. 2) Et erhverv, som der kun kan opnås adgang til, såfremt den pågældende er i besiddelse af et juridisk eksamensbevis, der bekræfter studier af mindst to års varighed, udgør et erhverv, til hvis udøvelse det må lægges til grund, at der kræves et nøje kendskab til national ret som omhandlet i artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 89/48, som ændret ved direktiv 2001/19. Det er ikke nødvendigt for anvendelsen af denne bestemmelse, at den omhandlede virksomhed indebærer, at der ydes rådgivning og/eller bistand vedrørende alle områder inden for national ret. Det er tilstrækkeligt, at denne rådgivning eller bistand vedrører et særligt område, og at den indgår som et væsentligt og fast element af den pågældende virksomhed. I denne forbindelse skal der navnlig tages udgangspunkt i den normale praksis inden for det omhandlede erhverv. Underskrifter I

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002) 119 1 ),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002) 119 1 ), P5_TA(2004)0086 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

Samtidig kan det oplyses, at Kommissionen har forespurgt FSR, hvorvidt den hollandske uddannelse som statsautoriseret revisor modsvarer den danske.

Samtidig kan det oplyses, at Kommissionen har forespurgt FSR, hvorvidt den hollandske uddannelse som statsautoriseret revisor modsvarer den danske. Kendelse af 24. april 2001. 00-116.574. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde ikke overholdt afgørelsesfristen på 4 måneder i forbindelse med afgørelse af en sag om gensidig anerkendelse af hollandsk

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II P6_TA(2005)0173 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 - C5-0113/2002-2002/0061(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 - C5-0113/2002-2002/0061(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. maj 2003 PE 327.248/87-251 ÆNDRINGSFORSLAG 87-251 Udkast til betænkning (PE 327.248) Stefano Zappalà Anerkendelse af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18.

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. september 2009 EF-Domstolen fastslår, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie,

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 C5-0113/2002 2002/0061(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 C5-0113/2002 2002/0061(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 7. august 2003 PE 327.248/252-408 ÆNDRINGSFORSLAG 252-408 Udkast til betænkning (PE 327.248) Stefano Zappalà Forslag til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. december 2010 (*)»Offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet. 1. Resumé Europa-Kommissionen har den 19. december 2011 fremlagt forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, TROJANI DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * I sag C-456/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunal du travail de Bruxelles (Belgien)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 A Indledning 3. Hos dette selskab kan rejsebureauer foretage gruppereservationer. Reservationerne vedrører befordring

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning Opdateret 1. juni 2005 Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning (Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 *

DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 * DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 * I sag C-212/97, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, Centros Ltd

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 * I sag C-238/98, angående en anmodning, som Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Frankrig) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere