FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994"

Transkript

1 EMPIRE STORES FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994 Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, Baggrunden for hovedsagerne 1. Ved kendelse af 14. januar 1993 har Value Added Tax Tribunals, Manchester Tribunal Centre (herefter benævnt»den forelæggende retsinstans«), i medfør af EF-traktatens artikel 177 forelagt Domstolen et spørgsmål vedrørende fortolkningen af det sjette momsdirektiv (herefter benævnt»direktivet«) '. Spørgsmålet er blevet rejst under to sager, som Empire Stores Limited (herefter benævnt»empire Stores«) har indbragt for domstolene til prøvelse af nogle afgørelser om opkrævning af moms truffet af Commissioners of Customs and Excise (herefter benævnt»commissioners«), der omfattede henholdsvis regnskabsperioden 1. februar november 1988 og regnskabsperioden 13. november juli I begge sager er der tale om moms af goder i form af hvervegaver til personer, der introducerer sig selv eller andre som potentielle kunder. * Originalsprog: nederlandsk. 1 Rädets direktiv 77/3S8/EØF af om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaeningsafgiftcr Det faellcs merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1). 2. Empire Stores driver virksomhed i form af postordresalg og sælger varer på grundlag af et katalog, som selskabet fremsender til eksisterende og mulige fremtidige kunder. Som anført af den forelæggende retsinstans er kunderne næsten udelukkende kvinder. Varerne kan betales kontant eller i rater. I praksis betales et stort antal af de købte varer i rater. Empire Stores er villig til at sælge til enhver, der betaler kontant, men sælger kun på ratevilkår til personer, som selskabet har accepteret som kunder. Det fremgår af den af den forelæggende retsinstans den 17. august 1992 trufne foreløbige afgørelse i hovedsagerne, at Empire Stores i den periode, som de anfægtede momsopkrævninger vedrører, anvendte to fremgangsmåder med henblik på at tiltrække kunder. Den første fremgangsmåde blev betegnet»the self-introduction scheme«. I den forbindelse reklamerede Empire Stores ved foldere og annoncer i dagblade samt posttilsendte foldere. Selskabet tilbød fremtidige kunder en gave, som disse kunne vælge, når de havde udfyldt et skema med personlige oplysninger, som var indeholdt i folderen eller annoncen fra selskabet. Empire Stores undersøgte herefter på grundlag af disse oplysninger de I-2331

2 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT VAN GERVEN SAG C-33/93 pågældendes kreditværdighed og fremsendte, såfremt resultatet heraf var tilfredsstillende for selskabet, den fremtidige kunde selskabets seneste katalog og andre dokumenter, herunder betalingsanvisningsformularer. Gaven blev tilsendt kunden, efter at Empire Stores havde modtaget en ordre, eller når kunden havde betalt for denne eller betalt en første rate 2. Den forelæggende retsinstans har som eksempler på gaver nævnt en elektrisk vandkoger og en trykknaptelefon. Den anden fremgangsmåde blev betegnet»the introduce-a-friend scheme«. I forbindelse med denne fremgangsmåde blev eksisterende kunder med et tilbud om en gave, som de kunne vælge, opfordret til at anbefale en eller flere veninder som fremtidige kunder. De skulle herved sammen med den pågældende udfylde de relevante skemaer, angive den valgte gave og tilbagesende skemaerne til Empire Stores. Også i dette tilfælde blev den potentielle kundes kreditværdighed først undersøgt. Såfremt resultatet heraf var tilfredsstillende for Empire Stores, og så snart den nye kunde havde betalt den første rate, fremsendte selskabet gaven til den eksisterende kunde. Ifølge den foreløbige afgørelse kunne gaverne vælges blandt følgende ting: en taske (i den første folder en båndafspiller), en brødrister, en vandkoger, et dampstrygejern, et»disc camera«og en»15 -værdikupon«. Denne værdikupon gav kunden ret til en rabat på 15 UKL ved køb af en vare fra 2 Den forelæggende retsinstans har i sin foreløbige afgørelse oplyst, at i) gaven indtil den blev tilsendt kunden, når denne havde betalt for ordren eller havde betalt den første rate, at ii) gaven i perioden blev tilsendt, når Empire Stores havde modtaget ordren, og at iii) gaven efter den blev leveret til kunden, efter at denne havde betalt den første rate. Empire Stores' katalog med en værdi af 15 UKL eller mere. Ifølge den forelæggende retsinstans har ingen af parterne i hovedsagen hævdet, at Empire Stores' kostpris for hvervegaverne oversteg 10 UKL pr. stk. 3. Uanset den anvendte fremgangsmåde afregnede Empire Stores moms på grundlag af hvervegavens indkøbspris. Commissioners var imidlertid af den opfattelse, at selskabet burde have afregnet moms på grundlag af kostprisen, uden afgift, med et tillæg på 50%, idet dette var Commissioners' skøn med hensyn til den pris, som Empire Stores ville have forlangt for tingen, såfremt den havde været udbudt til salg i selskabets katalog. I overensstemmelse hermed udfærdigede Commissioners de omtvistede momsopkrævninger på dette grundlag. 4. Empire Stores indbragte spørgsmålet om momsopkrævningernes retmæssighed for den forelæggende retsinstans. Denne har forelagt Domstolen følgende spørgsmål:»med henblik på anvendelsen af artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i Rådets sjette direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (direktiv 77/388/EØF af ), når en leverandør af goder i henhold til bestilling ved postordre fra et katalog ('katalogvarer') anvender ordninger, hvis nærmere detaljer I

3 EMPIRE STORES fremgår af vedlagte afgørelse, og som sammenfattende kan beskrives således: og ikke har nogen sædvanlig salgspris, spørges, for så vidt angår begge ordninger: i) når en potentiel kunde giver tilfredsstillende oplysninger om sig selv (navnlig hvad angår kreditværdighed), forpligter leverandøren sig til uden merpris at levere den pågældende kunde såfremt og når denne godkendes som kunde og bestiller katalogvarer, eventuelt bestiller katalogvarer samt foretager en aftalt indbetaling for disse en ting, som kunden vælger fra et udvalg af varer, som leverandøren tilbyder, hvilke såvel kan være varer fra leverandørens katalog som varer, der ikke findes i dette; ii) når en etableret kunde finder og over for leverandøren introducerer en ny potentiel kunde, der giver tilfredsstillende oplysninger om sig selv (navnlig hvad angår kreditværdighed), forpligter leverandøren sig til uden merpris at levere den etablerede kunde såfremt og når den introducerede person godkendes som kunde og bestiller katalogvarer, eventuelt bestiller katalogvarer og foretager en aftalt indbetaling for disse en ting, som den etablerede kunde vælger fra et udvalg af varer, som leverandøren tilbyder, hvilke såvel kan være varer fra leverandørens katalog som varer, der ikke findes i dette; 1) Sker leveringen af ikke-katalogvarer mod et vederlag, der er forskelligt fra det pengebeløb, som skal betales til leverandøren for de katalogvarer, der bestilles fra denne? 2) Såfremt spørgsmål 1) besvares bekræftende, ønskes det oplyst, hvorledes beskatningsgrundlaget skal bestemmes? Er beskatningsgrundlaget i) den købspris, som leverandøren har betalt for varerne ii) den pris, som leverandøren ville sælge varerne til, såfremt de tillige blev udbudt til salg i leverandørens katalog (beregnet i overensstemmelse med leverandørens prisfastsættelsespolitik), eller og de ting, der ikke findes i kataloget ('ikkekatalogvarer'), og som leveres som angivet, ikke af leverandøren leveres på anden måde iii) et andet beløb og i givet fald hvilket?«i

4 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT VAN GERVEN SAG C-33/93 Kan spørgsmålene kræves besvaret? 5. Kommissionen har rejst tvivl om, hvorvidt spørgsmålene kan kræves besvaret. I henhold til EF-traktatens artikel 177, stk. 2, kan en national retsinstans kun forelægge Domstolen et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen eller gyldigheden af en fællesskabsretlig bestemmelse, såfremt den skønner, at en afgørelse af dette spørgsmål er nødvendig for, at den kan afsige dom. Kommissionen anfører i denne forbindelse, at den forelæggende retsinstans ved sin afgørelse af 17. august 1992 gav Empire Stores medhold i de to hovedsager og annullerede momsopkrævningerne. Det hedder i afgørelsen, at denne vil blive endelig efter udløbet af en frist på to måneder, såfremt ingen af parterne forinden har fremsat begæring om, at Domstolen forelægges et præjudicielt spørgsmål. Kommissionen finder det på denne baggrund tvivlsomt, om en besvarelse fra Domstolens side virkelig er nødvendig for, at der kan træffes afgørelse i hovedsagen. Kommissionen har dog ikke formelt gjort gældende, at spørgsmålene må afvises fra realitetsbehandling. fremsatte en sådan begæring den 14. oktober 1992, og efter et retsmøde den 14. januar 1993 besluttede den forelæggende retsinstans at indbringe de pågældende præjudicielle spørgsmål for Domstolen. I sin forelæggelseskendelse, der blev afsagt samme dag, anførte retten udtrykkeligt, at»en afgørelse af de i tillægget til denne kendelse angivne spørgsmål er nødvendig for, at retten kan afsige dom i nærværende appelsager«. Da den forelæggende retsinstans' endelige afgørelse herefter beror på Domstolens besvarelse, og da det fremgår af Domstolens faste praksis, at det udelukkende henhører under de nationale retsinstanser at vurdere, om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at de kan afsige dom 3, savnes der efter min opfattelse grundlag for at afvise at realitetsbehandle anmodningen. Foreligger der en modydelse (»modværdi«) i direktivets forstand? Direktivets bestemmelser 6. Efter min opfattelse beror Kommissionens tvivl på en fejlagtig fortolkning af afgørelsen af 17. august Den forelæggende retsinstans har heri udtrykkeligt anført, at der herved kun var tale om en foreløbig afgørelse. Selv om retten fandt, at Empire Stores havde afregnet moms på et korrekt grundlag, således at»the appeals ought to be allowed and the assessments discharged«(min fremhævning), traf den bestemmelse om, at parterne inden for en frist på to måneder kunne fremsætte begæring om, at Domstolen blev forelagt et eller flere præjudicielle spørgsmål. Empire Stores 7. I henhold til direktivets artikel 2, stk. 1, pålægges merværdiafgift:»levering af goder og tjenesteydelser, som mod vederlag foretages i indlandet af en afgiftspligtig person, der optræder i denne egenskab«. 3 Jf. bl.a. dom af , forenede sager C-297/88 og C-197/89, Dzodzi, Sml. I, s. 3763, pramis 34. I

5 EMPIRE STORES I direktivets artikel 5 fastlægges det, hvilke transaktioner der skal anses som levering af goder og dermed som afgiftspligtige transaktioner efter direktivet. Artikel 5, stk. 6, indeholder herved følgende bestemmelse: pågældende transaktioner, herunder tilskud, der er direkte forbundet med transaktionernes pris»med levering mod vederlag sidestilles det forhold, at en afgiftspligtig person fra sin egen virksomhed udtager et gode, som han anvender til privat brug for sig selv eller for sit personale, eller som han overdrager vederlagsfrit eller i øvrigt benytter til et virksomheden uvedkommende formål, såfremt dette gode eller de bestanddele, det er sammensat af, har givet ret til fuldt eller delvis fradrag af merværdiafgiften. Udtagelse af goder til virksomhedens eget brug i form af gaver af ringe værdi og vareprøver omfattes dog ikke af denne bestemmelse.«b) ved de i artikel 5, stk. 6 og 7, omhandlede transaktioner, købsprisen for goderne eller for tilsvarende goder eller i mangel af en købspris, kostprisen; begge disse priser bestemt på det tidspunkt, hvor transaktionerne finder sted c) (...) d) (...) Endelig fastlægger direktivets artikel 11 nærmere regler om beskatningsgrundlaget. Følgende bestemmelser i artikel 11, punkt A, som angår goder og tjenesteydelser, der leveres eller præsteres i indlandet, er relevante for denne sag: 2. (...) 3. Følgende medregnes ikke i beskatningsgrundlaget:»1. Beskatningsgrundlaget er: a) (...) a) ved levering af goder og tjenesteydelser, bortset de under litra b), c) og d) omhandlede, den samlede modværdi, som leverandøren eller tjenesteyderen modtager eller vil modtage af køberen, aftageren eller tredjemand for de b) rabat og bonus, der ydes køberen eller aftageren, og som opnås på det tidspunkt, hvor transaktionen finder sted I

6 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT VAN GERVEN SAG C-33/93 C) (...)«De af procesdeltagerne for Domstolen forfægtede opfattelser 8. Alle procesdeltagerne har for Domstolen gjort forskellige opfattelser gældende. Empire Stores har i første række gjort gældende, at det første spørgsmål bør besvares benægtende, således at det er ufornødent at besvare det andet spørgsmål. Empire Stores har anført, at uanset fremgangsmåden udgør det af den nye kunde betalte pengebeløb»modværdien«, jf. direktivets artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), såvel for leveringen af varerne i forbindelse med den første ordre som for leveringen af gaven. Det fremgår af Domstolens praksis, jf. navnlig dommene i sagerne Hong-Kong Trade 4 og Apple and Pear Development Council 5, at det er en forudsætning for, at der foreligger en afgiftspligtig transaktion, at der er en direkte sammenhæng mellem de leverede varer og modydelsen. Der består i sagen en sådan direkte sammenhæng mellem leveringen af gaven og det betalte pengebeløb, idet gaven først leveres, når betalingen har fundet sted. Det fremgår endvidere af dommen i sagen Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats 6, at»modværdien«udgøres af alt, hvad der modtages som modydelse for leveringen af goderne eller præsteringen af tjenesteydelserne. Såvel leveringen af gaven som leveringen af de første bestilte katalogvarer sker herved som modydelse for erlæggelsen af en enkelt»modværdi«, nemlig pengebeløbet. Der erlægges ikke nogen selvstændig eller yderligere»modværdi«som modydelse for gaven ud over dette beløb. Navnlig består der ingen direkte sammenhæng mellem leveringen af gaven og de personlige oplysninger, som den nye kunde meddeler om sig selv, eller mellem leveringen af gaven og den eksisterende kundes introduktion af en ny kunde. Retten til gaven opstår først, når den nye kunde har afgivet sin første ordre og har foretaget en betaling i forbindelse hermed. Af denne grund adskiller nærværende sag sig også fra Naturally Yours Cosmetics-sagen Den britiske regering har gjort gældende, at spørgsmålet om, hvorvidt den af sælgeren opnåede modydelse for gaven er selvstændig i forhold til den for de bestilte varer betalte pris, er et faktuelt spørgsmål, som det henhører under den nationale retsinstans at tage stilling til. Såfremt Domstolen imidlertid måtte finde det på sin plads at besvare dette spørgsmål, må svaret blive bekræftende. Hver af de to fremgangsmåder gav anledning til to transaktioner,hvortil der er knyttet en særlig modydelse. For det første sker der en levering af gaven, hvorved modydelsen består i en præstering af tjenesteydelser i form af en introduktion af en ny og acceptabel kunde (tjenesteyderen selv eller en 4 Dom af , sag 89/81, Sml. s Dom af , sag 102/86, Sml. s Dom af , sag 154/80, Sml. s Dom af , sag 230/87, Sml. s I-2336

7 EMPIRE STORES anden) og af en meddelelse af personlige oplysninger om denne kunde. For det andet sker der en levering af de bestilte katalogvarer, hvorved modydelsen består i betaling af et pengebeløb. Det fremgår af dommen i Naturally Yours Cosmetics-sagen, at modydelsen for en levering af goder kan bestå i en tjenesteydelse, såfremt der er en direkte sammenhæng mellem den pågældende tjenesteydelse og leveringen af goderne, og såfremt tjenesteydelsens værdi kan opgøres i penge. Begge disse betingelser er opfyldt her. 10. Kommissionen har gjort gældende, at der ved vurderingen af, hvad beskatningsgrundlaget er for en yderligere vare, som en handlende tilbyder i tilfælde af køb af den egentlige vare, må sondres mellem, om den yderligere vare er af samme art som den egentlige vare, eller om den er af en anden art end denne. Såfremt den yderligere vare er af samme art, er»modværdien«efter direktivets artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), det samlede pengebeløb, som forbrugeren betaler for varerne. Er den yderligere vare ikke af samme art, er der tale om to forskellige varer, for hvilke der på grundlag af direktivets regler må fastlægges selvstændige beskatningsgrundlag. udtager et gode,... som han overdrager vederlagsfrit«. Herefter er udgangspunktet i henhold til direktivets artikel 11, punkt A, stk. 1, litra b), at beskatningsgrundlaget er købsprisen for goderne eller, i mangel af en købspris, kostprisen bestemt på tidspunktet for leveringen. Der er dog i sagen tale om»gaver af ringe værdi«, jf. artikel 5, stk. 6, in fine, hvorfor overdragelsen af gaverne ikke er udtryk for afgiftspligtige transaktioner, således at der ikke bliver spørgsmål om noget beskatningsgrundlag. For det tilfælde, at den forelæggende retsinstans måtte lægge til grund, at den yderligere vare alligevel ikke er af ringe værdi som omhandlet, er beskatningsgrundlaget leverandørens indkøbspris, med andre ord det beskatningsgrundlag, som den forelæggende retsinstans har angivet i punkt i) i sit andet spørgsmål. 11. Hvad endelig angår den portugisiske regering vil denne sondre mellem de af Empire Stores anvendte fremgangsmåder. Det sidste er tilfældet her. Som beskatningsgrundlag må der regnes med det samlede beløb, som forbrugeren har betalt. Leveringen af gaven må dog anses for en selvstændig transaktion omfattet af direktivets artikel 5, stk. 6, dvs. at der er tale om, at»en afgiftspligtig person fra sin egen virksomhed Om»The self-introduction scheme«gør den portugisiske regering gældende, at gaven ikke er en»rabat«, jf. direktivets artikel 11, punkt A, stk. 3, litra b), idet rabat normalt har form af en prisnedsættelse og ikke en levering af goder. Efter»The self-introduction scheme«præsteres der ikke nogen tjenesteydelse over for Empire Stores fra kundens side, som gaven er et modstykke til, hvorfor gavens værdi ikke kan anses som en»modværdi«i I

8 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT VAN GERVEN SAG C-33/93 den i artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), forudsatte betydning. Empire Stores' kommercielle fordel i forbindelse med gaven er for ubestemmelig til at kunne være udtryk for en direkte modydelse for leveringen af gaven. Hertil kommer, at der er en direkte sammenhæng mellem gaven og købet af goderne, men ikke mellem gaven og den introduktion af kunden, som giver anledning til købet. Gaven må herefter i forbindelse med den nævnte fremgangsmåde betragtes som udtryk for en vederlagsfri overdragelse, der i henhold til direktivets artikel 5, stk. 6, skal sidestilles med en levering mod vederlag. forbindelse med de omhandlede fremgangsmåder erlægger en»modværdi«i direktivets forstand som modydelse for den vare, vedkommende får overdraget. Det afgørende spørgsmål er med andre ord, om leveringen af varen er en afgiftspligtig transaktion i den i direktivet forudsatte betydning. Besvares dette spørgsmål bekræftende, må man herefter spørge, hvorledes det nøjagtige momsbeskatningsgrundlag skal bestemmes. Hvad derimod angår»the introducea-friend scheme«består der en direkte sammenhæng af gensidigt forpligtende art mellem henholdsvis identifikationen og introduktionen af den nye kunde og leverrngen af gaven. Der er herved tale om en tjenesteydelse, som præsteres af en mellemmand, hvor modstykket er leveringen af en gave, hvorfor forholdet er en transaktion, til hvilken der er knyttet en modydelse, som er afgiftspligtig efter artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), således som Domstolen har fortolket denne bestemmelse i dommen i Naturally Yours Cosmetics-sagen. 13. Efter direktivets artikel 2 (citeret ovenfor, punkt 7) forudsættes det ved en afgiftspligtig transaktion, at den afgiftspligtige leverer det pågældende gode mod vederlag. Ved vurderingen af, om dette er tilfældet i forbindelse med de i sagen omhandlede gaveordninger, kan jeg i første række henvise til dommen i Hong-Kong Trade-sagen, der endnu angik ordningen efter det andet momsdirektiv s 9. I denne dom fastslog Domstolen, at Min stillingtagen»gratis ydelser... efter deres natur [adskiller sig] fra afgiftspligtige transaktioner, som 12. Jeg er ikke fuldt ud overbevist om rigtigheden af nogen af de ovenfor refererede opfattelser. Jeg vil først undersøge, hvorvidt den nye, henholdsvis eksisterende, kunde i 8 Rådets andet direktiv 67/228/EØF af om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter Det fælles merværdiafgiftssystems struktur og de nærmere regler for dets anvendelse (EFT 1967, s. 14). 9 Denne omstændighed berører ikke den nævnte doms værdi af fortilfælde med relevans for nærværende sag. Som Domstolen har fastslået i dommene i sagerne Apple and Pear Development (j'f. ovenfor punkt 10) og Naturally Yours Cosmetics ( f. ovenfor punkt 10), må der ved fortolkningen af det sjette momsdirektiv tages hensyn til Domstolens praksis vedrørende det andet momsdirektiv. I

9 EMPIRE STORES inden for merværdiafgiftssystemet forudsætter, at der er fastsat en pris eller en modværdi«10. I dommen udtalte Domstolen endvidere, at glatis ydelser ikke falder ind under merværdiafgiftssystemet, da de ifølge artikel 8 i det andet momsdirektiv ikke kan udgøre et beskatningsgrundlag 11. Denne bestemmelse, der var forgængeren til direktivets artikel 11, fastlægger, jf. litra a), beskatningsgrundlaget ved»leverancer og tjenesteydelser«som»alt, hvad der udgør modværdi for levering af tingen eller tjenesteydelsen...«sagt med andre ord, såfremt der ikke erlægges nogen modydelse, eller efter den i direktivets artikel 11 anvendte terminologi nogen modværdi, for en levering af goder eller for en præstering af en tjenesteydelse, foreligger der ingen overdragelse mod vederlag og dermed heller ikke nogen afgiftspligtig transaktion. 14. Alt afhænger herefter af den nøjagtige karakter af de i sagen omhandlede gaveordninger, således som den forelæggende retsinstans har bestemt disse 12. Hvis jeg herefter undersøger de to fremgangsmåder nærmere, er jeg for det første ikke overbevist om rigtigheden af det af Empire Stores anførte, hvorefter modydelsen for leveringen af den gratis gave består i kundens betaling for de varer, kunden har bestilt. Som den forelæggende retsinstans med rette har givet udtryk for i sin foreløbige afgørelse af 17. august 1992, er denne betaling på ingen måde nogen modydelse for den ting, som Empire Stores overdrager som gave. Det er med føje, at den forelæggende retsinstans har antaget, at begge de omhandlede fremgangsmåder har et aftalemæssigt grundlag. Ved annoncer, kataloger og/eller foldere fremsætter Empire Stores over for potentielle, henholdsvis eksisterende, kunder et tilbud, der, når kunderne giver deres accept, giver anledning til en aftale mellem de to parter. Efter denne aftale forpligter Empire Stores sig til mod en introduktion af en potentiel kunde og mod oplysninger om denne potentielle kunde og på betingelse af, at denne anses for kreditværdig og bestiller en katalogvare og/eller foretager en betaling at levere en ting efter vedkommendes valg til den person, der foretager introduktionen. Den overdragne ting er åbenbart tænkt som en modydelse for den fordel, Empire Stores opnår i kraft af den person, der accepterer selskabets tilbud, uanset om fordelen måtte være forskellig alt efter den anvendte fremgangsmåde. 10 Dom af , sag 89/81, Hong-Kong Trade, Smi. s. 1277, præmis 10. Jf. også den nyligt afsagte dom i Tolsma-sagcn (dom af , sag C-16/93, Sml. I, s. 743), hvori Domstolen i henseende til tjenesteydelser fastslog, at sådanne hun præsteres mod vederlag,»såfremt der mellem tjenesteyderen og modtageren besdr et retsforhold, der vedrorer en gensidig udveksling af ydelser, idet det af tjenesteyderen modtagne vederlag udgor den faktiske modværdi af den ydelse, som leveres til modtageren«(præmis 14). 11 Dommen i Hong-Kong Tradc-sagcn, præmis Ved sin besvarelse af sporgsmålsom de i sagen forelagte ma Domstolen nodvendigvis ga ud fra de faktiske omstændigheder vedrorende de pågældende transaktioner, som den nationale retsinstans har lagt til grund, jf. bl.a. dom af , sag C-126/88. Boots Company, Sml. I, s. 1235, præmis 11, og af sag C-18/92, Dally, Sml. I, s. 2871, præmis 8. I

10 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT VAN GERVEN SAG C-33/ Hvori består denne fordel for Empire Stores, og hvori består herefter den opnåede modydelse? medfører efter min opfattelse ikke, at der ikke er tale om en modydelse. Efter»The self-introduction scheme«består fordelen af to elementer: i) erhvervelse af personlige (og delvis fortrolige) oplysninger om den kunde, der introducerer sig selv, og en, i hvert fald stiltiende, tilladelse til at anvende disse oplysninger med henblik på at vurdere vedkommendes kreditværdighed (et afgørende element i forbindelse med køb på afbetaling), hvorved den forelæggende retsinstans i øvrigt har antaget, at der er tale om noget, som har en økonomisk værdi, når henses til, at Empire Stores til andre kunne sælge og rent faktisk solgte sine lister over faste kunder for 65 UKL pr oplysninger om navn og adresse, og ii) den, reelle, mulighed for, at den kunde, der giver sig til kende, og som er interesseret i den pågældende ting, hos Empire Stores bestiller katalogvarer, hvilket giver selskabet mulighed for at udvide sin kundekreds. 16. Ved begge fremgangsmåder foreligger der således en modydelse. Spørgsmålet er imidlertid, om der herved er tale om en»modværdi«i den i direktivets artikel 11, punkt A, stk. 1, forudsatte betydning. Domstolen har i denne forbindelse i dommene i sagerne Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, Apple and Pear Development Council og Naturally Yours Cosmetics, jf. ovenfor, fastlagt følgende kriterier: Der skal være en direkte sammenhæng mellem leveringen af det pågældende gode og modydelsen 13. Modydelsens værdi skal kunne opgøres i penge 14. Efter»The introduce-a-friend scheme«opnår Empire Stores de samme fordele, idet de afgivne oplysninger ligesom muligheden for bestilling af katalogvarer knytter sig til den introducerede person, selv om det ikke er denne, men den eksisterende kunde, som modtager tingen som følge af sin optræden som»mellemmand«. Modydelsen, eller»modværdien«, skal have karakter af en konkret vardi, idet beskatningsgrundlaget er den faktisk Den omstændighed, at leveringen af tingen ved begge fremgangsmåder forudsætter, at yderligere betingelser er opfyldt, nærmere bestemt at den introducerede person er kreditværdig, og at vedkommende bestiller og foretager betaling for katalogvarer, 13 Dommen i Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats-sagen, jf. ovenfor, præmis 12, dommen i Apple and Pears Development Council-sagen, jf. ovenfor, præmis 11, og dommen i Naturally Yours Cosmetics-sagen, jf. ovenfor, præmis 11 og 12. Ved sidstnævnte dom blev de principper, der fremgår af den forst nævnte praksis, som angik tjenesteydelser, overført til levering af goder. Domstolen har netop for nylig bekræftet denne praksis i dommen i Tolsma-sagen, jf. ovenfor, præmis Dommen i Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats-sagen, jf. ovenfor, præmis 12, og dommen i Naturally Yours Cosmetics-sagen, jf. ovenfor, præmis 16. I

11 EMPIRE STORES modtagne modydelse og ikke en ansat efter objektive kriterier 15. værdi Pear Development Council 18, hvori det klart fremgik af de faktiske omstændigheder, at der ikke var nogen direkte sammenhæng som omhandlet, mens denne sag snarere ligner Naturally Yours Cosmetics-sagen. 17. Anvender man disse kriterier i denne sag, bliver resultatet følgende. Hvad angårbetingelsen om, at der skal være en direkte sammenbæng, fremgår det efter min opfattelse af de for Domstolen foreliggende oplysninger, at en sådan sammenhæng må antages at bestå. Ved begge fremgangsmåder er en introduktion tillige med en meddelelse af oplysninger således en ufravigelig forudsætning for, at tingen leveres. Dette er da også, hvad den forelæggende retsinstans har antaget i slutningen af sin foreløbige afgørelse, jf. følgende bemærkning:»efter rettens opfattelse var der efter begge ordninger en direkte sammenhæng mellem leveringen af tingen og introduktionen, men ikke nogen sammenhæng med andre forhold.«1 6 Man kan endvidere ikke hævde, at tingens værdi er uden tilknytning til den økonomiske værdi, som introduktionen repræsenterer for Empire Stores. På dette punkt adskiller nærværende sag sig klart fra, hvad der var tilfældet i sagerne Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats 17 og Apple and I sidstnævnte sag var der spørgsmål om en engrosvirksomhed (Naturally Yours Cosmetics Limited), der solgte kosmetik gennem»skønhedseksperter«, som rettede henvendelse til venner og bekendte (»værtinder«) med henblik på, at disse afholdt sammenkomster, hvor virksomhedens produkter blev udbudt til salg. Under sammenkomsterne solgte skønhedseksperterne produkterne, og værtinden modtog som belønning for at have organiseret den pågældende sammenkomst en krukke Naturally Yours Cosmeticscreme. Såfremt denne vare blev benyttet på denne måde, skulle skønhedseksperten kun betale 1,50 UKL for den i stedet for den normale engrospris på 10,14 UKL. Domstolen blev spurgt, hvad beskatningsgrundlaget nærmere bestemt var, jf. direktivets 15 Ibidem. 16 S. 58 i den foreløbige afgørelse (engelsk version). 17 Denne sag drejede sig om et landbrugsandelsselskab, der oplagrede kartofler for medlemmerne, oc som havde besluttet i to år ikke at opkræve lagerafgift. Ifolge de nederlandske skattemyndigheder havde selskabet alligevel beregnet sig en modydelse fra medlemmerne, som fremkom ved, at værdien af disses anparter som folge af den manglende opkrævning af lagerafgift var faldet. Domstolen antog, at der ikke var nogen direkte sammenhæng mellem de pågældende tjenesteydelser og vedkommende modydelse, idet et ikke nærmere bestemt fald i værdien af andelsbeviserne ikke kunne anses som et vederlag, som selskabet modtog for de af det præsterede tjenesteydelser: dommen i Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats-sagen, jf ovenfor, prænus Denne sag drejede sig om et organ, hvis virksomhed var lovreguleret (Apple and Pear Development Council), som var blevet oprettet på foranledning af nogle frugtavlere, og som i det væsentlige havde til opgave at gore reklame for æbler og pærer produceret i England og Wales og at fremme disses afsætning og forbedre deres kvalitet. Domstolen besvarede det sporgsmål benægtende, om Apple and Pear Development Council præsterede tjenesteydelser mod vederlag i den i det andet momsdirektiv forudsatte betydning ved af de pågældende frugtavlere at opkræve en årlig afgift pa grundlag af størrelsen af disses med æble- eller pæretræer beplantede arealer. De enkelte æble- og pæreavlere kunne kun antages at drage fordel af Apple and Pear Development Council's virksomhed»indirekte [som] folge af de forbedringer, der generelt opnås for erhvervet som helhed-, og der kunne endvidere ikke antages at bestå nogen sammenhæng mellem det omfang, hvori de enkelte frugtavlere drog fordel af de pågældende tjenesteydelser, og afgifternes størrelse: dommen i Apple and Pear Development Couneil-sagen, jf ovenfor, præmis 15. I-2341

12 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT VAN GERVEN SAG C-33/93 artikel 11, punkt A, stk. 1, og bemærkede i denne forbindelse følgende:»... det fremgår af forelæggelseskendelsen, at Naturally Yours sælger sine produkter på den måde, at skønhedseksperterne deltager i de private sammenkomster, som de lader afholde gennem værtinder. Dette er grunden til, at Naturally Yours vil sælge den krukke creme, værtinden modtager som gave, til en meget lav pris. Under den mundtlige forhandling for Domstolen blev det i øvrigt oplyst, at såfremt skønhedseksperten ikke præsterer den pågældende tjenesteydelse, dvs. ikke finder en værtinde til at afholde en sammenkomst, skal krukken med creme leveres tilbage eller betales med den normale engrospris. Hvis dette er tilfældet det tilkommer den nationale retsinstans at tage stilling hertil må det fastslås, at der er en direkte sammenhæng mellem den omstændighed, at krukken med creme leveres til en meget lav pris, og den tjenesteydelse, skønhedseksperten præsterer« I den foreliggende sag kan de fordele, der for Empire Stores er knyttet til den potentielle, henholdsvis eksisterende, kunde, utvivlsomt opgøres i penge, også selv om det, således som den forelæggende retsinstans har fastslået, må erkendes, at kunden kun omtrentligt kendte tingens værdi og var ganske uden kendskab til værdien af den fordel for Empire Stores, som selskabet opnåede til gengæld for tingen. Det afgørende er, at Empire Stores' fordele havde en økonomisk værdi for selskabet. Dette er årsagen til, at 19 Dommen i Naturally Yours Cosmetics-sagerij jf. ovenfor, præmis 14 (min fremhævelse). jeg ikke kan lade mig overbevise om rigtigheden af den af Empire Stores subsidiært forfægtede opfattelse, hvorefter modydelsen ikke kan opgøres i penge, og den ikke havde nogen konkret værdi for selskabet. Som den forelæggende retsinstans har anført i sin foreløbige afgørelse, må værdien af introduktionen af en ny kunde for selskabet have haft karakter af en konkret værdi, idet selskabet som modydelse herfor var villig til at tilbyde en ting, for hvilken det havde betalt en pris, kostprisen. 19. Min opfattelse er herefter, at Empire Stores' levering af gaven efter begge fremgangsmåder var udtryk for en levering af et gode mod vederlag i direktivets forstand og dermed for en afgiftspligtig transaktion. I modsætning til, hvad Kommissionen har gjort gældende, kan der ikke i sagen være tale om et gode, som den afgiftspligtige»overdrager vederlagsfrit eller i øvrigt benytter til et virksomheden uvedkommende formål«, jf. direktivets artikel 5, stk. 6, første punktum. Denne bestemmelse omfatter varer, som en afgiftspligtig udtager fra sin virksomhed og vederlagsfrit overdrager til et virksomheden uvedkommende formål hvilket ikke kan være tilfældet her 20. Sådanne leveringer sidestilles i øvrigt med leveringer mod vederlag. Der kan herefter ikke i sagen være tale om»udtagelse af goder til virksomhedens eget 20 Jeg minder herved om formålet med denne bestemmelse således som Domstolen har præciseret dette i dommen af i De Jong-sagen (sag C-20/91, Sml. I, s. 2847, præmis 15) der er,»at sikre ligebehandling af den afgiftspligtige person, som udtager et gode af sin virksomhed, og en almindelig forbruger, som køber et gode af samme art. For at opnå dette formål hindrer denne bestemmelse, at en afgiftspligtig person, som har kunnet fradrage momsen på købet af et gode, der er tilknyttet hans virksomhed, fritages for at betale moms, når han udtager dette gode af sin virksomhedsformue til privat brug, og at han dermed nyder uberettigede fordele i forhold til den almindelige forbruger, som køber godet og herved betaler moms«. I

13 EMPIRE STORES brug i form af gaver af ringe værdi og vareprøver«, jf. artikel 5, stk. 6, in fine. Efter min opfattelse omfatter denne bestemmelse kun gaver i forretningsøjemed, der har til formål at fremme den pågældende virksomheds almindelige goodwill eller omdømme, uden at der i modsætning til forholdet i nærværende sag erlægges en direkte modydelse. Gaverne kan så meget mindre anses som udtryk for»rabat og bonus«, jf. direktivets artikel 11, punkt A, stk. 3, litra b). Det fremgår af det allerede anførte, at der ikke kan være tale om»et nedslag i den pris, hvortil varen sædvanligvis tilbydes kunden«, i hvilken forbindelse sælgeren selv om han ikke modtager nogen modydelse fra køberen»giver afkald på det beløb, som rabatten udgør, netop for at tilskynde kunden til at købe produktet«21. Beskatningsgrundlaget ville have forlangt for de pågældende varer, såfremt de havde været udbudt til salg i selskabets katalog. Under den mundtlige forhandling gjorde den britiske regering gældende, at det karakteristiske ved de to gaveordninger er, at de bibringer kunderne den illusion, at de modtager en ting gratis, som de ellers ville have skullet betale katalogprisen for. Den»konkrete«værdi må herefter være lig med den pris, som kunden skulle have betalt for de pågældende varer i detailhandelen. Empire Stores har, subsidiært, heroverfor gjort gældende, at da der i sagen ikke har været tale om, at parterne er blevet enige om at tillægge gaverne en bestemt værdi, må den»konkrete«værdi være lig med den af Empire Stores for de pågældende varer betalte pris, idet denne er udtryk for, hvad selskabet var villig til at betale for at skaffe sig de omhandlede oplysninger. I sin foreløbige afgørelse har den forelæggende retsinstans ligeledes givet udtryk for denne opfattelse. 20. Spørgsmålet er herefter, hvorledes beskatningsgrundlaget nøjagtigt skal bestemmes. Også på dette punkt har procesdeltagerne for Domstolen forfægtet forskellige opfattelser. Ifølge den britiske og den portugisiske regering (hvad angår den portugisiske regering gælder dette kun ordningen efter»the introduce-a-friend scheme«) er det detailsalgsprisen, der er det rette beskatningsgrundlag, dvs. den pris, som Empire Stores 21. Direktivets artikel 11, punkt A, stk. 1, er affattet meget bredt. Beskatningsgrundlaget er den samlede»modværdi«, som leverandøren eller tjenesteyderen modtager eller (endog) vil modtage for de pågældende transaktioner 22. Som allerede nævnt (punkt 16), har Domstolen antaget, at beskatningsgrundlaget er den faktisk modtagne mod- 21 Dommen i Boots Company-sagen, jf. ovenfor, præmis 18. Se ligeledes mit forslag til afgorelse i denne sag (Sml I, s f., punkt 11 og 12). 22 Jf. dommen i Coöperatieve Aardappelenbewaarplaatssagen, præmis 12, hvori Domstolen utalte, at beskatningsgrundlaget udgores af alt, hvad der modtages som modydelse for den pågældende tjenesteydelse. I

14 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT VAN GERVEN SAG C-33/93 ydelse. Det afgørende er med andre ord den»konkrete«værdi for leverandøren eller tjenesteyderen, som parterne er enige om, og ikke en objektiv værdi, der er uden sammenhæng med den pågældende transaktion. Hvad er den»konkrete«værdi her? Svaret er den pris, som Empire Stores var villig til faktisk at betale over for den potentielle eller eksisterende kunde som modydelse for den fordel, som denne bibragte selskabet. Nærmere bestemt bestod denne modydelse i leveringen af den ting, som kunden udpegede og ønskede at modtage som gave, hvorimod den ikke var et pengebeløb, som parterne var blevet enige om. Jeg er på dette grundlag af den opfattelse, at beskatningsgrundlaget er Empire Stores' indkøbspris for den overdragne ting, og ikke den pris, som selskabet ville have forlangt for tingen af andre købere. Forslag til afgørelse 22. Jeg skal herefter sammenfattende foreslå, at Domstolen besvarer spørgsmålene fra den forelæggende retsinstans således:»1) I forbindelse med de to ordninger, som den forelæggende retsinstans har beskrevet, er leverandørens levering af en yderligere ting som gave udtryk for en levering af et gode mod vederlag i den i det sjette momsdirektiv forudsatte betydning, for hvilken der på en direkte måde præsteres en modydelse, som er tilstrækkelig. 2) Beskatningsgrundlaget for de ting, der leveres som gaver, er den købspris, som leverandøren har betalt for disse.«i-2344

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT har d. 24. november

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

Den 8. juni 2014 skrev klager til indklagede og spurgte om indklagede havde modtaget klagers svar af 3. juni 2014.

Den 8. juni 2014 skrev klager til indklagede og spurgte om indklagede havde modtaget klagers svar af 3. juni 2014. Ankenævnets journal nr.: 2014-1022 - Afbestilling af mad til bryllup. Klager rettede i slutningen af april 2014 henvendelse til indklagede og bad om et tilbud på levering af mad til klagers bryllup, som

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1 Sag C-98/07 Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON fremsat den 7. marts 2006 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON fremsat den 7. marts 2006 1 HEGER FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON fremsat den 7. marts 2006 1 1. Nærværende anmodning om en præjudiciel afgørelse i medfør af artikel 243 EF vedrører fastsættelsen af beskatningsstedet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEELHOED SAG C-280/04 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1 I Indledning II Retsforskrifter A Fællesskabsbestemmelser

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 * 1. Det præjudicielle spørgsmål, som er blevet forelagt Domstolen af Østre Landsret, København, i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Redspot Aps HAR IKKE EFTERLEVET DENNE AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klager: NN Indklagede: Redspot ApS +++50351+++ 0897 ebrevsprækken CVR 26793319 Klagetema: Internet og IP-telefoni

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 A Indledning 3. Hos dette selskab kan rejsebureauer foretage gruppereservationer. Reservationerne vedrører befordring

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999J0267 - DA Avis juridique important 61999J0267 Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 11. oktober 2001. -

Læs mere

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder.

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder. Kendelse af 25. oktober 2000. 00-88.932. Klageren pålagt tilbagebetaling af modtagne tilskud og udelukket fra hjemmeserviceordningen. Lov om hjemmeservice 6, stk. 2 og 7, stk. 1. (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. J.nr. 764-00065 Den Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmål 143 Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. januar 2008

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER 1. e-curia er en it-applikation, som muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter. Den giver desuden adgang til konsultation

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002*

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* DOM AF 21.3.2002 SAG C-451/99 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* I sag C-451/99, angående en anmodning, som Handelsgericht Wien (Østrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere