Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)"

Transkript

1 Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1

2 Udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Den følgende gennemgang af, hvilke oplysninger uddannelsesinstitutionerne har pligt til at have på deres hjemmesider, retter sig mod udbydere af de fire gymnasiale uddannelser, stx, hf, hhx og htx, uanset om disse er omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). Hjemmesidevejledning 2

3 Indhold Indledning Uddannelsesudbud Studieretninger Valgfag Adgangskrav til videregående uddannelse Uddannelsesmål Studieplaner Optagelse Individuel kompetencevurdering Deltagerbetaling Prøver og eksamen Studie- og ordensregler Fastholdelsesstrategi Kvalitetsudviklingssystem Nøgletal 7 Særligt for hf-enkeltfag Fagudbud Fagelementer fra fag Fagpakker Studieplaner Studiebøger 8 Gymnasial supplering 9 Tjekliste til udbud af gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx, hf, hf-e, GSK) 10 Hjemmesidevejledning 3

4 Indledning Der skal i gøres opmærksom på, at den følgende gennemgang også med de nødvendige tilpasninger gælder for udbud af toårigt studenterkursus og enkeltfagsundervisning samt for selvstuderendes prøver og eksamen. For hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning er de krav til hjemmesideoplysningerne, der gælder særskilt for hf-enkeltfag, samlet i afsnit 2. Endelig nævnes de hjemmesidekrav, der skal iagttages særskilt for gymnasial supplering (GS), i sidste afsnit. Formkrav til institutionernes hjemmesider Denne vejledning indeholder ikke nogen specifikke formkrav til, hvordan institutionen opfylder sin oplysningspligt, men alle skal iagttage disse generelle anvisninger: 1. Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden.det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem et hav af undersider for at fremfinde denne. 2. Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på institutionens Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne. 3. Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller web-portal. Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform. 4. Endelig må institutionen i sagens natur ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, vildledende eller som i øvrigt strider mod god markedsføringsskik. kræver brug af password. Hvis der linkes til institutionens intranetsider, skal det derfor sikres: At oplysningerne på intranettet kan tilgås af offentligheden uden brug af særligt password. At eventuelle dokumenter/filer kan åbnes uden password. At det sikres, at der kun gives adgang til de dele af intranettet, der ikke indeholder fortrolige oplysninger om elever eller medarbejdere. Tjekliste med nøgleord Til vejledningen knytter sig et skema med en oversigt over nøgleord, der følger vejledningens opbygning og systematik. Det er formålet med tjeklisterne, at de skal fungere som en opsummering af selve vejledningen og bidrage til at skabe et hurtigt overblik. De er tænkt som et arbejdsredskab for institutionen i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af hjemmesideoplysningerne. Henvisning og links til retsreglerne I tjeklisterne findes også henvisninger til de regler, som oplysningskravene bygger på samt informationer om, hvor man kan finde yderligere oplysninger om det pågældende emne. I denne forbindelse er indsat direkte links til de pågældende regler i og uddybende informationer på ministeriets hjemmeside, så brugeren kan gå direkte til disse. Det skal imidlertid her understreges, at det i alle tilfælde er institutionens eget ansvar at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende regler for det institutions- og uddannelsesområde, institutionen har udbudsret til, og regelhenvisningerne i skemaet vil derfor kun blive revideret i forbindelse med kommende indholdsmæssige revisioner af vejledningen. Oplysninger på institutionens lokale intranet Særligt i relation til lokale elektroniske intranet, som fx Lectio eller Fronter, er der i udgangspunktet intet til hinder for, at skolerne kan linke til disse. Det er imidlertid en naturlig forudsætning, at de pågældende sider er offentligt tilgængelige og ikke Hjemmesidevejledning 4

5 1.1 Uddannelsesudbud Skolen skal på sin hjemmeside informere om aktuelle uddannelser. Informationen skal opfylde de nedenstående krav til indhold. 1.2 Studieretninger Skolens udbud af studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser skal offentliggøres på skolens hjemmeside senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse. For hver af de studieretninger, som skolen udbyder, angives de fag og niveauer, der indgår. Skolen skal på hjemmesiden informere om sigtet med de enkelte studieretninger og om, hvilke muligheder den enkelte studieretning med mulige valgfag giver for direkte adgang til videregående uddannelser. 1.3 Valgfag Skolens udbud af valgfag skal offentliggøres på skolens hjemmeside senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse. Skolens udmelding skal for det enkelte valgfag indeholde oplysning om, hvorvidt faget indgår som et specifikt adgangskrav på bestemte videregående uddannelser. Hvis nogle valgfag kun udbydes i forbindelse med visse studieretninger, skal dette også fremgå af hjemmesiden. For den toårige hf-uddannelse gælder, at skolens udbud af fag, herunder praktisk/musiske fag, fagpakker og valgfag skal offentliggøres senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse. 1.4 Adgangskrav til videregående uddannelse Oplysninger om aktuelle adgangskrav til de videregående uddannelser fremgår af bilagene til de to adgangsbekendtgørelser for de videregående uddannelser: Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen). Skolerne blev fra august 2013 pålagt en skærpet informationspligt i forbindelse med udbud af de treårige gymnasiale uddannelser, idet der i forbindelse med alle udbud skal gives information om de videreuddannelsesperspektiver, der er knyttet til hvert enkelt studieretningsudbud med mulige valgfag, jf. pkt I den forbindelse kan skolerne benytte redskabet Adgangskortet på Adgangskortet lægger op til tre mulige brugerindgange: Valg af fag og gymnasial uddannelse: Angiv gymnasial retning samt yderligere fag og niveauer og se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til. Valg af interesse: De videregående uddannelser bundtes i interessegrupper (kendt fra Studievælgeren på UG, Studievalgs vejledningsmateriale, universiteters hjemmesider etc.). Vælg en videregående uddannelse og se de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Valg af specifik videregående uddannelse: Benyt søgefunktionen og find en konkret videregående uddannelse med oplysning om tilhørende specifikke adgangskrav. Der er mulighed for at oprette dybe links til Adgangskortet, som skolerne kan benytte fra deres hjemmesider. Metoden er, at de relevante fag og niveauer for et givet udbud indtastes, og resultatet i form af uddannelser, der vil være direkte adgang til, fremkommer. Url en kopieres fra adressefeltet og indsættes som link på hjemmesiden ud for det relevante udbud. 1.5 Uddannelsesmål Med henblik på at opfylde informationspligten på skolernes hjemmeside om de enkelte uddannelsesmål henvises til mål og indhold for de enkelte fag, der fremgår af læreplanerne, som er bilag til de respektive uddannelsesbekendtgørelser. 1.6 Studieplaner De enkelte studieplaner skal omfatte alle klassens fag og deres samspil for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde, virtuelle forløb, projektarbejde og ekskursioner. Studieplanen justeres løbende og skal formidles på skolens 1.7 Optagelse Reglerne om optagelse på de gymnasiale uddannelser fremgår af optagelsesbekendtgørelsen. Heri pålægges regionsrådet i samarbejde med institutionerne at informere om undervisningstilbud. Oplysningerne skal findes på regionsrådets eller institutionernes hjemmesider. Det anbefales, at de enkelte institutioner også i de tilfælde, hvor oplysningerne findes på regionrådets hjemmeside, selv har de for deres udbud relevante optagelsesoplysninger på egen Hjemmesidevejledning 5

6 Informationen skal bl.a. omfatte optagelsesbetingelser og fordelingskriterier i forhold til den treårige uddannelse til stx og den toårige hfuddannelse. Institutionen skal også på sin hjemmeside give en generel information om indhold og tilrettelæggelse af optagelsesprøven for ansøgere, der ikke har aflagt de prøver, der i sammenhæng med andre betingelser giver ansøger et retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse. 1.8 Individuel kompetencevurdering Ifølge bekendtgørelsen om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i relation til fag i almen voksenuddannelse og almengymnasial uddannelse skal institutionen på sin hjemmeside offentliggøre de metoder og procedurer, som institutionen anvender ved individuel kompetencevurdering. Yderligere informationer om individuel kompetencevurdering kan findes i Råd og vink for IKV-praktikere på VUC. 1.9 Deltagerbetaling Elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler og betaling for ekskursioner Som en del af oplysningspligten efter optagelsesbekendtgørelsen, jf. ovenfor afsnit 1.7, skal også information om deltagerbetaling og elev-/kursistbetaling for visse undervisningsmidler m.v. ligge på regionsrådets eller institutionens Det omfatter oplysning om elever og kursisters betaling for visse undervisningsmidler efter bekendtgørelsen herom samt oplysning om deltagerbetaling for ekskursioner omfattet af mødepligt og deltagerbetaling for ekskursioner, der er frivillige, og hvor institutionen skal tilbyde alternativ undervisning, hvis eleven ikke deltager, jf. lov om institutioner for almengymnasiale og almen voksenuddannelse m.v. Deltagerbetaling for enkeltfagsundervisning og selvstuderende Institutionen skal opkræve almindelig eller forhøjet deltagerbetaling af kursister ved almengymnasiale uddannelser tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for deltagelse i undervisning og prøver samt af selvstuderende opkræve betaling for at gå til prøve. Den almindelige og den forhøjede deltagerbetaling skal på en lettilgængelig måde være oplyst på institutionens Undervisningsministeriet finder det naturligt, at institutionerne i denne forbindelse ligeledes oplyser prisen ved fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse. For så vidt angår enkeltfagsundervisning udbudt efter lov om åben uddannelse skal deltagerbetalingens størrelse ligeledes fremgå af institutionens 1.10 Prøver og eksamen Reglerne for, hvilke oplysninger der skal findes på skolens hjemmeside i relation til prøver og eksamen, findes i almeneksamensbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen indeholder i 6 en præcis angivelse af, hvilke oplysninger der skal findes på hjemmesiden om prøver og eksamen, og gengives derfor her i sin helhed: 6. Det påhviler institutionen at gøre eksaminanderne bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne. Stk. 2. Institutionen skal sørge for, at eksaminanderne i god tid orienteres om følgende praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter. 2. Antal prøver, herunder delprøver og udtræk af prøvefag. 3. Eventuelle frister for tilmelding. 4. Betingelser for deltagelse i prøven, jf. 7, herunder regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for deltagelse i eksaminationen. Stk. 3. Institutionen skal endvidere sørge for, at eksaminander og øvrige medvirkende ved prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om: 1. Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde, jf Anvendelse af hjælpemidler, jf Hvornår en prøve er begyndt, jf Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive, jf Særlige prøvevilkår, jf Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf Klageprocedure og klagefrister, jf. kapitel 10. Stk. 4. Institutionen kan fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd og om identifikation af eksaminanden. Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte regler og retningslinjer skal være tilgængelige på institutionens Hjemmesidevejledning 6

7 1.11 Studie- og ordensregler Ifølge bekendtgørelsen om studie- og ordensregler skal skolens studie- og ordensregler fremgå af skolens hjemmeside sammen med øvrige oplysninger om skolen. Betingelsen om studieaktivitet i relation til SU-reglerne bør fremgå enten af studie- og ordensreglerne eller et andet centralt sted på uddannelsesinstitutionens 1.12 Fastholdelsesstrategi I vejledningsloven fra 2010 blev uddannelsesinstitutionerne på Undervisningsministeriets område pålagt at have en fastholdelsesstrategi for fastholdelse af elever i uddannelse. Det følger af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., at uddannelsesinstitutionerne har pligt til at oplyse om indsatsområder på skolens Dette gælder også retningslinjer for fastholdelsesarbejdet. Loven bestemmer, at skolerne eller institutionerne skal anvende centrale databaser, der stilles til rådighed af vedkommende minister, medmindre denne bestemmer andet. For de institutioner, der er omfattet af denne vejledning, skal tallene hentes fra STIL s databank. Udbyder skal opdatere nøgletallene mindst en gang årligt. Udbyder institutionen flere gymnasiale uddannelser, skal nøgletallene for alle disse kunne findes på institutionens Skolen skal selv fremfinde egne relevante nøgletal og uploade disse på egen 1.13 Kvalitetsudviklingssystem Udbyderne af gymnasiale uddannelser skal ifølge de forskellige uddannelseslove fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forbindelse med uddannelsen og undervisningen. Evalueringsstrategi Skolen skal udarbejde en evalueringsstrategi, der skal være tilgængelig på skolens hjemmeside Ligeledes beslutter skolen i overensstemmelse med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., hvilke dele af de gennemførte evalueringer der offentliggøres. Opfølgningsplaner Kvalitetsbekendtgørelsen fastslår, at institutionen på grundlag af selvevaluering som minimum hvert 3. år skal udarbejde skriftlige opfølgningsplaner, som kan realiseres inden for den gymnasiale lovgivning og de økonomiske rammer for den enkelte uddannelse. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på institutionens 1.14 Nøgletal I lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal uddannelsesinstitutionens nøgletal fremgå af institutionernes hjemmesider. For de gymnasiale uddannelser er nøgletallene: Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid Overgang til uddannelse Karakterer Hjemmesidevejledning 7

8 2. Særligt for hf-enkeltfag For udbud af hf-enkeltfag fremgår der af uddannelsesbekendtgørelse og vejledning nogle særlige krav til oplysninger på skolens hjemmeside, der er knyttet til enkeltfagsundervisningens indhold og tilrettelæggelse, og som derfor gennemgås særskilt i det følgende. Indledningsvis skal der generelt gøres opmærksom på, at udbydere af hf-enkeltfag skal være særligt opmærksom på, hvordan man annoncerer og markedsfører kurserne. Da der er tale om enkeltkurser underlagt deltagerbetaling, er det særligt vigtigt, at man sikrer sig, at potentielle kursister ikke bliver vildledt af kursets markedsføring på hjemmesiden. Fokus skal særligt rette sig mod tre punkter: 1. Navngivningen af kurser og fagpakker. Det skal fremgå klart og utvetydigt, at der er tale om hf-enkeltfag, og at der ikke i markedsføringen sker en sammenblanding med andre tilbud. 2. Deltagerbetaling. Det skal fremgå klart, at fagene/fagelementerne kan læses enkeltvis, og hvad prisen er for hvert fag/fagelement. 3. Vejledning. Af bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne 22 pålægges skolens leder at sikre, at ansøgere til enkeltfagsforløb tilbydes vejledning, herunder vejledning i planlægning af et individuelt uddannelsesforløb og valg af fag. Vejledningen gives i forbindelse med optagelsen og ved valg af nye fag, og institutionen bør derfor på hjemmesiden oplyse eventuelle ansøgere om dette vejledningstilbud. 2.3 Fagpakker Fagudbuddet kan ligeledes omfatte et antal fag (samlet i en fagpakke) med henblik på at opfylde adgangskravene til én bestemt videregående uddannelse. Indholdet i fagpakken fastlægges på baggrund af de optagelseskrav, der findes i bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 2.4 Studieplaner Studieplanen skal for kursister, der følger fagpakker eller sammenhængende forløb, sikre sammenhæng og kontinuitet i den enkelte kursists uddannelse. Studieplanerne justeres løbende og skal formidles på skolens I studieplanen indarbejdes en plan for evaluering af kursisternes udbytte. Her forbindes studieplanen med den overordnede evalueringsplan for skolen, som følger af bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser, jf. afsnit Studiebøger Hver kursist skal have en personlig studiebog, der skal tjene som arbejdsredskab i kursistens uddannelsesforløb. Studiebogen er elektronisk, og skabeloner til studiebogens forskellige afsnit udformes af den enkelte skole og gøres tilgængelig på dens 2.1 Fagudbud Samtidig med, at fag udbydes på hf-enkeltfag, skal det oplyses, efter hvilken uddannelsesbekendtgørelse det pågældende fag planlægges læst, og at undervisningen sker efter reglerne for det pågældende fag. Skolens fagudbud skal offentliggøres på dens 2.2 Fagelementer fra fag Fagudbuddet kan omfatte elementer af fag, der skal udgøre en afgrænset enhed. For det enkelte fagelement skal der udarbejdes en beskrivelse af indholdet, der skal ligge inden for det pågældende fags rammer og mål. Kursisterne skal gøres bekendt med indholdsbeskrivelsen og orienteres om, at de ikke kan sammenstykke flere fagelementer til et fag eller deltage i undervisning i et fag og et fagelement fra samme fag samtidig. Hjemmesidevejledning 8

9 3. Gymnasial supplering Oplysning om undervisning og prøver varetages af de såkaldte GS-koordinatorer. GS-koordinatorerne udarbejder hvert år inden 1. maj materiale om næste kursusårs udbud af undervisning efter GS-bekendtgørelsen. Materialet skal indeholde oplysning om det kommende kursusårs udbud af fag og niveauer. GS-hjemmeside (www.gsdanmark.dk) GS-koordinatorerne skal sikre, at materialet i henhold til bestemmelserne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. er tilgængeligt på den hjemmeside om GS (www.gsdanmark.dk). På hjemmesiden skal der være oplysninger om, hvilke institutioner der udbyder undervisning og prøver i GS samt de fag og prøver, der udbydes, herunder hvilken læreplan og med hvilken uddannelsestid det pågældende planlægges læst. Udbyders oplysningspligt på hjemmeside Den landsdækkende hjemmeside (www.gsdanmark. dk) fungerer som en portal, der leder videre til de lokale udbyderes hjemmesider. Det er den udbydende uddannelsesinstitution, der har ansvaret for at sikre, at alle relevante oplysninger i forbindelse med markedsføring og annoncering af aktuelle GS-aktiviteter, findes på institutionens egen De samme krav til hjemmesideinformationen, der gælder for udbydernes ordinære uddannelsesudbud, gælder også for GS. Hjemmesidevejledning 9

10 Tjekliste for gymnasiet Nøgleord Kort beskrivelse Henvisning Uddannelsesudbud Afsnit 1.1 Studieretninger Afsnit 1.2 Valgfag Afsnit 1.3 Adgangskrav til videregående uddannelse Afsnit 1.4 Aktuelle uddannelser, uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner skal være offentligt tilgængelige på institutionens Det er således ikke nok, at disse oplysninger findes på et lukket intranet. Udbud af studieretninger skal være offentliggjort på hjemmesiden senest den 1. december i året forud for optagelse. Udbud af studieretninger skal være offentliggjort på hjemmesiden senest den 1. december i året forud for optagelse. Skolen skal på sin hjemmeside oplyse om, hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretningsudbud med mulige valgfag giver direkte adgang til. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 19. september 2005, 2, stk. 1, nr. 1. R0710.aspx?id=24912 Stx-bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013, 60, stk. 1. R0710.aspx?id= Hhx-bekendtgørelse nr. 777 af 26. juni 2013, 49, stk. 1. R0710.aspx?id= Htx-bekendtgørelse nr. 778 af 26. juni 2013, 45, stk. 1. R0710.aspx?id= Hf-bekendtgørelse nr. 779 af 26. juni 2013, 34, stk. 3. R0710.aspx?id= Stx-bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013, 60. R0710.aspx?id= Hhx-bekendtgørelse nr. 777 af 26. juni 2013, 49. R0710.aspx?id= Htx-bekendtgørelse nr. 778 af 26. juni 2013, 45. R0710.aspx?id= Hf-bekendtgørelse nr. 779 af 26. juni 2013, 34. R0710.aspx?id= Stx-bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013, 57. R0710.aspx?id= Hhx-bekendtgørelse nr. 777 af 26. juni 2013, 46. R0710.aspx?id= Htx-bekendtgørelse nr. 778 af 26. juni 2013, 41. R0710.aspx?id= Adgangskravene til de videregående uddannelser findes som bilag til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 223 af 11. marts 2014 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. R0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr af 16. december 2013om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bachelor-adgangsbekendtgørelsen). R0710.aspx?id=162040c Yderligere oplysninger om brugen af adgangskortet:styrelsen for It og Læring (STIL) er ansvarlig for driften af Adgangskortet. Tekniske spørgsmål kan stilles til UGredaktionen via mailadressen Hjemmesidevejledning 10

11 Nøgleord Kort beskrivelse Henvisning Uddannelsesmål Afsnit 1.5 Studieplaner Afsnit 1.6 Optagelse Afsnit 1.7 Individuel kompetencevurdering Afsnit 1.8 På skolens hjemmeside skal mål og indhold for de enkelte fag fremgå. Studieplaner for de enkelte klasser skal være offentlig tilgængelig på skolens hjemmeside og skal løbende opdateres. Det anbefales, at skolerne har optagelsesoplysninger på egen hjemmeside, også selvom disse findes på regionsrådets Skolen skal på sin hjemmeside give en generel information om indhold og tilrettelæggelse af optagelsesprøver. Skolen skal oplyse om metoder og procedurer ved individuel kompetencevurdering på skolens Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 19. september 2005, 2, stk. 1, nr. 1. R0710.aspx?id=24912 Stx-bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013, R0710.aspx?id= Hhx-bekendtgørelse nr. 777 af 26. juni 2013, R0710.aspx?id= Htx-bekendtgørelse nr. 778 af 26. juni 2013, R0710.aspx?id= Hf-bekendtgørelse nr. 779 af 26. juni 2013, R0710. aspx?id= Bekendtgørelse nr. 174 af 28. februar 2012 om optagelse på de gymnasiale uddannelser (optagelsesbekendtgørelsen), 16 og 34. R0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr. 453 af 10. juni 2008om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKV-bekendtgørelsen), 8. R0710.aspx?id= Deltagerbetaling Afsnit 1.9 Oplysninger om betaling for visse undervisningsmidler og betaling for ekskursioner m.v. skal findes på skolens Se desuden vejledningen: Råd og vink for IKV-praktikere på VUC. Individuel kompetencevurdering (IKV) almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser. Januar Voksne/PDF12/120112%20Raad%20vink%20 IKV%20version%209.pdf Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, 46 og 47. R0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr af 20. december 2006 om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne, 1-2. R0710.aspx?id=25251 Bekendtgørelse nr. 334 af 28. marts 2014 om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser, 3-5 og 17. R0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr. 174 af 28. februar 2012 om optagelse på de gymnasiale uddannelser, 34. R0710. aspx?id= Bekendtgørelse nr af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v., 19, stk. 1. R0710.aspx?id= Hjemmesidevejledning 11

12 Prøver og eksamen Afsnit 1.10 Studie- og ordensregler Afsnit 1.11 Fastholdelsesstrategi Afsnit 1.12 Kvalitetsudviklingssystem Afsnit 1.13 Nøgletal Afsnit 1.14 Fagudbud Afsnit 2.1 I almeneksamensbekendtgørelsens 6 oplistes samtlige de oplysninger om eksamen, der skal være offentligt tilgængelige på skolens I afsnittet er 6 gengivet. Skolens studie- og ordensregler skal være tilgængelige på skolens Indsatsområderne i skolens fastholdelsesstrategi skal være tilgængelige på skolens Skolens Evalueringsstrategi og opfølgningsplaner skal offentliggøres på skolens For de gymnasiale uddannelser er nøgletallene: Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid Overgang til uddannelse Karakterer Skolens fagudbud skal fremgå af hjemmesiden sammen med oplysninger om de enkelte fag. Bekendtgørelse nr. 930 af 3. juli 2013 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Almeneksamensbekendtgørelsen), 6. R0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, 2. R0710.aspx?id=25217 Lov om uddannelsen til studentereksamen, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, 18. R0710.aspx?id= Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, 17. R0710.aspx?id= Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, 14. R0710.aspx?id= Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 19. september 2005, 2, stk. 1, nr. 2. R0710.aspx?id=24912 Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser. R0710.aspx?id=24689 Yderligere oplysninger om indholdsmæssige krav til kvalitetsudviklingssystemer findes i Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser. Undervisningsministeriet, januar PDF06/vejledninger%20til%20bekedt/060101_kvaludvik_resultat_vejledning. pdf Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 19. september 2005, 2, stk. 1, nr R0710.aspx?id=24912 Hf-enkeltfags-bekendtgørelse nr. 780 af 26. juni 2013, 3 og 25. R0710.aspx?id= Hjemmesidevejledning 12

13 Fagelementer Afsnit 2.2 Fagpakker Afsnit 2.3 Studieplaner Afsnit 2.4 Studiebøger Afsnit 2.5 Gymnasial supplering Afsnit 3 Sammen med oplysninger om fagelementer skal følge en beskrivelse af indholdet samt de begrænsninger, der følger valg af disse elementer. Fagudbuddet kan omfatte fagpakker målrettet optagelse på en konkret videregående uddannelse. Studieplaner opdateres løbende på skolens Skabeloner til studiebøger på de enkelte kurser skal findes på skolens GS-koordinatorerne skal varetage oplysningspligten på Oplysningerne skal også kunne findes på skolens egen Hf-enkeltfags-bekendtgørelse nr. 780 af 26. juni 2013, 6. R0710.aspx?id= Yderligere oplysninger om reglerne i forbindelse med fagelementer findes i Vejledning til bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning 2013, side 6. PDF13/131104%20Vejledning%20hfenkeltfagsbekendtg%c3%b8relsen%20 tilrettelagt%20som%20enkeltfagsundervisning%20for%20voksne.pdf Oplysninger om reglerne i forbindelse med fagpakker findes i Vejledning til bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning 2013, side 5. PDF13/131104%20Vejledning%20hfenkeltfagsbekendtg%c3%b8relsen%20 tilrettelagt%20som%20enkeltfagsundervisning%20for%20voksne.pdf Hf-enkeltfags-bekendtgørelse nr. 780 af 26. juni 2013, 32, 33 og 35. R0710.aspx?id= Yderligere oplysninger om reglerne i forbindelse med studieplaner findes i Vejledning til bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning 2013, side 12ff. PDF13/131104%20Vejledning%20hfenkeltfagsbekendtg%c3%b8relsen%20 tilrettelagt%20som%20enkeltfagsundervisning%20for%20voksne.pdf Hf-enkeltfags-bekendtgørelse nr. 780 af 26. juni 2013, bilag 5. R0710. aspx?id= Bekendtgørelse nr. 914 af 7. juli 2010 om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen), 2. R0710. aspx?id= Hjemmesidevejledning 13

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser (eud, gvu) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. februar 2013 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Vejledning om kommuners og uddannelsesinstitutioners samarbejde om iværksættelse af specialpædagogisk støtte i ungdomsuddannelserne

Vejledning om kommuners og uddannelsesinstitutioners samarbejde om iværksættelse af specialpædagogisk støtte i ungdomsuddannelserne April 2011 Vejledning om kommuners og uddannelsesinstitutioners samarbejde om iværksættelse af specialpædagogisk støtte i ungdomsuddannelserne Indledning Kapitel 1 Formålet med denne vejledning er at kvalificere

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf I medfør af 10, stk. 4, 11, stk. 2, 14, stk. 3, 15, stk. 2, 16, stk. 4, 17, 25, 35, stk. 1, 36, stk. 3, 37, stk. 3, 38, stk. 2, og 41,

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4 VEJLEDNING Indberetning af påbegyndt ungdomsuddannelse Af Lars Petersen 1 Baggrund Af SU lovens 13 (se Bilag 1)fremgår det hvilke ungdomsuddannelser, der gives uddannelsesstøtte til. I stk. 2 er angivet,

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1 Dialogbaseret kvalitetstilsyn Titel 1 Indhold 1 Indledning 4 2 Dialogbaseret kvalitetstilsyn 5 3 Gennemsigtighed og kommunikation 6 Tilsynsforum 6 Revisornetværket 6 Databank/Datavarehus 6 Digital platform

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Undervisningsministeriet. Evaluering af vejledning, tilmelding og optagelse til de gymnasiale uddannelser efter gymnasiereformen

Undervisningsministeriet. Evaluering af vejledning, tilmelding og optagelse til de gymnasiale uddannelser efter gymnasiereformen Undervisningsministeriet Evaluering af vejledning, tilmelding og optagelse til de gymnasiale uddannelser efter gymnasiereformen Juli 2005 Undervisningsministeriet Evaluering af vejledning, tilmelding og

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

1.0 Skolen i tal. Til skolestart i august 2015 er der indskrevet 804 elever på Hasseris Gymnasium:

1.0 Skolen i tal. Til skolestart i august 2015 er der indskrevet 804 elever på Hasseris Gymnasium: 1.0 Skolen i tal Til skolestart i august 2015 er der indskrevet 804 elever på Hasseris Gymnasium: 1g: 249 elever fordelt på 9 klasser 2g: 204 elever fordelt på 9 klasser 3g: 226 elever fordelt på 9 klasser

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Råd og vink. Adgang til prøve

Råd og vink. Adgang til prøve Råd og vink vedrørende forhold i forbindelse med aflæggelse af prøve i de gymnasiale uddannelser og i eux-forløb, jf. bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2010 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 1g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer og prøver: Skriftlige eksaminer

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere