Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)"

Transkript

1 Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1

2 Udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Den følgende gennemgang af, hvilke oplysninger uddannelsesinstitutionerne har pligt til at have på deres hjemmesider, retter sig mod udbydere af de fire gymnasiale uddannelser, stx, hf, hhx og htx, uanset om disse er omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). Hjemmesidevejledning 2

3 Indhold Indledning Uddannelsesudbud Studieretninger Valgfag Adgangskrav til videregående uddannelse Uddannelsesmål Studieplaner Optagelse Individuel kompetencevurdering Deltagerbetaling Prøver og eksamen Studie- og ordensregler Fastholdelsesstrategi Kvalitetsudviklingssystem Nøgletal 7 Særligt for hf-enkeltfag Fagudbud Fagelementer fra fag Fagpakker Studieplaner Studiebøger 8 Gymnasial supplering 9 Tjekliste til udbud af gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx, hf, hf-e, GSK) 10 Hjemmesidevejledning 3

4 Indledning Der skal i gøres opmærksom på, at den følgende gennemgang også med de nødvendige tilpasninger gælder for udbud af toårigt studenterkursus og enkeltfagsundervisning samt for selvstuderendes prøver og eksamen. For hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning er de krav til hjemmesideoplysningerne, der gælder særskilt for hf-enkeltfag, samlet i afsnit 2. Endelig nævnes de hjemmesidekrav, der skal iagttages særskilt for gymnasial supplering (GS), i sidste afsnit. Formkrav til institutionernes hjemmesider Denne vejledning indeholder ikke nogen specifikke formkrav til, hvordan institutionen opfylder sin oplysningspligt, men alle skal iagttage disse generelle anvisninger: 1. Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden.det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem et hav af undersider for at fremfinde denne. 2. Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på institutionens Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne. 3. Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller web-portal. Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform. 4. Endelig må institutionen i sagens natur ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, vildledende eller som i øvrigt strider mod god markedsføringsskik. kræver brug af password. Hvis der linkes til institutionens intranetsider, skal det derfor sikres: At oplysningerne på intranettet kan tilgås af offentligheden uden brug af særligt password. At eventuelle dokumenter/filer kan åbnes uden password. At det sikres, at der kun gives adgang til de dele af intranettet, der ikke indeholder fortrolige oplysninger om elever eller medarbejdere. Tjekliste med nøgleord Til vejledningen knytter sig et skema med en oversigt over nøgleord, der følger vejledningens opbygning og systematik. Det er formålet med tjeklisterne, at de skal fungere som en opsummering af selve vejledningen og bidrage til at skabe et hurtigt overblik. De er tænkt som et arbejdsredskab for institutionen i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af hjemmesideoplysningerne. Henvisning og links til retsreglerne I tjeklisterne findes også henvisninger til de regler, som oplysningskravene bygger på samt informationer om, hvor man kan finde yderligere oplysninger om det pågældende emne. I denne forbindelse er indsat direkte links til de pågældende regler i og uddybende informationer på ministeriets hjemmeside, så brugeren kan gå direkte til disse. Det skal imidlertid her understreges, at det i alle tilfælde er institutionens eget ansvar at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende regler for det institutions- og uddannelsesområde, institutionen har udbudsret til, og regelhenvisningerne i skemaet vil derfor kun blive revideret i forbindelse med kommende indholdsmæssige revisioner af vejledningen. Oplysninger på institutionens lokale intranet Særligt i relation til lokale elektroniske intranet, som fx Lectio eller Fronter, er der i udgangspunktet intet til hinder for, at skolerne kan linke til disse. Det er imidlertid en naturlig forudsætning, at de pågældende sider er offentligt tilgængelige og ikke Hjemmesidevejledning 4

5 1.1 Uddannelsesudbud Skolen skal på sin hjemmeside informere om aktuelle uddannelser. Informationen skal opfylde de nedenstående krav til indhold. 1.2 Studieretninger Skolens udbud af studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser skal offentliggøres på skolens hjemmeside senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse. For hver af de studieretninger, som skolen udbyder, angives de fag og niveauer, der indgår. Skolen skal på hjemmesiden informere om sigtet med de enkelte studieretninger og om, hvilke muligheder den enkelte studieretning med mulige valgfag giver for direkte adgang til videregående uddannelser. 1.3 Valgfag Skolens udbud af valgfag skal offentliggøres på skolens hjemmeside senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse. Skolens udmelding skal for det enkelte valgfag indeholde oplysning om, hvorvidt faget indgår som et specifikt adgangskrav på bestemte videregående uddannelser. Hvis nogle valgfag kun udbydes i forbindelse med visse studieretninger, skal dette også fremgå af hjemmesiden. For den toårige hf-uddannelse gælder, at skolens udbud af fag, herunder praktisk/musiske fag, fagpakker og valgfag skal offentliggøres senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse. 1.4 Adgangskrav til videregående uddannelse Oplysninger om aktuelle adgangskrav til de videregående uddannelser fremgår af bilagene til de to adgangsbekendtgørelser for de videregående uddannelser: Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen). Skolerne blev fra august 2013 pålagt en skærpet informationspligt i forbindelse med udbud af de treårige gymnasiale uddannelser, idet der i forbindelse med alle udbud skal gives information om de videreuddannelsesperspektiver, der er knyttet til hvert enkelt studieretningsudbud med mulige valgfag, jf. pkt I den forbindelse kan skolerne benytte redskabet Adgangskortet på Adgangskortet lægger op til tre mulige brugerindgange: Valg af fag og gymnasial uddannelse: Angiv gymnasial retning samt yderligere fag og niveauer og se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til. Valg af interesse: De videregående uddannelser bundtes i interessegrupper (kendt fra Studievælgeren på UG, Studievalgs vejledningsmateriale, universiteters hjemmesider etc.). Vælg en videregående uddannelse og se de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Valg af specifik videregående uddannelse: Benyt søgefunktionen og find en konkret videregående uddannelse med oplysning om tilhørende specifikke adgangskrav. Der er mulighed for at oprette dybe links til Adgangskortet, som skolerne kan benytte fra deres hjemmesider. Metoden er, at de relevante fag og niveauer for et givet udbud indtastes, og resultatet i form af uddannelser, der vil være direkte adgang til, fremkommer. Url en kopieres fra adressefeltet og indsættes som link på hjemmesiden ud for det relevante udbud. 1.5 Uddannelsesmål Med henblik på at opfylde informationspligten på skolernes hjemmeside om de enkelte uddannelsesmål henvises til mål og indhold for de enkelte fag, der fremgår af læreplanerne, som er bilag til de respektive uddannelsesbekendtgørelser. 1.6 Studieplaner De enkelte studieplaner skal omfatte alle klassens fag og deres samspil for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde, virtuelle forløb, projektarbejde og ekskursioner. Studieplanen justeres løbende og skal formidles på skolens 1.7 Optagelse Reglerne om optagelse på de gymnasiale uddannelser fremgår af optagelsesbekendtgørelsen. Heri pålægges regionsrådet i samarbejde med institutionerne at informere om undervisningstilbud. Oplysningerne skal findes på regionsrådets eller institutionernes hjemmesider. Det anbefales, at de enkelte institutioner også i de tilfælde, hvor oplysningerne findes på regionrådets hjemmeside, selv har de for deres udbud relevante optagelsesoplysninger på egen Hjemmesidevejledning 5

6 Informationen skal bl.a. omfatte optagelsesbetingelser og fordelingskriterier i forhold til den treårige uddannelse til stx og den toårige hfuddannelse. Institutionen skal også på sin hjemmeside give en generel information om indhold og tilrettelæggelse af optagelsesprøven for ansøgere, der ikke har aflagt de prøver, der i sammenhæng med andre betingelser giver ansøger et retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse. 1.8 Individuel kompetencevurdering Ifølge bekendtgørelsen om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i relation til fag i almen voksenuddannelse og almengymnasial uddannelse skal institutionen på sin hjemmeside offentliggøre de metoder og procedurer, som institutionen anvender ved individuel kompetencevurdering. Yderligere informationer om individuel kompetencevurdering kan findes i Råd og vink for IKV-praktikere på VUC. 1.9 Deltagerbetaling Elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler og betaling for ekskursioner Som en del af oplysningspligten efter optagelsesbekendtgørelsen, jf. ovenfor afsnit 1.7, skal også information om deltagerbetaling og elev-/kursistbetaling for visse undervisningsmidler m.v. ligge på regionsrådets eller institutionens Det omfatter oplysning om elever og kursisters betaling for visse undervisningsmidler efter bekendtgørelsen herom samt oplysning om deltagerbetaling for ekskursioner omfattet af mødepligt og deltagerbetaling for ekskursioner, der er frivillige, og hvor institutionen skal tilbyde alternativ undervisning, hvis eleven ikke deltager, jf. lov om institutioner for almengymnasiale og almen voksenuddannelse m.v. Deltagerbetaling for enkeltfagsundervisning og selvstuderende Institutionen skal opkræve almindelig eller forhøjet deltagerbetaling af kursister ved almengymnasiale uddannelser tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for deltagelse i undervisning og prøver samt af selvstuderende opkræve betaling for at gå til prøve. Den almindelige og den forhøjede deltagerbetaling skal på en lettilgængelig måde være oplyst på institutionens Undervisningsministeriet finder det naturligt, at institutionerne i denne forbindelse ligeledes oplyser prisen ved fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse. For så vidt angår enkeltfagsundervisning udbudt efter lov om åben uddannelse skal deltagerbetalingens størrelse ligeledes fremgå af institutionens 1.10 Prøver og eksamen Reglerne for, hvilke oplysninger der skal findes på skolens hjemmeside i relation til prøver og eksamen, findes i almeneksamensbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen indeholder i 6 en præcis angivelse af, hvilke oplysninger der skal findes på hjemmesiden om prøver og eksamen, og gengives derfor her i sin helhed: 6. Det påhviler institutionen at gøre eksaminanderne bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne. Stk. 2. Institutionen skal sørge for, at eksaminanderne i god tid orienteres om følgende praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter. 2. Antal prøver, herunder delprøver og udtræk af prøvefag. 3. Eventuelle frister for tilmelding. 4. Betingelser for deltagelse i prøven, jf. 7, herunder regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for deltagelse i eksaminationen. Stk. 3. Institutionen skal endvidere sørge for, at eksaminander og øvrige medvirkende ved prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om: 1. Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde, jf Anvendelse af hjælpemidler, jf Hvornår en prøve er begyndt, jf Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive, jf Særlige prøvevilkår, jf Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf Klageprocedure og klagefrister, jf. kapitel 10. Stk. 4. Institutionen kan fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd og om identifikation af eksaminanden. Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte regler og retningslinjer skal være tilgængelige på institutionens Hjemmesidevejledning 6

7 1.11 Studie- og ordensregler Ifølge bekendtgørelsen om studie- og ordensregler skal skolens studie- og ordensregler fremgå af skolens hjemmeside sammen med øvrige oplysninger om skolen. Betingelsen om studieaktivitet i relation til SU-reglerne bør fremgå enten af studie- og ordensreglerne eller et andet centralt sted på uddannelsesinstitutionens 1.12 Fastholdelsesstrategi I vejledningsloven fra 2010 blev uddannelsesinstitutionerne på Undervisningsministeriets område pålagt at have en fastholdelsesstrategi for fastholdelse af elever i uddannelse. Det følger af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., at uddannelsesinstitutionerne har pligt til at oplyse om indsatsområder på skolens Dette gælder også retningslinjer for fastholdelsesarbejdet. Loven bestemmer, at skolerne eller institutionerne skal anvende centrale databaser, der stilles til rådighed af vedkommende minister, medmindre denne bestemmer andet. For de institutioner, der er omfattet af denne vejledning, skal tallene hentes fra STIL s databank. Udbyder skal opdatere nøgletallene mindst en gang årligt. Udbyder institutionen flere gymnasiale uddannelser, skal nøgletallene for alle disse kunne findes på institutionens Skolen skal selv fremfinde egne relevante nøgletal og uploade disse på egen 1.13 Kvalitetsudviklingssystem Udbyderne af gymnasiale uddannelser skal ifølge de forskellige uddannelseslove fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forbindelse med uddannelsen og undervisningen. Evalueringsstrategi Skolen skal udarbejde en evalueringsstrategi, der skal være tilgængelig på skolens hjemmeside Ligeledes beslutter skolen i overensstemmelse med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., hvilke dele af de gennemførte evalueringer der offentliggøres. Opfølgningsplaner Kvalitetsbekendtgørelsen fastslår, at institutionen på grundlag af selvevaluering som minimum hvert 3. år skal udarbejde skriftlige opfølgningsplaner, som kan realiseres inden for den gymnasiale lovgivning og de økonomiske rammer for den enkelte uddannelse. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på institutionens 1.14 Nøgletal I lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal uddannelsesinstitutionens nøgletal fremgå af institutionernes hjemmesider. For de gymnasiale uddannelser er nøgletallene: Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid Overgang til uddannelse Karakterer Hjemmesidevejledning 7

8 2. Særligt for hf-enkeltfag For udbud af hf-enkeltfag fremgår der af uddannelsesbekendtgørelse og vejledning nogle særlige krav til oplysninger på skolens hjemmeside, der er knyttet til enkeltfagsundervisningens indhold og tilrettelæggelse, og som derfor gennemgås særskilt i det følgende. Indledningsvis skal der generelt gøres opmærksom på, at udbydere af hf-enkeltfag skal være særligt opmærksom på, hvordan man annoncerer og markedsfører kurserne. Da der er tale om enkeltkurser underlagt deltagerbetaling, er det særligt vigtigt, at man sikrer sig, at potentielle kursister ikke bliver vildledt af kursets markedsføring på hjemmesiden. Fokus skal særligt rette sig mod tre punkter: 1. Navngivningen af kurser og fagpakker. Det skal fremgå klart og utvetydigt, at der er tale om hf-enkeltfag, og at der ikke i markedsføringen sker en sammenblanding med andre tilbud. 2. Deltagerbetaling. Det skal fremgå klart, at fagene/fagelementerne kan læses enkeltvis, og hvad prisen er for hvert fag/fagelement. 3. Vejledning. Af bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne 22 pålægges skolens leder at sikre, at ansøgere til enkeltfagsforløb tilbydes vejledning, herunder vejledning i planlægning af et individuelt uddannelsesforløb og valg af fag. Vejledningen gives i forbindelse med optagelsen og ved valg af nye fag, og institutionen bør derfor på hjemmesiden oplyse eventuelle ansøgere om dette vejledningstilbud. 2.3 Fagpakker Fagudbuddet kan ligeledes omfatte et antal fag (samlet i en fagpakke) med henblik på at opfylde adgangskravene til én bestemt videregående uddannelse. Indholdet i fagpakken fastlægges på baggrund af de optagelseskrav, der findes i bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 2.4 Studieplaner Studieplanen skal for kursister, der følger fagpakker eller sammenhængende forløb, sikre sammenhæng og kontinuitet i den enkelte kursists uddannelse. Studieplanerne justeres løbende og skal formidles på skolens I studieplanen indarbejdes en plan for evaluering af kursisternes udbytte. Her forbindes studieplanen med den overordnede evalueringsplan for skolen, som følger af bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser, jf. afsnit Studiebøger Hver kursist skal have en personlig studiebog, der skal tjene som arbejdsredskab i kursistens uddannelsesforløb. Studiebogen er elektronisk, og skabeloner til studiebogens forskellige afsnit udformes af den enkelte skole og gøres tilgængelig på dens 2.1 Fagudbud Samtidig med, at fag udbydes på hf-enkeltfag, skal det oplyses, efter hvilken uddannelsesbekendtgørelse det pågældende fag planlægges læst, og at undervisningen sker efter reglerne for det pågældende fag. Skolens fagudbud skal offentliggøres på dens 2.2 Fagelementer fra fag Fagudbuddet kan omfatte elementer af fag, der skal udgøre en afgrænset enhed. For det enkelte fagelement skal der udarbejdes en beskrivelse af indholdet, der skal ligge inden for det pågældende fags rammer og mål. Kursisterne skal gøres bekendt med indholdsbeskrivelsen og orienteres om, at de ikke kan sammenstykke flere fagelementer til et fag eller deltage i undervisning i et fag og et fagelement fra samme fag samtidig. Hjemmesidevejledning 8

9 3. Gymnasial supplering Oplysning om undervisning og prøver varetages af de såkaldte GS-koordinatorer. GS-koordinatorerne udarbejder hvert år inden 1. maj materiale om næste kursusårs udbud af undervisning efter GS-bekendtgørelsen. Materialet skal indeholde oplysning om det kommende kursusårs udbud af fag og niveauer. GS-hjemmeside (www.gsdanmark.dk) GS-koordinatorerne skal sikre, at materialet i henhold til bestemmelserne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. er tilgængeligt på den hjemmeside om GS (www.gsdanmark.dk). På hjemmesiden skal der være oplysninger om, hvilke institutioner der udbyder undervisning og prøver i GS samt de fag og prøver, der udbydes, herunder hvilken læreplan og med hvilken uddannelsestid det pågældende planlægges læst. Udbyders oplysningspligt på hjemmeside Den landsdækkende hjemmeside (www.gsdanmark. dk) fungerer som en portal, der leder videre til de lokale udbyderes hjemmesider. Det er den udbydende uddannelsesinstitution, der har ansvaret for at sikre, at alle relevante oplysninger i forbindelse med markedsføring og annoncering af aktuelle GS-aktiviteter, findes på institutionens egen De samme krav til hjemmesideinformationen, der gælder for udbydernes ordinære uddannelsesudbud, gælder også for GS. Hjemmesidevejledning 9

10 Tjekliste for gymnasiet Nøgleord Kort beskrivelse Henvisning Uddannelsesudbud Afsnit 1.1 Studieretninger Afsnit 1.2 Valgfag Afsnit 1.3 Adgangskrav til videregående uddannelse Afsnit 1.4 Aktuelle uddannelser, uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner skal være offentligt tilgængelige på institutionens Det er således ikke nok, at disse oplysninger findes på et lukket intranet. Udbud af studieretninger skal være offentliggjort på hjemmesiden senest den 1. december i året forud for optagelse. Udbud af studieretninger skal være offentliggjort på hjemmesiden senest den 1. december i året forud for optagelse. Skolen skal på sin hjemmeside oplyse om, hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretningsudbud med mulige valgfag giver direkte adgang til. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 19. september 2005, 2, stk. 1, nr. 1. R0710.aspx?id=24912 Stx-bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013, 60, stk. 1. R0710.aspx?id= Hhx-bekendtgørelse nr. 777 af 26. juni 2013, 49, stk. 1. R0710.aspx?id= Htx-bekendtgørelse nr. 778 af 26. juni 2013, 45, stk. 1. R0710.aspx?id= Hf-bekendtgørelse nr. 779 af 26. juni 2013, 34, stk. 3. R0710.aspx?id= Stx-bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013, 60. R0710.aspx?id= Hhx-bekendtgørelse nr. 777 af 26. juni 2013, 49. R0710.aspx?id= Htx-bekendtgørelse nr. 778 af 26. juni 2013, 45. R0710.aspx?id= Hf-bekendtgørelse nr. 779 af 26. juni 2013, 34. R0710.aspx?id= Stx-bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013, 57. R0710.aspx?id= Hhx-bekendtgørelse nr. 777 af 26. juni 2013, 46. R0710.aspx?id= Htx-bekendtgørelse nr. 778 af 26. juni 2013, 41. R0710.aspx?id= Adgangskravene til de videregående uddannelser findes som bilag til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 223 af 11. marts 2014 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. R0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr af 16. december 2013om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bachelor-adgangsbekendtgørelsen). R0710.aspx?id=162040c Yderligere oplysninger om brugen af adgangskortet:styrelsen for It og Læring (STIL) er ansvarlig for driften af Adgangskortet. Tekniske spørgsmål kan stilles til UGredaktionen via mailadressen Hjemmesidevejledning 10

11 Nøgleord Kort beskrivelse Henvisning Uddannelsesmål Afsnit 1.5 Studieplaner Afsnit 1.6 Optagelse Afsnit 1.7 Individuel kompetencevurdering Afsnit 1.8 På skolens hjemmeside skal mål og indhold for de enkelte fag fremgå. Studieplaner for de enkelte klasser skal være offentlig tilgængelig på skolens hjemmeside og skal løbende opdateres. Det anbefales, at skolerne har optagelsesoplysninger på egen hjemmeside, også selvom disse findes på regionsrådets Skolen skal på sin hjemmeside give en generel information om indhold og tilrettelæggelse af optagelsesprøver. Skolen skal oplyse om metoder og procedurer ved individuel kompetencevurdering på skolens Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 19. september 2005, 2, stk. 1, nr. 1. R0710.aspx?id=24912 Stx-bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013, R0710.aspx?id= Hhx-bekendtgørelse nr. 777 af 26. juni 2013, R0710.aspx?id= Htx-bekendtgørelse nr. 778 af 26. juni 2013, R0710.aspx?id= Hf-bekendtgørelse nr. 779 af 26. juni 2013, R0710. aspx?id= Bekendtgørelse nr. 174 af 28. februar 2012 om optagelse på de gymnasiale uddannelser (optagelsesbekendtgørelsen), 16 og 34. R0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr. 453 af 10. juni 2008om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKV-bekendtgørelsen), 8. R0710.aspx?id= Deltagerbetaling Afsnit 1.9 Oplysninger om betaling for visse undervisningsmidler og betaling for ekskursioner m.v. skal findes på skolens Se desuden vejledningen: Råd og vink for IKV-praktikere på VUC. Individuel kompetencevurdering (IKV) almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser. Januar Voksne/PDF12/120112%20Raad%20vink%20 IKV%20version%209.pdf Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, 46 og 47. R0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr af 20. december 2006 om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne, 1-2. R0710.aspx?id=25251 Bekendtgørelse nr. 334 af 28. marts 2014 om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser, 3-5 og 17. R0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr. 174 af 28. februar 2012 om optagelse på de gymnasiale uddannelser, 34. R0710. aspx?id= Bekendtgørelse nr af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v., 19, stk. 1. R0710.aspx?id= Hjemmesidevejledning 11

12 Prøver og eksamen Afsnit 1.10 Studie- og ordensregler Afsnit 1.11 Fastholdelsesstrategi Afsnit 1.12 Kvalitetsudviklingssystem Afsnit 1.13 Nøgletal Afsnit 1.14 Fagudbud Afsnit 2.1 I almeneksamensbekendtgørelsens 6 oplistes samtlige de oplysninger om eksamen, der skal være offentligt tilgængelige på skolens I afsnittet er 6 gengivet. Skolens studie- og ordensregler skal være tilgængelige på skolens Indsatsområderne i skolens fastholdelsesstrategi skal være tilgængelige på skolens Skolens Evalueringsstrategi og opfølgningsplaner skal offentliggøres på skolens For de gymnasiale uddannelser er nøgletallene: Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid Overgang til uddannelse Karakterer Skolens fagudbud skal fremgå af hjemmesiden sammen med oplysninger om de enkelte fag. Bekendtgørelse nr. 930 af 3. juli 2013 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Almeneksamensbekendtgørelsen), 6. R0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, 2. R0710.aspx?id=25217 Lov om uddannelsen til studentereksamen, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, 18. R0710.aspx?id= Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, 17. R0710.aspx?id= Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, 14. R0710.aspx?id= Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 19. september 2005, 2, stk. 1, nr. 2. R0710.aspx?id=24912 Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser. R0710.aspx?id=24689 Yderligere oplysninger om indholdsmæssige krav til kvalitetsudviklingssystemer findes i Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser. Undervisningsministeriet, januar PDF06/vejledninger%20til%20bekedt/060101_kvaludvik_resultat_vejledning. pdf Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 19. september 2005, 2, stk. 1, nr R0710.aspx?id=24912 Hf-enkeltfags-bekendtgørelse nr. 780 af 26. juni 2013, 3 og 25. R0710.aspx?id= Hjemmesidevejledning 12

13 Fagelementer Afsnit 2.2 Fagpakker Afsnit 2.3 Studieplaner Afsnit 2.4 Studiebøger Afsnit 2.5 Gymnasial supplering Afsnit 3 Sammen med oplysninger om fagelementer skal følge en beskrivelse af indholdet samt de begrænsninger, der følger valg af disse elementer. Fagudbuddet kan omfatte fagpakker målrettet optagelse på en konkret videregående uddannelse. Studieplaner opdateres løbende på skolens Skabeloner til studiebøger på de enkelte kurser skal findes på skolens GS-koordinatorerne skal varetage oplysningspligten på Oplysningerne skal også kunne findes på skolens egen Hf-enkeltfags-bekendtgørelse nr. 780 af 26. juni 2013, 6. R0710.aspx?id= Yderligere oplysninger om reglerne i forbindelse med fagelementer findes i Vejledning til bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning 2013, side 6. PDF13/131104%20Vejledning%20hfenkeltfagsbekendtg%c3%b8relsen%20 tilrettelagt%20som%20enkeltfagsundervisning%20for%20voksne.pdf Oplysninger om reglerne i forbindelse med fagpakker findes i Vejledning til bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning 2013, side 5. PDF13/131104%20Vejledning%20hfenkeltfagsbekendtg%c3%b8relsen%20 tilrettelagt%20som%20enkeltfagsundervisning%20for%20voksne.pdf Hf-enkeltfags-bekendtgørelse nr. 780 af 26. juni 2013, 32, 33 og 35. R0710.aspx?id= Yderligere oplysninger om reglerne i forbindelse med studieplaner findes i Vejledning til bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning 2013, side 12ff. PDF13/131104%20Vejledning%20hfenkeltfagsbekendtg%c3%b8relsen%20 tilrettelagt%20som%20enkeltfagsundervisning%20for%20voksne.pdf Hf-enkeltfags-bekendtgørelse nr. 780 af 26. juni 2013, bilag 5. R0710. aspx?id= Bekendtgørelse nr. 914 af 7. juli 2010 om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen), 2. R0710. aspx?id= Hjemmesidevejledning 13

Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu)

Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af almen

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser (eud, gvu) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Hjemmesidevejledning Fællesdel. Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider

Hjemmesidevejledning Fællesdel. Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider 03.12.14 Hjemmesidevejledning Fællesdel Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Fællesdel omhandler kravene, der følger af lov

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

UDKAST 220113. Forslag

UDKAST 220113. Forslag Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST 220113 Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)

GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Undervisningsministeriet har bedt om GL s bemærkninger til udkast til uddannelsesbekendtgørelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 128 af 06/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 072.81S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 108 af

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 108 af 04/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har nu fremsat lovforslag om de gymnasiale uddannelser med forventet vedtagelse ultimo december 2016.

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Informationsbrev om indberetning af udbud 2016

Informationsbrev om indberetning af udbud 2016 Til institutionens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Informationsbrev

Læs mere

Råd og vink. til bekendtgørelse nr. 292 af 1. april 2009 om almen voksenuddannelse (avubekendtgørelsen)

Råd og vink. til bekendtgørelse nr. 292 af 1. april 2009 om almen voksenuddannelse (avubekendtgørelsen) Ministeriet for Børn og Undervisning Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser 10.01.2012 Råd og vink til bekendtgørelse nr. 292 af 1. april 2009 om almen voksenuddannelse (avubekendtgørelsen) Institutionens

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 930 af 03/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 14. april 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.060.13n.271

Læs mere

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux.

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Regeringen har indgået aftale med: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. LBK nr 777 af 10/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1744

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser Udkast, den 24. februar 2017 Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser I medfør af 18, stk. 5, 19, stk. 10, 20, stk. 3, 21, stk. 7, 23, stk. 3, 24, stk. 3, 25, stk. 8, 27, stk. 3 og 4, 28, stk. 5, 30,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 1076 af 04/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 092.72L.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. februar 2013 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne

Læs mere

BILAG: Høringssvar fra udbydere af den 2-årige stx Aalborg d. 12. september 2016 Høringssvar vedrørende udkast til Lov om de gymnasiale uddannelser fra Foreningen af studenterkursusrektorer. 1) Optagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. 18. maj Nr. 497.

Lovtidende A Udgivet den 23. maj Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. 18. maj Nr. 497. Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 18. maj 2017. Nr. 497. Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser I medfør af 18, stk. 5, 19, stk. 10, 20, stk. 3, 21, stk. 7, 23, stk. 3, 24, stk. 3, 25, stk.

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne I medfør af 11, stk. 2, 14, stk. 4, 15, stk. 2, 16, stk. 4, 17, 25, 35, stk. 1, 36, stk. 3, 37,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) LBK nr 1074 af 04/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 092.72L.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr 630

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 731 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 225.80H.271

Læs mere

Vejledning om kommuners og uddannelsesinstitutioners samarbejde om iværksættelse af specialpædagogisk støtte i ungdomsuddannelserne

Vejledning om kommuners og uddannelsesinstitutioners samarbejde om iværksættelse af specialpædagogisk støtte i ungdomsuddannelserne April 2011 Vejledning om kommuners og uddannelsesinstitutioners samarbejde om iværksættelse af specialpædagogisk støtte i ungdomsuddannelserne Indledning Kapitel 1 Formålet med denne vejledning er at kvalificere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 777 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Studieforberedende skrivekompetencer: Oversigt bilag 4

Studieforberedende skrivekompetencer: Oversigt bilag 4 Studieforberedende Oversigt bilag 4 htx, juni 2010 hhx, juni 2010 stx, juni 2010 Kursisternes hf, juni 2010 Kursisternes hfenkeltfag, juni 2010 Bilag 2 1.1. Kursisterne skal kunne finde og udvælge relevant

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse BEK nr 688 af 02/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sags nr. 016.79D.031

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne

Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne BEK nr 780 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010)

Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010) Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010) 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i Region Sjælland er nedsat af Regionsrådet og udfører deres opgaver i henhold

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

Konkrete bemærkninger:

Konkrete bemærkninger: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet Vedrørende sags.nr.: 16/09939 Den 23. september 2016 Høring over udkast til lov om de gymnasiale uddannelser Ministeriet har med brev af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser Udkast 12. maj 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I medfør af 2, stk. 2, 8, 9 og 10, 2 a, 3, stk. 3 og 4, 3 a, 6, stk. 7 og 10, og 18, stk. 2, i lov om

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere