DKK til projektet Det Danske Diabetes Akademi ("The Danish Diabetes Academy") over en periode på 5 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi ("The Danish Diabetes Academy") over en periode på 5 år."

Transkript

1 Odense Universitetshospital CVR. nr Sdr. Boulevard Odense C 20. juli 2012 Ref.: BiNtjMJLT Novo Nordisk Fondens bestyrelse har bevilget DKK til projektet Det Danske Diabetes Akademi ("The Danish Diabetes Academy") over en periode på 5 år. Formålet med projektet er - med udgangspunkt i Danmarks styrkeposition inden for diabetesområdet - at skabe et endnu stærkere og pulserende diabetologisk forskningsmiljø på højt internationalt niveau. Dette skal ske gennem Akademiets uddeling af diverse stipendier og udbud af forskeruddannelsesaktiviteter med henblik på styrkelse af samarbejde og synergi mellem forskere og tiltrækning af internationale eksperter herunder postdocs og professorer til det danske diabetologiske forskersamfund. Ambitionen for Akademiet er at styrke vækstlaget dels gennem udbud af skolarstipendiater, ph.d.-stipendiater som postdocs og dels gennem et udbud af kurser, talentudvikling og internationalisering med det mål at løfte forskeruddannelsen til topkvalitet inden for feltet. Bevillingen er givet under følgende forudsætninger: Ledelse og ansvar Det Danske Diabetes Akademi vil bestå af en konstruktion med en bestyrelse, en række rådgivende udvalg samt et sekretariat, som skal være omdrejningspunkt for aktiviteterne i Akademiet. Bestyrelsen ("Academy Board") er ansvarlig for Akademiets overordnede strategi for forskning, uddannelse og fundraisinq, Projektets overordnede leder ("Head af Academy") er ansvarlig for projektets strategiske retning og udrulning samt overordnet ansvarlig for projektets daglige drift og er ligeledes formand for bestyrelsen ("Chairman af the Board"). Side 1 af 7

2 "International Advisory Board" evaluerer årligt Akademiets aktiviteter med henblik på at rådgive bestyrelsen om den overordnede strategi for Akademiet, inkl. vision og strategi for forsknings- og uddannelsesaktiviteter. "Managing Director" er leder af sekretariatet og refererer til projektets overordnede leder. Sekretariatet yder administrativ bistand til bestyrelsen og de rådgivende udvalg ("Research Committee", "Education Committee", "Fundraising Committee" og "Consultative Council"). Sekretariatet har tillige ansvaret for at organisere og udføre Akademiets services, herunder administration af stipendier, kurser, seminarer, symposier m.v. samt kommunikation om Akademiet via web og nyhedsbreve. Udvalgene rådgiver bestyrelsen om videnskabelige og uddannelsesmæssige forhold samt fundraising. Bestyrelsen træffer beslutning på baggrund af rådgivning fra disse udvalg og "International Advisory Board". Det Danske Diabetes Akademi vil dog ikke være en selvstændig juridisk enhed men indgå som en del af Odense Universitetshospital. Den til enhver tid siddende administrerende sygehusdirektør og direktør (med ansvar for forskning) for Odense Universitetshospital er i forhold til Novo Nordisk Fonden bevillingshaver og de økonomisk ansvarlige for projektet. Odense Universitetshospital vil huse Akademiet. Odense Universitetshospital kan anvende op til 3% af den samlede bevilling fra Novo Nordisk Fonden til dækning af omkostninger for passende faciliteter: husleje og drift, IT-faciliteter og services, bogholderi og regnskab, herunder en "financial manager". Medarbejderne i Akademiets sekretariat vil være ansat på Odense Universitetshospital i den S-årige projektperiode. Projektets overordnede leder, professor og overlæge Henning Beck-Nielsen er ansvarlig for Akademiets daglige drift og er projektets forsknings- og forskeruddannelses-ansvarlige. Fondens kontaktpersoner i Akademiet er projektets overordnede leder og "Managing Director". Mindre ændringer i projektet foretages efter behov af bevillingshaver, hvorimod større ændringer skal forelægges og godkendes af Novo Nordisk Fonden. Ændringer i fordelingen af opslåede stipendier og stillinger i henhold til ansøgningen skal godkendes af Novo Nordisk Fonden. Projektets overordnede leder udpeger på vegne af Akademiet medlemmer til Akademiets bestyrelse og udvalg. Såfremt der skulle ske ændringer i bestyrelsen ("Academy Board") og "International Advisory Board", skal Novo Nordisk Fonden orienteres. Projektets overordnede leder drager omsorg for, at der udarbejdes et kommissorium for "International Advisory Board", som entydigt præciserer dets rolle og kompetencer i forhold til bestyrelsen samt de øvrige udvalg. "International Advisory Board" skal være nedsat senest Projektets overordnede leder drager ligeledes omsorg for, at der udarbejdes kommissorier for de øvrige udvalg i Akademiet. Generelt om bevillingen Projektet gennemføres i overensstemmelse med ansøgning af 11. juli 2012 fremsendt til Novo Nordisk Fonden, herunder det anførte budget. Side 2 af 7

3 Ansøgningen indeholder punkterne: Background for the Danish Diabetes Academy Objectives of the Academy Talent development in the Academy Collaboration within the Academy Scientific Areas within the Academy Recruitment of researchers to the Academy Education and scientific training Organisation and management of the Academy Evaluation of the Academy Coordination of activities within the Academy - building of team spirit Perspectives of the Academy Annual budget Tables Appendices 1-13 Akademiets bestyrelse skal, inden projektet udrulles, formulere et sæt succeskriterier for Akademiet i projektets 5-~rige periode. "International Advisory Board" høres herom, hvorefter Novo Nordisk Fonden orienteres om disse succeskriterier. Bevillingen er givet til finansiering af: 90 samfinansierede ph.d. stipendier (DKK pr. stipendieforløb, svarende til ca. 1/3 af den samlede finansiering) 35 fuldfinansierede 3-~rige postdoc stipendier (DKK pr. stipendie) 25 årsværk til postdoc stipendier samfinansieret med JDRF. Disse 25 årsværk udløses af Novo Nordisk Fonden under forudsætning af, at der til den samme stipendiemodtager er match funding fra JDRF. Deres varighed, (som kan være 1 5 ~rig) afhænger af den konkrete match funding. 2 forskningsprofessorater inden for "basic science" 10 gæsteprofessor programmer ("Visiting Scientific Programme") etablering og drift af et sekretariat, samt kursusaktiviteter, konferencer og symposier i Danmark. Projektet starter 1. september 2012 og løber til 31. august For så vidt ang~r den del af bevillingen, som vedrører finansiering af ph.d. stipendier, er det en forudsætning, at opslag først finder sted, når evalueringen af projektet "Forskerskolen i Molekylær Metabolisme" er godkendt af Novo Nordisk Fonden. Erfaringer fra "Forskerskolen i Molekylær Metabolisme" forventes indarbejdet i Det Danske Diabetes Akademi. Novo Nordisk Fonden forventer, at Akademiet har fokus p~ fondens hjørnestene for uddelinger: engagement, professionalisme, respekt og tillid, idet Akademiet gennem professionelle procedurer uddeler stipendier til de bedste på basis af fagfællevurderinger og udviser respekt for forsknings- og publikationsfrihed samt understøtter den frie og uafhængige forskning. Alle stipendier udbydes i åben konkurrence på baggrund af offentlige opslag, og Akademiet sikrer gennem opslagsprocedure og evaluering, at det er de bedst kvalificerede ansøgere med de bedste projekter, som tildeles stipendier. For såvel ph.d. som postdoc stipendier opererer Akademiet med to årlige opslagsrunder. Side 3 af 7

4 Akademiets udbud af uddannelsesaktiviteter (symposier, kurser og konferencer) skal annonceres bredt, og der vil blive givet adgang på lige vilkår for alle interesserede i det danske diabetologiske forskersamfund. Enhver interesseret og aktiv forsker i det danske diabetologiske forskersamfund kan blive medlem af Akademiet. Novo Nordisk Fonden forventer, at Akademiet skaber en inkluderende samarbejdskultur blandt Akademiets medlemmer, og arbejder for at internationalisere og øge kvaliteten af forskningen. Bevillingen til finansiering af ph.d. stipendier er givet på den betingelse, at stipendierne uddeles som betingede tilsagn. Det betyder, at et tilsagn fra Akademiet til et ph.d, stipendium vil gælde et år fra tilsagnsdatoen under forudsætning af, at den øvrige finansiering (tilsagn fra medfinansierende parter) foreligger. Tilsagn fra medfinansierende parter består af en erklæring fra bevillingsmodtager, som anfører, hvem der i øvrigt har givet tilsagn om støtte fra med angivelse af beløb. Herefter kan Akademiet fremsende et egentligt bevillingsbrev til bevillingsmodtager, hvor forudsætningen om medfinansiering er beskrevet. Såfremt den resterende del af finansieringen af det 3-årige forløb ikke fremskaffes inden et år, skal tilsagnet til ansøgeren fra Akademiet om beløbet på DKK bortfalde. Akademiet kan efter ønske, gøre brug af Novo Nordisk Fondens elektroniske ansøgningssystem til at modtage ansøgninger til ph.d.- og postdoc stipendier. Udgifter til dette afholdes af bevillingen til Akademiet (drift af sekretariatet). Budget og regnskab Projektet forankres hos Odense Universitetshospital. Budget og regnskab opdeles i kalenderår. Den resterende del af 2012 betegnes projektår O, 2013 projektår 1 etc. Odense Universitetshospital skal snarest muligt og inden 1. september 2012 fremsende en udbetalingsplan, der afspejler den forventede aktivitet, og som skal godkendes af Novo Nordisk Fonden. Novo Nordisk Fonden overfører herefter første rate snarest muligt efter modtagelse af udbetalingsplan. Bevillingen overføres herefter i årlige rater. Det skal ske inden 3 uger efter, at fonden har modtaget regnskabsrapport, jf. nedenstående afsnit om løbende kontakt og afrapportering, for det foregående år som en del af projektets årsrapport. Overførsel af midler sker til en nærmere anvist konto hos Odense Universitetshospital i henhold til udbetalingsplanen. For hvert år projektet løber, skal Novo Nordisk Fonden senest den 1. november modtage budget for det følgende år samt forventet regnskab for det indeværende år. Såfremt projektet ikke anvender alle midler i et år, modregnes et eventuelt restbeløb i næste års udbetaling. Disse opsparede midler kan bevillingsmodtager dog til enhver tid begrundet anmode om at få overført. Den samlede bevilling på DKK mio. forventes opbrugt ved udgangen af 2017 (projektår 5). Efter projektets udløb tilbageføres eventuelle uforbrugte midler til Novo Nordisk Fonden. Opstillingen i regnskabsrapporten skal være i overensstemmelse med budgetopstillingen i ansøgningens appendix 11. Regnskabsrapporten skal ligeledes overholde gældende lovgivning samt almindeligt anerkendte standarder. Side 4 af 7

5 Bevillingsgiver kan eventuelt iværksætte en uafhængig revision af regnskabet for at tilse, om midlerne er brugt i overensstemmelse med formålet. I dette tilfælde afholder bevillingsgiver udgifterne til revisionen. Løbende kontakt og afrapportering Fonden skal hvert år inden udgangen af 1. kvartal modtage en årsrapport for det foregående år, som bl.a. inkluderer en regnskabsrapport og en faglig rapportering af projektets status herunder fremgang ift. videnskabelige mål samt uddannelses- og oplysningsaktiviteter. Denne årsrapport er udarbejdet af bestyrelsen i samarbejde med "International Advisory Board", jf. ansøgningen. Afrapporteringen skal bl.a. indeholde oplysninger om: Opslåede og tildelte ph.d. stipendier, samt løbende status for disse, når forløbene er påbegyndt, inkl. institutionstilknytning opslåede og tildelte postdocs (både de fuldt finansierede 3-årige stipendier og de årsværk, der udløbes ved match funding fra JDRF), inkl. institutionstilknytning og professorater, samt status for besættelse af disse stillinger, inkl. institutionstiiknytning gæsteforskere ("Visiting Scientific Programme") internationale samarbejder udbudte ph.d. kurser afholdte seminarer og lign. opnået ekstern finansiering ledelse og administration herunder kommunikative virkemidler for at samle og holde det diabetologiske forskersamfund ajour Dette sker første gang inden udgangen af 1. kvartal Den administrerende sygehusdirektør og direktør (med ansvar for forskning) for Odense Universitetshospital, projektets overordnede leder, samt "Managing Director" underskriver årsrapporterne og afgiver ledelseserklæring om, at regnskabet er i overensstemmelse med ansøgningen og tilhørende budgetposter jf. budget i ansøgningens appendix 11. Kontaktpersoner i Novo Nordisk Fonden er Alice Rasmussen, og Maj Leth-Espensen, e-mall Rådgivning og evaluering Novo Nordisk Fonden nedsætter et dialogforum bestående af projektets overordnede leder og Novo Nordisk Fondens direktør som mødes to gange årligt - første gang 20. september 2012, hvor projektets overordnede leder orienterer om status for Akademiets succeskriterier. En gang om året afholder bestyrelsen ("Academy Board") et møde med projektets videnskabelige rådgivningspanel ("International Advisory Board") og evaluerer strategi for Akademiet. Side 5 af 7

6 Regler, love og rettigheder Alle relevante nationale og internationale lovregler og standarder samt etiske normer skal overholdes. For at sikre at den støttede forskning gennemføres i respekt for og harmoni med de involverede interessenter og det omgivende samfund, skal de forskere, der er tilknyttet projektet, efterleve Novo Nordisk Fondens standarder for god forskningspraksis (vedlagt). Til orientering er fondens værdisæt (hjørnestene) for sine bevillinger vedlagt. Immaterielle rettigheder, som skabes i forbindelse med projektet, tilfalder ikke Novo Nordisk Fonden, og Novo Nordisk Fonden har ingen indflydelse på, hvem sådanne rettigheder tilfalder - det være f.eks. forskeren/forskerne eller dennes/disses forskni ngsinstitution. Samarbejde og forskningsformidling Det forventes, hvor det er relevant, at projektet samarbejder med andre forskningsmiljøer både nationalt og internationalt. Det forventes tillige, at projektet formidler forskningsresultater (herunder international publicering i fagtidsskrifter), samt bidrager med materiale til opdatering af Novo Nordisk Fondens hjemmeside for så vidt angår nyheder fra projektet. Omtale af projektet Det aftales, at Odense Universitetshospital og de forskere, der er tilknyttet projektet, kan og skal anvende/anføre navnet Novo Nordisk Fonden (på engelsk The Novo Nordisk Foundation) i forbindelse med omtale af projektet Det Danske Diabetes Akademi (''The Danish Diabetes Academy"). Dette gælder også for alle publikationer, som udgår fra de dele af projektet, som Novo Nordisk Fonden har støttet, samt for ph.d., postdoc og professor stipendier og udbudte kurser. Her skal det anføres: "Det Danske Diabetes Akademi er støttet af Novo Nordisk Fonden (på engelsk ''The Danish Diabetes Academy is supported by the Novo Nordisk Foundation") eller tilsvarende ordlyd. Stipendiater skal anføre, at deres stipendium er delvist eller fuldt støttet af Novo Nordisk Fonden gennem Det Danske Diabetes Akademi (på engelsk ''The scholarship/fellowship/professorship is partly/fully supported by the Novo Nordisk Foundation through the Danish Diabetes Academy"). Det aftales ligeledes, at Odense Universitetshospital og forskere tilknyttet projektet ikke på anden måde kan anvende navnet Novo Nordisk Fonden (på engelsk The Novo Nordisk Foundation) eller betydende dele heraf til andre formål. Odense Universitetshospital kan heller ikke repræsentere eller forpligte Novo Nordisk Fonden. Projektafslutning Ved projektperiodens afslutning, dog senest 1. december 2017, fremsendes afsluttende rapportering og regnskabsrapport samt en kortfattet selvevaluering af forløbet. Desuden vil Novo Nordisk Fonden foretage en evaluering af Akademiets succes i det 4. projektår med henblik på at give forslag til eventuel videreførelse af projektet. Side 6 af 7

7 novonordiskfonden Dato 20. juli 2012 Dato I(j/O - 2<;:)12 ~u i~j- Birgitte Nauntofte Direktør Novo Nordisk Fonden Jane Kraglund Administrerende Sygehusdirektør Odense Universitetshospital Dato Dire tør Odense Universitetshospital Henning Beck-Nielsen Professor, overlæge og projektets overordnede leder Side 7 af 7

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring Bilag 4 RETNINGSLINIER FOR GRUNDFORSKNINGSFONDENS BEVILLINGER - BUDGET OG REGNSKAB SAMT FAGLIG ÅRSRAPPORTERING 1. oktober 2014 Indholdsfortegnelse BUDGET- OG REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD 1. Udarbejdelse af

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet Maj 2011 RAPPORT OM REVISIONEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Læs mere