ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997"

Transkript

1 ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN København, den 1. juli 1997

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Erstatningsreglernesområde Anmeldelse af erstatningskrav (anmeldelsesfrist) Garanterede kvalitetsnormer Opgørelsen af mangler i forhold til de garanterede kvalitetsnormer (analyse og markbesigtigelse) Fastsættelse af erstatning for konstaterede mangler Latituder Erstatningens størrelse Bedømmelsesudvalget Erstatningsfond Indberetning til erstatningsfonden Afgørelse ved Bedømmelsesudvalget BILAG 1. BILAG 2. BILAG 3. Beregningsgrundlag ved fastsættelse af erstatning Dokumentation fra firmaer om udbetaling af erstatning til den endelige forbruger Erstatningsfondens Fundats

3 3 Under henvisning til bestemmelserne i 23 i Bekendtgørelse om Sædekorn har De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Landsforeningen den lokale andel og DAKOFO aftalt, at den gældende erstatningsordning for sædekorn erstattes pr. 1. juli 1997 af følgende ordning. Virksomheder, der har tilmeldt sig erstatningsordningen, har pligt til at betale erstatning, hvis det konstateres, at det solgte sædekorn ikke opfylder de kvalitetsnormer, der var gældende for handelen. Erstatningsordningen styres af bestyrelsen for Erstatningsfonden for Sædekorn, hvis medlemmer indstilles for en 5-årig periode. 1. ERSTATNINGSREGLERNES OMRÅDE Erstatningsreglerne omfatter sædekorn, der er produceret af sædekornsvirksomheder tilmeldt erstatningsordningen og solgt til den endelige forbruger her i landet. Erstatningsansvaret gælder for de tilmeldte sædekornsvirksomheder, uanset om salget sker direkte til forbruger eller gennem mellemhandler. Dersom det aftales mellem parterne, kan reglerne også anvendes i handelsforhold og for sædekorn, der ikke er handlet under erstatningsordningen. 1.2 Erstatningsreglerne indeholder bestemmelser til afgørelse af, om sædekorn, der er handlet under ordningen, er leveret med mangler i forhold til de kvalitetsnormer, der er gældende for handelen, jfr. afsnit 3, og bestemmelser til endelig afgørelse af størrelsen af den erstatning, sædekornsvirksomheden skal udbetale til køberen for sådanne mangler. 1.3 Spørgsmål om erstatning for andre mangler ved leveret sædekorn end mangler i forhold til de i afsnit 3 omhandlede kvalitetsnormer er ikke omfattet

4 4 af reglerne. Det samme gælder andre erstatningskrav i forbindelse med handel med sædekorn. 1.4 Ved indgåelse af kontrakt om avl af sædekorn påtager firmaet sig erstatningspligt efter nærværende regler. Hvis manglerne hidrører fra iblanding af anden kornart, andre plantearter end korn eller iblanding af anden sort i udsæden, har firmaet ikke pligt til at betale erstatning, hvis det aftager hele avlen til kontraktmæssig pris inklusive avlertillæg. 1.5 Firmaets pligt til at betale erstatning efter nuværende regler kan ikke ved handelens indgåelse fraviges til ugunst for køberen. 1.6 Vil køberen påråbe sig videregående tab, kan dette ske ved, at han indbringer sagen for Bedømmelsesudvalget (se punkt 8) eller indbringer sagen for retten. 2. ANMELDELSE AF ERSTATNINGSKRAV 2.1 Hvis en køber ønsker at fremsætte krav om erstatning, skal anmeldelse af mangler og krav om erstatning fremsættes over for sidste sælger i handelsleddet, uanset om sidste sælger er det udportionerende firma eller en mellemhandler. Erstatningskrav sammen med faktura, mærkesedler, sækketryk eller tilsvarende dokumentation til godtgørelse af købet og den købte mængde skal være fremsendt til sælgeren inden 1. december efter udløbet af den sæson (1. juli juni), hvori sædekornet er solgt. Efter denne tidsfrist skal eventuelle erstatningskrav fremsættes over for erstatningsfonden efter bestemmelserne i afsnit 9.

5 5 3. GARANTEREDE KVALITETSNORMER 3.1 Ved handel med sædekorn under erstatningsordningen anses danske normer efter bekendtgørelse om sædekorn som garanteret af sælgeren. 3.2 Såfremt der af Plantedirektoratet i en sæson er meddelt almindelig dispensation fra kvalitetsnormerne for den pågældende art eller sort, gælder i stedet de ved dispensationen fastsatte normer som garanteret. 3.3 For præ-basissæd og basissæd, der i medfør af bekendtgørelse om sædekorn lovligt er bragt i handelen uden at opfylde de almindelige kvalitetsnormer for spireevne, gælder i stedet den konstaterede og over for køberen oplyste spireevne som garanteret. 3.4 Dersom der i handelsforhold, jfr. punkt 1.1, er handlet efter højere normer end foran anført, gælder i stedet disse normer som garanteret. 4. OPGØRELSEN AF MANGLER I FORHOLD TIL DE GARANTERE- DE KVALITETSNORMER (ANALYSE OG MARKBESIGTIGELSE) 4.1 Spørgs målet om, hvorvidt der foreligger mangler i forhold til de garanterede kvalitetsnormer, afgøres, medmindre parterne er enige om andet, på grundlag af Plantedirektoratets undersøgelse af den officielle prøve af det pågældende parti (partiprøven). Såvel køber som sælger har dog ret til at fordre nye analyser foretaget af denne prøve eller af en parallelprøve, hvis en sådan kan fremskaffes. På grundlag af det herefter foreliggende materiale afgør Plantedirektoratet i

6 6 tilfælde af uenighed, hvilke analyseresultater der skal lægges til grund ved erstatningsafgørelsen. 4.2 For mangler i spireevne, der ved analysen overstiger 20 pct., kan køberen og/eller sælgeren forlange skaden bedømt ved en markbesigtigelse, dersom anmeldelse er sket så betids, at besigtigelse for vintersæd kan foretages inden 1. december i salgsåret og for vårsæd inden 1. juni. I sager, som forelægges Bedømmelsesudvalget, kan der i øvrigt altid foretages markbesigtigelse efter udvalgets bestemmelse. Bedømmelsesudvalget udpeger den eller de personer, der skal foretage besigtigelsen. 4.3 Dersom det gøres gældende, at det leverede sædekorn har afveget fra partiprøven, og der ikke kan opnås enighed om denne afvigelse og dens betydning for beregningen af erstatningen, træffes afgørelse herom af Bedømmelsesudvalget. Udvalget kan henvise sælger/køber til at søge spørgsmålet afgjort ved de almindelige domstole eller efter aftale med sælgeren efter bestemmelserne i lov om voldgift. 4.4 Dersom der er uenighed mellem parterne om andre spørgsmål af betydning for erstatningsfastsættelsen for kvalitetsmanglerne, afgøres disse spørgsmål af de almindelige domstole eller ved aftalt voldgift. Dette gælder f.eks. tilfælde, hvor der ikke er enighed om den leverede mængde eller den aftalte pris. 5. FASTSÆTTELSE AF ERSTATNING FOR KONSTATEREDE. MANGLER 5.1 Erstatning for konstaterede mangler fastsættes efter beregningsreglerne i

7 7 afsnit 7, medmindre spørgsmålet om erstatningens størrelse efter bestemmelserne i afsnit 7 er henvist til afgørelse i Bedømmelsesudvalget. 5.2 Såfremt et parti ikke opfylder normerne for flere kvalitetsegenskaber, beregnes erstatningen for hver egenskab for sig. Summen af de enkelte erstatninger udgør erstatningen til køberen. 5.3 En erstatning fastsat efter beregningsreglerne i afsnit 7 kan appelleres til afgørelse i Bedømmelsesudvalget, dersom den beregnede erstatning overstiger 40 pct. af købsprisen for partiet. 5.4 I de erstatningssager, der er henvist til afgørelse i Bedømmelsesudvalget efter bestemmelserne i afsnit 7, eller som indbringes herfor efter bestemmelsen i punkt 5.3, fastsætter udvalget erstatningen efter en samlet bedømmelse af, hvad erstatningen bør være for den pågældende mangel, herunder et eventuelt lidt udbyttetab. 5.5 Der kan ikke beregnes erstatning for videregående tab f. eks. i handelsforhold, medmindre der særligt er taget forbehold herom mellem parterne. Erstatningen for sådanne tab må i givet fald afgøres af de almindelige domstole eller ved aftalt voldgift. 6. LATITUDER Ved handel med sædekorn på grundlag af danske kvalitetsnormer gælder de nedenfor anførte latituder, således at sælgeren kun er erstatningspligtig, når differencen mellem garanti og analyseresultat ligger uden for de grænser, den pågældende latitude angiver.

8 8 6.1 Følgende latituder er gældende for resultater af renhedsundersøgelser: Garantier Latituder pct pct pct Følgende latituder er gældende for resultaterne af spiringsundersøgelser: Garantier Latituder 97 pct. eller derover pct pct pct Anden kornart: Ingen latituder 6.4 Andre arter end korn: Ingen latituder 6.5 Anden sort: Ingen latituder 6.6 Sygdomsangreb: Ingen latituder 7. ERSTATNINGENS STØRRELSE Overskrides de ovenfor nævnte latituder, beregnes erstatningen på hele differencen mellem garantien og de ved analysen fundne resultater. Til beregning af erstatning indgår prisen i øre pr. kg. Vedrørende beregning af erstatningens størrelse, når denne pris ikke kendes, henvises til bilag 1.

9 9 7.1 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for renhed beregnes for alle kategorier af sædekorn på følgende måde: Erstatning i øre pr. kg = 5 mp g hvor m betyder erstatningspligtig mangel, p prisen i øre pr. kg og g den garanterede renhed. 7.2 Ved kornets spireevne forstås procent normale spirer. Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for spireevne fremgår af tabel 1. Tabel 1. Erstatning i procent af købsprisen for mangler ved spireevne Erstatning i procent af købspris Procent spireevne Vintersæd Vårsæd under garantien (fortsættes)

10 10 Erstatning i procent af købspris Procent spireevne Vintersæd Vårsæd under garantien over Erstatningsspørgsmål vedrørende en spireevneprocent, der er mere end 10 under den garanterede, kan indbringes for Bedømmelsesudvalget. 7.3 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for iblanding af anden kornart fremgår af tabel 2. Tabel 2. Erstatning i procent af købsprisen for iblanding af anden kornart Erstatning i procent af købspris Antal kerner pr. kg For anden kornart Tillæg for ud over garantien i alt særlig iblanding (fortsættes)

11 11 Erstatning i procent af købspris Antal kerner pr. kg For anden kornart Tillæg for ud over garantien i alt særlig iblanding

12 12 Erstatningsspørgsmål vedrørende iblanding af anden kornart, der går ud over tabellen, kan indbringes for Bedømmelsesudvalget. Tillægget for særlig iblanding skal gives for iblandinger af kerner af rug i hvede, hvede i rug, havre i vårbyg, byg i havre og rug og/eller hvede i vinterbyg. Den samlede erstatning for iblanding af anden kornart udgør summen af erstatningen for anden kornart i alt plus erstatningen for iblanding af kerner af særlig karakter. 7.4 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for indhold af frø af andre plantearter ud over korn beregnes således: Erstatningsspørgsmål vedrørende indhold af kerner af flyvehavre kan indbringes for Bedømmelsesudvalget. For øvrige arter beregnes en erstatning på: 0.25 pct. af købsprisen for hvert frø, hvormed indholdet af frø af andre plantearter ud over korn overstiger garantien. 7.5 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for indhold af anden sort fremgår af tabel 3. Tabel 3. Erstatning i procent af købsprisen for indhold af anden sort Procent iblanding Erstatning af anden sort i procent af ud over garantien købsprisen (fortsættes)

13 13 Erstatning i procent af købsprisen for indhold af anden sort Procent iblanding Erstatning af anden sort i procent af ud over garantien købsprisen (fortsættes)

14 14 Erstatning i procent af købsprisen for indhold af anden sort Procent iblanding Erstatning af anden sort i procent af ud over garantien købsprisen Erstatningsspørgsmål vedrørende indholdet af anden sort, der går ud over tabellen, kan indbringes for Bedømmelsesudvalget. 7.6 Erstatningsspørgsmål vedrørende sygdomsangreb forårsaget af frøbårne parasitter kan indbringes for Bedømmelsesudvalget. 8. BEDØMMELSESUDVALGET 8.1 Bedømmelsesudvalget for Sædekorn består af en formand og yderligere 2 medlemmer. Formanden udpeges af bestyrelsen for Erstatningsordningen for Sædekorn, mens 1 medlem udpeges af landbrugets 2 organisationer, og 1 medlem af grovvarebranchens 2 organisationer. Der udpeges efter samme regler i alt 2 suppleanter for hhv. landbrugets og grovvarebranchens repræsentanter. Plantedirektoratet varetager sekretariatsopgaverne.

15 Efter Bedømmelsesudvalgets beslutning kan dette i den enkelte sag udvides med 2 af erhvervene udpegede suppleanter til at bestå af i alt 5 personer. 8.3 Er et medlem af udvalget økonomisk interesseret i en foreliggende sag, indtræder suppleanten i det pågældende medlems sted. 9. ERSTATNINGSFOND 9.1 Der oprettes en fond "Erstatningsfonden for Sædekorn", som bestyres af Bestyrelsen for Erstatningsfonden for Sædekorn. DAKOFO varetager sekretariatsopgaverne. Erstatningsfondens adresse er: Erstatningsfonden for Sædekorn, DAKOFO, Børsen, 1217 København K. 9.2 Såfremt et firma tilsluttet erstatningsordningen er pligtig til at betale en erstatning efter foranstående regler, skal betaling ske til den endelige forbruger inden den 31. december efter udløbet af den sæson, hvori sædekornet er solgt. Dokumentation for, at erstatning er udbetalt til den endelige forbruger, skal indsendes til Plantedirektoratet inden ovennævnte tidsfrist. Fremgangsmåden ved indsendelse af dokumentation til Plantedirektoratet fremgår af bilag 2. Dersom den endelige forbruger ikke kan identificeres, eller tidsfristen overskrides, skal erstatningsbeløbet indbetales til "Erstatningsfonden for Sædekorn". Indbetaling af erstatningsbeløb, til erstatningsfonden, skal ske pr. løbende måned plus 30 dage efter, at Plantedirektoratet har fremsendt indberetningen.

16 Fonden udbetaler efter behørig dokumentation erstatning til de endelige forbrugere, der rejser krav herom, således som erstatningerne kan fastsættes ved anvendelse af de foranstående regler eller efter Bedømmelsesudvalgets afgørelse. Fonden kan dog ikke selvstændigt gøres ansvarlig for erstatningen. Udbetaling fra fonden kan normalt først ske, når virksomheden har indbetalt beløbet til erstatningsfonden. Udbetaling af erstatning fra fonden kan ske til mellemhandlere, som kan dokumentere, at erstatning er tilgået endelige forbrugere. Erstatningskrav fra endelige forbrugere af sædekorn, der er berettiget til udbetaling fra fonden, skal være fremsat senest den 1. maj efter udløbet af den sæson, hvori sædekornet er solgt. 9.4 Sekretariatsudgifterne afholdes af fonden. 9.5 Plantedirektoratets udgifter til medvirken ved administration af erstatningsordningen afholdes af fonden efter nærmere aftale med bestyrelsen. 9.6 Regler for benyttelse af fondens midler til formål ud over de under punkterne 9.3, 9.4 og 9.5 nævnte fastsættes i fondens fundats. 10. INDBERETNING TIL ERSTATNINGSFONDEN 10.1 Såfremt en virksomhed, der er tilmeldt erstatningsordningen, har pådraget sig en erstatningspligt, og Plantedirektoratet ikke inden fristens udløb har modtaget den under punkt 9.2 nævnte dokumentation, skal tilfældet indberettes til erstatningsfonden Såfremt erstatningens størrelse kan beregnes ved hjælp af foranstående regler, sender Plantedirektoratet sammen med indberetningen en beregning over,

17 17 hvor meget virksomheden skal udbetale i erstatning. Ved erstatningsberegningen forudsættes, at hele partiet er solgt. Der skal således indbetales erstatning til fonden for restpartier, der ikke er annulleret, men henstår med Plantedirektoratets mærkesedler hos producenten eller mellemhandler. For at lette administrationen med opgørelser af erstatningspligtige partier henstilles, at annullering af hele eller dele af erstatningspligtige partier sker inden udøbet af den sæson, de er produceret i Kopi af denne indberetning tilsendes virksomheden, som herefter indbetaler den beregnede erstatning Såfremt det er virksomhedens opfattelse, at grundlaget for beregning af erstatningens størrelse er forkert, eller at beregningsmåden er forkert, og der ikke kan opnås enighed om dette, indbringes sagen for Bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalgets kendelse meddeles virksomheden med kopi til erstatningsfonden og Plantedirektoratet Såfremt en virksomhed har pådraget sig et erstatningsansvar på et område, hvor erstatningens størrelse skal fastsættes af Bedømmelsesudvalget, indbringer Plantedirektoratet på Erstatningsfondens vegne sagen for Bedømmelsesudvalget, som fastsætter erstatningen og meddeler virksomheden erstatningens størrelse, såfremt hele partiet er solgt. Kopi af Bedømmelsesudvalgets kendelse tilstilles erstatningsfonden og Plantedirektoratet. Den videre behandling af sagen sker som beskrevet under punkt Vedrørende procedureformen ved Bedømmelsesudvalget i øvrigt henvises til afsnit 11.

18 AFGØRELSE VED BEDØMMELSESUDVALGET 11.1 Begæring om afgørelse af en sag i Bedømmelsesudvalget kan indgives af Erstatningsfonden samt køber eller sælger til: Bedømmelsesudvalget for Sædekorn. Bedømmelsesudvalget kan afgøre en sag ved udarbejdelse af en udtalelse eller ved afsigelse af en kendelse. Sagsforløbet ved Bedømmelsesudvalgets behandling af sager med henblik på afsigelse af en kendelse er beskrevet i punkterne 11.2 til I de tilfælde, hvor beregning af erstatning ikke umiddelbart kan ske efter bestemmelserne i afsnit 7, kan - ud over sagens parter - Erstatningsfonden indhente en udtalelse om erstatningsfastsættelse. Udtalelsen er kun vejledende, og enhver part kan indbringe sagen for Bedømmelsesudvalget med henblik på en kendelse. Tvistigheder vedrørende erstatning kan indbringes for Bedømmelsesudvalget indtil den 1. maj i sæsonen, der følger efter den sæson, hvori sædekornet er solgt Begæring skal afgives skriftligt og være ledsaget af faktura, mærkesedler, sækketryk eller tilsvarende dokumentation til godtgørelse af købet af det omtvistede parti sædekorn og den købte mængde. Endvidere fremsendes de analyseresultater, der skal lægges til grund ved erstatningsfastsættelsen I begæringen skal være indeholdt en tydelig angivelse af, hvad tvisten drejer sig om, herunder de mangler ved partiet, som ønskes bedømt. Dersom markbesigtigelse ønskes foretaget, skal dette udtrykkeligt anføres. I klageskriftet bør angives klagerens - eller parternes - påstande om erstatningens størrelse og en fremstilling af de kendsgerninger, herunder eventuel yderligere dokumentation, som påberåbes. Endvidere anføres klagerens eventuelle bemærkninger om andre forhold af betydning for skadens bedømmelse og erstatningens fastsættelse.

19 Klageskriftet med bilag fremsendes af Bedømmelsesudvalget til den indklagede, og der gives denne en frist, inden hvilken han skal fremkomme med sit svarskrift og de bilag, han vil påberåbe sig Parterne kan gives lejlighed til yderligere at udveksle replik og duplik. De skriftlige indlæg skal afgives inden en af Bedømmelsesudvalget i de enkelte tilfælde fastsat frist. Såfremt en part ikke er i stand til at overholde en fastsat frist, må han i god tid inden fristens udløb fremsætte motiveret anmodning om fristforlængelse til et bestemt senere tidspunkt. Bedømmelsesudvalget, eventuelt dettes formand alene, tager stilling til, om anmodningen helt eller delvis kan imødekommes Efter udveksling af de skriftlige indlæg og efter at eventuel besigtigelse er foretaget, træffer udvalget bestemmelse om, hvorvidt sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag Bedømmelsesudvalget kan selv indhente oplysninger og foretage undersøgelser til brug for sagens afgørelse. Parterne underrettes herom, og der gives dem lejlighed til at udtale sig Bedømmelsesudvalget har ret til på ethvert tidspunkt under sagen at mægle forlig mellem parterne Når Bedømmelsesudvalget finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller at der i hvert fald er givet parterne tilstrækkelig tid til at varetage deres tarv, optages sagen til påkendelse.

20 Såfremt en af parterne viser sig uvillig til at medvirke til sagens oplysning, kan udvalget afgøre sagen på grundlag af det af den anden part oplyste eller anførte og af de oplysninger, Bedømmelsesudvalget selv måtte have tilvejebragt Efter hvert møde udarbejder sekretæren et referat, der sendes til udvalgets medlemmer samt til disses suppleanter og til Plantedirektoratet. I referatet indføres oplysninger om tid og sted for mødet samt de i mødet deltagende personer. Referatet skal endvidere omfatte den enkelte sags kendsgerninger samt udvalgets afgørelse af sagen med angivelse af særstandpunkter, såfremt afgørelsen ikke er enstemmig. Bedømmelsesudvalget afgør selv, i hvilket omfang der derudover skal foretages referat af forhandlingerne Kendelsen afsiges snarest muligt. Kendelsen skal indeholde en afgørelse af de indbragte spørgsmål, ligesom der i kendelsen skal træffes bestemmelse om, hvem der skal betale Bedømmelsesudvalgets udgifter til sagen, herunder vederlag til Bedømmelsesudvalgets medlemmer. I kendelsen skal være givet en kort beskrivelse af sagens kendsgerninger samt en kort begrundelse af udvalgets afgørelse I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Bedømmelsesudvalgets medlemmer afgøres sagen ved stemmeflertal Bedømmelsesudvalgets kendelse er endelig og bindende for parterne med de forbehold, der følger af bestemmelserne i den til enhver tid gældende lov om voldgift.

21 Kendelsen sendes snarest efter afsigelsen til sagens parter og til Plantedirektoratet. Parterne kan i øvrigt forlange en kopi af referatet vedrørende den pågældende sag bortset fra medlemmernes tilkendegivelse under sagens behandling. Reglerne er i overensstemmelse med ERSTATNINGSFONDEN's FUNDATS og godkendt af: DAKOFO Landsforeningen den lokale andel De danske Landboforeninger Dansk Familiebrug

22 22 BILAG 1 BEREGNINGSGRUNDLAG VED FASTSÆTTELSE AF ERSTATNING Til beregning af erstatning indgår prisen i øre pr. kg, jvf. afsnit 7. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt umiddelbart at benytte den pris, som den endelige forbruger har givet for sædekornet, hvorfor DAKOFO hos såsædsbranchens virksomheder indhenter priser og udarbejder en oversigt med angivelse af en gennemsnitlig pris, der kan benyttes som beregningsgrundlag under hensyntagen til sort og kategori. Oversigten godkendes af bestyrelsen for Erstatningsfonden. Producenten af et sædekornsparti med erstatningspligtige mangler skal betale erstatning på basis af den fastsatte pris eller af salgsprisen til den endelige forbruger. Dette gælder, uanset at partiet er solgt til en lavere engrospris. Hvis der er udbetalt erstatning på basis af den fastsatte pris, og en køber senere fremkommer med dokumentation for, at sædekornet er købt til en højere pris, skal producenten udbetale erstatning af differencen.

23 23 BILAG 2 Side 1 DOKUMENTATION FRA FIRMAET OM UDBETALING AF ERSTAT- NING TIL DEN ENDELIGE FORBRUGER Efter punkt 9.2 i reglerne skal betaling ske til den endelige forbruger inden den 31. december efter udløbet af den sæson, hvori sædekornet er solgt. Dokumentation for, at erstatning er udbetalt til den endelige forbruger, skal af producentfirmaet indsendes til Plantedirektoratet inden ovennævnte tidsfrist. For at lette administrationen af denne bestemmelse skal producentfirmaet for hvert erstatningspligtigt parti udfylde et skema som vist i bilagets side 2 og 3. Endelig dokumentation skal ikke indsendes, men firmaet skal på skemaet attestere, at det har dokumentation, og at den vil blive fremsendt på Plantedirektoratets begæring. Til kontrol af, at bestemmelsen overholdes, vil Plantedirektoratet rutinemæssigt ved stikprøver kræve dokumentation indsendt. Hvis en mellemhandler ønsker at udbetale erstatning til endelige forbrugere uden at skulle oplyse kundenavne til producentfirmaet, kan følgende fremgangsmåde benyttes: a) Producentfirmaet sender en fotokopi af skemaet til mellemhandleren. b) Mellemhandleren udfylder skemaet og tager en fotokopi, hvor købernes navne er blændet. Det blændede skema sendes til producentfirmaet og det fuldt udfyldte til Plantedirektoratet

24 Bilag 2 Side 2 Notater vedrørende udfyldelse af oplysningsskemaet

25 Bilag 2 Side 3 Oplysning til Plantedirektoratet om erstatning for salg af erstatningspligtigt parti af sædekorn Firma: Art og sort: Generation: Reference nr.: Partiets størrelse i kg: Analyseresultat for erstatningspligtig mangel: Endelig køber: Navn og adresse Leveret kvantum i kg Navn og adresse på sidste sælger Til endelig køber Pris pr. 100 kg Erstatning i pct. I alt udbetalt i kr

26 Bilag 2 Side 4 Endelig køber: Navn og adresse Leveret kvantum i kg Navn og adresse på sidste sælger Til endelig køber Pris pr. 100 kg Erstatning i pct. I alt udbetalt i kr I alt solgt til ukendte endelige købere I alt Ikke solgt mængde af partier, der hos producenten henstår med Plantedirektoratets mærkesedler. Antal kg: Bemærkninger til opgivelserne for de enkelte endelige købere: Som ansvarlig repræsentant for ovennævnte firma erklærer jeg herved, at firmaet har dokumentation for de angivne oplysninger, og at denne dokumentation på anmodning vil blive fremsendt til Plantedirektoratet. Sted: Dato: Underskrift:

27 F U N D A T S BILAG 3 F O R E R S T A T N I N G S F O N D E N F O R S Æ D E K O R N 1. FORMÅL Fondens formål er at opkræve og udbetale erstatningsbeløb ved kvalitetsmangler i forbindelse med handel med sædekorn, jvf. regler af 1. juli 1986 med senere ændringer om beregning af erstatning for kvalitetsmangler ved handel med sædekorn. 2. HJEMSTED Fondens adresse er: DAKOFO, Børsen, 1217 København K. 3. INDTÆGTER Fonden opkræver erstatningsbeløb fra virksomheder, som ifølge de i 1 nævnte erstatningsregler er pligtige at indbetale erstatningsbeløb til fonden. Stk. 2. Fonden opkræver indbetalinger af sagsomkostninger i forbindelse med Bedømmelsesudvalgets behandling af erstatningssager. Stk. 3. Ved fondens oprettelse tilføres fonden en kapital på kr , der tilhører Frøkontrolkommissionens Bedømmelsesudvalg for Sædekorn. 4. UDGIFTER Fondens indtægter skal anvendes til: - erstatningsbetaling til købere af sædekorn, - sekretariatsudgifter, herunder time- og dagpenge samt rejseudgifter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, - Plantedirektoratets udgifter i forbindelse med indberetninger til fonden, - sagsomkostninger i forbindelse med Bedømmelsesudvalgets behandling af erstatningssager. Stk. 2. Såfremt der efter afholdelse af de i stk. 1 nævnte udgifter konstateres et overskud i fonden, kan denne yde tilskud til særlige udviklingsprojekter vedrørende sædekorn samt forskning, forædling og afprøvning af korn i øvrigt.

28 BESTYRELSE Erstatningsfondens bestyrelse består af 4 medlemmer udpeget som følger: 1 medlem af De danske Landboforeninger, 1 medlem af Dansk Familielandbrug, 1 medlem af Landsforeningen den lokale andel og 1 medlem af DAKOFO. Bestyrelsen kan derudover supplere sig med endnu 1 medlem udpeget i fællesskab af de forannævnte organisationer. Stk. 2. Medlemmerne udpeges for en periode af 5 år. Genudpegning kan finde sted. Stk. 3. Fratræder et medlem inden udløbet af den periode, for hvilken vedkommende er valgt, udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden. Stk. 4. Medlemskabet af bestyrelsen er ulønnet. Time- og dagpenge samt rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder udbetales i henhold til de for statstjenestemænd gældende regler. Stk. 5. På det første møde i funktionsperioden konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Stk. 7. DAKOFO varetager sekretariatsforretningerne og udpeger en sekretær og en stedfortræder for denne i samråd med bestyrelsen. Stk. 8. Sekretæren deltager i alle bestyrelsesmøder og fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger. 6. TEGNING Fonden tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden for bestyrelsen og sekretæren eller dennes stedfortræder i forening. 7. REGNSKAB Der føres regnskab over fondens indtægter og udgifter. Regnskabet føres af fondens sekretær. Stk. 2. Ved kalenderårets udgang udarbejdes et årsregnskab bestående af driftsregnskab og status. Årsregnskabet skal underskrives af fondens bestyrelse.

29 REVISION Årsregnskabet revideres af statsautoriseret revisor. 9. FONDSKAPITALEN Den til enhver tid stående fondskapital tilhører fonden. Stk. 2. Overskydende fondsmidler skal anbringes i obligationer til højeste forrentning. Stk. 3. I tilfælde af nedlæggelse af fonden anvendes den overskydende kapital som tilskud til særlige projekter efter bestemmelserne i ÆNDRINGER AF FUNDATSEN Fundatsen kan ændres af fondsbestyrelsen efter Civilretsdirektoratets godkendelse. 11. NEDLÆGGELSE Fonden kan nedlægges af fondsbestyrelsen efter Civilretsdirektoratets godkendelse. 12. IKRAFTTRÆDELSE Fundatsen træder i kraft den 1. juli I anledning af overgang til privatretsligt grundlag har de i 5 nævnte organisationer pr. 1. juli 1997 foretaget en række ændringer i Fundatsen. Civilretsdirektoratet har den 20. oktober 1997 godkendt disse ændringer. København, den 1. december 1997 for DAKOFO for Landsforeningen den lokale andel for De danske Landsforeninger for Dansk Familielandbrug

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere