ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997"

Transkript

1 ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN København, den 1. juli 1997

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Erstatningsreglernesområde Anmeldelse af erstatningskrav (anmeldelsesfrist) Garanterede kvalitetsnormer Opgørelsen af mangler i forhold til de garanterede kvalitetsnormer (analyse og markbesigtigelse) Fastsættelse af erstatning for konstaterede mangler Latituder Erstatningens størrelse Bedømmelsesudvalget Erstatningsfond Indberetning til erstatningsfonden Afgørelse ved Bedømmelsesudvalget BILAG 1. BILAG 2. BILAG 3. Beregningsgrundlag ved fastsættelse af erstatning Dokumentation fra firmaer om udbetaling af erstatning til den endelige forbruger Erstatningsfondens Fundats

3 3 Under henvisning til bestemmelserne i 23 i Bekendtgørelse om Sædekorn har De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Landsforeningen den lokale andel og DAKOFO aftalt, at den gældende erstatningsordning for sædekorn erstattes pr. 1. juli 1997 af følgende ordning. Virksomheder, der har tilmeldt sig erstatningsordningen, har pligt til at betale erstatning, hvis det konstateres, at det solgte sædekorn ikke opfylder de kvalitetsnormer, der var gældende for handelen. Erstatningsordningen styres af bestyrelsen for Erstatningsfonden for Sædekorn, hvis medlemmer indstilles for en 5-årig periode. 1. ERSTATNINGSREGLERNES OMRÅDE Erstatningsreglerne omfatter sædekorn, der er produceret af sædekornsvirksomheder tilmeldt erstatningsordningen og solgt til den endelige forbruger her i landet. Erstatningsansvaret gælder for de tilmeldte sædekornsvirksomheder, uanset om salget sker direkte til forbruger eller gennem mellemhandler. Dersom det aftales mellem parterne, kan reglerne også anvendes i handelsforhold og for sædekorn, der ikke er handlet under erstatningsordningen. 1.2 Erstatningsreglerne indeholder bestemmelser til afgørelse af, om sædekorn, der er handlet under ordningen, er leveret med mangler i forhold til de kvalitetsnormer, der er gældende for handelen, jfr. afsnit 3, og bestemmelser til endelig afgørelse af størrelsen af den erstatning, sædekornsvirksomheden skal udbetale til køberen for sådanne mangler. 1.3 Spørgsmål om erstatning for andre mangler ved leveret sædekorn end mangler i forhold til de i afsnit 3 omhandlede kvalitetsnormer er ikke omfattet

4 4 af reglerne. Det samme gælder andre erstatningskrav i forbindelse med handel med sædekorn. 1.4 Ved indgåelse af kontrakt om avl af sædekorn påtager firmaet sig erstatningspligt efter nærværende regler. Hvis manglerne hidrører fra iblanding af anden kornart, andre plantearter end korn eller iblanding af anden sort i udsæden, har firmaet ikke pligt til at betale erstatning, hvis det aftager hele avlen til kontraktmæssig pris inklusive avlertillæg. 1.5 Firmaets pligt til at betale erstatning efter nuværende regler kan ikke ved handelens indgåelse fraviges til ugunst for køberen. 1.6 Vil køberen påråbe sig videregående tab, kan dette ske ved, at han indbringer sagen for Bedømmelsesudvalget (se punkt 8) eller indbringer sagen for retten. 2. ANMELDELSE AF ERSTATNINGSKRAV 2.1 Hvis en køber ønsker at fremsætte krav om erstatning, skal anmeldelse af mangler og krav om erstatning fremsættes over for sidste sælger i handelsleddet, uanset om sidste sælger er det udportionerende firma eller en mellemhandler. Erstatningskrav sammen med faktura, mærkesedler, sækketryk eller tilsvarende dokumentation til godtgørelse af købet og den købte mængde skal være fremsendt til sælgeren inden 1. december efter udløbet af den sæson (1. juli juni), hvori sædekornet er solgt. Efter denne tidsfrist skal eventuelle erstatningskrav fremsættes over for erstatningsfonden efter bestemmelserne i afsnit 9.

5 5 3. GARANTEREDE KVALITETSNORMER 3.1 Ved handel med sædekorn under erstatningsordningen anses danske normer efter bekendtgørelse om sædekorn som garanteret af sælgeren. 3.2 Såfremt der af Plantedirektoratet i en sæson er meddelt almindelig dispensation fra kvalitetsnormerne for den pågældende art eller sort, gælder i stedet de ved dispensationen fastsatte normer som garanteret. 3.3 For præ-basissæd og basissæd, der i medfør af bekendtgørelse om sædekorn lovligt er bragt i handelen uden at opfylde de almindelige kvalitetsnormer for spireevne, gælder i stedet den konstaterede og over for køberen oplyste spireevne som garanteret. 3.4 Dersom der i handelsforhold, jfr. punkt 1.1, er handlet efter højere normer end foran anført, gælder i stedet disse normer som garanteret. 4. OPGØRELSEN AF MANGLER I FORHOLD TIL DE GARANTERE- DE KVALITETSNORMER (ANALYSE OG MARKBESIGTIGELSE) 4.1 Spørgs målet om, hvorvidt der foreligger mangler i forhold til de garanterede kvalitetsnormer, afgøres, medmindre parterne er enige om andet, på grundlag af Plantedirektoratets undersøgelse af den officielle prøve af det pågældende parti (partiprøven). Såvel køber som sælger har dog ret til at fordre nye analyser foretaget af denne prøve eller af en parallelprøve, hvis en sådan kan fremskaffes. På grundlag af det herefter foreliggende materiale afgør Plantedirektoratet i

6 6 tilfælde af uenighed, hvilke analyseresultater der skal lægges til grund ved erstatningsafgørelsen. 4.2 For mangler i spireevne, der ved analysen overstiger 20 pct., kan køberen og/eller sælgeren forlange skaden bedømt ved en markbesigtigelse, dersom anmeldelse er sket så betids, at besigtigelse for vintersæd kan foretages inden 1. december i salgsåret og for vårsæd inden 1. juni. I sager, som forelægges Bedømmelsesudvalget, kan der i øvrigt altid foretages markbesigtigelse efter udvalgets bestemmelse. Bedømmelsesudvalget udpeger den eller de personer, der skal foretage besigtigelsen. 4.3 Dersom det gøres gældende, at det leverede sædekorn har afveget fra partiprøven, og der ikke kan opnås enighed om denne afvigelse og dens betydning for beregningen af erstatningen, træffes afgørelse herom af Bedømmelsesudvalget. Udvalget kan henvise sælger/køber til at søge spørgsmålet afgjort ved de almindelige domstole eller efter aftale med sælgeren efter bestemmelserne i lov om voldgift. 4.4 Dersom der er uenighed mellem parterne om andre spørgsmål af betydning for erstatningsfastsættelsen for kvalitetsmanglerne, afgøres disse spørgsmål af de almindelige domstole eller ved aftalt voldgift. Dette gælder f.eks. tilfælde, hvor der ikke er enighed om den leverede mængde eller den aftalte pris. 5. FASTSÆTTELSE AF ERSTATNING FOR KONSTATEREDE. MANGLER 5.1 Erstatning for konstaterede mangler fastsættes efter beregningsreglerne i

7 7 afsnit 7, medmindre spørgsmålet om erstatningens størrelse efter bestemmelserne i afsnit 7 er henvist til afgørelse i Bedømmelsesudvalget. 5.2 Såfremt et parti ikke opfylder normerne for flere kvalitetsegenskaber, beregnes erstatningen for hver egenskab for sig. Summen af de enkelte erstatninger udgør erstatningen til køberen. 5.3 En erstatning fastsat efter beregningsreglerne i afsnit 7 kan appelleres til afgørelse i Bedømmelsesudvalget, dersom den beregnede erstatning overstiger 40 pct. af købsprisen for partiet. 5.4 I de erstatningssager, der er henvist til afgørelse i Bedømmelsesudvalget efter bestemmelserne i afsnit 7, eller som indbringes herfor efter bestemmelsen i punkt 5.3, fastsætter udvalget erstatningen efter en samlet bedømmelse af, hvad erstatningen bør være for den pågældende mangel, herunder et eventuelt lidt udbyttetab. 5.5 Der kan ikke beregnes erstatning for videregående tab f. eks. i handelsforhold, medmindre der særligt er taget forbehold herom mellem parterne. Erstatningen for sådanne tab må i givet fald afgøres af de almindelige domstole eller ved aftalt voldgift. 6. LATITUDER Ved handel med sædekorn på grundlag af danske kvalitetsnormer gælder de nedenfor anførte latituder, således at sælgeren kun er erstatningspligtig, når differencen mellem garanti og analyseresultat ligger uden for de grænser, den pågældende latitude angiver.

8 8 6.1 Følgende latituder er gældende for resultater af renhedsundersøgelser: Garantier Latituder pct pct pct Følgende latituder er gældende for resultaterne af spiringsundersøgelser: Garantier Latituder 97 pct. eller derover pct pct pct Anden kornart: Ingen latituder 6.4 Andre arter end korn: Ingen latituder 6.5 Anden sort: Ingen latituder 6.6 Sygdomsangreb: Ingen latituder 7. ERSTATNINGENS STØRRELSE Overskrides de ovenfor nævnte latituder, beregnes erstatningen på hele differencen mellem garantien og de ved analysen fundne resultater. Til beregning af erstatning indgår prisen i øre pr. kg. Vedrørende beregning af erstatningens størrelse, når denne pris ikke kendes, henvises til bilag 1.

9 9 7.1 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for renhed beregnes for alle kategorier af sædekorn på følgende måde: Erstatning i øre pr. kg = 5 mp g hvor m betyder erstatningspligtig mangel, p prisen i øre pr. kg og g den garanterede renhed. 7.2 Ved kornets spireevne forstås procent normale spirer. Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for spireevne fremgår af tabel 1. Tabel 1. Erstatning i procent af købsprisen for mangler ved spireevne Erstatning i procent af købspris Procent spireevne Vintersæd Vårsæd under garantien (fortsættes)

10 10 Erstatning i procent af købspris Procent spireevne Vintersæd Vårsæd under garantien over Erstatningsspørgsmål vedrørende en spireevneprocent, der er mere end 10 under den garanterede, kan indbringes for Bedømmelsesudvalget. 7.3 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for iblanding af anden kornart fremgår af tabel 2. Tabel 2. Erstatning i procent af købsprisen for iblanding af anden kornart Erstatning i procent af købspris Antal kerner pr. kg For anden kornart Tillæg for ud over garantien i alt særlig iblanding (fortsættes)

11 11 Erstatning i procent af købspris Antal kerner pr. kg For anden kornart Tillæg for ud over garantien i alt særlig iblanding

12 12 Erstatningsspørgsmål vedrørende iblanding af anden kornart, der går ud over tabellen, kan indbringes for Bedømmelsesudvalget. Tillægget for særlig iblanding skal gives for iblandinger af kerner af rug i hvede, hvede i rug, havre i vårbyg, byg i havre og rug og/eller hvede i vinterbyg. Den samlede erstatning for iblanding af anden kornart udgør summen af erstatningen for anden kornart i alt plus erstatningen for iblanding af kerner af særlig karakter. 7.4 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for indhold af frø af andre plantearter ud over korn beregnes således: Erstatningsspørgsmål vedrørende indhold af kerner af flyvehavre kan indbringes for Bedømmelsesudvalget. For øvrige arter beregnes en erstatning på: 0.25 pct. af købsprisen for hvert frø, hvormed indholdet af frø af andre plantearter ud over korn overstiger garantien. 7.5 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for indhold af anden sort fremgår af tabel 3. Tabel 3. Erstatning i procent af købsprisen for indhold af anden sort Procent iblanding Erstatning af anden sort i procent af ud over garantien købsprisen (fortsættes)

13 13 Erstatning i procent af købsprisen for indhold af anden sort Procent iblanding Erstatning af anden sort i procent af ud over garantien købsprisen (fortsættes)

14 14 Erstatning i procent af købsprisen for indhold af anden sort Procent iblanding Erstatning af anden sort i procent af ud over garantien købsprisen Erstatningsspørgsmål vedrørende indholdet af anden sort, der går ud over tabellen, kan indbringes for Bedømmelsesudvalget. 7.6 Erstatningsspørgsmål vedrørende sygdomsangreb forårsaget af frøbårne parasitter kan indbringes for Bedømmelsesudvalget. 8. BEDØMMELSESUDVALGET 8.1 Bedømmelsesudvalget for Sædekorn består af en formand og yderligere 2 medlemmer. Formanden udpeges af bestyrelsen for Erstatningsordningen for Sædekorn, mens 1 medlem udpeges af landbrugets 2 organisationer, og 1 medlem af grovvarebranchens 2 organisationer. Der udpeges efter samme regler i alt 2 suppleanter for hhv. landbrugets og grovvarebranchens repræsentanter. Plantedirektoratet varetager sekretariatsopgaverne.

15 Efter Bedømmelsesudvalgets beslutning kan dette i den enkelte sag udvides med 2 af erhvervene udpegede suppleanter til at bestå af i alt 5 personer. 8.3 Er et medlem af udvalget økonomisk interesseret i en foreliggende sag, indtræder suppleanten i det pågældende medlems sted. 9. ERSTATNINGSFOND 9.1 Der oprettes en fond "Erstatningsfonden for Sædekorn", som bestyres af Bestyrelsen for Erstatningsfonden for Sædekorn. DAKOFO varetager sekretariatsopgaverne. Erstatningsfondens adresse er: Erstatningsfonden for Sædekorn, DAKOFO, Børsen, 1217 København K. 9.2 Såfremt et firma tilsluttet erstatningsordningen er pligtig til at betale en erstatning efter foranstående regler, skal betaling ske til den endelige forbruger inden den 31. december efter udløbet af den sæson, hvori sædekornet er solgt. Dokumentation for, at erstatning er udbetalt til den endelige forbruger, skal indsendes til Plantedirektoratet inden ovennævnte tidsfrist. Fremgangsmåden ved indsendelse af dokumentation til Plantedirektoratet fremgår af bilag 2. Dersom den endelige forbruger ikke kan identificeres, eller tidsfristen overskrides, skal erstatningsbeløbet indbetales til "Erstatningsfonden for Sædekorn". Indbetaling af erstatningsbeløb, til erstatningsfonden, skal ske pr. løbende måned plus 30 dage efter, at Plantedirektoratet har fremsendt indberetningen.

16 Fonden udbetaler efter behørig dokumentation erstatning til de endelige forbrugere, der rejser krav herom, således som erstatningerne kan fastsættes ved anvendelse af de foranstående regler eller efter Bedømmelsesudvalgets afgørelse. Fonden kan dog ikke selvstændigt gøres ansvarlig for erstatningen. Udbetaling fra fonden kan normalt først ske, når virksomheden har indbetalt beløbet til erstatningsfonden. Udbetaling af erstatning fra fonden kan ske til mellemhandlere, som kan dokumentere, at erstatning er tilgået endelige forbrugere. Erstatningskrav fra endelige forbrugere af sædekorn, der er berettiget til udbetaling fra fonden, skal være fremsat senest den 1. maj efter udløbet af den sæson, hvori sædekornet er solgt. 9.4 Sekretariatsudgifterne afholdes af fonden. 9.5 Plantedirektoratets udgifter til medvirken ved administration af erstatningsordningen afholdes af fonden efter nærmere aftale med bestyrelsen. 9.6 Regler for benyttelse af fondens midler til formål ud over de under punkterne 9.3, 9.4 og 9.5 nævnte fastsættes i fondens fundats. 10. INDBERETNING TIL ERSTATNINGSFONDEN 10.1 Såfremt en virksomhed, der er tilmeldt erstatningsordningen, har pådraget sig en erstatningspligt, og Plantedirektoratet ikke inden fristens udløb har modtaget den under punkt 9.2 nævnte dokumentation, skal tilfældet indberettes til erstatningsfonden Såfremt erstatningens størrelse kan beregnes ved hjælp af foranstående regler, sender Plantedirektoratet sammen med indberetningen en beregning over,

17 17 hvor meget virksomheden skal udbetale i erstatning. Ved erstatningsberegningen forudsættes, at hele partiet er solgt. Der skal således indbetales erstatning til fonden for restpartier, der ikke er annulleret, men henstår med Plantedirektoratets mærkesedler hos producenten eller mellemhandler. For at lette administrationen med opgørelser af erstatningspligtige partier henstilles, at annullering af hele eller dele af erstatningspligtige partier sker inden udøbet af den sæson, de er produceret i Kopi af denne indberetning tilsendes virksomheden, som herefter indbetaler den beregnede erstatning Såfremt det er virksomhedens opfattelse, at grundlaget for beregning af erstatningens størrelse er forkert, eller at beregningsmåden er forkert, og der ikke kan opnås enighed om dette, indbringes sagen for Bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalgets kendelse meddeles virksomheden med kopi til erstatningsfonden og Plantedirektoratet Såfremt en virksomhed har pådraget sig et erstatningsansvar på et område, hvor erstatningens størrelse skal fastsættes af Bedømmelsesudvalget, indbringer Plantedirektoratet på Erstatningsfondens vegne sagen for Bedømmelsesudvalget, som fastsætter erstatningen og meddeler virksomheden erstatningens størrelse, såfremt hele partiet er solgt. Kopi af Bedømmelsesudvalgets kendelse tilstilles erstatningsfonden og Plantedirektoratet. Den videre behandling af sagen sker som beskrevet under punkt Vedrørende procedureformen ved Bedømmelsesudvalget i øvrigt henvises til afsnit 11.

18 AFGØRELSE VED BEDØMMELSESUDVALGET 11.1 Begæring om afgørelse af en sag i Bedømmelsesudvalget kan indgives af Erstatningsfonden samt køber eller sælger til: Bedømmelsesudvalget for Sædekorn. Bedømmelsesudvalget kan afgøre en sag ved udarbejdelse af en udtalelse eller ved afsigelse af en kendelse. Sagsforløbet ved Bedømmelsesudvalgets behandling af sager med henblik på afsigelse af en kendelse er beskrevet i punkterne 11.2 til I de tilfælde, hvor beregning af erstatning ikke umiddelbart kan ske efter bestemmelserne i afsnit 7, kan - ud over sagens parter - Erstatningsfonden indhente en udtalelse om erstatningsfastsættelse. Udtalelsen er kun vejledende, og enhver part kan indbringe sagen for Bedømmelsesudvalget med henblik på en kendelse. Tvistigheder vedrørende erstatning kan indbringes for Bedømmelsesudvalget indtil den 1. maj i sæsonen, der følger efter den sæson, hvori sædekornet er solgt Begæring skal afgives skriftligt og være ledsaget af faktura, mærkesedler, sækketryk eller tilsvarende dokumentation til godtgørelse af købet af det omtvistede parti sædekorn og den købte mængde. Endvidere fremsendes de analyseresultater, der skal lægges til grund ved erstatningsfastsættelsen I begæringen skal være indeholdt en tydelig angivelse af, hvad tvisten drejer sig om, herunder de mangler ved partiet, som ønskes bedømt. Dersom markbesigtigelse ønskes foretaget, skal dette udtrykkeligt anføres. I klageskriftet bør angives klagerens - eller parternes - påstande om erstatningens størrelse og en fremstilling af de kendsgerninger, herunder eventuel yderligere dokumentation, som påberåbes. Endvidere anføres klagerens eventuelle bemærkninger om andre forhold af betydning for skadens bedømmelse og erstatningens fastsættelse.

19 Klageskriftet med bilag fremsendes af Bedømmelsesudvalget til den indklagede, og der gives denne en frist, inden hvilken han skal fremkomme med sit svarskrift og de bilag, han vil påberåbe sig Parterne kan gives lejlighed til yderligere at udveksle replik og duplik. De skriftlige indlæg skal afgives inden en af Bedømmelsesudvalget i de enkelte tilfælde fastsat frist. Såfremt en part ikke er i stand til at overholde en fastsat frist, må han i god tid inden fristens udløb fremsætte motiveret anmodning om fristforlængelse til et bestemt senere tidspunkt. Bedømmelsesudvalget, eventuelt dettes formand alene, tager stilling til, om anmodningen helt eller delvis kan imødekommes Efter udveksling af de skriftlige indlæg og efter at eventuel besigtigelse er foretaget, træffer udvalget bestemmelse om, hvorvidt sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag Bedømmelsesudvalget kan selv indhente oplysninger og foretage undersøgelser til brug for sagens afgørelse. Parterne underrettes herom, og der gives dem lejlighed til at udtale sig Bedømmelsesudvalget har ret til på ethvert tidspunkt under sagen at mægle forlig mellem parterne Når Bedømmelsesudvalget finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller at der i hvert fald er givet parterne tilstrækkelig tid til at varetage deres tarv, optages sagen til påkendelse.

20 Såfremt en af parterne viser sig uvillig til at medvirke til sagens oplysning, kan udvalget afgøre sagen på grundlag af det af den anden part oplyste eller anførte og af de oplysninger, Bedømmelsesudvalget selv måtte have tilvejebragt Efter hvert møde udarbejder sekretæren et referat, der sendes til udvalgets medlemmer samt til disses suppleanter og til Plantedirektoratet. I referatet indføres oplysninger om tid og sted for mødet samt de i mødet deltagende personer. Referatet skal endvidere omfatte den enkelte sags kendsgerninger samt udvalgets afgørelse af sagen med angivelse af særstandpunkter, såfremt afgørelsen ikke er enstemmig. Bedømmelsesudvalget afgør selv, i hvilket omfang der derudover skal foretages referat af forhandlingerne Kendelsen afsiges snarest muligt. Kendelsen skal indeholde en afgørelse af de indbragte spørgsmål, ligesom der i kendelsen skal træffes bestemmelse om, hvem der skal betale Bedømmelsesudvalgets udgifter til sagen, herunder vederlag til Bedømmelsesudvalgets medlemmer. I kendelsen skal være givet en kort beskrivelse af sagens kendsgerninger samt en kort begrundelse af udvalgets afgørelse I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Bedømmelsesudvalgets medlemmer afgøres sagen ved stemmeflertal Bedømmelsesudvalgets kendelse er endelig og bindende for parterne med de forbehold, der følger af bestemmelserne i den til enhver tid gældende lov om voldgift.

21 Kendelsen sendes snarest efter afsigelsen til sagens parter og til Plantedirektoratet. Parterne kan i øvrigt forlange en kopi af referatet vedrørende den pågældende sag bortset fra medlemmernes tilkendegivelse under sagens behandling. Reglerne er i overensstemmelse med ERSTATNINGSFONDEN's FUNDATS og godkendt af: DAKOFO Landsforeningen den lokale andel De danske Landboforeninger Dansk Familiebrug

22 22 BILAG 1 BEREGNINGSGRUNDLAG VED FASTSÆTTELSE AF ERSTATNING Til beregning af erstatning indgår prisen i øre pr. kg, jvf. afsnit 7. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt umiddelbart at benytte den pris, som den endelige forbruger har givet for sædekornet, hvorfor DAKOFO hos såsædsbranchens virksomheder indhenter priser og udarbejder en oversigt med angivelse af en gennemsnitlig pris, der kan benyttes som beregningsgrundlag under hensyntagen til sort og kategori. Oversigten godkendes af bestyrelsen for Erstatningsfonden. Producenten af et sædekornsparti med erstatningspligtige mangler skal betale erstatning på basis af den fastsatte pris eller af salgsprisen til den endelige forbruger. Dette gælder, uanset at partiet er solgt til en lavere engrospris. Hvis der er udbetalt erstatning på basis af den fastsatte pris, og en køber senere fremkommer med dokumentation for, at sædekornet er købt til en højere pris, skal producenten udbetale erstatning af differencen.

23 23 BILAG 2 Side 1 DOKUMENTATION FRA FIRMAET OM UDBETALING AF ERSTAT- NING TIL DEN ENDELIGE FORBRUGER Efter punkt 9.2 i reglerne skal betaling ske til den endelige forbruger inden den 31. december efter udløbet af den sæson, hvori sædekornet er solgt. Dokumentation for, at erstatning er udbetalt til den endelige forbruger, skal af producentfirmaet indsendes til Plantedirektoratet inden ovennævnte tidsfrist. For at lette administrationen af denne bestemmelse skal producentfirmaet for hvert erstatningspligtigt parti udfylde et skema som vist i bilagets side 2 og 3. Endelig dokumentation skal ikke indsendes, men firmaet skal på skemaet attestere, at det har dokumentation, og at den vil blive fremsendt på Plantedirektoratets begæring. Til kontrol af, at bestemmelsen overholdes, vil Plantedirektoratet rutinemæssigt ved stikprøver kræve dokumentation indsendt. Hvis en mellemhandler ønsker at udbetale erstatning til endelige forbrugere uden at skulle oplyse kundenavne til producentfirmaet, kan følgende fremgangsmåde benyttes: a) Producentfirmaet sender en fotokopi af skemaet til mellemhandleren. b) Mellemhandleren udfylder skemaet og tager en fotokopi, hvor købernes navne er blændet. Det blændede skema sendes til producentfirmaet og det fuldt udfyldte til Plantedirektoratet

24 Bilag 2 Side 2 Notater vedrørende udfyldelse af oplysningsskemaet

25 Bilag 2 Side 3 Oplysning til Plantedirektoratet om erstatning for salg af erstatningspligtigt parti af sædekorn Firma: Art og sort: Generation: Reference nr.: Partiets størrelse i kg: Analyseresultat for erstatningspligtig mangel: Endelig køber: Navn og adresse Leveret kvantum i kg Navn og adresse på sidste sælger Til endelig køber Pris pr. 100 kg Erstatning i pct. I alt udbetalt i kr

26 Bilag 2 Side 4 Endelig køber: Navn og adresse Leveret kvantum i kg Navn og adresse på sidste sælger Til endelig køber Pris pr. 100 kg Erstatning i pct. I alt udbetalt i kr I alt solgt til ukendte endelige købere I alt Ikke solgt mængde af partier, der hos producenten henstår med Plantedirektoratets mærkesedler. Antal kg: Bemærkninger til opgivelserne for de enkelte endelige købere: Som ansvarlig repræsentant for ovennævnte firma erklærer jeg herved, at firmaet har dokumentation for de angivne oplysninger, og at denne dokumentation på anmodning vil blive fremsendt til Plantedirektoratet. Sted: Dato: Underskrift:

27 F U N D A T S BILAG 3 F O R E R S T A T N I N G S F O N D E N F O R S Æ D E K O R N 1. FORMÅL Fondens formål er at opkræve og udbetale erstatningsbeløb ved kvalitetsmangler i forbindelse med handel med sædekorn, jvf. regler af 1. juli 1986 med senere ændringer om beregning af erstatning for kvalitetsmangler ved handel med sædekorn. 2. HJEMSTED Fondens adresse er: DAKOFO, Børsen, 1217 København K. 3. INDTÆGTER Fonden opkræver erstatningsbeløb fra virksomheder, som ifølge de i 1 nævnte erstatningsregler er pligtige at indbetale erstatningsbeløb til fonden. Stk. 2. Fonden opkræver indbetalinger af sagsomkostninger i forbindelse med Bedømmelsesudvalgets behandling af erstatningssager. Stk. 3. Ved fondens oprettelse tilføres fonden en kapital på kr , der tilhører Frøkontrolkommissionens Bedømmelsesudvalg for Sædekorn. 4. UDGIFTER Fondens indtægter skal anvendes til: - erstatningsbetaling til købere af sædekorn, - sekretariatsudgifter, herunder time- og dagpenge samt rejseudgifter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, - Plantedirektoratets udgifter i forbindelse med indberetninger til fonden, - sagsomkostninger i forbindelse med Bedømmelsesudvalgets behandling af erstatningssager. Stk. 2. Såfremt der efter afholdelse af de i stk. 1 nævnte udgifter konstateres et overskud i fonden, kan denne yde tilskud til særlige udviklingsprojekter vedrørende sædekorn samt forskning, forædling og afprøvning af korn i øvrigt.

28 BESTYRELSE Erstatningsfondens bestyrelse består af 4 medlemmer udpeget som følger: 1 medlem af De danske Landboforeninger, 1 medlem af Dansk Familielandbrug, 1 medlem af Landsforeningen den lokale andel og 1 medlem af DAKOFO. Bestyrelsen kan derudover supplere sig med endnu 1 medlem udpeget i fællesskab af de forannævnte organisationer. Stk. 2. Medlemmerne udpeges for en periode af 5 år. Genudpegning kan finde sted. Stk. 3. Fratræder et medlem inden udløbet af den periode, for hvilken vedkommende er valgt, udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden. Stk. 4. Medlemskabet af bestyrelsen er ulønnet. Time- og dagpenge samt rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder udbetales i henhold til de for statstjenestemænd gældende regler. Stk. 5. På det første møde i funktionsperioden konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Stk. 7. DAKOFO varetager sekretariatsforretningerne og udpeger en sekretær og en stedfortræder for denne i samråd med bestyrelsen. Stk. 8. Sekretæren deltager i alle bestyrelsesmøder og fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger. 6. TEGNING Fonden tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden for bestyrelsen og sekretæren eller dennes stedfortræder i forening. 7. REGNSKAB Der føres regnskab over fondens indtægter og udgifter. Regnskabet føres af fondens sekretær. Stk. 2. Ved kalenderårets udgang udarbejdes et årsregnskab bestående af driftsregnskab og status. Årsregnskabet skal underskrives af fondens bestyrelse.

29 REVISION Årsregnskabet revideres af statsautoriseret revisor. 9. FONDSKAPITALEN Den til enhver tid stående fondskapital tilhører fonden. Stk. 2. Overskydende fondsmidler skal anbringes i obligationer til højeste forrentning. Stk. 3. I tilfælde af nedlæggelse af fonden anvendes den overskydende kapital som tilskud til særlige projekter efter bestemmelserne i ÆNDRINGER AF FUNDATSEN Fundatsen kan ændres af fondsbestyrelsen efter Civilretsdirektoratets godkendelse. 11. NEDLÆGGELSE Fonden kan nedlægges af fondsbestyrelsen efter Civilretsdirektoratets godkendelse. 12. IKRAFTTRÆDELSE Fundatsen træder i kraft den 1. juli I anledning af overgang til privatretsligt grundlag har de i 5 nævnte organisationer pr. 1. juli 1997 foretaget en række ændringer i Fundatsen. Civilretsdirektoratet har den 20. oktober 1997 godkendt disse ændringer. København, den 1. december 1997 for DAKOFO for Landsforeningen den lokale andel for De danske Landsforeninger for Dansk Familielandbrug

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915. BILLUND Hedemarken 23 DK 7200 Grindsted Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 32 06 16 billund@advodan.dk CVR-nr. 25 57 52 88 Sag nr. 660-47268-TRH Vedtægter for Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler, afgøres af en voldgiftsret

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening. For Handel og Servicefag

Vedtægter. for. Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening. For Handel og Servicefag Vedtægter for Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening For Handel og Servicefag Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening for handel og servicefag Indholdsfortegnelse Afsnit A Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret Grundejerforeningen Byholmene Vedtægter for Grundejerforeningen BYHOLMENE Strøby-, Nørby- og Vedbyholm 2650 hvidovre Vedtaget 06.05.1975 Sidst ændret 03.03.1998 1 Foreningens navn er: Byholmene. Foreningens

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere