REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT"

Transkript

1 REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler, afgøres af en voldgiftsret nedsat af Det Danske Voldgiftsinstitut for den enkelte tvist. 2 Voldgiftsretten har hjemsted i København, medmindre andet er aftalt af parterne. Voldgiftsretten kan bestemme, at møder afholdes uden for hjemstedet. 3 Parter, der har aftalt, at deres tvist skal afgøres på grundlag af Det Danske Voldgiftsinstituts regler, skal anses for at have aftalt, at sagen skal afgøres efter de regler, der er gældende på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen anlægges, medmindre de i deres aftale om voldgift har aftalt, at det er reglerne på aftalens tidspunkt, der skal lægges til grund. A. Begæring om voldgift og klageskrift 4 En part, der ønsker en tvist afgjort ved voldgift i henhold til disse regler, skal indgive sin begæring herom til Det Danske Voldgiftsinstitut. Det Danske Voldgiftsinstitut underretter straks klageren og indklagede om modtagelsen af begæringen og datoen for begæringens modtagelse. Samtidig med underretningen til klageren og indklagede om begæringens modtagelse skal parterne have tilsendt et eksemplar af Regler for Behandling af Voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut på dansk, jf. dog 57. Stk. 2: Datoen for Det Danske Voldgiftsinstituts modtagelse af begæringen om voldgift skal i alle henseender anses for datoen for anlæggelse af voldgiftssagen. Er begæringen fremsendt med almindelig post, anses den for modtaget den dato, den er stemplet modtaget ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Er begæringen fremsendt pr. fax eller , anses den for modtaget på det tidspunkt, hvor den er registreret modtaget af Det Danske Voldgiftsinstitut. Er det i 6 anførte beløb ikke modtaget samtidig med begæringen om voldgift, anses voldgiftssagen først for anlagt, når beløbet er modtaget. 5 Klageren skal inden 30 dage efter indgivelse af den i 4 nævnte begæring indgive et klageskrift, som skal indeholde: 1. Angivelse af parternes fulde navn og adresse. 2. Klagerens påstand. 3. En fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden støttes. 4. En angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig, herunder aftalen om voldgift. 5. Eventuelle bemærkninger om stedet for voldgift, efter hvilket lands lov sagen skal afgøres og processproget. 6. Eventuelle bemærkninger vedrørende antallet af voldgiftsdommere og om, hvem der foreslås udpeget hertil, samt om forslag til formand for voldgiftsretten og andre oplysninger, der er nødvendige

2 for, at Det Danske Voldgiftsinstitut kan udpege voldgiftsrettens medlemmer i overensstemmelse med Stk. 2: Dokumenter, der henvises til i klageskriftet, herunder aftalen om voldgift skal vedlægges i original eller kopi. Stk. 3: Sammen med klageskriftet skal følge kopier af klageskriftet og de i klageskriftet nævnte dokumenter i et sådant antal, at kopi kan udleveres til hver part samt til hver af voldgiftsrettens medlemmer. Stk. 4: Det Danske Voldgiftsinstitut kan forlænge fristen i stk. 1 efter anmodning herom. 6 Sammen med begæringen om voldgift skal der til Det Danske Voldgiftsinstitut indbetales et registreringsgebyr på DKK 7.500/EUR Registreringsgebyret refunderes ikke. 7 Såfremt det indgivne klageskrift ikke er i overensstemmelse med de ovennævnte bestemmelser, fastsætter Det Danske Voldgiftsinstitut en frist for opfyldelse heraf. Opfyldes eventuelle manglende punkter ikke inden fristens udløb, kan Det Danske Voldgiftsinstitut afslutte sagen, uden præjudice for at klageren kan indgive en ny begæring om voldgift om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt. Hvis sagen afsluttes på grund af manglende overholdelse af reglerne for indgivelse af klage, skal Det Danske Voldgiftsinstitut meddele parterne, at sagen er afsluttet uden præjudice for en eventuel senere klage. B. Indklagedes svar og eventuelle modkrav 8 Det Danske Voldgiftsinstitut sender en af de modtagne kopier af klageskriftet og de påberåbte dokumenter til indklagede med anmodning om at fremkomme med et svar inden 30 dage. 9 Indklagedes svar skal indeholde følgende oplysninger: 1. Indklagedes fulde navn og adresse. 2. Indklagedes påstand. 3. En fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden støttes. 4. En angivelse af de dokumenter og andre beviser, som indklagede agter at påberåbe sig. 5. Eventuelle bemærkninger om stedet for voldgift, efter hvilket lands lov sagen skal afgøres og processproget. 6. Eventuelle bemærkninger vedrørende antallet af voldgiftsdommere og om, hvem der foreslås udpeget hertil, samt forslag til formand for voldgiftsretten og andre oplysninger, der er nødvendige for, at Det Danske Voldgiftsinstitut kan udnævne voldgiftsrettens medlemmer i overensstemmelse med Eventuelle indsigelser mod voldgiftsrettens kompetence, jf. 44. Stk. 2: Dokumenter, der henvises til i svaret, skal vedlægges i original eller kopi. Stk. 3: Indklagedes svar og eventuelle bilag skal sendes i det antal eksemplarer, der er angivet i 5, stk. 3.

3 10 Efter anmodning fra indklagede, kan Det Danske Voldgiftsinstitut forlænge fristen for indklagedes svar, forudsat at indklagedes anmodning om fristforlængelse indeholder indklagedes bemærkninger til de i 9, stk. 1, nr. 6, nævnte forhold, jf. 17. Indeholder indklagedes henvendelse ikke disse oplysninger, nedsættes voldgiftsretten i overensstemmelse med Hvis indklagede fremsætter modkrav over for klageren, skal dette være indeholdt i indklagedes svar og modkravet medtages under indklagedes påstande, idet indklagedes svar i så fald yderligere skal indeholde en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå modkravet støttes samt angive de dokumenter og andre beviser, som indklagede i den anledning agter at påberåbe sig. Stk. 2: Hvis indklagedes svar indeholder modkrav, der ikke rejser sig af samme sag som den omhandlet i klageskriftet, er modkravet at betragte som en selvstændig voldgiftssag, som voldgiftsretten kan beslutte at behandle sammen med den først anlagte sag. Samtidig med indgivelse af svaret skal der betales det i 6 nævnte registreringsgebyr, ligesom der skal stilles sikkerhed i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstitut sender en kopi af indklagedes svar og eventuelle bilag til klageren. 13 Klageren skal sende svar på det af indklagede fremsatte modkrav inden 30 dage fra modtagelsen af indklagedes svar indeholdende modkravet. Klagerens svar skal indeholde de i 9, stk. 1, nr. 2, 3 og 4 angivne oplysninger. Bestemmelserne i 9, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Det Danske Voldgiftsinstitut kan forlænge fristen efter anmodning herom. C. Udpegning af voldgiftsdommere 14 Enhver, der virker som voldgiftsdommer, skal være uafhængig og upartisk i forhold til voldgiftssagens parter. Stk. 2: Alle voldgiftsdommere udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut, efter at parterne har haft lejlighed til at udtale sig, jf. 17. Ved udpegningen skal der tages behørigt hensyn til kvalifikationer, som parterne har aftalt, at voldgiftsdommeren skal have, og til forhold, som kan sikre udpegningen af en uafhængig og upartisk voldgiftsdommer. Stk. 3: Før Det Danske Voldgiftsinstitut udpeger en voldgiftsdommer, skal han underskrive en erklæring om sin uafhængighed og upartiskhed og her oplyse enhver omstændighed, der efter en parts opfattelse kunne rejse berettiget tvivl om hans upartiskhed eller uafhængighed. Det Danske Voldgiftsinstitut skal forelægge erklæringen for parterne med angivelse af en frist for eventuelle bemærkninger. Stk. 4: En udpeget voldgiftsdommer skal straks underrette parterne og Det Danske Voldgiftsinstitut om ethvert forhold, der skulle have været nævnt i den i stk. 3 nævnte erklæring, såfremt forholdet havde foreligget på daværende tidspunkt. Stk. 5: En part kan kun gøre indsigelse mod en voldgiftsdommer, hvis denne part finder, at der foreligger forhold, som giver anledning til berettiget tvivl om voldgiftsdommerens upartiskhed eller uafhængighed, eller hvis parten finder, at voldgiftsdommeren ikke har de kvalifikationer, som parterne har aftalt. En part kan kun gøre indsigelse mod en voldgiftsdommer, som parten har bragt i forslag, af grunde, som parten bliver bekendt med efter udpegningen.

4 Stk. 6: Det Danske Voldgiftsinstituts formandskab træffer bestemmelse om, hvorvidt en foreslået voldgiftsdommer må anses for upartisk eller uafhængig eller ikke i besiddelse af de kvalifikationer, som parterne har aftalt, eller hvorvidt en udpeget voldgiftsdommer må træde tilbage af de anførte grunde. Har en i formandskabet forfald, deltager en anden fra bestyrelsen i afgørelsen. Imødekommes en indsigelse mod en voldgiftsdommer ikke, kan den part, der har gjort indsigelse, inden 30 dage efter at have modtaget meddelelse om afgørelsen om, at indsigelsen ikke er imødekommet, anmode domstolene om at afgøre, om indsigelsen skal tages til følge, jf. voldgiftslovens 13, stk. 3, 1. pkt. 15 Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere, medmindre parterne har aftalt, at der kun skal være én voldgiftsdommer. 16 Voldgiftsrettens formand skal være jurist. Voldgiftsrettens øvrige medlemmer skal ligeledes være jurister, medmindre parterne foreslår andet, og dette under hensyn til sagens beskaffenhed findes betryggende. 17 Når sagen skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Indklagede kan i sit svar komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløbet af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand. 18 Er der to eller flere klagere i samme sag, skal samtlige disse optræde samlet i forbindelse med fremsættelse af forslag til voldgiftsdommer. Tilsvarende gælder, såfremt der er to eller flere indklagede i samme sag. Sker dette ikke, udpeges den eller de pågældende voldgiftsdommere af Det Danske Voldgiftsinstitut. 19 Påhviler det ifølge voldgiftsaftalen Det Danske Voldgiftsinstitut at udpege alle voldgiftsdommerne, eller har en part ikke bragt en voldgiftsdommer i forslag, eller har parterne ikke i fællesskab foreslået en formand, jf. 17, eller finder Det Danske Voldgiftsinstitut, at den af parterne foreslåede formand eller en foreslået voldgiftsdommer ikke kan udpeges, fremsætter Det Danske Voldgiftsinstitut forslag til voldgiftsdommer eller voldgiftsdommere eller formand over for parterne med en frist for eventuelle bemærkninger. Samtidig medsendes den i 14, stk. 3, nævnte erklæring til parterne. 20 Har ikke alle tvistens parter hjemsted i samme land, skal den, der udpeges som formand, have hjemsted i et andet land end nogen af parterne, medmindre parterne har aftalt andet. 21 Skal sagen afgøres af en enkelt voldgiftsdommer, kan parterne i fællesskab fremsætte forslag til voldgiftsdommeren senest samtidig med udløbet af fristen for indklagedes svar. I modsat fald bringer Det Danske Voldgiftsinstitut en voldgiftsdommer i forslag over for parterne med frist for eventuelle bemærkninger. Samtidig sendes den i 14, stk. 3, nævnte erklæring til parterne. 22 Enevoldgiftsdommeren skal opfylde betingelserne for at være formand for en voldgiftsret.

5 23 Såfremt en voldgiftsdommer efter at være udpeget afgår ved døden, ønsker at fratræde, eller hans hverv tilbagekaldes af Det Danske Voldgiftsinstitut, udpeger Det Danske Voldgiftsinstitut en ny voldgiftsdommer efter samme regler, som gjaldt for den, der er fratrådt som voldgiftsdommer. 24 Såfremt voldgiftssagen ikke fremmes behørigt, kan Det Danske Voldgiftsinstitut fratage én eller flere af voldgiftsdommerne deres hverv som voldgiftsdommer. 25 Hvis en voldgiftsdommer bliver udskiftet, afgør voldgiftsretten efter at have hørt parterne, hvorvidt allerede foretagne proceshandlinger i sagen skal gentages for den nyudpegede voldgiftsret. 26 Så snart medlemmerne af voldgiftsretten er udpeget af Det Danske Voldgiftsinstitut, meddeler Det Danske Voldgiftsinstitut parterne, at voldgiftsretten er nedsat og meddeler navne og adresser, telefonog faxnumre samt -adresser på voldgiftsrettens medlemmer sammen med angivelse af, hvem der er voldgiftsrettens formand. D. Sikkerhedsstillelse 27 Ud over det i 6 anførte registreringsgebyr skal parterne indbetale depositum som sikkerhed for de udgifter, som voldgiftssagen skønnes at ville medføre, herunder en afgift til Det Danske Voldgiftsinstitut. Stk. 2: Det Danske Voldgiftsinstitut træffer bestemmelse om størrelsen af sikkerhedsstillelsen. Der forlanges sædvanligvis samme beløb af begge parter. Indbetaler en part ikke sin andel, må den anden part indbetale hele beløbet, for at sagen kan tages under behandling. Stk. 3: Beløbet skal være indbetalt inden 30 dage efter, at dets størrelse er meddelt parterne. Viser udgifterne, som voldgiftssagen skønnes at ville medføre, at være større end oprindeligt antaget, kan Det Danske Voldgiftsinstitut forlange, at beløbet forhøjes, og at forhøjelsen indbetales, inden sagen fortsættes. Stk. 4: Indbetales den af Det Danske Voldgiftsinstitut krævede sikkerhed ikke inden fristens udløb, kan Det Danske Voldgiftsinstitut afslutte sagen, uden præjudice for at klager kan indgive en ny klage om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt. Det Danske Voldgiftsinstitut skal i givet fald meddele parterne, at sagen er afsluttet på grund af manglende indbetaling af sikkerhedsstillelse, men at sagen er afsluttet uden præjudice for en eventuel senere klage. Stk. 5: Hvis indklagede i sit svar har fremsat modkrav som nævnt i 11, stk. 2, finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse for så vidt angår sagen om modkravet. Manglende indbetaling har for indklagede den ovenfor i stk. 4 nævnte virkning, for så vidt angår modkravet. 28 Voldgiftsrettens formand holder sig i kontakt med Det Danske Voldgiftsinstitut om udviklingen i sagen med henblik på at sikre, at sikkerhedsstillelsen til enhver tid er tilstrækkelig. Dette gælder navnlig forud for afholdelse af hovedforhandling eller beslutning om andre særlige omkostningskrævende beslutninger, såsom omfattende skønsforretninger, besigtigelser, der nødvendiggør, at voldgiftsretten rejser o.l.

6 E. Sagens behandling for voldgiftsretten 29 Når voldgiftsrettens medlemmer er udpeget, og det af Det Danske Voldgiftsinstitut krævede depositum er stillet, sender Det Danske Voldgiftsinstitut sagens akter samt en kopi af den foreliggende korrespondance til voldgiftsrettens medlemmer. 30 Voldgiftsretten overtager behandlingen af sagen, når den har modtaget de i 29 nævnte akter m.v. og udarbejder en tidsplan for sagens videre behandling. Al korrespondance foregår herefter direkte mellem voldgiftsretten og parterne med kopi til Det Danske Voldgiftsinstitut, som gennem kopierne følger sagens udvikling for om fornødent at bistå voldgiftsretten med at sikre, at sagen fremmes behørigt. 31 Behandlingen af voldgiftssagen sker i overensstemmelse med disse regler. Såfremt et spørgsmål ikke er omtalt i disse regler, afgøres spørgsmålet efter de regler, parterne har aftalt, eller i mangel af sådanne aftaler efter de regler, voldgiftsretten måtte bestemme. Stk. 2: Voldgiftsretten skal være fair og upartisk og sikre, at alle parter behandles lige og får fuld lejlighed til at fremføre sin sag. 32 Parterne kan aftale, hvilket eller hvilke sprog der skal anvendes under voldgiftssagen. I mangel heraf bestemmer voldgiftsretten, hvilket eller hvilke sprog der skal anvendes under voldgiftssagen. Parternes aftale eller voldgiftsrettens afgørelse om sprog finder, medmindre andet fremgår af aftalen eller afgørelsen, anvendelse på skriftlige indlæg fra parterne, på mundtlige forhandlinger for voldgiftsretten og på kendelser, afgørelser og andre meddelelser fra voldgiftsretten. Stk. 2. Voldgiftsretten kan bestemme, at skriftlige beviser skal være ledsaget af en oversættelse til det eller de sprog, som parterne har aftalt, eller som voldgiftsretten har fastsat. 33 Parterne afgør, hvilket lands ret der skal finde anvendelse. I mangel af en sådan aftale afgøres spørgsmålet af voldgiftsretten under hensyntagen til samtlige relevante omstændigheder. 34 Voldgiftsretten afgør tvisten i overensstemmelse med de retsregler, som parterne har valgt til afgørelse af sagens realitet. En henvisning til et lands lov eller retssystem fortolkes, medmindre andet fremgår, som en direkte henvisning til dette lands materielle retsregler og ikke til dets regler om international privatret. Stk. 2. Har parterne ikke valgt de retsregler, som sagens realitet skal afgøres efter, anvender voldgiftsretten de retsregler, der følger af de lovvalgsregler, som voldgiftsretten finder anvendelige. Stk. 3. Voldgiftsretten afgør kun tvisten efter billighed, hvis parterne udtrykkeligt har bemyndiget voldgiftsretten hertil. Stk. 4. Voldgiftsretten afgør i alle tilfælde sagen i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser og tager hensyn til sædvaner i den branche, som retsforholdet er underlagt.

7 35 Parterne skal have lejlighed til, inden sagen berammes til hovedforhandling - ud over klageskrift og svarskrift - at udveksle replik og duplik samt efter voldgiftsrettens bestemmelse eventuelle yderligere skriftlige indlæg inden for frister fastsat af voldgiftsretten. Stk. 2: Hver af parterne skal i god tid inden hovedforhandlingen give voldgiftsretten og den anden part meddelelse om vidner, som parten ønsker afhørt, og sende kopi af eventuelle yderligere dokumenter, der agtes påberåbt. Er dette ikke sket, kan voldgiftsretten, såfremt den skønner det fornødent, enten udsætte hovedforhandlingen eller nægte tilladelse til at foretage afhøring af de pågældende eller at inddrage de nye dokumenter i sagen. 36 Voldgiftsretten kan efter en parts begæring og efter at have hørt den eller de andre parter i sagen træffe bestemmelse om, at udpege en eller flere sagkyndige til at afgive erklæring til voldgiftsretten om bestemte spørgsmål, som voldgiftsretten skal afgøre. Voldgiftsretten kan pålægge en part at meddele den sagkyndige alle relevante oplysninger og at give den sagkyndige adgang til at besigtige dokumenter og andre beviser. Stk. 2. I sager, hvor voldgiftsretten har truffet bestemmelse som anført i stk. 1, fremsætter Det Danske Voldgiftsinstitut forslag til en eller flere sagkyndige, som efter høring af parterne udpeges af voldgiftsretten. Der betales et gebyr herfor på DKK 3.750/EUR 500. Stk. 3. Hvis en part anmoder om det, eller hvis voldgiftsretten finder det nødvendigt, skal den sagkyndige efter afgivelsen af sin skriftlige eller mundtlige erklæring deltage i en mundtlig forhandling, hvor parterne har lejlighed til at stille spørgsmål til den sagkyndige og til at føre sagkyndige vidner om de pågældende spørgsmål. Stk. 4: Parterne er berettigede til at føre deres egne ekspertvidner. Stk. 5: Voldgiftsretten kan, såfremt den finder det hensigtsmæssigt, foretage besigtigelse. Stk. 6: Voldgiftsretten eller en part med voldgiftsrettens samtykke kan anmode domstolene om bistand til optagelse af bevis efter retsplejelovens almindelige regler. Stk. 7: Skønner voldgiftsretten, at en afgørelse af et EU-retligt spørgsmål er nødvendig, før den afsiger sin kendelse, kan voldgiftsretten anmode domstolene om at anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at afgøre spørgsmålet. 37 Voldgiftsretten træffer i øvrigt, så vidt muligt i overensstemmelse med parternes ønsker, bestemmelse om sagens forberedelse og sørger for, at den fremmes mest muligt. 38 Voldgiftsretten kan efter anmodning fra parterne på ethvert tidspunkt under sagen mægle forlig mellem parterne. 39 Voldgiftsretten bestemmer, hvornår sagens forberedelse skal afsluttes. Stk. 2: Inden forberedelsen afsluttes skal alle indlæg, dokumenter og andre oplysninger, som en part indgiver til voldgiftsretten, meddeles den anden part. Sagkyndige erklæringer og bevisdokumenter, som voldgiftsretten har modtaget direkte fra trediemand, skal også meddeles parterne.

8 Stk. 3: En part kan udvide sine påstande, fremsætte nye anbringender og angive nye beviser under voldgiftssagens behandling, medmindre voldgiftsretten finder det uhensigtsmæssigt under hensyn til den forsinkelse, dette kan medføre. 40 Efter høring af parterne fastsætter voldgiftsretten tid og sted for sagens hovedforhandling med et passende varsel, således at parterne har mulighed for at give møde og tilsige de vidner, de ønsker at afhøre. Dog kan voldgiftsretten med parternes samtykke bestemme, at sagen afgøres på skriftligt grundlag. 41 Når voldgiftsretten finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at parterne har haft tilstrækkelig tid og lejlighed til at varetage deres interesser i sagen, afslutter voldgiftsretten hovedforhandlingen og optager sagen til påkendelse. 42 Voldgiftsretten sender inden afsigelse af kendelse en opgørelse over udgifterne ved voldgiftssagens behandling til Det Danske Voldgiftsinstitut. Stk. 2: Honorarer til voldgiftsrettens medlemmer fastsættes af Det Danske Voldgiftsinstitut på baggrund af et begrundet forslag om honorarets størrelse fra voldgiftsrettens formand. Det Danske Voldgiftsinstitut foretager den endelige opgørelse af de samlede udgifter ved voldgiftssagen, herunder afgift til Det Danske Voldgiftsinstitut. Honorarer til voldgiftsdommerne og afgift til Det Danske Voldgiftsinstitut fastsættes i overensstemmelse med de takster herom, der er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Det i kendelsen fastsatte omkostningsbeløb skal være i overensstemmelse med det af Det Danske Voldgiftsinstitut fastsatte beløb. 43 Voldgiftsrettens kendelse afsiges snarest efter hovedforhandlingens afslutning og så vidt muligt senest 4 uger efter, at sagen er optaget til påkendelse. Kendelsen skal være skriftlig og underskrevet af voldgiftsdommeren eller voldgiftsdommerne. Kendelsen skal være dateret og angive, hvor voldgiften har fundet sted og, medmindre parterne har aftalt andet, en sagsfremstilling herunder i fornødent omfang en gengivelse af de afgivne forklaringer, samt angive de faktiske og retlige omstændigheder, der er lagt vægt på ved sagens afgørelse. Kendelsen skal endvidere indeholde en gengivelse af parternes anbringender og, medmindre parterne har aftalt, at kendelsen ikke skal begrundes, en begrundet afgørelse af de omtvistede punkter. Kendelsen skal dernæst angive, hvorvidt den ene part skal betale omkostninger til den anden part. Ved fastsættelsen af omkostningerne, den ene part skal betale til den anden part, skal voldgiftsretten tage udgangspunkt i de omkostningsfastsættelsesprincipper, danske domstole anvender. Stk. 2: Voldgiftsrettens kendelse skal indeholde bestemmelser om størrelsen og betaling af udgifterne ved voldgiftssagen, herunder positive udlæg, betaling til sagkyndige udpeget af voldgiftsretten, honorar til voldgiftsdommerne og afgift til Det Danske Voldgiftsinstitut, jf Voldgiftsretten afgør spørgsmål om sin egen kompetence, herunder indsigelser mod voldgiftsaftalens eksistens eller gyldighed. En voldgiftsklausul, der udgør en del af en kontrakt, anses i denne sammenhæng for en selvstændig aftale uafhængig af kontraktens øvrige dele. En afgørelse fra voldgiftsretten om, at kontrakten er ugyldig, medfører ikke i sig selv, at voldgiftsklausulen er ugyldig. Stk. 2. Indsigelse mod voldgiftsrettens kompetence skal fremsættes senest i indklagedes svar, jf. 9, stk. 1, nr. 7. En part afskæres ikke fra at gøre indsigelse mod voldgiftsrettens kompetence ved at udpege eller deltage i udpegningen af en voldgiftsdommer. Indsigelse om, at voldgiftsretten under voldgiftssagen overskrider sin kompetence, skal fremsættes straks efter, at det spørgsmål, der hævdes at

9 være uden for voldgiftsrettens kompetence, er blevet rejst. Voldgiftsretten kan i begge tilfælde tillade, at indsigelse fremsættes senere, hvis voldgiftsretten finder forsinkelsen undskyldelig. Stk. 3. Voldgiftsretten kan træffe særskilt afgørelse om spørgsmål om sin kompetence eller kan afgøre spørgsmålet i voldgiftskendelsen om sagens realitet. Træffes der særskilt afgørelse om, at voldgiftsretten har kompetence, kan hver af parterne inden 30 dage efter at have modtaget meddelelse om afgørelsen, anmode domstolene om at afgøre spørgsmålet. Mens anmodningen behandles af domstolene, kan voldgiftsretten fortsætte behandlingen af voldgiftssagen og afsige voldgiftskendelse. Stk. 4. En indsigelse mod voldgiftsrettens kompetence kan ikke senere påberåbes som ugyldighedsgrund eller som grundlag for at nægte anerkendelse eller fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen, medmindre tvisten efter sin art ikke kan afgøres ved voldgift. En forbruger mister dog kun retten til at påberåbe sig, at voldgiftsaftalen ikke er bindende for forbrugeren, hvis forbrugeren deltager i voldgiftssagen efter at have modtaget oplysning om, at voldgiftsaftalen ikke er bindende. 45 En sag, hvori der er vedtaget voldgift og udpeget en voldgiftsret af Det Danske Voldgiftsinstitut, skal gennemføres, uanset om en part nægter at deltage i sagens behandling eller udebliver. Hvis klager udebliver, kan voldgiftsretten afvise sagen. Stk. 2: Såfremt en part udebliver eller viser sig uvillig til at medvirke til sagens oplysning, gennemføres sagen bedst muligt efter voldgiftsrettens nærmere bestemmelse. Efter hovedforhandlingens afslutning afsiger voldgiftsretten kendelse på grundlag af de foreliggende oplysninger. 46 Opnås der ikke enighed om en afgørelse mellem voldgiftsrettens medlemmer, afgøres sagen efter flertallet af stemmer. Formandens stemme er afgørende, såfremt stemmerne står lige. Er der ikke flertal for en afgørelse, afgøres sagen i overensstemmelse med voldgiftsrettens formands votum. Sagsbehandlingsspørgsmål kan afgøres af voldgiftsrettens formand alene, hvis parterne eller den samlede voldgiftsret har bemyndiget formanden hertil. Stk. 2: En voldgiftsdommer, der er i mindretal med hensyn til begrundelse og/eller resultat, kan kræve sit votum medtaget i kendelsen. Stk. 3: Nægter en voldgiftsdommer at deltage i udarbejdelsen og/eller vedtagelsen af kendelsen eller at underskrive den, kan denne udarbejdes, vedtages og/eller underskrives af de øvrige medlemmer af voldgiftsretten. Grunden til, at alle voldgiftsdommere ikke har deltaget i udarbejdelsen og/eller vedtagelsen af kendelsen eller har underskrevet den, skal oplyses i kendelsen. Stk. 4: Efter voldgiftskendelsens afsigelse skal et eksemplar, der er underskrevet af voldgiftsdommeren eller voldgiftsdommerne, jf. stk. 1, tilstilles hver part. 47 De i voldgiftskendelsen fastsatte omkostninger, som overstiger det stillede depositum, skal indbetales til Det Danske Voldgiftsinstitut, der afregner med voldgiftsdommere, sagkyndige og andre. Stk. 2: Parterne hæfter solidarisk for de samlede udgifter ved voldgiftssagen uden hensyn til, hvordan udgifterne er fordelt ved kendelsen eller til, om beløbet måtte overstige den stillede sikkerhed. En part, der herved kommer til at betale for en anden part, har regres hos denne. Parternes advokater hæfter kun for udgifter, såfremt de har påtaget sig en sådan hæftelse. Stk. 3: Eventuelt overskydende depositum tilbagebetales efter Det Danske Voldgiftsinstituts opgørelse uden tilskrivning af renter.

10 48 Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for parterne. 49 Indgår parterne under voldgiftssagen forlig om tvisten, afslutter voldgiftsretten sagen. Hvis parterne anmoder om det og voldgiftsretten ikke modsætter sig det, stadfæster voldgiftsretten forliget i form af en voldgiftskendelse på aftalte vilkår. Stk. 2. En voldgiftskendelse på aftalte vilkår udformes i overensstemmelse med reglerne i 43 og skal angive, at den er en voldgiftskendelse. En sådan voldgiftskendelse har samme status og retsvirkninger som andre voldgiftskendelser om sagens realitet. 50 En part kan inden 30 dage efter modtagelsen af voldgiftskendelse anmode voldgiftsretten om at: 1) rette en kendelse, der på grund af en skrive- eller regnefejl, en trykfejl eller anden lignende fejl har fået et indhold, som ikke er i overensstemmelse med voldgiftsrettens mening, 2) fortolke voldgiftskendelsen eller 3) afsige tillægskendelse om krav, der er fremsat for voldgiftsretten, og som skulle være afgjort af denne, men som ikke er medtaget i voldgiftskendelsen. Stk. 2: Anmodningen om rettelse eller fortolkning af en voldgiftskendelse eller afsigelse af tillægskendelse sendes til voldgiftsretten og de øvrige parter med kopi til instituttet. Parterne skal have mulighed for at udtale sig. Voldgiftsretten tager anmodningen til følge, hvis den er berettiget. Afgørelse om rettelse eller fortolkning af voldgiftskendelsen eller om afsigelse af tillægskendelse afsiges senest 60 dage efter, at anmodningen blev modtaget af voldgiftsretten. Stk. 3: Voldgiftsretten kan inden 30 dage efter afsigelse af voldgiftskendelsen på eget initiativ rette voldgiftskendelsen, jf. stk. 1, nr. 1. Parterne skal have mulighed for at udtale sig, før den rettede voldgiftskendelse afsiges. Stk. 4: Voldgiftsretten kan i særlige tilfælde forlænge fristerne i stk Stk. 5: Reglerne i stk. 1-4 finder tillige anvendelse på afgørelser om rettelse eller fortolkning af voldgiftskendelsen og på en tillægskendelse. 51 Voldgiftssagen afsluttes med den endelige voldgiftskendelse eller med voldgiftsrettens afgørelse efter stk. 2, 45, stk. 1, 2. pkt. eller 49, stk. 1, 1. pkt. Voldgiftssagen afsluttes endvidere med Det Danske Voldgiftsinstituts meddelelse efter 7 eller 27, stk. 4. Stk. 2. Voldgiftsretten træffer afgørelse om sagens afslutning, såfremt: 1) klageren frafalder sit krav, medmindre indklagede modsætter sig, at sagen afsluttes, og voldgiftsretten finder, at indklagede har en berettiget interesse i en endelig afgørelse af tvisten, 2) parterne aftaler at afslutte voldgiftssagen eller 3) voldgiftsretten finder, at en fortsættelse af voldgiftssagen af andre grunde er blevet unødvendig eller umulig. Stk. 3. Voldgiftsrettens kompetence ophører, når voldgiftssagen afsluttes, jf. dog 50.

11 52 Når voldgiftssagen er afsluttet, og udgifterne ved sagen er betalt, leverer Det Danske Voldgiftsinstitut originaldokumenter, tegninger og lignende tilbage til parterne. Alt andet, der har været fremlagt i sagen, forbliver Det Danske Voldgiftsinstituts ejendom. Stk. 2: Det Danske Voldgiftsinstitut opbevarer kendelser og forlig indgået for en voldgiftsret i sit arkiv i mindst 20 år. 53 Voldgiftsretten udarbejder referat over de afholdte møder med angivelse af tid og sted for mødet, de i mødet deltagende personer samt de på møderne trufne beslutninger. Referatet tilstilles parterne. Efter parternes ønske kan mundtlige forhandlinger helt eller delvist optages på bånd eller der kan optages stenografisk referat deraf. F. Forskellige bestemmelser 54 Voldgiftsrettens medlemmer og Det Danske Voldgiftsinstitut skal opretholde fortrolighed med hensyn til alle forhold vedrørende voldgiftssagen. 55 Alle meddelelser og forkyndelser fra Det Danske Voldgiftsinstitut eller voldgiftsretten anses for gyldigt modtaget af en part, når de er fremsendt med anbefalet brev til en parts adresse eller sidst kendte adresse eller bevisligt er kommet frem til parten. Korrespondance kan i øvrigt ske pr. fax eller , mens skriftlige indlæg og dokumenter oversendes pr. bud, kurer eller anbefalet brev. 56 Hverken voldgiftsdommere eller Det Danske Voldgiftsinstitut, dets bestyrelse, repræsentantskab eller ansatte kan gøres ansvarlig for nogen handling eller undladelse i forbindelse med en begæring om voldgift, en voldgiftssags behandling eller en af en voldgiftsret afsagt kendelse. 57 Regler for Behandling af Voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut er udarbejdet på dansk, engelsk, tysk og fransk. I sager, hvor processproget er dansk, tysk eller fransk, gælder henholdsvis den danske, tyske eller franske udgave af reglerne. I alle andre sager gælder den engelske udgave af reglerne. Disse regler træder i kraft 1. april Vedtaget af bestyrelsen for Det Danske Voldgiftsinstitut den 16. januar 2006.

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrations

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013

REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013 REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser 6 1 Organisation 6 2 Voldgiftsaftalen 6 3 Meddelelser

Læs mere

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26.

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. maj 2014 1 Disse regler (herefter: Reglerne) gælder, når dette er aftalt mellem

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

Regler for det økonomiske forhandlingsberedskab for den offentlige sektor

Regler for det økonomiske forhandlingsberedskab for den offentlige sektor Regler for det økonomiske forhandlingsberedskab for den offentlige sektor (fastsat i medfør af 11, stk. 2 i vedtægterne for AC, sidst med ændringer den 29. oktober 2009) 1. Generelt AC's økonomiske forhandlingsberedskab

Læs mere

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen 20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret Ved Asbjørn Jensen Retsplejelovens grundprincipper: Forhandlingsprincippet, 338 Parterne skal tilvejebringe

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER

VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER Voldgiftsinstituttet er en non-profit selvejende institution, som virker for at fremme brugen af alternativ tvistløsning herunder særligt voldgift og mediation. Voldgiftsinstituttet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul:

Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Forslag. Lov om voldgift

Forslag. Lov om voldgift Retsudvalget REU alm. del - Bilag 108 Offentlig U D K A S T Forslag til Lov om voldgift Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Loven gælder for voldgift, herunder international voldgift, der finder sted

Læs mere

EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012

EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012 EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012 OVERSIGT Hvad er effektivitet inden for voldgift? Hvorfor voldgift? Kan voldgift være effektiv? Særligt om IT-sager Midler

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen)

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 6.01 GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) På foranledning af [indsæt navn, adresse og cvr. nr.

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2001 J.nr. APV2119-38990 AFSKRIFT Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 2 Indholdsfortegnelse 1... 3 1

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator Regler for mediation Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator 1 Begæring om mediation sendes til Mediationsinstituttet af parterne i fællesskab eller af en af parterne. Stk. 2. Begæringen

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Den fulde tekst Fremsat den 16. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag. til. Lov om voldgift. Kapitel 1. Almindelige bestemmelser

Den fulde tekst Fremsat den 16. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag. til. Lov om voldgift. Kapitel 1. Almindelige bestemmelser 2004/2 LSF 127 Offentliggørelsesdato: 17-03-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 42 Sagsforløb 2004/2 LF 127 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 16. marts 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler.

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler. 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig og træder i kraft straks, den er underskrevet. Denne aftale har bindende virkning for medlemmer

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere