Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark"

Transkript

1 MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra Sælger. Købers Ejendele skal forstås som enhver ejendel, der tilhører Køber, herunder alt udstyr og værktøj, der uden beregning leveres til eller stilles til rådighed for Sælger med henblik på Sælgers levering af Produktet eller Tjenesteydelser. Transportør skal forstås som den agent eller transportør, der er udpeget af Køber, eller i fravær af en sådan den agent eller transportør, der er valgt af Sælger på vegne af Køber, og som vil modtage levering af Produkterne og/eller Købers Ejendele på vegne af Køber og transportere disse til Køber. Ændringsordre skal forstås som enhver ændring af Kontrakten, der er godkendt skriftligt af Køber og Sælger. Kontrakt skal forstås som enhver kontrakt mellem Sælger og Køber om levering af Produkter eller Tjenesteydelser på Købers anmodning eller ifølge Købers ordre på disse vilkår og betingelser samt betingelserne i henhold til det dokument ifølge hvilket Sælger accepterer ordren. [Alternativ fortolkning:... i det dokument, i henhold til hvilket Sælger godkender Kontrakten. Jævnfør Kontraktgodkendelsen i nedenstående afsnit om Sælger samt pkt. 2.2 o.a.] Produkt skal forstås som de produkter, komponenter, varer eller materialer, som Sælger ifølge Kontrakten skal levere til Køber (inklusive dele deraf). Sælger skal forstås som det Meggitt selskab, der er anført i tilbuddet eller Kontraktgodkendelsen, og/eller som leverer Produktet og/eller Tjenesteydelserne. Tjenesteydelser skal forstås som de ydelser (herunder, men ikke begrænset til, vedligeholdelse, reparation og eftersyn), der er aftalt i Kontrakten, og som Sælger leverer til Køber (herunder en dele deraf). 2. ORDREGRUNDLAG OG -BEKRÆFTELSE 2.1 Kontrakten er underlagt disse vilkår og betingelser og udelukker alle andre vilkår og betingelser (herunder vilkår og betingelser, som Køber måtte anse som gældende for en Kontrakt). 2.2 En Kontrakt er ikke indgået, før Sælger har givet en skriftlig bekræftelse på og godkendelse af en sådan Kontrakt (uanset om der foreligger en tidligere bekræftelse på modtagelse). Sælger kan frit vælge at afslå en købsordre afgivet af Køber. 2.3 Om fornødent kan der efter Sælgers valg anvendes en nedre grænse for ordremængder og Kontraktværdier. 2.4 Køber skal sikre, at betingelserne i Købers købsordre eller anmodning er fuldstændige og korrekte. 2.5 Ændringer eller modifikationer af Kontrakter er ikke tilladt efter Sælgers godkendelse, medmindre der er givet tilladelse dertil i form af en 1. april af 7 Ændringsordre leveret af Køber og godkendt skriftligt af Sælger. 3. BESKRIVELSE OG SPECIFIKATION AF VARERNE OG TJENESTEYDELSERNE 3.1 Beskrivelser, varenumre og/eller specifikationer af Produktet og/eller Tjenesteydelserne skal fremgå af Sælgers tilbud eller Sælgers godkendelse af Kontrakten. Alle tegninger, beskrivelser, vægtangivelser, dimensioner etc. samt reklamer udleveret af Sælger (for eksempel i Sælgers kataloger eller prislister) er udleveret for at give en omtrentlig idé om de heri beskrevne Produkter og Tjenesteydelser og indgår ikke i Kontrakten, medmindre dette er udtrykkeligt anført i Kontrakten eller på anden vis er aftalt skriftligt med Sælger. 3.2 Det påhviler Køber at afgøre, om Produkterne er egnede til Købers brug og/eller anvendelse. Køber er eneansvarlig for nøjagtigheden af Købers designs, tegninger, specifikationer og andre oplysninger, som Køber har leveret til Sælger, selvom Sælger undersøger, inspicerer, studerer eller kommenterer sådanne designs, tegninger, specifikationer eller andre oplysninger over for Køber. 4. LEVERING OG MODTAGELSE 4.1 Sælger arrangerer, at Transportøren transporterer Produktet eller Købers Ejendele for Købers regning og risiko, og leveringen sker, når Produktet eller Købers Ejendele er gjort tilgængelige for transportøren på Sælgers virksomhed. 4.2 Leveringstider er kun omtrentlige og er ikke af afgørende betydning. Sælger er ikke ansvarlig for tab (herunder tab af fortjeneste), omkostninger, erstatninger, gebyrer eller udgifter, der direkte eller indirekte skyldes forsinket levering af Produktet eller Købers Ejendele, og forsinkelse giver ikke Køber ret til at opsige eller ophæve Kontrakten. 4.3 Hvis Køber, uanset årsag, nægter at modtage levering, eller Sælger ikke kan levere Produktet eller Købers Ejendele til tiden, fordi Køber ikke har givet relevante instrukser, dokumenter, tilladelser, bemyndigelser etc., anses Produktet eller Købers Ejendele for at være leveret og risikoen overgået til Køber. Sælger kan frit vælge at: (a) opbevare Produktet eller Købers Ejendele indtil den egentlige levering, hvorefter Køber er ansvarlig for alle omkostninger og udgifter i forbindelse hermed (herunder, men ikke begrænset til, omkostninger ved opbevaring og forsikring); eller (b) omallokere eller sælge Produktet eller Købers Ejendele til den bedst opnåelige pris, (efter at have givet Køber mindst 30 (tredive) dages skriftligt varsel). Sælger kan kræve, at Køber betaler en eventuel negativ difference mellem salgsprisen og Kontraktsummen eller aflægge regnskab over for Køber for et eventuelt overskydende beløb (efter fradrag af alle rimelige omkostninger og udgifter til besigtigelse, reparation, opbevaring og salg).

2 4.4 Køber skal straks underrette Transportøren om skade på, tab af eller manglende modtagelse af Produkter eller Købers Ejendele, hvis transporten er arrangeret af Køber eller på vegne af Køber. Sælger er ikke ansvarlig for sådan skade, tab eller manglende modtagelse. 4.5 Køber kan træffe foranstaltninger til at teste og undersøge Produktet på Sælgers virksomhed inden afsendelse. Hvis Køber har foretaget en sådan undersøgelse, er Sælger ikke ansvarlig for krav, der rejses efter afsendelse, vedrørende eventuelle fejl og mangler ved Produktet, som kunne være blevet opdaget ved en sådan undersøgelse. 4.6 Sælger kan efter eget valg vælge at foretage delleverancer af Produktet og fakturere Køber for hver enkelt leverance; i så fald udgør hver enkelt leverance en særskilt kontrakt. Hvis Sælger leverer en eller flere leverancer, der ikke er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, eller Køber rejser krav vedrørende en eller flere forsendelser, er Køber ikke berettiget til at afvise hele Kontrakten eller nægte modtagelse af senere leverancer. Køber har pligt til at acceptere førtidig levering. 4.7 Køber anses for at have accepteret Produktet som værende i overensstemmelse med Kontrakten, Sælger er ikke ansvarlig for fejl, mangler eller undladelser, og Køber er forpligtet til at betale prisen, medmindre: (a) Køber inden for 15 dage fra levering af Produktet giver Sælger skriftlig meddelelse om fejl og mangler, der er blevet identificeret ved konformitetsundersøgelsen; eller (b) Køber skriftligt meddeler Sælger, at Produktet ikke er i overensstemmelse med Kontrakten, inden for en rimelig tid, hvis fejlen eller manglen ikke har været konstatérbar inden for 15 dage fra leveringsdatoen. 5. EJENDOMSFORBEHOLD OG OVERGANG AF RISIKO 5.1 Risiko vedrørende Produkter eller Købers Ejendele overgår til Køber ved levering i henhold til disse vilkår og betingelser. 5.2 (Ejendomsforbehold) Sælger beholder den fuldstændige ejendomsret til Produkterne herunder i henhold til sædvaneret og billighedsret (selv om Produkterne er leveret og risikoen er overgået til Køber), indtil: (a) fuld betaling i kontanter eller clearede midler for alle Produkter er modtaget af Sælger; og (b) alle andre beløb, som Køber skal betale Sælger af anden grund eller i henhold til Kontrakten eller en anden kontrakt eller ordre modtaget af Sælger. 5.3 Indtil den fuldstændige ejendomsret til Produkterne herunder i henhold til sædvaneret og billighedsret overgår til Køber: (a) skal Køber forvalte Produkterne som et betroet hverv som Sælgers depositar og skal opbevare Produkterne på Købers forretningssted, forsikre dem uden beregning for Sælger og opbevare dem, så det tydeligt fremgår, at de er Sælgers ejendom; (b) kan Sælger efter behov og uden forudgående varsel tilbagetage og videresælge Produkterne, hvis der sker en af de i pkt anførte begivenheder, eller hvis et beløb, som Køber skylder Sælger, ikke er blevet betalt ved forfaldstid. Til dette formål er Sælger, Sælgers medarbejdere, agenter og underleverandører berettiget til ubegrænset adgang til lokaliteter m.v., hvor Produkterne befinder sig. 5.4 Sælger giver hermed Køber ret til at bruge og/eller sælge Produkterne som led i Købers daglige drift og overføre ejendomsretten til Produkterne til køberne, hvis de er købere i god tro uden kendskab til Sælgers rettigheder. Denne ret ophører automatisk, hvis der sker en af de i pkt anførte begivenheder, og/eller hvis et beløb, som Køber skylder Sælger, ikke bliver betalt ved forfaldstid. Hvis Køber sælger Produkterne eller Tjenesteydelserne før betaling af deres fulde pris, skal Køber forvalte salgsprovenuet for Sælger. 5.5 Sælgers heri anførte rettigheder og beføjelser er en udvidelse af og vil på ingen måde forringe, begrænse eller indskrænke Sælgers andre rettigheder eller beføjelser i henhold til Kontrakten eller ret eller billighed. Sælger har ret til at anlægge sag mod Køber vedrørende prisen på Produkterne eller Tjenesteydelserne, uanset om ejendomsretten til Produkterne og Tjenesteydelserne herunder i henhold til sædvaneret og billighedsret ikke er overgået til Køber. 5.6 Ejendomsretten til Købers Ejendele kan på intet tidspunkt overgå til Sælger, medmindre Køber skriftligt accepterer dette, eller pkt. 4.3 (b) eller 13.3 finder anvendelse. 5.7 Risikoen for Købers Ejendele overgår til Sælger ved levering til Sælger og forbliver Sælgers, mens de er i Sælgers besiddelse eller under Sælgers kontrol. 6. KONTRAKTSUM 6.1 Prisen for leverede Produkter eller Tjenesteydelser er den gældende pris på leveringsdatoen. Sælger forbeholder sig ret til om fornødent at justere priserne, før en Kontrakt godkendes, uanset hvilke priser der måtte være anført på prislister eller i tilbud. Som udgangspunkt har Sælger ikke pligt til at udføre Tjenesteydelser, før Køber har bekræftet sin accept af den anslåede pris. 6.2 Sælger forbeholder sig ret til, ved at underrette Køber herom når som helst før levering, at sætte prisen op på Produktet eller Tjenesteydelserne, så den afspejler eventuelle stigninger i Sælgers omkostninger, der skyldes faktorer uden for Sælgers kontrol (herunder, men ikke begrænset til, stigninger i lønomkostninger, materialepriser eller andre produktions- og leveringsomkostninger), eventuelle ændringer i mængden af de af Køber bestilte Produkter, ændring af de af Køber fastsatte leveringsdatoer for Produktet eller Tjenesteydelserne, forsinkelse eller omkostninger, der skyldes Købers instrukser, 1. april af 7

3 eller at Køber har givet Sælger utilstrækkelige oplysninger eller instrukser. 6.3 Medmindre andet er aftalt skriftligt, er prisen for Produktet eller Tjenesteydelserne eksklusive skatter (herunder moms m.v.) eller afgifter, og Køber skal betale alle omkostninger og gebyrer vedrørende emballage (medmindre der er tale om standardemballage), lastning, losning, transport, fragt og eventuel forsikring. 7. BETALINGSBETINGELSER 7.1 Betaling for Produkterne og/eller Tjenesteydelserne forfalder 30 dage efter Sælgers fakturadato. Sælger må udstede en særskilt faktura for hver Kontrakt eller for hver leverance (hvis der er mere end én) i henhold til en Kontrakt. Køber skal betale det på Sælgers faktura anførte beløb i den på fakturaen anførte valuta, i likvide midler, uden fradrag i form af modregning, tilbageholdelse, modkrav, rabat, nedslag eller andet. Betaling skal ske til den på fakturaen anførte adresse eller konto. Betalingstidspunktet må ikke overskrides. 7.2 Sælger forbeholder sig ret til når som helst at revidere betalingsbetingelserne og anmode om garantier, sikkerhed, delbetalinger eller kontant forudbetaling. Sælger kan efter eget valg afslå eller begrænse Købers adgang til kreditkøb. 7.3 Sælger kan indvillige i at modtage betaling for Produkterne og/eller Tjenesteydelserne med kreditkort, forudsat at Køber ud over prisen på Produkter og Tjenesteydelser betaler de gebyrer, som kreditkortselskabet måtte tage for en sådan transaktion. 7.4 Uanset hvad der ellers måtte være bestemt, forfalder alle beløb, der skal betales til Sælger i henhold til Kontrakten, straks ved opsigelse af denne Kontrakt uanset årsagen. 7.5 Hvis et beløb, som Køber skylder Sælger i henhold til Kontrakten eller en anden ordre, ikke betales til Sælger senest på forfaldsdatoen, forfalder alle beløb, som Køber skylder Sælger eller Sælgers affilierede selskaber, straks til betaling, og Sælger og Sælgers affilierede selskaber er uden præjudice for Sælgers andre rettigheder eller beføjelser berettigede til at: (a) annullere eller suspendere opfyldelsen af Kontrakten eller andre kontrakter eller ordrer, der er afgivet til Sælger eller Sælgers affilierede selskaber, herunder suspendere levering af Produkter, Tjenesteydelser eller andre varer, indtil der er truffet foranstaltninger til betaling eller kredit, som er tilfredsstillende for Sælger; og /eller (b) kræve, at Køber betaler for Produkter eller Tjenesteydelser før forsendelse fra Sælgers forretningssted; og/eller (c) kræve renter af Køber, som beregnes dagligt på alle forfaldne beløb (både før og efter dom), indtil faktisk betaling er sket, til en rentesats på 4% (fire procent) p.a. over den til enhver tid gældende LIBOR (London Interbank Offered Rate) (eller en anden rentesats, som loven tillader, indtil fuld og endelig betaling er sket. 8. GARANTIER 8.1 Sælger garanterer, at Produkterne, som leveres i henhold hertil, på leveringstidspunktet er fri for fejl og mangler i materialet og udførelsen. Tjenesteydelser vil blive udført med rimelig dygtighed og omhu. 8.2 Køber skal reklamere skriftligt og give Sælger rimelige detaljerede oplysninger (om ønsket, på en af Sælger fastsat blanket) om konstatering af et brud på den ovennævnte garanti. Sælgers ansvar for Produkter eller Tjenesteydelser, der ikke er i overensstemmelse med ovenstående, er begrænset til at omlevere eller reparere Produktet og/eller genudføre mangelfulde Tjenesteydelser inden for seks måneder efter levering. Sådanne Produkter eller Tjenesteydelser vil uden beregning blive repareret eller omleveret efter Sælgers valg eller genudført med en ny garanti for resten af den oprindelige garantiperiode. 8.3 Sælger skal betale alle rimelige udgifter til returemballage og returtransport i forbindelse med et gyldigt garantikrav. Sælger er ikke ansvarlig for at fjerne Produkter fra eller installere Produktet i andre ejendele, hvor Produktet måtte være monteret eller indbygget. 8.4 Sælger kan forlange, at Køber tilbageleverer Produkter eller materialer, som er blevet udskiftet ved omlevering, og ejendomsretten til det omleverede Produkt tilbageføres til Sælger. 8.5 Sælgers opfyldelse af en af de ovennævnte valgmuligheder medfører Sælgers frigørelse for enhver forpligtelse i forbindelse med brud på garantien. 8.6 For Produkter, der returneres i henhold til garantien og afprøves, uden at der findes fejl, er Sælger berettiget til at få refunderet sine rimelige udgifter til transport, afprøvning og vurdering af Køber. 8.7 For produkter, der ikke er fremstillet af Sælger, er Køber kun berettiget til at udnytte garantier, som Sælger har fået af fabrikanten, i det omfang garantierne kan overdrages af Sælger til Køber. 8.8 Sælger er ikke ansvarlig i henhold til garantien for følgende omstændigheder: (i) Produkter eller dele deraf, som er blevet modificeret, ændret, installeret, brugt eller serviceret på anden måde end i overensstemmelse med Sælgers gældende specifikationer, manualer, nyhedsblade eller instruktioner, eller som er blevet udsat for forkert installation, misbrug eller forsømmelse; (ii) Produkter, der ikke er blevet vedligeholdt og betjent i overensstemmelse med Sælgers instrukser; (iii) slid og ælde ved normal brug, forsætlig eller hændelig skade, belastende miljø, eksperimentel drift; (iv) Produkter eller dele deraf, som er leveret af Køber eller erhvervet fra andre på Købers anmodning og/eller efter Købers specifikationer, samt brug af komponenter i Produkterne, som ikke er fremstillet eller godkendt af Sælger; (v) sliddele, herunder, men ikke begrænset til, dioder, transistorer, o-ringe, dæk, fleksible vandslanger, tætninger, eltændinger eller sikringer; (vi) Produkter med en anført holdbarhedsperiode eller holdbarhedsdato, hvis holdbarhedsperioden eller holdbarhedsdatoen er 1. april af 7

4 udløbet; (vii) værktøj købt eller fremstillet med henblik på fremstilling af Produkterne; (viii) Køber eller Købers kunder nægter at give Sælger rimelig lejlighed til at inspicere Produkterne eller de udførte Tjenesteydelser; (ix) der er ikke modtaget fuld betaling for Produkter eller Tjenesteydelser eller andre varer eller ydelser, som Sælger eller Sælgers affilierede selskaber har leveret. 8.9 Mindre afvigelser fra specifikationerne, som ikke påvirker Produktets funktion, anses ikke for at udgøre fejl og mangler ved materialer eller udførelse eller manglende overensstemmelse med de heri anførte specifikationer. Behov for regelmæssigt eftersyn af Produkter eller Tjenesteydelser, der er omfattet af garantien, udgør ikke en fejl eller mangel i henhold til denne garanti DER GIVES INGEN ANDRE GARANTIER, VILKÅR ELLER BETINGELSER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL. 9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING 9.1 Disse vilkår og betingelser fastsætter udtømmende Sælgers ansvar (herunder ansvar for Sælgers underleverandørers handlinger og undladelser) for Produkter og Tjenesteydelser leveret af Sælger samt alle erklæringer, udtalelser eller skadegørende handlinger eller undladelser, inklusive uagtsomhed, som følge af eller i forbindelse med Kontrakten. 9.2 Intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser Sælgers ansvar for død eller personskade, der skyldes Sælgers uagtsomhed, eller for urigtige oplysninger fremsat svigagtigt eller for ansvar, som ikke retsgyldigt kan fraskrives eller begrænses ved aftale m.v. ENHVER ANSVARSBEGRÆNSNING ELLER ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER, I DET OMFANG DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE RET. 9.3 SÆLGER HÆFTER IKKE FOR: (1) TAB AF FORVENTET FORTJENESTE, (2) TAB AF FAKTISK FORTJENESTE (DIREKTE ELLER INDIREKTE), (3) TAB AF FORVENTEDE BESPARELSER, (4) TAB AF FORRETNINGSMULIGHEDER, (5) ØKONOMISK TAB AF ENHVER ART, (6) INDIREKTE, SPECIELLE TAB ELLER FØLGESKADER UANSET ÅRSAG OG/ELLER (7) TAB, DER SKYLDES KRAV FREMSAT AF TREDJEMAND. SÆLGER HÆFTER IKKE FOR SÅDANNE TAB, UANSET OM SÅDANNE TAB ELLER SKADER VAR FORUDSET, DIREKTE KUNNE FORUDSES, VAR KENDTE ELLER PÅ ANDEN MÅDE. 9.4 MED FORBEHOLD AF PKT. 9.2 OVENFOR KAN SÆLGERS SAMLEDE ANSVAR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED OPFYLDELSEN ELLER DEN PÅTÆNKTE OPFYLDELSE AF KONTRAKTEN, UANSET OM DET SKYLDES UAGTSOMHED, KONTRAKTBRUD ELLER ANDET, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHDER OVERSTIGE DEN AF KØBEREN BETALTE PRIS FOR DET PRODUKT ELLER DE TJENESTEYDELSER, DER GIVER ANLEDNING TIL KØBERS KRAV. UANSET HVAD DER ELLERS MÅTTE VÆRE BESTEMT I KONTRAKTEN, ER SÆLGER IKKE ANSVARLIG FOR KØBERS BRUG AF KOMPONENTER I PRODUKTET, SOM IKKE ER FREMSTILLET ELLER GODKENDT AF SÆLGER. 9.5 Produkterne eller Tjenesteydelserne er ikke designet eller fremstillet til klinisk brug og er ikke godkendt af de amerikanske lægemiddelmyndigheder (US Food and Drug Administration (FDA) eller andre instanser til klinisk eller medicinsk anvendelse. Køber accepterer at holde Sælger skadesløs for alle krav, sagsanlæg, retsafgørelser, kendelser, voldgiftskendelser, omkostninger og/eller udgifter, der skyldes ulykkesskade, herunder død og/eller tingsskade, som Køber, Købers medarbejdere og eller tredjemand har lidt som følge af eller i forbindelse med medicinsk eller klinisk brug af Produkterne eller Tjenesteydelserne. 10. UNDERENTREPRISE, OVERDRAGELSE OG TREDJEMANDS RETTIGHEDER 10.1 Køber må ikke overdrage, overlade ansvaret til andre, give i underentreprise eller overføre Kontrakten eller dele deraf uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke Sælger må overdrage, overlade ansvaret til andre, give i underentreprise eller overføre Kontrakten eller dele deraf til personer, herunder Sælgers affilierede selskaber, uden Købers samtykke Bortset fra Sælgers affilierede selskaber har en person, som ikke er part i Kontrakten (herunder, men ikke begrænset til, alle medarbejdere, funktionærer, agenter, repræsentanter eller underleverandører hos begge parter) ikke ret til at gøre en bestemmelse i Kontrakten gældende, som udtrykkeligt eller forudsætningsvis kommer denne person til gode, uden forudgående skriftligt samtykke fra Sælger og Køber Kontraktens vilkår kan ændres uden præjudice for parternes hensigt om ikke at give tredjemand rettigheder i henhold til Kontrakten, og Kontrakten kan annulleres eller opsiges uden samtykke fra tredjemand, der kunne få fordel af dens betingelser eller måtte have rettigheder, som kunne håndhæves i henhold til Kontrakten. 11. FORCE MAJEURE 11.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinket eller manglende afsendelse eller levering af Produkter eller Tjenesteydelser, som skyldes omstændigheder uden for Sælgers rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, brand, oversvømmelse, strejker eller andre faglige aktioner, ulykker, naturkatastrofer, regeringsindgreb, afbrydelse, forældelse af eller mangel på materialer, transportfaciliteter eller energiforsyning, eller begivenheder uden for Sælgers leverandørers eller underleverandørers rimelige kontrol ( Force Majeure ), og Sælger er fritaget for at foretage levering, såfremt levering forhindres eller forsinkes af ovennævnte Force Majeure-begivenhed. I løbet af en sådan Force Majeure-begivenhed skal Sælger i god tro bestræbe sig på at fordele leveringer rimeligt mellem sine købere, men Sælger forbeholder sig 1. april af 7

5 udtrykkeligt ret til efter eget valg og ansvar over for Køber at tage den endelige beslutning om levering. Hvis Force Majeure-begivenheden fortsætter uafbrudt i mere end 90 (halvfems) dage, kan Sælger uden at ifalde ansvar over for Køber opsige Kontrakten ved at give Køber skriftlig meddelelse derom. 12. ANNULLERING AF KONTRAKTEN, MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN OG INSOLVENS 12.1 Køber kan kun annullere en Kontrakt (eller en del af en Kontrakt), som Sælger har accepteret, med Sælgers forudgående skriftlige samtykke, og forudsat at Køber holder Sælger fuldt ud skadesløs i henhold til Sælgers betingelser. En sådan annullering kan medføre annulleringsgebyrer og -omkostninger, herunder, men ikke begrænset til: (i) alle forfaldne beløb i henhold til Kontrakten for udført arbejde og/eller Produkter leveret inden annulleringsdatoen, herunder alle faste udgifter og fortjeneste; (ii) beløb, der er betalt af Sælger, eller som på grund af annulleringen skal betales til Sælgers underleverandører og forsyningskæde for at kunne fremskaffe alle de af Køber bestilte Produkter eller Tjenesteydelser eller dele deraf, herunder alle faste udgifter og fortjeneste; (iii) Sælgers udgifter til arbejde, materialer og værktøj, herunder startomkostninger, faste udgifter, fortjeneste og de dermed forbundne foreløbige udgifter, som Sælger udelukkende har anvendt for at kunne levere Produkterne og Tjenesteydelserne; (iv) engangsinvesteringsudgifter til ingeniør- og projektarbejde, som Køber ikke har betalt eller ikke har fået i henhold til Kontrakten; (v) omkostninger ved afregning og betaling af tab, erstatning eller krav, der skyldes annulleringen af arbejde, og (vi) refundering af øvrige rimelige beløb, som Sælger har udredt eller pådraget sig i forbindelse med eller som følge af Kontraktens annullering, herunder, men ikke begrænset til, faste udgifter og fortjeneste, som Sælger ville have oppebåret i henhold til Kontrakten Køber skal betale Sælger alle annulleringsgebyrer og omkostninger inden for tredive (30) dage fra Sælgers påkrav I tilfælde af (a) at Køber misligholder en af sine forpligtelser i henhold til Kontrakten og undlader at afhjælpe en sådan misligholdelse inden for 14 dage; eller (b) at Køber undlader at foretage betaling ved forfaldstid i henhold til Kontrakten eller standser sine betalinger eller er ude af stand til at betale sin gæld, når den forfalder; eller (c) at der foretages retsskridt af eller mod Køber, det være sig frivilligt eller ufrivilligt, i form af konkurs eller anden insolvens eller med henblik på udpegning af et beskikket tilsyn, en administrator, bobestyrer eller kurator eller en repræsentant for virksomhedens kreditorer eller Købers ejendom; eller (d) at Køber gennemgår eller er genstand for en tilsvarende proces i det land, hvor Køber er etableret; eller (e) at Køber ophører med eller truer med at ophøre med at drive virksomhed; eller (f) at Sælger har rimelig grund til at tro, at en af de ovennævnte begivenheder er umiddelbart forestående i forhold til Køber, er Sælger berettiget til straks at annullere denne Kontrakt ved skriftlig meddelelse uden tab af rettigheder, der er opstået før annulleringen. Køber skal betale annulleringsgebyrer og -omkostninger i henhold til bestemmelserne i dette punkt. 13. OMSORG FOR OG BRUG AF KØBERS EJENDELE 13.1 Køber er ansvarlig for at sikre, at værktøj og/eller materiale, der udleveres uden beregning, samt andre af Købers Ejendele, som leveres til Sælger af Køber eller på vegne af Køber, er sikre og egnede til fremstilling af eller indlæggelse i Produkter eller har en sådan stand, at Tjenesteydelserne kan udføres i overensstemmelse med alle regler, standarder, forskrifter og procedurer Sælger må udelukkende bruge Købers Ejendele til opfyldelse af Kontrakten og skal for Købers regning holde Købers Ejendele i god orden og stand samt foretage vedligeholdelse, mens Købers Ejendele er i Sælgers besiddelse eller under Sælgers kontrol Ved fuldførelse eller annullering af Kontrakten skal Sælger, medmindre andet er anført skriftligt af Køber, returnere Købers Ejendele til Køber. Hvis Køber ikke afhenter eller accepterer levering af sådanne Ejendele, er Sælger berettiget til med mindst 30 (tredive) dages skriftligt varsel at træffe rimelige foranstaltninger til at sælge Købers Ejendele til den bedst opnåelige pris og afregne et eventuelt overskud med Køber efter fradrag af alle rimelige salgs- og oplagringsomkostninger Sælger har uden tab af andre rettigheder eller beføjelser, som Sælger måtte have i henhold til Kontrakten, med hensyn til alle beløb, som Køber skylder Sælger, en tilbageholdsret i alle Købers Ejendele, som Sælger er i besiddelse af, og Sælger er berettiget til med 30 (tredive) dages skriftligt varsel at sælge sådanne af Købers Ejendele, som Sælger måtte finde passende, og anvende et eventuelt overskud af salget til at betale en sådan gæld. 14. EKSPORT OG LOVGIVNINGSMÆSSIG COMPLIANCE 14.1 Parterne indvilliger i at overholde alle gældende regler m.v. for import, eksport og reeksport af oplysninger og/eller Produkter og/eller Købers eller Sælgers Ejendele. Uden præjudice for ovenstående må hverken Køber eller Sælger videregive eller levere oplysninger eller Produkter og/eller Købers eller Sælgers Ejendele, som de har fået i henhold til denne Kontrakt, i strid med gældende eksport- eller importlove og andre regler og forskrifter. Køber og Sælger anerkender, at disse love og forskrifter lægger restriktioner på import, eksport og overførsel af visse oplysninger og produkter til tredjelande, og at det kan være påkrævet at indhente tilladelse/licens fra den pågældende myndighed, før sådanne oplysninger og Produkter og/eller Købers eller Sælgers Ejendele videregives eller leveres i henhold til denne Kontrakt, og at sådanne tilladelser/licenser kan lægge yderligere restriktioner på brugen og yderligere videregivelse eller levering af sådanne oplysninger og Produkter og/eller Købers eller Sælgers Ejendele Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser eller statslige eller andre myndigheders afslag på at udstede licenser eller godkendelser eller for 1. april af 7

6 midlertidig eller endelig tilbagekaldelse af disse eller for ændringer i eksportklassificeringer. Køber skal levere de ønskede oplysninger, herunder de ønskede oplysninger om slutbrugeren, der er nødvendige for at kunne indhente ekportlicenser og/eller for at Sælger kan afgøre, om en licens eller en anden form for tilladelse er påkrævet I forbindelse med både indenlandske og internationale transaktioner skal Køber forsyne Sælger med oplysninger om eksportklassificering af alle Købers Ejendele og oplysninger, som Sælger har fået i henhold til denne Kontrakt. Oplysninger om eksportklassificering omfatter det gældende eksportkontrolnummer, oprindelsesland og, for hardware, den harmoniserede toldtarif (Harmonized Tariff Code). Sælger giver Køber lignende oplysninger om eksportklassificering af Produkter og/eller oplysninger, som Sælger har designret til. Køber/Sælger skal straks underrette hinanden om ændringer i klassificeringsoplysningerne. 15. MEDDELELSER 15.1 Alle meddelelser, der gives i henhold denne Kontrakt, er tilstrækkelige, hvis de gives skriftligt og er rettet til den anden parts administrerende direktør eller som til enhver tid anført af parterne og afleveret personligt eller som anbefalet brev eller lignende forsendelse (frankeret og med anmodning om kvittering for modtagelse) (med anmodning om bekræftelse på en måde, der er typisk for de tidligere opstillede kommunikationsmuligheder). Meddelelser anses for at være afsendt og modtaget på datoen for den faktiske modtagelse på den anden parts primære forretningssted. 16. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 16.1 Alle immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, patenter, registrerede og ikkeregistrerede designs, varemærker og forretningskendetegn (det være sig registrede eller ikke-registrerede) samt ophavsret og ansøgninger derom) til Produkter eller Tjenesteydelser eller til støbninger, forme, værktøj, designs, tegninger eller produktionsdata, der ejes af Sælger eller er skabt af Sælger i forbindelse med opfyldelsen af Kontrakten, eller som på anden måde har været brugt til fremstilling af Produkterne eller udførelse af Tjenesteydelserne, forbliver Sælgers ejendom, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Sælger. Sælger tildeler ved fuld betaling for Produkterne eller Tjenesteydelserne Køber og købere, der har købt i god tro af Køber, den ikkeeksklusive ret til at bruge til betjening af Produkterne eller Tjenesteydelserne og kun til disses tilsigtede formål (a) al software, der leveres med eller er integreret i Produkterne og Tjenesteydelserne, samt (b) tekniske manualer og instruktioner vedrørende betjening og vedligeholdelse af Produkterne og Tjenesteydelserne. Køber tildeler hermed Sælger en uoverdragelig, ikke-eksklusiv, afgiftsfri licens til at bruge alle immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, patenter, registrerede og ikke-registrerede designs, varemærker og forretningskendetegn (det være sig registrerede eller ikke-registrerede) samt ophavsret og ansøgninger derom), som er ejet af Køber, i det omfang det er nødvendigt for, at Sælger kan levere alle Produkterne eller Tjenesteydelserne eller dele deraf i overensstemmelse med Kontrakten. Medmindre andet udtrykkeligt er anført heri, må intet i Kontrakten anses for at give Køber licens eller anden ret til at bruge Sælgers immaterielle rettigheder, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med Sælger. 17. FORTROLIGHED OG DATABESKYTTELSE 17.1 Køber og Sælger skal hver især behandle alle oplysninger strengt fortroligt og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part videregive til tredjemand eller på anden måde lade offentligheden få kendskab til betingelserne og Kontraktens eksistens eller andre fortrolige eller følsomme oplysninger om den anden part Køber indvilliger i ikke at udstille Sælgers Produkt eller vise annoncer eller prislister vedrørende Sælgers Produkter eller Tjenesteydelser uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke Med hensyn til personoplysninger, som Sælger leverer til eller gør tilgængelige for Køber, skal Køber (a) behandle personoplysningerne i overensstemmelse med Sælgers lovlige instrukser; (b) træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændelig undergang af personoplysninger; og må (c) ikke videregive personoplysningerne til en part, der driver virksomhed uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvis personoplysningerne stammer fra EØS; og (d) fuldt ud samarbejde med Sælger om at gøre Sælger i stand til at opfylde sine forpligtelser som dataansvarlig på tilfredsstillende vis, herunder hjælpe med anmodninger om adgang til registreredes data. 18. ANTIKORRUPTION Køber garanterer, at Køber i forbindelse med Produktet eller Tjenesteydelserne ikke har: (a) tilbudt, givet eller indvilliget i at give eller modtage, anmodet om eller accepteret økonomiske eller andre fordele som incitament til eller belønning for at foretage eller ikke foretage en uberettiget handling eller for uberettiget udførelse af en funktion i forbindelse med ordren eller Produkterne eller Tjenesteydelserne; eller (b) handlet på en måde, at der ville udgøre en lovovertrædelse, eller på en måde, der ville bevirke, at Sælger overtrådte antibestikkelseslovgivningen; eller (c) gjort brug af børnearbejde. Hvis Køber misligholder nogen af de ovennævnte garantier, er Sælger berettiget til skriftligt at ophæve Kontrakten med øjeblikkelig virkning. Enhver ophævelse er uden præjudice for Sælgers rettigheder. Køber skal holde Sælger skadesløs for tab, skade og udgifter, herunder alle advokatsalærer, som Sælger har afholdt eller lidt, og som skyldes misligholdelse af disse garantier. 19. GENERELT 19.1 Intet i Kontrakten skaber eller anses for at skabe et partnerskab eller forretningsfællesskab eller et arbejdsgiver-arbejdstagerforhold eller et principalagentforhold mellem parterne. 1. april af 7

7 19.2 Sælgers rettigheder og beføjelser i henhold til Kontrakten forringes ikke, frafaldes ikke eller bortfalder ikke ved, at Sælger udviser overbærenhed, giver henstand eller forlænger en tidsfrist, eller ved, at Sælger undlader eller udsætter at fastslå eller udøve sådanne rettigheder eller beføjelser. Hvis Sælger giver afkald på at gøre misligholdelse af Kontrakten gældende, forhindrer det ikke Sælger i senere at håndhæve Kontrakten, og det anses ikke for i at være afkald på at gøre senere misligholdelse af Kontrakten eller andre vilkår og betingelser gældende Hvis en eller flere af Kontraktens vilkår eller en eller flere af disse vilkår og betingelser anses for at være eller blive uden retsvirkning eller ikkeeksigible uanset årsag i henhold til gældende lov, anses disse for udeladt af Kontrakten, og denne udeladelse påvirker eller forringer ikke de resterende vilkår og betingelsers gyldighed og/eller eksigibilitet Kontrakten udgør den fuldstændige aftale mellem Køber og Sælger i forbindelse med salg af Produkter og Tjenesteydelser og erstatter og går forud for alle dokumenter, der tidligere er blevet udleveret af Sælger og Køber. I tilfælde af tvist har betingelser, der er aftalt i Kontrakten, forrang for disse vilkår og betingelser, og disse vilkår og betingelser har forrang for alle andre dokumenter, som der henvises til i Kontrakten Overskrifter tjener kun til at lette henvisninger og må ikke påvirke fortolkningen af disse vilkår og betingelser. 20. LOVVALG OG VÆRNETING 20.1 Kontrakten fortolkes i alle henseender i henhold til og er underlagt lovene i den jurisdiktion, hvor Sælgers virksomhed er beliggende, eller hvis Sælger er hjemmehørende i en delstat i USA, er Kontrakten underlagt delstaten Californiens love FN s internationale købelovskonvention af 1980 finder ikke anvendelse på nogen del af denne Kontrakt Alle tvister henvises til og afgøres endeligt ved voldgift i London i henhold til reglerne for behandling af sager ved den internationale voldgiftsdomstol i London, medmindre der er tale om Sælgers virksomheder i USA; i så fald finder voldgiftsbehandlingen sted i Los Angeles County, Californien og foretages af JAMS i henhold til dennes regler (JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures) Uanset hvad der måtte være bestemt i pkt. 20.3, er Sælger berettiget til at anlægge sag eller søge anden afhjælpning ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i et hvilket som helst land i form af midlertidigt eller foreløbigt forbud eller påbud ved misligholdelse eller trussel om misligholdelse af denne Kontrakt eller krænkelse af Sælgers immaterielle rettigheder. Udgave: 1. april april af 7

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB

MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB 1. Definitioner I disse betingelser skal Køber forstås som den Meggitt virksomhed, der afgiver ordren (og i givet fald handler gennem en virksomhedsafdeling).

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere