KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER"

Transkript

1 KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt med KGH. Hvis KGH og Kunden har indgået en særskilt skriftlig rammeaftale for KGH s levering af tjenester til Kunden, er nærværende Betingelser gældende ud over rammeaftalen i det omfang, de ikke er i strid med en sådan aftale. 1.2 Medmindre andet fremgår af en gældende rammeaftale, betyder KGH i disse Betingelser KGH Customs Services Aps, Kunden betyder det selskab, som køber tjenester af KGH, og Specifikation betyder en procesmanual eller en kontrolliste med instruktioner, som KGH har udleveret til Kunden i forbindelse med en bestemt Tjeneste. 2. Tjenester 2.1 De tjenester, som Kunden har ret til at aftage, og som skal leveres af KGH ( Tjenesterne ), er anført i et særskilt dokument ( Oversigt over Tjenester ). En Specifikation, som KGH leverer til Kunden for hver Tjeneste, som Kunden ønsker at aftage, er ud over disse Betingelser gældende for KGH s levering af Tjenesterne. 2.2 KGH skal til enhver tid levere Tjenesterne rettidigt og professionelt og i overensstemmelse med gældende love og regler samt aftalen mellem parterne. 2.3 KGH må benytte koncernforbundne selskaber og datterselskaber til levering af Tjenesterne. KGH bærer det fulde ansvar for sine koncernforbundne selskabers og datterselskabers handlinger eller undladelser. 2.4 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af en gældende Specifikation, anses en Tjeneste for at være fuldført, når KGH har leveret resultatet af Tjenesten til Kunden. 2.5 Medmindre anden begrænsning måtte være aftalt i en gældende Specifikation, skal KGH have ret til, når KGH udfører en specifik Tjeneste, at udføre enhver handling og ethvert arbejde, som KGH måtte anse for nødvendigt med henblik på at opfylde KGH's forpligtelser under en bestilt Tjeneste og debitere Kunden for alle de hertil relaterede honorarer og udgifter, i tillæg til det angivne honorar for denne Tjeneste i den under pkt. 4 nævnte Oversigt over Tjenester. 2.6 KGH er berettiget til at undlade at udføre en bestilt Tjeneste, hvis udførelsen af en sådan Tjeneste vil stride mod eller vil kunne stride mod interne politikker og/eller etiske regelsæt, uden at KGH derved pådrager sig noget ansvar af nogen art over for Kunden. Hvis KGH undlader at udføre en sådan Tjeneste, skal KGH informere Kunden om årsagen hertil. 3. Kundens forpligtelser og ansvar 3.1 Kunden bekræfter og er indforstået med, at Kunden har pligt til rettidigt at videregive alle oplysninger, der måtte være nødvendige, for at KGH kan levere Tjenesterne, samt at KGH med rette kan basere leveringen af Tjenesterne derpå. Kunden skal desuden uden ophold og på fyldestgørende vis oplyse KGH om fakta eller forhold, som Kunden ved eller med rimelighed kunne forventes at vide har eller kunne have betydning for KGH s levering af Tjenesterne, samt uden ophold gennemgå al dokumentation og/eller data og straks underrette KGH om eventuelle unøjagtigheder, fejl eller mangler. 3.2 Kunden er ansvarlig for, at alle data og oplysninger, der leveres til KGH, er nøjagtige og rettidige, også data og oplysninger, der stammer fra tredjemand, samt for betaling af skatter, Side 1 (6)

2 renter, ekstraafgifter og andre gebyrer, som måtte blive pålagt af staten for manglende overholdelse, undladelser, fejl og revisioner. Med undtagelse af tilfælde, hvor Tjenesternes indhold udelukker det, har KGH ikke pligt til at foretage en specifik undersøgelse af nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, Kunden leverer. 3.3 Kunden anerkender, at Kunden bærer det fulde ansvar for at føre de optegnelser, der kræves ifølge gældende toldregler og/eller andre love og regler, medmindre andet er aftalt skriftligt. KGH fører kun de optegnelser, som er påkrævet ifølge gældende love og regler i forhold til KGH s virksomhed, men KGH skal ikke føre optegnelser for Kunden eller på Kundens vegne. 3.4 Kunden skal straks gennemgå resultatet af en leveret Tjeneste og uden ophold og senest et år efter, at Tjenesten blev leveret, give KGH skriftlig meddelelse om eventuelle krav i forbindelse dermed. 3.5 Kunden skal straks meddele det til KGH, hvis Kundens kreditvurdering sænkes. Kunden skal i så fald på KGH s anmodning tilbyde tilstrækkelig sikkerhed for sine forpligtelser ifølge aftalen. Hvis sådan sikkerhed ikke tilbydes, eller KGH anser den for utilstrækkelig, er KGH berettiget til at stoppe yderligere levering af Tjenesterne, indtil der er tilbudt tilstrækkelig sikkerhed, eller straks ophæve nærværende aftale uden nogen form for hæftelse over for Kunden. 4. Honorar og betaling 4.1 Honorar for Tjenesterne (eksklusive moms) er angivet i Oversigt over Tjenester, som er aftalt mellem KGH og Kunden med evt. ændringer, som KGH måtte foretage. KGH må til enhver tid ændre honoraret for Tjenesterne med mindst 30 dages varsel til Kunden. 4.2 Kunden skal betale KGH for Tjenesterne senest 10 dage efter fakturadatoen. Alle betalinger skal ske i den valuta, der er angivet i Oversigt over Tjenester. Ved for sen betaling er KGH berettiget til rente af det manglende beløb fra forfaldsdatoen, indtil betaling har fundet sted. Renten beregnes i henhold til renteloven. 4.3 KGH er berettiget til at afbryde yderligere levering af Tjenesterne, hvis Kunden undlader at betale, samt kræve sikkerhed for betaling for yderligere levering af Tjenesterne. 4.4 Såfremt KGH ved udførelsen af en bestemt Tjeneste skal betale afgifter, toldafgifter og/eller andre gebyrer på Kundens vegne, skal Kunden betale det pågældende beløb til KGH, inden KGH har pligt til at betale det. KGH er berettiget til at afkræve Kunden et honorar i tilfælde af, at KGH har måttet forestå betaling på Kundens vegne af sådanne afgifter og/eller gebyrer m.v. 5. Annullation og udsættelse af bestilte Tjenester 5.1 Kunden har ret til at annullere en bestilt Tjeneste ved at give KGH skriftlig meddelelse herom. KGH kan i så fald fakturere Kunden for hidtil leverede Tjenester, påløbne omkostninger og et annulleringsgebyr på op til 100 % af honoraret for den annullerede Tjeneste. 5.2 Hvis Kunden har udsat Tjenesten mere end 7 dage fra den påtænkte startdato, anses Tjenesten for at være annulleret af Kunden, og KGH kan fakturere Kunden for hidtil leverede Tjenester, påløbne omkostninger og et annulleringsgebyr på op til 100% af honoraret for den annullerede Tjeneste. Side 2 (6)

3 6. Forsinkelse 6.1 KGH anerkender vigtigheden af, at den enkelte Tjeneste behandles og udføres rettidigt og korrekt. KGH skal straks give Kunden skriftlig meddelelse om forsinkelser, væsentlige hændelser, fejl, skader, tab eller modtagne klager i forbindelse med levering af Tjenesterne. 6.2 Medmindre en forsinket Tjeneste er forsinket på grund af forsømmelse eller anden fejl fra KGH s side, er KGH ikke ansvarlig for tab, skader eller udgifter, som Kunden pådrager sig på grund af forsinkelsen. Hvis forsinkelsen kan henføres til KGH som nævnt ovenfor, hæfter KGH som følger: (i) for Tjenester, som skal udføres og leveres inden 24 timer fra ordredato og - tidspunkt, skal KGH betale Kunden en konventionalbod på 10% af honoraret for de forsinkede Tjenester for hver hele times forsinkelse op til højst 100% af honoraret for de forsinkede Tjenester, og (ii) for Tjenester, som skal udføres og leveres inden for en periode på over 24 timer fra ordredato og -tidspunkt, skal KGH betale Kunden en konventionalbod på 10% af honoraret for de forsinkede Tjenester for hver hele dags forsinkelse op til højst 100% af honoraret for de forsinkede Tjenester. 6.3 Såfremt Kunden er berettiget til den maksimale konventionalbod, kan Kunden opsige den forsinkede Tjeneste med øjeblikkelig virkning ved skriftlig meddelelse herom til KGH. 6.4 De i pkt. 6 og 7.1 anførte retsmidler er Kundens eneste retsmidler i tilfælde af forsinkelse ved KGH s levering af Tjenesterne. 6.5 KGH hæfter ikke for forsinkelse af Tjenesterne, hvis forsinkelsen skyldes forhold, som Kunden er ansvarlig for, herunder bl.a. hvis Kunden ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til pkt Erstatningsansvar 7.1 Hvis resultatet af Tjenesterne afviger fra det, der er aftalt mellem parterne, eller hvis Tjenesterne ikke udføres rettidigt, og KGH er ansvarlig for misligholdelsen eller forsinkelsen ifølge disse Betingelser, forpligter KGH sig til for egen regning at udbedre misligholdelsen eller forsinkelsen uden ophold efter modtagelse af skriftlig meddelelse herom fra Kunden. 7.2 Såfremt KGH er ansvarlig for misligholdelse, skal KGH desuden holde Kunden skadesløs for direkte tab eller skader, som Kunden pådrager sig som følge af KGH s misligholdelse, dog med forbehold for de ansvarsbegrænsninger, der fremgår af disse Betingelser. 8. Ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrænsning 8.1 Med undtagelse af bestemmelserne i disse betingelser giver KGH ingen udtrykkelig eller underforstået garanti i forbindelse med levering af tjenesterne eller tjenester fra tredjemand. 8.2 KGH hæfter under ingen omstændigheder for følgeskader, indirekte eller hændelige skader, eller lovbestemt eller pønalt begrundet erstatning, heller ikke hvor KGH er blevet oplyst om muligheden for sådan skade eller erstatning, og KGH hæfter ikke for tredjemands handlinger. 8.3 KGH s erstatningsansvar for en leveret tjeneste, uanset om ansvaret opstår som følge af et krav i henhold til kontrakt, delikt (inklusive forsømmelse) eller på anden vis i forbindelse med eller som følge af KGH s levering af tjenesten, kan ikke overstige 100 % af det aftalte honorar for tjenesten, som giver anledning til kravet. Side 3 (6)

4 8.4 KGH hæfter under ingen omstændigheder for krav fremsat af kunden over for KGH, medmindre kunden fremsætter sit krav skriftligt over for KGH uden ophold og senest et år efter, at KGH har udført den tjeneste, som kravet vedrører. 8.5 KGH er ikke ansvarlig for offentlige instansers foranstaltninger, pålagte bøder mv., som skyldes Kundens manglende overholdelse af loven eller krav eller regler udstedt af en offentlig instans eller påbud til Kunden fra en sådan instans. 8.6 Kunden accepterer, at KGH i forbindelse med levering af Tjenesterne kun hæfter for tab eller skader, som direkte og umiddelbart skyldes forsømmelse fra KGH s side. 8.7 KGH og Kunden anerkender, at nærværende ansvarsbegrænsning udgør en informeret, frivillig fordeling mellem KGH og Kunden af de risici (kendte eller ukendte), som kan være forbundet med KGH s levering af Tjenesterne. 9. Skadesløsholdelse Kunden accepterer at holde KGH skadesløs for søgsmål, søgsmålsgrundlag, hæftelser, tab, erstatningsansvar, omkostninger (inklusive arbejdsomkostninger), krav, bøder og/eller udgifter af enhver art, herunder bl.a. rimelige advokatsalærer, som KGH måtte pådrage sig eller blive afkrævet som følge af 1) unøjagtigheder, fejl eller udeladelser i oplysninger eller dokumentation, som Kunden har udleveret til KGH, 2) adfærd i strid med gældende love eller regler fra Kundens eller dennes agents eller repræsentants side, eller 3) Kundens misligholdelse af sine forpligtelser ifølge nærværende Betingelser eller på anden vis aftalt med KGH. 10. Force majeure KGH hæfter ikke for tab, skader, forsinkelse eller økonomiske tab, som skyldes naturkatastrofer, foranstaltninger truffet af offentlige myndigheder med faktisk eller sædvanlig fuldmagt, strejker, faglige konflikter, vejrforhold, mekaniske fejl, flynedbrud, civile optøjer, told- eller karantænepersonales handlinger eller undladelser, statsfjendtlige handlinger, krigstrusler, terrorhandlinger eller Kundens eller tredjemands handlinger, misligholdelse eller undladelser, herunder bl.a. ukorrekt emballage eller mærkning, eller andre årsager, som KGH ikke er herre over. KGH skal straks give Kunden meddelelse om sin manglende levering og gøre en forretningsmæssigt rimelig indsats for at fjerne årsagen til den manglende levering. 11. Modregning Ingen part er berettiget til at foretage modregning med noget krav i forhold til forfaldne beløb eller til at holde betaling til den anden part tilbage. 12. Ændring af Betingelserne KGH kan til enhver tid ændre nærværende Betingelser. Ændringer skal meddeles til Kunden senest 30 dage, inden de træder i kraft. Såfremt KGH har ændret Betingelserne, og ændringerne er til Kundens ugunst, må Kunden opsige aftalen med KGH med virkning fra ændringernes ikrafttrædelse, forudsat at opsigelsen sker senest 30 dage efter, at Kunden har fået meddelelse om ændringerne. 13. Fortrolighed Alle oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, uanset om de er i mundtlig, skriftlig, visuel, elektronisk eller fysisk form, som vedrører eller på anden vis angår en af parterne Side 4 (6)

5 eller disses forretningsforhold, som er blevet eller bliver videregivet til den anden part ( den Modtagende Part ), eller som den Modtagende Part er eller bliver bekendt med i forbindelse med aftalen, skal holdes strengt fortrolige af den Modtagende Part og må ikke anvendes til andre formål end udførelse eller håndhævelse af aftalen. De må heller ikke videregives til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part (som ikke må tilbageholdes uden rimelig grund). 14. Ophør 14.1 Parterne kan opsige samarbejdet ifølge disse Betingelser med 3 måneders skriftligt varsel til den anden part i forhold til Tjenester, som KGH aktuelt udfører på Kundens anmodning Såfremt en af parterne misligholder en væsentlig forpligtelse ifølge disse Betingelser, og den væsentlige misligholdelse fortsat består 30 dage efter, at den ikke-misligholdende part har givet meddelelse herom til den misligholdende part, kan den ikke-misligholdende part efter eget valg opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved meddelelse herom til den misligholdende part og i tillæg til og uden præjudice for sine øvrige rettigheder eller beføjelser ifølge loven eller nærværende Betingelser I tilfælde af at en af parterne erklæres konkurs, går i betalingsstandsning eller indleder forhandlinger om konkursbehandling, akkord eller lignende, anses dette for misligholdelse ifølge dette punkt Ophør eller opsigelse af aftalen fritager ikke parterne for forpligtelser, de har pådraget sig inden aftalens ophør, og som udtrykkeligt eller i sagens natur er gældende efter aftalens ophør. 15. Lovvalg og afgørelse af tvister 15.1 Aftalen mellem KGH og Kunden er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret, dog undtaget de danske regler om lovvalg i det omfang, at de måtte føre til, at aftalen underlægges et andet lands ret Tvister, uoverensstemmelser eller krav, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller aftalens misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed, skal afgøres ved drøftelser mellem parterne i god tro og i aftalens ånd. Såfremt en tvist ikke kan afgøres ved drøftelser mellem parterne i løbet af to uger, skal den afgøres ved mægling i henhold til Voldgiftsinstituttets (The Danish Institute of Arbitration) regler for mediation Såfremt tvisten ikke kan afgøres ved drøftelser mellem parterne eller ved mægling, skal den afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration) ( Voldgiftsinstituttet ). Voldgiftsinstituttets regler for forenklet voldgiftsproces skal være gældende, medmindre Voldgiftsinstituttet under hensyntagen til sagens kompleksitet, det omstridte beløb og andre forhold efter eget skøn beslutter, at Voldgiftsinstituttets regler skal være gældende. I så fald skal Voldgiftsinstituttet tillige afgøre, hvorvidt voldgiftsretten skal bestå af en eller tre voldgiftsmænd. Voldgiftssagen skal finde sted i København, Danmark, og voldgiftsforhandlingerne skal foregå på engelsk (medmindre andet aftales af parterne) Alle voldgiftsforhandlinger, alle afgivne oplysninger og alle dokumenter, der udarbejdes og fremlægges af eller på vegne af tvistens parter eller voldgiftsmændene i løbet af voldgiftssagen, samt alle afgørelser og kendelser, der træffes eller afsiges i løbet af voldgiftssagen, skal holdes strengt fortrolige og må ikke anvendes til andre formål end voldgiftssagen eller håndhævelse af afgørelser eller kendelser, og må heller ikke videregives til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra den part, oplysningerne omhandler, Side 5 (6)

6 eller hvad angår en afgørelse eller kendelse uden forudgående skriftligt samtykke fra alle tvistens øvrige parter KGH kan dog indbringe krav om betaling for leverede Tjenester for enhver kompetent domstol. Side 6 (6)

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed.

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere