1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services."

Transkript

1 Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver brug af Toolpack -software, som stilles til rådighed for Kunden som Software-as-a-Service. 1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. 2. Services 2.1 Services omfatter en række forskellige standard-økonomistyringsværktøjer, som efter Kundens valg stilles til rådighed for denne. I forhold til valg i bestillingsproceduren. 3. Funktionalitet 3.1 Services udbydes as is og med den af Toolpack beskrevne standardfunktionalitet. 3.2 Kunden er bekendt med, at Services, som alle andre software-baserede services, kan indeholde fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejl og uhensigtsmæssigheder afhjælpes om muligt i forbindelse med Toolpacks løbende vedligeholdelse af sin software, men Kunden kan ikke stille krav om nogen bestemt afhjælpning eller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende med virkning for fortiden. Kunden er således henvist til at opsige aftalen om anvendelse med virkning for fremtiden. 3.3 Kunden er forpligtet til at efterprøve alle resultater, som fremkommer ved brug af Services, inden Kunden træffer afgørelser, der kan have økonomiske konsekvenser for Kunden. 4. Kundens brugsret 4.1 Kunden får ved betaling af det aftalte vederlag til Toolpack en tidsbegrænset, ikkeeksklusiv, ikke-overdragelig ret til at tilgå og anvende Services samt lade Kundens ansatte og revisor (herefter samlet Slutbrugere ) tilgå og anvende samme. 4.2 Services må alene anvendes til det af Toolpack forudsatte formål og inden for de aftalte rammer. Kunden indestår for, at Kunden eller Kundens Slutbrugere ikke anvender de angivne Services til ulovlige formål.

2 5. Abonnementsafgift 5.1 Abonnementsafgift betales enten kvartalsvist forud, et årigt forud eller to år forud. 5.2 Forfaldne, ikke-betalte beløb forrentes med 2 % per påbegyndt måned. 6. Pligt til at hemmeligholde brugernavne og adgangskoder 6.1 Kunden og Slutbrugerne er forpligtede til at hemmeligholde eventuelle brugernavne og adgangskoder, som de har fået tildelt af Toolpack. Kunden hæfter for ethvert misbrug af de pågældende brugernavne og adgangskoder, uanset om misbruget foretages af Kunden, Slutbrugere eller tredjemand, der er kommet i besiddelse af Kundens eller Slutbrugerens brugernavne og adgangskoder, uden at dette er sket som følge af forhold, der udelukkende kan tilregnes Toolpack. 7. Tilgængelighed, oppetid 7.1 Services tilgås af Kunden og Slutbrugere via Internettet. 7.2 Toolpack tilstræber, at Services er tilgængelige døgnet rundt, men yder ingen garantier herfor. 8. Sikkerhed og datasikkerhed 8.1 I forbindelse med Aftalens indgåelse er alle Services i overensstemmelse med de krav, der stilles til økonomisystemer, herunder har Toolpack truffet organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på at sikre Kundens data. 8.2 Toolpack må som databehandler kun behandle Kundens data i overensstemmelse med Kundens skriftlige instrukser, herunder Betingelserne. 8.3 Kunden er som dataansvarlig ansvarlig for, at Kundens data er lovlige. 9. Sikkerhedskopiering 9.1 Toolpack foretager sikkerhedskopiering af kundens indstillinger, budgetdata og opsætninger i løsningen. 9.2 Uanset ovenstående er Kunden af egen drift og for egen regning forpligtet til at sikre, at der hos Kunden altid forefindes opdaterede sikkerhedskopier af alle data, som indlæses

3 i Services, samt på begæring at stille disse sikkerhedskopier vederlagsfrit til rådighed for Toolpack. 10. Vira mv Toolpack scanner løbende den platform, som Services afvikles fra for virus ved brug af et anerkendt antivirusprogram Denne scanning fritager ikke Kunden for selv at scanne alle data i forbindelse med brug af Services. 11. Ændringer i Services 11.1 Ændringer i Services kan enten udføres af Toolpack som led i den løbende udvikling af applikationerne eller på grund af ufravigelige krav stillet af tredjemand. Ændringerne kan efter omstændighederne betyde reduceret eller væsentligt ændret funktionalitet. 12. Suspension af Toolpacks ydelser 12.1 I tilfælde af ulovlig eller unormal brug af Services, sikkerhedshændelser eller forhold, der giver anledning til at tro, at personoplysninger og/eller fortrolige oplysninger bliver misbrugt, har Toolpack egenhændigt og uden Kundens forudgående samtykke ret til at suspendere Kundens adgang til Services. Toolpack skal sende Kunden en meddelelse om lukningen af adgangen og give Kunden mulighed for at udtale sig. Hvis øjeblikkelig lukning er påkrævet af tungtvejende grunde eller af hensyn til personbeskyttelse, skal Kunden underrettes herom så hurtigt som muligt, efter at lukning er foretaget. 13. Immaterielle rettigheder mv Toolpack har alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og eventuel knowhow til Services og resultater mv., som fremkommer som følge af Toolpacks levering af sine ydelser Data, som leveres af Kunden og resultater af behandlingen heraf, tilhører udelukkende Kunden. 14. Opsigelse 14.1 Abonnementet kan af Kunden eller Toolpack bringes til ophør med en månedes skriftligt varsel, idet opsigelse for begge Parters side først kan afgives, når brugsretten har været i kraft i den aftalte periode jf. pkt. 5.1.

4 15. Ansvar og ansvarsbegrænsning 15.1 Kunden er eneansvarlig for enhver brug af Services, herunder adgangen til Services og håndteringen af data. Toolpack er ikke ansvarlig for funktionalitet stillet til rådighed for uafhængige tredjepartsleverandører, men hæfter alene for underleverandører, som Toolpack selv har direkte kontrol med, såsom Toolpacks driftsleverandør Hver af Parterne er i øvrigt erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger: Toolpacks pligt til at betale er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til seks gange det faste månedlige vederlag, som Kunden betaler Toolpack for brugen af Services. Såfremt abonnementet ikke har været kraft i 12 måneder beregnes erstatningsmaksimum på grundlag af det beløb, som Kunden forventes at betale som fast vederlag i de første seks måneder af abonnementets levetid Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlige for driftstab, datatab, manglende besparelser, følgeskader eller indirekte tab. Tab af data eller software samt omkostninger til retablering og geninstallering mv. heraf betragtes under alle omstændigheder som indirekte tab eller følgeskader. Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part. 16. Force majeure mv Toolpack er ikke ansvarlig overfor Kunden, når der indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Toolpacks opfyldelse af sine forpligtelser. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, eller, edb-vira, hacking, DoS- eller DDoS-angreb, spamming eller anden unormal belastning af Toolpacks systemer eller net, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Toolpack ikke har direkte kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er Toolpack efter eget valg berettiget til at udskyde leveringen af sine ydelser eller til ansvarsfrit at opsige Aftalen helt eller delvist med virkning fra hindringernes indtræden. 17. Overdragelse 17.1 Kunden må ikke uden forudgående skriftlig accept fra Toolpacks side overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen. Toolpack er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelse til tredjemand uden Kundens tilladelse eller accept.

5 18. Ændring af vilkår 18.1 Toolpack kan ændre disse vilkår helt eller delvist med et varsel på tre måneder, herunder ændre prisen for Services og Toolpacks generelle priser. 19. Lovvalg og værneting 19.1 Enhver tvist mellem Parterne skal indledningsvist søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters mediationsprocedure. Parterne er pligtige til at forsøge mediation medmindre en Part risikerer retsfortabelse. Tvister, som ikke kan løses ved mediation, behandles efter dansk ret med Københavns Byret som rette værneting. Lovvalgsreglen omfatter ikke dansk rets internationale privatretlige regler eller andre regler, som fører til anvendelsen af andet end dansk ret. Toolpack er uanset ovenstående berettiget til at anlægge sag, herunder om manglende betaling, ved retten i den retskreds, hvori Kunden driver sin virksomhed.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB til kunden leverer deres standardhjemmesideløsning bestående af en

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere