Kommunalbestyrelsen. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Refer Do 25. juni 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Kim Errebo, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Anmodning fra Laura Sø om forlængelse af barselsorlov indtil 30. september 2015 samt om forts indkaldelse af stedfortræder Revisionsberetninger Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme Ansøgning om tillægsbevilling samt frigivelse af anlægsbevilling til etablering af højvandsdige ved Ore strand Administrionsgrundlag for godkendelse af takster for almene vandværker Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. E Hunosøgård Fastlæggelse af tidsfrister for påbud på spildevandsområdet generelt Fastlæggelse af tidsfrister for påbud på spildevandsområdet Kvalitetsstandarder 2015 vedrørende borgere med betydelig neds fysisk og/eller psykisk funktionsevne Samlet opfølgning fra administrionen i forbindelse med dialogmøder med Lokalrådene Revision af politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud tjenesteydelser i Vordingborg Kommune Orientering om etablering af kollegium til udenlandske studerende Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark Orientering om kommunale garantistillelser i prive andelsboligforeninger Spørgetid Salg af kommunal ejendom - LUKKET SAG Udlejning/salg af kommunal ejendom - LUKKET SAG...34 Bilagsoversigt...35 Underskriftsside...37

3 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt Tillægsdagsorden udsendt 23. juni 2015 ligeledes godkendt. 2

4 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 2 truffet beslutning om, borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte ovenfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes være kortere end 1 måned. Der er ved udsendelsen af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde ikke modtaget afbud. Indstilling Borgmesteren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 3

5 Kommunalbestyrelsen Anmodning fra Laura Sø om forlængelse af barselsorlov indtil 30. september 2015 samt om forts indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Laura Sø ansøger i mail af 18. juni 2015 om forlængelse af sin barselsorlov fra kommunalbestyrelsen i yderligere 3 måneders for perioden fra 1. juli 2015 og indtil 30. september Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. marts 2015 tiltræde anmodningen om barselsorlov for perioden 1. april 2015 til 30. juni 2015 og stedfortræder Bent Maigaard blev udpeget i orlovsperioden i følgende udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget, Erhvervsudvalget, Integrionsrådet Bestyrelsen for Vordingborg Destinionsudvikling A/S Medlem af Handicaprådet Administrionen bemærker, der i henhold til bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, 30, stk. 2, Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2 i lov om kommuners styrelse, er der dog ret til vederlag i op til 9 måneder. Indstilling Borgmesteren indstiller, anmodningen fra kommunalbestyrelsesmedlem Laura Sø om forlængelse af barselsorlov i perioden 1. juli til 30. september 2015 imødekommes og Bent Maigaard forts indkaldes som stedfortræder i den forlængede orlovsperiode og varetager de hverv, som er angivet ovenfor. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 4

6 Kommunalbestyrelsen Revisionsberetninger 2014 Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, 45 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til revisionsberetningerne og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for Årsregnskabet blev behandlet og oversendt til kommunens revision på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april Kommunens revision Ernst & Young P/S har efterfølgende fremsendt Revisionsberetning nr. 19 vedrørende revision af årsregnskabet 2014 og revisionsberetning nr. 18 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omftet af stsrefusion. Revisionsberetningerne er modtaget den 9. juni I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal administrionen forelægge revisionsberetningerne til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af august måned, hvorefter de sendes til tilsynsmyndigheden og øvrige centrale myndigheder. Revisionsberetningerne indeholder ikke forbehold eller revisionsbemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden, men for enkelte områder er der givet anbefalinger til ændringer. Revisionen påpeger bl.a. i pkt. 4.1 vejbidrag på 2,8 mio. kr. er konteret som anlæg, hvor det rettelig burde konteres som drift. Årsregnskabets result i alt er imidlertid upåvirket af forholdet. Administrionen vil fremadrettet korrigere forholdet. Ved den revisionsmæssige gennemgang af de generelle it-kontroller pkt er der enkelte områder med væsentlige anbefalinger, bl.a. nævnes der er en række brugere der ikke er omftet af krav om løbende udskiftning af password. It-ledelsen forventer problemet bliver løst i forbindelse med udrulning af IDM-projektet. Løsningen forventes fuldt implementeret ultimo oktober Revisionen skriver bl.a. i sine overordnede konklusioner, kommunens regnskabsaflæggelse i al væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt er betryggende og med til sikre en korrekt regnskabsaflæggelse. For revisionen af de sociale udgifter med stsrefusion, konkluderer revisionen der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne. Der er udført forvaltningsrevision vedrørende budgettering og regnskabsføring på de takstfinansierede område. Den samlede konklusion er der overordnet set er en velfungerende budgettering og regnskabsføring på det takstfinansierede område. Der er dog enkelte fejl i regnskabsføringen som rettes fremadrettet, derudover anbefales det forbedre gennemsigtigheden i budgetteringen. Det bemærkes samtidig, revisionen påpeger nogle mindre justeringer, som der fra administrionens side arbejdes videre med. Bilag: 1 Åben Revisionsberetning nr årsregnskabet /15 2 Åben Revisionsberetning nr. 18 Sociale udgifter der er omftet af stsrefusion 81642/15 5

7 Kommunalbestyrelsen Indstilling Administrionen indstiller, revisionsberetningerne tages til efterretning og årsregnskabet for 2014 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den repræsentanter for Ernst & Young P/S deltog i sagens behandling. Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 6

8 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme 3 Sagsnr.: 15/ Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Autismecenter vil gerne bruge ca. 1 mio.kr. af det overforførte overskud fra 2014 til ombygning på den skærmede afdeling i Orehoved. Ombygningen består af to dele: Den første del, som er i udbud nu, er etablering af en ny toværelses lejlighed i tomme lokaler på mriklen, grundet efterspørgsel på skærmede tilbud. Der er pt. 6 beboere som bor i hver deres lejlighed i den skærmede afdeling. Derudover skal to etværelses tilbud ændres til 2 toværelses lejligheder. Den anden del sættes i gang efter sommerferien Der søges derfor om overføre 1 mio. kr. til opgaven fra ramme 1 til ramme 3. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Nyt anlæg Afledt drift Finansiering Drift Omkostningssted Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse Autismecenter i forbindelse med overførselssagen har fået overført 1,431 mio. kr. på drift fra regnskab 2013 til 2014, hvoraf de ønsker anvende 1 mio. kr. til anlæg for etablering af en ekstra plads på den skærmede afdeling samt til lave to etværelses tilbud om til to toværelses lejligheder. Indstilling Administrionen indstiller, udvalget anbefaler, der overføres 1 mio. kr. fra ramme 1 til ramme 3, der ansøges om godkendelse af en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ovennævnte, der samtidig frigives en rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til ovennævnte anlæg. 7

9 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 8

10 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om tillægsbevilling samt frigivelse af anlægsbevilling til etablering af højvandsdige ved Ore strand Sagsnr.: 14/ Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Allan Schmidt Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Kystbeskyttelseslovens 9 Sagsfremstilling Kommunen har tidligere fremmet projekt for etablering af et ca. 2,2 km langt højvandsdige ved Ore Strand. Der blev derfor den gang givet en anlægsbevilling på kr. til udarbejdelse af skitseprojekt udført af rådgiver. Det er ligeledes besluttet, der skal oprettes et offentligt digelag og laget skal afholde anlægsudgiften ved optagelse af lån. I den mellemliggende tid er der oprettet et offentligt digelag og der er valgt en bestyrelse. Lånefinansieringen er dog endnu ikke på plads. Derfor er der behov for kommunen afholder anlægsudgiften forlods, hvilket der er mulighed for i henhold til Kystbeskyttelseslovens 9. Anlægsarbejdet anslås beløbe sig til ca. 11,5 mio. kr. i alt. Når anlægsarbejdet er afsluttet bliver diget og anlægsregnskabet overdraget til digelaget, hvorefter samtlige udgifter i forbindelse med etableringen af højvandsdiget forventes indbetalt til Vordingborg Kommune. Det forventes, kommunens udlæg vil blive tilbagebetalt i indeværende år. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Højvandsdige ved Ore Strand Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning 200 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der ikke i den godkendte investeringsplan for er afs midler til ovenstående projekt. Det kan endvidere oplyses, der i Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2007 blev givet en tillægsbevilling på kr. til skitseprojekt til etablering af Højvandsdige ved Ore. Bilag: 1 Åben Finansiering af kystbeskyttelse 86912/15 9

11 Kommunalbestyrelsen Indstilling Administrionen indstiller, ansøges om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i udgift og en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr. i indtægt kr. samt frigivelse af anlægsbevillinger på hhv. 11,3 mio. kr. i udgift og 11,5 mio. kr. i indtægt. Det totale anlægsprojekt vil således blive udgiftsneutralt, da der tidligere er bevilget kr. til udarbejdelse af skitseprojekt, og de kr. tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 10

12 Kommunalbestyrelsen Administrionsgrundlag for godkendelse af takster for almene vandværker Sagsnr.: 14/ Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Erik Rasmussen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Vandforsyningsloven Sagsfremstilling Vordingborg Kommune skal efter vandforsyningsloven godkende takster fra almene vandværker. Nurstyrelsen har udsendt revideret vejledning om fastsættelse af takster for vand, som medfører det hidtidige administrionsgrundlag bør revideres. Administrionen har udarbejdet oplæg til revideret administrionsgrundlag på baggrund af det hidtidige grundlag og den nye vejledning. Udkast til administrionsgrundlag vedlægges dagsordenen. Administrionsgrundlaget indeholder bl.a. retningslinjer for: - det meriale vandværkerne skal udarbejde som grundlag for godkendelse af takstblade, - principper for takstbladets indhold og takstfastsættelsen, samt - hvilke forhold kommunen skal påse og godkende. Udkastet har været til udtalelse hos Vandrådet og Vordingborg forsyning. Vandrådet har fremsendt udtalelse. Udtalelsen vedlægges som bilag. Der er afholdt to møder med vandrådet og kontakter med rådets formand. Udkastet er ændret på den baggrund. Bemærkninger fra Vordingborg Forsyning er i overensstemmelse med udkastet. De væsentligste punkter der er ændret i forbindelse med samarbejdet med vandrådet er: - En række punkter er ændret fra skal til bør og som udgangspunkt, da vandrådet i substansen er enig i indholdet, men der skal være mulighed for fravige reglen. Dette er også i overensstemmelse med forvaltningsreglen om enkeltsagsbehandling. - Vejledningen anbefaler de tidligere gebyrer opdeles i aftalte ydelser og gebyrer. Men da vejledningen ikke er entydig på dette punkt, er der i administrionsgrundlaget indarbejdet alle gebyrer behandles efter den hidtidige praksis. Hvilket er gebyrer ikke godkendes efter vandforsyningsloven. - Spørgsmålet om differentieret pris for forskellige forbruger grupper og pris for midlertidig vandforsyning er drøftet og er indarbejdet således, der foreligger mulighed for dette når det beskrives i takstbladet og begrundes. - Spørgsmålet om vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv har været drøftet på møderne og følgende er indarbejdet i administrionsgrundlaget: Priser for vand skal fastsættes i overensstemmelse med vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip således vandforsyningsanlæggets indtægter over en årrække ikke overstiger dets udgifter og som giver mulighed for opkræve og hensætte beløb over en kortere årrække til planlagte udgifter. Uforudsete større udgifter kan udskyde planlagte udgifter. Princippet gælder for den samlede vandforsyning og ikke for den enkelte ejendom. - Vandrådet har ønsket Vordingborg Kommune udarbejder en skabelon for takstblade, hvilket er indarbejdet i administrionsgrundlaget som et vejledende tilbud. - Den nye vejledning beskriver en væsentligt større dokumentionsgrad for baggrundsmerialet og beregning af takster end den hidtidige praksis. Vandrådet og administrionen er enige i den beskrevne dokumention er den nødvendige og tilstrækkelige. - Forslaget til administrionsgrundlag indeholder ikke den tidligere retningslinje om størstedelen af prisen for vand skal betales efter målt forbrug udmøntet som en fordeling 11

13 Kommunalbestyrelsen mellem fastbidrag og kubikmeterpris i forholdet 40 til 60. Princippet indgår ikke i vejledningen og er ikke overført til foreliggende udkast til administrionsgrundlag. Dersom administrionsgrundlaget godkendes planlægger administrionen orientere om indholdet i forbindelse med fællesmøder for vandværkerne og på vandrådets fællesarrangement. Regulivet for almene prive vandværker er også under revision og er p.t. i høring hos vandrådet, hvor der i den forbindelse også afholdes møder om udformningen. Udvalget forelægges regulivet til godkendelse på et senere tidspunkt. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger. Bilag: 1 Åben Administrionsgrundlag - retningslinjer for godkendelse af takster for prive 66406/15 vandværker 2 Åben Takstbaldsskabelon 66647/15 3 Åben Bemærkninger fra vandrådet - oplæg til Vordingborg Kommune takstblad 69189/15 4 Åben Bemærkninger fra Vordingborg Forsyning 75535/15 Indstilling Administrionen indstiller, administrionsgrundlaget godkendes, og takster for vand fra almene vandværker godkendes af administrionen på baggrund af administrionsgrundlaget, og principielle sager, som ikke er omftet af administrionsgrundlaget behandles af udvalget Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget anbefaler indstillingen til kommunalbestyrelsen, der er kompetenceudvalg. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 12

14 Kommunalbestyrelsen Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. E Hunosøgård Sagsnr.: 10/ Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Dorit Mahler Jensen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Planloven Sagsfremstilling Teknik og Miljøudvalget besluttede i møde den 10. juni 2014 igangsætte lokalplanarbejdet for renovering af Hunosøgård, det tidligere vandrehjem nord for Møns Klint Camping. Lokalplanarbejdet blev igangs på baggrund af et forprojekt fra april 2014 fremsendt af Møns Klint Resort. Forprojektet er i mellemtiden ersttet af en projektbeskrivelse fra november 2014, som i væsentlige træk er i overensstemmelse med forprojektet. Lokalplanforslaget er lavet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen fra november Projektbeskrivelsen ses som bilag. Renoveringsprojektet vurderes blive et markant løft for hovedbygningen, som med nedrivninger af ikke oprindelige dele, vil komme til fremstå mere klart i sin arkitektur. Der vil blive lavet en tilbygning til hovedbygningen med et formsprog i harmoni med hovedbygningens proportioner. For gøre plads til tilbygningen, giver lokalplanen mulighed for nedrive en bevaringsværdig bygning, som er opført senere end hovedbygningen og i et andet formsprog. Samlet set vil de tilbageværende bygninger få et løft via renovering og tilbygning, og det vil være den oprindelige hovedbygning som stilmæssigt bliver den karaktergivende for lokalplanområdet. Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, da projektets byggehøjde forudsætter en forøgelse af de 6,5 meter som kommuneplanen fastlægger i dag, og da der er behov for en udvidelse af rammeområdet. Desuden er der tilføjet mulighed for en mindre butik. Gennemførelse af projektet forudsætter en dispension fra Fredningsnævnet da hele Møns Klintområdet er omftet af en landskabsfredning. Fredningsnævnet har den 12. maj 2015 meddelt tilladelse til projektet. Planforslagene har gennemgået screening ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har gennemgået om planerne har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, vand, luft, klimiske faktorer, merielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Screeningen har vist, der ikke er væsentlig virkning på miljøet af planforslagene, som derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering. Bilag: 1 Åben Hunosøgård projektbeskrivelse november /15 2 Åben Forslag til tillæg nr. 15 til Vordingborg Kommuneplan 73420/15 3 Åben Forslag til lokalplan nr. E Hunosøgård 74091/15 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til kommuneplantillæg nr. 15 godkendes og sendes i offentlig høring i perioden fra 8. juli 16. september 2015, 13

15 Kommunalbestyrelsen forslag til lokalplan nr. E Hunosøgård godkendes og sendes i offentlig høring i perioden fra 8. juli 16. september 2015, forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan nr. E ikke miljøvurderes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 14

16 Kommunalbestyrelsen Fastlæggelse af tidsfrister for påbud på spildevandsområdet generelt Sagsnr.: 15/ Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Signe Niclasen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt; nr. 108 af 29. januar 2015 (ikrafttræden 5. februar 2015) Vejledning fra Miljøstyrelsen nr.6 til håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven fra 2015 Orientering fra Nurstyrelsen fra 23. april 2015 om fastsættelse af tidsfrister i afgørelser om tilslutning til kloak og i påbud om forbedret spildevandsrensning Sagsfremstilling Administrion ønsker, Teknik og Miljøudvalget fastlægger administrionspraksis for længden af frister for påbud om kloakering og påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal kommunen fastsætte en frist for tilslutning til kloak og fastste en frist for efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning. Teknik og Miljøudvalget har tidligere godkendt en påbudsfrist på ½ år for påbud om kloakering og på 1 år for påbud om forbedret spildevandsrensning. Der er ved ny bekendtgørelse (bek. nr. 108 af 29. januar 2015) åbnet mulighed for fastsætte længere frister for økonomisk trængte borgere. I forlængelse heraf ønskes det klarlagt, hvilke muligheder, der er for forlængelse af påbudsfristerne, for alle dem der ikke er omftet af den nye bekendtgørelse. Hvor lang kan en påbudsfrist være? Jævnfør vejledning til håndhævelse efter miljøbeskyttelsesloven fra miljøstyrelsen skal en frist afvejes dels efter karakteren af de forureningsmæssige forhold, dels efter virksomhedens tidsmæssige mulighed for iværksætte foranstaltningerne. I nurstyrelsens orientering af 23. april 2015 til alle kommuner om fastsættelse af frister, sammenfter Nurstyrelsens regler, der har betydning for fastsættelsen af længden af påbudsfrister. De henleder opmærksomheden på følgende forhold; Samspil med krav i vandplan Princippet om klarhed og bestemthed Lighedsprincippet Proportionalitetsprincippet Samspil med de stslige vandplaner Vandplanen er bindende for kommunen, hvorfor kommunen i forbindelse gennemførsel af påbud om forbedret spildevandsrensning er forpligtiget til arbejde for miljømålene i vandplanerne kan opnås inden for tidsfristerne. 15

17 Kommunalbestyrelsen Vandplanen angiver et mindste antal ejendomme, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Derudover skal kommunen give påbud om forbedret rensning svarende til 5 ejendomme pr indbyggere (benchmark 5), indtil der er givet påbud til alle ejendomme i områder med rensekrav. Forvaltningen har i kommunens spildevandsplan anslået, der skal gives 3000 påbud om forbedret spildevandsrensning før vandplanernes mål er nået. Efterfølgende anslås ca. 800 planlagte påbud faldet ud som en konsekvens af, rensekravet er fjernet for flere vandområder i de nye vandplaner. Der er givet ca. 663 påbud om kloakering og ca. 181 påbud er givet om forbedret spildevandsrensning. Der skal derfor yderligere gives ca påbud. I hht. vandplanen skal der gives 225 påbud pr. år. Derfor forventes indssen strække sig over 6 år. Spildevandsindssen i kommunen vil således strække sig ind i anden vandplansperiode. Princippet om klarhed og bestemthed Princippet indebærer, det ved udstedelse af påbud skal vurderes, om adressen kan overholde fristen. Dvs. længden af en frist skal fastsættes således, det praktisk set kan lade sig gøre opfylde det påbudte. (se tidligere tekst vedr. fristfastsættelsen i vejledningen til håndhævelse efter Miljøbeskyttelsesloven). Lighedsprincippet Princippet indebærer en pligt til gives ens frister i sammenlignelige sager. Den nye bekendtgørelse for de økonomisk trængte borgere giver en særlig hjemmel til længere påbudsfrister end for de øvrige påbud. Da der ikke er ens forhold mellem grundejerne, kan lighedsprincippet ikke umiddelbart anvendes til give de samme påbudsfrister til dem, der ikke er omftet af den nye bekendtgørelse. Proportionalitetsprincippet Princippet indebærer, der skal anvendes egnede midler til opnå den ønskede effekt (midlerne skal stå i et passende forhold, herunder økonomisk set, til formålet). Vi skal derfor foretage en vurdering af om påbuddet påfører grundejeren en unødig vidtgående byrde. Forslag til administrionspraksis Forvaltningen har set på om den nuværende frist på hhv. ½ og 1 år for forbedret spildevandsrensning er proportional for de ejendomme, som ikke bliver omftet af bekendtgørelsen. Selvom grundejerens indkomst ikke berettiger til være omftet af den nye bekendtgørelse, er der tale om meddelelse af påbud, som i almindelighed er af temmelig indgribende karakter for den enkelte grundejer, særligt når der som oftest er tale om påbud til prive borgere. Særligt i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning, er der ofte flere forskellige renseløsninger, som kan anvendes, og der kan være behov for, der foretages forundersøgelser. Hertil kommer opfyldelse af et påbud om forbedret spildevandsrensning oftest vil udgøre en udgift på mellem kr., hvorimod en almindelig kloakering typisk vil udgøre en udgift på mellem kr. Dette kan tale for, påbudsfristen skal være længere ved påbud om forbedret spildevandsrensning i forhold til en gennemsnitlig kloakering. Inden et påbud udstedes, får grundejer i et varsel om påbud mulighed for udtale sig. I varslet opfordres grundejer til bidrage med oplysninger, der kan have relevans i sagen. Her kan vi oplyse grundejeren om muligheden for længere frister, hvis anlægsarbejdet kommer over en given udgiftsgrænse. Grundejer får herved mulighed for komme med oplysninger om anlægsmæssigt store udgifter, som kan danne grundlag for, påbudsfristen skal strække sig ud over normalen. Forvaltningen ligger ikke inde med oplysninger på ejendomsniveau forud for varslet, der kan afgøre, om der er særlige fordyrende forhold. Derfor vil det kræve, grundejer indhenter til tilbud fra en kloakmester, før der kan gives en længere frist i påbuddet. I kommunens spildevandsplan er der foretaget en prioritering (i tre niveauer) af spildevandsindssen i de forskellige oplande til vandløb og søer. Prioritet 1 angiver de oplande, hvor spildevandsindssen prioriteres højest ud fra en nurmæssig vurdering. Denne prioritering kan danne grundlag for en differentieret påbudsfrist efter sårbarheden af det modtagende vandområde med henvisning til proportionalitetsprincippet. 16

18 Kommunalbestyrelsen Ud fra ovenstående betragtninger vurderer administrion, den varslede frist for efterkommelse af påbud om kloakering kan sættes til 1 år i højest prioriterede vandoplande eller 2 år i vandoplandet med laveste prioritet. Ligeledes kan de varslede frister for efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning sættes til 1 år i vandoplandet med den højeste prioritet og til 2 år i de øvrige prioritere områder. I forbindelse med udstedelse af påbuddet kan særlige økonomiske eller nurmæssige forhold, danne grundlag for en forlængelse af fristen for efterkommelse jf. nedenstående mrix. Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 > kr. 2 år 2 år 2 år kr. 1 år 2 år 2 år < kr. 1 år 1 år 2 år Bilag: 1 Åben Orientering fra Nurstyrelsen fra 23. april 2015 om fastsættelse af tidsfrister i 74001/15 afgørelser om tilslutning til kloak og i påbud om forbedret spildevandsrensning 2 Åben Spildevandsplan Nurs - prioritering - kortbilag /15 3 Åben Spildevandsplan Nurs - prioritering - kortbilag /15 4 Åben Forskelle mellem dagsordenpunkter om tidsfrister for påbud 75504/15 5 Åben Flowdiagram over lånemuligheder i fbm påbud på spildevandsområdet 74350/15 Indstilling Administrionen indstiller, fristerne for efterkommelse af påbud om kloakeringer og påbud om forbedret spildevandsrensning til alm. husstande gradueres i påbuddet efter følgende mrixmodel. Anlægsomkostning og Nurprioriteringer Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 > kr. 2 år 2 år 2 år kr. 1 år 2 år 2 år < kr. 1 år 1 år 2 år Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 17

19 Kommunalbestyrelsen Fastlæggelse af tidsfrister for påbud på spildevandsområdet Sagsnr.: 15/ Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Carsten Møller Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold; nr januar 2015 (ikrafttræden 1.februar 2015) Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt; nr. 108 af 29. januar 2015 (ikrafttræden 5. februar 2015) Sagsfremstilling Der er kommet ny lov/bekendtgørelse på spildevandsområdet, der giver nye muligheder for økonomisk trængte husejere, når de skal tilsluttes ny kloak eller har fået påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Formålet er, undgå eventuelle straffesager for husejere, hvis økonomi ikke rækker til opfylde påbud på spildevandsområdet. Husejere, der får påbud efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4 (tilslutning) og 30, stk. 1 (det åbne land), kan ansøge om fristforlængelse for opfyldelse af påbuddet, samt om få en afdragsordning med Vordingborg Spildevand A/S for udgifter hertil. For komme under ordningen, skal husstandsindkomsten for den berørte bolig være under ,- med tillæg for hvert hjemmeboende barn under 18 år på ,- (til og med 4 børn). Ansøgningsskema skal lægges på kommunens hjemmeside (er sket) og kommunen skal imødekomme ansøgningen, hvis betingelserne ovenfor er opfyldt. Uanset husstandsindtægt, gælder ordningen ikke for kloaksepareringer i eksisterende kloakopland og for erhvervsejendomme generelt. Eksisterende forhold: De nuværende tidsfrister er; 1 år for påbud i det åbne land og ½ år for tilslutning til kloak. Disse tidsfrister anbefales fortsætte for de ejendomme, der ikke kan komme under ordningen. For de ansøgninger, der imødekommes: Kommunen skal tage stilling til, hvor lang tid husejerne skal have til søge i, samt fristforlængelsen for opfyldelse af påbuddet. Bekendtgørelsen fastsætter en nedre grænse for denne sidste frist på 3 år. Det foreslås, dette bliver grænsen, da der her vil være stor forskel på dem, der kan komme under ordningen og dem der ikke kan (ligestillingsprincippet). Det foreslås desuden, husejerne får 4 uger til ansøge om komme under ordningen, svarende til varselsperioden for påbuddet. Varselsperioden er hvor berørte parter har mulighed for komme med bemærkninger til påbuddet. Det er i lov bemærkningerne anført, man regner med omkring 5 % af de berørte ejendomme kan komme under ordningen: KL vurdere på baggrund af en forespørgsel, det for enkelte landkommuner kan blive op til 10 %. For vores vedkommende er det ca. 100 ejendomme pt., der har fået påbud (tilslutninger), der ikke er opfyldt. Da bekendtgørelsen er med tilbagevirkende kraft, har alle med eksisterende påbud, der ikke er opfyldt/udført, fået mulighed for søge om udsættelse/afdragsordning inden 31. december Alle sager hos politiet er blevet bedt s i bero indtil da. Fra spildevandsplanens planlagte projekter kommer herudover: i 2016 forventes ca. 20 ejendomme, og i perioden ca. 80 ejendomme få påbud om tilslutning til ny kloak. Husejere, der kan komme under ordningen, har mulighed for en afdragsordning for alle udgifter forbundet med tilslutning/forbedret spildevandrensning. Bekendtgørelsen fastlægges nøjere ansøgningsfrister for dette, samt de økonomiske rammer for sådan en afdragsordning. F.eks. løber afdragsordningen over 20 år med en (fastlåst) effektiv rente på en 10-årig stsobligion + 5 procentpoint. Eventuelle konsekvenser i Vordingborg Spildevands økonomi, for vandafledningsafgiften, aktiviteten på spildevandsprojekter mv., kan ikke forudsiges på nuværende tidspunkt. 18

20 Kommunalbestyrelsen Ingen økonomi, dog bemærkes det, ordningen formentlig vil spare kommunen for udlæg af udgifter til nogle af de selvhjælpshandlinger, vi vil have udført, da der er nu er mulighed for afdragsordning med Vordingborg Spildevand A/S. Indstilling Administrionen indstiller, ansøgningsfristen for komme under ordningen sættes til 4 uger, for husejere, der opfylder ordningens betingelser, sættes fristen for tilslutning til kloak og opfyldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land til 3 år. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Punktet udsættes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker, ansøgningsfristen for komme under ordningen sættes til 4 uger i de kloakerede områder, og 8 uger i det åbne land. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget tiltrådt. 19

21 Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandarder 2015 vedrørende borgere med betydelig neds fysisk og/eller psykisk funktionsevne Sagsnr.: 15/ Område: Psykiri og handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om Social service, 85, 99, 103, 104, 107 og 108. Sagsfremstilling Kvalitetsstandarderne skal blandt andet beskrive det serviceniveau som Kommunalbestyrelsen har vedtaget og på den måde synliggøre den politiske prioritering overfor kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. De er også et redskab til formidle regler og retningslinjer, som Kommunalbestyrelsen fastlægger for området og fungerer samtidig som den lokalpolitiske udfyldning af den rammelovgivning, som Folketinget vedtager. På samme måde som den centrale lovgivning danner rammerne for de lokalpolitiske beslutninger, skal kvalitetsstandarderne danne rammerne for det arbejde, der udføres af forvaltningen på området for borgere med betydelig neds fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandarderne skal også supplere lovgivningen ved klarlægge borgernes rettigheder og rammerne for den hjælp man kan få. Kvalitetsstandarderne fastlægger således rammerne for forvaltningens arbejde med visitere og bevilge ydelser efter serviceloven som borgerne har behov for og ret til efter Serviceloven. Vordingborg Kommune sætter løbende fokus på udvikle og tilpasse visitionen og tilbuddene efter de aktuelle behov. I kvalitetsstandarden for støtte og rådgivning til udføre dagligdags gøremål efter Servicelovens 85, er der beskrevet ændringer i forhold til udvikling af en hurtigere afklaring af behovet for støtte for borgere med socialpsykiriske problemstillinger. Borgeren kan nu henvende sig på det lokale værested, og hurtigt få afklaret hvilken støtte, rådgivning, vejledning og optræning kan sikre, borgerens psykiske og sociale problemstillinger ikke forværres. Ligeledes er der fokus på, borgeren får rådgivning og vejledning i hvilke tilbud Vordingborg Kommune generelt kan støtte med. Hvis borgeren ikke er i målgruppen for 85, rådgives og vejledes borgeren i brugen af bl.a. uvisiterede tilbud, sundhedstilbud og frivillighedstilbud. Center for Socialpsykiri og myndighedspersonalet har i det tætte samarbejde med borgeren bedre muligheder for sikre, tilbuddene på Værestederne løbende udvikles og tilpasses. Dermed kan borgeren hurtigere og bedre udvikle egne ressourcer og modtage støtten ud fra et fælles formuleret formål. For borgere med andre problemstillinger end socialpsykiriske problemstillinger som f.eks. autisme og neds funktionsevne i øvrigt er der ingen ændringer. Som det ses i kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud efter Servicelovens 107 og 108, er der ingen er ændringer i forhold til Souschef Pia Haupt Holm vil være med under dette punkt og vil stå til rådighed i forhold til besvarelse af eventuelle spørgsmål. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard for endelig.docx 37185/15 2 Åben Kvalitetsstandard for endelig.docx 37184/15 3 Åben Kvalitetsstandard for endelig.docx 37186/15 4 Åben Kvalitetsstandard for endelig.docx 37187/15 5 Åben Kvalitetsstandard for endelig.docx 37188/15 6 Åben Kvalitetsstandard for endelig.docx 37182/15 20

22 Kommunalbestyrelsen Åben Høringssvar fra Handicaprådet /15 8 Åben Høringssvar fra Handicaprådet og kommentarer hertil.docx 72887/15 Indstilling Administrionen indstiller, kvalitetsstandarderne drøftes, kvalitetsstandarderne, inden godkendelse, sendes til høring i Handicaprådet. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. Supplerende sagsfremstilling til Sundheds- og Psykiriudvalgets møde Som besluttet på udvalgsmødet den 9. april 2015 har kvalitetsstandarderne været i høring hos Handicaprådet. Høringssvar fra Handicaprådet er vedhæftet. Afdeling for psykiri og handicap har tilknyttet diverse kommentarer til høringssvarene: Kommentarerne er vedhæftet. Indstilling Administrionen indstiller, høringssvar og kommentarer drøftes, kvalitetsstandarderne godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. Vedrørende høringssvar vurderes det er dækket ind af henholdsvis lovgivning, Vordingborg Kommunes handicappolitik og Vordingborg Kommunes kvalitetsstandarder. Det kan tilføjes, som udgangspunkt anvendes Vordingborg Kommunes egne tilbud, men der vil altid foreligge en individuel og konkret vurdering. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen fra Sundheds- og Psykiriudvalget tiltrådt. 21

23 Kommunalbestyrelsen Samlet opfølgning fra administrionen i forbindelse med dialogmøder med Lokalrådene 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Stregi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Nærdemokrimodel for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i februar og marts På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrionen (bilag). Alle lokalråd har meldt tilbage til administrionen med opfølgningsskemaer og/eller referer. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. Administrionen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende: Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte) Kloakering Frivilligt arbejde og forhold inden for dette Fiber- og mobilmodtageforhold Kollektiv trafik Nur- og strandprojekter Bosætning Kommunale bygninger Beredskabet Kultur og fritidsområdet Dagtilbud og åbningstider LUP er, udviklingsprojekter og økonomi i forhold til disse Placering af spørgsmål til de enkelte afdelinger og stabe beror på en vurdering af de enkelte afdelingers ekspertiser og ressortområder. Dette er meddelt ved udsendelse af opfølgningsskema, med ønske om, der fra de enkelte afdelinger bliver gjort opmærksom på, hvis emne/spørgsmål skal omplaceres. Bilag: 1 Åben Kort bilag omkring nuværende og fremtidige renseklasser 52568/15 2 Åben Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2015.docx 44309/15 Indstilling Administrionen indstiller, afdelingernes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2015 tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. 22

24 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Anbefales. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. Beslutning fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets stjernehøring i perioden 29. maj til 4. juni 2015 Godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Den administrive indstilling anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Indstillingen tiltrådt. 23

25 Kommunalbestyrelsen Revision af politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud tjenesteydelser i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Per Blum Larsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 30. august 2012 politik om sociale klausuler og arbejdsklausuler. Dele af politikken er i sin ordlyd vidtgående og kan misforstås. Administrionen har forvaltet politikken på en måde som ikke har medført kritik, men der er alligevel behov for igangsætte en proces for udarbejde nye retningslinjer der skal erstte den tidligere vedtagne politik om sociale klausuler og arbejdsklausuler. Der har været frems et lovforslag om en ny udbudslov, som er bortfaldet på grund af valget 18. juni. Efter en ny regering er tiltrådt kan lovforslaget fremsættes igen, men selvom der ikke forventes ændringer i lovforslaget så forventes loven først være vedtaget i starten af Udbudsloven vil under alle omstændigheder betyde politikken om sociale klausuler og arbejdsklausuler skal revideres. Ved gå i gang med dette arbejde allerede nu i efteråret 2015, kan et nyt forslag til retningslinjer fremsættes kort efter udbudsloven bliver vedtaget. Det foreslås derfor, der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal forberede et forslag til reviderede retningslinjer for brug af sociale klausuler mv. i Vordingborg Kommune. Arbejdet forventes ligge i efteråret 2015, således der kan fremsættes et forslag kort efter den forventede vedtagelse af udbudsloven i starten af Forslag til sammensætning af arbejdsgruppe: - 5 repræsentanter fra administrionen - 1 repræsentant fra LO - 1 repræsentant fra DA - 1 repræsentant fra Dansk Byggeri. - 2 repræsentanter fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Der vedlægges forslag til kommissorium for gruppens arbejde. Indtil der foreligger en ny politik foreslår administrionen, den nuværende politik udgår og ersttes af en midlertidig retningslinje fra 1. juli 2015 til en ny retningslinje er vedtaget. Forslag til midlertidig retningslinje er bilag 2 og hovedtrækkene er følgende: Krav om alle leverandører af opgaver til en værdi over kr. indenfor bygge- og anlægsopgaver indgår en partnerskabsaftale med jobcenteret i Vordingborg. I eventuelle større udbud indenfor bygge- og anlægsopgaver (over 3 mio. kr.), tages der konkret stilling til anvendelse af yderligere klausuler af direktionen. Bilag: 1 Åben Kommissorium for revision af "Politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordinborg Kommune" 2 Åben Midlertidige retningslinjer for brugen af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune 80931/ /15 24

26 Kommunalbestyrelsen Åben Vejledning til brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune 4 Åben Politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune gældende fra 1/ / /15 Indstilling Administrionen indstiller, der igangsættes en proces med revidere politikken om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune, vedlagte forslag til kommissorium godkendes, forslag til sammensætning af arbejdsgruppe godkendes der udpeges to repræsentanter fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til deltage i arbejdsgruppen og den eksisterende politik ersttes med vedlagte forslag til midlertidig retningslinje for brugen af klausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den anbefales. 2. og 3. anbefales dog således LO udpeger 2 repræsentanter. 4. anbefales og mindretalsgruppen udpeger Mikael Smed og flertalsgruppen udpeger Bo Manderup. Udvalget afventer f.s.v.a. 5. deres endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Not Vejledning til brugen af Politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune samt den gældende politik pr. 1/ var udsendt på mail til Kommunalbestyrelsen den 24. juni til 4. tiltrådt som anbefalet af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. 5. tiltrådt således: den nuværende politik forts er gældende indtil Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny politik efter udbudsloven og forslag til supplerende vejledning (udsendt 24. juni 2015) anvendes, således den nuværende politik ikke strider mod gældende ret. 25

27 Kommunalbestyrelsen Orientering om etablering af kollegium til udenlandske studerende Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Synne Felter Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om almene boliger Sagsfremstilling Vordingborg Kommune vil med sin vision for de kommende år arbejde for højne uddannelsesniveauet og få en mere internional profil. Der orienteres derfor om samarbejdet om etableringen af et kollegium til udenlandske unge, der tager den internionale læreruddannelse i Vordingborg. På University College Sjælland (UCSJ) i Vordingborg udbydes den internionale læreruddannelse, der tager 4 år. I 2014 blev der optaget omkring 100 unge studerende på uddannelsen, hvoraf de 30 studerende kom fra andre lande end Danmark. I 2015 forventer UCSJ optage mindst 30 studerende fra andre lande, hvoraf der er tale om mindst 24 forskellige nionaliteter, der flytter til Vordingborg for tage uddannelsen. Enkelte af de unge vil desuden tage deres ægtefælle med. UCSJ har oplyst, der er tale om ressourcestærke unge, der selv har valgt tage til Danmark for tage den internionale læreruddannelse. De fleste kommer fra familier, hvor der bakkes op om den unges uddannelse, og hvor forældrene bidrager økonomisk, så den unge kan klare sig og betale for bolig, møbler, underhold med videre. Der skal findes boliger til de studerende, så de har en fast base i de 4 år, de skal uddanne sig. UCSJ samarbejder derfor med Vordingborg Kommune og de almene boligselskaber, så der findes boliger til de unge, der kommer til Vordingborg til august Den 15. april 2015 blev der holdt et møde på kommunen, hvor de forskellige muligheder blev drøftet. Lejerbo deltog ikke, da de på forhånd havde oplyst, de ikke havde nogen ledige boliger. Domea havde ikke mulighed for deltage, men boligselskabet fremsendte på forhånd meriale om studieegnede boliger, som studerende eventuelt kan dele. Vordingborg Boligselskab og Arbejdernes Boligselskab deltog i mødet. De almene boligselskaber oplyste til mødet, der ikke er så mange ledige boliger på markedet, som der var tidligere. Umiddelbart kunne der ikke peges på et sted, hvor der er 30 ledige boliger i sammenhæng, der kan omdannes til et internionalt kollegium. Men når flere unge afslutter deres uddannelse i løbet af sommeren 2015, vil der komme flere ledige ungdomsboliger i Arbejdernes Boligselskabs afdeling 23 på Kildemarksvej i Vordingborg. Disse boliger ville sædvanligvis genudlejes til nye danske studerende, der påbegynder deres uddannelse til august, men det blev foreslået, man allerede i foråret reserverede et antal boliger til de internionale studerende, så de kan være sikre på få en bolig. Fordelen vil være, der dannes et internionalt kollegium, hvor de udenlandske studerende vil danne relioner på tværs, hjælpe hinanden og indgå i et fagligt og socialt fællesskab. Det blev endvidere aftalt, UCSJ, boligselskaberne og kommunen i fællesskab arbejder videre med planerne om boliger til de udenlandske studerende. 26

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:30 Sluttidspunkt 17:50 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Sag nr. 2015-15: Nye muligheder for afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Sag nr. 2015-15: Nye muligheder for afdragsordning mm. på spildevandsområdet Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S 9. Ved Fjorden 18, 4700 Næstved Bestyrelse: Helge Adam Møller, Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson Fraværende:

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Håndhævelse af spildevandspåbud

Håndhævelse af spildevandspåbud Håndhævelse af spildevandspåbud Acadresag 13/1539 - Heidkjae Resumé Der er tale om en genoptagelse af sag, der oprindeligt var på NFK d. 3. april 2014. Sagen blev hjemsendt til fornyet behandling af ØU,

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen (A) Jarne Rasmussen

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 28. august 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:55 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 01. oktober 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:01 Mødested: Codanhus, mødelokale 3. sal

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5588 6360 beredskab@naestved.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 11. maj 2015 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. 1 Baggrund: Udvalg til forenkling og modernisering af VVM-reglerne (nedsat 2012)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Kompetenceregler for Region Sjælland Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Revideret 12. juni 2008 1 ndledning ndhold Kompetencereglerne beskriver hvordan kompetencen til at træffe beslutninger

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Der er dog ikke vedtaget en samlet politik for anvendelsen af sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Der er dog ikke vedtaget en samlet politik for anvendelsen af sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. 27-05-2013 Side 1 ØU - Anvendelse af sociale klausuler Sagsnr.: 13/7101 Resumé: Udvalget for Teknik & Miljø protokollerede den 16. januar 2013 en opfordring til ØU om, at der i alle større anlægsarbejder

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Udkast til: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen August 2014 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og Sagsnr. 54.08.00-A00-1-14 Cpr. Nr. Dato 10-6- Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Notat om ny pædagoguddannelse 1. Ny pædagoguddannelse. Med baggrund i evalueringen af pædagoguddannelsen fra 2007 er

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 22. april 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Referat fra møde mellem Ribe Nord Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 17. april 2013, kl. 15.00 15.50 på Ribe Rådhus

Referat fra møde mellem Ribe Nord Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 17. april 2013, kl. 15.00 15.50 på Ribe Rådhus Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. april 2013 Sags id 2013-2891 Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 40 20 72 12 E-mail jsm@esbjergkommune.dk fra møde mellem Ribe Nord Lokalråd og Økonomiudvalget

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Formandsberetning 2016

Formandsberetning 2016 Formandsberetning 2016 Som tidligere år var bestyrelsens første opgave efter generalforsamlingen, at afholde Ørslevs Dialogmødet d. 24.02.2015. Her var 30 borgere mødt frem for at møde vores dialogudvalg,

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødested: Kalvehave Havn Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 18. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Mødested: Næstved Kommune Dagsordenspunkt Bemærkning Forventet tid Referat 1. Godkendelse af Dagsorden og referat vedhæftet 5 minutter

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Handicaprådet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Jørgen Maibom, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Liselotte Nielsen, Louis Hjelmsø,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere