Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler"

Transkript

1 Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der i forbindelse med udbud af opgaver inden for byggeri og anlæg samt visse tjenesteydelser til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller lærlinge. Kravet skal stilles ved udførelsen af opgaver, der findes egnede til at beskæftige praktikanter/lærlinge, det vil sige opgaver af en vis varighed og værdi hvor der benyttes faguddannet arbejdskraft i henhold til erhvervsuddannelserne. Økonomiudvalget besluttede samtidig, at der ved udbud af opgaver inden for byggeri og anlæg samt visse tjenesteydelser skal stilles krav om en arbejdsklausul, der sikrer arbejdstagerne hos hovedentreprenøren/hovedleverandøren samt eventuelle underentreprenører/underleverandører, lønog ansættelsesforhold i henhold til dansk kollektiv overenskomst. Denne vejledning henvender sig særligt til eksterne rådgivere for proceduren i forbindelse med vurdering og gennemførelse af projekter for Svendborg Kommune. Vejledningen skal ses i sammenhæng med Svendborg Kommunes vedtagne retningslinjer for henholdsvis anvendelse af uddannelsesklausuler og arbejdsklausuler i Svendborg Kommunes udbud. Nedenfor følger i kapitel 2 en procedure for vurdering af om en opgave er egnet til at kræve ansættelse af praktikanter og/eller lærlinge. 2. Uddannelsesklausuler I forbindelse med vurderingen af krav om relevant uddannelsesklausul i den udbudte opgave skal proceduren i Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune følges, heri fremgår bl.a. krav til opgavens varighed og kontraktværdi. Ligeledes skal formuleringer til udbudsmateriale hentes fra retningslinjerne. Kontraktbestemmelsen fremgår af kommunens kontraktbilag for sociale klausuler til bygge- og anlægsarbejder, der skal benyttes ved udbud og kontraktindgåelse. Ved vurdering af det samlede antal årsværk praktikanter/lærlinge for projektet medregnes ikke entrepriser, der ikke opfylder kravet til entreprisens varighed på minimum 6 måneder og omfang, entreprisestørrelse på min. 4 mio. i lønomkostninger og en anlægssum på min. 10 mio. kr. Retningslinjerne udleveres til rådgiver/projektleder af Svendborg Kommune i forbindelse med kontraktindgåelse om totalrådgivning/konsulentbistand ved udbud. 2.1 Udbud af rådgiverydelsen og indgåelse af rådgiverkontrakt

2 Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 2 Det bemærkes indledningsvist at dette afsnit kun er relevant i tilfælde hvor Svendborg Kommune ikke selv udbyder rådgiverydelsen. Det skal af udbudsmaterialet for rådgiverydelsen fremgå, at rådgiverens ydelser også omfatter håndtering af sociale klausuler i henhold til Svendborg Kommunes retningslinjer, herunder Skøn over det forventede omfang af fagrelevant arbejde samt et skøn over de dertilhørende lønomkostninger. Forslag til krav om antal beskæftigede praktikanter/lærlinge. Kontrol i kontraktens løbetid med entreprenøren/leverandøren i forhold til overholdelse af kontraktklausulen. 2.2 Udarbejdelse af skøn/egnethedsvurdering Projektlederen/rådgiveren skal udarbejde et skøn over de relevante lønomkostninger. Dette skøn skal afleveres til accept inden udsendelse af projektmateriale til kommende bydende tilbudsgivere. Reglerne omfatter alene de udførende fag og således ikke de tilknyttede rådgiverydelser, administration af aftalen eller bygherrens øvrige omkostninger. Alle erhvervsuddannelser tilknyttet de udførende fag betragtes som værende relevante. Som udgangspunkt vurderes potentialet dog at være størst for følgende uddannelser; Tømrer Snedker VVS Elektriker Murer Smed Maler Bygningsmaler Anlægsgartner/planteskoleuddannet gartner Anlægsstruktør Brolægger Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger For den samlede entreprise angives den skønnede lønudgift og på baggrund heraf vurderes potentialet for praktikanter og/eller lærlinge. Kravene i den konkrete aftale skal være proportionelle i forhold til den opgave der udbydes. Der må således ikke stilles krav om beskæftigelse af et forholdsvis større antal praktikanter og/eller lærlinge, end der sædvanligvis er mulighed for at beskæftige på opgaven. Tilsvarende kan kravet

3 Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 3 frafaldes eksempelvis for opgaver eller delopgaver, der kræver specialistviden, og dermed ikke hensigtsmæssigt muliggør beskæftigelse af praktikanter og/eller lærlinge. På samme måde vil opgavens organisering have betydning for potentialet og skal indgå i vurderingen. Eksempelvis kan udbud i totalentreprise eller hovedentreprise give bedre mulighed for at beskæftige praktikanter og/eller lærlinge end udbud i en række mindre fagentrepriser. Potentialet må derfor vurderes i forhold til den foreslåede aftalestruktur. Der skal således for hver opgave og aftale anlægges et fornuftigt skøn på baggrund af andelen af fagrelevant arbejde og opgavens organisering. Antal årsværk praktikanter og/eller lærlinge vurderes og beregnes ved anvendelse af nedenstående skematiske systematik, idet der her benyttes et entrepriseeksempel. Det samlede anlægsbudget opdeles i følgende hovedposter; 1. Håndværkerudgifter 2. Øvrige omkostninger 3. Samlet anlægsbudget Håndværkerudgifterne opdeles pr. entreprise og kan for en mere detaljeret vurdering af hver entreprise opdeles yderligere på bygningsdelsniveau. Reserver og hensættelse til uforudsete udgifter medregnes ikke. For hver entrepriser angives den skønnede lønudgift, og på baggrund heraf vurderes potentialet for praktikanter og/eller lærlinge med udgangspunkt i, at det normalt vil være muligt at beskæftige 10 % praktikanter og/eller lærlinge ud af det samlede timetal. Potentialet opgøres som antal årsværk forstået som antallet af helårsstillinger, men kan i praksis være sammensat af flere deltidsbeskæftigede på opgaven. Ved omsætning fra lønudgift til årsværk kan pr tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn på DKK inkl. sociale ydelser og andre omkostninger knyttet til medarbejderen, men uden virksomhedens dækningsbidrag i relation til entreprisen. Skønnet foretages af rådgiveren med baggrund heri. Opgavens potentiale skal derfor findes ved denne formel; ø ø ø 10 %= å æ Her angivet med et eksempel %=1,163 å æ

4 Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 4 Nedenstående skematik anvendes, idet skemaet her er udfyldt med fiktive tal; Pos. Omkostningsart Budget i kr. ex moms Entreprisens varighed måneder Netto lønudgift % Netto lønudgift i kr. ex moms Potentiale årsværk lærlinge 1. Håndværkerudgifter 1.1 Nedrivningsentreprise , Heraf fagrelevant ,156 arbejde Heraf specialarbejde Hovedentreprise Heraf fagrelevant ,163 arbejde Heraf specialarbejde Andre arbejder og leverancer 1.4 Uforudsete udgifter Håndværkerudgifter totalt 2. Øvrige omkostninger Samlet anlægsbudget Rådgiveren skal i hvert tilfælde vurdere entreprisens lønandel af fagrelevant arbejde, i ovenstående eksempel pos og og antal praktikanter og/eller lærlinge, som en andel heraf opgjort i årsværk. Ved vurdering af det samlede antal årsværk praktikanter og/eller lærlinge for projektet medregnes ikke entrepriser, der ikke opfylder kravet til entreprisens varighed (> 6 måneder) og omfang (> 4 mio. i lønomkostninger og anlægssum på 10 mio. kr.). Hovedentrepriser vurderes samlet, hvorimod fagentrepriser skal vurderes enkeltvis, hvorfor at nedrivningsentreprisen i ovenstående skema ikke er medtaget i vurderingen af opgavens potentiale. Havde nedrivningsentreprisen været en del af hovedentreprisen ville det samlede antal være 1,319 årsværk praktikanter/lærlinge. Hovedentreprisens størrelse fører til, at der skal stilles krav om 1,163 årsværk praktikanter/lærlinge. Det betyder, at der i denne entreprise skal beskæftiges praktikanter/lærlinge i 1,163 X 1924 timer = 2237,6 timer. Det udfyldte skema skal ledsages af rådgiverens kommentarer til vurderingen, herunder hvilket specialarbejde der er opgjort i beregningen, ligesom eventuelle bilag i form af mere detaljerede og fagopdelte kalkulationer vedlægges. Såfremt projektlederen/rådgiveren konkluderer, at opgaven ikke er egnet til beskæftigelse af praktikanter og/eller lærlinge, skal dette dokumenteres. Vurderingen og beregningen vurderes af

5 Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 5 Center for Ejendomme og Teknisk Service samt Økonomi & Udbud i forbindelse med udbud, og det godkendte antal årsværk praktikanter indarbejdes som krav i udbuddet ved, at uddannelsesklausulen i kontraktbilaget for sociale klausuler tilpasses ud fra kravet om årsværk lærlinge. Samtidig skal det angives relevant sted i udbudsmaterialet, at klausulen kan frafaldes såfremt vindende entreprenør har mere end 10 % lærlinge ansat, jf. afsnit 2.4. Ved opgaver der ikke er egnede til beskæftigelse af praktikanter og/eller lærlinge skal det vurderes om de uddannelsesmæssige hensyn på anden vis kan sikres i den udbudte opgave, f.eks. indsættelse af uddannelsesklausul om en dokumenteret uddannelsespolitik hos entreprenøren/leverandøren. Denne vurdering foretages i samarbejde med Center for Ejendomme og Teknisk Service samt Økonomi & Udbud. Såfremt opgaven findes egnet og er godkendt i Økonomiudvalget skal nedenstående procedure i afsnit følges. 2.3 Tidsforløb Rådgiveren skal ved totalentreprise udarbejde beregningen sammen med udarbejdelse af udbudsmaterialet til totalentreprisen. Ved hoved- og fagentrepriser skal beregningen udarbejdes i forbindelse med projektforslagsfasen/hovedprojektet. Vurderingen i forbindelse med udbud danner grundlag for krav til tilbudsgiverne i udbudsmaterialet. 2.4 Udbud af entreprenør-/leverandørydelsen På baggrund af projektleders/rådgivers skøn over lønomkostninger for relevant arbejde og potentialet for praktikanter og/eller lærlinge, skal det angives i udbudsbekendtgørelsen (ved EUudbud) og i udbudsmaterialet (ved både EU-udbud og nationale udbud) det skønnede antal, der skal være beskæftiget på opgaven. Det skal endvidere fremgå af udbudsmaterialet, at kravet kun kan opfyldes ved nyansættelse af praktikanter og/eller lærlinge og ikke ved, at der overføres allerede ansatte praktikanter og/eller lærlinge hos entreprenøren/leverandøren til den vundne opgave. Det skal som en undtagelse til ovenstående fremgå, at kravet om et bestemt antal praktikanter og/eller lærlinge på opgaven bortfalder hvis entreprenøren/leverandøren ved kontraktstart dokumenterer, at entreprenøren/leverandøren allerede har ansat 10 % praktikanter/lærlinge samlet set i virksomheden inden for den faggruppe, som uddannelsesklausulen vedrører. Af udbudsmaterialet skal det ligeledes fremgå, at den vindende entreprenør/leverandør samtidig med aflevering af arbejdsplan endvidere skal aflevere et udkast til hvordan entreprenøren/leverandøren vil løfte forpligtelsen om beskæftigelse af x antal praktikanter og/eller lærlinge.

6 Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 6 Det skal endvidere fremgå af udbudsmaterialet, at entreprenøren/leverandøren senest samtidig med fristen for aflevering af arbejdsplanen, skal give meddelelse til bygherren/projektledelsen såfremt denne, enten ikke kan finde en praktikant og/eller lærling eller ikke kan godkendes som uddannelsessted. Såfremt entreprenøren/leverandøren ikke kan finde praktikant og/eller lærling, skal projektlederen/rådgiveren formidle kontakt til Svendborg Kommune, der vil bistå entreprenøren/leverandøren med at foreslå praktikanter/lærlinge fra relevant uddannelsesinstitution. I tilfælde af at Svendborg Kommune ikke kan foreslå praktikanter/lærlinge til entreprenøren/leverandøren, er entreprenøren/leverandøren berettiget til at besætte stillingerne på normale vilkår, uagtet at forpligtelsen til ansættelse af praktikanter/lærlinge dermed ikke overholdes. Såfremt entreprenøren/leverandøren af hensyn til f.eks. virksomhedens størrelse ikke kan godkendes som praktikvirksomhed skal projektlederen/rådgiveren formidle kontakt til Svendborg Kommune, der herefter vil tage stilling til om der er mulighed for beskæftigelse af ledige eller krav om andre sociale hensyn. I tilfælde af at entreprenøren/leverandøren generelt ikke er godkendt til praktik af andre årsager, tager projektlederen/rådgiveren i samarbejde med Svendborg Kommune kontakt til entreprenøren/leverandøren, der udbedes en redegørelse for hvad der ligger til grund for den manglende godkendelse. 2.5 Tidsforløb Rådgiveren skal ved totalentreprise udarbejde beregningen sammen med udarbejdelse af udbudsmaterialet til totalentreprisen. Ved hoved- og fagentrepriser skal beregningen udarbejdes i forbindelse med projektforslagsfasen/hovedprojektet. Vurderingen i forbindelse med udbud danner grundlag for krav til tilbudsgiverne i udbudsmaterialet. 2.6 Kontrol i kontraktens løbetid Rådgiver/projektleder sikrer sig ved kontraktindgåelse med entreprenør/leverandør, at der efterfølgende indhentes dokumentation fra entreprenør/leverandør på nyansættelse af de i kontrakten krævede antal praktikanter/lærlinge. På byggemøder/statusmøder skal rådgiveren/projektledelsen sikre sig, at entreprenøren/leverandøren følger planen for praktikant og/eller lærlingebeskæftigelsen i kontraktperioden. Projektlederen/rådgiveren er forpligtet til, at følge op på om potentialet for praktikanter og/eller lærlinge realiseres; dog kan denne forpligtelse uddelegeres til rådgiveren på projektet, såfremt det fremgår af rådgiveraftalen. Opfølgningen skal ske ved, at medtage et særskilt punkt i byggereferatmøder/statusmøder kaldet Bemanding. Under punktet noterer byggelederen antallet

7 Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 7 af og navnene på de aktuelt beskæftigede praktikanter og/eller lærlinge som en særskilt del af den samlede bemanding. 2.7 Aflevering af opgaven På baggrund af de oplysninger byggeledelsen/projektledelsen modtager på byggemøderne/projektmøderne vedrørende overholdelse af planen for praktikant og/eller lærlingebeskæftigelse, vurderes det om entreprenøren/leverandøren fuldt ud har overholdt denne forpligtelse. Såfremt entreprenøren/leverandøren ikke har beskæftiget det angivne antal praktikanter og/eller lærlinge, sanktioneres der efter de fastsatte bodsbestemmelser i kontrakten. Entreprenøren/leverandøren pålægges en bod svarende til kr pr. manglende årsværk. Boden betales efter påkrav fra Svendborg Kommune. 3. Arbejdsklausuler I forbindelse med vurderingen af krav om arbejdsklausul i den udbudte opgave skal proceduren i Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune følges. Ligeledes skal formuleringer til udbudsmateriale hentes fra retningslinjerne. Kontraktbestemmelsen fremgår af kommunens kontraktbilag for sociale klausuler til bygge- og anlægsarbejder, der skal benyttes ved udbud og kontraktindgåelse. Svendborg Kommune fører løbende liste over virksomheder, der midlertidigt er udelukket fra deltagelse i underhåndsbud samt indbudte licitationer som følge af overtrædelse af kommunens arbejdsklausul. Listen indgår som kontraktvilkår for udførelse af arbejde for kommunen og skal respekteres. Retningslinjer, liste over midlertidigt udelukkede virksomheder samt kontraktbilag udleveres til rådgiveren/projektlederen af Svendborg Kommune i forbindelse med rådgiverudbud samt ved udbud af entrepriser. 3.1 Udbud af rådgiverydelsen og indgåelse af rådgiverkontrakt Det skal af udbudsmaterialet for rådgiverydelsen fremgå, at rådgiverens ydelser også omfatter håndtering af sociale klausuler i henhold til Svendborg Kommunes retningslinjer, herunder egnethedsvurdering samt biståen ved kontrol med overholdelse af arbejdsklausul, der skal sikre rimelige løn- og arbejdsansættelsesforhold for de medarbejdere hos leverandører og entreprenører, herunder underleverandører/underentreprenører, som leverer ydelser til og udfører opgaver for Svendborg Kommune. 3.2 Egnethedsvurdering

8 Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 8 Rådgiver gennemfører en egnethedsvurdering af opgaven i forhold til retningslinjerne, herunder en generel vurdering af opgavens varighed og kontraktværdi. Ved bygge- og anlægsarbejder skal der som udgangspunkt altid anvendes arbejdsklausul. Ved tjenesteydelser, herunder driftsopgaver, der udbydes, skal der som udgangspunkt altid anvendes arbejdsklausul. Dog forudsættes altid en individuel egnethedsvurdering, jf. retningslinjerne. Såfremt opgaven vurderes egnet til indeholdelse af en arbejdsklausul indsættes formuleringer til kontraktbestemmelse fra retningslinjerne i kontrakten samt udbudsmaterialet, jf. afsnit 3.3. Ved bygge- og anlægsarbejder er kontraktbestemmelse til arbejdsklausul og formuleringer angivet i kontraktbilag for sociale klausuler, der anvendes. 3.3 Udbud af entreprenør/leverandørydelsen På baggrund af projektleders/rådgivers egnethedsvurdering af opgaven, skal det angives i udbudsbekendtgørelsen (ved EU-udbud) og i udbudsmaterialet (ved både EU-udbud og nationale udbud), at kontrakten indeholder en arbejdsklausul, der skal sikre alle de ansatte, som entreprenøren/leverandøren og eventuelle underentreprenører/underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Arbejdsklausulen indeholder et kædeansvar, der betyder at hovedentreprenøren/leverandøren forpligtes til at sikre ovennævnte vilkår også overfor sine underentreprenører/underleverandører. Det betyder at de forpligtelser der ligger i arbejdsklausulen, kontraktmæssigt placeres hos hovedentreprenøren/leverandøren, der forpligtes overfor sine underentreprenører/underleverandører. 3.4 Kontrol i kontraktens løbetid Projektleder/rådgiver er ansvarlig for at bistå ved kontrol med overholdelse af den i kontraktmaterialet indsatte arbejdsklausul, jf. afsnit 3.3, og er forpligtet til omgående at kontakte Center for Ejendomme og Teknisk Service ved mistanke om uregelmæssigheder og lign. på f.eks. byggepladser. Svendborg Kommune samarbejder med den fynske kontrolenhed under Odense Kommune om det udførende kontrolarbejde. Vindende entreprenør/leverandør af en udbudt opgave skal i forbindelse med kontraktunderskrivelse underskrive kontrakt indeholdende arbejdsklausul / kontraktbilag for sociale klausuler ved bygge- og anlægsarbejder, hvor vedkommende forpligter sig til at overholde arbejdsklausulens bestemmelser. Ligeledes skal der i kontraktbilaget angives oplysninger om bl.a. overenskomstforhold. Der gennemføres løbende en effektiv kontrol i forhold til, at sikre kontrol med at Svendborg Kommunes arbejdsklausul overholdes. Kontrollen gennemføres i samarbejde med den fynske kontrolenhed, der som udgangspunkt foretager den opsøgende kontrol hos leverandører og

9 Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 9 entreprenører samt foretager egentlige kontrolforanstaltninger med udgangspunkt i arbejdsklausulens bestemmelser, jf. dennes afsnit 2 og 4. Kontrollen er derfor dels opsøgende i forhold til at sikre en dialog med leverandører og entreprenører om arbejdsklausulens forpligtelser, omfang og sanktioner, og dels udførende i forhold til gennemførelse af egentlige kontroller, herunder indhentning af dokumentation samt fysiske kontrolbesøg. Afgørelser om konkrete sanktioner, jf. arbejdsklausulens afsnit 3, gennemføres alene af Svendborg Kommune. Udvalget for Miljø og Teknik Den 2. december 2013 [Opdateret d. 21. januar 2015]

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter

Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter Halsnæs Kommune Praktikanter og lærlinge i Halsnæs Kommunes udbud Vejledning til projektleder Procedure ved udbud af opgaver hvor der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter Byrådet i Halsnæs Kommune

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune Udbud Uddannelsesklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Økonomiudvalget den 2. oktober 2012 blev administrationen bedt om,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund.

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund. NOTAT VEDRØRENDE Den 05-12-2013 Sagsbeh: AH/LG Sagsnr.: 2013 Dok.nr.: 2013 Udbud & Indkøb Anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler ved udbud i Frederiksberg Kommune Notatet har til formål at gøre

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet

Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet Hvorfor praktikanter Regionsrådet besluttede på sit møde den 1. februar 2011 at Region Hovedstaden fremover ved udbud af større anlægsprojekter stiller

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016.

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016. Sagsnr. 2016/S 074-128382 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 1 Udbud af Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Nr. Spørgsmål Svar Modtaget 1 Vedr. ESPD / dokumentation: Der blev stillet spørgsmål til den dokumentation,

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul. Aalborg Kommunes anvendelse af arbejdsklausuler m.v. Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler Dette cirkulære erstatter cirkulære dateret 16.12.2013, dokumentnr. 2013-0245492-1. Udsendelse

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune Annonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Natur og Miljø udbyder herved udførelse af grøn pleje i Natur og Miljøs distrikt Syd. Udbuddet gennemføres som et begrænset

Læs mere

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst.

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst. Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst www.regionmidtjylland.dk Arbejdsklausuler En arbejdsklausul er et kontraktvilkår i udbudskontrakten, der bestemmer, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE INDHOLD. 1 Indledning 2 1.1 Tilgang og afgrænsning 2

UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE INDHOLD. 1 Indledning 2 1.1 Tilgang og afgrænsning 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Nykøbing Falster 25. november 2015 J. nr. 00.01.00G-0047/45873 Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Indledning I lighed med at REFA ønsker at sikre ordnede forhold

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

Der er dog ikke vedtaget en samlet politik for anvendelsen af sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Der er dog ikke vedtaget en samlet politik for anvendelsen af sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. 27-05-2013 Side 1 ØU - Anvendelse af sociale klausuler Sagsnr.: 13/7101 Resumé: Udvalget for Teknik & Miljø protokollerede den 16. januar 2013 en opfordring til ØU om, at der i alle større anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

(alle opgaver) eksempel på kontraktvilkår er vedlagt

(alle opgaver) eksempel på kontraktvilkår er vedlagt Notat Senest redigeret i december 2013 1. Uddannelsesklausuler hvorfor og hvad? HVORFOR? Ved køb af bygge- og anlægsydelser skal det vurderes, om der kan stilles krav om uddannelsesklausuler, jf. Byrådets

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Undersøgelsen tager maksimalt 10 minutter at gennemføre. Tusind tak for din deltagelse!

Undersøgelsen tager maksimalt 10 minutter at gennemføre. Tusind tak for din deltagelse! 3J63-ZMA9-N921 Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgmester@fredensborg.dk Navn Thomas Lykke Pedersen Kommune Fredensborg Kommune 3J63-ZMA9-N921 OM UNDERSØGELSEN Kommunikationsvirksomheden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009 K E N D E L S E C.C. Brun Entreprise A/S (advokat Henning Biil, København) mod A/S Storebælt

Læs mere

Vejledning i brug af sociale klausuler

Vejledning i brug af sociale klausuler Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Odense Kommune, Job- og bistandsafdelingen Vejledning i brug af sociale klausuler København den 28. januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Kommunens anlægsinvesteringer 2016-2019 v/økonomi- og Personaledirektør Klaus Christiansen,

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved byggeog anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune

Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved byggeog anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved byggeog anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune Formål Skanderborg Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at sikre

Læs mere

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI 2013-2014 Kultur- og Fritidsforvaltningen Tekst: Lars Høier, (A&U) Grafi k: Marianne Rich-Byberg (P&B), Nyropsgade 1, 5. sal, 1602 København V Indledning er en professionel indkøbsorganisation, der anvender

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen

Læs mere