Årsrapport for AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39"

Transkript

1 Årsrapport for 2013 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013, 4 måneders driftsresultat Køb af EDB Gruppen Holding... 5 Året, der gik... 6 Årets resultat... 9 Når it blot er et redskab Løsninger, der dækker hele forretningen It leveret, så det passer til kunden Anerkendelser i EG i din hverdag EG er af de bedste også som arbejdsplads Kombiner flere fagområder i kundeløsning Tæt kunderelation skaber nye muligheder Forretningsområder Logistik og produktion Bygge og anlæg Retail og Medie Utility EG Public SaaS & Infrastruktur Tværgående kompetencer Corporate governance Samfundsansvar Risikostyring Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Anvendt regnskabspraksis Generelt Standarder og fortolkninger der er trådt i kraft i Koncernregnskabet Virksomhedssammenslutninger Omregning af beløb i fremmed valuta Resultatopgørelsen Balancen Egenkapital Definitioner Regnskab Totalindkomstopgørelse Balance aktiver Balance - passiver Egenkapital Pengestrømsopgørelsen Noter

3 Koncernstruktur

4 Hovedtal og nøgletal 2013, 4 måneders driftsresultat AX IV EG Holding III-koncernens hovedtal I millioner DKK 2013 Resultatopgørelse Nettoomsætning 563,2 Bruttofortjeneste 434,2 EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 58,8 Driftsmæssige afskrivninger 4,7 EBITA, driftsresultat 54,1 Afskrivninger, amortiseringer 30,9 Indtægter fra frasolgte aktiviteter 0,0 EBIT, driftsresultat 23,2 Finansielle poster, netto -32,8 Skat af årets resultat -3,0 ATP, årets resultat -6,6 Normaliseringer Rapporteret EBITDA 58,8 Køb og salg af aktiviteter/virksomheder 1,9 Restruktureringsomkostninger mv. *1) 9,9 Omkostninger ved EG's opkøb af virksomheder 2,5 Axcel omk. ved køb af EDB Gruppen Holding 7,5 EDB Gruppen Holding EBITDA ,6 Normaliseret EBITDA 195,2 Rapporteret EBITA 54,1 Køb og salg af aktiviteter/virksomheder 1,9 Restruktureringsomkostninger mv. *1) 9,9 Omkostninger ved EG's opkøb af virksomheder 2,5 Axcel omk. ved køb af EDB Gruppen Holding 7,5 EDB Gruppen Holding EBITA ,6 Normaliseret EBITA 174,5 *1) Baseret på intern rapportering - 3 -

5 AX IV EG Holding III-koncernens hovedtal I millioner DKK 2013 Balance Aktiver i alt 2.014,7 Aktiekapital 0,1 Egenkapital 498,9 Netto arbejdskapital 168,4 Rentebærende gæld, netto -179,7 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet -271,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -924,5 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 1.388,8 Årets pengestrøm 192,7 Investeringer Materielle anlægsaktiver 3,8 Koncernens nøgletal EBITDA i pct. af omsætning 10,4% EBITA i pct. af omsætning 9,6% Egenkapital andel 24,8% Antal medarbejdere

6 Køb af EDB Gruppen Holding AX IV EG Holding III ApS er stiftet den 20. juni 2013, og omfatter en 4 måneders ejerskabsperiode af EDB Gruppen Holding A/S, som blev overtaget af Axcel fra Nordic Capital 1. september 2013 efter en hurtig, velgennemført og planlagt salgsproces. I forbindelse med det komprimerede akkvisitionsforløb frem mod Axcels overtagelse af EDB Gruppen Holding A/S blev der i første omgang valgt en traditionel bankfinansiering. Denne bankfinansiering er i december 2013 afløst af en obligationsudstedelse på 900 mio. kr., der kommer til at løbe frem til De vilkår, som er opnået med obligationsudstedelsen hvad angår kapitalstruktur, løbetid, og øvrige lånebetingelser, passer godt til EG's vækststrategi. Med obligationsudstedelsen har EG koncernen den nødvendige finansielle styrke til implementering af selskabets strategiplan, der i første omgang løber frem til Ved en vurdering af resultatet for AX IV EG Holding III ApS for 2013 bør der proforma reguleres, således at resultatopgørelsen foretages, som om AX IV EG Holding III ApS har haft ejerskab af EDB Gruppen Holding A/S siden 1. januar Efter en proforma regulering af 2013 er opnået følgende hovedresultater for 2013: 7,3 % vækst i omsætning, fra mio. kr. til mio. kr. 20,1 % vækst i normaliseret EBITDA, fra 162,5 mio. kr. til 195,2 mio. kr. 24,7 % vækst i normaliseret EBITA fra 140,0 mio. kr. til 174,5 mio. kr. Selskabets proforma realiserede resultater for 2013 er i overensstemmelse med selskabets forventninger, og for en mere detaljeret gennemgang henvises til efterfølgende uddrag af årsrapporten for EDB Gruppen Holding A/S. I millioner DKK EDB Gruppen Holding A/S AX IV EG Holding ApS AX IV EG Holding Aps Pro-Forma 2013 EDB Gruppen Holding A/S 2012 Realiseret: Nettoomsætning 1.047,8 563, , ,5 Vareforbrug 235,3 129,1 364,4 344,2 Bruttofortjeneste 812,5 434, , ,3 Personaleomkostninger 556,9 292,1 849,0 814,9 Andre eksterne driftsomkostninger 141,0 83,2 224,2 199,7 EBITDA 114,7 58,8 173,5 142,7 Driftsmæssige afskrivninger 16,0 4,7 20,7 22,5 EBITA 98,7 54,1 152,8 120,2 Normaliseringer Køb/Salg af aktiviteter/virksomheder 1,9 0,0 1,9 0,0 Restruktureringsomkostninger 7,9 2,0 9,9 10,3 Omkostninger ved EG's opkøb af virksomheder 2,5 0,0 2,5 9,5 Axcel omk. ved køb af EDB Gruppen Holding 0,0 7,5 7,5 0,0 I alt Normaliseringer 12,2 9,5 21,7 19,8 Normaliseret EBITDA 126,9 68,3 195,2 162,5 Normaliseret EBITA 110,9 63,6 174,5 140,0-5 -

7 Året, der gik Beskrivelsen omfatter perioden 1/1-31/ for det 100 % ejede datterselskab EDB Gruppen Holding A/S. Bedste resultat nogensinde 2013 blev endnu et godt år for EG-koncernen med det bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie. Omsætningen rundede de 1,6 mia. kr., svarende til en stigning på 6,8 %, opnået gennem en blanding af organisk og akkvisitiv vækst. Resultatet udviklede sig ligeledes positivt med en normaliseret indtjening (EBITDA) på 195,2 mio. kr. en stigning fra 2012 på 19,7 %. Normaliseret EBITDA-margin voksede fra 10,9 % i 2012 til 12,2 % i EG s omsætningsmix, hvor en betydelig del af omsætningen kommer fra cloudløsninger, faste serviceaftaler og software, har medvirket til den stigende bruttoavance og forudsigelige indtægtsstrømme. Disse dele af forretningen udgør en stadig større del af EG s samlede omsætning og avance. EG s evne til at generere frit cash flow er betragteligt, bl.a. pga. en fortsat stigende driftsindtjening og en reduceret pengebinding i arbejdskapital. Det giver handlefrihed på en række parametre, bl.a. i forhold til opkøb, som i 2013 omfattede Unitail AB, NaviPartner AS samt DataPro A/S. EG har strukturen og musklerne til at være med til at konsolidere markedet, og opkøb vil fortsat være en del af vores strategi. EG s organiske vækst er styrket i En af årsagerne bag dette er et øget fokus på metoder og implementeringsforløb i forhold til store projekter, og dermed en minimering for ikke-rentable timer bundet i indgåede aftaler. Herudover er salgsindsatsen generelt styrket, hvilket har medvirket til, at EG har haft en større vækst end resten af markedet. Ny ejer opdateret strategi Ejerskabet af EG overgik den 1. september 2013 til Axcel efter en hurtig, velgennemført og planlagt salgsproces. Det giver ro på to fronter. Dels er EG s performance og potentiale blevet kigget grundigt efter i sømmene. Det gælder både operationelt i forhold til nøgle-kpi er, som fx faktureringsgrad, pipelineudvikling og projektfremdrift, og strategisk i forhold til videre udviklingsmuligheder. Både operationelt og strategisk står vi særdeles stærkt, hvilket analyser og benchmark i forbindelse med ejerskiftet kun har bekræftet. Dels har vi med Axcel som ejere mulighed for yderligere at styrke virksomheden i strategiperioden, der løber frem til Det gælder bl.a.: Styrket forretningsudvikling og produktudvikling, der yderligere skal opbygge EG s palet af IPbaserede løsninger med branche som kernen. Samling af modeller omkring markedsføring og salg, leverance og service/support, der skal strømline indsatsen i forhold til udvalgte forretningsmodeller og sikre, at vi i højere grad får realiseret EG s store krydssalgspotentiale

8 Et styrket mandat til den interne lean-funktion, der målrettet skal hente de betydelige effektiviserings- og skalagevinster, der ligger tilgængelige på tværs af EG. Som følge af den nye strategi er organisationen opdateret med virkning fra 1. januar 2014, således at vi i højere grad rendyrker vores forskellige forretningsmodeller, skaber en struktur der bedre understøtter deling af viden og samarbejde på tværs af EG, samt skaber stærkere faglige miljøer. Den primære ændring er etableringen af en ny division "Technology & Delivery", der samler ydelserne bag en stor del af EG s krydssalgspotentiale og etablerer fælles rammer for projektimplementering, leverancemodeller og service og support. Fælles produktudvikling opbygges herudover i dette regi. I forbindelse med ejerskiftet er 2013 årsregnskabet påvirket af betydelige engangsomkostninger, hvorfor et normaliseret EBITDA giver et mere retvisende billede for EG i Stort potentiale i den eksisterende kundebase I 2013 har vi for alvor taget hul på forretningsmæssigt at udnytte fordelene ved at være ét EG. For kunderne giver det den fordel, at vi er med dem hele vejen og kan hjælpe dem med at realisere et større samlet gevinstpotentiale. For EG betyder det et potentiale for at stå for en større andel af it-budgettet hos den enkelte kunde. Med vores store kunde- og løsningsportefølje og relativt lave share of wallet indebærer målrettet krydssalg et betragteligt vækstpotentiale, som vi arbejder målrettet på at realisere. EG har en skarp profil baseret på værdiskabelse gennem branchefokus. Vi er markedsledende med specifikke løsninger til en række brancher, som fx detailkæder, byggemarkeder, håndværkere, logistik, læger og advokater. Vi udbygger løbende positionen som markedsleder i disse og andre brancher. Optimeret porteføljemix EG s omsætningsmix indeholder betydelig omsætning fra cloudløsninger, licensindtægter fra egen software og faste serviceaftaler. Områderne er karakteriseret ved forudsigelige omsætningsstrømme og en relativt høj bruttoavance. Vægtningen i mixet sikrer en solid bund i EG s forretning og er medvirkende til gode resultater, også i år hvor den generelle markedsvækst er vigende. EG har i 2013, som planlagt, optimeret sin produktportefølje yderligere, så kontraktporteføljen af cloudløsninger og løbende serviceaftaler er øget til at udgøre en fortsat større andel af både omsætning og EBITDA. Fokus vil også fremadrettet være på recurring revenue, og vi forventer yderligere at øge denne del af porteføljen i 2014 og Hertil kommer EG s betydelige udvikling og salg af egen software. Det gælder vores egenudviklede ASPECT4-platform med løsninger til transport, tekstil, trælast samt logistik og produktion, og det gælder branche- og tillægsløsninger med egen IP baseret på standardplatforme fra fx Microsoft. Især sidstnævnte vil blive styrket yderligere ved styrkelse af produkt- og forretningsudvikling. Samlet set er den relative del af mixet bestående af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser øget set i forhold til hardware. Resultatet er en fortsat stigende bruttomargin, der over de senest fire år ( ) er gået fra 72,9 % til 77,3 %

9 Stærke partnerskaber EG er leverandøruafhængig. Dermed kan vi rådgive vores kunder ud fra deres behov uden at være låst til en bestemt teknologi. EG har stærke partnerskaber med en række leverandører, fx Microsoft, IBM, HP og SAP. EG er en af de største Microsoft Dynamics partnere set på verdensplan og har i løbet af året modtaget en række priser og anerkendelser i dette regi, bl.a. som årets Dynamics-partner i Norge og årets vertikale partner i Danmark. Herudover blev vi i af IBM udnævnt til årets business analytics-partner. Dette illustrerer, at strategien med at koble teknologiske kompetencer med brancheviden virker, uanset vinklen det ses fra

10 Årets resultat Årets resultat for AX IV EG Holding III ApS, som er stiftet 20. juni 2013, omfatter en 4 måneders ejerskabsperiode af EDB Gruppen Holding A/S. Ved en vurdering af resultatet for virksomheden bør man se resultatet over en 12 måneders periode. Det er beskrevet i nedenstående under "Normaliseret EBITDA og EBITA" Derudover er væsentlige punkter fra regnskabsberetningen for 2013 i datterselskabet EDB Gruppen Holding A/S gengivet nedenfor. Rapportret resultat - AX IV EG Holding III ApS AX IV EG Holding III realiserede i 2013 en omsætning på 563,2 mio. kr., og en realiseret bruttofortjeneste på 434,2 mio. kr. Rapporteret EBITDA andrager 58,8 mio. kr. og rapporteret EBITA andrager 54,1 mio. kr. Rapporterer EBIT andrager 23,2 mio. kr. Finansielle poster, som er en udgift på 32,8 mio. kr., er præget af engangsomkostninger i forbindelse med selskabets køb af EDB Gruppen Holding A/S. Resultat før skat -9,6 mio. kr. Egenkapitalen andrager 498,9 mio. kr. Normaliseret EBITDA og EBITA - AX IV EG Holding III ApS Ved en vurdering af resultatet for AX IV EG Holding III ApS bør der normaliseres, således at der korrigeres for den del af 2013 ( ), hvor AX IV EG Holding III ApS ikke havde ejerskab af EDB Gruppen Holding A/S. Realiseret EBITDA for perioden i EDB Gruppen Holding A/S andrager 114,6 mio. kr., og normaliseret EBITDA for AX IV EG Holding III ApS for 2013 andrager 195,2 mio. kr. Realiseret EBITA for perioden i EDB Gruppen Holding A/S andrager 98,6 mio. kr., og normaliseret EBITA for AX IV EG Holding III ApS for 2013 andrager 174,5m - 9 -

11 Uddrag af regnskabsberetning for EDB Gruppen Holding A/S Finansielle forhold 6,8 % stigning i omsætning 11,8 % stigning i EBITDA og 20,1 % stigning i normaliseret EBITDA 6,6 % stigning i indtjening (EBITA) og 24,6 % stigning i normaliseret EBITA. EDB Gruppen Holding-koncernen nåede i 2013 en samlet omsætning på 1.603,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,8 %. Omsætningsstigningen er positivt påvirket af såvel organisk vækst som opkøb. Omvendt påvirker valutakursudviklingen for norske kroner negativt med 0,7 %. Gennem de senere år har EG haft større fokus på salg af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser frem for salg af hardware, og det har været medvirkende til en fortsat stigende bruttomargin. Siden 2010 har selskabet forøget sin bruttomargin fra 72,5 % til 77,3 % i Med en indtjening (EBITDA) på 159,6 mio. kr. opnåede EDB Gruppen Holding sit bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie, og EG havde en indtjeningsmæssig fremgang på 11,8 % i forhold til Normaliseret EBITDA reguleret for omkostninger til opkøb, restrukturering, købesumsregulering i forbindelse med salget til Axcel samt normaliseringer for opkøbte virksomheder, som ikke indgår med en 12- måneders ejerperiode, androg i ,2 mio. kr. (162,5 mio. kr.) svarende til en vækst på 20,1 %. Resultatet betragtes som værende tilfredsstillende. Fremgangen i omsætning og indtjening fra 2012 til 2013 er bl.a. sikret ved organisk vækst inden for de fleste forretningsområder. Opkøb har også bidraget positivt. Fremgangen fra 2012 til 2013 er i overensstemmelse med selskabets forventninger. Nettoomsætning EDB Gruppen Holding-koncernens omsætning udgør 1.603,3 mio. kr. (1.501,5 mio. kr.) svarende til en vækst på 6,8 %. Omsætningsfremgangen fra 2012 til 2013 er positivt påvirket af opkøbene af Unitail AB, NaviPartner AS og DataPro A/S. Inden for salg af hardware har der i 2013 været en omsætningsnedgang på 6,1 % i forhold til Det skyldes EG's bevidste valg om kun at have fokus på de kunder, til hvem vi sælger brancheløsninger. Eksklusive hardwaresalg har EG haft en omsætningsfremgang på 8,1 %. Divisionen Logistik & Produktion med brancheløsninger til produktions- og logistikkunder baseret på AX, NAV, ASPECT4 og SAP har i 2013 haft en omsætning på 394,6 mio. kr. mod 396,0 mio. kr. i Divisionen Bygge & Anlæg med hovedfokus på Trælast og Byg & Installation har i 2013 haft en omsætning på 280,6 mio. kr. (258,5 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2012 på 8,5 %, som bl.a. er skabt via opkøbet af NaviPartner i Norge. Divisionen Retail & Medie, som bl.a. er Skandinaviens største leverandør af værdiskabende it-løsninger til detailhandlen og Danmarks førende udbyder af specialiserede it-løsninger til mediebranchen, har i 2013 oplevet en meget kraftig vækst inden for Dynamics AX til detailhandlen. Omsætningen i 2013 var på 303,0-10 -

12 mio. kr. (253,2 mio. kr.) svarende til en stigning på 19,7 %, som ud over organisk vækst er skabt via opkøbet af Unitail AB og DataPro A/S. Divisionen Utility, som leverer it-løsninger og service til forsyningsselskaber i Norden, har i 2013 haft en omsætning på 145,0 mio. kr. (132,5 mio. kr.) svarende til en vækst på 9,4 %. Divisionen SaaS & Infrastruktur, som bl.a. leverer egne brancheløsninger til udvalgte kundegrupper og SaaS-løsninger og driftsservice til EG-koncernens kunder, har i 2013 haft en omsætning på 413,6 mio. kr. (382,4 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2012 på 8,2 %, som dækker over en betydelig omsætningsvækst inden for cloudløsninger, hvorimod der har været tilbagegang i omsætningen inden for traditionelt hardwaresalg. Divisionen Public, som leverer it- og effektiviseringsløsninger til stat og kommuner, har i 2013 haft en omsætning på 110,0 mio. kr. (101,0 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2012 på 8,9 %, som er skabt via organisk vækst. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste er øget fra 1.157,3 mio. kr. i 2012 til 1.238,8 mio. kr. i 2013 svarende til en stigning på 7,0 %. Den positive udvikling i bruttomarginen i procent af omsætningen er fortsat fra tidligere år, og bruttomarginen androg 77,3 % i 2013 mod 77,1 % i Koncernens øgede fokus på salg af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser frem for salg af hardware har været medvirkende til en stigende bruttomargin i de senere år. Tilbage i 2010 var EDB Gruppen Holdings bruttomargin 72,5 %. Resultatudvikling, EBITDA EDB Gruppen Holdings EBITDA for 2013 udgør 159,6 mio. kr. i forhold til 142,7 mio. kr. for den tilsvarende periode i 2012 svarende til en fremgang på 11,8 %. EBITDA-fremgangen skyldes primært forbedret lønsomhed i den eksisterende forretning, men opkøb bidrager også positivt. I vurderingen af EBITDAfremgangen er der i 2013 afsat betydelige ressourcer, både kvantificerbare og ikke-kvantificerbare, til opkøb og efterfølgende integration af de opkøbte virksomheder samt salg af EDB Gruppen Holding til Axcel. I normaliseringen af resultatet for EDB Gruppen Holding er der reguleret for de købesumsreguleringer, som er foretaget i forbindelse med Axcels køb af EDB Gruppen Holding. Normaliseret EBITDA androg i ,2 mio. kr. (162,5 mio. kr.) svarende til en vækst på 20,1 %. Resultatudvikling, EBITA EDB Gruppen Holdings EBITA for 2013 udgør 128,1 mio. kr. i forhold til 120,2 mio. kr. for den tilsvarende periode i 2012 svarende til en fremgang på 6,6 %. EBITA-fremgangen skyldes primært forbedret lønsomhed i den eksisterende forretning, men opkøb bidrager også positivt. Derudover har der været betydelige engangsomkostninger som nævnt under EBITDA. Normaliseret EBITA androg i ,5 mio. kr. (140,0 mio. kr.) svarende til en vækst på 24,6 %. Resultatudvikling, EBIT EG Holding-koncernen realiserede i 2013 et EBIT på 89,9 mio. kr. i forhold til 55,8 mio. kr. i

13 Normaliseret resultat efter skat Normaliseret resultat efter skat udtrykker årets resultat efter skat reguleret for ekstraordinære forhold, som ikke kan tilskrives den fortsættende driftsaktivitet, herunder salg af aktiviteter, restruktureringsomkostninger, omkostninger til integration af opkøbte virksomheder og amortiseringer i forbindelse med opkøb. Normaliseret resultat efter skat androg 132,1 mio. kr. i 2013 mod 96,0 mio. kr. i Skat af årets resultat Skat af årets resultat består af aktuel skat på 24,0 mio. kr., regulering af tidligere års skat med -3,5 mio. kr. og ændring i udskudt skat på -12,1 mio. kr., således at skat af årets resultat udgør 8,4 mio. kr. (13,8 mio. kr.). Skatteprocenten udgår således 11,1 % (31,5 %). Pengestrømme Der har været en fortsat stærk pengestrøm fra driftsaktiviteter på 384,1 mio. kr. (131,6 mio. kr.), som skyldes en kombination af selskabets vækst og reduktion af pengebinding i arbejdskapital. Ændringen i kortfristet gæld (236,8 mio. kr.) skyldes ændring af mellemværender med koncernselskaber. Arbejdskapitalen udgør 10,5 % (11,9 %) af omsætningen. EG-koncernen har gennem kontinuerlig stramning af forretningsmodellen sikret, at en stigende andel af driftsindtjeningen bliver konverteret til frit cashflow, som kan anvendes til opkøb af relevante virksomheder eller gældsnedbringelse. Opkøb foretaget i 2013 er finansieret via eget cashflow. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde -114,5 mio. kr. (-135,4 mio. kr.). Reduktionen i forhold til 2012 skyldes, at der er investeret mindre i opkøb af virksomheder i 2013 end i Af årets investeringer på 114,5 mio. kr. kan 32,4 mio. kr. henføres til køb af immaterielle aktiver, mens investeringer i materielle aktiver udgjorde 10,0 mio. kr. Hertil kommer køb af virksomheder for 73,4 mio. kr. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde -266,6 mio. kr. mod -4,1 mio. kr. i 2012, Årets pengestrøm udgør 3,0 mio. kr. mod -7,9 mio. kr. i Nettoarbejdskapital Arbejdskapitalen udgør 168,4 mio. kr. (178,5 mio. kr.). Ved udgangen af 2013 udgjorde arbejdskapitalen 10,5 % af omsætningen, hvilket er en betydelig forbedring i forhold til 2012, hvor arbejdskapitalen udgjorde 11,9 % af omsætningen, og i forhold til 2008, hvor arbejdskapitalen udgjorde 17,6 % af omsætningen. Forbedringen i arbejdskapitalen fra 2012 til 2013 skyldes hovedsageligt en reduktion af forfaldne debitorer samt en reduktion af igangværende arbejder for fremmed regning. Balance Ultimo 2013 havde EDB Gruppen Holding A/S en samlet koncernbalance på 1.259,8 mio. kr. (1.216,8 mio. kr.). Stigningen i balancen skyldes primært en forøgelse af goodwill samt andre immaterielle aktiver som følge af tilgang af opkøbte virksomheder. Egenkapitalen var ultimo 2013 på 472,2 mio. kr. (407,8 mio. kr.)

14 Fusioner Som led i koncernens strategi om at reducere antallet af selskaber er datterselskabet EG NeoProcess A/S med virkning fra 1. januar 2013 fusioneret ind i EG A/S. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Forventninger Selskabet fusioneres med virkning fra 1. januar 2014 med EG A/S og EG Holding A/S med EG A/S som fortsættende selskab

15 Når it blot er et redskab EG's særkende er præcist tilpassede brancheløsninger, hvor teknologi, processer og organisation går op i en højere enhed. Vi har stærke kompetencer inden for markedsledende it-platforme og sammensætter uden besvær komponenterne til den teknologiske løsning, der bedst understøtter kundens forretning. Vi siger altid forretning først, teknologi bagefter. Det er sådan, vi sikrer it-løsninger, der giver virksomhederne det optimale fundament. Brancheløsninger er den lige vej til målet Med dyb brancheviden kender vi til de udfordringer, der er karakteristiske for kundens branche. Vi kender til de typiske faldgruber og ved på forhånd, hvor skoen ofte trykker. Vi kender også løsningerne, som har virket for andre virksomheder i samme branche. Selv effektiv drift rummer potentiale Vi ser ofte, at en virksomheds processer er mere komplekse, end de behøver at være. Holdt op imod idealprocesserne for branchen viser der sig ofte et forbedringspotentiale. Sammen med kunden kortlægger vi, hvor virksomheden skal justere for at skabe størst forretningsmæssig værdi. En løsning, der passer EG's brancheløsninger har procesforbedringer indbygget fra starten. Nogle virksomheder vil uden tilpasninger kunne benytte en af vores brancheløsninger direkte, mens andre har behov for justeringer, der tager højde for virksomhedens særlige karakteristika. Under alle omstændigheder giver en tilpasset brancheløsning det mest effektive fundament videre frem

16 Løsninger, der dækker hele forretningen 360-graders it-løsninger med én leverandør, som er der hele vejen fra forretningsudvikling over implementering og drift til servicering og support. Vi sikrer, at den it-løsning, kunden vælger, er afstemt med de forretningsmæssige mål og særlige kendetegn i branchen, så kunden i sidste ende høster gevinsten. Vi tager udgangspunkt i kundens behov og tænker forretning før it. Det kan vi, fordi vi har hele løsningspalettten til rådighed

17 It leveret, så det passer til kunden Både mindre og større virksomheder har brug for en it-løsning, der understøtter deres arbejdsgange. Med udgangspunkt i branchens best practice-processer kommer vi rigtig tæt på. Forskellen for mindre og større virksomheder ligger ofte i, hvor stort behovet for individuelle tilpasninger er. Her vil det typisk være en afvejning mellem enkel, forudsigelig it og fuld fleksibilitet. Nøglefærdige brancheløsninger til mindre virksomheder Mindre virksomheder har behov for en it-løsning, der præcist understøtter de specifikke arbejdsgange, så arbejdet kan tilrettelægges smidigt og uden unødigt tidsforbrug. Her skal du naturligvis ikke gå på kompromis. Branchens behov er bygget ind Stor brancheviden og dyb indsigt i optimale arbejdsgange er udgangspunktet i sammensætningen af vores nøglefærdige brancheløsninger. Det betyder, at du med i pakken får understøttelse af de arbejdsgange, der er karakteristiske for din virksomhed. Her er for eksempel funktioner som indbygget tilbudskalkulation og mobil tidsopsamling direkte på arbejdspladsen til håndværkeren eller integration til EKG-scannere og enkel medicinudskrivning til lægen. EG har nøglefærdige brancheløsninger til en række brancher, bl.a. håndværkere, installatører, boligadministration, advokater, læger, bedemænd, plantecentre samt kirker og kirkegårde. Enkelt fra A til Z Med en cloudbaseret it-løsning er der tænkt på det hele. Vi står for alt fra opsætning til hotline og løbende drift. Det giver dig mulighed for at fokusere på forretning frem for it. Brancheløsningen leveres på abonnementsbasis, så du kan skrue op og ned, hvis dit behov ændrer sig undervejs. Du binder ikke unødig tid og ressourcer til implementering og vedligehold af it, og udgifterne kender du på forhånd. Enkelt, forudsigeligt og lige til at gå til. End-to-end-projekter til større virksomheder For større virksomheder vil første skridt mod en ny it-løsning oftest være en grundig analyse af processerne. Hvordan understøttes eksisterende arbejdsgange, hvor ligger optimeringspotentialet, og hvordan prioriteres indsatsen, så gevinsten maksimeres? For at opnå det bedste udbytte kigger vi på it, processer og organisation som et samlet hele. Med en brancheløsning som grundlag for videre tilretninger kommer den endelige løsning til præcist at understøtte de strømlinede arbejdsgange i din virksomhed. Resultatet er en skræddersyet løsning, der er effektiv at implementere og effektiv i drift

18 Anerkendelser i 2013 Microsoft: Årets vertikaliseringspartner i Danmark Gives til den Microsoft-partner, der bedst investerer i og går til markedet med branchespecifikke løsninger bygget på Microsoft Dynamics. Herbert Nathan: ERP-prisen 2013 Tildelt Linco Food og EG i fællesskab. Prisen gives til en virksomhed og leverandør, som har gennemført et ERP-projekt med stor dygtighed. IBM Business Partner Award 2013 For at vise evnen til at eksekvere og gøre en ekstraordinær indsats for at skabe succes med IBM's Business Analyticsportefølje. Microsoft: Årets Dynamics Partner i Norge For at udmærke sig ved solid vækst år efter år, primært takket være gode brancheløsninger og smarte koncepter for enkel implementering

19 EG i din hverdag Hver dag året rundt er vores kunder med til at holde hjulene i gang. De skaber arbejdspladser og leverer produkter og serviceydelser til gavn for os alle. Gennem effektiviserede arbejdsgange understøttet af it hjælper vi dem med at øge produktiviteten, så de kan blive ved med at skabe værdi for deres kunder og for Danmark. Vi er stolte af vores kunder. Når du læser din morgenavis, er det ofte en EG-løsning, der står bag styringen af dit abonnement samt trykning og distribution af avisen. Der er stor sandsynlighed for, at de lastbiler, du overhaler på vej til arbejde, bliver styret ved hjælp af EG's transportløsning. Indkøbsturen på vej hjem fra arbejdet er hurtigt klaret af en effektiv ekspedient, der har alle funktioner ved hånden med EG's butiksløsning. Når du handler på nettet og hurtigt har overblik over tilgængelige varer, er det ofte en EG-løsning, der giver dig opdaterede data. Bor du under store forhold? En EG-løsning har skabt overblikket i projektøkonomien under ombygningen af et slot. Lever du mere beskedent, er din leje- eller andelsbolig sikkert administreret med en EG-løsning. Størrelsen på din elregning kan meget vel være resultatet af en forbrugsberegning foretaget med en EGløsning. Energirenovering? Vinduerne, beslagene og tagpappet er ligesom en lang række andre produkter i mange tilfælde produceret med anvendelse af en EG-løsning. Håndværkeren, der laver arbejdet på huset, har sikkert en EG-løsning, der hjælper ham med at styre byggeprojektet sikkert i mål. Er du gør det selv-mand, vil du i byggemarkedet med overvejende sandsynlighed blive betjent med et system leveret af EG. Bliver du uvenner med naboen, er der en god chance for, at din advokat bruger en EG-løsning til at styre sagen. Når du bliver syg, kan du trygt ringe til din læge eller vagtlæge med en løsning fra EG har han det overblik, du håber på. Godt medicinen virkede! Så behøver du ikke vide, at EG står for løsninger til næsten alle landets kirker og kirkegårde

20 EG er af de bedste også som arbejdsplads EG's vigtigste aktiv er medarbejderne, og derfor er vores højeste prioritet at skabe gode rammer for dem. Det betyder helt konkret: Et job, der giver mening med plads til at gøre en forskel Plads til personlig udvikling og frirum til at træffe egne beslutninger Gode kolleger, der giver en hånd med, når det behøves, og som interesserer sig for mennesket bag Ordentlige arbejdsforhold med styr på alt det, man forventer hos en stor virksomhed. Lokal og global EG er både en stor og en lille koncern. Alle medarbejdere er del af en lille og tæt enhed, men er samtidig del af en koncern med mere end 1300 medarbejdere, der samarbejder på tværs af flere lande og mere end 20 lokationer. Branchefokus og specialistkompetencer Mange arbejder med branchefokus, og andre arbejder med specialistkompetencer inden for fx ledelsesrådgivning, it-udvikling og standardplatforme. Samarbejdet på tværs er støttet af interne processer, der er designet til at gøre samarbejdet smidigt og værdiskabende. EG er blandt Danmarks bedste store arbejdspladser EG placerer sig i 2013 i undersøgelsen Great Place to Work som 7. bedste store arbejdsplads og 9. bedste it-arbejdsplads. Undersøgelsen giver et godt grundlag for at sammenligne sig med andre virksomheder, og ambitionen om at være blandt de bedste it-arbejdspladser får en ekstra, forpligtende dimension. EG's score og placering i forhold til andre it-arbejdspladser bliver offentlig, og det gør arbejdet med medarbejdertilfredshed meget konkret og synligt

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2011

EG A/S Årsrapport 2011 EG A/S Årsrapport 2011 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2011 3 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2010

EG A/S Årsrapport 2010 Ledelsesberetning EG A/S Årsrapport 2010 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2010 3 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S Hoved- og nøgletal 2010 Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK 2006 2007

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S INDHOLD PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD S MARKEDER 08_KMD på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD'S MARKEDER

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 2 Året i hovedtræk...2 Hoved- og nøgletal... 3 Beretning...4 Kunder...6 Medarbejdere...9 Koncernoversigt... 11 Aktionærforhold

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere