Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING"

Transkript

1 Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre kommuner undrende spørger: Hvorfor fungerer det i Hedensted?. Dialogen, som er en af kommunens værdier, er vigtig, især når krisen kradser, som den gør i disse år. Vi har netop været igennem et år, hvor budgettet skulle holdes, men samtidig skulle dette også give ro om rammen. Det viste sig, at budgettet blev holdt, men skatteindtægterne svigtede. Derfor ser det også ud til at blive en udfordring de kommende år at få økonomien til at hænge sammen. Medarbejdersiden i Hoved MED har derfor tilkendegivet overfor økonomiudvalget og kommuneledelsen, at vi gerne vil inddrages på et tidligt tidspunkt, hvis der skulle komme nye besparelser. Lærerne har igennem det sidste år konstant måtte lægge ører til, at de bare skal undervise en time mere, så er alle problemer løst. Anders Bondo og undertegnede har gentagne gange måttet forsvare lærernes arbejdstid, når fejlbehæftede undervisningsprocenter fra bl.a. KL bliver brugt mod lærerne. Det er skræmmende, at KL som den ene forhandlingspart af vores arbejdstidsaftale underminerer de gode intentioner, der er i A08. På trods af disse angreb, forhandlede vi sammen med He- Fortsættes side 11

2 INDHOLD Forslag til forretningsorden... 5 Forslag til vedtægtsændringer... 6 Kursusudvalget Nyhedsbrev Pædagogiske forhold Arbejdsmiljø Driftsregnskab og status Bemærkninger til regnskabet Regnskab Særlig fond - og statur Budget 2012 og bemærkninger hertil Sangblade

3 KREDSGENERALFORSAMLING HEDENSTED LÆRERKREDS KREDS 116 torsdag d. 15 marts 2012 kl Hedensted Sognegård, Hedensted FORELØBIG DAGSORDEN. 1. Valg af dirigent samt vedtagelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af eventuel ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til ansatte i kredsen. 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg jævnfør 8 og Eventuelt. Kredsformand Kenneth Reinholt Referencer til dagsordenen - se side 4.

4 Referencer til dagsordenen Kredsstyrelsen foreslår følgende til de enkelte punkter på dagsordenen: Pkt.1. A Konsulent i DLF Carsten Freundt. B. Forslag til forretningsorden, se side 5 Pkt.3 Regnskabet for kredsen og Særlig fond, se side 18 og 22 Pkt.4 Forslag til vedtægtsændringer, se side 6-10 Pkt. 5 Forslag til ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer ses her under. Pkt.6 Forslag til budget 2012, se side 24 Forslag til kredskontingent 2012: Fraktion 1 og 2 medlemmer Fraktion 4 medlemmer Fraktion 6 medlemmer kr. 247,00 pr. måned. kr. 30,00 pr. måned. kr. 16,00 pr. måned. Dagsordenens punkt 5 Forslag til fastsættelse af ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer Kredsstyrelsen foreslår: GÆLDENDE BESTEMMELSER: Kredsstyrelsens frikøbstimetal 2075 timer vedtaget FORSLAG TIL ÆNDRING FRA 1. AUGUST 2012 Kredsstyrelsens frikøbstimetal: 1925 timer. 4

5 Forslag til forretningsorden 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og et antal tillidsrepræsentanter til at bistå dirigenten med stemmeoptælling. 2. Kredsstyrelsens mødereferent optager beslutningsprotokol af mødet. 3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, udsættes afstemningen om den samlede beretning til efter behandlingen af disse punkter. 4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse. 5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten, der bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforlag sættes til afstemning. 8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvnf. dog vedtægternes 14 om vedtægtsændringer. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Optælling kan begæres. 5 mødedeltagere eller formanden kan begære skriftlig afstemning. Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. 9. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 5

6 Kredsens vedtægter Eksisterende vedtæger fra 17. marts Stk. 3 Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst en måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 5 Stk. 3 Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyr senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen mv. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling. I øvrigt forholder man sig som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter 4. Vedtægtsændringsforslag til generalforsamlingen den 15. marts Stk. 3 Udmeldelse sker i henhold til Danmarks Lærerforenings vedtægter med mindst en måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 5 Stk. 3 Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyr senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen mv. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling. I øvrigt forholder man sig som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. 6 Generalforsamling: Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal. 6

7 Stk. 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og i Folkeskolen. Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden. Stk. 3 Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden bekendtgøres via kredsbladet/særlig kredsmeddelelse til samtlige medlemmer senest 4 arbejdsdage før generalforsamlingen. 9 Valg: Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, og 3 Medlemmer, som alle vælges direkte på den ordinære generalforsamling i lige år. Stk. 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel i et af kredsstyrelsen udsendt Nyhedsbrev, i Folkeskolens kalender samt på kredsens hjemmeside Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden. Stk. 3 Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden bekendtgøres til samtlige medlemmer senest 4 arbejdsdage før generalforsamlingen på skolerne via opslag fra TR og på kredsens hjemmeside 9 Valg: Kredsstyrelsen består af 4 medlemmer: Formand, næstformand, og 2 medlemmer, som alle vælges direkte på den ordinære generalforsamling i lige år. Stk. 2 Valg af formand og delegeret jf. Hovedstyrelsens retningslinier 7

8 Stk. 3 Valget af kredsens 2. delegerede, er samtidig valg af kredsens næstformand. Stk. 4 Valg af 2 suppleanter for den kongresdelegerede, som ikke er kredsformand. Disse 2 suppleanter er samtidig valgt til kredsstyrelsen Stk. 5 Valg af medlem til kredsstyrelsen jf. stk. 1. Stk. 6 Valg af suppleanter for de tre kredsstyrelsesmedlemmer. Kandidaterne er valgt i rækkefølge eller efter højest opnåede stemmetal. Stk. 7 Der vælges 2 medlemmer udenfor kredsstyrelsen som kritiske revisorer samt 2 suppleanter for disse for disse. 10 Kredsstyrelsen: Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 1 mere end halvdelen af kredsstyrelses-medlemmerne giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen bortfalder forslaget. Ved personsager, herunder valg og udpegninger, gør kredsformandens stemme dog udslaget. Stk. 5 Udgår Stk. 6 Valg af suppleanter for de to kredsstyrelsesmedlemmer. Kandidaterne er valgt i rækkefølge eller efter højest opnåede stemmetal. Stk. 7 Der vælges 2 medlemmer udenfor kredsstyrelsen som kritiske revisorer samt 2 suppleanter for disse. 10 Kredsstyrelsen: Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 kredsstyrelsesmedlemmer giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen bortfalder det stillede forslag. Ved personsager, herunder valg og udpegninger, gør kredsformandens stemme dog udslaget. 8

9 Stk. 4 Kredsens ansatte sagsbehandler er, såfremt denne er almindeligt medlem, samtidig kredskasserer. Såfremt den ansatte sagsbehandler ikke er almindeligt medlem, udpeger kredsstyrelsen en kasserer blandt kredsens almindelige medlemmer. Stk. 5 Kredsen udgiver et medlemsblad. Kredsstyrelsen ansætter og afskediger den ansvarshavende redaktør af bladet. Ligeledes ansætter og afskediger kredsstyrelsen efter forhandling med den ansvarshavende redaktør eventuel lønnet medhjælp. Stk. 4 Kredsens ansatte konsulent er, såfremt denne er medlem af kredsen, samtidig kredskasserer. Såfremt den ansatte konsulent ikke er medlem af kredsen, udpeger kredsstyrelsen en kasserer blandt kredsens medlemmer. Stk. 5 Kredsen udgiver hvert år et antal Nyhedsbreve. 11 Tillidsrepræsentant: Kredsstyrelsen udskriver valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne ved hver skole. Stk. 2 Valget, der foretages inden udgangen af marts, udskrives af kredsstyrelsen og gælder for de efterfølgende 2 skoleår med tiltrædelse 1. april. 11 Tillidsrepræsentant: Kredsstyrelsen udskriver i ulige årstal valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne ved hver skole. Stk.2 Valget, der foretages inden udgangen af marts, gælder for de efterfølgende 2 år med tiltrædelse 1. april. Stk. 3 Valgene finder sted efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægter 11. Stk. 3 Valgene finder sted efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægter. 9

10 13 Nærværende vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt forslag herom er fremsat over for kredsstyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De konkrete forslag til om ændringer af vedtægterne skal være udsendt til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. For at en vedtægtsændring kan vedtages kræves, at mindst 2 /3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2010 og træder i kraft straks. 13 Nærværende vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt forslag herom er fremsat over for kredsstyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De konkrete forslag til ændringer af vedtægterne skal være udsendt til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. For at en vedtægtsændring kan vedtages kræves, at mindst 2 /3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2012 og træder i kraft straks 10

11 Formandens kontorberetning, Fortsat fra forsiden densted kommune en arbejdstidsaftale på plads, som vi nu har arbejdet efter siden august Når midlerne var, som de var, giver det sig selv, at der ikke var meget at forhandle om. Der bliver i sådan en forhandling givet og taget fra begge sider, men til sidst fandt vi en løsning, som begge parter kunne leve med. Jeg er glad for, at vi har fået en aftale, hvor lærerne har fået et professionelt råderum, og hvor dialogen mellem lærer og leder er en forudsætning. Det lokale kursusudvalg blev pludselig nedlagt, uden at vi, eller vores repræsentant blev hørt. Er det ordentlighed? Og hvor blev dialogen af i denne proces? Til gengæld har der været stor aktivitet på det pædagogiske område, hvor inklusionsarbejdet har fyldt meget, men mere om dette andetsteds i bladet. Der vil på generalforsamlingen blive fremsat en del vedtægtsændringer. Bladet Folkeskolen har flyttet sin kalender fra det trykte blad til folkeskolen.dk. Alle meddelelser om arrangementer skal derfor i fremtiden lægges ind på folkeskolen.dk. Dette kræver en mindre vedtægtsændring. Der vil også på generalforsamlingen blive fremsat et forslag om at nedsætte frikøbstimetallet med 150 timer, og ændre antallet af Kredsstyrelsesmedlemmer fra 5 til 4. Ved at omfordele nogle opgaver, kan vi opretholde det samme serviceniveau og samtidig holde kontingentet i ro. Hedensted Lærerkreds vil derfor også økonomisk set, være tilpasset antallet af lærerstillinger i kommunen. Kredskontoret har heller ikke kunnet undgå investeringer i år. Den ny postkasselov betød, at der måtte investeres i en ny postkasse, som undertegnede og sekretæren i skøn forening opsatte. Sidst men ikke mindst vil jeg minde om vores medlemstur til Haraldskær den 7. september 2012, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 11

12 Kræver udvikling afvikling - eller bliver det for indviklet..? Af Leif Vestergaard Kredsstyrelsesmedlem DET KOMMUNALE KURSUSUDVALG har på sine møder drøftet, hvad vi har af fælles tiltag i kommunen, hvilke beslutninger er der taget i ministeriet, er der nye indsatsområder i skolevæsenet eller lign, som gør, at der skal foretages noget fælles. Kursusudvalget har indsamlet og drøftet ideer til skoleudvikling og lavet et idekatalog til skolerne. Skolerne har selv kunnet planlægge skoleudvikling selv eller med hjælp UCL eller VIA eller andre udbydere. Kursusudvalget har drøftet spotkurser efter indstillinger fra skolerne og har enten kommunalt eller i samarbejde med CPU eller UCL været medvirkende til, at mange er oprettet. Kursusudvalget har drøftet og iscenesat eventuelle uddannelser for bestemte grupper, som læsevejledere, skolebibliotekarer, it-vejledere o.a. Input til kursusudvalget er kommet fra skolerne gennem individuelle ønskesedler fra lærerne koordineret gennem skolens ledelse. Den struktur, som kursusvalget har haft og det tidligere udmærkede samarbejde, blev på årets første møde i august nedlagt. Historikken er, at Undervisningsafdelingen ønskede ændringer i måden at arrangere kommunale kurser på. På et efterfølgende skoleledermøder nedlægges kursusudvalget med et pennestrøg uden større diskussion om udvalgets berettigelse til trods for, at vi og ledernes repræsentanter i kursusudvalget var af en anden mening. Vi var i udvalget under mødet positivt indstillet jf. kommunens overordnede værdier om ansvar, dialog og udvikling over for evt. ændringer, men ikke til permanent nedlæggelse. I kommende skoleår afgøres kurser/ kursustiltag ude på de enkelte skoler. I år vil der ikke på samme måde været mulighed for frit valg til at ønske. Det er bekymrende, at vi som forening er sat uden for indflydelse, da lærernes efteruddannelsesbehov ikke er blevet mindre. 12

13 Nyhedsbrev Af Ole Bjerre Martinussen Næstformand KREDSSTYRELSEN BESLUTTEDE for godt et år siden, at Hedensted Lærerkreds fremadrettet skulle undlade at udgive det velkendte trykte kredsblad 3 gange årligt. Målet var naturligvis ikke at nedprioritere informationen til medlemmerne, men i stedet at gøre det modsatte. Vi ønskede i højere grad at være i stand til at informere, når nyhederne var aktuelle i stedet for at samle til bunke og udgive nyheder med måneders forsinkelse. Derfor besluttede vi som bekendt, at udgive et elek- Lærerne efterspørger efteruddannelse, der kan bibringe de nødvendige kompetencer for at løse undervisningsopgaven, det gælder inden for det specialpædagogiske område, it- området, relations kompetencer, didaktiske kompetencer i en inkluderende skole, klasserumsledelse og fag/faglige kurser mm. I KSØ regi havde efteruddannelseskurset 2011 for tillidsrepræsentanterne temaet TR i en spare tid. Der var oplæg fra Odder/Skanderborg Lærerkreds, som har været igennem omfattende skolenedlæggelser og sparerunder. Der var input fra foreningen om TR s rolle og ansvarsområder i en utryg situation, og lektor Niels Villemoes gav sin fortolkning af Hvorfor alting hele tiden skal spares væk. tronisk nyhedsbrev I PDF-format (som kan printes ud som folder, for de der ønsker at have det i hånden) og lade dette blive distribueret elektronisk til kredsens medlemmer via tillidsrepræsentanterne. I det forgangne år har kredsstyrelsens beslutning fra sidste år så skullet stå sin prøve. Vi har fået en del positive tilkendegivelser fra bl.a. møder i faglig klub på de forskellige skoler, hvor tillidsrepræsentanterne har spurgt til medlemmernes holdning til nyhedsbrevet og det glæder os naturligvis, at nyhedsbrevet er blevet vel modtaget. I den nuværende kredsstyrelse er opfattelsen, at vi fortsat skal udvikle på vores kommunikation med og information til medlemmerne, hvilket vi med første årgang af nyhedsbrevet synes vi har fået et fint afsæt for. Samtidigt er vi klar over, at vi med vores valg af distributionsform har en udfordring med også at nå ud til de af vores medlemmer, der er pensionister eller står uden jo, men det er vi godt på vej til at løse. 13

14 Pædagogiske forhold Af Lillian Bech Jensen Kredsstyrelsesmedlem I DET FORLØBNE ÅR har arbejdet på det pædagogiske område fyldt rigtig meget i kredsens arbejde naturligvis i sammenhæng med de mange andre opgaver, der også har skullet løses. Den inkluderende skole er på dagsordenen over det ganske land således også hos os, men mange steder ser vi overskriften inklusion og besparelser som hinandens forudsætninger. Dette er heldigvis ikke tilfældet hos os lokalt. I vores KSØ-samarbejde har vi på alle møder hørt om, hvorledes dette har været et vilkår for flere. Da har det været godt at kunne bidrage med, at vi her i Hedensted Kommune har tænkt anderledes i den Udviklingsplan for specialundervisning, som for nu godt et års tid siden blev vedtaget. Efter vedtagelsen af udviklingsplanen blev der under styregruppen af denne nedsat en lang række arbejdsgrupper, som skulle komme med nogle svar på de områder, der er blevet rejst som spørgsmål undervejs. Kredsen er repræsenteret i flere af disse arbejdsgrupper, og vi ser jo mere vi dykker ned i arbejdet jo mere komplekst bliver det. Det er et spændende arbejde, som forhåbentlig kan bidrage til nogle løsninger på de forudsætninger, der er for, at arbejdet i en inkluderende skole kan lykkes. Referaterne fra alle møder i styregruppen bliver nu lagt på fællesnettet, hvor vi vil opfordre jer til at følge arbejdet. Hvis I har spørgsmål hertil, er I altid velkomne til at rette henvendelse til kredsen. Et af de områder, der har fyldt rigtig meget, er udarbejdelsen af den evalueringsplan, som nu netop er lagt ud til 14

15 politisk behandling d. 9. februar. Til denne plan vil der bl.a. blive udarbejdet et spørgeskema, som både skal besvares af udvalgte ledere, lærere og forældre, og efterfølgende vil der blive udvalgt nogle skoler til at deltage i en interviewrunde begge dele skulle gerne bidrage til gensidig læring og refleksion. I et af de baggrundspapirer, som er udarbejdet til den ekstraordinært indkaldte kongres i februar, fremhæves det, at: En inkluderende skole forudsætter, at der på alle niveauer er dialog om de tiltag og rammer, der kan understøtte processen. Målet må være, at alle lærere og ledere reelt får rum til at omsætte den forskningsbaserede viden til en almenundervisning, hvor alle elever får bedst muligt udbytte af undervisningen. Det kræver bl.a., at lærerne har mulighed for at trække på den nødvendige faglige ekspertise, får de relevante efter- og videreuddannelsestilbud og rum til at tilrettelægge en undervisning, så også de elever, der tidligere blev ekskluderet, får udfordringer, som passer til deres forudsætninger. Lad os håbe, at vi her kommer hele vejen rundt, så lærerne får det rum, som er nødvendigt. I KSØ pædagogisk udviklingsforum har vi drøftet og diskuteret mange af de områder, som den politiske dagsorden konstant bringer på banen store emner som de pædagogiske konsekvenser af de økonomiske besparelser, klassestørrelse (hvor flere kommuner har søgt dispensation til at lade klasser være større end 28) og konsekvenser for arbejdstid, aldersintegreret undervisning/niveaudeling, enhedsskolen under pres og vi har prøvet at definere, hvad vi forstår ved enhedsskolen, og hvad vi ser som vigtige elementer for dens beståen (et arbejde vi endnu ikke er færdige med), konkurrencen fra privatskoler og så følger vi specialundervisning/inklusionsdebatten tæt osv. Der er nok at tage fat på/blive klogere på, for som vi også skrev sidste år vi er på mange måder i en forandringstid. Det har vi været mange gange før. Vi må hjælpe og støtte hinanden med at håndtere de mange opgaver. Der er nok af dem. Gammelt ordsprog En vision uden en plan er blot en drøm. En plan uden en vision er blot slavearbejde. Men en vision med en plan kan ændre verdenen. 15

16 Arbejdsmiljø Af Christian Steffensen Kredsstyrelsesmedlem SOM BEKENDT trådte den nye arbejdsmiljølov i kraft pr Arbejdsmiljøloven betyder bl.a., at SR blev til AMR med ret til mindst 1½ dags løbende efteruddannelse pr år. Derfor afholdtes, som et led i denne uddannelse i december måned 2011, to kurser på Øster Snede skole med temaet Grænsesætning i lærerarbejdet og Hvordan bevarer vi den gode stemning. Temadagene blev afholdt med Gitte Daugård som oplægsholder. Gitte kendte vi som en kvalificeret kursusholder. Hun havde forestået det store projekt (produkt), som LUAMA rapporten udgjorde. Hvis nogen i farten skulle have glemt hvad det er for en størrelse, var det jo et projekt, som blev sat i gang af kreds og kommune, idet man havde konstateret, at flere af vore medlemmer blev ramt af stress. Den 28. februar 2012 er der igen indkaldt til en arbejdsmiljødag med temaet De gode relationer - social kapital i Daugård multihal. Det er en dag hvor alle ledere, AMR ere og TR ere er inviteret. Det er min erfaring, at det er en rigtig stor styrke, når ledelse og medarbejdere er repræsenteret samlet, og jeg vil her opfordre til, at den viden og indsigt, der gerne skulle komme ud af disse uddannelsesdage, bliver brugt konstruktivt derhjemme på skolerne og evt. taget med, som et indsatsområde ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Den 10. april skal vi have møde om, hvilke fokusområder inden for arbejdsmiljøet, der skal være gældende for det kommende skoleår i kommunen. Hvis der er nogen af jer der går med en rigtig god ide eller et brændende ønske om, at der er et område, vi burde prioritere, vil jeg meget gerne have nogle input fra jer. Et emne som har min bevågenhed er, hvordan vi omsætter arbejdsmiljø i praksis/strategisk på arbejdspladsen, men skriv endelig forslag, så vil jeg tage 16

17 dem med på mødet. Min adr. er: Der skal også her endnu en gang - og jeg ved - jeg har gjort det mange gange, men alligevel vil jeg opfordre jer til, at registrere og indsende enhver volds- og krænkelsesepisode, som forekommer på skolen. Kreds og sektorudvalg får indberetningerne til gennemsyn hvert halve år og episoderne kan, hvis ellers vi sørger for at indsende skemaerne, danne baggrund for forebyggende foranstaltninger. Endelig kan jeg oplyse at KSØ kredsene også i år har afholdt kursus for AMR erne 2 gange. Prioriteringen har været at opkvalificere nye og gamle AMR ere til at udføre deres opgaver. Her ville det måske i fremtiden være godt at satse på kurser der styrker samarbejdet mellem TR og AMR, som jo i bund og grund har samme interesse i et godt arbejdsmiljø. Da dette indlæg sandsynligvis bliver mit sidste til kredsbladet, idet jeg har valgt at sige stop i kredsstyrelsen på generalforsamlingen, vil jeg sige tak til alle de gode kræfter jeg har mødt og haft et godt samarbejde med. Det har været rigtig spændende og udfordrende at være med og havde jeg været lidt yngre havde jeg såmænd nok søgt genvalg. 17

18 HEDENSTED LÆRERKREDS Kreds 116 Driftsregnskab for perioden INDTÆGTER Budgettal 2011 Kredskontingent , ,00 Akutfond , ,00 Adm. bidrag Særlig Fond , ,00 Renter , ,00 Kursregulering obligationsbeholdning... (284,01) - Særlige indtægter ,93 - INDTÆGTER I ALT , ,00 UDGIFTER Kredsstyrelse frikøb , ,00 Konsulent , ,00 Sekretær , ,00 Rengøring , ,00 Administration , ,00 Lokaleudgifter , ,00 Styrelsesudg., øvrige , ,00 Tillidsrepræsentanter inkl. Akutrefusion , ,00 Kursusudgifter , ,00 Medlemsmøder , ,00 Faglige klubber , ,00 KSØ samarbejde , ,00 Medlemstur , ,00 Kongresdeltagelse , ,00 Kredsblad , ,00 Pensionister , ,00 Øvrige udgifter , ,00 UDGIFTER I ALT , ,00 Resultat før afskrivning , ,00 Afskrivning... (22.624,00)... (21.800,00) Årets resultat ,57... (16.220,00) 18

19 Regnskabsstatus pr AKTIVER B & G Bank Girokonto ,76 Lån & Spar konto ,01 Lån & Spar, PBS konto ,39 Akutfonden tilgodehavende ,41 Mellemregning DLF ,50 Obligationsbeholdning ,39 Anlægsaktiver ,40 AKTIVER I ALT ,86 PASSIVER Egenkapital Formue primo ,33 Årets overskud/underskud ,57 Formue ultimo ,90 Skyldig DL...(10.142,50) Skyldig ATP ,00 Skyldig omkostninger ,22 Hensættelser ,80.Note 1 Frikøbsforpligtelse ,44 PASSIVER I ALT ,86 Hedensted, 23. januar 2012 Jann Besenbacher Kredskasserer Kenneth Reinholt Kredsformand NOTE 1 HENSÆTTELSER 1. Medlemstur Primo saldo ,05 Hensat ,00 Ultimo ,05 2. kongres Primo saldo ,75 Hensat ,00 Kongresudgift ,00 Ultimo ,75 Hensættelser i alt ,80 19

20 BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2011 Renter I 2011 har vi oplevet en rigtig god forrentning af vores værdipapirer, og samtidig var kursreguleringen, som tidligere har snydt os sidst på året ganske gunstig for os. Af Jann Besenbacher Kasserer Driftsregnskabet side 18 INDTÆGTER Kontingent Vi har henover året haft udsving i medlemstallet, ligesom vi har oplevet, at der er medlemmer, som vi har været nødt til at slette pga. kontingentrestance. Vi er også i løbet af 2011 blevet opmærksomme på, at der i de opgørelser vi kan trække fra DLF s medlemssystem omkring medlemstallet skal tages forbehold for medlemmer, der bliver bevilget kontingentnedsættelse i længere perioder. 20 Akutfond Vi fik i 2011 reguleret i indtægterne fra AKUT fonden pga. den fejl, der forrige år havde indsneget sig omkring antallet af vore TR i DLF s medlemssystem. Derfor fik vi mere ind på denne konto. Særlige indtægter: Dette var sidste år, hvor der var kompetencemidler til vores rådighed, vi har levet godt af disse midler i alle de 3 år, de var en del af 3 partsforhandlingerne. UDGIFTER Lokaleudgifter Vi har i 2011 lidt under, at der i huset på Niels Espesvej har været et stort vandspild, som vi ikke har kunnet spore. Der er styr på forbruget nu, men det kostede desværre på selve afgiften og vandafledningsafgift. Den hårde vinter i starten af 2011 kostede også i varmeudgifterne. Samtidig opdagede vi, at termostatventilerne på flere radiatorer var gamle, hvorfor varmen var svær at regulere. Det er der nu rettet op på med nye ventiler, der styrer varmen bedre og dermed giver et bedre arbejdsklima for de ansatte.

21 TR incl. akutrefusioner Igen i år har vi måttet konstatere, at posten Akutrefusion til Hedensted kommune er svær at budgettere, vi har haft en del af vore TR med på KSØ s 3 dages kursus ligesom kredsen i år arrangerede en dags tur for TR til kongressens åbning i København Vi kan også konstatere, at lønningerne stiger ligesom de fleste skoler nu husker at søge om refusionen og desuden er kørselsudgifterne til TR blevet markant højere. Kursusudgifter Vi havde mange TR med på KSØ kurset, det er jo positivt, men giver så også en større kursusudgift. Desuden har vi afholdt det traditionelle kursus for skoleledere og TR, hvor der i år var inviteret TR suppleanter med. Særlig Fond side 22 Indtægter: Dette var første år uden lejeindtægten fra Hedensted kommune. Vi har fortsat tørre kælderlokaler, der står tomme, men om de kan lejes ud er nok spørgsmålet. Renteindtægterne var også her på et meget positivt leje. Udgifter: Vi har i 2011 fået vandskuret og malet alle murstensvæggene på kredskontoret, så lokalerne nu er lyse. Trappen mod Rådhuset er også blevet renoveret. Vi har desuden fået sat nye termostatventiler på alle husets radiatorer. Vi har på kontoen Øvrige udgifter haft en stor reparation på bomanlægget, der pludselig satte sig fast og dermed ikke virkede efter hensigten. Det viste sig desværre, at vi ikke havde tegnet en vedligeholdelseskontakt, men det er sat i værk fra

22 SÆRLIG FOND Kreds 116 Driftsregnskab for perioden INDTÆGTER Kopimaskine ,64 Note 1 Huslejeindtægte ,00 Renteindtægter...869,17 Renteindtægt obligationer ,00 Kursreguleringer ,21 INDTÆGTER I ALT ,02 UDGIFTER Vedligehold ejendom ,89 Administration ,00 Forsikring ,50 Ejendomsskat ,90 Alarm ,20 Øvrige udgifter ,88 UDGIFTER I ALT ,37 Periodens resultat ,65 NOTE 1 Lån kopimaskine 1. Lån kopimaskine 2008 Køb kopimaskine ,00 Afdrag 2008 bilag ,64 Ultimo , Primo ,36 Afdrag 2009 bilag ,64 Ultimo , Primo ,72 Afdrag 2010 bilag ,64 Ultimo , Primo ,08 Afdrag 2011 bilag ,64 Ultimo ,44 22

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2014 Hedensted Lærerkreds Særudgave 12. marts Bemærk: Deltagerne placeres skolevis i salen. Generalforsamlingen afrundes traditionen tro med middag for de fremmødte. Dagsorden Indhold:

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

VELKOMMEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16. MARTS 2017

VELKOMMEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16. MARTS 2017 VELKOMMEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16. MARTS 2017 HILSEN TIL FORÅRSSOLEN Melodi: Povl Dissing Tekst: Benny Andersen 1981 1 Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser og budgetter. Slut

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Særlig Fond 4. Medlemsforhold

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Generalforsamlingen 4.

Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse. Som led heri lægges

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere