Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING"

Transkript

1 Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre kommuner undrende spørger: Hvorfor fungerer det i Hedensted?. Dialogen, som er en af kommunens værdier, er vigtig, især når krisen kradser, som den gør i disse år. Vi har netop været igennem et år, hvor budgettet skulle holdes, men samtidig skulle dette også give ro om rammen. Det viste sig, at budgettet blev holdt, men skatteindtægterne svigtede. Derfor ser det også ud til at blive en udfordring de kommende år at få økonomien til at hænge sammen. Medarbejdersiden i Hoved MED har derfor tilkendegivet overfor økonomiudvalget og kommuneledelsen, at vi gerne vil inddrages på et tidligt tidspunkt, hvis der skulle komme nye besparelser. Lærerne har igennem det sidste år konstant måtte lægge ører til, at de bare skal undervise en time mere, så er alle problemer løst. Anders Bondo og undertegnede har gentagne gange måttet forsvare lærernes arbejdstid, når fejlbehæftede undervisningsprocenter fra bl.a. KL bliver brugt mod lærerne. Det er skræmmende, at KL som den ene forhandlingspart af vores arbejdstidsaftale underminerer de gode intentioner, der er i A08. På trods af disse angreb, forhandlede vi sammen med He- Fortsættes side 11

2 INDHOLD Forslag til forretningsorden... 5 Forslag til vedtægtsændringer... 6 Kursusudvalget Nyhedsbrev Pædagogiske forhold Arbejdsmiljø Driftsregnskab og status Bemærkninger til regnskabet Regnskab Særlig fond - og statur Budget 2012 og bemærkninger hertil Sangblade

3 KREDSGENERALFORSAMLING HEDENSTED LÆRERKREDS KREDS 116 torsdag d. 15 marts 2012 kl Hedensted Sognegård, Hedensted FORELØBIG DAGSORDEN. 1. Valg af dirigent samt vedtagelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af eventuel ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til ansatte i kredsen. 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg jævnfør 8 og Eventuelt. Kredsformand Kenneth Reinholt Referencer til dagsordenen - se side 4.

4 Referencer til dagsordenen Kredsstyrelsen foreslår følgende til de enkelte punkter på dagsordenen: Pkt.1. A Konsulent i DLF Carsten Freundt. B. Forslag til forretningsorden, se side 5 Pkt.3 Regnskabet for kredsen og Særlig fond, se side 18 og 22 Pkt.4 Forslag til vedtægtsændringer, se side 6-10 Pkt. 5 Forslag til ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer ses her under. Pkt.6 Forslag til budget 2012, se side 24 Forslag til kredskontingent 2012: Fraktion 1 og 2 medlemmer Fraktion 4 medlemmer Fraktion 6 medlemmer kr. 247,00 pr. måned. kr. 30,00 pr. måned. kr. 16,00 pr. måned. Dagsordenens punkt 5 Forslag til fastsættelse af ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer Kredsstyrelsen foreslår: GÆLDENDE BESTEMMELSER: Kredsstyrelsens frikøbstimetal 2075 timer vedtaget FORSLAG TIL ÆNDRING FRA 1. AUGUST 2012 Kredsstyrelsens frikøbstimetal: 1925 timer. 4

5 Forslag til forretningsorden 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og et antal tillidsrepræsentanter til at bistå dirigenten med stemmeoptælling. 2. Kredsstyrelsens mødereferent optager beslutningsprotokol af mødet. 3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, udsættes afstemningen om den samlede beretning til efter behandlingen af disse punkter. 4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse. 5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten, der bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforlag sættes til afstemning. 8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvnf. dog vedtægternes 14 om vedtægtsændringer. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Optælling kan begæres. 5 mødedeltagere eller formanden kan begære skriftlig afstemning. Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. 9. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 5

6 Kredsens vedtægter Eksisterende vedtæger fra 17. marts Stk. 3 Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst en måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 5 Stk. 3 Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyr senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen mv. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling. I øvrigt forholder man sig som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter 4. Vedtægtsændringsforslag til generalforsamlingen den 15. marts Stk. 3 Udmeldelse sker i henhold til Danmarks Lærerforenings vedtægter med mindst en måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 5 Stk. 3 Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyr senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen mv. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling. I øvrigt forholder man sig som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. 6 Generalforsamling: Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal. 6

7 Stk. 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og i Folkeskolen. Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden. Stk. 3 Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden bekendtgøres via kredsbladet/særlig kredsmeddelelse til samtlige medlemmer senest 4 arbejdsdage før generalforsamlingen. 9 Valg: Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, og 3 Medlemmer, som alle vælges direkte på den ordinære generalforsamling i lige år. Stk. 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel i et af kredsstyrelsen udsendt Nyhedsbrev, i Folkeskolens kalender samt på kredsens hjemmeside Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden. Stk. 3 Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden bekendtgøres til samtlige medlemmer senest 4 arbejdsdage før generalforsamlingen på skolerne via opslag fra TR og på kredsens hjemmeside 9 Valg: Kredsstyrelsen består af 4 medlemmer: Formand, næstformand, og 2 medlemmer, som alle vælges direkte på den ordinære generalforsamling i lige år. Stk. 2 Valg af formand og delegeret jf. Hovedstyrelsens retningslinier 7

8 Stk. 3 Valget af kredsens 2. delegerede, er samtidig valg af kredsens næstformand. Stk. 4 Valg af 2 suppleanter for den kongresdelegerede, som ikke er kredsformand. Disse 2 suppleanter er samtidig valgt til kredsstyrelsen Stk. 5 Valg af medlem til kredsstyrelsen jf. stk. 1. Stk. 6 Valg af suppleanter for de tre kredsstyrelsesmedlemmer. Kandidaterne er valgt i rækkefølge eller efter højest opnåede stemmetal. Stk. 7 Der vælges 2 medlemmer udenfor kredsstyrelsen som kritiske revisorer samt 2 suppleanter for disse for disse. 10 Kredsstyrelsen: Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 1 mere end halvdelen af kredsstyrelses-medlemmerne giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen bortfalder forslaget. Ved personsager, herunder valg og udpegninger, gør kredsformandens stemme dog udslaget. Stk. 5 Udgår Stk. 6 Valg af suppleanter for de to kredsstyrelsesmedlemmer. Kandidaterne er valgt i rækkefølge eller efter højest opnåede stemmetal. Stk. 7 Der vælges 2 medlemmer udenfor kredsstyrelsen som kritiske revisorer samt 2 suppleanter for disse. 10 Kredsstyrelsen: Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 kredsstyrelsesmedlemmer giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen bortfalder det stillede forslag. Ved personsager, herunder valg og udpegninger, gør kredsformandens stemme dog udslaget. 8

9 Stk. 4 Kredsens ansatte sagsbehandler er, såfremt denne er almindeligt medlem, samtidig kredskasserer. Såfremt den ansatte sagsbehandler ikke er almindeligt medlem, udpeger kredsstyrelsen en kasserer blandt kredsens almindelige medlemmer. Stk. 5 Kredsen udgiver et medlemsblad. Kredsstyrelsen ansætter og afskediger den ansvarshavende redaktør af bladet. Ligeledes ansætter og afskediger kredsstyrelsen efter forhandling med den ansvarshavende redaktør eventuel lønnet medhjælp. Stk. 4 Kredsens ansatte konsulent er, såfremt denne er medlem af kredsen, samtidig kredskasserer. Såfremt den ansatte konsulent ikke er medlem af kredsen, udpeger kredsstyrelsen en kasserer blandt kredsens medlemmer. Stk. 5 Kredsen udgiver hvert år et antal Nyhedsbreve. 11 Tillidsrepræsentant: Kredsstyrelsen udskriver valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne ved hver skole. Stk. 2 Valget, der foretages inden udgangen af marts, udskrives af kredsstyrelsen og gælder for de efterfølgende 2 skoleår med tiltrædelse 1. april. 11 Tillidsrepræsentant: Kredsstyrelsen udskriver i ulige årstal valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne ved hver skole. Stk.2 Valget, der foretages inden udgangen af marts, gælder for de efterfølgende 2 år med tiltrædelse 1. april. Stk. 3 Valgene finder sted efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægter 11. Stk. 3 Valgene finder sted efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægter. 9

10 13 Nærværende vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt forslag herom er fremsat over for kredsstyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De konkrete forslag til om ændringer af vedtægterne skal være udsendt til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. For at en vedtægtsændring kan vedtages kræves, at mindst 2 /3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2010 og træder i kraft straks. 13 Nærværende vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt forslag herom er fremsat over for kredsstyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De konkrete forslag til ændringer af vedtægterne skal være udsendt til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. For at en vedtægtsændring kan vedtages kræves, at mindst 2 /3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2012 og træder i kraft straks 10

11 Formandens kontorberetning, Fortsat fra forsiden densted kommune en arbejdstidsaftale på plads, som vi nu har arbejdet efter siden august Når midlerne var, som de var, giver det sig selv, at der ikke var meget at forhandle om. Der bliver i sådan en forhandling givet og taget fra begge sider, men til sidst fandt vi en løsning, som begge parter kunne leve med. Jeg er glad for, at vi har fået en aftale, hvor lærerne har fået et professionelt råderum, og hvor dialogen mellem lærer og leder er en forudsætning. Det lokale kursusudvalg blev pludselig nedlagt, uden at vi, eller vores repræsentant blev hørt. Er det ordentlighed? Og hvor blev dialogen af i denne proces? Til gengæld har der været stor aktivitet på det pædagogiske område, hvor inklusionsarbejdet har fyldt meget, men mere om dette andetsteds i bladet. Der vil på generalforsamlingen blive fremsat en del vedtægtsændringer. Bladet Folkeskolen har flyttet sin kalender fra det trykte blad til folkeskolen.dk. Alle meddelelser om arrangementer skal derfor i fremtiden lægges ind på folkeskolen.dk. Dette kræver en mindre vedtægtsændring. Der vil også på generalforsamlingen blive fremsat et forslag om at nedsætte frikøbstimetallet med 150 timer, og ændre antallet af Kredsstyrelsesmedlemmer fra 5 til 4. Ved at omfordele nogle opgaver, kan vi opretholde det samme serviceniveau og samtidig holde kontingentet i ro. Hedensted Lærerkreds vil derfor også økonomisk set, være tilpasset antallet af lærerstillinger i kommunen. Kredskontoret har heller ikke kunnet undgå investeringer i år. Den ny postkasselov betød, at der måtte investeres i en ny postkasse, som undertegnede og sekretæren i skøn forening opsatte. Sidst men ikke mindst vil jeg minde om vores medlemstur til Haraldskær den 7. september 2012, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 11

12 Kræver udvikling afvikling - eller bliver det for indviklet..? Af Leif Vestergaard Kredsstyrelsesmedlem DET KOMMUNALE KURSUSUDVALG har på sine møder drøftet, hvad vi har af fælles tiltag i kommunen, hvilke beslutninger er der taget i ministeriet, er der nye indsatsområder i skolevæsenet eller lign, som gør, at der skal foretages noget fælles. Kursusudvalget har indsamlet og drøftet ideer til skoleudvikling og lavet et idekatalog til skolerne. Skolerne har selv kunnet planlægge skoleudvikling selv eller med hjælp UCL eller VIA eller andre udbydere. Kursusudvalget har drøftet spotkurser efter indstillinger fra skolerne og har enten kommunalt eller i samarbejde med CPU eller UCL været medvirkende til, at mange er oprettet. Kursusudvalget har drøftet og iscenesat eventuelle uddannelser for bestemte grupper, som læsevejledere, skolebibliotekarer, it-vejledere o.a. Input til kursusudvalget er kommet fra skolerne gennem individuelle ønskesedler fra lærerne koordineret gennem skolens ledelse. Den struktur, som kursusvalget har haft og det tidligere udmærkede samarbejde, blev på årets første møde i august nedlagt. Historikken er, at Undervisningsafdelingen ønskede ændringer i måden at arrangere kommunale kurser på. På et efterfølgende skoleledermøder nedlægges kursusudvalget med et pennestrøg uden større diskussion om udvalgets berettigelse til trods for, at vi og ledernes repræsentanter i kursusudvalget var af en anden mening. Vi var i udvalget under mødet positivt indstillet jf. kommunens overordnede værdier om ansvar, dialog og udvikling over for evt. ændringer, men ikke til permanent nedlæggelse. I kommende skoleår afgøres kurser/ kursustiltag ude på de enkelte skoler. I år vil der ikke på samme måde været mulighed for frit valg til at ønske. Det er bekymrende, at vi som forening er sat uden for indflydelse, da lærernes efteruddannelsesbehov ikke er blevet mindre. 12

13 Nyhedsbrev Af Ole Bjerre Martinussen Næstformand KREDSSTYRELSEN BESLUTTEDE for godt et år siden, at Hedensted Lærerkreds fremadrettet skulle undlade at udgive det velkendte trykte kredsblad 3 gange årligt. Målet var naturligvis ikke at nedprioritere informationen til medlemmerne, men i stedet at gøre det modsatte. Vi ønskede i højere grad at være i stand til at informere, når nyhederne var aktuelle i stedet for at samle til bunke og udgive nyheder med måneders forsinkelse. Derfor besluttede vi som bekendt, at udgive et elek- Lærerne efterspørger efteruddannelse, der kan bibringe de nødvendige kompetencer for at løse undervisningsopgaven, det gælder inden for det specialpædagogiske område, it- området, relations kompetencer, didaktiske kompetencer i en inkluderende skole, klasserumsledelse og fag/faglige kurser mm. I KSØ regi havde efteruddannelseskurset 2011 for tillidsrepræsentanterne temaet TR i en spare tid. Der var oplæg fra Odder/Skanderborg Lærerkreds, som har været igennem omfattende skolenedlæggelser og sparerunder. Der var input fra foreningen om TR s rolle og ansvarsområder i en utryg situation, og lektor Niels Villemoes gav sin fortolkning af Hvorfor alting hele tiden skal spares væk. tronisk nyhedsbrev I PDF-format (som kan printes ud som folder, for de der ønsker at have det i hånden) og lade dette blive distribueret elektronisk til kredsens medlemmer via tillidsrepræsentanterne. I det forgangne år har kredsstyrelsens beslutning fra sidste år så skullet stå sin prøve. Vi har fået en del positive tilkendegivelser fra bl.a. møder i faglig klub på de forskellige skoler, hvor tillidsrepræsentanterne har spurgt til medlemmernes holdning til nyhedsbrevet og det glæder os naturligvis, at nyhedsbrevet er blevet vel modtaget. I den nuværende kredsstyrelse er opfattelsen, at vi fortsat skal udvikle på vores kommunikation med og information til medlemmerne, hvilket vi med første årgang af nyhedsbrevet synes vi har fået et fint afsæt for. Samtidigt er vi klar over, at vi med vores valg af distributionsform har en udfordring med også at nå ud til de af vores medlemmer, der er pensionister eller står uden jo, men det er vi godt på vej til at løse. 13

14 Pædagogiske forhold Af Lillian Bech Jensen Kredsstyrelsesmedlem I DET FORLØBNE ÅR har arbejdet på det pædagogiske område fyldt rigtig meget i kredsens arbejde naturligvis i sammenhæng med de mange andre opgaver, der også har skullet løses. Den inkluderende skole er på dagsordenen over det ganske land således også hos os, men mange steder ser vi overskriften inklusion og besparelser som hinandens forudsætninger. Dette er heldigvis ikke tilfældet hos os lokalt. I vores KSØ-samarbejde har vi på alle møder hørt om, hvorledes dette har været et vilkår for flere. Da har det været godt at kunne bidrage med, at vi her i Hedensted Kommune har tænkt anderledes i den Udviklingsplan for specialundervisning, som for nu godt et års tid siden blev vedtaget. Efter vedtagelsen af udviklingsplanen blev der under styregruppen af denne nedsat en lang række arbejdsgrupper, som skulle komme med nogle svar på de områder, der er blevet rejst som spørgsmål undervejs. Kredsen er repræsenteret i flere af disse arbejdsgrupper, og vi ser jo mere vi dykker ned i arbejdet jo mere komplekst bliver det. Det er et spændende arbejde, som forhåbentlig kan bidrage til nogle løsninger på de forudsætninger, der er for, at arbejdet i en inkluderende skole kan lykkes. Referaterne fra alle møder i styregruppen bliver nu lagt på fællesnettet, hvor vi vil opfordre jer til at følge arbejdet. Hvis I har spørgsmål hertil, er I altid velkomne til at rette henvendelse til kredsen. Et af de områder, der har fyldt rigtig meget, er udarbejdelsen af den evalueringsplan, som nu netop er lagt ud til 14

15 politisk behandling d. 9. februar. Til denne plan vil der bl.a. blive udarbejdet et spørgeskema, som både skal besvares af udvalgte ledere, lærere og forældre, og efterfølgende vil der blive udvalgt nogle skoler til at deltage i en interviewrunde begge dele skulle gerne bidrage til gensidig læring og refleksion. I et af de baggrundspapirer, som er udarbejdet til den ekstraordinært indkaldte kongres i februar, fremhæves det, at: En inkluderende skole forudsætter, at der på alle niveauer er dialog om de tiltag og rammer, der kan understøtte processen. Målet må være, at alle lærere og ledere reelt får rum til at omsætte den forskningsbaserede viden til en almenundervisning, hvor alle elever får bedst muligt udbytte af undervisningen. Det kræver bl.a., at lærerne har mulighed for at trække på den nødvendige faglige ekspertise, får de relevante efter- og videreuddannelsestilbud og rum til at tilrettelægge en undervisning, så også de elever, der tidligere blev ekskluderet, får udfordringer, som passer til deres forudsætninger. Lad os håbe, at vi her kommer hele vejen rundt, så lærerne får det rum, som er nødvendigt. I KSØ pædagogisk udviklingsforum har vi drøftet og diskuteret mange af de områder, som den politiske dagsorden konstant bringer på banen store emner som de pædagogiske konsekvenser af de økonomiske besparelser, klassestørrelse (hvor flere kommuner har søgt dispensation til at lade klasser være større end 28) og konsekvenser for arbejdstid, aldersintegreret undervisning/niveaudeling, enhedsskolen under pres og vi har prøvet at definere, hvad vi forstår ved enhedsskolen, og hvad vi ser som vigtige elementer for dens beståen (et arbejde vi endnu ikke er færdige med), konkurrencen fra privatskoler og så følger vi specialundervisning/inklusionsdebatten tæt osv. Der er nok at tage fat på/blive klogere på, for som vi også skrev sidste år vi er på mange måder i en forandringstid. Det har vi været mange gange før. Vi må hjælpe og støtte hinanden med at håndtere de mange opgaver. Der er nok af dem. Gammelt ordsprog En vision uden en plan er blot en drøm. En plan uden en vision er blot slavearbejde. Men en vision med en plan kan ændre verdenen. 15

16 Arbejdsmiljø Af Christian Steffensen Kredsstyrelsesmedlem SOM BEKENDT trådte den nye arbejdsmiljølov i kraft pr Arbejdsmiljøloven betyder bl.a., at SR blev til AMR med ret til mindst 1½ dags løbende efteruddannelse pr år. Derfor afholdtes, som et led i denne uddannelse i december måned 2011, to kurser på Øster Snede skole med temaet Grænsesætning i lærerarbejdet og Hvordan bevarer vi den gode stemning. Temadagene blev afholdt med Gitte Daugård som oplægsholder. Gitte kendte vi som en kvalificeret kursusholder. Hun havde forestået det store projekt (produkt), som LUAMA rapporten udgjorde. Hvis nogen i farten skulle have glemt hvad det er for en størrelse, var det jo et projekt, som blev sat i gang af kreds og kommune, idet man havde konstateret, at flere af vore medlemmer blev ramt af stress. Den 28. februar 2012 er der igen indkaldt til en arbejdsmiljødag med temaet De gode relationer - social kapital i Daugård multihal. Det er en dag hvor alle ledere, AMR ere og TR ere er inviteret. Det er min erfaring, at det er en rigtig stor styrke, når ledelse og medarbejdere er repræsenteret samlet, og jeg vil her opfordre til, at den viden og indsigt, der gerne skulle komme ud af disse uddannelsesdage, bliver brugt konstruktivt derhjemme på skolerne og evt. taget med, som et indsatsområde ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Den 10. april skal vi have møde om, hvilke fokusområder inden for arbejdsmiljøet, der skal være gældende for det kommende skoleår i kommunen. Hvis der er nogen af jer der går med en rigtig god ide eller et brændende ønske om, at der er et område, vi burde prioritere, vil jeg meget gerne have nogle input fra jer. Et emne som har min bevågenhed er, hvordan vi omsætter arbejdsmiljø i praksis/strategisk på arbejdspladsen, men skriv endelig forslag, så vil jeg tage 16

17 dem med på mødet. Min adr. er: Der skal også her endnu en gang - og jeg ved - jeg har gjort det mange gange, men alligevel vil jeg opfordre jer til, at registrere og indsende enhver volds- og krænkelsesepisode, som forekommer på skolen. Kreds og sektorudvalg får indberetningerne til gennemsyn hvert halve år og episoderne kan, hvis ellers vi sørger for at indsende skemaerne, danne baggrund for forebyggende foranstaltninger. Endelig kan jeg oplyse at KSØ kredsene også i år har afholdt kursus for AMR erne 2 gange. Prioriteringen har været at opkvalificere nye og gamle AMR ere til at udføre deres opgaver. Her ville det måske i fremtiden være godt at satse på kurser der styrker samarbejdet mellem TR og AMR, som jo i bund og grund har samme interesse i et godt arbejdsmiljø. Da dette indlæg sandsynligvis bliver mit sidste til kredsbladet, idet jeg har valgt at sige stop i kredsstyrelsen på generalforsamlingen, vil jeg sige tak til alle de gode kræfter jeg har mødt og haft et godt samarbejde med. Det har været rigtig spændende og udfordrende at være med og havde jeg været lidt yngre havde jeg såmænd nok søgt genvalg. 17

18 HEDENSTED LÆRERKREDS Kreds 116 Driftsregnskab for perioden INDTÆGTER Budgettal 2011 Kredskontingent , ,00 Akutfond , ,00 Adm. bidrag Særlig Fond , ,00 Renter , ,00 Kursregulering obligationsbeholdning... (284,01) - Særlige indtægter ,93 - INDTÆGTER I ALT , ,00 UDGIFTER Kredsstyrelse frikøb , ,00 Konsulent , ,00 Sekretær , ,00 Rengøring , ,00 Administration , ,00 Lokaleudgifter , ,00 Styrelsesudg., øvrige , ,00 Tillidsrepræsentanter inkl. Akutrefusion , ,00 Kursusudgifter , ,00 Medlemsmøder , ,00 Faglige klubber , ,00 KSØ samarbejde , ,00 Medlemstur , ,00 Kongresdeltagelse , ,00 Kredsblad , ,00 Pensionister , ,00 Øvrige udgifter , ,00 UDGIFTER I ALT , ,00 Resultat før afskrivning , ,00 Afskrivning... (22.624,00)... (21.800,00) Årets resultat ,57... (16.220,00) 18

19 Regnskabsstatus pr AKTIVER B & G Bank Girokonto ,76 Lån & Spar konto ,01 Lån & Spar, PBS konto ,39 Akutfonden tilgodehavende ,41 Mellemregning DLF ,50 Obligationsbeholdning ,39 Anlægsaktiver ,40 AKTIVER I ALT ,86 PASSIVER Egenkapital Formue primo ,33 Årets overskud/underskud ,57 Formue ultimo ,90 Skyldig DL...(10.142,50) Skyldig ATP ,00 Skyldig omkostninger ,22 Hensættelser ,80.Note 1 Frikøbsforpligtelse ,44 PASSIVER I ALT ,86 Hedensted, 23. januar 2012 Jann Besenbacher Kredskasserer Kenneth Reinholt Kredsformand NOTE 1 HENSÆTTELSER 1. Medlemstur Primo saldo ,05 Hensat ,00 Ultimo ,05 2. kongres Primo saldo ,75 Hensat ,00 Kongresudgift ,00 Ultimo ,75 Hensættelser i alt ,80 19

20 BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2011 Renter I 2011 har vi oplevet en rigtig god forrentning af vores værdipapirer, og samtidig var kursreguleringen, som tidligere har snydt os sidst på året ganske gunstig for os. Af Jann Besenbacher Kasserer Driftsregnskabet side 18 INDTÆGTER Kontingent Vi har henover året haft udsving i medlemstallet, ligesom vi har oplevet, at der er medlemmer, som vi har været nødt til at slette pga. kontingentrestance. Vi er også i løbet af 2011 blevet opmærksomme på, at der i de opgørelser vi kan trække fra DLF s medlemssystem omkring medlemstallet skal tages forbehold for medlemmer, der bliver bevilget kontingentnedsættelse i længere perioder. 20 Akutfond Vi fik i 2011 reguleret i indtægterne fra AKUT fonden pga. den fejl, der forrige år havde indsneget sig omkring antallet af vore TR i DLF s medlemssystem. Derfor fik vi mere ind på denne konto. Særlige indtægter: Dette var sidste år, hvor der var kompetencemidler til vores rådighed, vi har levet godt af disse midler i alle de 3 år, de var en del af 3 partsforhandlingerne. UDGIFTER Lokaleudgifter Vi har i 2011 lidt under, at der i huset på Niels Espesvej har været et stort vandspild, som vi ikke har kunnet spore. Der er styr på forbruget nu, men det kostede desværre på selve afgiften og vandafledningsafgift. Den hårde vinter i starten af 2011 kostede også i varmeudgifterne. Samtidig opdagede vi, at termostatventilerne på flere radiatorer var gamle, hvorfor varmen var svær at regulere. Det er der nu rettet op på med nye ventiler, der styrer varmen bedre og dermed giver et bedre arbejdsklima for de ansatte.

21 TR incl. akutrefusioner Igen i år har vi måttet konstatere, at posten Akutrefusion til Hedensted kommune er svær at budgettere, vi har haft en del af vore TR med på KSØ s 3 dages kursus ligesom kredsen i år arrangerede en dags tur for TR til kongressens åbning i København Vi kan også konstatere, at lønningerne stiger ligesom de fleste skoler nu husker at søge om refusionen og desuden er kørselsudgifterne til TR blevet markant højere. Kursusudgifter Vi havde mange TR med på KSØ kurset, det er jo positivt, men giver så også en større kursusudgift. Desuden har vi afholdt det traditionelle kursus for skoleledere og TR, hvor der i år var inviteret TR suppleanter med. Særlig Fond side 22 Indtægter: Dette var første år uden lejeindtægten fra Hedensted kommune. Vi har fortsat tørre kælderlokaler, der står tomme, men om de kan lejes ud er nok spørgsmålet. Renteindtægterne var også her på et meget positivt leje. Udgifter: Vi har i 2011 fået vandskuret og malet alle murstensvæggene på kredskontoret, så lokalerne nu er lyse. Trappen mod Rådhuset er også blevet renoveret. Vi har desuden fået sat nye termostatventiler på alle husets radiatorer. Vi har på kontoen Øvrige udgifter haft en stor reparation på bomanlægget, der pludselig satte sig fast og dermed ikke virkede efter hensigten. Det viste sig desværre, at vi ikke havde tegnet en vedligeholdelseskontakt, men det er sat i værk fra

22 SÆRLIG FOND Kreds 116 Driftsregnskab for perioden INDTÆGTER Kopimaskine ,64 Note 1 Huslejeindtægte ,00 Renteindtægter...869,17 Renteindtægt obligationer ,00 Kursreguleringer ,21 INDTÆGTER I ALT ,02 UDGIFTER Vedligehold ejendom ,89 Administration ,00 Forsikring ,50 Ejendomsskat ,90 Alarm ,20 Øvrige udgifter ,88 UDGIFTER I ALT ,37 Periodens resultat ,65 NOTE 1 Lån kopimaskine 1. Lån kopimaskine 2008 Køb kopimaskine ,00 Afdrag 2008 bilag ,64 Ultimo , Primo ,36 Afdrag 2009 bilag ,64 Ultimo , Primo ,72 Afdrag 2010 bilag ,64 Ultimo , Primo ,08 Afdrag 2011 bilag ,64 Ultimo ,44 22

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere