Årsberetning FORCE Technology Norway AS FORCE Technology Sweden AB FORCE Technology Hovedkontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning FORCE Technology Norway AS FORCE Technology Sweden AB FORCE Technology Hovedkontor"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Indhold Ledelsesberetning 2 Fra vækst til konsolidering samt forberedelse til ny vækst i en global verden 2 Nøgletal 5 Om FORCE Technology 6 FORCE Technology kort fortalt 7 FORCE Technology og kunderne 7 Forretningsområder 8 FORCE Technology fra sag til sag 12 Dall Energy 14 PN Beslag A/S 16 DONG Energy 17 Gråsten Fjerkræ 18 Royal Copenhagen A/S 19 PolyTech A/S 20 Scandlines Danmark A/S 21 SCA Packaging Denmark 22 Statoil 23 Pernod Ricard Nordic 24 Validation & Inspection Europe AB 26 SAS Tech 27 Friis & Moltke 27 Banedanmark 28 Sinopec 29 Heco Filtration A/S 30 Bysted A/S 30 Swedbank Arena 31 Uddrag af koncernens årsrapport Bestyrelse og ledende medarbejdere 36 Adresser 38

3 2 Ledelsesberetning

4 Fra vækst til konsolidering samt forberedelse til ny vækst i en global verden FORCE Technology blev ramt af krisen i 2009, og krisen fortsatte i 2010 med uformindsket styrke. Eksempelvis har der været en markant nedgang i produktionsvolumen i de nordiske lande produktion, der primært er flyttet til Asien samt Øst- og Centraleuropa. Den generelle afmatning med faldende efterspørgsel samt en ubalance mellem udbud og efterspørgsel med pressede priser til følge har også påvirket resultatdannelsen i Til trods herfor er det lykkedes at holde innovations- og formidlingsindsatsen på et højt niveau på alle kerneområder. Fald i omsætning og resultat klargøring til ny vækst Den samlede koncernomsætning i 2010 blev på mio. DKK mod mio. DKK i 2009, hvilket svarer til et samlet fald i omsætningen på 4,7 %. Omsætningsfaldet er gældende i alle koncernens selskaber. Omsætningsudviklingen gennem året 2010 viser, at i første halvår var der en forholdsvis lav aktivitet, mens andet halvår som konsekvens af generelt større efterspørgsel samt markant øgede salgsindsatser har genereret en omsætning på et markant højere niveau end første halvår. Erik Søndergaard Ernst Tiedemann Bestyrelsesformand Adm. direktør FORCE Technology har proaktivt forholdt sig til krisen fra primo 2009, hvorfor det er lykkedes at stille om fra høj vækst til 0-vækst i afsætningen og samtidigt øge resultatet i den primære drift markant fra 5,4 mio. DKK til 14,1 mio. DKK. Vi forventer en svag bedring i efterspørgslen for 2011, men det begyndende opsving er efter vor vurdering skrøbeligt. 3 Resultatet af koncernens primære drift for 2010 blev 18,7 mio. DKK, mod 51,1 mio. DKK i Resultatet har været tilfredsstillende i den danske og svenske del af virksomheden, men utilfredsstillende i Norge. Udsigten for 2011 ser under forudsætning af en fortsat svagt stigende efterspørgsel positiv ud for det danske og svenske selskab. Det norske selskab har udsigt til en markant øgning i omsætningen, og der bliver strammet op på projekt- og økonomistyring, således at resultatdannelsen får en fornuftig relation til omsætningen. Danmark har trods fald i omsætning fortsat høj udviklings- og innovationsindsats samt en markant stigning i resultat af primær drift I Danmark har FORCE Technology i 2010 realiseret en omsætning på 654 mio. DKK, et fald i forhold til 2009 på 6 %. Omsætningsfaldet skal ses i lyset af dels et fald på 30 % i den danske fremstillingsindustri grundet udflagning af produktion til primært østen og dels en pt. ubalance i udbud og efterspørgsel, der presser salgspriserne. Markedsandelene i de forskellige segmenter er fastholdt eller steget. Til trods for krisens negative påvirkning af aktivitetsniveauet har FORCE Technology Danmark fastholdt det høje niveau på udviklings- og innovationsindsatsen til gavn for vore kunder. Alt i alt har vi gjort FORCE Technology klar til yderligere vækst såvel i Danmark som i udlandet. Med det primære formål at betjene danske udflyttede produktionsvirksomheder har vi stiftet FORCE Technology China. Dette selskab vil i opstartsfasen arbejde med prøvning, svejsning, materialer samt strømningsmekanik. På hjemmemarkedet satser vi yderligere på et endnu større engagement med danske små og mellemstore virksomheder med det formål at øge deres konkurrenceevne ved hjælp af implementering af innovative løsninger. Sverige fastholder højt aktivitetsniveau samt attraktiv indtjening Omsætningen i FORCE Technology Sweden AB steg 80 % fra 2008 til Trods krisen er det lykkedes at fastholde omsætningen på et højt niveau, 191 mio. DKK, kun 5,6 % lavere end i Resultatet af den primære drift blev 13,1 mio. DKK eller 6,9 %, hvilket er særdeles tilfredsstillende i den gældende markedssituation. Norge fastholder højt aktivitetsniveau men med udfordringer resultatmæssigt Omsætningen i FORCE Technology Norway AS steg 43 % fra 2008 til Trods krisen er det lykkedes at fastholde omsæt

5 4 ningen på et højt niveau, 179 mio. DKK eller 4,8 % lavere end i Resultatet af den primære drift har udviklet sig utilfredsstillende, idet det norske selskab har genereret et underskud på 9,4 mio. DKK. Årsagen til det utilfredsstillende resultat er primært dårlig projektstyring. Der er foretaget tiltag til at rette op på situationen. Behov for øgning i produktivitet i Norge Omsætningsfaldet i koncernen har været 4,7 %, mens faldet i det gennemsnitlige antal medarbejdere har været 3,5 %. Udviklingen i omsætningen og resultatet pr. medarbejder viser, at især den norske virksomhed skal øge såvel omsætning som indtjening pr. medarbejder. Der er iværksat forbedringstiltag, som skal virke i Den svenske virksomhed har en tilfredsstillende indtjening pr. medarbejder, mens den danske virksomhed har haft en tilfredsstillende udvikling fra 2009 til 2010, som forventes at fortsætte i Strategi for markant europæisk videncenter med skan dinavisk udgangspunkt set i lyset af den globale krise Koncernen har siden år 2000 fulgt sin vækststrategi såvel aktivitetsmæssigt omsætning i år 2000 var ca. 400 mio. DKK og mio. DKK i 2010 som applikationsmæssigt. Strategien har vist sig bæredygtig, også i krisetider. På den måde opfylder vi vores samfundsopgave, så vi til stadighed kan servicere vores kunder med en optimal teknologisk service. Dette er gjort sammenholdt med en ansvarlig økonomisk udvikling, der gør, at koncernen står stærkt rustet såvel vidensmæssigt som økonomisk. Dette er specielt vigtigt i en tid, hvor krisen er over os. FORCE Technology står stærkt finansielt og kan selv i krisetider tilvejebringe den nødvendige kapital til såvel lovende innovative applikationer som øgning af egen vækst. FORCE Technology deltager løbende i Forsknings- og Innovationsstyrelsens Videnskabsministeriets særlige initiativer til blandt andet at understøtte innovationen i det nye regionale Danmark. Dette arbejde har udviklet samarbejdet med de regionale videncentre, og dermed har vi i samarbejdet med de regionale aktører fået spredt endnu mere viden og teknologi til mindre og mellemstore virksomheder i Danmark til gavn for danske virksomheders internationale konkurrenceevne. Yderligere vil FORCE Technology satse på at styrke egne kompetencer også forretningsmæssigt for til stadighed at kunne imødekomme markedets behov. Alt i alt vil den justerede strategi for FORCE Technology fortsat være med til at sikre, at FORCE Technology bliver i stand til at positionere sig tydeligere og med større effekt blandt de fem mest fremtrædende viden- og teknologicentre i Europa inden for de prioriterede kompetence- og forretningsområder. FORCE Technology arbejder globalt Med de planlagte og allerede igangsatte strategiske tiltag føler FORCE Technology sig godt forberedt til at kunne udnytte fremtidens muligheder og klare de nye udfordringer på et globalt marked, som forudsætter fleksibilitet og konkurrencekraft samt finansieringsevne også i krisetider. Koncernen forventer, at det strategisk vigtige marked for FOR CE Technology inden for vind-, olie- og gasindustrien og øvrig energi i 2011 vil fortsætte den positive udvikling, dog med svag vækstrate. På koncernniveau forventer FORCE Technology således fortsat en vis organisk vækst, blandt andet ved at satse på salg af bredere serviceydelser og produkter til kunderne på dette og andre vækstmarkeder. Udmeldingen for 2011 er, at FORCE Technology fortsat vil lette på speederen, når det drejer sig om proaktiv akkvisition, men vi vil fortsat satse på organisk vækst med fokus på såvel topsom bundlinjen. Dette med skyldigt hensyn til, at vi vil være det fremmeste videncenter inden for vores kerneområder. Det er hermed målsætningen yderligere at tilpasse, styrke og effektivisere organisationen til at kunne udnytte de aktuelle muligheder i en globaliseret verden i hastig forandring og fortsat midlertidig krise. Som resultat af de gennemførte tiltag med fokus på at styrke organisationen, produktiviteten, kompetencerne og lønsomhed i hele koncernen forventer FORCE Technology alt i alt et 2011 med stabil omsætning og forbedret lønsomhed. Den samlede indsats vil bane vejen for den fortsat teknologiske og forretningsmæssige udvikling og succes for kunderne, for medarbejderne og for koncernen. På kort sigt arbejder FORCE Technology således med en række initiativer, der skal styrke og effektivisere den samlede organisation, når det gælder kompetencer, ressourcer og effektiv omkostningsstyring. Herudover arbejdes der med fastholdelse af bestående kunder og udnyttelse af mulighederne i et grundet krisen knirkende marked, der i sagens natur er udsat for prispres. Brøndby, 3. marts 2011 Erik Søndergaard Bestyrelsesformand Ernst Tiedemann Adm. direktør

6 Nøgletal 5

7 Om FORCE Technology 6 Antal medarbejdere primo 2011 Akademiske medarbejdere: 273 Andet teknisk personale: 717 Administration: 182 Total: 1.172

8 FORCE Technology kort fortalt FORCE Technology er blandt de førende teknologiske rådgivnings- og servicevirksomheder i Danmark og på det internationale marked. Vi arbejder målrettet med at omsætte højt specialiseret ingeniørmæssig viden til praktiske og kosteffektive løsninger for et bredt udsnit af brancher og industrier. Løsninger, som styrker kundernes konkurrenceevne og bygger på den kunde- og brancheforståelse, vi har erhvervet gennem mere end 70 år. Vi er godt medarbejdere fordelt på hovedsædet i Brøndby og afdelinger rundt i hele Danmark samt datterselskaber i Sverige, Norge, Rusland og USA. Vision og mission FORCE Technologys vision og mission er samlet i en række kerneværdier, der ligger til grund for virksomhedens langsigtede udvikling og daglige drift. Det er vores vision at være kundernes foretrukne samarbejdspartner i projekter med et stort indhold af specialiseret viden. Vi ønsker at deltage i projekterne fra den tidlige idéfase til aflevering af det nøglefærdige projekt. Ved afslutningen dokumenterer vi, at kunden opnår den forventede funktionalitet, effektivitet og værdiskabelse. Det er vores mission at udvikle og markedsføre værdiskabende teknologier, løsninger og services, der forbedrer konkurrenceevnen for vores kunder i Danmark og internationalt og dermed hjælper kunderne med at opfylde deres forretningsmæssige mål og visioner. de seneste landvindinger og forskningsresultater. Det stiller store krav til vores medarbejdere, som er blandt de dygtigste og mest respekterede. De bidrager til et arbejdsmiljø, som opmuntrer til kreativitet og nytænkning og de skaber udvikling og dynamik gennem samarbejde på tværs af organisationen. One-stop-shopping Som en af de få globale udbydere tilbyder FORCE Technology kunderne one-stop-shopping i kraft af vores brede og komplementerende udvalg af teknologier og viden: Du behøver kun at handle ét sted. GTS-virksomhed Det danske GTS-net, dvs. nettet af de ni Godkendte Teknologiske Servicevirksomheder, spiller en afgørende rolle for både større og mindre danske virksomheder ved at understøtte deres mulighed for udvikling og innovation. FORCE Technology har som GTS-virksomhed til formål at yde teknologisk service, der styrker erhvervslivets konkurrencemæssige rammebetingelser; vi fremmer innovation, udvikling og ressourceoptimering både til gavn for virksomhederne selv og for det danske samfund som helhed. Det gør vi gennem omfattende teknologisk service og gennem samarbejde i forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, ligesom vi er matchmaker mellem dansk erhvervsliv og det offentlige vidensystem som helhed. 7 Medarbejderne FORCE Technology er en spændende arbejdsplads præget af højteknologiske services, produkter og rådgivning baseret på FORCE Technology og kunderne Hos FORCE Technology får du unikke konkurrencemæssige fordele. Vi har nemlig fokus på at udvikle fleksible og innovative løsninger, der tilgodeser din virksomheds specifikke behov og ønsker store som små. Du kan også trygt samarbejde med FORCE Technology i forbindelse med større projekter lige fra den tidlige idéfase til aflevering af det nøglefærdige projekt. Strategisk partner At hjælpe dig med at nå dine mål stiller store krav. Det forudsætter, at vi forstår dig og din sektor eller branches vilkår, og at vi kan identificere dine aktuelle og fremtidige behov. Det mestrer vi i praksis ved at indgå i et tæt samarbejde et strategisk partnerskab hvor vi har fælles mål for resultaterne. Et partnerskab, hvor vi deler risiko og gevinst. Fingeren på pulsen Som kunde hos FORCE Technology får du ikke blot adgang til en af de største videnbanker i Europa inden for udvikling af ny viden og nye teknologier. Men også til et vidt forgrenet internationalt vidennetværk, der er trendsættende inden for en række forretningsområder. Med denne base i ryggen og med udgangspunkt i den enkelte kundes behov og målsætninger er vi i stand til at levere ydelser, som forvandler viden og erfaring til konkret handling og værdiskabende aktiviteter.

9 Forretningsområder 8 Vi har opdelt vores forretning i elleve områder med hver deres specialviden og kompetencer; områder der samarbejder fra sag til sag i tværfaglige projektteams. Det sikrer vejen fra viden til værdi for kunderne og dermed, at den enkelte kunde altid får den mest kvalificerede løsning.

10 Materialer & Svejsning Med Danmarks største materialeteknolo Materialer: International troubleshooting/ giske kompetencer til rådighed rådgiver, Specialistviden inden for metaller rådgivning udvikler og analyserer vi materialer og og beton Design og beregning konstruktioner. Vi kombinerer høj faglig Materialevalg, -karakterisering Uddannelse og kursusvirksomhed viden med uvildighed og hurtig udryk og -test (godkendt IIW-uddannelsescenter) ning, f.eks. i havarisager. Skades- og havariundersøgelser Salg af software Korrosionsmålinger og -beskyt Lasersvejsning og -overflade- På svejseområdet tilbyder vi rådgivning, telse samt overfladebehandling behandling udvikling og certificering inden for alle Tilstandsvurdering og materiale- Kvalitetsstyring og svejsearbejde aspekter af svejseteknisk produktion. Vi undersøgelser på stedet. Pilotproduktion råder over alle kendte svejsemetoder Trykprøvning lige fra lysbue- til lasersvejsning. Eksem Svejsning: Termisk sprøjtning. pler på ydelser inden for hhv. materialer Svejseteknologi og kvalitetsstyring og svejsning: af svejsearbejde Integrity Management Integrity management går i korte træk ling og -analyse med det formål at iden Katodisk beskyttelse og verifikation ud på at optimere industrielle anlæg offshore og onshore, så de lever op til tificere de tiltag, der skal sættes i værk for at sikre en sikker og optimal ydeevne. Inspektion og overvågning Vedligeholdsoptimering 9 gældende standarder og yder det opti Eksempler på vores ydelser: Integrity management rørledninger male gennem hele deres levetid. Dette Structural integrity Rådgivning inden for asset integrity. forudsætter en omfattende dataindsam Materiale- og korrosionshåndtering Maritim Industri Arbejder med rådgivning og konsulent Endelig udvikler og markedsfører vi en brændstofoptimering m.m. bistand i forbindelse med hydro- og række maritime produkter, bl.a. simula Havne-layout aerodynamisk design af skibe, havne, torer til officerstræning og ombordsyste Human factors offshoreplatforme, bygninger, broer mer. Eksempler på ydelser: Bygninger og broers vindlast m.m. Desuden tilbyder vi avancerede ef Hydro- og aerodynamisk optimering og dynamik. teruddannelseskurser med fokus på bl.a. af skibes performance beslutningsprocesser, kommunikation og Skibssimulatorer forholdet mellem menneske og maskine. Ombordsystemer til ruteplanlægning, Energi, Klima & Miljø Vi tilbyder vores kunder omkostningseffektive løsninger, der imødekommer gældende standarder og bidrager til en reduktion af forbruget af fossile brændsler. Eksempler på ydelser: Rådgivning om drift af energianlæg Projektering og bygherrerådgivning Energimærkning Design af De-NO x -anlæg Industriel fluid-mekanik Forbrænding og forgasning af biomasse og affald Miljøvurdering af produkter og processer Luftforurening og emissionsreduktion CO 2 -regnskaber og -reduktionsstudier.

11 10 Måleteknik, Kemisk Analyse & Ledelsessystemer Vores ydelser inden for måleteknik omfatter: servicering af cargotank-instrumentering Herudover kan vi tilbyde kalibrering og Verifikation og kalibrering af udstyr på tankskibe: og normaler inden for volumen, densitet, vejning, flow, temperatur, kraft, temperaturmåleudstyr, niveaumålere, Kalibrering og service af tryk- og tryk og moment sikkerhedsventiler, ballastsystemer, Salg og kalibrering af lodder alarmsystemer, gasdetektorer og Salg af flowmålere cargo cooling compressors E-mærkning af færdigpakkede varer Service af cargopumper. Typeprøvning af måleudstyr Rådgivning og undervisning inden for Ydelserne inden for kemisk analyse omfatter: måleteknik. Polymerer rådgivning, analyse Vores aktiviteter på det måletekniske og karakterisering område er akkrediteret af DANAK. Ædelmetalkontrol Toldkemi På området udfører vi også: Overfladekarakterisering og -analyser Verifikation af gevinstgivende Metalanalyser spilleautomater Sporelementanalyser Verifikation af rouletter Personlige værnemidler test Inspektion af offentlige forlystelser (også bemyndiget organ) Tilsyn med fartskriverværksteder Fyrværkeri test og analyse Eftersyn af fartskriverudstyr (snart også bemyndiget organ) Undervisning af mekanikere Emissionsmålinger analyser (fartskrivere). Brændsels-, slagge- og askeanalyser og karakterisering Teknisk vand analyser. Ydelserne inden for ledelsessystemer omfatter rådgivning og undervisning på områderne: Kvalitetsledelse ISO 9000 Miljøledelse ISO Arbejdsmiljøledelse DS/OHSAS m.fl. Energiledelse Audit L e a n Fødevaresikkerhed Validering CO 2 -verifikation Logistik Innovation CSR ISO og DS Forretningsudvikling. Uddannelse & Kurser De fleste jobs stiller i dag krav om, at du hurtigt kan tilegne dig ny viden og anvende den til at skabe resultater. På vores kurser hjælper vi dig med at omsætte den teoretiske viden til dine jobfunktioner. Vi råder over en rutineret stab af undervisere, der dækker dine specifikke behov for sparring og uddannelse inden for vores brede vifte af fagområder, som er: Arbejdsmiljø Audit Corporate social responsibility Energi, klima & miljø Fødevaresikkerhed Industriel røntgen & isotopteknik Kontrol af trykbærende udstyr & elevatorer Korrosion & materialeteknologi Kvalitetsledelse L e a n Lugt & emissioner Maritim industri Måleteknik Prøvning/NDT Statistik Svejsning & svejseinspektion Transport Vandbehandling Vedligehold. SonoSteam SonoSteam er en effektiv og kemikaliefri løsning til reduktion af bakterier, skimmelsvampe og vira. Den patenterede teknologi tager udgangspunkt i en fløjte, der ved hjælp af damp under højt tryk skaber ultralyd. Kombinationen af damp og ultralyd reducerer effektivt bakterier. SonoSteam udvikler udstyr til reduktion af campylobacter og salmonella på ferske kyllinger. Teknologien er derudover under udvikling inden for en række nonfood-områder. SonoSteam kan f.eks. anvendes til: Fersk kød O s t Æ g Frø og korn Rengøring af procesudstyr og emballage.

12 Sensor & NDE Innovation Arbejder med en bred vifte af teknologisk rådgivning og løsninger, der optimerer og effektiviserer kundernes produktivitet. På verdensplan er vi førende ifm. anvendelse af de mest moderne og avancerede sensorteknologier, f.eks. anvendelse af sensorer i produktionsforløb til identifikation og nedbringelse af produktionsfejl og ifm. kvalitetskontrol og dokumentation. Eksempler på ydelser: Udvikling af kundetilpassede sensorløsninger inden for bl.a. ultralyd, røntgen og mikrobølger Udvikling af udstyr til ultralydsog hvirvelstrømsinspektion Softwareløsninger til planlægning, gennemførelse og dokumentation af automatiseret inspektion Ultralydshydrofoner Sporstofundersøgelser i procesindustri, offshore og på renseanlæg Forskning og udvikling inden for målemetoder, sensorer og ikkedestruktiv prøvning (NDT). Inspektion & Prøvning Tilbyder et bredt udvalg af inspektions-, prøvnings- og rådgivningsydelser. Vores ydelser har som hovedformål at sikre kvalitet og egenskaber ved konstruktioner og produkter ift. specifikke krav, f.eks. krav i normer og standarder, myndighedsforskrifter eller EU-direktiver. Eksempler på ydelser: Alle former for ikke-destruktiv prøvning Fremstillings- og tilstandskontrol især af svejste konstruktioner, trykbeholdere og rørsystemer Mekanisk materialeprøvning Produktprøvning bl.a. med henblik på CE-mærkning Uddannelse af NDT-operatører (certificering af NDT-operatører gennemføres af FORCE Certification A/S). 11 FORCE Certification A/S Tilbyder overensstemmelsesvurdering i henhold til EN og ISO/IEC standard-serierne. Det betyder, at vi leverer ydelserne på et internationalt accepteret niveau. Vi er et akkrediteret certificeringsorgan inden for de tre hovedområder: Personcertificering Produktcertificering Systemcertificering. Arbejdstilsynets bekendtgørelser nr.: 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv. 677 af 27. juni 2008 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. 678 af 27. juni 2008 om indretning af elevatorer. Non-automatic Weighing Instruments (NAWI 90/384/EØF) DANAK Reg. no Personal Protective Equipment (PPE 89/686/EØF) Equipment in ships (MarED 96/98/EF) Elevatordirektivet (LD 95/16/EF) og inspektion efter Arbejdstilsynets bekendtgørelser nr. 629/08 og 677/08. Vi kan som akkrediteret verifikationsorgan udføre verifikation af rapportering af: CO 2 -udledning for produktionsenheder, der er omfattet af lov om CO 2 -kvoter (Kvoteloven). Vi kan som akkrediteret prøvningsorgan udføre verifikation efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.: 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende anlæg. Vi kan som akkrediteret tredjeparts inspektionsorgan udføre inspektion efter FORCE Certification A/S er udpeget som bemyndiget organ efter nedennævnte europæiske direktiver: Pressure equipment (PED 97/23/EF) DANAK Reg. no. 7020/5008/3001/9057 Simple pressure equipment (SPVD 87/404/EØF) DANAK Reg. no. 7020/3001/9057 Transportable pressure vessels (TPED 99/36/EF) DANAK Reg. no. 7020/5008/3001/9057 Measuring Instruments Directive (MID 04/22/EF) DANAK Reg. no Vi ansøger pt. Sikkerhedsstyrelsen om bemyndigelse inden for fyrværkeri, direktiv 2007/23/EF. FORCE Certification A/S er godkendt som dansk Authorized National Body (ANB) for svejseuddannelserne under European Welding Federation (EWF) og International Authorization Board (IAB/IIW).

13 12 FORCE Technology fra sag til sag

14 Når FORCE Technology rådgiver både et af Kinas største energiselskaber, Sinopec, og gennemfører sundhedstjek af Statoils raffinaderi i Kalundborg, så løser vi komplicerede prøvningsopgaver og andre opgaver med samme omkostningsbevidste selvfølgelighed på begge sider af kloden. Men som casene på de næste sider fortæller, så handler globaliseringen ikke blot om store afstande og opgaver langt borte selv om vi besluttede at etablere FORCE Technology China i 2010! Store muligheder i det nære Globaliseringen handler lige så meget om at se de store muligheder i det nære. Som når vi gennemfører uvildig tredjeparts inspektion for PolyTech i Bramming, der producerer vindmølle-komponenter i Kina; som når vi gennem rådgivning, kurser og temadage spreder viden til små og mellemstore danske virksomheder om faldgruberne ved outsourcing. Kundeløsninger, videnspredning, teknologisk udvikling Så FORCE Technologys ambitioner på dansk erhvervslivs vegne rækker videre end til de vigtige praktiske teknologiske kundeløsninger. Ambitionerne rækker også videre end til den videnspredning, der er vital for mange mindre danske virksomheder; som når vores innovationsagenter hjælper Gråsten Fjerkræ med at fastholde brandet kvalitetsfødevarer. Hos FORCE Technology er vi ambitiøse nok til samtidig at gå ind i stadig nye samarbejder om udvikling af ny teknologi som nu med den lille virksomhed Dall Energy; et samarbejde, der har bragt en langt mere effektiv og miljøvenlig type biomasseovn med eksportpotentiale til markedet. 13 Læs også på de næste sider om, hvordan vi vender miljøkulturen hos PN Beslag i Brønderslev, og om hvordan FORCE Technology Sweden udvider sine inspektionsløsninger gennem endnu et virksomhedsopkøb.

15 Kundecases Computersimulering bag prisbelønnet biomasseovn Fra årsskiftet 2011 tager Bogense Fjernvarme som de første en helt ny biomasseovn i brug. Ovnen er udviklet af den nystartede virksomhed Dall Energy med hjælp fra GTS-virksomheden FORCE Technology. I oktober 2010 blev ovnen belønnet med innovationsprisen ved den spanske messe for bioenergi, Expobio energia Nu venter det europæiske marked og et forventet årligt salg på flere hundrede mio. kr. Stabil drift og muligheden for at levere CO 2 -neutral energi til byen. Det var argumenterne, da Bogense Fjernvarme som de første i verden valgte et biomasseanlæg fra Dall Energy. Den nye ovn kan forbrænde mange typer biobrændsel og har gode regulerings- og miljøegenskaber. Det fortæller direktør Jens Dall Bentzen fra Dall Energy. 14 I Danmark er det kun hos FORCE Technology, jeg kan få de kompetencer, der skal til for at lave en præcis computersimulering af forbrændingen i ovnen. De samme kompetencer findes muligvis hos de store danske virksomheder, men dem har jeg ikke adgang til. Samarbejdet med FORCE Technology har derfor været helt afgørende for, at jeg kunne komme videre med udviklingen. Jens Dall Bentzen Direktør hos Dall Energy Vi har designet et nyt forbrændingskoncept. Vores teknologi er unik, fordi den kan bruge alle typer af biobrændsel. Samtidig er virkningsgraden højere, der er mindre vedligehold, og så er den ikke mindst mindre miljøbelastende end andre typer af forbrændingsovne. Da Jens Dall Bentzen etablerede virksomheden Dall Energy i 2007, vidste han ikke, hvor lang tid der ville gå, før han stod med en færdigudviklet biomasseovn. I dag, efter tre års udviklingsarbejde, har han solgt sin første ovn. Det er et stort

16 Foto: Lars Bahl 15 skridt for virksomheden, at den første ovn nu er solgt og snart står klar i Bogense. Nu kan kunderne opleve ovnens kvaliteter i praksis, fortæller Jens Dall Bentzen. FORCE Technology leverede computersimulering GTS-virksomheden FORCE Technology har spillet en nøglerolle i udviklingsarbejdet. Med computere har man her simuleret forbrændingen i den nye ovn, så den kunne designes optimalt. Det er afgørende for at få en energieffektiv og dermed også økonomisk forbrænding. Samarbejdet blev støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen med en såkaldt videnkupon, der dækkede omkostninger til FORCE Technologys computersimulering. I Danmark er det kun hos FORCE Technology, jeg kan få de kompetencer, der skal til for at lave en præcis computersimulering af forbrændingen i ovnen. De samme kompetencer findes muligvis hos de store danske virksomheder, men dem har jeg ikke adgang til. Samarbejdet med FORCE Technology har derfor været helt afgørende for, at jeg kunne komme videre med udviklingen, siger Jens Dall Bentzen.

17 PN Beslag øger miljøbevidstheden Kundecases Ledelsen hos PN Beslag har fået vendt miljøkulturen i virksomheden. Tidligere havde man et miljøledelsessystem af konkurrencemæssige årsager i dag er systemet gjort aktivt med stor medarbejderinddragelse og opmærksomhed på miljøbesparelser. Man ser nu de økonomiske gevinster, og medarbejderne har fået forståelse for, at det er muligt og vigtigt at løfte i flok. PN Beslag A/S ligger i Brønderslev. Virksomheden har godt 200 ansatte og producerer beslagprodukter til håndværk, industri og gør-det-selv-folk. Der er stor eksport, primært til Skandinavien og Nordeuropa, og der er etableret egne salgskontorer i både Norge og England. Systemerne er vigtige styringsværktøjer Virksomheden har siden 1992 haft et certificeret kvalitetsledelsessystem og siden 2004 et certificeret miljøledelsessystem. Fra starten var certificeringen en konkurrenceparameter, men i dag er systemerne vigtige styringsværktøjer. 16 Skiftede certificeringsorgan for at få nye øjne på systemerne Virksomheden blev etableret i 1877 uden for Brønderslev. I dag er byen vokset rundt om virksomheden, hvilket gør, at der skal tages mange miljøhensyn i forhold til byen og dens beboere. Det er derfor vigtigt for os, at vi hele tiden er miljøbevidste, og at vi udvikler vort miljøledelsessystem, siger kvalitets- og måletekniker Britta Ladegaard. Da miljøledelsessystemet skulle recertificeres i 2009, valgte vi et andet certificerende organ end det, vi hidtil havde anvendt til vore to systemer. Vi havde brug for at få nye øjne på systemerne. Vi vil gerne holde os selv op på de mål, der er beskrevet i vore systemer, og derfor er det vigtigt, at de er levende. Certificeringsprocessen er ikke en eksamen for os, men den gør, at det er lovligt at tale om processerne og mulige forbedringer. Britta Ladegaard havde bl.a. hørt om FORCE Certification A/S på et af de erfa-gruppe møder, hun deltager i sammen med andre nordjyske virksomheder hos NOVI, og virksomheden blev valgt som certificerende organ. Miljøbevidst kultur Efter, at ledelsen havde fremlagt hensigten med vort miljøledelsessystem for FORCE Certification, blev der arbejdet målrettet på at skabe en kultur i virksomheden, hvor medarbejderne tænker miljøbevidsthed ind i deres daglige arbejde. Det skal være i orden at tale om miljøet og tænke i, hvordan man kan komme med forbedringsforslag. Hver enkelt medarbejder skal have forståelsen af, at man har et miljømæssigt ansvar, og at ens bidrag er med til at løfte hele virksomheden, siger Britta Ladegaard. Vi fik et værdiskabende system Direktør Erik Skov er godt tilfreds med den miljømæssige udvikling, der er sket på virksomheden. Før recertificeringen fortjente vores virksomhed faktisk ikke at have et certifikat på miljøledelsessystemet. Vi havde systemet for systemets skyld, men det gav som sådan ingen miljømæssig værdi. I dag gennemfører vi bl.a. en grundig affaldssortering og sælger endda noget af affaldet. Vi sparer på vandet, strømmen og varmen, og alle vores medarbejdere har stor fokus på miljømæssig forebyggelse og det er vigtigt, for som jeg siger: Det nytter ikke, at jeg slukker lyset på mit kontor, når jeg går, hvis ingen af mine godt 200 medarbejdere gør det, slutter direktør Erik Skov.

18 Stor efterspørgsel efter vores lead auditorkurser FORCE Technologys kurser klæder kursister på til lead auditorrollen. Vægt på både teori og praksis. For at få det største udbytte af en auditsituation er det nødvendigt, at auditorerne får så meget indsigt i auditteknikkerne og de standarder, de skal auditere op imod, som muligt. Det var også tilfældet for quality manager Birgitte Sten Jørgensen fra DONG, der deltog på et af FORCE Technologys lead auditorkurser i efteråret Kurset var et intensivt femdages forløb med afsluttende skriftlig eksamen. Blev klædt på til rollen som auditor Jeg skal være ærlig og sige, at kurset overraskede mig positivt. Stor ros til de kompetente og nærværende undervisere for deres evne til at formidle stoffet på en lærerig, interessant og endda til tider sjov måde! Kurset har givet fuld valuta for både pengene og tiden investeret. Jeg fik fortalt, at kurset var krævende, og det er sandt, at der skal en fokuseret og stor arbejdsindsats til undervejs i kurset. Til gengæld er du klædt godt på til at påtage dig lead auditorrollen efter kurset. At undervisningsformen veksler mellem teori, gruppearbejde og rollespil giver et godt læringsrum. Foruden en dyb indsigt i ISO 9001 standarden giver kursets rammer en god anledning til at skabe et netværk for videndeling. Jeg har allerede anbefalet kurset til andre og håber, de får samme udbytte af kurset, som jeg selv, siger Birgitte Sten Jørgensen. Over 250 afholdte kurser siden første kursus i slutningen af 1980 erne Afdelingschef Bent Møller fra FORCE Technology er glad for at kunne byde de mange kursister velkommen. Vi er nu oppe på over 250 afholdte kurser og 4000 deltagere siden det første kursus, som vi udbød i slutningen af 1980 erne. Der er over tid sket ændringer i standardernes indhold, og kurserne er blevet tilpasset, men grundlæggende er indholdet og formålet det samme. Vi mærker øget efterspørgsel på firmatilpassede kurser fra store virksomheder. Bl.a. har vi netop gennemført et firmatilpasset kursus i Nordvestgrønland, hvor alle tre ledelsessystemer var indeholdt i et kursusforløb over 11 dage. FAKTA Et lead auditorkursus er en international kompetencegivende uddannelse med afsluttende skriftlig eksamen. Uddannelsen er på højeste niveau inden for auditering og giver deltagerne kompetence til at gennemføre interne audits, leverandøraudits og tredjeparts audits. Uddannelserne anvendes i forbindelse med ledelsessystemer inden for arbejdsmiljø, kvalitet og miljø. 17 Jeg fik fortalt, at kurset var krævende, og det er sandt, at der skal en fokuseret og stor arbejdsindsats til undervejs i kurset. Til gengæld er du klædt godt på til at påtage dig lead auditorrollen efter kurset. Birgitte Sten Jørgensen Kursusdeltager på lead auditorkursus

19 Innovationstjek gav nyt potentiale 18 Kundecases Gråsten Fjerkræ har formået at opbygge et stærkt brand gennem fokus på gode opdrætsvilkår, kvalitet og smag. Der var dog brug for at finde nye vækstpotentialer for virksomheden. Her hjalp FORCE Technologys innovationsagenter. Med finanskrisens indtog stod Gråsten Fjerkræs ejere, Gunder og Susanne Jensen dog med et dilemma. Skulle de blive ved med at satse på den høje kvalitet, eller skulle de skære ned på kvaliteten og dermed prisen for at kunne nå deres økonomisk trængte kunder? Videnkupon banede vej Svaret blev et samarbejde med GTS-nettets innovationsagenter. Gråsten Fjerkræ valgte at kontakte Innovationsagentordningen for at se, om de kunne få råd og vejledning via et gratis innovationstjek. En innovationsagent fra FORCE Technology besøgte virksomheden og vurderede dens potentiale. Innovationsagenten anbefalede Gunder og Susanne Jensen at bibeholde deres høje kvalitetsniveau og ansøge Forsknings- og Innovationsstyrelsen om en videnkupon til at støtte implementeringen af et nyt distributionssystem til supermarkeder. Udvider virksomheden Gråsten Fjerkræ fik sin videnkupon og har i dag fået implementeret et velfungerende distributionssystem. Innovationstjek gjorde, at vi fik et overblik over vores muligheder og potentialer og hvad, der skulle til for at udnytte dem. Videnkuponen gjorde samtidig, at vi kunne realisere udviklingen af virksomheden. Forløbet har haft afgørende betydning for os og er en af de bærende årsager til, at vi til foråret kan starte med at udvide og bygge en ny fabrik, fortæller ejer Gunder Jensen. Innovationstjek gjorde, at vi fik et overblik over vores muligheder og potentialer og hvad, der skulle til for at udnytte dem. Videnkuponen gjorde samtidig, at vi kunne realisere udviklingen af virksomheden. Gunder Jensen Ejer af Gråsten Fjerkræ

20 Ingen skår i produktionen hos Royal Copenhagen Royal Copenhagen har styr på produktionen. Produktionsmaterialer kontrolleres allerede i blandingsfasen. Dermed sikres en ensartet produktion af høj kvalitet og minimal ressourcebinding i eventuelle dårlige råvarer eller fejl-blandinger. Royal Copenhagen A/S blev grundlagt i 1775 af Det danske Kongehus (deraf navnet). I dag er virksomheden en del af en stor international koncern, men producerer stadig porcelænsvarer under det gamle, unikke brand, der er kendt over hele verden. Nødvendigt med sikring af råvarematerialet For at kunne leve op til sine egne krav om at producere porcelæn i en ensartet og høj kvalitet er det nødvendigt for Royal Copenhagen at kende egenskaberne for de råvarer og blandinger, der skal anvendes i produktionen. I starten af fremstillingsprocessen blandes råmaterialer efter bestemte recepter. Allerede på dette tidspunkt arbejdes der efter en række godkendelsesprocedurer, der tilsammen skal sikre blandingens kvalitet, f.eks. en analyse af materialesammensætningen. Når vi udtager prøver til analyse allerede i blandingsfasen, er det for at sikre, at vi binder så lidt værdi i eventuelle dårlige materialer som muligt, siger civilingeniør Peter Poulsen, Royal Copenhagen. Faktisk er der nogle fejl, man først kan se på vores produkter efter den sidste brænding, og da er der bundet mange ressourcer op på enheden. Røntgenfluorescens-bestemmelser Vi har gennem en længere periode anvendt FORCE Technology til at udføre kemisk analyse af vores produktionsmaterialer og -blandinger, siger Peter Poulsen. Kontrollen baserer sig på røntgenfluorescens-bestemmelser af grundstofsammensætningen. Vi sender selv prøverne ind til analyse på de tidspunkter, der passer bedst ind i vores produktion, og får resultaterne leveret hurtigt. 19 Åben dialog og udvikling af analysemetoder der matchede vores krav Det er nødvendigt for os, at samarbejdet med et prøvningslaboratorium er baseret på gensidig respekt og åben dialog. Vi ønsker selv at bedømme måleresultaterne, da det er os, der har forstand på porcelæn. Vi havde helt eksakte krav til analysemetoder, og gennem en åben og god dialog med FORCE Technology fandt vi sammen frem til en procedure omkring analysemetoder, der giver os de talværdier, vi har brug for, og som rent teknisk og materialemæssigt er optimale for os, slutter Peter Poulsen.

FORCE Technology Fra viden til værdi

FORCE Technology Fra viden til værdi Velkommen til FORCE Technology Fra viden til værdi FORCE Technology - fakta 60-års erfaring med innovation og anvendelse af viden og teknologi Omsætning ca. 800 mio. kr. 35% af omsætningen genereres i

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004

TEKNOLOGISK INSTITUT. Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004 TEKNOLOGISK INSTITUT Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004 Divisioner og centre Byggeri Beton Byggekomponenter Murværk Proces og IT Rørcentret Svømmebadsteknologi Tekstil Træ Materialer Kemi- og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORCE-Dantest CERT. FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan. FORCE-Dantest CERT

FORCE-Dantest CERT. FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan. FORCE-Dantest CERT FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan 1 Samarbejde I FORCE Technology FORCE Institutternes Divisioner og regioner 2 kvalitetssystem F C S 0 0 1 C o r p o r a t e Q u a l i t y M a n u a l F

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Hvad kan FORCE bl.a tilbyde leverandører til vindmølleindustrien. Susanne Damgaard srd@force.dk

Hvad kan FORCE bl.a tilbyde leverandører til vindmølleindustrien. Susanne Damgaard srd@force.dk Hvad kan FORCE bl.a tilbyde leverandører til vindmølleindustrien Susanne Damgaard srd@force.dk Om FORCE Technology FORCE Technology er Selvejende Uvildig Almennyttig Udviklingsbudget > 200 MDKK Kunder

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde Energibolig.dk har et netværk af professionelle partnere, som kan facilitere og supporte vores høje krav til vidensdeling og mission om at få energiforbedringer sat øverst på dagsordenen. Vi udbygger løbende

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i hele forsyningskæden, og netværksgruppen for fødevarevirksomheder er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

INDHOLD. LEDELSESBERETNING FORCE Technology på vej ud af krisen Nøgletal OM FORCE TECHNOLOGY FORRETNINGSOMRÅDER FRA ÅRET DER GIK

INDHOLD. LEDELSESBERETNING FORCE Technology på vej ud af krisen Nøgletal OM FORCE TECHNOLOGY FORRETNINGSOMRÅDER FRA ÅRET DER GIK ÅRSBERETNING 2013 INDHOLD LEDELSESBERETNING 2 FORCE Technology på vej ud af krisen 3 Nøgletal 5 OM FORCE TECHNOLOGY 6 FORRETNINGSOMRÅDER 8 FRA ÅRET DER GIK 14 FORCE Technology har åbnet nyt grønt testcenter

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere