Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune Mette Touborg, Lejre Kommune Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune Joy Mogensen, Roskilde Kommune Githa Nelander, Næstved Kommune Niels Hörup, Solrød Kommune Jane Strange Nielsen, Dansk Erhverv Anette Ilsøe, Dansk Industri Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer Laila Krytz, DA Claus Engholm Jensen, LO Ole Mortensen, Det Regionale Beskæftigelsesråd Hanne Leth Andersen Videns- og uddannelsesinst. Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst. Henrik Nielsen, Tekniq, mf. Palle Svendsen, Dansk Erhverv Dorthe Hansen, Håndværksrådet Charlotte Frimer Petersen, Landbrug og Fødevarer Christina Cohr, FTF og Akademikerne Astrid Dahl, Viden- og uddannelsesinst. Ulla Koch, Videns- og Uddannelsesinst. Per Struwe, FTF og akademikerne Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Temadrøftelse:Vækstforums SMV-rettede 4 aktiviteter 3. Mødeplan Vækstpartnerskabsaftale Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Greater Copenhagen Vækstaftaler Ny organisering af turismeindsatsen Tilskud til Et Nationalt Symbiose Center - forankret 22 i Region Sjælland 10. SMV teknologisk innovation til bioteknologisk 26 produktion 11. Copenhagen Connected Afvikling af lån til CAT Fonden Værtensmestrene Økonomioversigt Gensidig orientering Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Sagsfremstilling Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsorden godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

4 2. Temadrøftelse:Vækstforums SMV-rettede aktiviteter Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Temadrøftelse: Med sagen lægges der op til, at Vækstforum tager en tematisk drøftelse af aktiviteter rettet mod SMV er (små- og mellemstore virksomheder) og de fremadrettede behov, som Vækstforum kan vælge at adressere i den kommende handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS en). Som afsæt for drøftelsen gives en mundtlig introduktion til temaet samt konkrete erfaringer fra en virksomhed (SMV). Sagsfremstilling På Vækstforums møde den 3. september 2014 tilkendegav Vækstforum et ønske om en oversigt over igangværende SMV initiativer. Der er til orientering vedlagt en sådan oversigt over Vækstforums igangværende aktiviteter rettet mod SMV ere. På dette møde bedes Vækstforum tage en tematisk drøftelse af, hvilke tiltag der er relevante at iværksætte, fx gennem den kommende handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS en). Som afsæt for temadrøftelsen giver administrationen indledningsvist en kort introduktion til temaet og det regionale erhvervsfremmesystem. Derefter præsenterer en konkret virksomhed (en SMV) udfordringerne for dem ved at bruge erhvervsfremmesystemet. Herefter lægges op til den egentlige drøftelse i Vækstforum. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i Region Sjælland i alt virksomheder. Af disse udgør virksomheder med mellem 1 og 99 ansatte i alt 99,2 %. Vækstforum har derfor også med sine strategier og handlingsplaner sigtet på indsatser i retning af SMV erne og deres behov. Tabel 1: Antal og andele af private virksomheder opgjort på virksomhedsstørrelse i 2012, hele landet og Region Sjælland I alt Region Sjælland (antal i 2012) Region Sjælland (andele i 2012) 84,4% 13,4% 1,5% 0,8% Hele landet (antal i 2012) Hele landet (andele i 2012) 82,4% 14,7% 1,8% 1,2% Kilde: Danmarksstatistik ERH19 Strategisk ophæng på aktiviteter Med udgangspunkt i den nuværende erhvervsudviklingsstrategi ( ) har Vækstforum støttet en række aktiviteter og projekter, som relaterer sig til SMV ere. Det strategiske ophæng for fremtidige indsatser, vil være REVUS en. Derfor er de nuværende aktiviteter i tabel 2 og vedlagte bilag rubriceret efter de fire vækstdrivere samt ressourceeffektivitet, som indgår i forslaget til - 4 -

5 REVUS en (side 30 i forslaget). Tabel 2 opsummerer bilaget. Af bilaget fremgår det bl.a., at der er relativt få aktiviteter inden for eksport/internationalisering. Tabel 2: Vækstforums SMV-aktiviteter fordelt på vækstdrivere. Vækstdriver (i REVUS) Antal aktiviteter* Innovation 18 Eksport/internationalisering 3 Iværksætteri og kapital 9 Kompetencer, herunder ledelse 8 Ressourceeffektivitet 7 *I oversigten indgår hver aktivitet kun en gang. Reelt har de fleste projekter fokus på flere indsatsområder samtidigt. Det er det primære indsatsområde, der ligger til grund for kategoriseringen. Udover de aktiviteter, som Vækstforum medfinansierer, er der mange andre aktiviteter og finansieringskilder. Det gælder bl.a. Danmarks Innovationsfond, Markedsmodningsfonden samt ikke mindst EU s Horizon 2020 (EU s rammeprogram for forskning og innovation ). Status på erhvervsområdet og udfordringer for virksomhederne I Grundlagsanalysen (hovedrapport 2014 om Erhverv, Vækst og Beskæftigelse) som blev udarbejdet af Væksthus Sjælland som en del af baggrundsmaterialet til REVUS en, blev status på en række parametre kortlagt. Fx fandt man for de fire vækstdrivere nedenstående: Innovation: I Region Sjælland udgør virksomhedernes investering i forsknings- og udviklingsaktiviteter 0,84% af bruttoværditilvæksten, mens niveauet på landsplan er 3,21%. 19% af virksomhederne i Region Sjælland er produktinnovative, mens niveauet for hele landet er på ca. 21%. Produktivitetsniveauet er dog øget de seneste par år og er på højde med Fyn og Jylland. Iværksætteri og kapital: Inden for iværksætteri ses i Region Sjælland en stigning i antallet af nye virksomheder, som er højere end i Jylland og på Fyn. Af de nye virksomheder er 33% inden for bygge- og anlægsområdet, mens 9% er indenfor IT og kommunikation. I såvel Region Sjælland som nationalt overlever kun halvdelen af nye virksomheder efter de første fire år. Eksport/internationalisering: På landsplan udgør eksportvirksomheder 10-12% af virksomhederne, mens det i Region Sjælland er 8%. I Region Sjælland står industrivirksomhederne for 64% af eksporten. Blandt industri-smv ere er 75% eksportaktive. Kompetencer: Uddannelsesniveauet blandt de privat beskæftigede i Region Sjælland er generelt lavere end landsgennemsnittet. Undtagelsen er de erhvervsfagligt uddannede, hvor der i Region Sjælland er 44% mod 39% på landsplan. Når ovenstående konklusioner fra Grundlagsanalysen sammenholdes med tabel 2 ovenfor, kan det fx argumenteres for, at der trods det relativt høje antal innovationsprojekter, fortsat er god grund til at fokusere på innovation. Tilsvarende kan det, i forhold til eksport/internationalisering, argumenteres for - 5 -

6 at opprioritere dette område i REVUS ens kommende handlingsplan Status på det samlede erhvervsfremmesystem i Østdanmark Konsulentvirksomheden IRIS Group har i november 2014 analyseret det samlede erhvervsfremmesystem i Østdanmark (Hovedrapport: Kortlægning af erhvervsfremme-systemet i Copenhagen ). Nogle af de væsentligste konklusioner derfra er: Trods et højt antal af erhvervsfremmeaktører i Østdanmark (ca. 120) kan der generelt ikke konstateres et stort overlap i deres kerneydelser. Der er nok i højere grad behov for koordinering af centrale politikområder så disse ikke spredes på for mange aktører men i stedet samles færre som så er nøgleoperatør for området. Vækstaftalerne i Region Sjælland er et eksempel på en sådan koordinering. At der ud af den basale og specialiserede erhvervsservice i kommuner og Væksthuse (samlet set), kun i meget begrænset omfang, er initiativer, der adresserer de etablerede SMV ere uden stort vækstpotentiale. At der, når hele erhvervsfremmesystemet ses under ét, er et meget stort fokus på iværksætteri. På baggrund af kortlægning fra IRIS Group kan det derfor overvejes at prioritere nye aktiviteter indenfor de mere etablerede virksomheder og deres udfordringer frem for nye aktiviteter indenfor iværksætteri. Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum. Bilag til punkt nr. 2: - Vækstforums SMV-rettede aktiviteter fordelt på REVUS'ens indsatsområder - 6 -

7 3. Mødeplan 2015 Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der fremlægges forslag til mødeplan for Sagsfremstilling For at give plads til eventuelle temamøder fastsættes Vækstforums møder til at vare fire timer. Dato Tid 3. februar februar Fællesmøde mellem Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland. Mødested er endnu ikke fastlagt. 6. maj Vækstforums Sjællands årlige vækstkonference samt fællesmøde mellem Vækstforum Sjælland og Regionsråd maj Døgnseminar og Vækstforum møde 2. september december Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen for 2015 godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

8 4. Vækstpartnerskabsaftale 2014 Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Regeringen og Vækstforum Sjælland har d. 12. nov indgået Vækstpartnerskabsaftale Sagsfremstilling Regeringen og Vækstforum Sjælland har d. 12. nov indgået vedhæftede Vækstpartnerskabsaftale 2014 med tillæg om administrativt samarbejde. Der er i forbindelse med indgåelsen af vækstpartnerskabsaftalen udsendt vedhæftede fælles pressemeddelelse. Der er fra Vækstforum Sjællands side lagt vægt på at gøre Vækstpartnerskabsaftalen 2014 konkret, regionaliseret, mere gensidig og resultatorienteret. Endvidere er de allerede igangsatte og gennemførte initiativer fjernet, så aftalen nu udelukkende indeholder nye og gensidigt forpligtende initiativer. Resultatet af de politiske forhandlinger Det er administrationens opfattelse, at staten i dialogen på det administrative niveau har været imødekommende over for en række af de forslag, som administrationen har fremsat. Politisk var der et ønske om reelle forhandlinger til mødet mellem Vækstforums forhandlingsdelegation og Erhvervs- og Vækstministeren samt Minister for by, bolig og landdistrikter. På mødet blev følgende tre emner af særlig betydning for Vækstforum Sjælland drøftet: DTU Risø park, mobil- og bredbåndsdækning samt udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne. Der blev opnået følgende resultater i den politiske forhandling: Ejerforholdene omkring DTU Risø blev drøftet, og det er nu tilføjet i aftalen, at der skal ske en afklaring af de barrierer, der knytter sig til DTU s investeringer. I initiativet samarbejde om forbedring af bredbånds- og mobildækningen er det tilføjet, at der skal arbejdes med at finde løsningsmodeller for områder med særlige udfordringer, fx Lolland Falster. Forhandlingsdelegationen fik derudover lejlighed til at pointere, at det er et centralt emne for væksten i Region Sjælland.. Der blev åbent for en forpligtende dialog mellem Undervisnings- og Forskningsministeriet omkring praktikpladser samt problemstillingen omkring, at det i dele af regionen er op mod en 1/3 af eleverne, der ikke opnår at få 2 i dansk og matematik, som er karakterkravene for at blive optaget på erhvervsuddannelserne. I det videre arbejde vil administrationen sikre sig, at der sker en opfølgning på Vækstpartnerskabsaftalen

9 Skriftlig høring af udkast til vækstpartnerskabsaftalen Regeringens udkast til Vækstpartnerskabsaftalen har været i skriftlig høring hos Vækstforum fra d. 29. okt til 4. nov Der kom fem høringssvar. Der har særligt været bemærkninger til initiativet Team Vækst Danmark, der er et fælles tværregionalt initiativ. Staten har ønsket en fælles tekst om Team Vækst Danmark. Den fælles tekst er justeret i forhold til høringssvarene. Det fremgår nu af vækstpartnerskabsaftalen, at de relevante vækstfora og ministerier vil udarbejde en model for program for Team Vækst Danmark ultimo Der står endvidere i aftalen, at indsatsen vil blive organiseret i fagligt fokuserede og specialiserede kompetencecentre, og ordet elitetræningscentre indgår ikke længere i aftalen. Desuden er Start-up- Denmark ordningen, som er målrettet iværksættere fra 3. lande, tilføjet. Initiativet Next Step Challenge er ikke længere en del af aftalen. Der var endvidere et høringssvar fra videns- og uddannelsesinstitutionerne som peger på, at der i initiativet Udnytte vækstpotentialet omkring Femern Bælt-forbindelsen bør fremgå, at uddannelsesinstitutioner kan understøtte med uddannelsesforløb og studerende i projektforløb og praktik. Dette vil indgå i det videre arbejde, og vil således blive indarbejdet i relevante sammenhænge. Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum. Bilag til punkt nr. 4: - Vækstpartnerskabsaftale 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland - Vækstpartnerskabsaftale 2014 Administrativt tillæg - Pressemeddelse om vækstpartnerskabsaftale

10 5. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum har tidligere godkendt at sende den regionale vækst- og udviklingsstrategi i høring. Der gives her en orientering om høringsprocessen, den kommende handlingsplan og det videre forløb for strategiens vedtagelse. Sagsfremstilling Vækstforum og Regionsrådet skal sammen udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi for Region Sjælland. Strategien skal sætte retningen for de udviklings- og vækstrettede initiativer, som Regionsrådet og Vækstforum ønsker at fokusere på de næste fire år. Høringsudkast og Danmarks Vækstråd Vækstforum drøftede strategiens høringsudkast på møde den 3. september Vækstforum godkendte, at høringsudkastet blev sendt til Danmarks Vækstråd, der ved lov er obligatorisk høringspart. De efterfølgende anbefalinger fra Danmarks Vækstråd blev behandlet af Vækstforum via en skriftlig votering, der løb til den 10. oktober På baggrund af anbefalingerne præciserede Vækstforum blandt andet indsatsen vedrørende vækstvirksomheder og uddybede indsatsen for yderområderne. Vækstforum anbefaler endvidere via den skriftlige votering, at forslaget til den regionale vækst- og udviklingsstrategi sendes i høring. Høringsproces Høringsudkastet er endeligt behandlet på Regionsrådets møde den 6. november Strategien er nu sendt i offentlig høring fra den 10. november 2014 og otte uger frem til den 5. januar I denne periode opfordres regionale aktører til at komme med forslag til, hvordan de kan være med til at opfylde strategiens målsætninger. Den offentlige høring annonceres i regionale medier og der sendes direkte besked til relevante regionale, lokale, nationale og internationale aktører. Efter høringsperiodens udløb udarbejdes en hvidbog, der tilkendegiver eventuelle justeringer på baggrund af indkomne høringssvar. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi fremlægges samtidigt med hvidbogen til endelig behandling i Vækstforum i februar 2015 og i Regionsrådet marts Fremtidens Region Sjælland Parallelt med høringsprocessen vil afsnittet i strategien om Fremtidens Region Sjælland blive drøftet. Debatoplæg vedrørende uddannelse og infrastruktur er tidligere blevet drøftet i Vækstforum. Efterfølgende er debatoplæggene justeret og drøftet i KKR og KKU sammenhænge samt i Regionsrådet. Der vil blive afholdt et seminar den 3. december 2014 for kommuner, region og uddannelsesinstitutioner, hvor deltagerne sammen skal prøve at tegne det

11 fremtidige billede af regionen inden for temaerne uddannelse og infrastruktur. Invitationer til seminaret er sendt ud. Handlingsplan Et koncept for de fremtidige handlingsplaner samt en synopsis for handlingsplanen vil blive fremlagt på Vækstforums møde i februar. Handlingsplanerne skal omdanne strategiens ord til aktiviteter og vil lægge op til, at der igangsættes aktiviteter, som falder inden for strategiens indsatsområder, som bidrager til at opfylde målsætningerne i strategien og som lever op til de principper, der fastlægges i strategien. Der vil være fokus på aktiviteter, der har tydelige effektkæder, der arbejder med virksomheder, der kan og vil og som styres af de bedste projektaktører. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum

12 6. Greater Copenhagen Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Samarbejdet om vækst i den funktionelle region Sjælland, Hovedstaden, Skåne fortsætter under navnet Greater Copenhagen. Svenske parter deltager på politisk niveau. Der arbejdes fremover på et mere strømlinet erhvervsfremmesystem og nye strategiske initiativer. Fælles møde mellem bestyrelsen og vækstforaene ventes holdt d. 4. februar Sagsfremstilling Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden for metropolregionen bestående af regionerne Sjælland, Hovedstaden og Skåne vil fremover Copenhagen vil fra nu foregå under navnet Greater Copenhagen. Beslutningen blev truffet på møde i bestyrelsen for samarbejdet d. 27. november Der har været løbende drøftelser med den svenske side om deltagelse, og navnet på samarbejdet har været et vigtigt punkt. Den svenske side har lagt vægt på, at Copenhagen bør have et tilnavn, som er inkluderende. Navnet Greater Copenhagen bakkes op af parterne og er derfor valgt. Der er arbejdet videre på at få en tydelig strategisk retning og indhold i samarbejdet. Der er udvalgt følgende to indsatsområder, som beskrives nærmere i et styringsdokument (vedlagt): Internationalisering Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling Der vil blive arbejdet videre med strategiske initiativer, som kan bidrage til vækst i regionen. Der er gennemført en kortlægning af erhvervsfremmesystemet, som viser, at der er mange aktører, der arbejder med erhvervsfremme. En del af indsatsen går derfor ud på at skabe et mere strømlinet erhvervsfremmesystem, hvor der ses på muligheder for bedre koordinering og evt. sammenlægning af organisationer. Samarbejdet blandt de danske parter er kommet i en fastere struktur. Der er udarbejdet en forretningsorden, som fastlægger bestyrelse, sekretariat mv. (vedlagt). Organiseringen inkl. forretningsorden vil blive revideret, når det er fastlagt, hvilken deltagelse der vil være fra svensk side. Herunder skal det fastlægges, hvilke kommunale og regionale repræsentanter fra den svenske side, der skal indgå i bestyrelsen. De regionale vækstfora vil fungere som rådgivende organer for bestyrelsen og dermed bidrage til, at arbejdsmarkedets parter og videninstitutioner inddrages i indsatsen. Det skånske forsknings- og innovationspolitiske råd som er en pendant til vækstforaene ventes også at kunne indgå på samme måde. Vækstforaene mødes en gang årligt med bestyrelsen. Derudover inddrages relevante parter løbende i projekter og aktiviteter. Der er lagt op til, at

13 bestyrelsen inviterer til det første fælles møde 4. februar 2015 kl i København. Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

14 7. Vækstaftaler Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum godkendte d. 9. december 2013 fem vækstaftaler på områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel vækstindsats. Der gives nu en status på fremdriften i vækstaftalerne og de foreløbige resultater af indsatsen. Derudover skal der træffes beslutning om frigivelse af de reserverede midler til vækstaftalerne for Sagsfremstilling Vækstforum indgik på deres møde den 9. december 2013 fem vækstaftaler på områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel vækstindsats. Der blev i forbindelse med indgåelsen af aftalerne udarbejdet et styringsparadigme mhp. at sikre, at Vækstaftalerne er på rette spor i forhold til de opstillede mål og effekter og for at sikre muligheden for at justere i Vækstaftalerne undervejs, hvis behovet opstår. Aftalerne har nu, jf. styringsparadigmet afrapporteret, og der gives her en status på fremdrift og foreløbige resultater i de fem vækstaftaler. Vækstaftalernes afrapportering er vedlagt. Nedenfor redegøres kort for de væsentligste indsatser og resultater det forgangne år. Vækstaftale 1: Tiltrække virksomheder og investeringer Flere nye virksomheder og flere investeringer. Leadpartner er Copenhagen Capacity. Vækstaftale 1 har som mål at skabe eller fastholde i alt 250 arbejdspladser over 3 år i perioden , at tiltrække eller fastholde mindst 10 internationale virksomheder/partnerskaber til en 90 % kundetilfredshed. Dertil kommer, at der skal formaliseres samarbejder omkring udvikling af nye value propositions for regionen med centrale aktører. Status på aftalen Status er, at konsortiet gennem aftalen har tiltrukket 2 nye virksomheder med i alt 47 nye jobs, udvidet en eksisterende investering med 15 nye jobs samt fastholdt 60 jobs. Der er således etableret og fastholdt 122 jobs i Konsortiet har arbejdet med i alt 4 internationale virksomheder, og tilfredshedsgraden med konsortiets ydelser har været 100 %. Konsortiet har været meget aktivt regionalt og har deltaget i mere end 55 møder i regionen i perioden med udenlandske virksomheder og med regionale aktører som fx RUC, DTU, Capnova, Business LF, Vordingborg Kommune, Faxe Kommune, Femern Belt Development mv. Der er etableret samarbejde med bl.a. Capnova (omkring fødevaresatsningen) og med Symbiosen i Kalundborg. Copenhagen Capacity har også været en aktiv deltager i projektet Bioenergi Sjælland. Copenhagen Capacity har desuden afholdt møder med

15 kommunerne i Region Sjælland med henblik på at afdække de kommunale forventninger og dele viden om vækstaftalens aktiviteter. Konsortiet har ansat en projektleder til aftalen, som har særligt fokus på Region Sjælland handlingsplan Der vil i 2015 fortsat sikres sammenhæng mellem vækstaftalen og Copenhagen-samarbejdet, bl.a. i forhold til branding og investor-portal, herunder om der er muligheder/behov for at tilpasse vækstaftalen på enkelte punkter for at kunne indarbejde aktiviteter i Copenhagen-regi. Vækstaftale 2: Udnytte de store anlægsinvesteringer. Leadpartner er Femern Belt Development (FBD). Vækstaftale 2 har som mål at skabe det bedst mulige udgangspunkt for, at erhvervslivet og borgerne i region Sjælland kan få en betydelig økonomisk og beskæftigelsesmæssig gevinst af de kommende års store anlægsopgaver i regionen. Status på aftalen På Vækstforums møde d. 24. juni 2014 blev det besluttet, at FBD alene skal varetage opgaver indenfor tre indsatsområder ud af de oprindelige fem, og med fokus på den faste forbindelse over Femern Bælt. Endvidere blev det besluttet, at aftalen for 2015 og 2016 indgås med konsortiet bestående af Femern Belt Development, Væksthus Sjælland, DTU og Østdansk Turisme, hvor arbejds- og ansvarsfordeling samt fordeling af budget mellem konsortieparterne, er fastlagt på forhånd. Således er budgettet 5 mio. kr. årligt for henholdsvis 2015 og Femern Belt Development får årligt 3,5 mio. kr.,væksthuset får 1 mio. kr. og DTU får 0,5 mio. kr. til at løse de beskrevne opgaver. FBD har arbejdet for, at de beslutninger, der blev taget af Vækstforum på deres møde d. 24. juni 2014, bliver ført ud i livet. Det har betydet, at ikke alle milepæle er nået. Endvidere er flere af deres aktiviteter blevet forsinket idet, der er blevet brugt en del tid på at overføre og omlægge aktiviteter. FBD har på den baggrund anvendt en relativ større del af vækstaftalens midler til administration af aftalen. Merforbruget afholdes indenfor budgetrammen. I 2014 har FBD ellers arbejdet for at sikre et bredt kendskab til forløbet af anlægsarbejderne i regionen. Der er afholdt de informationsmøder, der var planlagt og FBD arbejder på at markedsføre deres tiltag på nye måder via de sociale medier. Der er afholdt møder med kommunerne i regionen for at afdække, hvilke 3-5 områder, der skal være særlig fokus på i forhold til at få udbytte af de kommende anlægsinvesteringer. Hertil kommer, at der er blevet arbejdet for at tilvejebringe grundlaget for at opbygge et incoming bureau, der kan servicere og øge udbyttet af de mange delegationsbesøg, som anlægsarbejdet i relation til tunnelen forventes at medføre. Der udestår dog stadig at blive færdiggjort et forretningskoncept for bureauet handlingsplan FBD forventer at tematisere deres interessevaretagelse inden for følgende 4 temaer: 1)Regional og lokal beskæftigelse og sociale klausuler, 2)

16 Virksomhedernes muligheder i byggefasen og efterfølgende, 3)Kompetenceudvikling og uddannelse og 4)Strategisk infrastruktur. Endvidere vil FBD afprøve nye former for videndeling via de sociale medier for at nå hurtigere ud til relevante aktører og også gerne bredere, end det er sket hidtil. Vækstaftale 3: Viden ud i virksomhederne Styrket innovation. Leadpartner er Danmarks Tekniske Universitet. Vækstaftale 3 har som mål, at etablere 60 samarbejdsaftaler mellem forskere og virksomheder i Region Sjælland, at etablere 6-9 nye virksomheder og at udvikle 4 regionalt baserede klynger. Status på aftalen Status er, at konsortiet gennem aftalen har indgået 9 bilaterale forskningsbaserede samarbejder. Målsætningen for 2014 er 15 indgåede samarbejder, hvilket forventes opfyldt. Der er etableret 1 ny virksomhed i regionen, og det forventes, at målsætningen for 2014 opfyldes således, at der ved årets udgang er etableret 2 nye videntunge virksomheder i regionen. Konsortiet har undersøgt potentialerne og identificeret 4 potentielle regionalt baserede klynger. Konsortiet arbejder videre med at spire og etablere klynger indenfor turisme, velfærdsteknologi, luftventilation og fødevarer handlingsplan Der vil i 2015 fortsat sikres sammenhæng mellem vækstaftalen og øvrige regionale og nationale aktiviteter, bl.a. i forhold til klyngedannelse. Vækstaftale 4: Turisme Bedre oplevelser. Leadpartner er Østdansk Turisme. Vækstaftalen har som mål over 3 år at få 70 yderligere turismeårsværk i Region Sjælland og en meromsætning på 54 mio. kr. De deltagende virksomheder i produkt- og kompetenceudviklingsarbejdet skal føle sig bedre rustet, og væksten i virksomheder skal være mindst på niveau med den i andre kystregioner. Status på aftalen I samarbejde med Væksthus Sjælland er udfærdiget en vækstanalyse omhandlende de virksomheder, der falder inden for branchedefinitionen. Der er gennemført en analyse af Region Sjællands vigtigste målgrupper og udviklet særlige værktøjer til brug for virksomhederne. Der er gennemført en proces med inddragelse af virksomheder, destinationer og turismeorganisationer, hvori har indgået 75 repræsentanter. Der er fastlagt indhold i fem vækstspor, som styrer arbejdet i Østdansk Turisme. Der har været gennemført et kompetenceudviklingsforløb med 26 virksomheder, der selv har bidraget hver med 140 timer i medgået arbejdstid. Cykelturisme er udviklet langs Berlin-København cykelruten med særlig fokus på overnatnings- og servicevirksomheder samt forlængelse af ophold via etablering af loops. Der er udviklet og implementeret en bookingplatform, og der er i samarbejde med virksomhederne etableret 52 pakketilbud, som kan købes online på platformen

17 Herudover indgår ØDT i en række samarbejdsplatforme herunder i udvikling af et nyt dansk-tysk interregprojekt om aktiv ferie. Et projekt som kan fungere som brobygningsprojekt til Østersøpartnerskabet. Afslutning af kontrakt som følge af opsigelse Administrationen har den 27. oktober holdt møde med ØDT vedr. status på gennemførelse af aktiviteter i vækstaftale 4 for Mødet gav ØDT mulighed for at adressere de udfordringer, som opsigelsen af vækstaftale har medført for de konkrete aktiviteters gennemførelse i 2014 og vil medføre for 1. kvartal ØDT fortsætter i 1. kvartal 2015 med gennemførelse og afslutning af aktiviteter under Vækstaftale 4. Hertil vil der være udgifter på kr. Tre projekter, jf listen nedenfor, vil fortsætte efter 1. april TIM-projektet (Tourism Innovation Management Fehmarnbelt) Projektet er et interreg-fehmarn projekt, som forventes afsluttet pr. 1. juli Vikingeprojekt i samarbejde med arbejdsmarkedsfonden (forventes afslutning pr. juli 2015). 3. Høstfestprojekt i samarbejde med Grønt Center (forventes afsluttet 1. juli 2015). En forlængelse af disse tre projekter kan finansieres indenfor den eksisterende bevilling. Administrationen har herudover haft en dialog med ØDT om de ikke direkte vækstaftalerettede økonomiske forpligtelser, ØDT vil have i 2015 (efter aftalens formelle afslutning). Dette er udgifter, som ØDT ikke kan opsige med kort varsel (fx lejemål) samt lønudgifter til direktøren, der skal sikre en brobygning af viden fra ØDT til den reelle etablering af et Østersøpartnerskab. Efter dialog med ØDT er det administrationens vurdering, at Vækstforum jf. deres beslutning 3. september 2014 dækker udgifter for kr. Det beløb vil kunne dække udgifter forbundet med ophør af regionens finansiering af ØDT, jf. tabel nedenfor. Andre evt. omkostninger til nedlukning af ØDT finansieres via ØDTs egenkapital. Post 2015 (2.-4. kvartal) Lønudgifter (direktør) kr (1. kvartal) Husleje (inkl. rengøring, alarm, etc.) kr kr. Kontordrift (rejser, telefon, kopiering, kr. EDB, mm) Samlet kr kr. Med en beslutning om indstilling af den angivne ramme på kr. for kvartal 2015 samt 2016, vil råderet over lejemålet overgå til Region Sjælland pr. 1. april ØDTs direktør vil løse konkrete brobygningsopgaver

18 fra ØDT mod et Østersøpartnerskab efter dialog med administrationen gennem hele Vækstaftale +1: Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri. Vækstaftale +1 skal bidrage til at skabe bedre samordning af, sammenhæng i og synliggørelse af de direkte virksomhedsrettede aktiviteter, som er finansieret af Vækstforum eller andre med henblik på at videreudvikle indsatsen med større effekt i form af vækst i de enkelte virksomheder. Endvidere skal vækstaftalen bidrage til at få viden ud i virksomhederne samt udvikle et program for rådgivning af virksomheder. Status på aftalen Væksthuset arbejder på at udarbejde en paraplyfunktion over de virksomhedsrettede tilbud i regionen for at skabe større effekt af erhvervsfremmeinvesteringerne i Region Sjælland, gennem en stærkere koordinering, større samarbejde og mere tydelige snitflader mellem aktørerne i området. Det forventes, at paraplyfunktionen er på plads ultimo Der er blevet gennemført en række møder med DTU med fokus på virksomhedernes behov for at samarbejde med forskere. Endvidere er der gennemført en analyse af virksomhedernes behov for samarbejde, set fra virksomhedernes side og afventer DTU s rapport om behov for samarbejde set fra forskningsverdenen. Når begge rapporter forelægger, udarbejdes der en model for innovationssamarbejder i Region Sjælland. Væksthuset arbejder ligeledes på at færdigudvikle programmet for rådgivning til virksomheder. Der søges om Mål 2 midler til programmet. Ansøgningen forventes forelagt Vækstforum på dets første møde i handlingsplan Væksthus Sjælland vil arbejde for at få implementeret og videreført de aktiviteter, de fik overdraget fra Vækstaftale 2. Endvidere vil Væksthuset færdiggøre deres ansøgning til Vækstforum og efterfølgende få programmet sat i værk. Paraplyfunktionen vil også blive implementeret i Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Forberedelsessekretariater indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at 1. Den eksisterende reservation på kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 bevilges til Copenhagen Capacity 2. Den eksisterende reservation på kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 bevilges til Femern Belt Development. 3. Den eksisterende reservation på kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 samt kr. af den eksisterende

19 reservation til Vækstaftale 2 bevilges til Danmarks Tekniske Universitet. 4. Der bevilges i alt kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 til Østdansk Turisme med følgende forudsætninger: At råderetten over lejemålet overgår til Region Sjælland pr. 1. april At ØDTs direktør vil løse konkrete brobygningsopgaver fra ØDT mod et Østersøpartnerskab efter dialog med administrationen. 5. Den eksisterende reservation på kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 samt kr. af den eksisterende reservation til Vækstaftale 2 bevilges til Væksthus Sjælland. Sagen afgøres af Regionsrådet. Bilag til punkt nr. 7: - Vækstaftale 1 statusrapport - Vækstaftale 1, skema - Vækstaftale 2 statusrapport - Væsktaftale 3 statusrapport - Vækstaftale 4 statusrapport - Vækstaftale

20 8. Ny organisering af turismeindsatsen Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Arbejdet med at tilpasse den sjællandske turismefremmestruktur til den nye nationale struktur er igangsat. Dansk Kyst- og Naturturisme er under opbygning. Ny direktør er ansat. Sagsfremstilling Som følge af ny organisering af turismeindsatsen i Danmark, bliver Vækstforum løbende orienteret om etableringen af Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), herunder om Østersøpartnerskabet. Dette punkt skal ses som supplement til sag 7, Vækstaftaler under punktet om: Turisme Bedre oplevelser, hvor der er givet en opdatering vedrørende afviklingen af Vækstaftale 4 med konsortiet ledet af Østdansk Turisme (ØDT). Af vedhæftede bilag kan ses en fælles regional beskrivelse af den nye organisering på turismeområdet herunder bestyrelsessammensætningen af DKNT og MeetDenmark samt de aftalte fordelingsnøgler i forhold til regional medfinansiering heraf. I perioden september november 2014 har: Formanden for DKNT, Henrik Höhrmann, sammen med administrationen holdt møde med ØDTs ledelse og kommunerne i regionen. Formålet hermed var at give Henrik Höhrmann et indblik i den hidtidige og nuværende offentlige turismefremme indsats i Region Sjælland. Interim bestyrelsen for DKNT rekrutteret en direktør for DKNT med tiltrædelse 1. januar Direktøren bliver Jens Hausted, som er den nuværende direktør for Midtjysk Turisme. Interim bestyrelsen for DKNT igangsat arbejdet med en strategi for, hvordan DKNT skal sikre vækst i kyst- og naturturismen. Interim bestyrelsen for DKNT lavet et samlet forslag til bestyrelse af erhvervsfolk, der dækker såvel forskellige geografiske, faglige som erhvervsmæssige områder med fokus på viden og kendskab til turisme og oplevelsesbranchen. Der foreslås følgende sammensætning af bestyrelsen: o Henrik Höhrmann, prof. bestyrelsesmedlem o Jan Haarpanen, adm. dir., Novasol o Christian Woller, adm. dir., Legoland Billund o Henrik B. Nielsen, adm. dir., Djurs Sommerland o Steen Slaikjær, medejer og direktør, Hvidbjerg Strand Feriepark o Niels Bro, direktør, Skallerup Klit

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 INDHOLD Forord af Jens Stenbæk 3 Vision 4 Fremtidens Region Sjælland 4 Sammenfatning 6 Målsætninger 8 Principper for vores arbejde 10 TEMAER Fokuseret

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere