Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg"

Transkript

1 1 Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg Demokratisk kontrol og retssikkerhed Lovforslaget om ny offentlighedslov (L 90) får stor betydning for demokratiets vilkår i de kommende år. Lovforslaget om ændringer i forvaltningsloven og retsplejelovens regler om aktindsigt (L 91 ) får tilsvarende stor betydning for borgernes og virksomheders retssikkerhed. De to lovforslag får således central betydning for nogle af de grundlæggende værdier i det danske samfund. Forslaget til ny offentlighedslov indeholder en række forslag, der giver bedre muligheder for offentlighed bl.a. udvidelser af anvendelsesområdet, ret til temaindsigt og dataudtræk, krav til databeskrivelser bl.a. om grundlaget ved modelberegninger, krav om journalisering, præcisering af retten til indsigt i metoder og forudsætninger og nye krav til klagebehandlingen ved administrative klageinstanser. Forslaget rummer desværre også tilbageskridt for åbenheden. Offentlighedskommissionens betænkning, høringssvar til lovudkast og Justitsministeriets kommentarer giver svar på mange spørgsmål. Åbenhedstinget finder dog, at en række problemstillinger, der er vigtige for stillingtagen til lovforslaget, endnu ikke er afklarede. Europarådet har vedtaget en konvention om indsigt i offentlige myndigheders dokumenter, der siden sommeren 2009 har været klar til underskrift/ratifikation m.v. (European Convention on Access to Official Documents). Det er naturligvis vigtigt, at Folketinget tager højde for konventionens minimumskrav og undgår, at Danmark opretholder eller indfører undtagelser fra offentlighed, der ikke fuldt ud lever op til konventionens krav. Ifølge den nye konvention kan der kun fastsættes undtagelser, der sagligt kan begrundes som nødvendige i et demokratisk samfund. Der er i de senere år gennemført ny offentlighedslovgivning i Norge, Sverige og Finland, og der er på flere punkter grund til at sammenligne lovforslaget med regler og praksis i de øvrige nordiske lande. Nedenfor er nævnt en række problemstillinger i relation til paragraffer i forslaget til ny offentlighedslov henholdsvis forslaget til ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven. L 90 FORSLAG TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV Hvor skal retten til indsigt gælde? Til 2: Lovforslaget gælder som udgangspunkt ligesom gældende lov for den offentlige forvaltning. Domstolene, Folketinget og organer knyttet til Folketinget er ikke omfattet. Retsplejeloven indeholder regler om offentlighed og aktindsigt ved retssager, men ikke regler for administrative funktioner. Offentligheden har f.eks. ikke ret til aktindsigt i Tinglysningsrettens beslutninger, aftaler og udgifter vedrørende det nye it-system.

2 2 Folketinget er ikke omfattet af lovregler om aktindsigt, og offentligheden har f.eks. ikke ret til indsigt i boligtillæg og dækning af transportudgifter, der ydes til medlemmer af Folketinget eller i udgifter til rejser, der foretages af Folketingets udvalg. Kommunalbestyrelser er derimod en del af den offentlige forvaltning, og offentligheden har ret til aktindsigt i udgifterne til en rejse, der afholdes af et politisk udvalg i en kommune og i godtgørelser til det enkelte medlem af transportudgifter i forbindelse med varetagelse af det politiske hverv. Ifølge Europarådets konvention bliver medlemslande, der ratificerer konventionen, forpligtede til at sikre ved lov, at public authorities bliver omfattet. Hertil hører ifølge konventionen (artikel 1 (2)) bl.a. domstole og lovgivningsorganer for så vidt angår de administrative funktioner. Kongehuset er ikke omfattet af offentlighedsloven, og lovforslaget vil ikke ændre i denne tilstand. Dog har offentligheden ret til aktindsigt ved det pågældende ministerium, når Kongehuset deltager i statsstyret. Det er klart, at Kongehuset har krav på beskyttelse af privatlivet. Spørgsmålet er, om Kongehusets administration af offentlige midler fortsat skal holdes helt uden for offentlighedsloven. I sammenhæng hermed kan der være grund til, at Folketinget overvejer, om Kongehusets arkivalier, der indeholder vigtige oplysninger om Danmarks historie, fortsat skal holdes uden for arkivlovens almindelige regler for tilgængelighed. Til 3, stk.1, nr. 1: En række vigtige offentlige funktioner varetages af institutioner m.v. der ikke hører direkte under offentlige myndigheder, men er tæt tilknyttet. Ifølge lovforslaget skal udgangspunktet være, at institutioner m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, er omfattet af offentlighedsloven. Det skal således ikke længere afhænge af en konkret vurdering. Det vil være nyttigt at få afklaret, hvilke institutioner der vil blive omfattet. Kommer det til at gælde selvejende uddannelsesinstitutioner, statsanerkendte museer, teatre, lovregulerede disciplinærnævn vedrørende forskellige professioner. arbejdsløshedskasser og Team Danmark? Klarhed om eksisterende institutioner kan opnås, hvis de enkelte ministerier udarbejder en liste over institutioner m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov og dermed er omfattet af lovforslaget. Til 4: Mange offentlige virksomheder er i de senere år omdannet til offentligt ejede selskaber. Tendensen har været særlig markant inden for kommunal forsyningsvirksomhed, som borgere og virksomheder er stærkt afhængige af i dagligdagen. Ud fra hensynet til at sikre offentligheden indsigt med udførelsen af samfundsmæssige opgaver i selskaber, hvor det offentlige har ejerdominans, vil en grænse på mere end 50 % være mere indlysende end lovforslagets grænse på mere end 75%. Der kan sammenlignes med kriterierne i andre nordiske landes regler om offentlighed i offentligt ejede selskaber. Det er vigtigt, at lovforslagets bemærkninger præciserer, at undtagelsen i 4, stk.2 kun kan anvendes, hvis den altovervejende del af selskabets virksomhed er konkurrenceudsat.

3 3 Det kan bidrage til yderligere afklaring, hvis det bliver præciseret, at undtagelsen ikke kan benyttes til at undtage kommunalt ejede forsyningsvirksomheder og havneselskaber, som borgere og virksomheder er stærkt afhængige af, når disse offentligt ejede virksomheder har et faktisk monopol eller monopollignende position inden for et geografisk område. I lovforslagets bemærkninger er indføjet, at det vil desuden være nærliggende under henvisning til karakteren af den virksomhed, der udøves i Finansiel Stabilitet A/S, at undtage dette selskab (sammen med dets datterselskaber) fra offentlighedslovens anvendelsesområde. Finansiel Stabilitet A/S opfylder ikke betingelserne i 4, stk. 2, og selskabet er ikke nævnt af Offentlighedskommissionen som en mulig undtagelse. En række oplysninger i de sager, der behandles af Finansiel Stabilitet A/S, vil kunne undtages som forretningshemmeligheder jf. lovforslagets 30, nr. 2. Finansiel Stabilitet A/S råder over meget store offentlige midler og kan træffe beslutninger med væsentlig betydning for samfundsøkonomien og den finansielle sektor. På den baggrund bør det overvejes grundigt, om en generel undtagelse for Finansiel Stabilitet A/S er velbegrundet. Det er i øvrigt vigtigt at få sikkerhed for, at offentlighedsreglerne ikke kan omgås ved selskabskonstruktioner, hvor f.eks. bestyrelsen for et overordnet selskab træffer beslutninger med betydning for forsyningsselskaber. Som eksempel kan det være nyttigt at få klarhed over retten til aktindsigt i TRE-FOR, der er den vigtigste leverandør af elektricitet, vand og fjernvarme i Trekant-området. TRE-FOR er som koncern organiseret i en holdingstruktur med den selvejende institution TRE- FOR som moderselskab. De seks forretningsområder elnet, vand, varme, energihandel, bredbånd og entreprise er organiseret i datterselskaber. TRE-FOR A/S udfører administration, projektering og markedsføring for hele koncernen. TRE-FOR er gennem TRE-FOR Energi A/S medejer af Danmarks største elhandelsselskab, Energi Danmark A/S. Desuden har TRE-FOR gennem TRE- FOR El-net A/S ejerandele i transmissionsselskabet Sydøstjyske Net A/S, der er ejer af det overordnede 150 kv transmissionsnet i det sydøstjyske område, og i transmissions-selskaberne FynsNet A/S og Fynsnet a.m.b.a., der ejer og driver henholdsvis 150 kv- og 60 kv-nettet i det fynske område. Til 5: Denne bestemmelse skal sikre, at den demokratiske kontrol kan fastholdes ved udlicitering af afgørelsessager til private virksomheder, selskaber, foreninger m.v.. Som eksempel kan nævnes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har overladt til den private organisation DELTA at stå for godkendelse og tilsyn med private høreklinikker. Ministeriet har afvist at indhente oplysninger fra DELTA for at offentligheden kunne få indsigt (afgørelse truffet ). Det er vigtigt at få præciseret, at lovforslaget vil sikre offentligheden ret til indsigt i dette og andre tilfælde, hvor myndighedssager overlades til private. Lovforslagets 5 kan omfatte forskelligartede sagsområder f.eks. aktivering, arbejdsløshedsdagpenge, tildeling af plads for medier i det digitale netværk og fordeling af midler til foreningsarbejde for ungdom. Det vil være nyttigt at få udarbejdet en oversigt fra alle ministerier om afgørelsessager, der ved eller i henhold til lov er udlagt til private virksomheder, foreninger mv.

4 4 I lovforslagets 5, stk.2 er indsat en bemyndigelse til, at ministre kan fastsætte undtagelser. Offentlighedskommissionen har ikke foreslået en sådan bemyndigelse, som ikke er velbegrundet med hensyn til udlicitering af sager, hvor private virksomheder kan træffe juridisk bindende afgørelser. Til 6: Denne bestemmelse skal sikre, at den demokratiske kontrol ikke bliver væsentligt forringet ved udlicitering af andre offentlige opgaver end afgørelsessager. Forslaget betyder, at myndigheder, der overlader udførelsen af lovbestemte offentlige opgaver til private virksomheder m.v., skal sikre sig løbende information om udførelsen. Det forudsættes, at myndigheden ved aftalen med virksomheden forpligter denne til at give oplysninger til myndigheden. Offentlige myndigheder indgår ofte aftaler med private konsulentfirmaer m.v. om udførelse af undersøgelser og analyser, der skal indgå i grundlaget for politiske beslutninger. Eksempel: Undervisningsministeriet afviste 5. juli 2010, at Weekendavisen kunne få aktindsigt i datagrundlaget for evalueringsrapport om læring mv. Afvisningen blev begrundet med henvisning til, at ministeriet ikke var i besiddelse af datagrundlaget, da evalueringen var udført af konsulentfirmaet Rambøll Management. Det er anderledes, når rapporter leveres fra universiteter og andre anerkendte forskningsinstitutioner. Ole Gregersen, der er forskningsdirektør for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, udtaler til Weekendavisen 9. juli 2010, at forskningscenteret sørger for, at undersøgelsesdeltagerne er anonymiserede, men ellers er der fuld åbenhed omkring data. Forskningsdirektøren forklarer, at der er gode grunde til, at det er sådan:»åbenhed er reelt det videnskabelige miljøs kvalitetssikringssystem og kernen i videnskabelig udvikling. Denne åbenhed gør, at videnskabsmænd kan kigge hinanden i kortene. Det betyder ikke kun, at videnskabsmænd anstrenger sig for at være grundige og nøjagtige, men det er også den primære måde, hvorpå videnskaben opdager og retter fejl. Uden åbenhed omkring data ville den videnskabelige udvikling gå i stå, og kvaliteten i det videnskabelige arbejde ville falde,«udredninger, evalueringer og tilsyn indgår som et naturligt led i de lovbestemte opgaver, der skal løses af offentlige myndigheder. Det er vigtigt at få præciseret, at myndigheder, der benytter private konsulentfirmaer til sådanne opgaver, skal sikre, at datagrundlag indsendes til myndigheden senest i forbindelse med aflevering af rapporten m.v.. En sådan sikring er afgørende for kvaliteten og for tilliden til udredninger og rådgivning fra konsulentfirmaer m.v., der ofte danner grundlag for politiske og administrative beslutninger. Til 7: Denne bestemmelse fastslår i sammenhæng med 2 den grundlæggende betingelse for aktindsigt. I de seneste år har nogle ministerier dog afvist at give aktindsigt i den eksterne kommunikation fra særlige rådgivere (ofte betegnet spindoktorer). Eksempel: En særlig rådgivers varetagelse af opgaver i forbindelse med partipolitisk arbejde er ikke omfattet af offentlighedsloven udtaler Økonomi- og Erhvervsministeriet til Ritzaus Bureau Ministeriet afviser med den begrundelse at give aktindsigt i mail vedrørende burkasagen.

5 5 Det fremgår af Offentlighedskommissionens betænkning side 290 og 914, at offentlighedsloven ikke omfatter den virksomhed en minister udøver som medlem af Folketinget eller af et politisk parti. I disse roller kan ministeren kommunikere personligt i skriftlig form uden at være omfattet af loven. Særlige rådgivere kan ifølge betænkningen om embedsmænds rådgivning og bistand ( ) være sparringspartnere for ministerens i dennes rolle som partipolitiker. Samtidigt understreger denne betænkning betydningen af åbenhed og gennemsigtighed om arbejdsfunktionerne. De særlige rådgivere er offentligt ansatte, og formanden for udvalget, der afgav betænkningen i 2004, højesteretsdommer Jens Peter Christensen har i et interview fastslået (DR P1 Orientering ), at den ikke kan give grundlag for begrænsninger i retten til aktindsigt i de særlige rådgiveres arbejde for ministeren som partipolitiker. Det er vigtigt, at Folketinget i forbindelse med den nye lovgivning bekræfter, at de særlige rådgivere, som er ansatte i ministerier, er omfattet af offentlighedsloven, når de udfører rådgivning og pressebetjening m.v., uanset om arbejdet er knyttet til ministerens rolle som øverste chef for forvaltningen eller som partipolitiker. Intern kommunikation kan undtages efter loven bestemmelser herom, men ikke ekstern kommunikation f.eks. til partier, medier og interesseorganisationer. Partigrupperne på Christiansborg har egne rådgivere, og der må ikke udvikle sig en praksis, hvor ansatte i ministerier uden om offentlighedsloven benyttes som ekstra rådgivere for regeringspartierne. Dataudtræk, journalisering, postlister m.v. Til 11: Det er vigtigt, at den nye lov er indrettet på digitaliseringen af den offentlige forvaltning. Det offentlige bruger mange ressourcer på at indsamle data, og det er et stort fremskridt, at disse datamængder fremover kan udnyttes til ny viden. Den nye ret til dataudtræk betyder, at offentlige myndigheder mister monopolet til at udnytte data. Dataudtræk kan på nogle områder give grundlag for virksomheder, der udvikler nye produkter ved kvalitetsforbedring af offentlige data. Retten til dataudtræk er en meget vigtig nyskabelse. Der er foretaget en tilføjelse i betingelserne for dataudtræk i forhold til det enige forslag fra Offentlighedskommissionen. Ministeriet nøjes ikke med et krav om enkle kommandoer, men tilføjer også et krav om få kommandoer. Denne tilføjelse svækker den nye rettighed, og kravet er i øvrigt ikke velbegrundet. Det tidsmæssige forbrug må være afgørende, og det har ikke nødvendigvis sammenhæng med antallet af kommandoer. Få kommandoer kan i nogle tilfælde være komplicerede, mens en længere række kommandoer i andre tilfælde kan være nemme og hurtige. Det kan tænkes, at en myndighed vil bistå en journalist eller forsker, selv om der kræves mere end enkle kommandoer, men i så fald kan persondataloven tænkes at blokere. Lovforslagets krav om anonymisering af fortrolige data må være tilstrækkelig sikring, og det vil være nyttigt at få præciseret under Folketingets arbejde med lovforslaget, at

6 6 persondataloven ikke hindrer anonymiserede dataudtræk, som myndigheder giver uden at være forpligtede hertil. Der er i lovforslaget 11 tilføjet et stk. 2, der ikke indgik i forslaget, der var enighed om i Offentlighedskommissionen. Ifølge stk. 2, gælder retten til dataudtræk ikke med hensyn til oplysninger omfattet af persondataloven 10. Som nævnt indeholder hovedbestemmelsen i stk. 1 et krav om anonymisering af fortrolige data. For så vidt er stk. 2 unødvendig, og tilføjelsen skaber derfor alvorlig tvivl. Det er meget uheldigt, hvis der skabes bureaukratiske barrierer for journalistiske analyser og erhvervsmæssige muligheder, som dataudtræk kan give. Desuden er det vigtigt at sikre, at offentlighedens ret til dataudtræk ikke er begrænset til databaser, der formelt føres af eller for en offentlig myndighed, men også gælder ved databaser, som det offentlige har brugsret til. Åbenhed om f.eks. Danmarks Højdemodel vil være af afgørende betydning for den samfundsmæssige indsats i de kommende år i forbindelse med klimaændringer. Den offentlige interesse i højdemodellen handler om adgang til analyser af højdedata i forhold til andre data om landskabet, samt at kunne vurdere klimaændringers konsekvenser. Miljøministeriet har afvist at give ret til udtræk af de miljødata, der indgår i højdemodellen bl.a. med henvisning til, at det vil være i strid med ophavsretten hos de firma, der har udviklet højdemodellen. Folketingets Ombudsmand har fastslået, at offentligheden har ret til indsigt i disse miljødata, men at offentliggørelse af alle eller væsentlige dele kræver samtykke fra firmaet. Grundlaget for de modeller, som vigtige offentlige beslutninger bygger på, skal kunne kontrolleres for at få åbne faglige drøftelser om kvaliteten. Denne problemstilling hænger sammen med problemstillingen om datagrundlag, der er nævnt oven for ved 6. Det er vigtigt at sikre, at retten til indsigt og dataudtræk ikke kan begrænses ved en aftale, der giver en privat virksomhed monopol på udnyttelse af data, der tjener som grundlag for vigtige beslutninger ved offentlige myndigheder. Det er også vigtigt, at mulighederne for at skabe ny indsigt og nye produkter ikke begrænses gennem myndigheders krav om høje gebyrer. En offentlig myndighed, der råder over data som led i løsningen af myndighedens offentlige opgaver, kan kræve et gebyr, der svarer til marginalomkostningerne ved at stille data til rådighed. Højere gebyrer, der bidrager til dækning af omkostninger ved dataindsamling og dataproduktion, må kun anvendes ved egentlig indtægtsdækket virksomhed jf. princippet i loven om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven) 8, stk. 2 om myndighedens hovedopgave. Eksempel: Mange virksomheder, medier m.v. har interesse i fri adgang til oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister. Oplysningerne kan bl.a. have væsentlig betydning ved indgåelse af aftaler. Med henvisning til, at der er tale om indtægtsdækket virksomhed kræver CVR et højt gebyr på kr. om året for at give en virksomhed fri adgang til oplysninger. Spørgsmålet er om CVR har grundlag for at kræve gebyrer som indtægtsdækket virksomhed jf. PSI-loven og EUdirektivet, der har som et vigtigt formål at sikre dataadgang til innovativ privat virksomhed. Folketingets Ombudsmand er blevet anmodet om en nærmere vurdering af dette spørgsmål. Det vil styrke den samfundsmæssige og erhvervsmæssige udnyttelse af data, hvis

7 7 Folketinget præciserer, at de særlige regler for indtægtsdækket virksomhed ikke giver grundlag for, at offentlige myndigheder bruger gebyrer for aktindsigt og dataudtræk til at dække omkostninger ved det offentliges basisvirksomhed. Til 12: Kravene til databeskrivelser er vigtige for at skabe praktiske muligheder for at udnytte retten til dataudtræk. Det er særdeles vigtigt for den faglige og demokratiske debat, at ministerier og andre offentlige myndigheder efter lovforslaget skal gøre rede for grundlaget for de databaser, der anvendes til analyser, beregninger og lignende. Samtidigt kan disse grundlæggende krav blive nyttige for at udvikle sammenhæng i de offentlige datasystemer herunder aflevering af data til Statens Arkiver. Ifølge sidste sætning i 12, stk.3 skal offentlige myndigheder ikke udarbejde en databeskrivelse, hvis det vil kræve et væsentligt ressourceforbrug. Denne undtagelsesmulighed er ikke med i Offentlighedskommissionens forslag. Det er ikke rimeligt, at myndigheder, der etablerer eller udvikler nye databaser, modeller for beregning af lovforslags konsekvenser m.v., skal kunne slippe for at fortælle, hvilke typer oplysninger der indgår, hvilket grundlag oplysningerne bygger på, og hvilke formater der anvendes i databasen. I moderne udvikling indgår det som elementer i designet af databasen, og det skal også bringes til veje, når databasen skal afleveres til Rigsarkivet. Til 14 (og 20): Reglen om meroffentlighed handler om, at offentlige myndigheder skal overveje at give aktindsigt, selv om der kan findes en undtagelse. Kun tavshedspligt hindrer aktindsigt. Lovforslaget styrker meroffentlighedsprincippet: Det bliver en pligt for myndigheder at overveje meroffentlighed, og dette princip skal også gælde ved sagstyper, der helt eller delvist er undtaget fra retten til aktindsigt. Sager om lovgivning bliver først omfattet af aktindsigt, når lovforslag er fremsat. Sådan er det efter både gældende lov og lovforslaget ( 20). Typisk vil ministeriet have foretaget en høring om et lovudkast, kortere eller længere tid før lovforslag fremsættes. Det skete f.eks. også om Offentlighedskommissionens lovudkast. Justitsministeriet afviste at give aktindsigt i foråret 2010 i de høringssvar, der var modtaget bortset fra de høringssvar, som ministeriet vidste var offentliggjort af afsenderne. Justitsministeriets praksis med lukkethed om høringssvar indtil fremsættelsen af lovforslag kan sammenlignes med praksis i andre nordiske lande. Offentlighedskommissionen forudsætter i betænkningen side 762, at interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en lovgivningssag i almindelighed, udleveres. Det er nærliggende, at Folketinget præciserer, at denne forudsætning som udgangspunkt må gælde høringssvar, som ministerier modtager om lovudkast, således at offentligheden (og Folketingets Retsudvalg) ikke nødvendigvis skal vente til lovforslagets fremsættelse med denne indsigt. Til 15: Der findes ikke krav om journalisering i den gældende lov, men Folketingets Ombudsmand har flere gange udtalt, at god forvaltningsskik må kræve journalisering.

8 8 Det er vigtigt, at lovforslaget indeholder minimumskrav til journalisering. Forslaget er ændret væsentligt i forhold til det enige forslag fra Offentlighedskommissionen. Ifølge lovforslaget gælder journaliseringspligten for interne dokumenter kun for dokumenter, der har en endelig form. Bemærkningerne til dette punkt giver myndighederne et frit skøn med hensyn til, om et internt dokument skal betragtes som endeligt. Det må stærkt tilrådes at afvise udvanding og i stedet følge Offentlighedskommissionens betænkning side 948, hvor det i bemærkningerne bl.a. fremgår, at interne dokumenter er endelige, når de har været tillagt faktisk betydning i forbindelse med behandlingen af en sag. Udover dato og kort tematisk angivelse bør det indgå i minimumskravene i stk. 3, at journalsystemet indeholder information om, hvilke myndigheder, virksomheder eller andre organisationer, der har sendt eller skal modtage et dokument. Der kan sammenlignes med journaliseringskrav i andre nordiske lande og lovforslagets krav til postlisteforsøg jf. 16, stk. 2, nr. 2. Til 16: Offentlighedskommissionen opregner en række forudsætninger for et vellykket forsøg (betænkningen side ). Ifølge kommissionen skal forsøget ikke blot handle om åbne postlister, men afprøve f.eks. ved kobling med journalsystemer, hvorvidt itløsninger kan bidrage til åbenhed. Det er vigtigt, at Offentlighedskommissionens anbefalinger bliver fulgt, og at det vil være nyttigt at inddrage erfaringerne fra de kommuner, der er længst fremme og fra den nye norske model for offentlig adgang til aktlister i den statslige forvaltning. Åbenhedstinget vil i foråret 2011 udarbejde et forslag til, hvordan forsøg kan tilrettelægges, så det peger fremad og afprøver de nyeste teknologiske muligheder for at skabe en åben forvaltning. Undtagelser fra aktindsigt Til 22: Offentlige forvaltninger fører typisk kalendere om de ansattes deltagelse i møder, rejser m.v. for at sikre nem adgang til information om mulighederne for kontakt til de ansatte. Kalenderne har typisk både en intern og en ekstern funktion. Efter lovforslaget skal undtagelsen for ministerkalendere udvides til at omfatte alle kalendere, der føres for den offentlige forvaltning. Behovet for beskyttelse af oplysninger om private forhold kan ikke begrunde, at kalendere undtages som helhed. Oplysninger om private forhold hører ikke hjemme i kalendere, der føres af offentlige forvaltninger, men der kan være korte informationer om, at en ansat f.eks. er til tandlæge, eller der står blot privat. Hvis formålet er at beskytte evt. oplysninger om private forhold i kalendere, kunne det nemt gøres ved en præcisering evt. en tilføjelse til undtagelsen om enkeltpersoners private forhold ( 30, nr. 1). Folketingets vedtagelse i 2009 af undtagelsen for ministerkalendere skete på baggrund af en politisk aftale, der også indeholdt krav til ministre om aktiv information om gaver, udgifter og aktiviteter. Denne del af aftalen er kun blevet ufuldstændig gennemført ved en vejledning fra Statsministeriet. Denne skævhed kan udbedres som foreslået af Offentlighedskommissionens mindretal ved at lovfæste kravet til ministres aktive

9 9 information og præcisere i bemærkninger, at informationspligten omfatter de vigtigste informationer om ministres varetagelse af deres hverv f.eks. møder med ordførerkredse og møder med repræsentanter for interesseorganisationer m.v. Til 24: Lovforslagets udvidelse af "det interne rum" med ministerbetjening på tværs af ministerier og styrelser ( 24) hører til de vigtigste spørgsmål. Reglen kan give et større frirum til at udveksle idéer og overvejelser under forberedelsen af en sag. Det er afgørende for den demokratiske kontrol, at undtagelsen fra aktindsigt begrænses til forberedelse af sager. Undtagelsen må ikke kunne bruges til at skjule beslutningsgrundlag. Bestemmelsen om ministerbetjening må derfor vurderes i sammenhæng med retten til indsigt i sagens faktiske grundlag ( 28) og undtagelsen for de faglige vurderinger i endelig form, der indgår i grundlaget for ministerbeslutninger m.v. ( 29). Den gældende offentlighedslov er paradoksal derved, at forberedende ministerbetjening på tværs af ministerier og styrelser som udgangspunkt ikke kan undtages (gældende lov 7), mens dokumenter i endelig form, der tjener som grundlag for beslutninger ved ministermøder, kan undtages (gældende lov 10 nr. 1). Desuden kan alle dokumenter, der udveksles mellem ministerier om lovgivning, holdes hemmelige (gældende lov 10 nr. 2) også efter et lovforslags fremsættelse for Folketinget. Den gældende lovs 10 nr. 1 og nr. 2 benyttes hyppigt til at undtage vigtige ministerbetjeningsdokumenter. Lovforslaget følger Offentlighedskommissionens snævre flertal og undtager ikke alene den forberedende ministerbetjening (lovudkast 24), men også beslutningsgrundlag (faglige vurderinger i endelig form), der betegnes ministerrådgivning (lovudkast 29). Dermed lægges op til, at den lange tradition for lukkethed om grundlaget for politiske beslutninger i ministerier og på ministermøder kan fortsætte. Denne tradition er meget forskellig fra den åbenhed om beslutningsgrundlag, der praktiseres i kommuner og regioner. Mindretallet i Offentlighedskommissionen anerkender behovet for foreløbige overvejelser uden offentlighed, men foreslår til gengæld, at den ny offentlighedslov sikrer offentlighed om beslutningsgrundlag uden en særlig undtagelse for ministre og formandskaber i KL og Danske Regioner ( 29). Foreningen af Undersøgende Journalister (FUJ) argumenterer i et høringssvar for, at retten til aktindsigt bør omfatte både udveksling af forberedende dokumenter mellem ministerier og styrelser og ministrenes beslutningsgrundlag. Der er således markeret fire opfattelser om de centrale spørgsmål om aktindsigt i forberedende dokumenter på tværs af ministerier og styrelser henholdsvis i grundlaget for ministerbeslutninger. Der er stor fokus blandt mange journalister på 24. Bogen Ministerbetjening af Erik Valeur og Lars Rugaard indeholder en række eksempler på, at myndigheder har omgået

10 10 offentlighedslovens regler med forskellige manøvrer. Ifølge forfatterne vil den nye undtagelse for ministerbetjening betyde, at muligheder for indsigt bliver yderligere stærkt forringet. Det er vigtigt at få præciseret under behandlingen i Folketingets Retsudvalg, hvordan retten til indsigt i bogens eksempler er efter den gældende lov, og hvordan den vil blive ved gennemførelse af den kommende lovgivning. Til 25: Denne bestemmelse skal sikre, at den kommunale og regionale side kan forberede forhandlinger med staten uden at skulle risikere, at modparten via aktindsigt kan få indsigt i de overvejelser, der gøres på den kommunale og regionale side. Det er vigtigt at få klargjort grænserne for den nye undtagelse bl.a. at få præciseret, at den ikke kan begrunde undtagelser for udtalelser f.eks. høringssvar, der afgives af politiske organer i kommuner og regioner. Til 27: I de seneste årtier er udviklet en praksis, hvor politiske aftaler mellem en minister og ordførere fra partier spiller en stigende rolle. Den gældende offentlighedslov giver offentligheden ret til indsigt i dokumenter, der udveksles mellem en minister og ordførere. Dermed er grundlaget for de politiske aftaler undergivet demokratisk kontrol. Lovforslaget rummer en opsigtsvækkende ny undtagelse for dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces ( 27, nr.2). En sådan undtagelse vil betyde en markant svækkelse i den demokratiske kontrol med grundlaget for politiske beslutninger om lovgivning og implementering af lovgivning. Europarådets konvention indeholder en udtømmende opregning af hensyn, der kan begrunde undtagelser fra offentlighed (art. 3). En generel undtagelsesmulighed for dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem den udøvende magt og medlemmer af den lovgivende forsamling, er usædvanlig for et demokratisk samfund og ser ud til at være i klar strid med den nye konvention. Det mest nærliggende hensyn, der ville kunne begrunde en sådan undtagelse, er det under artikel 3(k) nævnte hensyn til beskyttelse af den politiske beslutningsproces, nærmere bestemt: overvejelser om undersøgelse af forhold ( matters ) inden for eller mellem offentlige myndigheder. Enkelte partier eller medlemmer af Folketinget kan dog ikke henføres under begrebet offentlige myndigheder. Lovforslaget 27 nr. 5 indeholder ligesom den gældende lov en undtagelse for materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af statistik og videnskabelige undersøgelser. Formålet med denne bestemmelse er, at give mulighed for at tilsikre diskretion til kilder ved indsamling af materiale (jf. Vogter, Offentlighedslovens med kommentarer, 3. udgave side 209). Det er vigtigt at få præciseret, at denne undtagelse ikke kan begrunde undtagelser for dataudtræk ( 11), når beskyttelseshensyn er sikret med anonymisering. Det er i øvrigt et generelt kendetegn for videnskabelig forskning, at datagrundlaget er tilgængeligt for kritisk granskning. Til 28: Hvis det var muligt at opgøre den samlede mængde sager i offentlige forvaltninger (store som små), ville opgørelsen med sikkerhed vise, at langt de fleste

Knaster før Folketingets behandling af ny offentlighedslov

Knaster før Folketingets behandling af ny offentlighedslov Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 4 Offentligt Knaster før Folketingets behandling af ny offentlighedslov Ved Åbenhedstingets konference på Christiansborg 6. december 2010 Efter at Offentlighedskommissionen

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 90 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. januar 2011 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7650-0007 Dok.:

Læs mere

Enhedslisten

Enhedslisten Enhedslisten christiansborg@enhedslisten.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L 4 0 6 3 4 5 4 1 E E R @ H U M A N R I

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Udtalelse om betænkning om offentlighedsloven og lovudkast

Udtalelse om betænkning om offentlighedsloven og lovudkast 05.02.2010-1/10 - NN Til Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Den 5. februar 2010 Udtalelse om betænkning om offentlighedsloven og lovudkast Journalistikkens vigtigste opgave

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening. OLUF JØRGENSEN 29. november 2009 kronik i Information Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Læs mere

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Kommunalreformen og retten til aktindsigt Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret,

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV 1. Overordnede pointer Onsdag den 26. februar 2011 Professor, dr.jur. Niels Fenger Tak for invitationen til at komme her i dag og give en indledende

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov 1 Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov Metodebeskrivelse Der er foretaget en gennemgang af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov med det

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oversigt over ændringer af offentlighedsloven Økonomi- og Stabsforvaltningen har udarbejdet oversigten nedenfor over ændringer. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i en oversigt fra lovforslagets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft

Læs mere

Den kommende offentlighedslov

Den kommende offentlighedslov Den kommende offentlighedslov - Hvad står der egentlig i teksten? Statens Arkiver, DGI-Byen, 6. november 2013 Hvor meget mørklægger 24 fremover? Vil 28 og 29 i stedet give indsigt i dokumenterne? Vil forbedringer

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende betænkning 1510/2009 (betænkning om offentlighedsloven) Justitsministeriets sagsnr. 2009-730-1026 Det er en afgørende

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Den nye offentlighedslov

Den nye offentlighedslov Den nye offentlighedslov Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved videnpartner Lars Lindencrone Petersen Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft den 1.

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Givið út 30. juni 2017 19. juni 2017. Nr. 755. Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Folketingsmedlemmet i det moderne folkestyre

Folketingsmedlemmet i det moderne folkestyre 1 1. oktober 2015 Til Folketingets Præsidium og Udvalget for Forretningsordenen Folketingsmedlemmet i det moderne folkestyre 1. Ny rapport om samspillet mellem embedsmænd og politikere Bo Smidt-udvalgets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen

Offentlighed i forvaltningen JON ANDERSEN Offentlighed i forvaltningen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlighed i forvaltningen Jon Andersen Offentlighed i forvaltningen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Jon Andersen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Folketinget Finansudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 14. januar 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Inge

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag.

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag. Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Civilafdelingen UDKAST Dato: 11. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Sabine Heestermans Svendsen Sagsnr.: 2016-490-0034 Dok.: 1918452 til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Offentlighed i forvaltningen www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 aktindsigt og sagsindsigt Formål Albertslund Kommune oplever

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2012-13 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV AKTINDSIGTSHÅNDBOGEN aktindsigtshaandbogen.dk» Gammel og ny offentlighedslov NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV Gammel offentlighedslov Ny offentlighedslov Kapitel 1 Kapitel 1 Lovens almindelige

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere