Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalreformen og retten til aktindsigt"

Transkript

1 Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret, Danmarks Journalisthøjskole, 29.april 2005 Indledning Nogle af de lovforslag, regeringen har fremsat for at gennemføre kommunalreformen, indeholder paragraffer, der begrænser borgernes mulighed for aktindsigt. Eksempler på konsekvenser af de foreslåede begrænsninger i retten til aktindsigt: 1. Forældre til børn, der modtager specialundervisning, mister retten til aktindsigt i vurderinger og forslag om deres børn, der udveksles mellem kommuner, der får et forpligtende samarbejde om specialundervisning. 2. Arbejdsledige mister retten til indsigt, når vurderinger af deres arbejdsevner bliver videregivet fra Arbejdsformidlingen til et kommunalt jobcenter. 3. Skatteydere mister retten til indsigt i vurderinger og overvejelser om deres skatteforhold, der udveksles mellem den nye statslige skattemyndighed og kommunen. 4. Ansatte, der skal skifte arbejdsplads som følge af kommunalreformen, mister partsrettigheder bl.a. retten til indsigt i deres egen sag. 5. Virksomheder mister retten til indsigt i de foreløbige skøn over forureningers konsekvenser, der videresendes fra en kommunal miljømedarbejder til en anden kommune, der har ansvaret for miljøindsatsen. 6. Handicappede borgere mister retten til indsigt i notater, der bliver videresendt fra et borgerservicecenter til en anden kommune, der varetager særlige opgaver for den pågældende handicapgruppe. I et notat kan en handicappet fx være vurderet som alkoholiker i svær grad. 7. Pressen og interesserede borgere får ikke ret til indsigt i vurderinger, kommuner sender til det statslige evalueringsinstitut. Omkostninger ved en kommunes drift af en social

2 2 opgave bliver fx først vurderet internt til 20 mio. kr. pr. år, men senere omdefineres nogle omkostninger, så de ikke belaster regnskabet for denne opgave. De samlede omkostninger bliver derefter vurderet til 15 mio. kr. og denne vurdering sendes til evalueringsinstituttet. 8. Pressen og borgere, der interesserer sig for de økonomiske og organisatoriske forhold i forbindelse med en kommunesammenlægning, mister retten til indsigt i vurderinger og overvejelser, som de enkelte kommuner sender til sammenlægningsudvalget, der skal tage stilling til disse forhold. Disse begrænsninger er ikke en nødvendig følge af kommunalreformen, og der er heller ikke andre gode grunde til at svække mulighederne for indsigt. Det er tværtimod vigtigt, at fastholde retten til indsigt. Det gælder både borgerens ret til indsigt i myndigheders behandling af hans egne sager og retten for enhver til indsigt i myndighedernes varetagelse af samfundsmæssige opgaver. Jeg er medlem af Offentlighedskommissionen og af arbejdsgruppen, der står bag delrapporten fra Teknologirådets projekt om Privatlivets fred i digital forvaltning. Jeg har læst Indenrigsog Sundhedsministeriet notat af 31.marts 2005 om Teknologirådets delrapport og Justitsministeriets svar på spørgsmål 5 fra Folketingets Kommunaludvalg. For at undgå pindehuggeri vil jeg undlade at kommentere ministeriernes svar og i stedet bestræbe mig på at forklare, hvordan visse regler i de aktuelle lovforslag vil begrænse retten til aktindsigt. Interne arbejdsdokumenter Gældende regler om aktindsigt har undtagelser for interne arbejdsdokumenter i offentlighedsloven 7 og forvaltningsloven 12. Persondataloven 32 stk.2 og miljøoplysningsloven 2 stk.1 henviser til undtagelserne i offentlighedsloven og forvaltningsloven. Undtagelse for interne arbejdsdokumenter findes derimod ikke i loven om patienters retsstilling, der giver patienten ret til indsigt i patientjournaler. Et dokument kan efter de gældende regler om interne dokumenter undtages, hvis det kun er beregnet til internt brug. Det kan ikke undtages, hvis det er modtaget fra en anden myndighed eller er videregivet til en anden myndighed. En kommune kan fx ikke bruge undtagelsen ved et dokument, den har modtaget fra en anden kommune eller en statslig myndighed. Undtagelse for interne arbejdsdokumenter har til formål at beskytte den interne beslutningsproces. Disse undtagelser varetager ikke særlige beskyttelsesbehov på grund af oplysningernes karakter. Sådanne behov dækkes af andre undtagelser fx offentlighedsloven 12 og 13. Undtagelser for interne arbejdsdokumenter er i praksis formentlig de hyppigst benyttede undtagelser fra aktindsigt. Ekstraheringspligt Undtagelserne for interne arbejdsdokumenter begrænses af den såkaldte ekstraheringspligt. Myndigheder har pligt til at give indsigt i oplysninger om faktiske omstændigheder, der er af

3 3 væsentlig betydning for sagsforholdet. Denne definition af ekstraheringspligten findes i offentlighedsloven 11 stk.1 og forvaltningsloven 12 stk.2. Ekstraheringspligten omfatter konkrete oplysninger om faktiske omstændigheder. Den omfatter ikke faglige vurderinger fx en lægekonsulents skøn over en patients restarbejdsevne, en socialrådgivers skøn over konsekvenserne af et handicap, en biologs vurdering af en forurenings konsekvenser, en skatterevisors skøn om kreativ bogføring i en virksomhed eller en økonomiforvaltnings vurdering af konsekvenser ved evt. besparelser. Forbeholdet om væsentlig betydning for sagsforholdet betyder, at ekstraheringspligten ikke gælder alle konkrete oplysninger om faktiske omstændigheder. John Vogter forklarer: Det forhold, at en oplysning på et tidspunkt nedfældes i et dokument, der indgår i sagen, må i nogle tilfælde tages som udtryk for, at oplysningen i hvert fald på dette tidspunkt ikke blev anset som betydningsløs. Imidlertid kan det senere vise sig, at oplysninger, der oprindeligt blev anset for at være af betydning, og som derfor blev noteret på sagens akter, på et senere stadium i sagsbehandlingen er betydningsløse. Omfanget af ekstraheringspligten kan derfor afhænge af, på hvilket tidspunkt begæring om aktindsigt fremsættes, jf. F.T. 1985/86, tillæg A, sp.225. ( Offentlighedsloven med kommentarer af John Vogter, 3.udgave, side 211). Ændringer som følge af kommunalreformen Ved sammenlægning af kommuner bliver det interne rum nødvendigvis udvidet. Med større enheder får flere ansatte mulighed for at udveksle dokumenter uden ret for borgeren til indsigt. Set fra borgerens synspunkt kan det sammenlignes med at flytte fra en lille kommune til en større kommune i dag. Kommunalreformen udvider også det interne rum ved at flytte amtslige opgaver til kommuner. Det betyder, at nogle dokumenter fx i sager om specialundervisning, bistand til handicappede og miljøsager, der hidtil er blevet udvekslet mellem kommune og amt, fremover kan holdes inden for den enkelte kommune. Tilsvarende udvidelse af det interne rum sker på skatteområdet ved etablering af en statslig enhedsforvaltning for skat og told. Disse udvidelser af de interne rum hænger sammen med kommunalreformens ændringer i struktur og opgavefordeling. Det er vigtigt at have for øje, at der hermed faktisk sker begrænsninger i borgerens ret til aktindsigt, fordi undtagelserne for interne arbejdsdokumenter får større spillerum. Borgere og virksomheder har fx hidtil haft ret til aktindsigt i sociale sager og miljøsager, når dokumenter i deres sager blev udvekslet mellem kommune og amt. Når opgaver samles i kommunerne vil undtagelsen for interne arbejdsdokumenter få større betydning. Borgere og virksomheder har hidtil haft ret til indsigt i deres skatte- og afgiftssager, når dokumenter blev udvekslet mellem kommunale skattemyndigheder, statslige skattemyndigheder og statslige toldmyndigheder. Når alle skatte- og afgiftsopgaver samles i en statslig enhedsforvaltning får undtagelserne for interne arbejdsdokumenter større betydning. Ændringer der ikke er nødvendige følger af kommunalreformen Kommentarerne i den resterende del af dette notat er rettet mod begrænsninger i retten til aktindsigt, der ikke er en nødvendig følge af kommunalreformen. Det vil være et

4 4 bemærkelsesværdigt signal, hvis Folketinget midt under Offentlighedskommissionens arbejde vedtager disse begrænsninger. Ifølge lovforslaget om kommunale borgerservicecentre (L 72) 3 skal undtagelsen om interne arbejdsdokumenter kunne bruges til at undtage, dokumenter der udveksles mellem borgerservicecentret og en anden myndighed, som centret udfører opgaver på vegne af. Desuden skal undtagelsen kunne bruges ved udveksling af dokumenter mellem centret og en anden myndighed, som varetager hver sin del af samme opgave (integreret sagsbehandlingsforløb). Sådanne udvidelser af det interne rum uden for de nye myndighedsgrænser vil få stor praktisk betydning jf KL og regeringens intentioner om udviklingen af borgerservicecentrene til centrale enheder for den borgerrelaterede forvaltning. Skatteopgaver skal som udgangspunkt varetages i en ny statslig enhedsforvaltning jf forslaget til ny skatteforvaltningslov (L 110), Men en del skatteopgaver, der kræver særlig borgerkontakt, tænkes udlagt til de kommunale borgerservicecentre. Dokumenter i skattesager, der i dag udveksles mellem statslige og kommunale skattemyndigheder, kan ikke undtages som interne. Efter lovforslagene kan dokumenter i skattesager undtages fra borgerens aktindsigt, selvom de udveksles mellem den statslige skattemyndighed og borgerservicecentre. Ifølge forslaget til skatteforvaltningslov 16 stk. 3 kan denne nye undtagelse fra aktindsigt bruges, selvom kommunen vælger ikke at oprette et borgerservicecenter. Ifølge forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder (L 69) 7 stk.5 kan undtagelsen om interne arbejdsdokumenter bruges, selvom sådanne dokumenter videregives til en anden kommune som led i et forpligtende samarbejde. Det gælder, uanset om opgaven skal løses i et borgerservicecenter eller ej. Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (L 22) 22 kan undtagelsen om interne arbejdsdokumenter bruges, selvom sådanne dokumenter udveksles mellem statslige myndigheder og kommuner, der bliver bemyndiget til at varetage den statslige beskæftigelsesindsats. Ifølge forslag til lov om revision af den kommunale inddeling (L 68) 40 kan undtagelserne for interne dokumenter bruges, selvom sådanne dokumenter videregives til et særligt sammenlægningsudvalg til brug for forberedelsen af en kommunal sammenlægning. Ifølge forslag til lov om et evalueringsinstitut for kommuner m.v. (L 76) 12 stk.5 kan undtagelsen for interne arbejdsdokumenter bruges, selvom sådanne dokumenter videregives til det nye statslige evalueringsinstitut. I de oven for nævnte forslag bliver det interne rum udvidet med den virkning, at undtagelsen for interne arbejdsdokumenter kan bruges, selvom dokumenterne udveksles mellem nye (større) myndigheder. Forslagene er markante brud på hidtidige principper. Samarbejde mellem myndigheder kendes også i dag. Der har i de senere år være stigende brug af samarbejde mellem kommuner. Samarbejde kendes også i forpligtende former fx ved kommunale fællesskaber. Efter de gældende regler giver samarbejde mellem myndigheder ikke mulighed for at undtage udvekslede dokumenter som interne. Dokumenter, der fx udveksles mellem kommuner som led i et forpligtende samarbejde om et kommunalt fællesskab eller mellem det kommunale fællesskab og de deltagende kommuner, kan ikke undtages som interne.

5 5 Udover de nævnte forslag vedrørende interne arbejdsdokumenter indeholder forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål (L 67) 15 et bemærkelsesværdigt forslag. Det betyder, at forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt for parter sættes ud i kraft i forbindelse med bl.a. overførsel af ansatte i forbindelse med kommunalreformen Afrunding Kommunalreformen fører til større enheder og vil derfor nødvendigvis udvide de interne rum. Dermed får undtagelserne for interne arbejdsdokumenter større spillerum. De foreslåede begrænsninger betyder, at der også sker væsentlige begrænsninger i retten til aktindsigt, selvom dokumenter udveksles mellem nye (og større) myndigheder. Ekstraheringspligten sikrer borgerne ret til indsigt i de konkrete oplysninger om faktiske forhold, som myndigheden lægger vægt på. Den sikrer ikke ret til indsigt i konkrete faktuelle oplysninger, som myndighederne ikke har tillagt vægt. Den sikrer heller ikke ret til indsigt i interne faglige vurderinger. Det betyder, at forslagene vil begrænse retten til indsigt i væsentlig grad jf. eksemplerne, der blev nævnt i indledningen til dette notat. Forslagene til nye begrænsninger i retten til aktindsigt vil forringe den enkelte borgers ret til indsigt i egne sager fx skattesager og den enkelte ansattes ret til indsigt i sagen om hans egen fremtidige arbejdsmæssige placering. Begrænsninger vil også svække den almindelige offentlighed. De udvidede undtagelser for interne dokumenter omfatter også oplysninger om fx økonomi, miljø og organisatoriske forhold. Dermed sker markante forringelser af mulighederne for demokratisk medborgerskab herunder pressens muligheder for at formidle viden om væsentlige samfundsmæssige forhold.

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg

Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1 Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg Demokratisk kontrol og retssikkerhed Lovforslaget om ny offentlighedslov (L 90) får stor betydning for demokratiets vilkår i de kommende år. Lovforslaget om

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 2.1 P ROJEKTETS FORMÅL MV....5 2.2 E RFARINGER FRA PROJEKTET...8 2.3 A NBEFALINGER...9 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 4.1 A NTAL... 20 4.2 K

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere