Vejledning om reglerne for registrering i LORI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om reglerne for registrering i LORI"

Transkript

1 Vejledning om reglerne for registrering i LORI August 2020

2 Vejledning om reglerne for registrering i LORI Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2020 Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI

3 1. Obligatorisk registrering i LORI Indledning Krav om forudgående LORI-registrering Krav om uafhængighed Sanktioner Klageadgang Ansøgning om LORI-registrering Indgivelse af ansøgning om LORI-registrering Erklæring om uafhængighed... 8 Bilag 1.Elektronisk formular i LORI Bilag 1.1 Oplysninger, der skal gives i forbindelse med forudgående obligatorisk registrering, jf. artikel 13 i delegeret forordning (EU) 2020/ Bilag 2.Erklæring om uafhængighed Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI 3

4 1. Obligatorisk registrering i LORI 1.1 Indledning EU-kommissionen har for at sikre en forsvarlig forvaltning af toldkontingenter med licensforvaltning, især af visse overansøgte importtoldkontingenter, og for at begrænse antallet af ansøgninger i spekulationsøjemed, fastsat regler 1 om, at virksomheder, der søger om licens på disse kontingenter, skal have et minimum af erfaring inden for handel med tredjelande. Derudover har EU-kommissionen på visse følsomme, overefterspurgte toldkontingenter på nuværende tidspunkt visse toldkontingenter på fjerkrækød og hvidløg fastsat krav og regler om, at virksomhederne højst kan søge en mængde beregnet på baggrund af virksomhedens historiske import, dvs. en referencemængde, idet den mængde virksomhederne højst kan søge er på 15 % af den mængde, der er til rådighed på kontingentet. Dette dokumentationskrav skal sikre korrekt forvaltning og begrænse risikoen for omgåelse af reglerne samt øge muligheden for, at nye, små og mellemstore virksomheder udnytter disse kontingenter. Endvidere har EU-kommissionen fastsat regler om, at de virksomheder, der søger om licens på enkelte udvalgte toldkontingenter, kun kan søge på disse kontingenter, hvis de indgiver en erklæring om uafhængighed i forhold til andre virksomheder, der søger på samme, udvalgte kontingenter, samt registerer sig i et særligt ektronisk system, inden de ansøger om importlicens på pågældende toldkontingent. 1.2 Krav om forudgående LORI-registrering EU-kommissionen har dertil oprettet et elektronisk system (LORI), som licensansøgere skal registreres i, hvis de søger på visse overansøgte toldkontingenter. På EU-kommissionens hjemmeside fremgår de toldkontingenter, hvor der kræves forudgående LORI-registrering: EU-kommissionens hjemmeside om LORI-toldkontingenter Kun virksomheder, der er etableret i EU's toldområde, og som har et valideret EORI-nummer 2, kan ansøge om registrering i LORI-systemet. Ansøgninger om LORI-registrering indgives til Landbrugsstyrelsen via LORI-systemet, såfremt virksomheden er etableret og momsregistreret i Danmark. Ansøgninger om registrering skal indgives mindst to måneder inden den måned, hvor aktøren har til hensigt at indgive sin licensansøgning. 1 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/760 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 kan tilgås i Den Europæiske Unions Tidende: her 2 EORI-nummer er din virksomheds CVR-nummer med DK foran, som tildeles hos Erhvervsstyrelsen (virk.dk) ved registrering. EORI-numre kan valideres på EU-kommissionens hjemmeside: Validering af EORI-nummer 4 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI

5 Dette indebærer, at hvis I ønsker at søge på et toldkontingent omfattet af krav om LORI-registrering, og som åbner 1. januar 2021, skal ansøgningen indgives senest ved udgangen af august 2020, idet første ansøgningsrunde om licens på kontingentet er i perioden november På toldkontingenter, som åbner 1. juni eller 1. juli 2021, skal ansøgningen om LORI-registrering indgives senest henholdsvis ved udgangen af februar eller marts måned De toldkontingenter, der i første omgang er omfattet af LORI-registrering, er en række toldkontingenter på fjerkrækød og hvidløg, hvor de årlige mængder er fordelt kvartalsvis. Det indebærer, at hvis I indsender ansøgning om LORI-registering, fx inden udgangen af november 2020, vil I kunne søge licens i anden ansøgningsrunde i perioden marts Det må normalt formodes, at der ikke er uudnyttede mængder fra første kvartals første ansøgningsrunde november 2020 til rådighed i ansøgningsrunderne januar og februar Virksomheden skal ved registreringen angive en gyldig adresse til korrespondance og løbende have en gyldig adresse i LORI-systemet med henblik på kommunikation med Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen kontrollerer, at de oplysninger, der er angivet af en virksomhed i LORIsystemet eller ændringer af en tidligere LORI-registrering, er korrekte og ajourførte og i overensstemmelse med EU-reglerne. Hvis ansøgeren ikke på tilfredsstillende måde godtgør, at de i henhold til bilag II angivne oplysninger er korrekte og ajourførte, afviser Landbrugsstyrelsen ansøgningen om registrering. Hvis Landbrugsstyrelsen godkender ansøgningen og de indsendte oplysninger, bliver I underrettet om, at registreringen i LORI-systemet er gyldig, indtil den trækkes tilbage. De lagrede data i LORI-systemet udgør jeres LORI-registrering. Disse data gemmes i hele jeres registreringsperiode og i syv år, efter at I har trukket jeres registrering i LORI-systemet tilbage. Landbrugsstyrelsen skal trække registreringen tilbage i følgende tilfælde: På anmodning af den registrerede virksomhed. Hvis Landbrugsstyrelsen bliver opmærksom på, at den registrerede virksomhed ikke længere opfylder betingelserne for og kravene til at kunne indgive en ansøgning på toldkontingenter, for hvilke der kræves obligatorisk registrering af virksomheder i LORI. I skal som virksomhed underrette Landbrugsstyrelsen om enhver ændring, der berører jeres LORI-registrering, inden for ti kalenderdage fra datoen for ændringernes ikrafttræden. Når disse ændringer er blevet valideret af Landbrugsstyrelsen, registreres de af EU-kommissionen i LORI-systemet. EU-kommissionen kan suspendere kravet om forudgående registrering af aktører i LORI-systemet, hvis kravet om referencemængde suspenderes i henhold til artikel 9, stk. 9, af delegeret forordning. Suspensionens varighed må ikke overskride kontingentperioden. Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI 5

6 I henhold til artikel 188 i forordning (EU) nr. 1308/2013 underretter EU-kommissionen om suspensionen af kravet om forudgående registrering af aktører i LORI-systemet. 1.3 Krav om uafhængighed Virksomheder kan kun søge om licens på de toldkontingenter, for hvilke der kræves forudgående registrering af aktører i LORI-systemet, hvis: De ikke er tilknyttet andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om samme toldkontingentløbenummer, eller De er tilknyttet andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om det samme toldkontingentløbenummer, men regelmæssigt udfører væsentlige økonomiske aktiviteter. En virksomhed er tilknyttet andre juridiske eller fysiske personer i følgende tilfælde: Hvis denne ejer eller kontrollerer en anden juridisk person eller Hvis denne har familiemæssige tilknytning til en anden fysisk person eller Hvis denne har en væsentlig forretningsforbindelse med en anden juridisk eller fysisk person. For en uddybende definitionsbeskrivelse heraf henvises til artikel 11, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/760. Hvis virksomheden er tilknyttet andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om det samme toldkontingents løbenummer med krav om LORI-registrering, skal pågældende virksomhed opfylde følgende forpligtigelser ved registrering i LORI-systemet: Virksomheden skal godtgøre, at den regelmæssigt udøver væsentlige økonomiske aktiviteter, ved at fremlægge de dokumenter, der henvises til i afsnit Virksomheden skal oplyse identiteten på de fysiske eller juridiske personer, der er knyttet til den, ved at udfylde det relevante afsnit LORI-systemet, se bilag I. 1.4 Sanktioner Vær opmærksom på, at hvis en virksomhed, der ansøger om en licens for et toldkontingent eller overdragelse heraf, i forbindelse med registreringen i LORI-system har fremlagt et ukorrekt dokument eller har afgivet ukorrekte data eller data, som ikke er ajourført, og hvis dette dokument er afgørende for udstedelsen af den pågældende licens, træffes følgende sanktionsforanstaltninger af Landbrugsstyrelsen: Virksomheden forhindres i at lade enhver vare under det pågældende toldkontingent overgå til fri omsætning i EU eller eksport fra EU i hele den kontingentperiode, hvor denne konstatering blev gjort. Virksomheden udelukkes fra licensansøgningssystemet for det pågældende toldkontingent i en kontingentperiode efter den kontingentperiode, hvor denne konstatering blev gjort. 6 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI

7 Hvis Landbrugsstyrelsen konstaterer, at en virksomhed, der ansøger om en licens for et toldkontingent eller overdragelse heraf, bevidst har fremlagt et ukorrekt dokument eller bevidst har undladt at ajourføre dataene i sin LORI-registrering i forbindelse med registreringen i LORI-systemet, og hvis dette dokument eller disse data er afgørende for udstedelsen af pågældende licens, udelukkes aktøren i to kontingentperioder efter den kontingentperiode, hvor denne konstatering blev gjort. Hvis der er givet tilladelse til overgang til fri omsætning på grundlag af en importlicens, inden konstateringer blev gjort, inddrages eventuelle uretmæssige økonomiske fordele som følge heraf Klageadgang Hvis en virksomhed, der er registreret i LORI-systemet, har mistanke om, at en anden LORIregistreret virksomhed ikke opfylder betingelserne og kravene for at kunne indgive en ansøgning om licens på toldkontingenter, for hvilke der kræves forudgående LORI-registrering, kan der indgives en klage til Landbrugsstyrelsen, såfremt virksomheden, som mistanken rettes imod, er etableret og momsregistreret i Danmark. I kan indsende sådanne klager til Landbrugsstyrelsen med til: Vær opmærksom på, at pågældende klager skal være skriftlige og begrundes. Efterfølgende kan der klages over Landbrugsstyrelsens afgørelser. Klagen skal være skriftlig og angive, hvorfor og på hvilke punkter I er uenige i afgørelsen. I sender disse klager til Landbrugsstyrelsen med til: Vi skal have modtaget jeres klage senest fire uger fra den dag, I modtog den afgørelse, I vil klage over. Med mindre vi finder grundlag for at genoptage sagen og træffe ny afgørelse, sender vi klagen sammen med vores kommentarer videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen. Afgørelser truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ikke indbringes for anden offentlig myndighed. Modtager vi klagen for sent, vil Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise sagen. Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI 7

8 2. Ansøgning om LORI-registrering 2.1 Indgivelse af ansøgning om LORI-registrering Ansøgninger om registrering i LORI-systemet kan indgives ved hjælp af to LORI-vejledninger, som kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: Step by step-vejledning om LORI Kommissionens guide om LORI-registrering Erklæring om uafhængighed Ansøgere om licenser på toldkontingenter, for hvilke der kræves forudgående registrering af aktører, skal indgive en erklæring om uafhængighed ved hjælp af LORI-systemet, jf. bilag II. Den kan downloades i Word-format fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside: Erklæring om uafhængighed I sin erklæring om uafhængighed skal ansøgeren afhængigt af sin situation afgive én af følgende erklæringer: - En erklæring om, at ansøgeren ikke er knyttet til andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om samme kontingentløbenummer - En erklæring om, at ansøgeren er knyttet til andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om det samme kontingentløbenummer, men som regelmæssigt udøver væsentlige økonomiske aktiviteter. Ansøgeren skal vedlægge dokumenter og beviser, der er nødvendige for at kunne kontrollere de oplysninger, der er indeholdt i erklæringen om uafhængighed. Disse indebærer som minimum ét af følgende dokumenter: Udskrift af virksomhedsoplysninger fra CVR-registret Seneste reviderede årsregnskab Seneste regnskabsbalance CVR-registreringsbevis. Hvis ansøgeren har erklæret tilknyttelse til andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om det samme kontingentløbenummer, skal begge af følgende dokumenter også vedlægges: CVR-registreringsbevis. Seneste reviderede årsregnskab. 8 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI

9 Det er ansøgerens ansvar at sikre, at samtlige oplysninger i erklæringen om uafhængighed samt vedlagte dokumenter til enhver tid er korrekte og ajourførte. Hvis dette ikke er tilfældet, kan Landbrugsstyrelsen ikke acceptere erklæringen om uafhængighed. Ansøgeren skal underrette Landbrugsstyrelsen om eventuelle ændringer, der berører erklæringen om uafhængighed, senest ti kalenderdage efter den dato, hvor sådanne ændringer får virkning. Erklæringen om uafhængighed er gyldig, så længe aktøren opfylder kravene om uafhængighed i artikel 11, stk. 1, af delegeret forordning. Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI 9

10 Bilag 1. Elektronisk formular i LORI Bilag 1.1 Oplysninger, der skal gives i forbindelse med forudgående obligatorisk registrering, jf. artikel 13 i delegeret forordning (EU) 2020/760 Den økonomiske virksomhed EORI-nummer Den økonomiske virksomheds identitet Virksomhedens navn Gade/vej Husnummer Postnummer By Land Driftskontorets Gade/vej Driftskontorets Husnummer Driftskontorets Postnummer Driftskontorets By Driftskontorets Land Telefonnummer adresse til brug for kommunikation med medlemsstaternes licensudstedende myndigheder og toldmyndigheder Juridisk status Virksomhedens vigtigste økonomiske aktivitet Bevis for den økonomiske aktørs væsentlige økonomiske aktivitet Ansøgeren skal vedlægge dokumenter og beviser, der er nødvendige for at kunne kontrollere de oplysninger, der er indeholdt i erklæringen om uafhængighed. Disse indebærer som minimum ét af følgende dokumenter: Vedlagt udskrift af virksomhedsoplysninger fra CVR-registret Vedlagt seneste reviderede årsregnskab Vedlagt seneste regnskabsbalance Vedlagt CVR-registreringsbevis Hvis ansøgeren har erklæret tilknyttelse til andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om det samme kontingentløbenummer, skal begge af følgende dokumenter også vedlægges: Vedlagt seneste reviderede årsregnskab Vedlagt CVR-registreringsbevis 10 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI

11 Erklæring om uafhængighed i henhold til artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2020/760 Liste over kontingentløbenumre og kort beskrivelse Vælg»ja«, hvis du ansøger om toldkontingentet, eller»nej«, hvis du ikke ansøger om toldkontingentet. Erklæring om uafhængighed vedlægges, hvis der i den foregående kolonne er valgt»ja«referencemængde Angiv referencemængden for følgende toldkontingenter: Kontingentløbenummer Referencemængde (kg) Kontingentperiode, som referencemængden henviser til start af perioden Kontingentperiode, som referencemængden henviser til slutning af perioden Personer i virksomheden, der har beføjelse til at indgive en licensansøgning på vegne af aktøren Aktøren skal fremlægge en liste over personer i virksomheden, der er beføjet til på dennes vegne at indgive en licensansøgning om ovennævnte toldkontingenter. Efternavn(e) Navn(e) Fødselsdato Fødested ID-dokument ID-kort-/pasnummer Dokumentation for beføjelsen Den økonomiske virksomheds ejerskabsstruktur Ejerskabstype (aktøren skal vælge den relevante mulighed) Hvis ejeren/ejerne er en virksomhed: Virksomhedens EORInummer (evt.) Virksomhedens navn Gade/vej Husnummer Postnummer By Land Telefonnummer E- mailadresse Rolle i aktøren (f.eks. eneejer, partner, hovedaktionær (over 25 % af aktierne eller bestemmende aktiepost)...) Handelsregister Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI 11

12 Hvis ejeren/ejerne er en fysisk person: Efternavn(e) Navn(e) Fødselsdato Fødested ID-dokument ID-kort- /pasnummer Rolle i aktøren (f.eks. eneejer, partner, hovedaktionær (over 25 % af aktierne eller bestemmende aktiepost)...) Virksomhed skal fremlægge oplysninger om de juridiske personer, der ansøger om ovennævnte toldkontingenter, og som er knyttet til denne virksomhed, jf. artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2020/760 Virksomhedens EORInummer Virksomhedens navn Gade/vej Husnummer Postnummer By Land Telefonnummer adresse Juridisk status Tilknytning Virksomhed skal fremlægge oplysninger om de fysiske personer, der indsender ansøgninger på de ovennævnte toldkontingenter, og som er knyttet til denne virksomhed, jf. artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2020/760 Efternavn(e) Navn(e) Fødselsdato Fødested ID-dokument ID-kort-/pasnummer Tilknytning Den økonomiske virksomheds ledelsesstruktur Anfør de personer, der fungerer som bestyrelsesmedlem/administrerende direktør/økonomidirektør (hvis relevant) eller har en tilsvarende rolle i aktørens ledelsesstruktur. Sørg for, at oplysningerne i nedenstående tabel er i overensstemmelse med oplysningerne i de dokumenter, der er fremlagt som bevis for væsentlig økonomisk aktivitet. Hvis nedenstående tabel udfyldes med ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, finder de sanktioner, der er fastsat i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2020/ ], anvendelse. Efternavn(e) Navn(e) Fødselsdato Fødested ID-dokument ID-kort-/pasnummer Stilling i virksomheden For at komme videre med din ansøgning om registrering skal du erklære dig enig i følgende udsagn: 1) Oplysningerne er korrekte, fuldstændige og ajourførte. Jeg er bekendt med, at de sanktioner, der er fastsat i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2020/760, finder anvendelse, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte, ufuldstændige eller ikke ajourførte. 2) Jeg er indforstået med, at oplysningerne meddeles Kommissionen, toldmyndighederne og de licensudstedende myndigheder i medlemsstaterne. 3) Jeg forpligter mig til rettidigt at fremsende ajourførte oplysninger i tilfælde af ændringer i den juridiske enheds struktur og i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i delegeret forordning (EU) 2020/ Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI

13 Bekræft venligst, at du er indforstået med ovenstående tre udsagn: Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI 13

14 Bilag 2. Erklæring om uafhængighed Vejledning i udfyldning af erklæringen I rubrik A udfyldes oplysninger om det toldkontingent, som erklæringen om uafhængighed finder anvendelse på. I rubrik B sættes der kryds i det relevante felt. I rubrik C angives aktørens navn, EORI-nummer, dato og sted for underskrift, og aktørens kompetente administrerende direktør underskriver. A. Det pågældende toldkontingent Kontingentløbenummer KN-kode(r) Produktets/produkternes oprindelse ( 1 ) Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. B. Virksomhedens uafhængighed Ansøgeren om det ovenfor anførte kontingentløbenummer erklærer enten: Ansøgeren er ikke tilknyttet, jf. artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2020/760, andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om samme kontingentløbenummer. Ansøgeren er, jf. artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2020/760, tilknyttet andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om samme kontingentløbenummer. Ansøgeren udfører regelmæssigt væsentlige økonomiske aktiviteter over for tredjemand, jf. artikel 11, stk. 3. Ansøgeren har oplyst, hvilke fysiske eller juridiske personer, som denne er knyttet til, der er registreret i det elektroniske LORI-system i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4. Feltet afkrydses, alt efter hvad der er relevant. Feltet afkrydses, alt efter hvad der er relevant. C. Virksomhedens oplysninger Navn EORI-nummer Dato og sted Underskriverens stilling i virksomheden Underskrift Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. 14 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI

15 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om reglerne for registrering i LORI 15

16 LORI-vejledning Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told. Forordning 1384/2007 og 1385/2007

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told. Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 August 2017 Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0- told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød. Forordning 616/2007

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød. Forordning 616/2007 Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Marts 2019 Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007, marts 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning Import af svampekonserves

Vejledning Import af svampekonserves Vejledning Import af svampekonserves November 2014 Kolofon Vejledning om import af svampekonserves November 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om import af okse- og svinekød fra Canada (CETA) Forordning 2017/1585

Vejledning om import af okse- og svinekød fra Canada (CETA) Forordning 2017/1585 Vejledning om import af okse- og svinekød fra Canada (CETA) Forordning 2017/1585 6. oktober 2017 Vejledning om import af okse- og svinekød fra Canada (CETA), 6.oktober 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

"BILAG ANSØGNING OM AT BLIVE REGISTRERET EKSPORTØR

BILAG ANSØGNING OM AT BLIVE REGISTRERET EKSPORTØR DA BILAG I "BILAG 22-06 ANSØGNING OM AT BLIVE REGISTRERET EKSPORTØR med henblik på anvendelse af Den Europæiske Unions, Norges, Schweiz' og Tyrkiets arrangementer med generelle toldpræferencer( 1 ) 1.

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012.

Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012. Til importører Meddelelse nr. 06/2012 29. august 2012 /STC Åbning af EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

ANSØGNINGSFORMULAR. ORDREGIVENDE MYNDIGHED: Den Europæiske Unions Domstol

ANSØGNINGSFORMULAR. ORDREGIVENDE MYNDIGHED: Den Europæiske Unions Domstol ANSØGNINGSFORMULAR UDBUD EFTER FORHANDLING AF TJENESTEYDELSESAFTALEN:»Indgåelse af rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra visse af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk«(2013)

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 18.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

B KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

B KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 02013R1352 DA 15.05.2018 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 148/9

Den Europæiske Unions Tidende L 148/9 8.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 148/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 481/2012 af 7. juni 2012 om fastlæggelse af regler for forvaltningen af toldkontingentet for oksekød af høj

Læs mere

EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier

EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier Undertegnede [navnet på den person, der underskriver

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og tildelingskriterier

Tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og tildelingskriterier Tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og tildelingskriterier Undertegnede [navnet på den person, der underskriver denne formular], der: (kun for fysiske personer) handler i eget navn ID- eller

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93

RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93 19. 6. 93 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 148/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93 af 8. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Tjenesteydelser 02 Fast forretningssted forespørgsel om den enkelte tjenesteyder

Tjenesteydelser 02 Fast forretningssted forespørgsel om den enkelte tjenesteyder Tjenesteydelser 02 Fast forretningssted forespørgsel om den enkelte tjenesteyder Generelle spørgsmål om tjenesteyderen (A1) 1. 1 Har tjenesteyderen ret til at udøve virksomheden [${Service1}] i jeres land?

Læs mere

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland.

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. 12. februar 2015 Til importører Meddelelse nr. 02/2015 /stechr EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. ERHVERVSSTYRELSEN Baggrund Ifølge aftale mellem EU og Rusland har der med

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 249/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 815/2012 af 13. september 2012 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2018 C(2018) 2205 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Den Europæiske Union EF Sortskontor ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Via nationalt organ: Sag nr: Forbeholdt det nationale organ Udfyldes af Sortsmyndigheden Ansøgningsdato: Prioritetsdato:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 27.6.2015 L 162/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1013 af 25. juni 2015 om regler vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og vedrørende

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af Sukker uden for kvote September 2016 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 11.5.2016 L 121/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/698 af 8. april 2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/341 til supplering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2017 (OR. en) 13767/17 UD 247 DELACT 211 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

Bilag 4 Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 4 Vejledning til udfyldelse af ESPD Fællesindkøb Midt Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 2 UDFYLDELSE AF ESPD...4 2.1 START...4 2.2 FANEN PROCEDURE...6 2.3 FANEN UDELUKKELSE...11 2.4 FANEN

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

BILAG I. "BETEGNELSE" BOB/BGB-XX-XXXX Ansøgningsdato: XX-XX-XXXX

BILAG I. BETEGNELSE BOB/BGB-XX-XXXX Ansøgningsdato: XX-XX-XXXX DA BILAG I ENHEDSDOKUMENT "BETEGNELSE" BOB/BGB-XX-XXXX Ansøgningsdato: XX-XX-XXXX 1. BETEGNELSE(R), DER SKAL REGISTRERES: 2. TREDJELAND, SOM DET AFGRÆNSEDE OMRÅDE TILHØRER: 3. TYPE GEOGRAFISK BETEGNELSE:

Læs mere

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem L 318/28 4.12.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2246 af 3. december 2015 om detaljerede bestemmelser om det registreringsnummersystem, der skal anvendes i forbindelse med registret

Læs mere

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014 VEJLEDNING OM dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen Juli 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår dokumentation for selskabskapitalen i afsnit

Læs mere

Vejledning om godkendelse som opkøber af råmælk 2019

Vejledning om godkendelse som opkøber af råmælk 2019 Vejledning om godkendelse som opkøber af råmælk 2019 Marts 2019 Vejledning om godkendelse som opkøber af råmælk 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om import af sukker

Vejledning om import af sukker Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering August 2010 Kolofon Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 101/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/604 af 18. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne for at lette fastsættelsen i Unionen

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning Import af ris August 2015

Vejledning Import af ris August 2015 Vejledning Import af ris August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2015 Foto: Colourbox Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 289/18 5.11.2015 AFGØRELSER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1984 af 3. november 2015 om fastlæggelse af vilkår, formater og procedurer for anmeldelser i henhold til artikel 9, stk. 5,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 NOTE fra: generalsekretariatet til:

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Hviderusland Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118

Hviderusland Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118 Til importører Meddelelse nr. 02/2013 tekstil og beklædning 4. januar 2013 Orientering om regler for import af tekstil og beklædning i 2013 Hviderusland og Nordkorea EU fortsætter i 2013 de ensidige (autonome)

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

Vejledning om godkendelse som første opkøber af råmælk og behandling af data om mælkeleverancer i Danmark Version 1

Vejledning om godkendelse som første opkøber af råmælk og behandling af data om mælkeleverancer i Danmark Version 1 Vejledning om godkendelse som opkøber af råmælk 2018 Vejledning om godkendelse som første opkøber af råmælk og behandling af data om mælkeleverancer i Danmark Version 1 April 2018 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF ) Nr. 1574/80. af 20. juni 1980

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF ) Nr. 1574/80. af 20. juni 1980 26 6 80 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr L 161 /3 KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF ) Nr 1574/80 af 20 juni 1980 om gennemførelsesbestemmelserne til artikel 16 og 17 i Rådets forordning (EØF ) nr 1430/79

Læs mere

Hviderusland Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118

Hviderusland Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118 Til importører Meddelelse nr. 02/2014 tekstil og beklædning 13. januar 2014 Orientering om regler for import af tekstil og beklædning i 2014 Hviderusland og Nordkorea EU fortsætter i 2014 de ensidige (autonome)

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012 Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en) 7613/16 ADD 1 UD 72 DELACT 61 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. april 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Registreringsformat

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Registreringsformat L 48/6 KOISSIONENS GENNEØRELSESORORDNING (EU) 2019/290 af 19. februar 2019 om fastlæggelse af registrerings- og rapporteringsformatet for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr til registret (EØS-relevant

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R1207 DA 18.02.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M1 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1207/2001 af 11. juni 2001 om fremgangsmåder

Læs mere

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Finanstilsynet henviser til lov om investeringsforeninger m.v. (LIF) bekendtgørelser udstedt i medfør af LIF Skemaet skal udfyldes af ansøgeren på dansk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 C(2016) 2835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/886 af 20. juni 2018 om visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

generel information om databeskyttelse til jobansøgere

generel information om databeskyttelse til jobansøgere generel information om databeskyttelse til jobansøgere indledning Formålet med denne generelle information er at beskrive, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger, samt dine rettigheder

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 94/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/562 af 9. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1354/2011 om åbning af EU-toldkontingenter for får, geder, fårekød og gedekød

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 9.6.2017 L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/964 af 8. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen Til importører 9. januar 2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER 1. Oversigt over tekstil- og beklædningskategorier med oprindelse i tredjelande, hvor importen til EU i 2009 er underlagt fællesskabsrestriktioner

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2017 C(2017) 7474 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 14.11.2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 15.11.2017 L 297/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2089 af 14. november 2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske

Læs mere

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det fælles europæiske udbudsdokument (European

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere