DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT KLIMAGRID - DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK"

Transkript

1 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel Mikael Scharling Makkink (mm) Modificeret Penman (mm) COPENHAGEN 2001

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING RESULTATER FORSKELLE BEREGNET PÅ DØGNVÆRDIER FORSKELLE BEREGNET PÅ MÅNEDSVÆRDIER FORSKELLE BEREGNET PÅ ÅRSVÆRDIER KONKLUSION...10 Bilag 1: Beregning af potentiel fordampning efter den modificerede Penman formel Bilag 2: Beregning af potentiel fordampning efter Makkinks formel Bilag 3: Temperatur - årsmiddel (beregnet for årene 1990 til og med 2000) Bilag 4: Vindhastighed - årsmiddel (beregnet for årene 1990 til og med 2000) Bilag 5: Relativ luftfugtighed - årsmiddel (beregnet for årene 1990 til og med 2000) Symbolliste E Potentiel fordampning (mm) E m Potentiel fordampning beregnet efter Makkink (mm) E p Potentiel fordampning beregnet efter den modificerede Penman (mm) T Lufttemperatur ( C) rh Luftfugtighed (%) u Vindhastighed (m/s) S i Globalstråling (MJ/m 2 ) ISSN-nr X ISSN-nr (online udgave) 2

3 1. Indledning Nærværende rapport beskriver daglige, månedlige og årlige forskelle i den beregnede potentielle fordampning (E) for gridceller beregnet ud fra hhv. den modificerede Penman formel (E p ) og Makkinks formel (E m ). Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har ved beregning af klimadata i mange år benyttet en modificeret Penman formel 1 foreslået af Danmarks Jordbrugsforskning (DJF) i ved beregning af den daglige potentielle fordampning. I formlen indgår en række empiriske konstanter, samt følgende klimatiske input variable: temperatur (T), luftfugtighed (rh) 3, vindhastighed (u) og globalstråling (S i ). Formlen er opbygget af to led, et strålingsled og et vindled, hvoraf det antages at strålingsleddet normalt er af størst betydning. Formlen kræver en høj kvalitet af input data, og giver gode resultater på døgnbasis. Makkinks metode til beregning af E er en mere simplificeret formel 4 sammenlignet med Penman. Det mindre betydende vindled, der indgår i Penmans formlen, er ikke medtaget og rh er således trukket ud af beregningen. Resultatet er en robust formel, hvor de to eneste klimavariable der indgår er T og S i. Udtrykket giver generelt gode månedlige og årlige summer, men formår ikke i samme omfang som Penman, at beskrive regionale forskelle i fordampningen. I forbindelse med en ny undersøgelse af beregningen af E, har DJF 5 anbefalet brug af Makkink frem for Penman. Alle beregninger i nærværende rapport bygger på griddata 6 fra perioden 1990 til og med Sammenligningen mellem E p og E m på dagligt niveau er pga. den store datamængde foretaget på 20x20 km gridcelle-værdier (> enkelt-værdier). For figurer der illustrerer måneds- og årsværdier er der benyttet 10x10 km gridpunkt-værdier. 1 Se bilag 1. 2 Formel 2,9 i Mikkelsen, H.E. & Olesen J.E. (1991): Sammenligning af metoder til bestemmelse af Potentiel vandfordampning. Landbrugsministeriet, Statens Planteavlsforsøg, Tidsskrift for Planteavls Specialserie, Beretning nr. S Simpel døgnmiddel af rh, jævnfør rapport: Scharling, M. (2001): Klimagrid - Danmark, Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra den modificerede Penman formel med og uden en revideret bestemmelse af luftfugtigheden. DMI Technical Report 01-18,Trafikministeriet, DMI. 4 Se bilag 2. 5 Detlefsen N. K. & Plauborg F. (2001): Revurdering af metoder til beregning af referencefordampning (potentiel fordampning) DJF rapport Nr. 61- Markbrug. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmarks JordbrugsForskning. 6 Scharling, M. (1999): Klimagrid - Danmark, Nedbør, lufttemperatur og potentiel fordampning, 20x20 og 40x40 km. DMI Technical Report 99-12,Trafikministeriet, DMI. 3

4 2. Resultater 2.1 Forskelle beregnet på døgnværdier 7 Daglig potentiel fordampning ( ) for samtlige 20x20 km gridceller-værdier (Konturlinierne repræsenterer punkttætheden) 6 5 Makkink (mm) Modificeret Penman (mm) Figur 1: Potentiel fordampning - døgnværdier Det ses umiddelbart af figur 1, at størstedelen af værdierne ligger under 1 mm s fordampning, hvilket skyldes den ofte lave fordampning i efterårs-, forårs- og vintermånederne. Generelt beregner Makkink en noget højere fordampning end Penman og i mange tilfælde, hvor Penman giver værdien nul, beregner Makkink en lille fordampning. Det fremgår også, at der generelt er større variation i Penman-værdierne og at få af disse overstiger Makkink-værdierne. Denne tendens kan enten tilskrives dage eller lokaliteter med lav rh eller med relativ høj u, hvilket typisk vil indtræffe i kystnære områder. 4

5 14 Forskellen mellem E m og E p ( ) for samtlige 20x20 km gridcelle-værdier Hyppighed (%) Afvigelse (mm) Figur 2: Fordeling af differenser mellem E m og E p på døgnbasis Figur 2 viser fordelingen af differencer på døgnbasis (E m -E p ). Ca. 28 % af afvigelserne er negative, mens ca. 61 % er positive. Den gennemsnitlige daglige forøgelse af E m set i forhold til E p beløber sig til ca. 0,15 mm. 5

6 2.2 Forskelle beregnet på månedsværdier 110 Summeret månedlig potentiel fordampning ( ) for samtlige 10x10 km gridpunktværdier E p E m Potentiel fordampning (mm) Afvigelse (%) Måned Figur 3: Månedlige fordampningssummer 0 På figur 3 ses det, at de absolutte middelværdierne for E m på månedsbasis konsekvent ligger højere end E p og samtidigt er størst i sommerhalvåret, hvor E er stor. Den procentvise forskel varierer modsat af den absolutte forskel og er således lavest i sommermånederne, hvor den ligger mellem 4 og 8 %. I efterår- og vintermånederne ligger den procentvise forskel mellem 31 og 37 %. Den store relative fejl kan forklares ved at datagrundlaget for udvikling af begge metoder i det væsentligste er baseret på tal for vækstperioden (april-oktober). Selvom E er lille i de resterende måneder, bidrager den alligevel med 24 % af den samlede forskel mellem E p og E m på årlig basis. 6

7 2.3 Forskelle beregnet på årsværdier 750 Årlig potentiel fordampning ( ) for samtlige 10x10 km gridpunkt-værdier Makking (mm) Modificeret Penman (mm) Figur 4: Årlige fordampningssummer Ovenstående figur 4 angiver i scatterdiagramform de årlige fordampningssummer beregnet ud fra hhv. modificeret Penman og Makkink. Det fremgår, at der er en rimelig høj spredning mellem de to datasæt og korrelation (R 2 ) er således beregnet til 0,58. Niveauet af de laveste Makkink-værdier er godt og vel 80 mm højere end Penman-værdierne, mens forskellen mellem de maksimale værdier ikke er særlig stor. Middeltallet for E p er 530 mm/år mod E m der er 585 mm/år. Det vil sige, at ved at benytte Makkink øges fordampningen med gennemsnitlig 10,5 % eller 56 mm pr. år på landsplan. De to figurer 5 og 6 på følgende side illustrerer tydeligt forskellene i resultaterne mellem de to beregningsmetoder. Penmans fordampnings-niveau følger i høj grad kystlinien, hvilket kan tilskrives temperaturens 7 og vindhastighedens 8 forløb, i nogen grad ændringer i globalstråling (se figur 7). Den spatiale udvikling i luftfugtigheden 9 er lille og spiller derfor en mindre rolle. 7 Bilag 3. 8 Bilag 4. 9 Bilag 5. 7

8 Der ses ikke i samme grad ændringer i E m, når man bevæger sig fra indland og ud mod kysten. Det bemærkes, at E for det centrale Jylland er øget med mm for Makkinks vedkommende, mens forskellene i kystnære områder er mindre, som følge af forøgelsen i E p. Potentiel fordampning årsmiddel (mm) beregnet på basis af Makkinks formel Figur 5: Konturkort for E m på årsbasis Potentiel fordampning årsmiddel (mm) beregnet på basis af den modificerede Penman formel Figur 6: Konturkort for E p på årsbasis 8

9 Figur 7 angiver årssummen for S i beregnet for årene 1990 til og med 2000 beregnet på baggrund af de automatiske klimastationer, der er bestykket med globalstrålingsmålere. Jævnfør rapporten der beskriver den gridningsmetoden 10 der anvendes til beregning af gridværdier i Klimagrid Danmark, er antallet af globalstrålingsmålere for lavt til at der kan laves en såkaldt dobbelt-interpolering, der tager hensyn til den klimatiske ændring mellem kyst og land. Der er derfor benyttet en mere simpel interpolationsmetode, hvilket betyder at gridværdierne ikke udviser helt den spatiale variation, man klimatisk set kan forvente i Danmark. Dette har betydning for beregningen af den potentielle fordampning, idet: sammenfaldet mellem S i - konturlinierne og fordampnings-konturlinierne (figur 5) er forventelig højt og viser, at Makkinks formel i høj grad styres af niveauet af den globale indstråling. Det må derfor konkluderes, at ved at benytte Makkink i Klimagrid Danmark, vil man få et noget mere generaliseret billede af den spatiale variation i beregningen af den pot. fordampning i forhold til f.eks. at benytte Penman-beregningen, hvor der indgår flere variable, der er bestemt ud fra en dobbelt-interpolation. Det skal i denne sammenhæng nævnes at DMI er i gang med at øge antallet af globalstrålingsmålere i forbindelse med en modanisering af målestationsnettet i Danmark. Globalstråling årssum (MJ/m2) Figur 7: Konturkort for S i på årsbasis 10 Scharling, M. (1999): Klimagrid - Danmark, Nedbør, lufttemperatur og potentiel fordampning, 20x20 og 40x40 km. DMI Technical Report 99-12,Trafikministeriet, DMI. 9

10 3. Konklusion Ved at benytte Makkinks formel frem for Penmans, forøges E på årsbasis med ca. 10,5 % eller lidt over 56 mm på landsplan. På daglig basis vil Makkink i ca. 28 % af tilfældene give lavere værdier end Penman, og i ca. 61 % af tilfældene give højere værdier. Den gennemsnitlige daglige forøgelse af E er ca. 0,15 mm. For alle måneder i året beregner Makkink en højere fordampning end Penman på landsplan. Den absolutte forskel er størst i sommermånederne, mens den relative forskel er størst i vintermånederne. Niveauet af de højeste årlige fordampningstal ligger tæt på hinanden for de to beregningsmetoder, mens Makkink forøger de laveste værdier med mm. Den spatiale variation er mindre for E m end for E p. 10

11 Bilag 1 - Beregning af den potentielle fordampning efter den modificerede Penman formel Potentiel fordampning beregnes på døgnværdiniveau efter en modificeret Penman, (formel [2.9] i Mikkelsen, H.E. & Olesen J.E (1991): Sammenligning af metoder til bestemmelse af potentiel vandfordampning. Landbrugsministeriet, Statens Planteavlsforsøg, Tidsskrift for Planteavls Specialserie, Beretning nr. S 2157). hvor ss i γf(u 2 )(e s - e a ) E p = ß A0 + ß A1 + ß A2 λ(s +γ) s + γ E p : Potentiel fordampning (mm døgn -1 ) λ: Vands fordampningsvarme, λ = MJ kg -1 γ: Psykrometerkonstant, γ = hpa C -1 ß A0 -ß A2 : Empiriske konstanter s: Damptrykskurvens hældning (hpa C -1 ) S i : Globalstråling (MJ m -2 døgn -1 ) e s : Mættede dampes tryk (hpa) e a : Aktuelt damptryk (hpa) f(u 2 ): f(u 2 ) = 0.263( u 2 ) (mm hpa -1 døgn -1 ) u 2: Vindhastighed i 2 m s højde (m s -1 ) u 10: Vindhastighed i 10 m s højde (m s -1 ) og i hvilke ß A0 = cos(ω) sin(ω) cos(2ω) sin(2ω) ß A1 = cos(ω) sin(ω) cos(2ω) sin(2ω) ß A2 = cos(ω) sin(ω) cos(2ω) sin(2ω) 2πpd ω = hvor d er døgnnummeret i året 365 Vindhastigheden i 2 m beregnes efter: ln(2/z 0 ) u 2 = u 10 hvor z 0 (ruhedslængden) sættes = 0,01 m ln(10/z 0 ) Aktuelt damptryk beregnes efter: e a rh = e s

12 hvor rh: Relativ luftfugtighed (%), simpelt døgnmiddel og hvor e s, og s beregnes ved hjælp af de empiriske formler: e s = c 0 + c 1 t + c 2 t 2 + c 3 t 3 + c 4 t 4 + c 5 t 5 + c 6 t 6 s = c 1 + 2c 2 t + 3c 3 t 2 + 4c 4 t 3 + 5c 5 t 4 + 6c 6 t 5 i hvilke t: Døgnmiddeltemperatur ( C) og konstanterne er givet ved: t>0 t 0 c c c c c c c

13 Bilag 2 - Beregning af den potentielle fordampning efter Makkinks formel Potentiel fordampning beregnes på døgnværdiniveau eftermakkinks formel, (formel [2.13] i Mikkelsen, H.E. & Olesen J.E (1991): Sammenligning af metoder til bestemmelse af potentiel vandfordampning. Landbrugsministeriet, Statens Planteavlsforsøg, Tidsskrift for Planteavls Specialserie, Beretning nr. S 2157). hvor ss i E m = ß M0 + ß M1 λ(s +γ) E m : Potentiel fordampning (mm døgn -1 ) λ: Vands fordampningsvarme, λ = MJ kg -1 γ: Psykrometerkonstant, γ = hpa C -1 ß M0 + ß M1 : Empiriske konstanter s: Damptrykskurvens hældning (hpa C -1 ) S i : Globalstråling (MJ m -2 døgn -1 ) og ß M0 = 0 ß M1 = 7 s = c 1 + 2c 2 t + 3c 3 t 2 + 4c 4 t 3 + 5c 5 t 4 + 6c 6 t 5 i hvilke t: Døgnmiddeltemperatur ( C) og konstanterne er givet ved: t>0 t 0 c c c c c c c

14 Bilag 3 Temperatur - årsmiddel (beregnet for årene 1990 til og med 2000) Temperatur årsmiddel ( C) 14

15 Bilag 4 Vindhastighed - årsmiddel (beregnet for årene 1990 til og med 2000) Vindhastighed årsmiddel (m/s) 15

16 Bilag 5 Relativ luftfugtighed - årsmiddel (beregnet for årene 1990 til og med 2000) Relativ luftfugtighed årsmiddel (%) 16

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL Britt S.B. Christensen og Hans Jørgen Henriksen, Hydrologisk afdeling, GEUS Indledning Med henblik på at validere DK-modellens rodzonemodul sammenlignes data fra rodzonemodulet

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger

Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 201 4 / 38 Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger Fase 2 usikkerhedsvurdering Hans Jørgen Henriksen, Bo Pang, Martin Olsen, Torben Sonnenborg,

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter Spildevandskomiteen, Skrift nr. 30 IDA Spildevandskomiteen 2014 Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde,

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU,

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere