sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sso Orientering om Større Skriftlig Opgave"

Transkript

1 sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014

2 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer dig - du lærer at disponere over et større materiale end sædvanligt - du oplever tilfredsstillelsen ved at se et færdigt, selvstændigt produkt - du får en værdifuld erfaring, der kan bruges i et videre uddannelsesforløb VÆRD AT VIDE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE Det er en opgave, som skal skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Det vil sige, at alle HF2-elever skal skrive SSO. HFe-kursister, der ikke skal have en hel HF-eksamen, behøver således ikke skrive opgaven, men du kan gøre det, hvis du f.eks. er interesseret i skriftligt - med vejledning af en/flere lærere - at fordybe dig i et emne, du synes er spændende. Karakteren for opgaven tæller som en selvstændig karakter på eksamensbeviset (faktor 1½). I HVILKE FAG KAN JEG SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE? Opgaven er individuel og kan skrives indenfor 1-3 fag. Uanset om du vælger at skrive i ét eller flere fag, skal du have aflagt prøve i minimum ét af fagene på mindst B-niveau eller være tilmeldt prøve i det/de pågældende fag ved førstkommende eksamenstermin. Før du indenfor ovenstående rammer beslutter dig for valg af fag, er det vigtigt, at du sammen med den/de pågældende faglærere får afklaret, om det emne/den problemstilling, du ønsker at skrive i, falder inden for faget/fagene. HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Du skal så tidligt som muligt vælge hvilke(t) fag, hvori opgaven ønskes skrevet og kontakte de(n) pågældende faglærer(e) for at få hjælp til at vælge et passende emneområde. Det er som regel interessen for et fag, der bestemmer valget. Er det interesse for et bestemt emne, er det vigtigt at få talt med faglærerne om, hvilke(t) fag det hører (mest) under, og om der er substans nok i emnet til at skrive en SSO om det. For at træffe det rigtige valg bør du f. eks. skaffe dig oplysninger om emneområder i flere fag og få faglærerne til at give dig oplysninger om, hvorvidt der findes en rimelig god og fyldig litteratur i de pågældende emneområder. Du kan også sammenligne fagenes krav efter faglærernes introduktion og teste dig selv f. eks. med følgende spørgsmål: Læser jeg langsomt eller hurtigt? Er jeg fortrolig med de(t) pågældende fags sprog? Har jeg en særlig god forståelse indenfor et/flere fag? Kan jeg bygge på kundskaber, jeg tidligere har tilegnet mig? Føler jeg særlig interesse for specielle områder i enkelte fag? Stil på grundlag af det foregående nogle valgmuligheder op og tal med de pågældende faglærere. Senest fredag den 21/ skal du vælge fag og emne i ludusweb. Du vil herefter få tildelt vejledere i de fag, du ønsker at skrive i. Det tilstræbes, at det er dine egne lærere, men det kan ved spidsbelastninger være nødvendigt at tildele andre vejledere. Selvom du træffer dit valg efter grundige overvejelser, kan du bagefter få lyst til at fortryde det, når problemerne begynder at hobe sig op. Men i de allerfleste tilfælde betyder det ingenting, hvis du får lagt en fornuftig plan for arbejdet, der er inddelt i nogle faser, der følger efter hinanden. Gå frem efter din plan skridt for skridt og giv dig tid til engang imellem at se igennem, hvad du allerede har nået. 1

3 SPS-elever Elever med SPS kan få ekstra tid til skrivning af SSO. Der skal søges dispensation ved læsevejlederne før det endelige emnevalg og fagvalg (den 21/ ). Hvis der gives dispensation, udleveres opgaveformuleringen onsdag den 28/ kl i stedet for den 30/ Denne ekstra tid ligger før den almindelige skriveperiode, og man skal derfor være opmærksom på, at der fortsat er normal undervisning frem til den 30/1. SPS-elever får godskrevet deres fravær den 28/1, 29/1 og 30/1. Sørg for at få snakket med både din(e) vejleder(e) og din SPS-lærer om denne situation, så I sammen kan planlægge vejledningen og støtten optimalt. HVAD SÅ DEREFTER? Efter valg af område skal du sætte dig i forbindelse med den/de udpegede vejleder(e) for at diskutere en afgrænsning af området. Dette er for, at læreren/lærerne kan lave en formulering af opgavetitel, som passer til det, som du gerne vil skrive om. Mens du læser dig ind på emneområdet, skal du til stadighed holde vejleder(ne) orienteret om, hvor langt du er nået. Denne kontakt sikrer dig en løbende vurdering - og kontrol - af arbejdet og arbejdsmetode og gør, at du kan få afklaret faglige problemstillinger. Det skal pointeres, at vejleder(ne) ikke har en endeløs mængde tid til rådighed til vejledning af den enkelte opgave. Det betyder dels, at du ikke kan kræve vejledning til afklaring af alle detaljer, og dels at du skal være godt forberedt, når du møder op til vejledning. Alt for mange elever møder op uforberedte og forventer, at vejleder(ne) udfører mirakler på stedet. Det er dit ansvar at etablere kontakt til vejleder(ne) og ikke omvendt. Uden denne kontakt, ingen vejledning. Samtidig sikrer kontakten, at vejleder(ne) kan tilpasse den endelige opgavetitel så meget som muligt til dit arbejde med emnet. Et par RIGTIG gode råd til den indledende fase: 1. Sørg for i god tid at søge relevant litteratur om emnet efter forhandling med vejleder(ne). Det kan ofte tage tid for bibliotekerne at få hjemkaldt bøger og andet materiale (specielt artikler). 2. Gør fra starten fyldige notater med henvisning til kilder, litteratur om emnet og egne kommentarer dertil, anfør forfatter, sidetal, titel samt "-" ved citater. Skeln mellem referat, resume, direkte citat eller egen kommentar. 3. Hold orden i de samlede notater, evt. ved kartotekssystem eller alfabetiserede sedler, således at der kan spares tid under udarbejdelsen. OG HVAD SKER DER SÅ FREDAG DEN 30/1 2015? Selve opgaveskrivningen starter ved udleveringen af opgaveformuleringen. Dette foregår kl for HFe-kursister og kl for HF2-kursister. Begge i aulaen. Den endelige opgavetitel, som udarbejdes af vejleder(ne), skal have en sådan form, at du ikke på forhånd kan skrive væsentlige afsnit af den endelige opgave. Opgavetitlen skal være konkret og i præcise vendinger angive, hvad der kræves. Titlen vil normalt være udformet således, at den angiver, hvorledes opgaven skal disponeres. Der må ikke stilles identiske opgaver til flere kursister, selvom de har valgt samme område. Du skal i øvrigt være opmærksom på følgende hentet fra læreplanen: Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen Opgaveformuleringen skal altså indeholde noget ukendt, således at besvarelsen ikke kan udarbejdes på forhånd. Modsat skal der i udformningen af opgaveformuleringen tages hensyn til de drøftelser, du har haft med dine vejledere. Her er der tale om en balancegang mellem det ventede og det uventede. I opgaveugen kan vejleder(e) kontaktes, så du kan få vejledning, i det omfang det er praktisk muligt at koordinere. 2

4 Opgaver i fremmedsprog skal som hovedregel udarbejdes på det sprog, som du behersker bedst, normalt altså på dansk. Se også nedenfor under Bedømmelse af opgaven. HVAD SKAL DEN INDEHOLDE? Selve målet med den Større Skriftlig Opgave er, at demonstrere et kendskab til fagets/fagenes metoder, og du skal ved udarbejdelsen af opgaven vise evne til selvstændighed i: 1. at vælge relevant litteratur 2. at administrere indtryk/viden hentet fra forskellige kilder 3. at tage selvstændig stilling til problemer indenfor et begrænset emneområde. Der kan opstilles nogle "spilleregler" for, hvorledes en sådan opgave i almindelighed skal opstilles (men tal også med faglæreren om dette spørgsmål): 1. Der skal være en indledning, hvori du f.eks. kan skrive om, hvorledes du vil gribe opgaven an, forklare hvorfor du har disponeret den, som du har, nævne/kommentere hvilken litteratur du har brugt til hvad o.l. 2. Selve besvarelsen til titelformuleringen. Det er en god ide at opdele selve opgaven i en række underafsnit. Denne del, som naturligvis skal være den mest omfangsrige, skal endvidere være forsynet med notehenvisninger. 3. Der skal være en konklusion, som bør indeholde et kort, klart og præcist resume af hovedafsnittet, ligesom du i kort form bør trække dine resultater/synspunkter fra hovedafsnittet sammen i konklusionen. Uanset hvilke(t) fag du vælger at skrive opgave i, skal ovenstående tre elementer være grundstammen. Man kan imidlertid godt opstille en art afkrydsningsliste for de ting, som i nævnte rækkefølge skal med i opgaven: 1. Titelblad. Udleveres af skolen fredag d. 30/ Sørg for at passe godt på det! Det ser ikke godt ud hvis det er krøllet 2. Indholdsfortegnelse. Bør være så detaljeret som muligt, således at din disposition fremgår af opstillingen. Husk henvisninger med sidetal. 3. Resume på engelsk. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på linjer. I bedømmelsen af resuméet indgår ikke alene den sproglige udformning, men også, om det er en relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed. Læs mere i studieguiden her er god hjælp at hente. 4. Indledning. Jf. ovenfor. 5. Hovedafsnit. Jf. ovenfor. 6. Konklusion. Jf. ovenfor. 7. Litteraturliste. Her angives de benyttede værker med forfatter, titel, udgave, årstal og sted for udgivelsen. Listen skal ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn. Ved brug af internettet angives den præcise netadresse. Angiv også den eventuelle forkortelse, som bogen optræder under i dine notehenvisninger. Overvej nøje troværdigheden af det fundne materiale. Ved tvivl snak med vejleder(ne). Desuden skal opgaven også have sidetal og notehenvisninger. Hvis du ikke er helt sikker på, hvad der menes med noter, må du få vejleder(ne) til at forklare dig systemet før opgaveugen. Både censor og vejleder(ne) vil anse det for en graverende fejl, hvis noterne mangler eller er forkert anvendt. Undlad generelt at bruge leksika som en del af litteraturgrundlaget, men benyt i stedet faglitteratur. Ordret afskrift kræver altid "- - -" og sidehenvisning. Det er en sikker regel, at der hellere må være for mange noter end for få. 3

5 Et par RIGTIG gode råd til skrivefasen: 1. Overvej, om opgaven kan inddeles i mindre afsnit eller kapitler. Giv disse dækkende overskrifter. Husk at der skal være overensstemmelse mellem disse overskrifter og indholdsfortegnelsen. 2. Besvarelsen skal dække den opgaveformulering, der er givet til opgaven, og dække den helt. Undgå at klistre "fyldeafsnit" på, der ikke tydeligt bidrager til at besvare den stillede opgave. Drøft opgavens omfang med vejleder(ne), men husk, at lødighed går forud for længde. 3. I vejledningen vedr. SSO står følgende: Der kan ikke angives håndfaste regler for omfanget, men i vejledningsfasen bør det understreges, at omfanget ikke er et selvstændigt bedømmelseskriterium. Vejleder(ne) må ved udarbejdelse af opgaveformuleringen sikre, at opgaven kan besvares fyldestgørende indenfor normalt sider tekst ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturfortegnelse samt evt. tabeller og lignende. Det altafgørende er, at den stillede opgave er besvaret tilfredsstillende og fyldestgørende. Det kan være svært at nå indenfor et sidetal på 10 eller derunder. 4. Husk at en normalside er mellem 2200 og 2800 anslag pr. side. En normalside opgøres ved at tælle alle anslag + mellemrummene mellem ordene. Det er imidlertid meget lettere at bruge en funktion i WORD. Klik på gennemse, klik på ordoptælling og se under tegn med mellemrum. Her får du den samlede opgørelse for opgaven og skal så blot dividere med antal sider for at få gennemsnittet. Hvis man ønsker en opgørelse for hver enkelt side, skal man blot markere de enkelte sider, og så følge ovenstående instruktion. 5. Læs grundig korrektur på opgaven. Se også under Bedømmelse af opgaven HVORDAN BEDØMMES OPGAVEN SÅ? Bedømmelsen foretages af en beskikket censor og vejleder(ne), der efter forhandling giver en karakter, som selvstændigt påføres eksamensbeviset. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, om du får vist, at du kan mestre alle de niveauer, en besvarelse bør/skal indeholde. Som du sikkert husker, drejer det sig om følgende: redegørelse, analyse og vurdering. Det er samtidig vigtigt, at du vægter disse niveauer korrekt i din besvarelse. En besvarelse, hvor de redegørende dele vægtes meget, vil i langt de fleste tilfælde blive vurderet lavt. Derfor: planlæg arbejdet i opgaveugen således, at du har god tid til de dele af besvarelsen, hvor du skal demonstrere selvstændighed, nemlig analyse og vurdering. Dette er ment som en generel vejledning. Du bør derfor snakke grundigt med vejleder(ne) om, hvorledes begreberne anvendes i netop det fag, du skriver opgave i. I vejledningen står der følgende angående bedømmelsen: Læs det grundigt og snak med vejleder(ne) hvis du er i tvivl om noget. 9.1 Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i opgaven. 9.2 Ved bedømmelsen lægges herudover vægt på nedenstående forhold: om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven. 9.3 Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis opgaven var skrevet på dansk. 9.4 Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 4

6 Ved bedømmelsen af opgaven anlægges en helhedsvurdering, hvilket indebærer, at man ikke kan tage ét element ud og lade det være afgørende for karakterfastsættelsen, ligesom man heller ikke på forhånd kan udarbejde en fast vægtfordeling mellem de forskellige opgaveelementer. I bedømmelsen indgår de i pkt. 9.2 beskrevne elementer, hvis indbyrdes vægt som nævnt nødvendigvis vil variere. Dog skal fremtrædelsesformen og kvaliteten af den sproglige fremstilling altid indgå - uanset hvilke(t) fag opgaven er skrevet i. At besvarelsen er udarbejdet på fremmedsprog, regnes ikke i sig selv positivt ved bedømmelsen. OBS: vejleder(ne) og censorerne har adgang til opgave-databaser. Her er etableret "opgavebanker" indenfor de enkelte fag. Det er selvfølgelig helt ulovligt at hente sin opgavebesvarelse et sådant sted. Der er ingen tvivl om, at vejleder(ne)/censorerne vil holde et vågent øje med disse forhold, så snyd vil blive opdaget. Brug af sådanne opgaver vil blive betragtet som snyd ved en skriftlig eksamen. Så lad jer ikke friste - please! Som elev skal du bruge URKUND således: 1. Du skal navngive din opgave, som din lærer ønsker det, fx: sso (dit navn).doc - bemærk: filens 'efternavn' fx.doc,.docx eller.txt er afhængig af det program, du bruger. 2. Opgaven mailes som vedhæftet fil til hvor XXX står for din lærers initialer. Din lærers URKUND-adresse står på den opgaveforside, du får udleveret af skolen. 3. Inden for 5. min vil du modtage en bekræftelse fra Urkund. Det er dit bevis på, at du har afleveret opgaven. Bemærk: -kvitteringen kan evt. havne i postmapperne 'spam' eller 'uønsket post'. Vær OBS på, at opgaven stadig skal afleveres i almindelig kopi på skolen. 4. Kvitteringen udskrives og vedlægges opgaven 5. Læreren modtager inden for 24 timer en rapport fra Urkund, som viser, om der er fundet identiske afsnit og oplyser om kilden hertil. HVOR OG HVORNÅR SKAL DEN AFLEVERES? HFe-kursister skal aflevere senest fredag den 6/ kl på Aidas kontor i bygning C 1. sal. HF2-elever skal aflevere senest fredag den 6/ kl på Birgittes kontor i bygning D. Det er vigtigt at dette tidspunkt overholdes, da der er tale om en eksamen. Du har selv det fulde ansvar for at få printet ud i tide til at kunne nå at aflevere. Problemer med printning eller forsvundne filer giver ikke forlængelse af afleveringsfristen. HVAD SÅ HVIS JEG BLIVER SYG? I tilfælde af sygdom før eller i løbet af opgaveugen kontaktes kontoret straks. LÆGEERKLÆRING afleveres hurtigst muligt på kontoret. Opgaven vil så kunne skrives i påskeferien, såfremt faglæreren/faglærerne er kontaktbare. Hvis sygdommen indtræffer, efter at opgaveformuleringen er udleveret til kursisten, skal faglæreren/faglærerne formulere en ny opgave indenfor det af kursisten valgte emneområde. Hvis tiden tillader det, er det i sådanne tilfælde naturligvis også muligt for kursisten at skifte emne - og evt. fagområde. Sidstnævnte kan dog kun ske med ministeriets godkendelse, så det skal man ikke satse på. God arbejdslyst - held & lykke Birgitte Martens/Aida Justesen/Niels Holm Greibe 5

7 TIDSPLAN FOR STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2013/2014 6/ Alle 2.HFere og de HFe-kursister, der enten skal eller har overvejet at skrive Større Skriftlig Opgave, bliver samlet i aulaen og får samlet informationer om rammerne for SSO. Frem til 21/ : Teamlærerne på HF2 orienterer i forbindelse med en studietime, om krav og rammer for opgaveskrivning indenfor de respektive fag. Desuden fortæller faglærerne på både HF2 og HFe om hvilke muligheder, der er for at skrive i de forskellige fag. Hvis du har ideer om et bestemt emne, men er i tvivl om i hvilket/hvilke fag opgaven kan/bør skrives, tager du selv kontakt med de respektive faglærere for at få afklaret dette spørgsmål. Hvis der ikke opnås enighed mellem faglærerne, henvender man sig til administrationen. Senest 21/ : Uge 49 og 50 Senest 3/ Senest 11/ : Frem til 23/1 2015: Tilmeldingsdeadline for SSO i ludusweb Opgaven kan skrives indenfor 1-3 fag. Hvis du skriver i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B- niveau. Skriver du i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Det er vigtigt, at du inden d. 22/11 har drøftet dette med den/de pågældende lærer/lærere, og at denne/disse har godkendt emnet. Materiale/litteraturlisten skal ikke nødvendigvis vise, hvad du har skaffet, men kan vise, hvad du har bestilt, eller hvad du vil bestille. Kursus i litteratursøgning på Silkeborg Bibliotek. Tildeling af faglige vejledere. OBS: vær opmærksom på, at man IKKE har krav på at få sin(e) nuværende lærer(e) som vejleder(e), men at vi selvfølgelig vil tilstræbe, at det sker. Når tilmeldingerne er inde, vil den endelige fordeling af opgaverne blive foretaget umiddelbart derefter. Det kan komme på tale at omfordele, hvis en lærer skal vejlede på så mange opgaver, at det både for lærer og elever vil betyde urimelige arbejds- og vejledningsvilkår. Hvis du ikke får besked om andet, vil du modtage vejledning fra din(e) nuværende lærer(e). Her afleveres en revideret litteraturliste til faglæreren/faglærerne: Du bør ved denne lejlighed sørge for at blive vejledt i, hvordan du med størst mulig udbytte får begyndt på den til tider ret store materialemængde. Eleverne tager initiativ til at aftale tidspunkter for vejledning med faglæreren/faglærerne. Man mødes løbende og drøfter efter behov problemer vedrørende litteratur, afgrænsning af emnet osv. Da lærerne ikke har ubegrænsede mængder af tid til rådighed, er det vigtigt, at vejledningen er effektiv. Det vil sige at: 1) Du på forhånd skriftligt har orienteret læreren/lærerne om, hvilke problemer/spørgsmål, der ønskes hjælp til. 2) Du faktisk har overholdt tidligere aftaler om læsning/anskaffelse af litteratur. 3) Du selv tager notater under vejledningen. 4) Du selv møder frem med forslag til løsning af de aktuelle problemer. Hvis du ikke overholder disse spilleregler, stiller du falske forhåbninger 6

8 til udbyttet af vejledningen, og spilder lærerens/lærernes, de andre elevers og din egen tid. Senest 23/1 2015: Fredag 30/1 2015: HFe kl : HF2 kl : I opgaveugen: Du er nu så langt i dine egne overvejelser og kommunikationen med læreren/lærerne, at denne/disse er i stand til at formulere den endelige opgave. Denne må ikke komme til elevernes kendskab før d. 31/1 2014, når opgaven udleveres. Lærerne afleverer senest kl færdige forsider sammen med en fotokopi til Birgitte (3 i alt) Du henter personligt forsiderne mærket ORIGINAL/KOPI i aulaen. Disse SKAL udgøre forsiden i opgaverne. Opgaven kan ikke afleveres uden. Lad være med at folde/krølle dem. Det ser ikke godt ud. I opgaveugen kan vejleder(e) kontaktes, så du kan få råd og vejledning i det omfang, det er praktisk muligt at koordinere. Sørg for at kontakte lærerne i så god tid, at du kan nå at udnytte hjælpen. HUSK: Du har selv det fulde ansvar i tilfælde af problemer med udprintning af opgaven og evt. sletning af dele af opgaven/hele opgaven. Husk derfor løbende at tage sikkerhedskopier, tag evt. løbende et print af det, du har skrevet eller send det til dig selv i Lectio eller til en kammerat. Problemer med printning giver ikke forlængelse af afleveringsfristen. Fredag 6/2 2015: Husk at checke inden aflevering Mandag 16/2 2015: Torsdag 9/4 2015: Klagefrist: Du skal aflevere opgaven i mindst 2 underskrevne eksemplarer (hvis der er mere end én vejleder, afleveres 3 eksemplarer). HFe afleverer senest kl på Aidas kontor i bygning C. HF2 afleverer senest kl på Birgittes kontor i bygning D. Ved aflevering pr. post SKAL eksemplarerne sendes anbefalet med tydelig påtegnet dato og klokkeslæt. ( = senest hhv. kl og kl ). Hvis man sender opgaven pr. post, SKAL det meldes forud på kontoret til Birgitte/Aida. 1) En fortløbende sidenummerering. 2) Den udleverede forside SKAL altid være yderst uanset om der laves et yderligere, evt. kunstnerisk udformet titelblad. 3) Kvittering fra Urkund vedlagt alle eksemplarer. 4) Din underskrift på ALLE forsider! Opgaverne sendes til censorerne og udleveres til lærerne. Karakteren for opgaven offentliggøres i LudusWEB Ønsker du at klage over karakteren eller andet i forbindelse med SSOopgaven, er fristen den 23/ dage fra karakteren er kendt. 7

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf SSO 2015/2016 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2015-2016 Uge 44-46 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2017 Hermed seks sider med oplysninger om den større skriftlige opgave (herefter: SSO). Perioden fra onsdag den 13. december,

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister Navn: Klasse: Større skriftlig opgave 2013-2014 Vejledning for kursister Hjørring Gymnasium & Hf-kursus Arkivnr 6153 Rammer og procedurer for den større skriftlige opgave i 2hf Den større skriftlige opgave

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler : s. 3-5 1: Fag

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

projket VEJLEDNING TIL SRP

projket VEJLEDNING TIL SRP studie retnings projket VEJLEDNING TIL SRP 2012-2013 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 12. december 2014, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl.

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

SRP Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet!

SRP Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet! SRP 2016 Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet! 8. december 2016 Dagens mål: Kom godt i gang! kl. 13.30 i klasserne: Udlevering af

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

SSO - Større skriftlig opgave

SSO - Større skriftlig opgave SSO - Større skriftlig opgave - en del af din hf eksamen Individuel opgave Skrives i perioden: Fredag d. 12.12.14 kl. 10.00 til Fredag d. 19.12.14 kl. 10.00 1 Hvilke fag kan du skrive i? Du kan skrive

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK Større Skriftlig Opgave 2016-17 Skrivevejledning og aflevering Omfang og layout: Krav til opgavens omfang skal fremgå af opgaveformuleringen. Titelbladet, abstract, indholdsfortegnelsen, noter, materialeoversigten/litteraturfortegnelsen

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

SRP- & SSO- EKSAMENSORIENTERING 2017

SRP- & SSO- EKSAMENSORIENTERING 2017 SRP- & SSO- EKSAMENSORIENTERING 2017 OPGAVEFORMULERINGEN UDARBEJDES AF VEJLEDERNE LIGGER UD OVER ARBEJDET I FAGENE INDEHOLDER ET UKENDT ELEMENT OFFENTLIGGØRELSE AF OPGAVEFORMULERING STX/SRP ONSDAG DEN

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen

EKSAMENSPROJEKT. Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen EKSAMENSPROJEKT J Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen Dagens program g p g O Rammerne for EP O Tidsplan for EP O Gode råd til EP Rammerne O Individuel opgave O 2-3 fag O Afsluttede fag eller

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til skrivning af Den større skriftlige opgave (SSO) på VUC Nordsjællands HF på HF-e eller på HF2

Vejledning til skrivning af Den større skriftlige opgave (SSO) på VUC Nordsjællands HF på HF-e eller på HF2 Vejledning til skrivning af Den større skriftlige opgave (SSO) på VUC Nordsjællands HF på HF-e eller på HF2 Indhold 1. Det bekendtgørelsesmæssige grundlag, 2010-bekendtgørelsen 2. Tidsplanen i kursusåret

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2016 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra torsdag den 8. december

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Større skriftlige opgave, hf

Større skriftlige opgave, hf Større skriftlige opgave, hf Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 17/18

Studieretningsprojektet i 3g på SG 17/18 Studieretningsprojektet i 3g på SG 17/18 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2014/2015

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2014/2015 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2014/2015 Større Skriftlig Opgave (SSO) Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HFkursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen.

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2017 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra onsdag den 6. december,

Læs mere

SRP køreplan: What to do.

SRP køreplan: What to do. SRP køreplan: What to do. SRP en synes sikkert at være langt ude i fremtiden, men du skal faktisk allerede så småt i gang nu. Her kan du finde en kort oversigt, som kan hjælpe dig i din planlægning. Start

Læs mere

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling Skriftlige opgaver i faget Generelle krav: Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling SSO på Hf Opgaveformuleringen fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag krav om fordybelse konkret

Læs mere