sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sso Orientering om Større Skriftlig Opgave"

Transkript

1 sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014

2 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer dig - du lærer at disponere over et større materiale end sædvanligt - du oplever tilfredsstillelsen ved at se et færdigt, selvstændigt produkt - du får en værdifuld erfaring, der kan bruges i et videre uddannelsesforløb VÆRD AT VIDE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE Det er en opgave, som skal skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Det vil sige, at alle HF2-elever skal skrive SSO. HFe-kursister, der ikke skal have en hel HF-eksamen, behøver således ikke skrive opgaven, men du kan gøre det, hvis du f.eks. er interesseret i skriftligt - med vejledning af en/flere lærere - at fordybe dig i et emne, du synes er spændende. Karakteren for opgaven tæller som en selvstændig karakter på eksamensbeviset (faktor 1½). I HVILKE FAG KAN JEG SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE? Opgaven er individuel og kan skrives indenfor 1-3 fag. Uanset om du vælger at skrive i ét eller flere fag, skal du have aflagt prøve i minimum ét af fagene på mindst B-niveau eller være tilmeldt prøve i det/de pågældende fag ved førstkommende eksamenstermin. Før du indenfor ovenstående rammer beslutter dig for valg af fag, er det vigtigt, at du sammen med den/de pågældende faglærere får afklaret, om det emne/den problemstilling, du ønsker at skrive i, falder inden for faget/fagene. HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Du skal så tidligt som muligt vælge hvilke(t) fag, hvori opgaven ønskes skrevet og kontakte de(n) pågældende faglærer(e) for at få hjælp til at vælge et passende emneområde. Det er som regel interessen for et fag, der bestemmer valget. Er det interesse for et bestemt emne, er det vigtigt at få talt med faglærerne om, hvilke(t) fag det hører (mest) under, og om der er substans nok i emnet til at skrive en SSO om det. For at træffe det rigtige valg bør du f. eks. skaffe dig oplysninger om emneområder i flere fag og få faglærerne til at give dig oplysninger om, hvorvidt der findes en rimelig god og fyldig litteratur i de pågældende emneområder. Du kan også sammenligne fagenes krav efter faglærernes introduktion og teste dig selv f. eks. med følgende spørgsmål: Læser jeg langsomt eller hurtigt? Er jeg fortrolig med de(t) pågældende fags sprog? Har jeg en særlig god forståelse indenfor et/flere fag? Kan jeg bygge på kundskaber, jeg tidligere har tilegnet mig? Føler jeg særlig interesse for specielle områder i enkelte fag? Stil på grundlag af det foregående nogle valgmuligheder op og tal med de pågældende faglærere. Senest fredag den 21/ skal du vælge fag og emne i ludusweb. Du vil herefter få tildelt vejledere i de fag, du ønsker at skrive i. Det tilstræbes, at det er dine egne lærere, men det kan ved spidsbelastninger være nødvendigt at tildele andre vejledere. Selvom du træffer dit valg efter grundige overvejelser, kan du bagefter få lyst til at fortryde det, når problemerne begynder at hobe sig op. Men i de allerfleste tilfælde betyder det ingenting, hvis du får lagt en fornuftig plan for arbejdet, der er inddelt i nogle faser, der følger efter hinanden. Gå frem efter din plan skridt for skridt og giv dig tid til engang imellem at se igennem, hvad du allerede har nået. 1

3 SPS-elever Elever med SPS kan få ekstra tid til skrivning af SSO. Der skal søges dispensation ved læsevejlederne før det endelige emnevalg og fagvalg (den 21/ ). Hvis der gives dispensation, udleveres opgaveformuleringen onsdag den 28/ kl i stedet for den 30/ Denne ekstra tid ligger før den almindelige skriveperiode, og man skal derfor være opmærksom på, at der fortsat er normal undervisning frem til den 30/1. SPS-elever får godskrevet deres fravær den 28/1, 29/1 og 30/1. Sørg for at få snakket med både din(e) vejleder(e) og din SPS-lærer om denne situation, så I sammen kan planlægge vejledningen og støtten optimalt. HVAD SÅ DEREFTER? Efter valg af område skal du sætte dig i forbindelse med den/de udpegede vejleder(e) for at diskutere en afgrænsning af området. Dette er for, at læreren/lærerne kan lave en formulering af opgavetitel, som passer til det, som du gerne vil skrive om. Mens du læser dig ind på emneområdet, skal du til stadighed holde vejleder(ne) orienteret om, hvor langt du er nået. Denne kontakt sikrer dig en løbende vurdering - og kontrol - af arbejdet og arbejdsmetode og gør, at du kan få afklaret faglige problemstillinger. Det skal pointeres, at vejleder(ne) ikke har en endeløs mængde tid til rådighed til vejledning af den enkelte opgave. Det betyder dels, at du ikke kan kræve vejledning til afklaring af alle detaljer, og dels at du skal være godt forberedt, når du møder op til vejledning. Alt for mange elever møder op uforberedte og forventer, at vejleder(ne) udfører mirakler på stedet. Det er dit ansvar at etablere kontakt til vejleder(ne) og ikke omvendt. Uden denne kontakt, ingen vejledning. Samtidig sikrer kontakten, at vejleder(ne) kan tilpasse den endelige opgavetitel så meget som muligt til dit arbejde med emnet. Et par RIGTIG gode råd til den indledende fase: 1. Sørg for i god tid at søge relevant litteratur om emnet efter forhandling med vejleder(ne). Det kan ofte tage tid for bibliotekerne at få hjemkaldt bøger og andet materiale (specielt artikler). 2. Gør fra starten fyldige notater med henvisning til kilder, litteratur om emnet og egne kommentarer dertil, anfør forfatter, sidetal, titel samt "-" ved citater. Skeln mellem referat, resume, direkte citat eller egen kommentar. 3. Hold orden i de samlede notater, evt. ved kartotekssystem eller alfabetiserede sedler, således at der kan spares tid under udarbejdelsen. OG HVAD SKER DER SÅ FREDAG DEN 30/1 2015? Selve opgaveskrivningen starter ved udleveringen af opgaveformuleringen. Dette foregår kl for HFe-kursister og kl for HF2-kursister. Begge i aulaen. Den endelige opgavetitel, som udarbejdes af vejleder(ne), skal have en sådan form, at du ikke på forhånd kan skrive væsentlige afsnit af den endelige opgave. Opgavetitlen skal være konkret og i præcise vendinger angive, hvad der kræves. Titlen vil normalt være udformet således, at den angiver, hvorledes opgaven skal disponeres. Der må ikke stilles identiske opgaver til flere kursister, selvom de har valgt samme område. Du skal i øvrigt være opmærksom på følgende hentet fra læreplanen: Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen Opgaveformuleringen skal altså indeholde noget ukendt, således at besvarelsen ikke kan udarbejdes på forhånd. Modsat skal der i udformningen af opgaveformuleringen tages hensyn til de drøftelser, du har haft med dine vejledere. Her er der tale om en balancegang mellem det ventede og det uventede. I opgaveugen kan vejleder(e) kontaktes, så du kan få vejledning, i det omfang det er praktisk muligt at koordinere. 2

4 Opgaver i fremmedsprog skal som hovedregel udarbejdes på det sprog, som du behersker bedst, normalt altså på dansk. Se også nedenfor under Bedømmelse af opgaven. HVAD SKAL DEN INDEHOLDE? Selve målet med den Større Skriftlig Opgave er, at demonstrere et kendskab til fagets/fagenes metoder, og du skal ved udarbejdelsen af opgaven vise evne til selvstændighed i: 1. at vælge relevant litteratur 2. at administrere indtryk/viden hentet fra forskellige kilder 3. at tage selvstændig stilling til problemer indenfor et begrænset emneområde. Der kan opstilles nogle "spilleregler" for, hvorledes en sådan opgave i almindelighed skal opstilles (men tal også med faglæreren om dette spørgsmål): 1. Der skal være en indledning, hvori du f.eks. kan skrive om, hvorledes du vil gribe opgaven an, forklare hvorfor du har disponeret den, som du har, nævne/kommentere hvilken litteratur du har brugt til hvad o.l. 2. Selve besvarelsen til titelformuleringen. Det er en god ide at opdele selve opgaven i en række underafsnit. Denne del, som naturligvis skal være den mest omfangsrige, skal endvidere være forsynet med notehenvisninger. 3. Der skal være en konklusion, som bør indeholde et kort, klart og præcist resume af hovedafsnittet, ligesom du i kort form bør trække dine resultater/synspunkter fra hovedafsnittet sammen i konklusionen. Uanset hvilke(t) fag du vælger at skrive opgave i, skal ovenstående tre elementer være grundstammen. Man kan imidlertid godt opstille en art afkrydsningsliste for de ting, som i nævnte rækkefølge skal med i opgaven: 1. Titelblad. Udleveres af skolen fredag d. 30/ Sørg for at passe godt på det! Det ser ikke godt ud hvis det er krøllet 2. Indholdsfortegnelse. Bør være så detaljeret som muligt, således at din disposition fremgår af opstillingen. Husk henvisninger med sidetal. 3. Resume på engelsk. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på linjer. I bedømmelsen af resuméet indgår ikke alene den sproglige udformning, men også, om det er en relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed. Læs mere i studieguiden her er god hjælp at hente. 4. Indledning. Jf. ovenfor. 5. Hovedafsnit. Jf. ovenfor. 6. Konklusion. Jf. ovenfor. 7. Litteraturliste. Her angives de benyttede værker med forfatter, titel, udgave, årstal og sted for udgivelsen. Listen skal ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn. Ved brug af internettet angives den præcise netadresse. Angiv også den eventuelle forkortelse, som bogen optræder under i dine notehenvisninger. Overvej nøje troværdigheden af det fundne materiale. Ved tvivl snak med vejleder(ne). Desuden skal opgaven også have sidetal og notehenvisninger. Hvis du ikke er helt sikker på, hvad der menes med noter, må du få vejleder(ne) til at forklare dig systemet før opgaveugen. Både censor og vejleder(ne) vil anse det for en graverende fejl, hvis noterne mangler eller er forkert anvendt. Undlad generelt at bruge leksika som en del af litteraturgrundlaget, men benyt i stedet faglitteratur. Ordret afskrift kræver altid "- - -" og sidehenvisning. Det er en sikker regel, at der hellere må være for mange noter end for få. 3

5 Et par RIGTIG gode råd til skrivefasen: 1. Overvej, om opgaven kan inddeles i mindre afsnit eller kapitler. Giv disse dækkende overskrifter. Husk at der skal være overensstemmelse mellem disse overskrifter og indholdsfortegnelsen. 2. Besvarelsen skal dække den opgaveformulering, der er givet til opgaven, og dække den helt. Undgå at klistre "fyldeafsnit" på, der ikke tydeligt bidrager til at besvare den stillede opgave. Drøft opgavens omfang med vejleder(ne), men husk, at lødighed går forud for længde. 3. I vejledningen vedr. SSO står følgende: Der kan ikke angives håndfaste regler for omfanget, men i vejledningsfasen bør det understreges, at omfanget ikke er et selvstændigt bedømmelseskriterium. Vejleder(ne) må ved udarbejdelse af opgaveformuleringen sikre, at opgaven kan besvares fyldestgørende indenfor normalt sider tekst ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturfortegnelse samt evt. tabeller og lignende. Det altafgørende er, at den stillede opgave er besvaret tilfredsstillende og fyldestgørende. Det kan være svært at nå indenfor et sidetal på 10 eller derunder. 4. Husk at en normalside er mellem 2200 og 2800 anslag pr. side. En normalside opgøres ved at tælle alle anslag + mellemrummene mellem ordene. Det er imidlertid meget lettere at bruge en funktion i WORD. Klik på gennemse, klik på ordoptælling og se under tegn med mellemrum. Her får du den samlede opgørelse for opgaven og skal så blot dividere med antal sider for at få gennemsnittet. Hvis man ønsker en opgørelse for hver enkelt side, skal man blot markere de enkelte sider, og så følge ovenstående instruktion. 5. Læs grundig korrektur på opgaven. Se også under Bedømmelse af opgaven HVORDAN BEDØMMES OPGAVEN SÅ? Bedømmelsen foretages af en beskikket censor og vejleder(ne), der efter forhandling giver en karakter, som selvstændigt påføres eksamensbeviset. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, om du får vist, at du kan mestre alle de niveauer, en besvarelse bør/skal indeholde. Som du sikkert husker, drejer det sig om følgende: redegørelse, analyse og vurdering. Det er samtidig vigtigt, at du vægter disse niveauer korrekt i din besvarelse. En besvarelse, hvor de redegørende dele vægtes meget, vil i langt de fleste tilfælde blive vurderet lavt. Derfor: planlæg arbejdet i opgaveugen således, at du har god tid til de dele af besvarelsen, hvor du skal demonstrere selvstændighed, nemlig analyse og vurdering. Dette er ment som en generel vejledning. Du bør derfor snakke grundigt med vejleder(ne) om, hvorledes begreberne anvendes i netop det fag, du skriver opgave i. I vejledningen står der følgende angående bedømmelsen: Læs det grundigt og snak med vejleder(ne) hvis du er i tvivl om noget. 9.1 Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i opgaven. 9.2 Ved bedømmelsen lægges herudover vægt på nedenstående forhold: om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven. 9.3 Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis opgaven var skrevet på dansk. 9.4 Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 4

6 Ved bedømmelsen af opgaven anlægges en helhedsvurdering, hvilket indebærer, at man ikke kan tage ét element ud og lade det være afgørende for karakterfastsættelsen, ligesom man heller ikke på forhånd kan udarbejde en fast vægtfordeling mellem de forskellige opgaveelementer. I bedømmelsen indgår de i pkt. 9.2 beskrevne elementer, hvis indbyrdes vægt som nævnt nødvendigvis vil variere. Dog skal fremtrædelsesformen og kvaliteten af den sproglige fremstilling altid indgå - uanset hvilke(t) fag opgaven er skrevet i. At besvarelsen er udarbejdet på fremmedsprog, regnes ikke i sig selv positivt ved bedømmelsen. OBS: vejleder(ne) og censorerne har adgang til opgave-databaser. Her er etableret "opgavebanker" indenfor de enkelte fag. Det er selvfølgelig helt ulovligt at hente sin opgavebesvarelse et sådant sted. Der er ingen tvivl om, at vejleder(ne)/censorerne vil holde et vågent øje med disse forhold, så snyd vil blive opdaget. Brug af sådanne opgaver vil blive betragtet som snyd ved en skriftlig eksamen. Så lad jer ikke friste - please! Som elev skal du bruge URKUND således: 1. Du skal navngive din opgave, som din lærer ønsker det, fx: sso (dit navn).doc - bemærk: filens 'efternavn' fx.doc,.docx eller.txt er afhængig af det program, du bruger. 2. Opgaven mailes som vedhæftet fil til hvor XXX står for din lærers initialer. Din lærers URKUND-adresse står på den opgaveforside, du får udleveret af skolen. 3. Inden for 5. min vil du modtage en bekræftelse fra Urkund. Det er dit bevis på, at du har afleveret opgaven. Bemærk: -kvitteringen kan evt. havne i postmapperne 'spam' eller 'uønsket post'. Vær OBS på, at opgaven stadig skal afleveres i almindelig kopi på skolen. 4. Kvitteringen udskrives og vedlægges opgaven 5. Læreren modtager inden for 24 timer en rapport fra Urkund, som viser, om der er fundet identiske afsnit og oplyser om kilden hertil. HVOR OG HVORNÅR SKAL DEN AFLEVERES? HFe-kursister skal aflevere senest fredag den 6/ kl på Aidas kontor i bygning C 1. sal. HF2-elever skal aflevere senest fredag den 6/ kl på Birgittes kontor i bygning D. Det er vigtigt at dette tidspunkt overholdes, da der er tale om en eksamen. Du har selv det fulde ansvar for at få printet ud i tide til at kunne nå at aflevere. Problemer med printning eller forsvundne filer giver ikke forlængelse af afleveringsfristen. HVAD SÅ HVIS JEG BLIVER SYG? I tilfælde af sygdom før eller i løbet af opgaveugen kontaktes kontoret straks. LÆGEERKLÆRING afleveres hurtigst muligt på kontoret. Opgaven vil så kunne skrives i påskeferien, såfremt faglæreren/faglærerne er kontaktbare. Hvis sygdommen indtræffer, efter at opgaveformuleringen er udleveret til kursisten, skal faglæreren/faglærerne formulere en ny opgave indenfor det af kursisten valgte emneområde. Hvis tiden tillader det, er det i sådanne tilfælde naturligvis også muligt for kursisten at skifte emne - og evt. fagområde. Sidstnævnte kan dog kun ske med ministeriets godkendelse, så det skal man ikke satse på. God arbejdslyst - held & lykke Birgitte Martens/Aida Justesen/Niels Holm Greibe 5

7 TIDSPLAN FOR STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2013/2014 6/ Alle 2.HFere og de HFe-kursister, der enten skal eller har overvejet at skrive Større Skriftlig Opgave, bliver samlet i aulaen og får samlet informationer om rammerne for SSO. Frem til 21/ : Teamlærerne på HF2 orienterer i forbindelse med en studietime, om krav og rammer for opgaveskrivning indenfor de respektive fag. Desuden fortæller faglærerne på både HF2 og HFe om hvilke muligheder, der er for at skrive i de forskellige fag. Hvis du har ideer om et bestemt emne, men er i tvivl om i hvilket/hvilke fag opgaven kan/bør skrives, tager du selv kontakt med de respektive faglærere for at få afklaret dette spørgsmål. Hvis der ikke opnås enighed mellem faglærerne, henvender man sig til administrationen. Senest 21/ : Uge 49 og 50 Senest 3/ Senest 11/ : Frem til 23/1 2015: Tilmeldingsdeadline for SSO i ludusweb Opgaven kan skrives indenfor 1-3 fag. Hvis du skriver i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B- niveau. Skriver du i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Det er vigtigt, at du inden d. 22/11 har drøftet dette med den/de pågældende lærer/lærere, og at denne/disse har godkendt emnet. Materiale/litteraturlisten skal ikke nødvendigvis vise, hvad du har skaffet, men kan vise, hvad du har bestilt, eller hvad du vil bestille. Kursus i litteratursøgning på Silkeborg Bibliotek. Tildeling af faglige vejledere. OBS: vær opmærksom på, at man IKKE har krav på at få sin(e) nuværende lærer(e) som vejleder(e), men at vi selvfølgelig vil tilstræbe, at det sker. Når tilmeldingerne er inde, vil den endelige fordeling af opgaverne blive foretaget umiddelbart derefter. Det kan komme på tale at omfordele, hvis en lærer skal vejlede på så mange opgaver, at det både for lærer og elever vil betyde urimelige arbejds- og vejledningsvilkår. Hvis du ikke får besked om andet, vil du modtage vejledning fra din(e) nuværende lærer(e). Her afleveres en revideret litteraturliste til faglæreren/faglærerne: Du bør ved denne lejlighed sørge for at blive vejledt i, hvordan du med størst mulig udbytte får begyndt på den til tider ret store materialemængde. Eleverne tager initiativ til at aftale tidspunkter for vejledning med faglæreren/faglærerne. Man mødes løbende og drøfter efter behov problemer vedrørende litteratur, afgrænsning af emnet osv. Da lærerne ikke har ubegrænsede mængder af tid til rådighed, er det vigtigt, at vejledningen er effektiv. Det vil sige at: 1) Du på forhånd skriftligt har orienteret læreren/lærerne om, hvilke problemer/spørgsmål, der ønskes hjælp til. 2) Du faktisk har overholdt tidligere aftaler om læsning/anskaffelse af litteratur. 3) Du selv tager notater under vejledningen. 4) Du selv møder frem med forslag til løsning af de aktuelle problemer. Hvis du ikke overholder disse spilleregler, stiller du falske forhåbninger 6

8 til udbyttet af vejledningen, og spilder lærerens/lærernes, de andre elevers og din egen tid. Senest 23/1 2015: Fredag 30/1 2015: HFe kl : HF2 kl : I opgaveugen: Du er nu så langt i dine egne overvejelser og kommunikationen med læreren/lærerne, at denne/disse er i stand til at formulere den endelige opgave. Denne må ikke komme til elevernes kendskab før d. 31/1 2014, når opgaven udleveres. Lærerne afleverer senest kl færdige forsider sammen med en fotokopi til Birgitte (3 i alt) Du henter personligt forsiderne mærket ORIGINAL/KOPI i aulaen. Disse SKAL udgøre forsiden i opgaverne. Opgaven kan ikke afleveres uden. Lad være med at folde/krølle dem. Det ser ikke godt ud. I opgaveugen kan vejleder(e) kontaktes, så du kan få råd og vejledning i det omfang, det er praktisk muligt at koordinere. Sørg for at kontakte lærerne i så god tid, at du kan nå at udnytte hjælpen. HUSK: Du har selv det fulde ansvar i tilfælde af problemer med udprintning af opgaven og evt. sletning af dele af opgaven/hele opgaven. Husk derfor løbende at tage sikkerhedskopier, tag evt. løbende et print af det, du har skrevet eller send det til dig selv i Lectio eller til en kammerat. Problemer med printning giver ikke forlængelse af afleveringsfristen. Fredag 6/2 2015: Husk at checke inden aflevering Mandag 16/2 2015: Torsdag 9/4 2015: Klagefrist: Du skal aflevere opgaven i mindst 2 underskrevne eksemplarer (hvis der er mere end én vejleder, afleveres 3 eksemplarer). HFe afleverer senest kl på Aidas kontor i bygning C. HF2 afleverer senest kl på Birgittes kontor i bygning D. Ved aflevering pr. post SKAL eksemplarerne sendes anbefalet med tydelig påtegnet dato og klokkeslæt. ( = senest hhv. kl og kl ). Hvis man sender opgaven pr. post, SKAL det meldes forud på kontoret til Birgitte/Aida. 1) En fortløbende sidenummerering. 2) Den udleverede forside SKAL altid være yderst uanset om der laves et yderligere, evt. kunstnerisk udformet titelblad. 3) Kvittering fra Urkund vedlagt alle eksemplarer. 4) Din underskrift på ALLE forsider! Opgaverne sendes til censorerne og udleveres til lærerne. Karakteren for opgaven offentliggøres i LudusWEB Ønsker du at klage over karakteren eller andet i forbindelse med SSOopgaven, er fristen den 23/ dage fra karakteren er kendt. 7

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Brug din specialevejleder

Brug din specialevejleder Brug din specialevejleder Denne pjece er udarbejdet i dialog med fakultetets studieledere og er godkendt af fakultetets studienævn. Pjecen er således udtryk for studienævnenes politik på vejledningsområdet,

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Matematik. Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning. Matematik. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Matematik Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Klaus Fink Indhold Indledning...3 Fælles for faget...4 Fagets identitet...5 De skriftlige prøver i matematik...8 Den nye karakterskala...8

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere PÆDAGOGISK CENTER SAMFUNDSVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Akademisk Studieteknik - for studiestartere AKADEMISK STUDIETEKNIK for studiestartere Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Københavns Universitet

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere