sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sso Orientering om Større Skriftlig Opgave"

Transkript

1 sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014

2 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer dig - du lærer at disponere over et større materiale end sædvanligt - du oplever tilfredsstillelsen ved at se et færdigt, selvstændigt produkt - du får en værdifuld erfaring, der kan bruges i et videre uddannelsesforløb VÆRD AT VIDE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE Det er en opgave, som skal skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Det vil sige, at alle HF2-elever skal skrive SSO. HFe-kursister, der ikke skal have en hel HF-eksamen, behøver således ikke skrive opgaven, men du kan gøre det, hvis du f.eks. er interesseret i skriftligt - med vejledning af en/flere lærere - at fordybe dig i et emne, du synes er spændende. Karakteren for opgaven tæller som en selvstændig karakter på eksamensbeviset (faktor 1½). I HVILKE FAG KAN JEG SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE? Opgaven er individuel og kan skrives indenfor 1-3 fag. Uanset om du vælger at skrive i ét eller flere fag, skal du have aflagt prøve i minimum ét af fagene på mindst B-niveau eller være tilmeldt prøve i det/de pågældende fag ved førstkommende eksamenstermin. Før du indenfor ovenstående rammer beslutter dig for valg af fag, er det vigtigt, at du sammen med den/de pågældende faglærere får afklaret, om det emne/den problemstilling, du ønsker at skrive i, falder inden for faget/fagene. HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Du skal så tidligt som muligt vælge hvilke(t) fag, hvori opgaven ønskes skrevet og kontakte de(n) pågældende faglærer(e) for at få hjælp til at vælge et passende emneområde. Det er som regel interessen for et fag, der bestemmer valget. Er det interesse for et bestemt emne, er det vigtigt at få talt med faglærerne om, hvilke(t) fag det hører (mest) under, og om der er substans nok i emnet til at skrive en SSO om det. For at træffe det rigtige valg bør du f. eks. skaffe dig oplysninger om emneområder i flere fag og få faglærerne til at give dig oplysninger om, hvorvidt der findes en rimelig god og fyldig litteratur i de pågældende emneområder. Du kan også sammenligne fagenes krav efter faglærernes introduktion og teste dig selv f. eks. med følgende spørgsmål: Læser jeg langsomt eller hurtigt? Er jeg fortrolig med de(t) pågældende fags sprog? Har jeg en særlig god forståelse indenfor et/flere fag? Kan jeg bygge på kundskaber, jeg tidligere har tilegnet mig? Føler jeg særlig interesse for specielle områder i enkelte fag? Stil på grundlag af det foregående nogle valgmuligheder op og tal med de pågældende faglærere. Senest fredag den 21/ skal du vælge fag og emne i ludusweb. Du vil herefter få tildelt vejledere i de fag, du ønsker at skrive i. Det tilstræbes, at det er dine egne lærere, men det kan ved spidsbelastninger være nødvendigt at tildele andre vejledere. Selvom du træffer dit valg efter grundige overvejelser, kan du bagefter få lyst til at fortryde det, når problemerne begynder at hobe sig op. Men i de allerfleste tilfælde betyder det ingenting, hvis du får lagt en fornuftig plan for arbejdet, der er inddelt i nogle faser, der følger efter hinanden. Gå frem efter din plan skridt for skridt og giv dig tid til engang imellem at se igennem, hvad du allerede har nået. 1

3 SPS-elever Elever med SPS kan få ekstra tid til skrivning af SSO. Der skal søges dispensation ved læsevejlederne før det endelige emnevalg og fagvalg (den 21/ ). Hvis der gives dispensation, udleveres opgaveformuleringen onsdag den 28/ kl i stedet for den 30/ Denne ekstra tid ligger før den almindelige skriveperiode, og man skal derfor være opmærksom på, at der fortsat er normal undervisning frem til den 30/1. SPS-elever får godskrevet deres fravær den 28/1, 29/1 og 30/1. Sørg for at få snakket med både din(e) vejleder(e) og din SPS-lærer om denne situation, så I sammen kan planlægge vejledningen og støtten optimalt. HVAD SÅ DEREFTER? Efter valg af område skal du sætte dig i forbindelse med den/de udpegede vejleder(e) for at diskutere en afgrænsning af området. Dette er for, at læreren/lærerne kan lave en formulering af opgavetitel, som passer til det, som du gerne vil skrive om. Mens du læser dig ind på emneområdet, skal du til stadighed holde vejleder(ne) orienteret om, hvor langt du er nået. Denne kontakt sikrer dig en løbende vurdering - og kontrol - af arbejdet og arbejdsmetode og gør, at du kan få afklaret faglige problemstillinger. Det skal pointeres, at vejleder(ne) ikke har en endeløs mængde tid til rådighed til vejledning af den enkelte opgave. Det betyder dels, at du ikke kan kræve vejledning til afklaring af alle detaljer, og dels at du skal være godt forberedt, når du møder op til vejledning. Alt for mange elever møder op uforberedte og forventer, at vejleder(ne) udfører mirakler på stedet. Det er dit ansvar at etablere kontakt til vejleder(ne) og ikke omvendt. Uden denne kontakt, ingen vejledning. Samtidig sikrer kontakten, at vejleder(ne) kan tilpasse den endelige opgavetitel så meget som muligt til dit arbejde med emnet. Et par RIGTIG gode råd til den indledende fase: 1. Sørg for i god tid at søge relevant litteratur om emnet efter forhandling med vejleder(ne). Det kan ofte tage tid for bibliotekerne at få hjemkaldt bøger og andet materiale (specielt artikler). 2. Gør fra starten fyldige notater med henvisning til kilder, litteratur om emnet og egne kommentarer dertil, anfør forfatter, sidetal, titel samt "-" ved citater. Skeln mellem referat, resume, direkte citat eller egen kommentar. 3. Hold orden i de samlede notater, evt. ved kartotekssystem eller alfabetiserede sedler, således at der kan spares tid under udarbejdelsen. OG HVAD SKER DER SÅ FREDAG DEN 30/1 2015? Selve opgaveskrivningen starter ved udleveringen af opgaveformuleringen. Dette foregår kl for HFe-kursister og kl for HF2-kursister. Begge i aulaen. Den endelige opgavetitel, som udarbejdes af vejleder(ne), skal have en sådan form, at du ikke på forhånd kan skrive væsentlige afsnit af den endelige opgave. Opgavetitlen skal være konkret og i præcise vendinger angive, hvad der kræves. Titlen vil normalt være udformet således, at den angiver, hvorledes opgaven skal disponeres. Der må ikke stilles identiske opgaver til flere kursister, selvom de har valgt samme område. Du skal i øvrigt være opmærksom på følgende hentet fra læreplanen: Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen Opgaveformuleringen skal altså indeholde noget ukendt, således at besvarelsen ikke kan udarbejdes på forhånd. Modsat skal der i udformningen af opgaveformuleringen tages hensyn til de drøftelser, du har haft med dine vejledere. Her er der tale om en balancegang mellem det ventede og det uventede. I opgaveugen kan vejleder(e) kontaktes, så du kan få vejledning, i det omfang det er praktisk muligt at koordinere. 2

4 Opgaver i fremmedsprog skal som hovedregel udarbejdes på det sprog, som du behersker bedst, normalt altså på dansk. Se også nedenfor under Bedømmelse af opgaven. HVAD SKAL DEN INDEHOLDE? Selve målet med den Større Skriftlig Opgave er, at demonstrere et kendskab til fagets/fagenes metoder, og du skal ved udarbejdelsen af opgaven vise evne til selvstændighed i: 1. at vælge relevant litteratur 2. at administrere indtryk/viden hentet fra forskellige kilder 3. at tage selvstændig stilling til problemer indenfor et begrænset emneområde. Der kan opstilles nogle "spilleregler" for, hvorledes en sådan opgave i almindelighed skal opstilles (men tal også med faglæreren om dette spørgsmål): 1. Der skal være en indledning, hvori du f.eks. kan skrive om, hvorledes du vil gribe opgaven an, forklare hvorfor du har disponeret den, som du har, nævne/kommentere hvilken litteratur du har brugt til hvad o.l. 2. Selve besvarelsen til titelformuleringen. Det er en god ide at opdele selve opgaven i en række underafsnit. Denne del, som naturligvis skal være den mest omfangsrige, skal endvidere være forsynet med notehenvisninger. 3. Der skal være en konklusion, som bør indeholde et kort, klart og præcist resume af hovedafsnittet, ligesom du i kort form bør trække dine resultater/synspunkter fra hovedafsnittet sammen i konklusionen. Uanset hvilke(t) fag du vælger at skrive opgave i, skal ovenstående tre elementer være grundstammen. Man kan imidlertid godt opstille en art afkrydsningsliste for de ting, som i nævnte rækkefølge skal med i opgaven: 1. Titelblad. Udleveres af skolen fredag d. 30/ Sørg for at passe godt på det! Det ser ikke godt ud hvis det er krøllet 2. Indholdsfortegnelse. Bør være så detaljeret som muligt, således at din disposition fremgår af opstillingen. Husk henvisninger med sidetal. 3. Resume på engelsk. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på linjer. I bedømmelsen af resuméet indgår ikke alene den sproglige udformning, men også, om det er en relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed. Læs mere i studieguiden her er god hjælp at hente. 4. Indledning. Jf. ovenfor. 5. Hovedafsnit. Jf. ovenfor. 6. Konklusion. Jf. ovenfor. 7. Litteraturliste. Her angives de benyttede værker med forfatter, titel, udgave, årstal og sted for udgivelsen. Listen skal ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn. Ved brug af internettet angives den præcise netadresse. Angiv også den eventuelle forkortelse, som bogen optræder under i dine notehenvisninger. Overvej nøje troværdigheden af det fundne materiale. Ved tvivl snak med vejleder(ne). Desuden skal opgaven også have sidetal og notehenvisninger. Hvis du ikke er helt sikker på, hvad der menes med noter, må du få vejleder(ne) til at forklare dig systemet før opgaveugen. Både censor og vejleder(ne) vil anse det for en graverende fejl, hvis noterne mangler eller er forkert anvendt. Undlad generelt at bruge leksika som en del af litteraturgrundlaget, men benyt i stedet faglitteratur. Ordret afskrift kræver altid "- - -" og sidehenvisning. Det er en sikker regel, at der hellere må være for mange noter end for få. 3

5 Et par RIGTIG gode råd til skrivefasen: 1. Overvej, om opgaven kan inddeles i mindre afsnit eller kapitler. Giv disse dækkende overskrifter. Husk at der skal være overensstemmelse mellem disse overskrifter og indholdsfortegnelsen. 2. Besvarelsen skal dække den opgaveformulering, der er givet til opgaven, og dække den helt. Undgå at klistre "fyldeafsnit" på, der ikke tydeligt bidrager til at besvare den stillede opgave. Drøft opgavens omfang med vejleder(ne), men husk, at lødighed går forud for længde. 3. I vejledningen vedr. SSO står følgende: Der kan ikke angives håndfaste regler for omfanget, men i vejledningsfasen bør det understreges, at omfanget ikke er et selvstændigt bedømmelseskriterium. Vejleder(ne) må ved udarbejdelse af opgaveformuleringen sikre, at opgaven kan besvares fyldestgørende indenfor normalt sider tekst ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturfortegnelse samt evt. tabeller og lignende. Det altafgørende er, at den stillede opgave er besvaret tilfredsstillende og fyldestgørende. Det kan være svært at nå indenfor et sidetal på 10 eller derunder. 4. Husk at en normalside er mellem 2200 og 2800 anslag pr. side. En normalside opgøres ved at tælle alle anslag + mellemrummene mellem ordene. Det er imidlertid meget lettere at bruge en funktion i WORD. Klik på gennemse, klik på ordoptælling og se under tegn med mellemrum. Her får du den samlede opgørelse for opgaven og skal så blot dividere med antal sider for at få gennemsnittet. Hvis man ønsker en opgørelse for hver enkelt side, skal man blot markere de enkelte sider, og så følge ovenstående instruktion. 5. Læs grundig korrektur på opgaven. Se også under Bedømmelse af opgaven HVORDAN BEDØMMES OPGAVEN SÅ? Bedømmelsen foretages af en beskikket censor og vejleder(ne), der efter forhandling giver en karakter, som selvstændigt påføres eksamensbeviset. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, om du får vist, at du kan mestre alle de niveauer, en besvarelse bør/skal indeholde. Som du sikkert husker, drejer det sig om følgende: redegørelse, analyse og vurdering. Det er samtidig vigtigt, at du vægter disse niveauer korrekt i din besvarelse. En besvarelse, hvor de redegørende dele vægtes meget, vil i langt de fleste tilfælde blive vurderet lavt. Derfor: planlæg arbejdet i opgaveugen således, at du har god tid til de dele af besvarelsen, hvor du skal demonstrere selvstændighed, nemlig analyse og vurdering. Dette er ment som en generel vejledning. Du bør derfor snakke grundigt med vejleder(ne) om, hvorledes begreberne anvendes i netop det fag, du skriver opgave i. I vejledningen står der følgende angående bedømmelsen: Læs det grundigt og snak med vejleder(ne) hvis du er i tvivl om noget. 9.1 Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i opgaven. 9.2 Ved bedømmelsen lægges herudover vægt på nedenstående forhold: om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven. 9.3 Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis opgaven var skrevet på dansk. 9.4 Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 4

6 Ved bedømmelsen af opgaven anlægges en helhedsvurdering, hvilket indebærer, at man ikke kan tage ét element ud og lade det være afgørende for karakterfastsættelsen, ligesom man heller ikke på forhånd kan udarbejde en fast vægtfordeling mellem de forskellige opgaveelementer. I bedømmelsen indgår de i pkt. 9.2 beskrevne elementer, hvis indbyrdes vægt som nævnt nødvendigvis vil variere. Dog skal fremtrædelsesformen og kvaliteten af den sproglige fremstilling altid indgå - uanset hvilke(t) fag opgaven er skrevet i. At besvarelsen er udarbejdet på fremmedsprog, regnes ikke i sig selv positivt ved bedømmelsen. OBS: vejleder(ne) og censorerne har adgang til opgave-databaser. Her er etableret "opgavebanker" indenfor de enkelte fag. Det er selvfølgelig helt ulovligt at hente sin opgavebesvarelse et sådant sted. Der er ingen tvivl om, at vejleder(ne)/censorerne vil holde et vågent øje med disse forhold, så snyd vil blive opdaget. Brug af sådanne opgaver vil blive betragtet som snyd ved en skriftlig eksamen. Så lad jer ikke friste - please! Som elev skal du bruge URKUND således: 1. Du skal navngive din opgave, som din lærer ønsker det, fx: sso (dit navn).doc - bemærk: filens 'efternavn' fx.doc,.docx eller.txt er afhængig af det program, du bruger. 2. Opgaven mailes som vedhæftet fil til hvor XXX står for din lærers initialer. Din lærers URKUND-adresse står på den opgaveforside, du får udleveret af skolen. 3. Inden for 5. min vil du modtage en bekræftelse fra Urkund. Det er dit bevis på, at du har afleveret opgaven. Bemærk: -kvitteringen kan evt. havne i postmapperne 'spam' eller 'uønsket post'. Vær OBS på, at opgaven stadig skal afleveres i almindelig kopi på skolen. 4. Kvitteringen udskrives og vedlægges opgaven 5. Læreren modtager inden for 24 timer en rapport fra Urkund, som viser, om der er fundet identiske afsnit og oplyser om kilden hertil. HVOR OG HVORNÅR SKAL DEN AFLEVERES? HFe-kursister skal aflevere senest fredag den 6/ kl på Aidas kontor i bygning C 1. sal. HF2-elever skal aflevere senest fredag den 6/ kl på Birgittes kontor i bygning D. Det er vigtigt at dette tidspunkt overholdes, da der er tale om en eksamen. Du har selv det fulde ansvar for at få printet ud i tide til at kunne nå at aflevere. Problemer med printning eller forsvundne filer giver ikke forlængelse af afleveringsfristen. HVAD SÅ HVIS JEG BLIVER SYG? I tilfælde af sygdom før eller i løbet af opgaveugen kontaktes kontoret straks. LÆGEERKLÆRING afleveres hurtigst muligt på kontoret. Opgaven vil så kunne skrives i påskeferien, såfremt faglæreren/faglærerne er kontaktbare. Hvis sygdommen indtræffer, efter at opgaveformuleringen er udleveret til kursisten, skal faglæreren/faglærerne formulere en ny opgave indenfor det af kursisten valgte emneområde. Hvis tiden tillader det, er det i sådanne tilfælde naturligvis også muligt for kursisten at skifte emne - og evt. fagområde. Sidstnævnte kan dog kun ske med ministeriets godkendelse, så det skal man ikke satse på. God arbejdslyst - held & lykke Birgitte Martens/Aida Justesen/Niels Holm Greibe 5

7 TIDSPLAN FOR STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2013/2014 6/ Alle 2.HFere og de HFe-kursister, der enten skal eller har overvejet at skrive Større Skriftlig Opgave, bliver samlet i aulaen og får samlet informationer om rammerne for SSO. Frem til 21/ : Teamlærerne på HF2 orienterer i forbindelse med en studietime, om krav og rammer for opgaveskrivning indenfor de respektive fag. Desuden fortæller faglærerne på både HF2 og HFe om hvilke muligheder, der er for at skrive i de forskellige fag. Hvis du har ideer om et bestemt emne, men er i tvivl om i hvilket/hvilke fag opgaven kan/bør skrives, tager du selv kontakt med de respektive faglærere for at få afklaret dette spørgsmål. Hvis der ikke opnås enighed mellem faglærerne, henvender man sig til administrationen. Senest 21/ : Uge 49 og 50 Senest 3/ Senest 11/ : Frem til 23/1 2015: Tilmeldingsdeadline for SSO i ludusweb Opgaven kan skrives indenfor 1-3 fag. Hvis du skriver i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B- niveau. Skriver du i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Det er vigtigt, at du inden d. 22/11 har drøftet dette med den/de pågældende lærer/lærere, og at denne/disse har godkendt emnet. Materiale/litteraturlisten skal ikke nødvendigvis vise, hvad du har skaffet, men kan vise, hvad du har bestilt, eller hvad du vil bestille. Kursus i litteratursøgning på Silkeborg Bibliotek. Tildeling af faglige vejledere. OBS: vær opmærksom på, at man IKKE har krav på at få sin(e) nuværende lærer(e) som vejleder(e), men at vi selvfølgelig vil tilstræbe, at det sker. Når tilmeldingerne er inde, vil den endelige fordeling af opgaverne blive foretaget umiddelbart derefter. Det kan komme på tale at omfordele, hvis en lærer skal vejlede på så mange opgaver, at det både for lærer og elever vil betyde urimelige arbejds- og vejledningsvilkår. Hvis du ikke får besked om andet, vil du modtage vejledning fra din(e) nuværende lærer(e). Her afleveres en revideret litteraturliste til faglæreren/faglærerne: Du bør ved denne lejlighed sørge for at blive vejledt i, hvordan du med størst mulig udbytte får begyndt på den til tider ret store materialemængde. Eleverne tager initiativ til at aftale tidspunkter for vejledning med faglæreren/faglærerne. Man mødes løbende og drøfter efter behov problemer vedrørende litteratur, afgrænsning af emnet osv. Da lærerne ikke har ubegrænsede mængder af tid til rådighed, er det vigtigt, at vejledningen er effektiv. Det vil sige at: 1) Du på forhånd skriftligt har orienteret læreren/lærerne om, hvilke problemer/spørgsmål, der ønskes hjælp til. 2) Du faktisk har overholdt tidligere aftaler om læsning/anskaffelse af litteratur. 3) Du selv tager notater under vejledningen. 4) Du selv møder frem med forslag til løsning af de aktuelle problemer. Hvis du ikke overholder disse spilleregler, stiller du falske forhåbninger 6

8 til udbyttet af vejledningen, og spilder lærerens/lærernes, de andre elevers og din egen tid. Senest 23/1 2015: Fredag 30/1 2015: HFe kl : HF2 kl : I opgaveugen: Du er nu så langt i dine egne overvejelser og kommunikationen med læreren/lærerne, at denne/disse er i stand til at formulere den endelige opgave. Denne må ikke komme til elevernes kendskab før d. 31/1 2014, når opgaven udleveres. Lærerne afleverer senest kl færdige forsider sammen med en fotokopi til Birgitte (3 i alt) Du henter personligt forsiderne mærket ORIGINAL/KOPI i aulaen. Disse SKAL udgøre forsiden i opgaverne. Opgaven kan ikke afleveres uden. Lad være med at folde/krølle dem. Det ser ikke godt ud. I opgaveugen kan vejleder(e) kontaktes, så du kan få råd og vejledning i det omfang, det er praktisk muligt at koordinere. Sørg for at kontakte lærerne i så god tid, at du kan nå at udnytte hjælpen. HUSK: Du har selv det fulde ansvar i tilfælde af problemer med udprintning af opgaven og evt. sletning af dele af opgaven/hele opgaven. Husk derfor løbende at tage sikkerhedskopier, tag evt. løbende et print af det, du har skrevet eller send det til dig selv i Lectio eller til en kammerat. Problemer med printning giver ikke forlængelse af afleveringsfristen. Fredag 6/2 2015: Husk at checke inden aflevering Mandag 16/2 2015: Torsdag 9/4 2015: Klagefrist: Du skal aflevere opgaven i mindst 2 underskrevne eksemplarer (hvis der er mere end én vejleder, afleveres 3 eksemplarer). HFe afleverer senest kl på Aidas kontor i bygning C. HF2 afleverer senest kl på Birgittes kontor i bygning D. Ved aflevering pr. post SKAL eksemplarerne sendes anbefalet med tydelig påtegnet dato og klokkeslæt. ( = senest hhv. kl og kl ). Hvis man sender opgaven pr. post, SKAL det meldes forud på kontoret til Birgitte/Aida. 1) En fortløbende sidenummerering. 2) Den udleverede forside SKAL altid være yderst uanset om der laves et yderligere, evt. kunstnerisk udformet titelblad. 3) Kvittering fra Urkund vedlagt alle eksemplarer. 4) Din underskrift på ALLE forsider! Opgaverne sendes til censorerne og udleveres til lærerne. Karakteren for opgaven offentliggøres i LudusWEB Ønsker du at klage over karakteren eller andet i forbindelse med SSOopgaven, er fristen den 23/ dage fra karakteren er kendt. 7

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 11. december 2015, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl.

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være?

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være? TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne Hvad drejer det sig om? 1 Den større skriftlige opgave i 2.hf er en individuel eksamen, og karakteren tæller med

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2014 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (4. dec.-18 dec. 2014) Studieretningsprojektets

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering af rapporter Antallet af rapporter, der skal afleveres varierer fra fag til fag, så dette vil I blive informeret om

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere