Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014"

Transkript

1 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges i Lectio: Torsdag d. 25. september 3., 4. og 5. modul. (Område aftales med vejledere og blanket udfyldes) Tirsdag d. 21. oktober i 3., 4. og 5. modul Mandag d. 10. november i 3., 4. og 5. modul Torsdag d. 27. november kl : SRP udleveres skrivedag fredag d. 28. november 1. december til og med 5. december: almindelig undervisning Mandag d. 8. december til 18. december kl. 15: Skrivedage. Opgaven afleveres senest kl. 15 i 3 eksemplarer, underskrevet på titelbladet og efter konklusionen husk et eksemplar til dig selv. Du skal nu i gang med studieretningsprojektet en eksamensopgave der giver dig mulighed for faglig fordybelse i et område, der optager dig, og som ligger inden for to af dine fag. Du skal tage stilling til to ting: valg af fag og valg af område. HVORDAN VÆLGER JEG FAG? I studieretningsprojektet skal indgå et studieretningsfag, du har på A-niveau. Det behøver ikke indgå i selve studieretningen på A-niveau - du kan også hæve et studieretningsfag til A-niveau på et valghold. Dit andet fag skal være et fag, som du har på mindst B-niveau. Dvs. at dit andet fag kan være et hvilket som helst fag, som du har enten på B- eller A-niveau. 1

2 De to fag skal tilsammen sikre, at du får en faglig fordybelse i fagene og det område, du skriver indenfor. Du vælger selv, hvilke fag du vil skrive i, men du skal have talt med dine lærere i fagene først. Du kan drøfte fagkombinationen med dem og drøfte om det område, du tænker på at skrive inden for, hører hjemme i disse to fag. Da studieretningsprojektet skal indeholde et studieretningsfag, som du har på A-niveau, vil valgprocessen begynde med, at du taler med de(n) lærer(e), du har i dette(disse) fag. Derefter taler du med din anden faglærer. For at få den bedst mulige vejledning er det vigtigt, at du taler med dine lærere tidligt i forløbet. Så kan du hurtigt spore dig ind på, hvilken retning dit projekt skal gå i. I undtagelsestilfælde og på baggrund af en begrundet skriftlig ansøgning fra eleven kan rektor godkende, at en elev skriver studieretningsprojekt alene i ét fag, som skal være et studieretningsfag på A-niveau. Det kan i dette tilfælde kun være et studieretningsfag, som du har på A-niveau i studieretningen, (altså ikke et A-niveau via et valghold). Ansøgningen skal begrunde, hvorfor din opgaveidé bedre realiseres i ét fag end i to, og den skal udpege, hvordan du i det ene fag kan anvende forskellige faglige tilgange og metoder. Ligeledes kan rektor, i undtagelsestilfælde og på baggrund af en begrundet skriftlig ansøgning fra eleven, godkende, at et tredje fag inddrages i studieretningsprojektet. Et eventuelt 3. fag kan godt være et fag på C-niveau. Din ansøgning skal begrunde, hvordan det tredje fag bidrager til en bedre opfyldelse af målene for studieretningsprojektet. I begge undtagelsestilfælde kan rektor afvise eller acceptere elevens ansøgning. Du skal angive dit valg af fag og niveau og dine ønsker om vejledere i et spørgeskema i Lectio, senest fredag den 12. september. Du vil normalt få dine faglærere som vejledere, men hvis mange elever vil skrive i de samme fag med samme lærere, så kan nogle elever blive tildelt en anden faglærer som vejleder, end den lærer, de har haft i faget. VEJLEDNINGSFASEN HVORDAN FÅR JEG MEST UD AF DEN? Når du har fået tildelt vejleder(e), får du tildelt vejledningstider af administration der lægges lister i Lectio og føres ind i elevernes og lærerenes skemaer i Lectio. Så vidt muligt er begge lærere til stede. For at få mest ud af disse møder, bør du til hvert af møderne udarbejde et kort skriftligt oplæg. Lærerne har tilsammen ca. tre timer til rådighed til vejledning af dig. Vejledning kan være møder, mailkorrespondance, en telefonsamtale, og tiden gælder også den tid, læreren bruger på at forberede sig til vejledningen. I tiden imellem at du ses med vejleder(ne) arbejder du selv videre med området for at kredse dig ind på emnet og opgaveformuleringen indenfor dit område; det vil sige, at du skal: - lede efter materiale i form af bøger, tekster, data, kilder, undersøgelsesformer m.m. - læse det eller orientere dig i det, så du har en fornemmelse af, hvad det kan bruges til - søge informationer om emnet 2

3 - arbejde fagligt med emnet - skrive dine tanker og overvejelser ned undervejs, så du kan fastholde dem, så du ved, hvad du har og ikke har styr på, og for at vejleder kan følge dine tanker, når I mødes - spørge din(e) vejleder(e) til råds undervejs. Det er dig, der skal gøre benarbejdet og tage initiativet, ikke dine vejledere Flere elever kan have samme område og derfor med fordel arbejde sammen i grupper i en del af vejledningsfasen, men de endelige opgaveformuleringer er individuelle og forskellige fra hinanden. HVORDAN VÆLGER JEG OMRÅDE? Når du beslutter dig for hvilke fag studieretningsprojektet skal skrives i, har du sikkert allerede en idé om, hvilket område du vil beskæftige dig med. Det endelige valg af område foretages i samråd med dine lærere i de fag, du skal skrive i. Det betyder, at du ikke kan vælge området frit, men at det skal godkendes af din vejleder. Falder dit område ikke inden for de fag, du har valgt, eller ligger helt i udkanten af dem, eller vurderer vejlederne, at du ikke kan opfylde de faglige mål med studieretningsprojektet, skal du vælge en anden fagkombination eller et andet område. Du har mulighed for selv at spille ud med emner og ideer lav fx et kort skriftligt notat. Dine vejledere vil så hjælpe dig med din præcise formulering af, hvad der er dit område. Hvis du synes at dine ideer er lidt vage, kan dine vejledere også komme med forslag til område. I perioden op til valg af område torsdag d. 25. september skal du lade dig inspirere og forsøge at få gode ideer til området og emnet. Du skal dog ikke gå videre med dine ideer, før lærerne i dine to fag har godkendt området. Området skal afgrænses på en sådan måde, at lærerne kan udforme en opgaveformulering som sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet. Blanketten med valg område skal udfyldes til det første vejledningsmøde den 25. september den underskrives af dine lærere, der afleverer den på kontoret. Blanketten med valg af område bruges som forside på opgaven, når du afleverer den. HVORDAN ARBEJDER JEG I PERIODEN FØR SKRIVEDAGENE? Når området er godkendt, kan du begynde at finde materiale og arbejde dig ind i området. I denne periode sker arbejdet udenfor normal skoletid, og du vil kunne bruge din(e) vejleder(e) i det omfang, de har vejledningstid til dig se vejledningsdatoerne på side 1 og i lectio. Den endelige opgaveformulering skal formuleres af dine vejledere, og i det omfang det er muligt, vil der blive taget hensyn til de drøftelser, I har haft. Derfor er det vigtigt, at du bruger vejledningsprocessen konstruktivt, så du får den opgaveformulering, der passer dig bedst. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at du ikke inden skrivedagene kan have lavet eller skrevet dele af opgaven allerede, og der skal i opgaveformuleringen indgå noget nyt i form af f.eks. et bilag eller aspekter, som ikke er drøftet under vejledningen. 3

4 HVORDAN ARBEJDER JEG I SKRIVEDAGENE? Studieretningsopgaven er en eksamen. Du får udleveret opgaveformuleringen torsdag d. 27. november kl. 15, og har derefter fredag og weekenden til at begynde udarbejdelsen af besvarelsen. Herefter er der normal undervisning mandag d. 1. december og til og med fredag d. 5. december. De sidste 9 skrivedage begynder mandag d. 8. december. Det er vigtigt, at du disponerer din tid godt. Derfor er det en god ide, at du laver en plan og et skema over, hvad du skal gøre hvornår. Sørg for at få besvaret følgende spørgsmål allerede den november: Er der behov for yderligere materiale? Skal der foretages undersøgelser eller eksperimenter? Hvilke faglige metoder, teorier/teoretiske sammenhænge skal anvendes? Hvordan kan du perspektivere? Du kan fortsat kontakte dine vejledere i uge 49 og resten af skrivedagene, men vejledningen må ikke omfatte en bedømmelse af din opgave eller dele af den. Du kan altså ikke fx udlevere udkast til din opgavebesvarelse og bede din vejleder om kommentarer hertil. Opgavebesvarelsen bedømmes af én ekstern censor og af dine vejledere. Du kan forvente at få din karakter i februar. Det er en eksamenskarakter, der vil stå på dit eksamensbevis. Held og lykke med projektet! KBK Bilag: Hvad skal opgaven indeholde? 4

5 Hvad skal opgaven indeholde? se også Gefion skrivebogen på Lectio under gruppen Alle 3.g elever : Titelblad med område du får titelbladet udleveret den 27. november. Det fungerer som opgavens forside. Her står dit navn, klasse, fag og niveau, vejledernavne, område. Du skal underskrive opgaven på forsiden, når du afleverer den. Opgaveark - din opgaveformulering som dine vejledere har lavet til dig - udleveres også d. 27. november. Evt. forside det er valgfrit. Hvis du laver en forside skal den indeholde dit navn og klasse, dine vejlederes navn, skolens navn, område, evt. opgavetitel, fag og niveau. Evt. illustration. Abstract/resume - Besvarelsen skal desuden indeholde et kort (15-20 linjer/ ord) resumé (abstract) på engelsk. Resuméet er en miniudgave af opgavebesvarelsen, og skal kunne læses og forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Se Gefion skrivebogen s. 11 Indholdsfortegnelse henviser til de enkelte afsnit og deres overskrifter der skal angives sidetal Indledning en præsentation af opgaven. Skrives typisk først færdig til sidst i skriveprocessen eller omskrives løbende. Bør opfylde tre ting: 1. Præsentere dit emne og hovedtrækkene i din opgaveformulering 2. Give læseren lyst til at læse din opgave 3. Give et overblik over, hvordan opgaven er bygget op altså fungere som en slags læsevejledning Hovedafsnit - Din opgave vil bestå af en række hovedafsnit, der indeholder en fremstilling af emnet og en analyse af problemstillinger på grundlag af din problemformulering og det materiale, du har arbejdet med. Hovedafsnittenes opbygning og rækkefølge vil være betinget af fag og emne, men vil ofte skulle igennem en række niveauer (redegørende, analyserende, diskuterende, vurderende og perspektiverende). Hovedafsnittene afsluttes evt. med delkonklusioner, der er en opsamling af de foreløbige resultater fra afsnittet. Vær opmærksom på Citat-teknik: Det er meget vigtigt, at du er omhyggelig med dine kilder ikke ændrer i dem, altid citerer præcist og ikke plagierer. Citater skal derfor være ordrette, og man skal klart kunne se, hvornår citatet begynder og, hvornår det slutter. Citatet kan markeres ved 1) citationstegn (anførselstegn), 2) indrykning i forhold til resten af afsnittets tekst, 3) mindre linieafstand eller størrelse eller 4) anden skrifttype - f.eks. kursiv. Anvend samme type citatteknik i hele opgaven. Skriv aldrig "citat" før eller efter citatet. Husk, at ethvert citat kræver en henvisning til kilden. Se afsnittene om Noter s. 5 og Noter/henvisninger s. 14 i Gefion skrivebogen. 5

6 Konklusion - I konklusionen giver du en sammenfatning af de vigtigste elementer i opgaven og et svar på den eller de problemstillinger, som er fremstillet i din problemformulering. I nogle opgaver er det en god idé at skrive delkonklusioner efter de enkelte hovedafsnit men der skal altid være en samlende konklusion til sidst. Sørg for, at der er god sammenhæng mellem din indledning (hvor du fortæller, hvad du vil skrive om), hovedafsnittene (hvor du redegør, analyserer, argumenterer og vurderer / perspektiverer) og konklusionen (hvor du kort sammenfatter det hele). Opgaven skrives under efter konklusionen. Noter - Noter kan være korte forklaringer eller litteraturhenvisninger. De markeres med nummer og kan sættes løbende i opgaven som fodnoter (brug computerens note-funktion) eller sidst i opgaven. Vælger du den sidste model, skal de sættes ind før litteraturlisten. Forklaringer uddyber noget, som er behandlet i teksten. De bruges ikke ret tit. Litteraturhenvisninger er en henvisning til det materiale, du har dine oplysninger fra eller citerer fra (med præcis sideangivelse). Denne type henvisninger kan ikke undværes. Formålet med dem er bl.a. at din læser skal kunne se, hvor du har dine oplysninger fra og hvordan du har brugt dem. Se desuden afsnittet om Noter / henvisninger s. 14 i Gefion skrivebogen Litteraturliste - Er en liste over alt det materiale, som du har brugt til opgaven fx tekster, interviews, lærebogsstof, avisartikler, materiale fra Internettet m.m.. Skriv forfatter, titel, udgivelsessted (forlag, avis, medie) og årstal. Listen ordnes alfabetisk efter forfatternes efternavne. Materiale hentet på Internettet angives med præcis net-adresse og dato, hvor du har hentet det. Litteraturlisten må ikke indeholde fejl, så gør dig umage. Se desuden afsnittet om Litteraturliste s. 15 i Gefion skrivebogen. Bilag - I nogle opgaver vil det være nødvendigt at have bilag, det vil sige materiale, der supplerer og/eller dokumenterer hovedindholdet. Det kan fx være statistisk materiale, kort, billeder eller print af særlig vigtige kilder, som er for lange at bringe som citater. Har du bilag i din opgave, skal det også fremgå af din indholdsfortegnelse. Der er ikke fastsat retningslinjer for besvarelsens omfang - det kan afhænge af fag mv., og omfanget er ikke i sig selv et bedømmelseskriterium. Normalt vil omfanget af en besvarelse være på omkring sider. Det vil stå i den opgaveformulering, dine vejledere laver, hvor stor de forventer, at din opgavebesvarelse er. En opgaveside er en side skrevet med 1½ linjeafstand og skriftstørrelse 12 (ca anslag med mellemrum). Husk at opgaven skal afleveres i 3 eksemplarer i de mapper du får udleveret titelbladet i. Brug også Gefions FAQ til større skriftlige opgaver og AT på skolens hjemmeside under Elev 6

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle gymnasieelever i 2.g lave en studieretningsopgave i to studieretningsfag. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver 2012 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1)

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Skim nogle gode specialer (der har fået 12 eller 10) skrevet på dit fag eller hos din vejleder. Læs dit fags studieordning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere